$1*,(/6.232/6., 6à2:1,.7(50,12/2*,&=1< 352*5$0«: 52=:2-85(*,21$/1(*2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "$1*,(/6.232/6., 6à2:1,.7(50,12/2*,&=1< 352*5$0«: 52=:2-85(*,21$/1(*2"

Transkrypt

1 1 POLSKA AGENCJA ROZWOJU 35=('6, %,25&=2&, $1*,(/6.232/6., 6à2:1,.7(50,12/2*,&=1< 352*5$0«: 52=:2-85(*,21$/1(*2 3UDFD]ELRURZD Druk publikacji sfinansowany ]HURGNyZ8U]GX.RPLWHWX,QWHJUDFML(XURSHMVNLHM Warszawa 2002

2 2 Redakcja -RDQQD)HEURZVND-Cielek =HVSyáDXWRUVNL Urszula Golec Marek Kozak Tomasz Kierzkowski Hanna Kosarczyn 5REHUW.UDVQRGEVNL &H]DU\*RáELRZVNL Joanna Podgórska Andrzej Pyszkowski Robert Szewczyk 'DULXV]6]\PDF]DN -RDQQD)HEURZVND-Cielek Korekta Hanna Kosarczyn -RDQQD)HEURZVND-Cielek Wydawca:8U]G.RPLWHWX,QWHJUDFML(XURSHMVNLHM Al. Ujazdowskie 9, Warszawa adres internetowy: &RS\ULJKWE\3ROVND$JHQFMD5R]ZRMX3U]HGVLELRUF]RFL 3URMHNWRNáDGNL -DNXE2VLVNL Jacek Pacholec Projekt serii Tadeusz Korobkow ISBN Wydanie I 1DNáDGHJ]HPSODU]\ àdpdqlhguxnlrsudzd33*.6$'uxnduqldä.$ Warszawa, ul. Magazynowa 5

3 3 :67 3 Angielsko-3ROVNL 6áRZQLN 7HUPLQRORJLF]Q\ 3URJUDPyZ Rozwoju Regionalnego SRZVWDá ZRGSRZLHG]LQDGX*H]DLQWHUHVRZDQLHRGELRUFyZMDNLP FLHV]\á\VLSRSU]HGQLHZ\GDZQLFWZD]WHMG]LHG]LQ\Ä6áRZQLN5R]ZRMX5egionalnego oraz Angielsko-3ROVNL6áRZQLN7HUPLQRORJLF]Q\GOD%HQHILFMHn- WyZ3URJUDPX3KDUH6SyMQRüGospodarcza i 6SRáHF]QD 3XEOLNDFMHWH]RVWaá\ Z\GDQHSU]H]3ROVN$JHQFM5R]ZRMX5HJLRQDOQHJRNWyUHMVWUXNWXU\]oVWDá\ Z,SRáRZLHUZáF]RQHGR3ROVNLHM$JHQFML5R]ZRMX3U]HGVLELRrF]RFL 3$53:HZVSyáSUDF\3$53L8U]GX.RPLWHWX,QWHJUDFML(uropejskiej po- ZVWDá UR]V]HU]RQ\ VáRZQLN ] P\O R REHFQ\FK L SU]\V]á\FK EHQHIicjentach programów przedakcesyjnych QLH W\ONR ZáDG]DFK UHJLRQDOQ\FK L ORNDOQ\FK DOH WDN*H RVREDFK IL]\F]Q\FK L SUDZQ\FK ]DDQJD*RZDQ\FK Z UHDOL]DFM SUo- JUDPX +DVáD ]DZDUWH Z dwóch wspomnianych pueolndfmdfk 3$55 ]RVWDá\ XDNWXDOQLRQHGRGDQRUyZQLH*QRZHWHUPLQ\ZUD]]GHILQLFMDPL2ERNWHUPi- QyZ GRW\F]F\FKSURJUDPX 3KDUH- 6SyMQRü 6SRáHF]QDL*RVSRGDUF]D&]y- WHOQLF\ ]QDMG WX UyZQLH* VáRZQLFWZR ]ZL]DQH ] LQQ\PL SURJUDPDPL SRPocowymi realizozdq\pl Z 3ROVFH D WDN*H] )XQGXV]DPL 6WUXNWXUDOQ\PL 8QLL Europejskiej. :LHU]\P\*H QRZ\ 6áRZQLN SRPR*H 2GELRUFRP Z]UR]XPLHQLX L SUDk- W\F]Q\P RSDQRZDQLX DQJORM]\F]QHM WHUPLQRORJLL SURJUDPyZ SRPRFRZ\FK stosowanej w praktyce przez instytucjh]ddqjd*rzdqhzlfkzgud*anie. 0LURVáDZ0DUHN 3UH]HV3ROVNLHM$JHQFML5R]ZRMX3U]HGVLELRUF]RFL

4 4

5 ACCESSION PARTNERSHIP 5 A accepted contract amount access Ö access to employment Ö access to work Ö access to labour market Ö equal access to... Ö widen/extend access... accessibility accession e.g. accession to European Union Accession Partnership (AP) ]DDNFHSWRZDQDNZRWDSáDWQRFL GRVWS Ö GRVWSGR]DWUXGQLHQLD Ö GRVWSGRSUDF\ Ö GRVWSGRU\QNXSUDF\ Ö UyZQ\GRVWSGR Ö UR]V]HU]\üGRVWSGR GRVWSQRü DNFHVMDSU]\VWSLHQLHZVWSLenie QSZVWSLHQLHGR8( 3DUWQHUVWZRGOD&]áRQNRVWZD ]DVDG\ZVSyáSUDF\8QLL(XURSHMVNLHM]NUa- jamindqg\gxmf\plgrf]árqnrvwzdsu]y- MWHSRGF]DVV]F]\WXOXksemburskiego grugqldu:vsyásudfdwdsrzln- QD E\ü NV]WDáWRZDQD w oparciu o precyzyjnie zdefiniowany program ( NPPC) przyjrwrzxmf\grf]árqnrvwzdznwyu\p ]DZDUWH V ]RERZL]DQLD SDVWZ NDQGy- GXMF\FKGRW\F]FHRNUHORQ\FKSULRU\We- WyZMDNUyZQLH*NDOHndarz ich realizacji. 3DVWZD NDQGyGXMFH PDM PR*OLZRü ]D]QDMRPLHQLD VL]G]LDáDQLDPLLSURFe- GXUDPL 8QLL SRSU]H] XG]LDá Z SURJUamach wspólnotowych. Zadaniem Partner- VWZDGOD&]áRQNRVWZDMHVWVWZRU]HQLHMHd- QROLWHMVWUXNWXU\REHMPXMFHMSULRU\Wetowe REV]DU\ ZVSyáSUDF\ zidentyfikowane przez.rplvm(xuoshmvn GRVWSQH URGNL ILQDQVRZH XPR*OLZLDMFH UHDOL]a- FMW\FKSULRU\WHWyZRUD]RNUHODMFHZa- UXQNLNWyUHEGRGQRVLá\VLGRWHJRUo- G]DMXZVSDUFLD3DUWQHUVWZRGOD&]áRQNo- VWZD WZRU]\ UDP\ G]LDáDQLD GOD V]HUHJX instrumentów polityki strukturalnej ( ISPA, SAPARD, Phare).

6 6 ACCESSION-DRIVEN PROGRAMME Dokument podlega aktualizacji (edycja 1998, 1999, 2001). accession-driven programme / accession-driven assistance account denominated in EUR accountability accreditation acquis communautaire activities Ö economic activity program pomocy przedakcesyjnej, ukierunkowany na przygotowanie kraju stowar]\v]rqhjrgrvsháqlhqld Z\PRJyZF]áRQNRVWZDZ8QLL Europejskiej rachunek (denominowany) w euro RGSRZLHG]LDOQRü(np. finansowa) akredytacja 1) powierzenie danej instytucji wyzna- F]RQ\FK]DGDSRZF]HQLHMV]\PVSHá QLHQLXSU]H]QLRNUHORQ\FKNUyteriów np. Agencja Restrukturyzacji i Moder- QL]DFML5ROQLFWZD]RVWDáDDNUHG\WRZa- QD SU]H].RPLVM (XURSHjVN MDNR $JHQFMD3áDWQLF]DSURJUDPX6APARD 2) w programach Phare przeznaczonych dla MSP: udzielanie XSUDZQLH Z\NRQDZFRP XVáXJ GRUDGF]\FK L Ln- IRUPDF\MQ\FK GR SHáQLHQLD ]DGD ]ZL]aQ\FK]GRUDG]WZHPGODPDá\FK LUHGQLFKSU]HGVLbiorstw dorobek prawny UE RJyá SUDZ QRUP UHJXODFML :VSyOQRW ( Wspólnoty Europejskie); obejmuje po- U]GHNSUDZQ\]DVDG\ prawne, orzecznictwo; thuplqqlhpdflváhjrsrovnlhjrrdpowiednika, ale X*\ZDVLQLHNLHG\WHUPinu dorobek prawny UE lub dorobek regulacyjny UE. G]LDáDQLD RNUHORQH ]DGania podejmowane w trak- FLH UHDOL]DFML SURMHNWX PDMFH QD FHOX RVLJQLFLH ]DáR*RQ\FK UH]XOWDWyZ SURjektu Ö G]LDáDOQRüJRVSRGDUF]D

7 ADMINISTRATIVE ORDER 7 Ö linked activities activity rate acts of God adaptability e.g. encouraging adaptability of businesses and their employees addendum (addenda) additionality (principle) adjustment Ö adjustment of regions e.g. adjustment of regions on gross income Ö adjustment of the labour market administrative order Ö G]LDáDQLDSRZL]DQH]SURMHktem w fiszce: SU]HV]áH lub obecne dziaádqld SRGHMPRZDQH Z UDPDFK SUogramów UE (np. inne projekty), które PDM]QDF]HQLH / Z\ZLHUDMEH]SRUHd- QLZSá\ZQDUHDOL]DFMGDQHJRSURMHktu ZVSyáF]\QQLNDNW\ZQRFL]DZRGowej zdarzenie losowe doswrvrzdqlhvl]groqrfl przystosowawcze HODVW\F]QRü QSSURPRZDQLH]GROQRFLSU]\VWRVRZDwczychSU]HGVLELRUVWZLLFKSUDFRZQików X]XSHáQLHQLH /PRG\ILNDFMDX]XSHáQLenia) GRNXPHQW ZSURZDG]DMF\ ]PLDQ\ GR ZF]HQLHMSRGSLVDQHMumowy / XVWDOH ]DVDGDGRGDWNRZRFL UHJXOXMH G]LDáDQLH programów pomocowych UE; swdqrzl*hurgnlsu]hnd]\zane przez.rplvm(xurshmvn]ixqguszy mog E\ü W\ONR X]XSHáQLHQLHP URdków zgromadzonych na dany program (projekt) SU]H] RGSRZLHGQLH ZáDG]e krajowe (centralne, regionalne, lokalne); rodki przeznaczone na dofinansowanie poszczegól- Q\FKSURMHNWyZSU]H]ZáDG]HNUajowe nie SRZLQQ\E\üQDSR]LRPLHQL*V]\PQL*Gotychczasowy (tj. bez interwencji Komisji) dostosowanie Ö dostosowywanie regionów np. wyrównanie poziomu dochodów regionu Ö dostosowanie struktur rynku pracy do pos\wxlsrgd*\ polecenie administracyjne pisemna decyzja wydawana stronom kontraktu przez LQ*\QLHUD QDG]RUXMFHJR jejruhdol]dfm

8 8 ADVISER adviser Ö pre-accession adviser Ö advisory / consultancy services Agency Ö Implementing Agency (IA) Ö Paying Agency Ö Local Development Agency doradca Ö doradca przedakcesyjny Ö XVáXJLGRUDGF]H Agencja Ö -HGQRVWND:GUD*DMFDGRVáRwnie, potocznie: $JHQFMD:GUD*DMFD Wykonawcza LQVW\WXFMD ZVND]DQD SU]H] U]G (w uzgodnieniu z.rplvm(xurshj- VN L RGSRZLHG]LDOQD ]D ZGUR*HQLH programu. Dawniej stosowana nazwa PMU. np. w programach Phare jest to wskazaqd SU]H] U]G Z Memorandum Finansowym Phare) instytucja odpo- ZLHG]LDOQD ]D UHDOL]DFM GDQHJR SUogramu w zgodzie z procedurami i wytycznymi Komisji Europejskiej. IA odpowiada za przygotowanie dokumentów programowych i planistycz- Q\FKVSUDZR]GDZF]RüZREec Komisji LU]GXQDG]yUQDGUHDOL]DFMSU]HWDr- JyZDGPLQLVWUDFMILQDnVRZLWG Ö $JHQFMD3áDWQLF]D LQVW\WXFMDZVND]DQDSU]H]U]GLSRd- OHJDMFD VSHFMDOQHM SURFHGXU]H akredytacji (w uzgodnieniu z Ko- PLVM(XURSHMVN$JHQFMD3áDWQicza peáqlwu]\jáyzne funkcje: autoryzuje, UHDOL]XMHL NVLJXMH SáDWQRFL 1LHNLe- G\$JHQFMD3áDWQLF]DSHáQLWH*IXQkcje ZGUR*HQLRZH ZHU\ILNXMH SUojekty, organizuje przetargi, przeprowadza NRQWUROWHFhQLF]QLWS QS : 3ROVFH MDNR DJHQFMSáDtQLF] dla programu SAPARD rzgzvna- ]Dá $JHQFM5HVWUXNWXryzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ö Agencja Rozwoju Lokalnego (ARL) instytucja, której podstawowa charakteryvw\nd ]ELH*QD MHVW z opisem Agencji Rozwoju Regionalnego. Naj-

9 AGENCY 9 Ö Regional Development Agency (RDA) Ö Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARMA) ZD*QLHMV]D Uy*QLFD WR Z*V]\ REV]DU G]LDáDQLDRJUDQLF]RQ\QDRJyáVWDWutowo) do gminy, powiawx EG( JUXS\ gmin. W Polsce istnieje ok. 20 ARL. Ö Agencja Rozwoju Regionalnego (ARR) LQVW\WXFMD NWyUHM PLVM MHVW ZVSRPaganie i promocja szeroko pojmowanego rozwoju danego obszaru (regionu). Dobrze zau]g]dqddjhqfmdáf]\ najlepsze cechy sektora publicznego (plaqrzrü SU]HZLG\ZDOQRü RVWUR* QRüLVHNWRUDEL]QHVXHODVW\F]QRü HIHNW\ZQRü SRGHjmowanie ryzyka, szybnrüg]ldádqld$jhqfmhvwdn*h QDWXUDOQ\P L DNFHSWRZDQ\P SRUHd- QLNLHP PLG]\ ZáDG] SuEOLF]Q a biznesem. Kluczowe cele to wsparcie rozwoju ekonomicznego regionu oraz pozyskiwanie inwestorów z ze- ZQWU] 6WRVXMH ]Uy*QLFRZDQH LQVWUumenty ( Instrumenty Rozwoju Re- JLRQDOQHJR*áyZQLDNFMRQDULXV]HWR administrafmd SXEOLF]QD U]GRZD L VDPRU]GRZD LQVW\WXFMH RNRáRELznesowe, rzag]lhm SU]HGVLELRUVWZD 3U]HZD*D NDSLWDá UHJLRQDOQ\ =DVDdnicze formy prawne w Polsce to spóáka (z o.o. lub akcyjna) oraz fundacja. :3ROVFHG]LDáDSUawie 70 ARR, w tym ok. 20 ARL ( Agencja Rozwoju Lokalnego). Ö Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa LQVW\WXFMDU]GRZDSRZRáDQDZU NWyUD ZVSLHUD SU]HGVLZ]LFLD SU]y- VSLHV]DMFH SURFHV SU]HPLDQ VWUXNWuralnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Agencja jest m.in. odpowiedzialna za ZGUD*DQLH, finansowa- QLH NVLJRZDQLH L NRQWURO SáDtQRFL w ramach programu SAPARD.

10 10 AGENCY Ö Polish Agency for Enterprise Development (PAED) Ö Polish Agency for Regional Development (PARD) Ö Polska Agencja Rozwoju 3U]HGVLELRUF]oFL (PARP) ]RVWDáD XWZRU]RQD QD PRF\ XVWDZ\ z dnia 9 lipca 2000 r., z SU]HNV]WDáFenia Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju 0Dá\FK L UHGQLFK 3U]HGVL biorstw. W plhuzv]hmsrárzlhu PARP przemád]dgdqldlrerzl]nl Agencji Techniki i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego&HOHPG]LDáDQLD$JHQFMLMHVW uczestnictwo w realizacji programów rozwoju gospodarki w zakresie wspie- UDQLD UR]ZRMX PDá\FK L UHGQLFK przedvlelruvwz HNVSRUWX, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik i technologii oraz tworzenia QRZ\FK PLHMVF SUDF\ SU]HFLZG]LDáania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. Ö Polska Agencja Rozwoju Regionalnego (PARR) Fundacja SkarEX 3DVWZD SRZRáDQD SU]H]U]G53Zr. w celu wspierania rozwoju regionalnego w Polsce, a Z V]F]HJyOQRFLGODVW\Pulowania i wspomagania wszelkich inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczego w regionach, sprzyjania rozwojowi i upowszechnianiu wiedzy na temat form i metod rozwoju regionalnego oraz tworzenia i uczestniczenia w tworzeniu instytucji finansoz\fk VáX*F\FK rozwojowi regionalqhpx *áyzq\p (UyGáHP ILQDQVRZaQLD G]LDáD E\á\ URGNLILQDQVRZH Unii Europejskiej ( Phare). W latach przekazano tzw. regionom problemowym SRPRF R áf]qhm ZDUWRFL Sonad 140 mln ECU WM POQ ]á *áyzqh programy: Phare-STRUDER ( STRUDER), Phare-RAPID ( RA- PID), Phare-STRUDER 2 ( STRU- DER 2), Phare-INRED ( INRED),

11 AID SCHEME 11 3URJUDP 3RPRF\ GOD 0Dá\FK L UHGQLFK 3U]HGVLELRUVWZ 3U]\]Qa- QHMQD2GWZRU]HQLH0DMWNX3URGXkcyjnego i Obrotowego Zniszczonego w Wyniku Powodzi z Lipca 1997 r. ] %DQNX ZLatowego, Phare-Equity Investment, Polsko-Szwajcarski Program Regionalny, Program Dialog i Rozwój, Phare SpójQRü 6SRáHF]QDL Gospodarcza 2000, 2001 ( Phare SSG) oraz Phare- Odbudowa 'HF\]M6HMPX533$55]RVWDáD]Oikwidowana z dniem 31 maja 2002 r. 3UDZQ\P QDVWSF 3$55 MHVW PARP. Agenda 2000 Agenda 2000 drnxphqw8(su]\mw\su]h] 5DG(uropejVNQDSosiedzeniu w Berlinie marca 1999 r. Zawiera postanowienia RNUHODMFH SROLW\NL ZVSyOQRWRZH RUD] ]asadylurgnlváx*fhlfkuealizacji, w tym ]DVDG\ L URGNL VáX*FH UR]V]HU]HQLX 8QLL R QRZH NUDMH (XURS\ URGNowo- WVFKRGQLHMMDNWH*NRQW\QXDFMLG]LDáDQLD Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu 6SyMQRFL w okresie Agreement Ö Framework Agreement aid scheme Umowa Ö Umowa Ramowa SRGSLVDQD SU]H]5]G53L Komi- VM(XURSHMVNPDMDURNUe- ODRJyOQHSU]H]QDF]HQLHSRPocy Unii dla Polski, wyznacza techniczne, prawne i administracyjne ramy, w ja- NLFKWDSRPRFMHVWZLDGF]RQDLZ\Norzystywana w Polsce. Realizacja ka* dego z programów Phare podlega ZSHáQL]DVDGRP8PRZ\5amowej. program pomocy

12 12 ALIGNMENT alignment with EU norms and standards e.g. Phare support for investment will be concentrated on the alignment with EU norms and standards. allocation e.g. European Commission approved the allocation of 130 MEUR for Phare 2000 Economic and Social Cohesion programme. Ö allocation of funds Ö financial allocation allowances / per diems Ö compensatory allowances e.g. in less favoured and mountain areas Ö training allowances amendment to... contract, ToR, protocol analysis of objectives analysis of strategies dostosowanie do norm i standardów UE np. Wsparcie inwestycyjne z programu 3KDUHEG]LHVLNRQFHQWURZDüQDGRVWosowaniu do norm i standardów UE. alokacja /SU]\G]LDáURGNyZ QS.RPLVMD(XURSHMVND]DWZLHUG]LáDSU]y- G]LDáURGNyZQD3URJUDP6SyMQRFLSpoáHF]QHMLGospodarczej Phare 2000 w wy- VRNRFLPOQHXUR. Ö DORNDFMDURGNyZILQDQVRZ\FK Ö FDáNRZLW\ EXG*HW QD UHDOL]DFMGanego programu) GLHW\SáDFRQHZWUDNFLHUHDOL]DFML kontraktu Ö dodatki wyrównawcze / kompensacyjne np. dla obszarów mniej uprzywilejowanych i górskich Ö stypendia szkoleniowe dla osób bezrobotnych, biorcych XG]LDáZV]NROHQLX poprawka / modyfikacja / zmiana... w kontrakcje, Zakresie :\PDJDSURWRNole zamiennie do addendum analiza celów w PCM: identyfikacja oraz weryfikacja SR*GaQ\FK NRU]\FL z punktu widzenia beneficjentów promhnwxfhohirupxáxmhvl na podstawie zdefiniozdq\fk ZF]HQLHM negatywnych aspektów stanu Z\MFLRZe- JRQSSRSUDZDMDNRFLSU]HWZyUVWZDVSo- *\ZF]HJR OHSV]\ GRVWS GR U\QNyZ ]E\WX wynikiem analizy celów jest drzewko celów / hierarchia celów analiza strategii w PCM: krytyczna ocena alternatyw-

13 APPROACH 13 Q\FKVSRVREyZRVLJQLFLD]DPLerzonych celów oraz wybór jednego lub kilku z nich dla celów planowanego projektu; polega PLQ QD LGHQW\ILNDFML FHOyZ QLHSR*Ganych oraz grupowaniu celówsr*danych annex appendix to tender applicant Ö applicant country / candidate country application Ö application for assistance Ö application form appraisal Ö economic and financial appraisal approach Ö bottom-up approach DQHNV]DáF]QLN zob. ang. addendum, side letter ]DáF]QLNGRRIHUW\ wnioskodawca / prgplrwvnádgdmf\ wniosek Ö NUDMNDQG\GXMF\GRF]áRQNostwa w UE wniosek / aplikacja /XELHJDQLHVL Ö XELHJDQLHVLRSRPRF / wniosek o przyznanie pomocy Ö wniosek / formularz aplikacyjny ocena Ö ocena ekonomiczna i finansowa analiza proponowanego projektu pod Z]JOGHP MHJR UHDOQRFL ILQDQVRZHM i efektu gospodarczego; jest to ostateczny etap, przed podmflhp GHF\]ML o finansowaniu projektu, polegamf\ na sprawdzeniu czy jest on realny ZNRQWHNFLHUHDOL]DFMLFHOyZL]DVDdnRFLZ\GDWNRZDQLDURdków zob. ocena ex ante SRGHMFLH Ö SRGHMFLHRGGROQHVSRVyE ZVWSuMF\ dotyczy logiki interwencji Phare; programowanie jest prowadzone w sposób oddolny ZVWSXMF\MeOL G]LNLSRGHMPRZDQ\P G]LDáaniom, przy wykorzystaniu odpowiednich zasobów SRMDZLDMVL rezultaty, ob- UD]XMFH SRVWS Z UHDOL]DFML GDQego projektu / interwencji; rezultaty, przy

14 14 APPROACH Ö top-down approach Ö integrated approach Ö multifund approach appropriations Ö appropriations commitments Ö appropriations entered in the budget zdmflx]dár*rq\fk RNROLF]QRFL, ZSáy- ZDM na RVLJQLFLH celów bezpo- UHGQLFK NWyUH SRMDZLDMVLZSHw- Q\PRGVWSLHF]DVRZ\PRG]DNRF]enia realizacji projektu. &HOH EH]SRUHGQLH powinny przyczy- QLDüVLGRRVLJQLFLD celów szer- V]\FKRJyOQ\FKRGQRV]F\FKVLGR V]HURNLHJR VSHNWUXP G]LDáD, w ramach których funkcjonuje projekt. Ö SRGHMFLHRGJyUQHVSRVyE ]VWSuMF\ dotyczy logiki interwencji Funduszy Strukturalnych: programowanie jest prowadzone w sposób odgórny (zst SXMF\ MHOL Z\FKRG]L VL RG Ganego kontekstu, stosownego do zdefiniowanego celu globalnego. Cel global- Q\ RNUHODMF\ VWUDWeJL ZVSDUFLD ZSá\ZD QD Z\]QDF]eQLH SRGOHJá\FK mu FHOyZ V]F]HJyáRZ\FK, przypo- U]GNRZDQ\FK GR NRQNUHWQ\FK SULorytetowych obszauyz.d*g\ FHO V]F]HJyáRZ\MHVW]NROHLRVLJDQ\So- SU]H]SRGMFLHRGSRZLHGQLFK dziaád, których realizacja pozwala na RVLJQLFLH celów operacyjnych. Ö SRGHMFLH]LQWHJURZDQH w PCM: kompleksowa analiza projektu: Z RSDUFLX R VWDQGDUGRZ GRNXPHQWDFMVSUDZG]DVLF]\NZestie odpowihgqrfl WUDIQRFL Z\NRQDOQRFL L WUZDáRFL SRGHj- PRZDQ\FKG]LDáDVEUDQHSRGXZa- J QD ZV]\VWNLFK HWDSDFK MHJR UHDOizacji. Ö ILQDQVRZDQLHF]HJR]ZLHOX funduszy URGNL Ö ]RERZL]DQLDfinansowe Ö URGNLSU]HZLG]LDQHZEXG*ecie

15 AREA 15 Ö payment appropriations (PA) Ö take-up / absorption of appropriations Ö under-utilization of appropriations area Ö area in difficulty / depressed area / disadvantaged area Ö coastal area Ö eligible area Ö employment area Ö industrial area Ö less-favoured area Ö non-eligible area Ö peripheral area / remote area Ö rural area Ö support areas Ö SU]\G]LDá URGNyZ QD GRNRQ\Za- QLHSáDtQRFL Ö DEVRUSFMDURGNyZSRPRFowych) ]RE]GROQRü absorpcyjna Ö niedostateczne wykorzystanie URdków (pomocowych) obszar Ö obszar problemowy / obszar bory- NDMF\VL]SRZD*Q\PLSUREOHPa- PLVSRáHF]Q\PLLJospodarczymi w przestrzennym planowaniu strategicznym jako obszary problemowe RNUHOD VL Z\Uy*QLRQH REV]DU\ NRncentracji zjawisk i procesów, na które ]DPLHU]D VL RGG]LDá\ZDü : 3Rlsce metoda obszarów problemowych zastovrzdqd ]RVWDáD SR UD] SLHUZV]\ ZF\NOXSUDF]DNRF]RQ\FKZU DNFHSWDFMSU]H]5DG0LQLVWUyZ'áugookresowej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Obecnie, na mocy Ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, Rada0LQLVWUyZRNUHODW]Z obszary wsparcia. Ö REV]DUSU]\EU]H*Q\ / nadmorski Ö REV]DU\NZDOLILNXMFHVL (do otrzymania wsparcia) Ö lokalny rynek pracy Ö VWUHIDSU]HP\VáRZD Ö strefa mniej uprzywilejowana Ö REV]DUQLHNZDOLILNXMF\VL (do otrzymania wsparcia) Ö obszar peryferyjny REV]DU OH*F\]GDODRGFHQWUyZURz- ZRMRZ\FK VáDELHM UR]ZLQLW\ JRVSo- GDUF]R ] SU]HVWDU]DáLnIUDVWUXNWXU LF]VWRQLHGRLQZHVWowany. zob. marginalizacja Ö obszar wiejski / strefa wiejska Ö obszary wsparcia wg ustawy z 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalne-

16 16 ASSESSMENT JR REV]DU Z\RGUEQLoQ\ ]H Z]JOGX QD Z\VWSXMFH Z QLP SUREOHP\ roz- ZRMRZHSRGOHJDMF\RNUHORQ\PG]LaáDQLRP ze strony Rady Ministrów, administracml U]GRZHM L MHGQRVWHN Va- PRU]GX terytorialnego. Granice tego REV]DUX QLH PRJ SU]HFLQDüJUanic powiatu. assessment (of needs, progress, conformity etc.) e.g. conformity assessment with programme requirements Ö needs assessment Assembly of European Regions assistance 1. Phare assistance 2. Assistance within Structural Funds Ö bilateral assistance Ö demand-driven assistance Ö donor-driven assistance / supply-driven assistance ocena / oszacowanie (potrzeb, postpu, zgodqrfl itp.) QS RFHQD ]JRGQRFL ] Z\PRJDPL SUogramu Ö ocena potrzeb Zgromadzenie Regionów Europejskich organizacja utworzona w 1985 r., zrzesza- MFDUHSUH]HQWDQWyZUHJLRQyZHXURSHjskich (nie tylko Unii). *áyzqhfhohwrxprcnienie politycznej reprezentacji regionów ZH ZáDG]DFK LQVW\WXFML HXURSHMVNLFK L URz- ZyMZVSyáSUDF\PLG]\UHJLonalnej. wsparcie / pomoc 1. wsparcie z programu Phare 2. pomoc w ramach Funduszy Strukturalnych: oznacza formy pomocy dostarczanej przez Fundusze Strukturalne: zob. programy operacyjne, jednolite dokumenty programowe, Inicjatywy Wspólnoty, pomoc doradf]dg]ldádqld innowacyjne Ö pomoc dwustronna Ö pomoc dostarczana zgodnie z popytem (zapotrzebowaniem ]JáDV]aQ\PSU]H]ELRUF) Ö SRPRFSRGSRU]GNRZDQD wyobra*hqlrpgdzf\rw\pf]hjr potrzeba biorcy nd RJyá SRPRF MHVW Z\SDGNRZ ]arówno tendencji podporzdkowanej SRGD*\MDNL]JRGQHM]Z\REUD*HQLa- migdzf\l]doh*\]zádv]f]drgvdpo-

17 AT DISCRETION 17 Ö economic assistance Ö financial assistance Ö multiannual assistance Ö multilateral assistance Ö post training assistance Ö technical assistance (TA) Association Agreement / Europe Agreement e.g. Association Agreement between Poland and EU was concluded on 16 December assumptions e.g. reform of fiscal system successfully implemented. at (the Commission s) discretion ZLDGRPRFL NUDMX ELRUF\ L XPLHMt- QRFL QHJocjacji. Im mniej stabilny L GRMU]Dá\ V\VWHP SROLW\F]Q\ NUDMX ELRUF\W\PZLNV]HSUDZGRSRGRELH VWZR *H SHáQ NRQWURO QDG SRPRF zachowa dawca. W modelu donordriven assistance ]D]Z\F]DMZLNV]H znaczeqlh SU]\SLVXMH VL pomocy doradczej, konsultingowi oraz szkoleniom. Ö pomoc gospodarcza Ö pomoc finansowa Ö pomoc wieloletnia Ö pomoc wielostronna Ö pomoc w znalezieniu pracy po odbytym szkoleniu Ö pomoc doradcza (techniczna) SRPRFWHFKQLF]QDXGRVWSQLRQDZSostaci doradztwa, know how i pracy ekspertów; niekiedy terminem tym REHMPXMHVLGRGDWNRZRSRPRFZIRr- PLHV]NROH 8NáDGR6WRZDU]\V]HQLX/ 8NáDG(XURSHjski QS8NáDGR6WRZDU]\V]HQLXPLG]\PolVN D8(]RVWDá]DZDUW\JUXdnia 1991 r. zaár*hqld w 3&0 F]\QQLNL ]HZQWU]QH NWyUH moj PLHü ZSá\Z QD SU]HELHJ UHDOL]DFML SURMHNWX EGFH SR]D EH]SRUHGQLNRn- WURO PHQDG*HUDSUojektu; w matrycy projektuvirupxárzdqhsozytywnie ]DáR*HQLDZ\SHáQLDVLZF]ZDUWHM kolumnie tabeli np. przeprowadzenie reformy systemu podatkowego ZHGáXJRFHQ\LX]QDQLDQS.RPisji)

18 18 AUDIT audit Ö audit trail Ö financial audit Ö systems audit authority Ö designated authority Ö control authority Ö Implementing Authority for Phare CBC programme audyt / kontrola RJyá G]LDáD SRSU]H] NWyUH X]\VNXMH VL nie]doh*q RFHQ IXQNFMRQRZDQLD GDQHM LQVW\WXFML OHJDOQRFL JRVSRGDUQRFL Fe- ORZRFL U]HWHOQRFL DXG\W MHVW ]D]Z\F]DM Z\NRQ\ZDQ\SU]H]RGUEQNRPyUNSRd- SRU]GNRZDQEH]SRUHGQLR NLHURwnikowi LQVW\WXFMLOXESU]H]ILUP]eZQWU]Q Ö ÄFLH*NDDXG\WX sposób prowadzenia audytu w danym programie, RNUHODMF\ SRG]LDá obo- ZL]NyZLRGSRZLHG]LDOQRFLSRPLdzy LQVW\WXFMZ\]QDF]RQGRzarzdzania programem, admiqlvwudfm NUDMRZ UHJLRQDOQ LQVW\WXFMDPL NRQWUROQ\PL LPHQDG*HUDPLSURMHktów. FLH*ND DXG\WX SRZLQQD XZ]JOGQLDü SU]HSá\Z URGNyZ ILQDQVRZ\FK Lnformacji, dokumentacji i zasad kontroli na poziomie PHQDG*HUD SUojektu / ]DU]G]DMFHJR. FLH*ND DXG\WX MHVW SU]\JRWRZywana GOD ND*GHJR V\VWHPX ]au]g]dqld i kontroli. PozwolaQDZHU\ILNDFMFaáRFLRZ\FK Nosztów realizacji pro- JUDPX SU]HGáR*RQ\FK.RPLVML Europejskiej do akceptacji z poszczególnymi wydatkami, potwierdzonymi dokumentami (fakturami) oraz na wery- ILNDFM DORNDFML L wszystkich transferów funduszy wspólnotowych i krajowych. Ö DXG\WILQDQVRZ\NVLJRwy) Ö audyt systemów (np. finansowania, monitorowania) ZáDG]D Ö instytucja wyznaczona do realizacji danego programu Ö instytucja kontrolna Ö :ádg]d:gud*dmfd3urjudp :VSyáSUDF\3U]\JUDQLF]QHM3KDUH LQVW\WXFMDSRZRáDQDZU, odpo- ZLHG]LDOQD ]D REVáXJ PHU\WRU\FzQ

19 AVIS 19 Ö Managing Authority Ö Paying Authority Ö central (national) authorities Ö regional authorities Ö local authorities AVIS LILQDQVRZSUogramu Phare CBC i programów zzl]dq\fk ] EH]SLe- F]HVWZHP ZHZQWU]Q\P. W latach ]DU]G]DáD Sonad 25% pomocy z Unii Europejskiej dla Polski Ö w Funduszach Strukturalnych: InstyWXFMD=DU]G]DMFD LQVW\WXFMDZVND]DQDSU]H]U]GSDstwa F]áRQNRZVNLHJR Z X]JRGQLHQLX z.rplvm (XURSHMVN L RGSRZLedzialna ]DZGUR*HQLHGDQHJRSURJUamu zob. ang. Implementing Agency Ö w Funduszach Strukturalnych: InstyWXFMD3áDWQLF]D LQVW\WXFMD ZVND]DQD SU]H] U]G SD VWZD F]áRQNRZVNLHJR L SRGOHJDMFD specjalnej procedurze akredytacji (w uzgodnieniu z.rplvm(xuo- SHMVN Instytucja 3áDWQLF]D VSHáQLD WU]\JáyZQHIXQNFMHDXWRU\]XMHreali- ]XMHLNVLJXMHSáDWQRFLQS] Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Ö ZáDG]HFHQWUDOQHNUDMRZH Ö ZáDG]HUHJLRQDOQH Ö ZáDG]HORNDOQHJPLQQHLSRZLDtowe) AVIS opinia 8QLL(XURSHMVNLHMQDWHPDW]áo- *RQHJRZUZQLRVNX3ROVNLLLnnych SDVWZ NDQG\GDFNLFK R F]áRQNostwo w Unii. Opinia obejmuje w szczególnofl VWRSLHVSHáQLHQLDSU]H]3ROVNZ\PRJyZ LZDUXQNyZF]áRQNoVWZDWM]GROQRFLGR SU]\MFLDLVWRVRZDQLDUHJXODFMLZVSyOQo- WRZ\FK RUD] VWDELOQRü L Z\QLNL JRVSodarcze. AVIS to bardzo szczegóárz\rslv ZV]\VWNLFK DVSHNWyZ *\FLD GDQHJR NUDMX ze szczejyoq\pqdflvnlhpqdnzhvwlhádgx prawnego i gospodarki. Przedstawione SU]H]3ROVNLLQQ\Fh 9 krajów) informa- FMH]RVWDá\SU]HDQDOL]RZDQHLQDWHMSRdstawie 15 lipca 1997 Komisja Europej-

20 20 AWARD CONTRACT VNDRSXEOLNRZDáDVZRMRSLQLRSU]\Jo- WRZDQLX ND*GHJR ] W\FK NUDMyZ GR LQWegracji europejskiej. award contract axis (axes) 1) development axes e.g. axes written down in the regional development programme for the EU Structural Funds planning period 2) in technical projects: e.g. load capacity of 115 kn/axis SRZLHU]\üUHDOL]DFMNRQWUDNWX RRVLH 1) osie rozwojowe / priorytety rozwoju np. zapisane w planie rozwoju regionalnego na okres planowania Funduszy Strukturalnych UE 2) w projektach technicznych: naflvnqdr QS ÄQDFLVN QD R QRQRü GURJL wyqrvln1r B background balance of payments balance sheet bar chart e.g. bar chart of the project implementation base date benchmark (of the tasks, project) / yardstick WáR / uwarunkowania / otoczenie (projektu) bilanvsádwqlf]\ bilans / tabela bilansowa harmonogram belkowy / wykres VáXpkowy np. harmonogram belkowy realizacji projektu w FIDIC: data (termin) odniesienia data na 28 dni przed ostatecznym termi- QHP]áR*HQLDGRNXPHQWDFML przetargowej punkt odniesienia / miara / miernik (oceny zagd / projektu) 1) NU\WHULDNWyUHPRJE\üZ\NRU]ystane jako standard, miara oceny realizacji poszczególnych zagd / SU]HGVLZ]Lü

21 BENEFICIARY 21 QS PLHUQLNLHP GOD RFHQ\ ZSá\ZX QD URGRZLVNR GX*\FK SURMHNWyZ LQIUa- VWUXNWXUDOQ\FK MHVW ]JRGQRü ] Z\Pogami UE 2) we wnioskach aplikacyjnych do Phare SSG 2001 jako benchmarks rozumie VL Z\GDU]HQLH R]QDF]DMFH ]DNRF]e- QLH HWDSX G]LDáD UDP\ F]DVRZH WHr- PLQDU]G]LDáD zob. milestones of a project benchmarking beneficiary e.g. gmina, Voivodship Board, SME etc. Ö direct beneficiary / project partner Ö final beneficiary porównywanie z najlepszymi SU]\NáDGami) XSRZV]HFKQLDMFD VL ]DVDGD L WHFKQika stymulowania rozwoju regionalnego / lokalnegosrsu]h]xf]hqlhvlrgw\fh osób OXE LQVW\WXFML NWyUH RVLJDM QDMOHpsze efekty (sukcesy) Z UR]ZL]\ZDQLX NRnkretnych problemów (np. tworzenie nowych miejsc pracy, promocja regionu, SU]\FLJDQLH LQZHVWRUyZ ]GRE\ZDQLH URGNyZSRPocowych) beneficjent / odbiorca pomocy np. gmina, ZaU]G :RMHZyG]WZD maáh LUHGQLHSU]HGVLELRUVWZRLWS Ö EH]SRUHGQLEHQHILFMHQW/ partner projektu / ostateczny beneficjent 1) z punktu widzenia analizy kosz- WyZ L NRU]\FL RVRED SRGPLot prawnyoxejuxsdvsráhf]qdehz- SRUHGQLRNRU]\VWDMFD]SUojektu 2) w PCM: grupa beneficjentów, która otrzymuje wsparcie ze URdków UE w ramach danego projektu QS MHGQRVWNL ZGUD*DMFH PLQisterstwa Ö NRFRZ\EHQHILFMHQW 1) w Funduszach Strukturalnych (Zgodnie z 5R]SRU]G]HQLem Rady Unii Europejskiej z 21 czerwca 1999 wprowadzajcym ogólne SU]HSLV\GRW\F]FH)XQGXV]\6WUXkturalnych 1260/99/WE):

22 22 BENEFICIARY Ö indirect beneficiary / intermediate beneficiary e.g. staff trained to better perform their advisory services for farmers benefit Best Available Technology (BAT) best practice bid bill of quantities instytucja, odpowiedzialna za zlecanie / wykonanie operacji, tj. instytucja wyznaczona przez pa VWZR F]áRQNRZVNLH NWyUHM ]DGaniem jest przyznawanie pomocy QSEHQHILFMHQWHPNRFowym w tym rozumieniu jest gmina zlecamfd Z\EXGRZDQLHZRGRFLJX 2) w 3&0VWRJUXS\VSoáHF]QH sektory gospogduf]h QLH EGFH JUXS GRFHORZ D F]HUSLFH No- U]\FLZZ\QLNXUHDOL]DFMLSURMHNWX ZGáX*V]\PKRUyzoncie czasowym n.p. dzieci w wyniku realizacji projektu w sektorze ochrony zdrowia i edukacji Ö SRUHGQLEHQHILFMHQW 1) w analizie kosztów i korzyfl (CBA): osoba, podmioty prawne OXEJUXSDVSRáHF]QDNRU]\VWDMFD SRUHGQLR ] SURMHNWX LQZHVW\F\MQe- JRLQLHEGFDMHJRZáDFLFLelem 2) w 3&0PR*H WR E\ü SU]\Náadowo grupa beneficjentów wspierana w ramach projektu w celu SRSUDZ\ MDNRFL XVáXJ SURZDG]onych dla grupy docelowej np. kadra szkolona w celu popra- Z\ MDNRFL XVáXJ GRUDdczych dla rolników NRU]\ü najlepszdgrvwsqdwhfkqrorjld najlepsze wzory /G]LDáDQLDRSW\PDlne zob. benchmarking oferta (przetargowa) zob.ang. tender, offer przedmiar robót /OHS\NRV]WRU\V GRNXPHQW ]DZLHUDMF\ Z\V]F]HJylnione

23 BUSINESS 23 zadania, ktyuh PDM ]RVWDüZykonane, ] SRGDQLHP ]DNUHVX UREyWGOD ND*GHMSo- ]\FML EGF\ SRGVWDZGRZyceny przez oferenta blueprint / drawing breach (e.g. of a contract) breakdown of prices Ö breakdown of overall price break-even point Build-Operate-Transfer (BOT) business Ö business and innovation centre (BIC) Ö Business Cooperation Network (BC-NET) rysunek techniczny naruszenie (np. zapisów umowy) kosztorys Ö rozbicie ceny globalnej Z NRQWUDNWDFK U\F]DáWRZ\FK SoG]LDá ceny kontraktowej na wycenione ele- PHQW\ UREyW Uy*QLFH VL VSHF\IiN warunkami realizacji lub terminem wykonania SUyJUHQWRZQRFL punkt równowagi, w któr\psu]hgvlz]l cie nie przynosi zysków i nie przynosi VWUDW SRZ\*HMNWyUHJR]DF]yQD SU]\QRVLü zysk) buduj eksploatuj SU]HND* PRGHOILQDQVRZDQLDSU]H]NDSLWDáSU\ZDtny inwestycji, w których tradycyjnie wy- NRU]\VWXMHVLURdki sektora publicznego. FLUPD SU\ZDWQD RWU]\PXMH NRQFHVM QD EXGRZ L HNVSORDWDFM RELHNWX QS HOHktrowni, autostrady, portu lotniczego) na okres, który przyniesie wygenerowane ]RELHNWXSU]\FKRG\VWRS]ZURWX]DSo- QLHVLRQH U\]\NR L Z\VLáHN RUD] ]Dpewni ponu\flh ]DGáX*HQLD ILUP\. NDVWSQLH SR Z\JDQLFLX NRQFHVML ILUPD SU\ZDWQD przekazumh U]GRZL SUDZD ZáDVQRFL GR wybudowanego obiektu. biznes / interes / firma Ö RURGHNSU]HGVLELRUF]RFL i innowacji Ö 6LHü:VSyáSUDF\PLG]\ 3U]HGVLELRrstwami VLHüZVSyáSUDF\finansowan przez

24 24 BUSINESS Ö business incubator Ö business plan Ö business start-up Ö business support organisations / business environment institutions.rplvm (XURSHMVN WZRU]\ RN RURGNyZ XPR*OLZLDMF\FK Z\PLDQ informacji i kojarzenie partnerów. Podlega Dyrekcji Generalnej Ds. PrzedsibiorF]RFL Komisji Europejskiej Ö LQNXEDWRUSU]HGVLELRUF]RFL niekomercyjny instrument wsparcia powstawania i rozwoju nowych maá\fk L UHGQLFK SU]HGVLELRUVWZ MS3*áyZQ\PFHOHPMHVWXáDWZLenie warunków tworzenia i startu MSP oraz pomoc w przetrwaniu wczesnych ID] F\NOX UR]ZRMRZHJR 6 WRSomieszczenia przygotowane do podejmowania w nich dzidádoqrflsurgxk- F\MQHMOXEXVáXJRZHMQDXOJRZ\FKZarunkach finansowych dla potencjal- Q\FK SU]HGVLELRUFyZ ] GREU]H SU]ygotowanym i zaakceptowanym biznesplanem nowego przedsiz]lfld MSP zlokalizowane w inkubatorze PRJ WH* REQL*\ü NRV]W\ G]LNL wspólnemu korzystaniu z mediów, infrastruktury, urzg]h SRPLHV]F]H administracyjnych i sali konferencyj- nej.0dmqdrjyázvsyoqhjrnvljo- ZHJR GRUDGF L VHNUHWDULDW :UD] ] XSá\ZHP F]DVX L UR]ZRMHP 0SP administrator podnosi indywidualny czynsz danej firmy, tak by po regula- PLQRZRRNUHORQ\PF]asie (2-5 lat) SáDFiáDRQD MDNRRNU]HSáDLJRWRZD GR ZHMFLD QD ZROQ\ U\QHN ]Z\Ná\ F]\QV] NRPHUF\MQ\ L ]ZROQLáD PLHjsce GODQDVWSQ\FKFKtnych. Ö biznes plan Ö XUXFKRPLHQLHG]LDáDOQRFL gospodarczej Ö LQVW\WXFMHZVSLHUDMFe SU]HGVLELRUF]Rü / instytucje otoczenia biznesu QLH]EGQH GOD IXQNFMRQRZDQLD L URzwoju gospodarki rynkowej instytucje publiczne i niepubliczne, komercyjne

25 BUILDING PERMISSION 25 i non-surilw1doh*grqlfklqvw\wucje ILQDQVRZH EDQNL JLHáGD IXQGXV]H i in.), ubezpieczeniowe, informacyjne, szkoleniozh NRQVXOWLQJRZH D WDN*H promocyjne. Instytucje te powszechnie XZD*DQHV ]D MeGHQ ] GHF\GXMF\FK F]\QQLNyZDWUDNF\MQRFLUHJLRQXPLasta, kraju) dla inwestorów. W szer- V]\PXMFLXZD*Q\PHOHPHQWHPSRM cia otoczenie biznesu jest system prawa i jego instytucje. business angels Ö Business Angels Network (BAN) Ö European Business Angels Network (EBAN) Ö National Business Angels Network (NBAN) building (construction) permission ÄDQLRá\EL]QHVX prywatni inwestorzy, którzy dysponumf odpowiednim drzldgf]hqlhp RUD] NDSi- WDáHP ZVSLHUDMZ\EUDQHPDáHLUHGQLH przedsielruvwzd JáyZQLH Z SRF]WNRZHM ID]LH LFK G]LDáDOQRFL 3U]HND]XMLPza- UyZQRVZRMZLHG]GRZLDGF]HQLHLWHFhnologie,MDNLURGNLILQDQVRZH:]DPLDQ PRJRWU]\P\ZDüF]ü]\VNyZSUzedsi biorstwa. Niektórzy inwestou]\ G]LDáDM jednak na zasadach non-profit. Europej- VND 6LHü $QLRáyZ %L]QHVX (%$1 po- UHGQLF]\ZQDZL]\ZDQLXNRQWDNWyZSo- PLG]\ MSP oraz inwestorami. Szacuje VL *H REHFQLH Z VLHFL %XVLQHVV $ngels G]LDáDRNW\VDNtywnych inwestorów. Krajowe i regionalne sieci Business $QJHOV G]LDáDMFH Z SDUWQHUVWZLH ] EDn- NDPL L LQQ\PL LQVW\WXFMDPL V ]D]Z\F]DM wspóáilqdqvrzdqhsu]h]u]g. Ö 6LHü$QLRáyZ%L]QHVX Ö (XURSHMVND6LHü$QLRáyZ%Lznesu Ö.UDMRZD6LHü$QLRáyZ%L]QHVX SR]ZROHQLHQDEXGRZ

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 200 poz. 2051) Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 SPIS TRECI: OBJANIENIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2 0 0 8 RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT Szanowni Państwo, Dear Sirs/Mesdames Mam przyjemność zaprezentować Państwu Raport Roczny z działalności Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w 2008 roku. It is

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe Unii Europejskiej dostępne dla samorządów w Polsce w okresie przedakcesyjnym (część 1)

Programy pomocowe Unii Europejskiej dostępne dla samorządów w Polsce w okresie przedakcesyjnym (część 1) Barbara Mrówka * Programy pomocowe Unii Europejskiej dostępne dla samorządów w Polsce w okresie przedakcesyjnym (część 1) Pozyskiwanie funduszy jest jedną z ważnych dziedzin aktywności samorządów po reformie

Bardziej szczegółowo

C.3.1 Wybór projektów 30. C.4.1 Koordynacja i zarządzanie programem Phare CBC 33 C.4.2 Beneficjenci Phare CBC 35

C.3.1 Wybór projektów 30. C.4.1 Koordynacja i zarządzanie programem Phare CBC 33 C.4.2 Beneficjenci Phare CBC 35 Raport zamykający wdrażanie Programów Współpracy Przygranicznej, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Spójności Społeczno-Gospodarczej Phare realizowanych przez Władzę Wdrażającą Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy WARSZAWA 2009 PUBLISHER: Ministry of Regional Developement Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl DEPARTMENT OF INFORMATION, PROMOTION AND TRAINING tel. 022 461 39 62

Bardziej szczegółowo

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁ AW REGIONAL DE VELOPMENT AGENCY a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y 2 0 0 9 2 0 0 9 Misja Mission MISJA THE MISSION Misją Wrocławskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Siedziba: Biuro:

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Siedziba: Biuro: Raport Roczny 5 6 Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. Wrocławska Siedziba: ul. Agencja Karmelkowa Rozwoju 29, 52-437 Regionalnego Wrocław ul. Biuro: Krupnicza ul. Krupnicza 13, IV 13, piętro,

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006

NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006 NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006 (Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r.) Podstawowe informacje Niniejszy folder zawiera podstawowe informacje dotyczące Narodowego Planu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY

RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY RAPORT ROCZNY 2003 ANNUAL REPORT 2003 WROCŁ AWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO WROCLAW REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY SPIS TREŚCI / CONTENTS LIST OD PREZESA ZARZĄDU / LETTER FROM THE PRESIDENT OF THE MANAGING

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji badania luty - czerwiec 2013 r. Zamawiający. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń

Termin realizacji badania luty - czerwiec 2013 r. Zamawiający. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń Badanie ewaluacyjne Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - Raport końcowy Termin realizacji badania luty -

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Oficyna Wydawnicza 02-554 Warszawa, al. Niepodległości 164 www.wydawnictwo.waw.pl, www.sgh.waw.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Oficyna Wydawnicza 02-554 Warszawa, al. Niepodległości 164 www.wydawnictwo.waw.pl, www.sgh.waw. Rada Naukowa Prof. zw. dr hab. Jolanta Mazur (przewodnicząca); prof. zw. dr hab. Tomasz Gołębiowski; dr Sándor Kerekes, prof. Corvinus University of Budapest, Węgry; dr Alfred Koetzle, prof. Viadrina University,

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy jako odbiorcy wsparcia w ramach Priorytetu VIII na Warmii i Mazurach

Przedsiębiorcy jako odbiorcy wsparcia w ramach Priorytetu VIII na Warmii i Mazurach Raport końcowy Przedsiębiorcy jako odbiorcy wsparcia w ramach Priorytetu VIII na Warmii i Mazurach 1 Spis treści 1. Streszczenie... 4 2. Summary... 7 3. Wprowadzenie... 10 3.1. WdraŜanie Poddziałania 8.1.1

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR-

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- PORADNIK DLA OSTATECZNYCH ODBIORCÓW (BENEFICJENTÓW) CZERWIEC 2006 SPIS TREŚCI DEFINICJE i WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 PODSTAWY PRAWNE...6

Bardziej szczegółowo

Polityka Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)

Polityka Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) B. Mikołajczyk, Polityka UE wobec MSP Bożena Mikołajczyk * Polityka Unii Europejskiej wobec małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) Polska niebawem uzyska pełne członkostwo w Unii Europejskiej. Zanim jednak

Bardziej szczegółowo

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy

Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Pozadotacyjne instrumenty finansowe w polityce spójności UE po 2013 roku wymiar wspólnotowy i krajowy Analiza propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej rozszerzenia zakresu stosowania instrumentów inżynierii

Bardziej szczegółowo

FORMY UDZIAŁU BANKÓW W FINANSOWANIU PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

FORMY UDZIAŁU BANKÓW W FINANSOWANIU PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ VI SEMINARIUM MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI, DOKTORANTÓW I ADIUNKTÓW ZĄB/ZAKOPANE 18-19 CZERWCA 2007 III. Organizacje komercyjne i niekomercyjne w kreowaniu rozwoju regionalnego Anna Jurkowska * FORMY UDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Wspieranie sektora ma ych i Êrednich przedsi biorstw w Polsce i w Unii Europejskiej

Wspieranie sektora ma ych i Êrednich przedsi biorstw w Polsce i w Unii Europejskiej Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Leszek Kozio Katedra Procesu Zarzàdzania Robert Panek Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Wspieranie sektora ma ych i Êrednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG

Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Badanie ewaluacyjne pt. Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja poręczeń kredytowych udzielanych przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu w ramach projektu JEREMIE

Ewaluacja poręczeń kredytowych udzielanych przez Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu w ramach projektu JEREMIE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Raport końcowy Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Opracował zespół w składzie: Karolina Daszyńska-Żygadło (współpraca)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie

ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Rozdział 4 str. 1 ROZDZIAŁ 4 Finansowanie ochrony środowiska w Powiecie Spis treści: 4.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie i w powiecie... 3

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH JASPERS FC Lot 5 Knowledge Economy R&D/Innovation, Letter of Contract No: PO43571/CC.4452 Legal support in implementation activities for ERDF R&D projects in Poland PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo