$1*,(/6.232/6., 6à2:1,.7(50,12/2*,&=1< 352*5$0«: 52=:2-85(*,21$/1(*2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "$1*,(/6.232/6., 6à2:1,.7(50,12/2*,&=1< 352*5$0«: 52=:2-85(*,21$/1(*2"

Transkrypt

1 1 POLSKA AGENCJA ROZWOJU 35=('6, %,25&=2&, $1*,(/6.232/6., 6à2:1,.7(50,12/2*,&=1< 352*5$0«: 52=:2-85(*,21$/1(*2 3UDFD]ELRURZD Druk publikacji sfinansowany ]HURGNyZ8U]GX.RPLWHWX,QWHJUDFML(XURSHMVNLHM Warszawa 2002

2 2 Redakcja -RDQQD)HEURZVND-Cielek =HVSyáDXWRUVNL Urszula Golec Marek Kozak Tomasz Kierzkowski Hanna Kosarczyn 5REHUW.UDVQRGEVNL &H]DU\*RáELRZVNL Joanna Podgórska Andrzej Pyszkowski Robert Szewczyk 'DULXV]6]\PDF]DN -RDQQD)HEURZVND-Cielek Korekta Hanna Kosarczyn -RDQQD)HEURZVND-Cielek Wydawca:8U]G.RPLWHWX,QWHJUDFML(XURSHMVNLHM Al. Ujazdowskie 9, Warszawa adres internetowy: &RS\ULJKWE\3ROVND$JHQFMD5R]ZRMX3U]HGVLELRUF]RFL 3URMHNWRNáDGNL -DNXE2VLVNL Jacek Pacholec Projekt serii Tadeusz Korobkow ISBN Wydanie I 1DNáDGHJ]HPSODU]\ àdpdqlhguxnlrsudzd33*.6$'uxnduqldä.$ Warszawa, ul. Magazynowa 5

3 3 :67 3 Angielsko-3ROVNL 6áRZQLN 7HUPLQRORJLF]Q\ 3URJUDPyZ Rozwoju Regionalnego SRZVWDá ZRGSRZLHG]LQDGX*H]DLQWHUHVRZDQLHRGELRUFyZMDNLP FLHV]\á\VLSRSU]HGQLHZ\GDZQLFWZD]WHMG]LHG]LQ\Ä6áRZQLN5R]ZRMX5egionalnego oraz Angielsko-3ROVNL6áRZQLN7HUPLQRORJLF]Q\GOD%HQHILFMHn- WyZ3URJUDPX3KDUH6SyMQRüGospodarcza i 6SRáHF]QD 3XEOLNDFMHWH]RVWaá\ Z\GDQHSU]H]3ROVN$JHQFM5R]ZRMX5HJLRQDOQHJRNWyUHMVWUXNWXU\]oVWDá\ Z,SRáRZLHUZáF]RQHGR3ROVNLHM$JHQFML5R]ZRMX3U]HGVLELRrF]RFL 3$53:HZVSyáSUDF\3$53L8U]GX.RPLWHWX,QWHJUDFML(uropejskiej po- ZVWDá UR]V]HU]RQ\ VáRZQLN ] P\O R REHFQ\FK L SU]\V]á\FK EHQHIicjentach programów przedakcesyjnych QLH W\ONR ZáDG]DFK UHJLRQDOQ\FK L ORNDOQ\FK DOH WDN*H RVREDFK IL]\F]Q\FK L SUDZQ\FK ]DDQJD*RZDQ\FK Z UHDOL]DFM SUo- JUDPX +DVáD ]DZDUWH Z dwóch wspomnianych pueolndfmdfk 3$55 ]RVWDá\ XDNWXDOQLRQHGRGDQRUyZQLH*QRZHWHUPLQ\ZUD]]GHILQLFMDPL2ERNWHUPi- QyZ GRW\F]F\FKSURJUDPX 3KDUH- 6SyMQRü 6SRáHF]QDL*RVSRGDUF]D&]y- WHOQLF\ ]QDMG WX UyZQLH* VáRZQLFWZR ]ZL]DQH ] LQQ\PL SURJUDPDPL SRPocowymi realizozdq\pl Z 3ROVFH D WDN*H] )XQGXV]DPL 6WUXNWXUDOQ\PL 8QLL Europejskiej. :LHU]\P\*H QRZ\ 6áRZQLN SRPR*H 2GELRUFRP Z]UR]XPLHQLX L SUDk- W\F]Q\P RSDQRZDQLX DQJORM]\F]QHM WHUPLQRORJLL SURJUDPyZ SRPRFRZ\FK stosowanej w praktyce przez instytucjh]ddqjd*rzdqhzlfkzgud*anie. 0LURVáDZ0DUHN 3UH]HV3ROVNLHM$JHQFML5R]ZRMX3U]HGVLELRUF]RFL

4 4

5 ACCESSION PARTNERSHIP 5 A accepted contract amount access Ö access to employment Ö access to work Ö access to labour market Ö equal access to... Ö widen/extend access... accessibility accession e.g. accession to European Union Accession Partnership (AP) ]DDNFHSWRZDQDNZRWDSáDWQRFL GRVWS Ö GRVWSGR]DWUXGQLHQLD Ö GRVWSGRSUDF\ Ö GRVWSGRU\QNXSUDF\ Ö UyZQ\GRVWSGR Ö UR]V]HU]\üGRVWSGR GRVWSQRü DNFHVMDSU]\VWSLHQLHZVWSLenie QSZVWSLHQLHGR8( 3DUWQHUVWZRGOD&]áRQNRVWZD ]DVDG\ZVSyáSUDF\8QLL(XURSHMVNLHM]NUa- jamindqg\gxmf\plgrf]árqnrvwzdsu]y- MWHSRGF]DVV]F]\WXOXksemburskiego grugqldu:vsyásudfdwdsrzln- QD E\ü NV]WDáWRZDQD w oparciu o precyzyjnie zdefiniowany program ( NPPC) przyjrwrzxmf\grf]árqnrvwzdznwyu\p ]DZDUWH V ]RERZL]DQLD SDVWZ NDQGy- GXMF\FKGRW\F]FHRNUHORQ\FKSULRU\We- WyZMDNUyZQLH*NDOHndarz ich realizacji. 3DVWZD NDQGyGXMFH PDM PR*OLZRü ]D]QDMRPLHQLD VL]G]LDáDQLDPLLSURFe- GXUDPL 8QLL SRSU]H] XG]LDá Z SURJUamach wspólnotowych. Zadaniem Partner- VWZDGOD&]áRQNRVWZDMHVWVWZRU]HQLHMHd- QROLWHMVWUXNWXU\REHMPXMFHMSULRU\Wetowe REV]DU\ ZVSyáSUDF\ zidentyfikowane przez.rplvm(xuoshmvn GRVWSQH URGNL ILQDQVRZH XPR*OLZLDMFH UHDOL]a- FMW\FKSULRU\WHWyZRUD]RNUHODMFHZa- UXQNLNWyUHEGRGQRVLá\VLGRWHJRUo- G]DMXZVSDUFLD3DUWQHUVWZRGOD&]áRQNo- VWZD WZRU]\ UDP\ G]LDáDQLD GOD V]HUHJX instrumentów polityki strukturalnej ( ISPA, SAPARD, Phare).

6 6 ACCESSION-DRIVEN PROGRAMME Dokument podlega aktualizacji (edycja 1998, 1999, 2001). accession-driven programme / accession-driven assistance account denominated in EUR accountability accreditation acquis communautaire activities Ö economic activity program pomocy przedakcesyjnej, ukierunkowany na przygotowanie kraju stowar]\v]rqhjrgrvsháqlhqld Z\PRJyZF]áRQNRVWZDZ8QLL Europejskiej rachunek (denominowany) w euro RGSRZLHG]LDOQRü(np. finansowa) akredytacja 1) powierzenie danej instytucji wyzna- F]RQ\FK]DGDSRZF]HQLHMV]\PVSHá QLHQLXSU]H]QLRNUHORQ\FKNUyteriów np. Agencja Restrukturyzacji i Moder- QL]DFML5ROQLFWZD]RVWDáDDNUHG\WRZa- QD SU]H].RPLVM (XURSHjVN MDNR $JHQFMD3áDWQLF]DSURJUDPX6APARD 2) w programach Phare przeznaczonych dla MSP: udzielanie XSUDZQLH Z\NRQDZFRP XVáXJ GRUDGF]\FK L Ln- IRUPDF\MQ\FK GR SHáQLHQLD ]DGD ]ZL]aQ\FK]GRUDG]WZHPGODPDá\FK LUHGQLFKSU]HGVLbiorstw dorobek prawny UE RJyá SUDZ QRUP UHJXODFML :VSyOQRW ( Wspólnoty Europejskie); obejmuje po- U]GHNSUDZQ\]DVDG\ prawne, orzecznictwo; thuplqqlhpdflváhjrsrovnlhjrrdpowiednika, ale X*\ZDVLQLHNLHG\WHUPinu dorobek prawny UE lub dorobek regulacyjny UE. G]LDáDQLD RNUHORQH ]DGania podejmowane w trak- FLH UHDOL]DFML SURMHNWX PDMFH QD FHOX RVLJQLFLH ]DáR*RQ\FK UH]XOWDWyZ SURjektu Ö G]LDáDOQRüJRVSRGDUF]D

7 ADMINISTRATIVE ORDER 7 Ö linked activities activity rate acts of God adaptability e.g. encouraging adaptability of businesses and their employees addendum (addenda) additionality (principle) adjustment Ö adjustment of regions e.g. adjustment of regions on gross income Ö adjustment of the labour market administrative order Ö G]LDáDQLDSRZL]DQH]SURMHktem w fiszce: SU]HV]áH lub obecne dziaádqld SRGHMPRZDQH Z UDPDFK SUogramów UE (np. inne projekty), które PDM]QDF]HQLH / Z\ZLHUDMEH]SRUHd- QLZSá\ZQDUHDOL]DFMGDQHJRSURMHktu ZVSyáF]\QQLNDNW\ZQRFL]DZRGowej zdarzenie losowe doswrvrzdqlhvl]groqrfl przystosowawcze HODVW\F]QRü QSSURPRZDQLH]GROQRFLSU]\VWRVRZDwczychSU]HGVLELRUVWZLLFKSUDFRZQików X]XSHáQLHQLH /PRG\ILNDFMDX]XSHáQLenia) GRNXPHQW ZSURZDG]DMF\ ]PLDQ\ GR ZF]HQLHMSRGSLVDQHMumowy / XVWDOH ]DVDGDGRGDWNRZRFL UHJXOXMH G]LDáDQLH programów pomocowych UE; swdqrzl*hurgnlsu]hnd]\zane przez.rplvm(xurshmvn]ixqguszy mog E\ü W\ONR X]XSHáQLHQLHP URdków zgromadzonych na dany program (projekt) SU]H] RGSRZLHGQLH ZáDG]e krajowe (centralne, regionalne, lokalne); rodki przeznaczone na dofinansowanie poszczegól- Q\FKSURMHNWyZSU]H]ZáDG]HNUajowe nie SRZLQQ\E\üQDSR]LRPLHQL*V]\PQL*Gotychczasowy (tj. bez interwencji Komisji) dostosowanie Ö dostosowywanie regionów np. wyrównanie poziomu dochodów regionu Ö dostosowanie struktur rynku pracy do pos\wxlsrgd*\ polecenie administracyjne pisemna decyzja wydawana stronom kontraktu przez LQ*\QLHUD QDG]RUXMFHJR jejruhdol]dfm

8 8 ADVISER adviser Ö pre-accession adviser Ö advisory / consultancy services Agency Ö Implementing Agency (IA) Ö Paying Agency Ö Local Development Agency doradca Ö doradca przedakcesyjny Ö XVáXJLGRUDGF]H Agencja Ö -HGQRVWND:GUD*DMFDGRVáRwnie, potocznie: $JHQFMD:GUD*DMFD Wykonawcza LQVW\WXFMD ZVND]DQD SU]H] U]G (w uzgodnieniu z.rplvm(xurshj- VN L RGSRZLHG]LDOQD ]D ZGUR*HQLH programu. Dawniej stosowana nazwa PMU. np. w programach Phare jest to wskazaqd SU]H] U]G Z Memorandum Finansowym Phare) instytucja odpo- ZLHG]LDOQD ]D UHDOL]DFM GDQHJR SUogramu w zgodzie z procedurami i wytycznymi Komisji Europejskiej. IA odpowiada za przygotowanie dokumentów programowych i planistycz- Q\FKVSUDZR]GDZF]RüZREec Komisji LU]GXQDG]yUQDGUHDOL]DFMSU]HWDr- JyZDGPLQLVWUDFMILQDnVRZLWG Ö $JHQFMD3áDWQLF]D LQVW\WXFMDZVND]DQDSU]H]U]GLSRd- OHJDMFD VSHFMDOQHM SURFHGXU]H akredytacji (w uzgodnieniu z Ko- PLVM(XURSHMVN$JHQFMD3áDWQicza peáqlwu]\jáyzne funkcje: autoryzuje, UHDOL]XMHL NVLJXMH SáDWQRFL 1LHNLe- G\$JHQFMD3áDWQLF]DSHáQLWH*IXQkcje ZGUR*HQLRZH ZHU\ILNXMH SUojekty, organizuje przetargi, przeprowadza NRQWUROWHFhQLF]QLWS QS : 3ROVFH MDNR DJHQFMSáDtQLF] dla programu SAPARD rzgzvna- ]Dá $JHQFM5HVWUXNWXryzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ö Agencja Rozwoju Lokalnego (ARL) instytucja, której podstawowa charakteryvw\nd ]ELH*QD MHVW z opisem Agencji Rozwoju Regionalnego. Naj-

9 AGENCY 9 Ö Regional Development Agency (RDA) Ö Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARMA) ZD*QLHMV]D Uy*QLFD WR Z*V]\ REV]DU G]LDáDQLDRJUDQLF]RQ\QDRJyáVWDWutowo) do gminy, powiawx EG( JUXS\ gmin. W Polsce istnieje ok. 20 ARL. Ö Agencja Rozwoju Regionalnego (ARR) LQVW\WXFMD NWyUHM PLVM MHVW ZVSRPaganie i promocja szeroko pojmowanego rozwoju danego obszaru (regionu). Dobrze zau]g]dqddjhqfmdáf]\ najlepsze cechy sektora publicznego (plaqrzrü SU]HZLG\ZDOQRü RVWUR* QRüLVHNWRUDEL]QHVXHODVW\F]QRü HIHNW\ZQRü SRGHjmowanie ryzyka, szybnrüg]ldádqld$jhqfmhvwdn*h QDWXUDOQ\P L DNFHSWRZDQ\P SRUHd- QLNLHP PLG]\ ZáDG] SuEOLF]Q a biznesem. Kluczowe cele to wsparcie rozwoju ekonomicznego regionu oraz pozyskiwanie inwestorów z ze- ZQWU] 6WRVXMH ]Uy*QLFRZDQH LQVWUumenty ( Instrumenty Rozwoju Re- JLRQDOQHJR*áyZQLDNFMRQDULXV]HWR administrafmd SXEOLF]QD U]GRZD L VDPRU]GRZD LQVW\WXFMH RNRáRELznesowe, rzag]lhm SU]HGVLELRUVWZD 3U]HZD*D NDSLWDá UHJLRQDOQ\ =DVDdnicze formy prawne w Polsce to spóáka (z o.o. lub akcyjna) oraz fundacja. :3ROVFHG]LDáDSUawie 70 ARR, w tym ok. 20 ARL ( Agencja Rozwoju Lokalnego). Ö Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa LQVW\WXFMDU]GRZDSRZRáDQDZU NWyUD ZVSLHUD SU]HGVLZ]LFLD SU]y- VSLHV]DMFH SURFHV SU]HPLDQ VWUXNWuralnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Agencja jest m.in. odpowiedzialna za ZGUD*DQLH, finansowa- QLH NVLJRZDQLH L NRQWURO SáDtQRFL w ramach programu SAPARD.

10 10 AGENCY Ö Polish Agency for Enterprise Development (PAED) Ö Polish Agency for Regional Development (PARD) Ö Polska Agencja Rozwoju 3U]HGVLELRUF]oFL (PARP) ]RVWDáD XWZRU]RQD QD PRF\ XVWDZ\ z dnia 9 lipca 2000 r., z SU]HNV]WDáFenia Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju 0Dá\FK L UHGQLFK 3U]HGVL biorstw. W plhuzv]hmsrárzlhu PARP przemád]dgdqldlrerzl]nl Agencji Techniki i Technologii oraz Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego&HOHPG]LDáDQLD$JHQFMLMHVW uczestnictwo w realizacji programów rozwoju gospodarki w zakresie wspie- UDQLD UR]ZRMX PDá\FK L UHGQLFK przedvlelruvwz HNVSRUWX, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik i technologii oraz tworzenia QRZ\FK PLHMVF SUDF\ SU]HFLZG]LDáania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. Ö Polska Agencja Rozwoju Regionalnego (PARR) Fundacja SkarEX 3DVWZD SRZRáDQD SU]H]U]G53Zr. w celu wspierania rozwoju regionalnego w Polsce, a Z V]F]HJyOQRFLGODVW\Pulowania i wspomagania wszelkich inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczego w regionach, sprzyjania rozwojowi i upowszechnianiu wiedzy na temat form i metod rozwoju regionalnego oraz tworzenia i uczestniczenia w tworzeniu instytucji finansoz\fk VáX*F\FK rozwojowi regionalqhpx *áyzq\p (UyGáHP ILQDQVRZaQLD G]LDáD E\á\ URGNLILQDQVRZH Unii Europejskiej ( Phare). W latach przekazano tzw. regionom problemowym SRPRF R áf]qhm ZDUWRFL Sonad 140 mln ECU WM POQ ]á *áyzqh programy: Phare-STRUDER ( STRUDER), Phare-RAPID ( RA- PID), Phare-STRUDER 2 ( STRU- DER 2), Phare-INRED ( INRED),

11 AID SCHEME 11 3URJUDP 3RPRF\ GOD 0Dá\FK L UHGQLFK 3U]HGVLELRUVWZ 3U]\]Qa- QHMQD2GWZRU]HQLH0DMWNX3URGXkcyjnego i Obrotowego Zniszczonego w Wyniku Powodzi z Lipca 1997 r. ] %DQNX ZLatowego, Phare-Equity Investment, Polsko-Szwajcarski Program Regionalny, Program Dialog i Rozwój, Phare SpójQRü 6SRáHF]QDL Gospodarcza 2000, 2001 ( Phare SSG) oraz Phare- Odbudowa 'HF\]M6HMPX533$55]RVWDáD]Oikwidowana z dniem 31 maja 2002 r. 3UDZQ\P QDVWSF 3$55 MHVW PARP. Agenda 2000 Agenda 2000 drnxphqw8(su]\mw\su]h] 5DG(uropejVNQDSosiedzeniu w Berlinie marca 1999 r. Zawiera postanowienia RNUHODMFH SROLW\NL ZVSyOQRWRZH RUD] ]asadylurgnlváx*fhlfkuealizacji, w tym ]DVDG\ L URGNL VáX*FH UR]V]HU]HQLX 8QLL R QRZH NUDMH (XURS\ URGNowo- WVFKRGQLHMMDNWH*NRQW\QXDFMLG]LDáDQLD Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu 6SyMQRFL w okresie Agreement Ö Framework Agreement aid scheme Umowa Ö Umowa Ramowa SRGSLVDQD SU]H]5]G53L Komi- VM(XURSHMVNPDMDURNUe- ODRJyOQHSU]H]QDF]HQLHSRPocy Unii dla Polski, wyznacza techniczne, prawne i administracyjne ramy, w ja- NLFKWDSRPRFMHVWZLDGF]RQDLZ\Norzystywana w Polsce. Realizacja ka* dego z programów Phare podlega ZSHáQL]DVDGRP8PRZ\5amowej. program pomocy

12 12 ALIGNMENT alignment with EU norms and standards e.g. Phare support for investment will be concentrated on the alignment with EU norms and standards. allocation e.g. European Commission approved the allocation of 130 MEUR for Phare 2000 Economic and Social Cohesion programme. Ö allocation of funds Ö financial allocation allowances / per diems Ö compensatory allowances e.g. in less favoured and mountain areas Ö training allowances amendment to... contract, ToR, protocol analysis of objectives analysis of strategies dostosowanie do norm i standardów UE np. Wsparcie inwestycyjne z programu 3KDUHEG]LHVLNRQFHQWURZDüQDGRVWosowaniu do norm i standardów UE. alokacja /SU]\G]LDáURGNyZ QS.RPLVMD(XURSHMVND]DWZLHUG]LáDSU]y- G]LDáURGNyZQD3URJUDP6SyMQRFLSpoáHF]QHMLGospodarczej Phare 2000 w wy- VRNRFLPOQHXUR. Ö DORNDFMDURGNyZILQDQVRZ\FK Ö FDáNRZLW\ EXG*HW QD UHDOL]DFMGanego programu) GLHW\SáDFRQHZWUDNFLHUHDOL]DFML kontraktu Ö dodatki wyrównawcze / kompensacyjne np. dla obszarów mniej uprzywilejowanych i górskich Ö stypendia szkoleniowe dla osób bezrobotnych, biorcych XG]LDáZV]NROHQLX poprawka / modyfikacja / zmiana... w kontrakcje, Zakresie :\PDJDSURWRNole zamiennie do addendum analiza celów w PCM: identyfikacja oraz weryfikacja SR*GaQ\FK NRU]\FL z punktu widzenia beneficjentów promhnwxfhohirupxáxmhvl na podstawie zdefiniozdq\fk ZF]HQLHM negatywnych aspektów stanu Z\MFLRZe- JRQSSRSUDZDMDNRFLSU]HWZyUVWZDVSo- *\ZF]HJR OHSV]\ GRVWS GR U\QNyZ ]E\WX wynikiem analizy celów jest drzewko celów / hierarchia celów analiza strategii w PCM: krytyczna ocena alternatyw-

13 APPROACH 13 Q\FKVSRVREyZRVLJQLFLD]DPLerzonych celów oraz wybór jednego lub kilku z nich dla celów planowanego projektu; polega PLQ QD LGHQW\ILNDFML FHOyZ QLHSR*Ganych oraz grupowaniu celówsr*danych annex appendix to tender applicant Ö applicant country / candidate country application Ö application for assistance Ö application form appraisal Ö economic and financial appraisal approach Ö bottom-up approach DQHNV]DáF]QLN zob. ang. addendum, side letter ]DáF]QLNGRRIHUW\ wnioskodawca / prgplrwvnádgdmf\ wniosek Ö NUDMNDQG\GXMF\GRF]áRQNostwa w UE wniosek / aplikacja /XELHJDQLHVL Ö XELHJDQLHVLRSRPRF / wniosek o przyznanie pomocy Ö wniosek / formularz aplikacyjny ocena Ö ocena ekonomiczna i finansowa analiza proponowanego projektu pod Z]JOGHP MHJR UHDOQRFL ILQDQVRZHM i efektu gospodarczego; jest to ostateczny etap, przed podmflhp GHF\]ML o finansowaniu projektu, polegamf\ na sprawdzeniu czy jest on realny ZNRQWHNFLHUHDOL]DFMLFHOyZL]DVDdnRFLZ\GDWNRZDQLDURdków zob. ocena ex ante SRGHMFLH Ö SRGHMFLHRGGROQHVSRVyE ZVWSuMF\ dotyczy logiki interwencji Phare; programowanie jest prowadzone w sposób oddolny ZVWSXMF\MeOL G]LNLSRGHMPRZDQ\P G]LDáaniom, przy wykorzystaniu odpowiednich zasobów SRMDZLDMVL rezultaty, ob- UD]XMFH SRVWS Z UHDOL]DFML GDQego projektu / interwencji; rezultaty, przy

14 14 APPROACH Ö top-down approach Ö integrated approach Ö multifund approach appropriations Ö appropriations commitments Ö appropriations entered in the budget zdmflx]dár*rq\fk RNROLF]QRFL, ZSáy- ZDM na RVLJQLFLH celów bezpo- UHGQLFK NWyUH SRMDZLDMVLZSHw- Q\PRGVWSLHF]DVRZ\PRG]DNRF]enia realizacji projektu. &HOH EH]SRUHGQLH powinny przyczy- QLDüVLGRRVLJQLFLD celów szer- V]\FKRJyOQ\FKRGQRV]F\FKVLGR V]HURNLHJR VSHNWUXP G]LDáD, w ramach których funkcjonuje projekt. Ö SRGHMFLHRGJyUQHVSRVyE ]VWSuMF\ dotyczy logiki interwencji Funduszy Strukturalnych: programowanie jest prowadzone w sposób odgórny (zst SXMF\ MHOL Z\FKRG]L VL RG Ganego kontekstu, stosownego do zdefiniowanego celu globalnego. Cel global- Q\ RNUHODMF\ VWUDWeJL ZVSDUFLD ZSá\ZD QD Z\]QDF]eQLH SRGOHJá\FK mu FHOyZ V]F]HJyáRZ\FK, przypo- U]GNRZDQ\FK GR NRQNUHWQ\FK SULorytetowych obszauyz.d*g\ FHO V]F]HJyáRZ\MHVW]NROHLRVLJDQ\So- SU]H]SRGMFLHRGSRZLHGQLFK dziaád, których realizacja pozwala na RVLJQLFLH celów operacyjnych. Ö SRGHMFLH]LQWHJURZDQH w PCM: kompleksowa analiza projektu: Z RSDUFLX R VWDQGDUGRZ GRNXPHQWDFMVSUDZG]DVLF]\NZestie odpowihgqrfl WUDIQRFL Z\NRQDOQRFL L WUZDáRFL SRGHj- PRZDQ\FKG]LDáDVEUDQHSRGXZa- J QD ZV]\VWNLFK HWDSDFK MHJR UHDOizacji. Ö ILQDQVRZDQLHF]HJR]ZLHOX funduszy URGNL Ö ]RERZL]DQLDfinansowe Ö URGNLSU]HZLG]LDQHZEXG*ecie

15 AREA 15 Ö payment appropriations (PA) Ö take-up / absorption of appropriations Ö under-utilization of appropriations area Ö area in difficulty / depressed area / disadvantaged area Ö coastal area Ö eligible area Ö employment area Ö industrial area Ö less-favoured area Ö non-eligible area Ö peripheral area / remote area Ö rural area Ö support areas Ö SU]\G]LDá URGNyZ QD GRNRQ\Za- QLHSáDtQRFL Ö DEVRUSFMDURGNyZSRPRFowych) ]RE]GROQRü absorpcyjna Ö niedostateczne wykorzystanie URdków (pomocowych) obszar Ö obszar problemowy / obszar bory- NDMF\VL]SRZD*Q\PLSUREOHPa- PLVSRáHF]Q\PLLJospodarczymi w przestrzennym planowaniu strategicznym jako obszary problemowe RNUHOD VL Z\Uy*QLRQH REV]DU\ NRncentracji zjawisk i procesów, na które ]DPLHU]D VL RGG]LDá\ZDü : 3Rlsce metoda obszarów problemowych zastovrzdqd ]RVWDáD SR UD] SLHUZV]\ ZF\NOXSUDF]DNRF]RQ\FKZU DNFHSWDFMSU]H]5DG0LQLVWUyZ'áugookresowej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Obecnie, na mocy Ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, Rada0LQLVWUyZRNUHODW]Z obszary wsparcia. Ö REV]DUSU]\EU]H*Q\ / nadmorski Ö REV]DU\NZDOLILNXMFHVL (do otrzymania wsparcia) Ö lokalny rynek pracy Ö VWUHIDSU]HP\VáRZD Ö strefa mniej uprzywilejowana Ö REV]DUQLHNZDOLILNXMF\VL (do otrzymania wsparcia) Ö obszar peryferyjny REV]DU OH*F\]GDODRGFHQWUyZURz- ZRMRZ\FK VáDELHM UR]ZLQLW\ JRVSo- GDUF]R ] SU]HVWDU]DáLnIUDVWUXNWXU LF]VWRQLHGRLQZHVWowany. zob. marginalizacja Ö obszar wiejski / strefa wiejska Ö obszary wsparcia wg ustawy z 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalne-

16 16 ASSESSMENT JR REV]DU Z\RGUEQLoQ\ ]H Z]JOGX QD Z\VWSXMFH Z QLP SUREOHP\ roz- ZRMRZHSRGOHJDMF\RNUHORQ\PG]LaáDQLRP ze strony Rady Ministrów, administracml U]GRZHM L MHGQRVWHN Va- PRU]GX terytorialnego. Granice tego REV]DUX QLH PRJ SU]HFLQDüJUanic powiatu. assessment (of needs, progress, conformity etc.) e.g. conformity assessment with programme requirements Ö needs assessment Assembly of European Regions assistance 1. Phare assistance 2. Assistance within Structural Funds Ö bilateral assistance Ö demand-driven assistance Ö donor-driven assistance / supply-driven assistance ocena / oszacowanie (potrzeb, postpu, zgodqrfl itp.) QS RFHQD ]JRGQRFL ] Z\PRJDPL SUogramu Ö ocena potrzeb Zgromadzenie Regionów Europejskich organizacja utworzona w 1985 r., zrzesza- MFDUHSUH]HQWDQWyZUHJLRQyZHXURSHjskich (nie tylko Unii). *áyzqhfhohwrxprcnienie politycznej reprezentacji regionów ZH ZáDG]DFK LQVW\WXFML HXURSHMVNLFK L URz- ZyMZVSyáSUDF\PLG]\UHJLonalnej. wsparcie / pomoc 1. wsparcie z programu Phare 2. pomoc w ramach Funduszy Strukturalnych: oznacza formy pomocy dostarczanej przez Fundusze Strukturalne: zob. programy operacyjne, jednolite dokumenty programowe, Inicjatywy Wspólnoty, pomoc doradf]dg]ldádqld innowacyjne Ö pomoc dwustronna Ö pomoc dostarczana zgodnie z popytem (zapotrzebowaniem ]JáDV]aQ\PSU]H]ELRUF) Ö SRPRFSRGSRU]GNRZDQD wyobra*hqlrpgdzf\rw\pf]hjr potrzeba biorcy nd RJyá SRPRF MHVW Z\SDGNRZ ]arówno tendencji podporzdkowanej SRGD*\MDNL]JRGQHM]Z\REUD*HQLa- migdzf\l]doh*\]zádv]f]drgvdpo-

17 AT DISCRETION 17 Ö economic assistance Ö financial assistance Ö multiannual assistance Ö multilateral assistance Ö post training assistance Ö technical assistance (TA) Association Agreement / Europe Agreement e.g. Association Agreement between Poland and EU was concluded on 16 December assumptions e.g. reform of fiscal system successfully implemented. at (the Commission s) discretion ZLDGRPRFL NUDMX ELRUF\ L XPLHMt- QRFL QHJocjacji. Im mniej stabilny L GRMU]Dá\ V\VWHP SROLW\F]Q\ NUDMX ELRUF\W\PZLNV]HSUDZGRSRGRELH VWZR *H SHáQ NRQWURO QDG SRPRF zachowa dawca. W modelu donordriven assistance ]D]Z\F]DMZLNV]H znaczeqlh SU]\SLVXMH VL pomocy doradczej, konsultingowi oraz szkoleniom. Ö pomoc gospodarcza Ö pomoc finansowa Ö pomoc wieloletnia Ö pomoc wielostronna Ö pomoc w znalezieniu pracy po odbytym szkoleniu Ö pomoc doradcza (techniczna) SRPRFWHFKQLF]QDXGRVWSQLRQDZSostaci doradztwa, know how i pracy ekspertów; niekiedy terminem tym REHMPXMHVLGRGDWNRZRSRPRFZIRr- PLHV]NROH 8NáDGR6WRZDU]\V]HQLX/ 8NáDG(XURSHjski QS8NáDGR6WRZDU]\V]HQLXPLG]\PolVN D8(]RVWDá]DZDUW\JUXdnia 1991 r. zaár*hqld w 3&0 F]\QQLNL ]HZQWU]QH NWyUH moj PLHü ZSá\Z QD SU]HELHJ UHDOL]DFML SURMHNWX EGFH SR]D EH]SRUHGQLNRn- WURO PHQDG*HUDSUojektu; w matrycy projektuvirupxárzdqhsozytywnie ]DáR*HQLDZ\SHáQLDVLZF]ZDUWHM kolumnie tabeli np. przeprowadzenie reformy systemu podatkowego ZHGáXJRFHQ\LX]QDQLDQS.RPisji)

18 18 AUDIT audit Ö audit trail Ö financial audit Ö systems audit authority Ö designated authority Ö control authority Ö Implementing Authority for Phare CBC programme audyt / kontrola RJyá G]LDáD SRSU]H] NWyUH X]\VNXMH VL nie]doh*q RFHQ IXQNFMRQRZDQLD GDQHM LQVW\WXFML OHJDOQRFL JRVSRGDUQRFL Fe- ORZRFL U]HWHOQRFL DXG\W MHVW ]D]Z\F]DM Z\NRQ\ZDQ\SU]H]RGUEQNRPyUNSRd- SRU]GNRZDQEH]SRUHGQLR NLHURwnikowi LQVW\WXFMLOXESU]H]ILUP]eZQWU]Q Ö ÄFLH*NDDXG\WX sposób prowadzenia audytu w danym programie, RNUHODMF\ SRG]LDá obo- ZL]NyZLRGSRZLHG]LDOQRFLSRPLdzy LQVW\WXFMZ\]QDF]RQGRzarzdzania programem, admiqlvwudfm NUDMRZ UHJLRQDOQ LQVW\WXFMDPL NRQWUROQ\PL LPHQDG*HUDPLSURMHktów. FLH*ND DXG\WX SRZLQQD XZ]JOGQLDü SU]HSá\Z URGNyZ ILQDQVRZ\FK Lnformacji, dokumentacji i zasad kontroli na poziomie PHQDG*HUD SUojektu / ]DU]G]DMFHJR. FLH*ND DXG\WX MHVW SU]\JRWRZywana GOD ND*GHJR V\VWHPX ]au]g]dqld i kontroli. PozwolaQDZHU\ILNDFMFaáRFLRZ\FK Nosztów realizacji pro- JUDPX SU]HGáR*RQ\FK.RPLVML Europejskiej do akceptacji z poszczególnymi wydatkami, potwierdzonymi dokumentami (fakturami) oraz na wery- ILNDFM DORNDFML L wszystkich transferów funduszy wspólnotowych i krajowych. Ö DXG\WILQDQVRZ\NVLJRwy) Ö audyt systemów (np. finansowania, monitorowania) ZáDG]D Ö instytucja wyznaczona do realizacji danego programu Ö instytucja kontrolna Ö :ádg]d:gud*dmfd3urjudp :VSyáSUDF\3U]\JUDQLF]QHM3KDUH LQVW\WXFMDSRZRáDQDZU, odpo- ZLHG]LDOQD ]D REVáXJ PHU\WRU\FzQ

19 AVIS 19 Ö Managing Authority Ö Paying Authority Ö central (national) authorities Ö regional authorities Ö local authorities AVIS LILQDQVRZSUogramu Phare CBC i programów zzl]dq\fk ] EH]SLe- F]HVWZHP ZHZQWU]Q\P. W latach ]DU]G]DáD Sonad 25% pomocy z Unii Europejskiej dla Polski Ö w Funduszach Strukturalnych: InstyWXFMD=DU]G]DMFD LQVW\WXFMDZVND]DQDSU]H]U]GSDstwa F]áRQNRZVNLHJR Z X]JRGQLHQLX z.rplvm (XURSHMVN L RGSRZLedzialna ]DZGUR*HQLHGDQHJRSURJUamu zob. ang. Implementing Agency Ö w Funduszach Strukturalnych: InstyWXFMD3áDWQLF]D LQVW\WXFMD ZVND]DQD SU]H] U]G SD VWZD F]áRQNRZVNLHJR L SRGOHJDMFD specjalnej procedurze akredytacji (w uzgodnieniu z.rplvm(xuo- SHMVN Instytucja 3áDWQLF]D VSHáQLD WU]\JáyZQHIXQNFMHDXWRU\]XMHreali- ]XMHLNVLJXMHSáDWQRFLQS] Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Ö ZáDG]HFHQWUDOQHNUDMRZH Ö ZáDG]HUHJLRQDOQH Ö ZáDG]HORNDOQHJPLQQHLSRZLDtowe) AVIS opinia 8QLL(XURSHMVNLHMQDWHPDW]áo- *RQHJRZUZQLRVNX3ROVNLLLnnych SDVWZ NDQG\GDFNLFK R F]áRQNostwo w Unii. Opinia obejmuje w szczególnofl VWRSLHVSHáQLHQLDSU]H]3ROVNZ\PRJyZ LZDUXQNyZF]áRQNoVWZDWM]GROQRFLGR SU]\MFLDLVWRVRZDQLDUHJXODFMLZVSyOQo- WRZ\FK RUD] VWDELOQRü L Z\QLNL JRVSodarcze. AVIS to bardzo szczegóárz\rslv ZV]\VWNLFK DVSHNWyZ *\FLD GDQHJR NUDMX ze szczejyoq\pqdflvnlhpqdnzhvwlhádgx prawnego i gospodarki. Przedstawione SU]H]3ROVNLLQQ\Fh 9 krajów) informa- FMH]RVWDá\SU]HDQDOL]RZDQHLQDWHMSRdstawie 15 lipca 1997 Komisja Europej-

20 20 AWARD CONTRACT VNDRSXEOLNRZDáDVZRMRSLQLRSU]\Jo- WRZDQLX ND*GHJR ] W\FK NUDMyZ GR LQWegracji europejskiej. award contract axis (axes) 1) development axes e.g. axes written down in the regional development programme for the EU Structural Funds planning period 2) in technical projects: e.g. load capacity of 115 kn/axis SRZLHU]\üUHDOL]DFMNRQWUDNWX RRVLH 1) osie rozwojowe / priorytety rozwoju np. zapisane w planie rozwoju regionalnego na okres planowania Funduszy Strukturalnych UE 2) w projektach technicznych: naflvnqdr QS ÄQDFLVN QD R QRQRü GURJL wyqrvln1r B background balance of payments balance sheet bar chart e.g. bar chart of the project implementation base date benchmark (of the tasks, project) / yardstick WáR / uwarunkowania / otoczenie (projektu) bilanvsádwqlf]\ bilans / tabela bilansowa harmonogram belkowy / wykres VáXpkowy np. harmonogram belkowy realizacji projektu w FIDIC: data (termin) odniesienia data na 28 dni przed ostatecznym termi- QHP]áR*HQLDGRNXPHQWDFML przetargowej punkt odniesienia / miara / miernik (oceny zagd / projektu) 1) NU\WHULDNWyUHPRJE\üZ\NRU]ystane jako standard, miara oceny realizacji poszczególnych zagd / SU]HGVLZ]Lü

21 BENEFICIARY 21 QS PLHUQLNLHP GOD RFHQ\ ZSá\ZX QD URGRZLVNR GX*\FK SURMHNWyZ LQIUa- VWUXNWXUDOQ\FK MHVW ]JRGQRü ] Z\Pogami UE 2) we wnioskach aplikacyjnych do Phare SSG 2001 jako benchmarks rozumie VL Z\GDU]HQLH R]QDF]DMFH ]DNRF]e- QLH HWDSX G]LDáD UDP\ F]DVRZH WHr- PLQDU]G]LDáD zob. milestones of a project benchmarking beneficiary e.g. gmina, Voivodship Board, SME etc. Ö direct beneficiary / project partner Ö final beneficiary porównywanie z najlepszymi SU]\NáDGami) XSRZV]HFKQLDMFD VL ]DVDGD L WHFKQika stymulowania rozwoju regionalnego / lokalnegosrsu]h]xf]hqlhvlrgw\fh osób OXE LQVW\WXFML NWyUH RVLJDM QDMOHpsze efekty (sukcesy) Z UR]ZL]\ZDQLX NRnkretnych problemów (np. tworzenie nowych miejsc pracy, promocja regionu, SU]\FLJDQLH LQZHVWRUyZ ]GRE\ZDQLH URGNyZSRPocowych) beneficjent / odbiorca pomocy np. gmina, ZaU]G :RMHZyG]WZD maáh LUHGQLHSU]HGVLELRUVWZRLWS Ö EH]SRUHGQLEHQHILFMHQW/ partner projektu / ostateczny beneficjent 1) z punktu widzenia analizy kosz- WyZ L NRU]\FL RVRED SRGPLot prawnyoxejuxsdvsráhf]qdehz- SRUHGQLRNRU]\VWDMFD]SUojektu 2) w PCM: grupa beneficjentów, która otrzymuje wsparcie ze URdków UE w ramach danego projektu QS MHGQRVWNL ZGUD*DMFH PLQisterstwa Ö NRFRZ\EHQHILFMHQW 1) w Funduszach Strukturalnych (Zgodnie z 5R]SRU]G]HQLem Rady Unii Europejskiej z 21 czerwca 1999 wprowadzajcym ogólne SU]HSLV\GRW\F]FH)XQGXV]\6WUXkturalnych 1260/99/WE):

22 22 BENEFICIARY Ö indirect beneficiary / intermediate beneficiary e.g. staff trained to better perform their advisory services for farmers benefit Best Available Technology (BAT) best practice bid bill of quantities instytucja, odpowiedzialna za zlecanie / wykonanie operacji, tj. instytucja wyznaczona przez pa VWZR F]áRQNRZVNLH NWyUHM ]DGaniem jest przyznawanie pomocy QSEHQHILFMHQWHPNRFowym w tym rozumieniu jest gmina zlecamfd Z\EXGRZDQLHZRGRFLJX 2) w 3&0VWRJUXS\VSoáHF]QH sektory gospogduf]h QLH EGFH JUXS GRFHORZ D F]HUSLFH No- U]\FLZZ\QLNXUHDOL]DFMLSURMHNWX ZGáX*V]\PKRUyzoncie czasowym n.p. dzieci w wyniku realizacji projektu w sektorze ochrony zdrowia i edukacji Ö SRUHGQLEHQHILFMHQW 1) w analizie kosztów i korzyfl (CBA): osoba, podmioty prawne OXEJUXSDVSRáHF]QDNRU]\VWDMFD SRUHGQLR ] SURMHNWX LQZHVW\F\MQe- JRLQLHEGFDMHJRZáDFLFLelem 2) w 3&0PR*H WR E\ü SU]\Náadowo grupa beneficjentów wspierana w ramach projektu w celu SRSUDZ\ MDNRFL XVáXJ SURZDG]onych dla grupy docelowej np. kadra szkolona w celu popra- Z\ MDNRFL XVáXJ GRUDdczych dla rolników NRU]\ü najlepszdgrvwsqdwhfkqrorjld najlepsze wzory /G]LDáDQLDRSW\PDlne zob. benchmarking oferta (przetargowa) zob.ang. tender, offer przedmiar robót /OHS\NRV]WRU\V GRNXPHQW ]DZLHUDMF\ Z\V]F]HJylnione

23 BUSINESS 23 zadania, ktyuh PDM ]RVWDüZykonane, ] SRGDQLHP ]DNUHVX UREyWGOD ND*GHMSo- ]\FML EGF\ SRGVWDZGRZyceny przez oferenta blueprint / drawing breach (e.g. of a contract) breakdown of prices Ö breakdown of overall price break-even point Build-Operate-Transfer (BOT) business Ö business and innovation centre (BIC) Ö Business Cooperation Network (BC-NET) rysunek techniczny naruszenie (np. zapisów umowy) kosztorys Ö rozbicie ceny globalnej Z NRQWUDNWDFK U\F]DáWRZ\FK SoG]LDá ceny kontraktowej na wycenione ele- PHQW\ UREyW Uy*QLFH VL VSHF\IiN warunkami realizacji lub terminem wykonania SUyJUHQWRZQRFL punkt równowagi, w któr\psu]hgvlz]l cie nie przynosi zysków i nie przynosi VWUDW SRZ\*HMNWyUHJR]DF]yQD SU]\QRVLü zysk) buduj eksploatuj SU]HND* PRGHOILQDQVRZDQLDSU]H]NDSLWDáSU\ZDtny inwestycji, w których tradycyjnie wy- NRU]\VWXMHVLURdki sektora publicznego. FLUPD SU\ZDWQD RWU]\PXMH NRQFHVM QD EXGRZ L HNVSORDWDFM RELHNWX QS HOHktrowni, autostrady, portu lotniczego) na okres, który przyniesie wygenerowane ]RELHNWXSU]\FKRG\VWRS]ZURWX]DSo- QLHVLRQH U\]\NR L Z\VLáHN RUD] ]Dpewni ponu\flh ]DGáX*HQLD ILUP\. NDVWSQLH SR Z\JDQLFLX NRQFHVML ILUPD SU\ZDWQD przekazumh U]GRZL SUDZD ZáDVQRFL GR wybudowanego obiektu. biznes / interes / firma Ö RURGHNSU]HGVLELRUF]RFL i innowacji Ö 6LHü:VSyáSUDF\PLG]\ 3U]HGVLELRrstwami VLHüZVSyáSUDF\finansowan przez

24 24 BUSINESS Ö business incubator Ö business plan Ö business start-up Ö business support organisations / business environment institutions.rplvm (XURSHMVN WZRU]\ RN RURGNyZ XPR*OLZLDMF\FK Z\PLDQ informacji i kojarzenie partnerów. Podlega Dyrekcji Generalnej Ds. PrzedsibiorF]RFL Komisji Europejskiej Ö LQNXEDWRUSU]HGVLELRUF]RFL niekomercyjny instrument wsparcia powstawania i rozwoju nowych maá\fk L UHGQLFK SU]HGVLELRUVWZ MS3*áyZQ\PFHOHPMHVWXáDWZLenie warunków tworzenia i startu MSP oraz pomoc w przetrwaniu wczesnych ID] F\NOX UR]ZRMRZHJR 6 WRSomieszczenia przygotowane do podejmowania w nich dzidádoqrflsurgxk- F\MQHMOXEXVáXJRZHMQDXOJRZ\FKZarunkach finansowych dla potencjal- Q\FK SU]HGVLELRUFyZ ] GREU]H SU]ygotowanym i zaakceptowanym biznesplanem nowego przedsiz]lfld MSP zlokalizowane w inkubatorze PRJ WH* REQL*\ü NRV]W\ G]LNL wspólnemu korzystaniu z mediów, infrastruktury, urzg]h SRPLHV]F]H administracyjnych i sali konferencyj- nej.0dmqdrjyázvsyoqhjrnvljo- ZHJR GRUDGF L VHNUHWDULDW :UD] ] XSá\ZHP F]DVX L UR]ZRMHP 0SP administrator podnosi indywidualny czynsz danej firmy, tak by po regula- PLQRZRRNUHORQ\PF]asie (2-5 lat) SáDFiáDRQD MDNRRNU]HSáDLJRWRZD GR ZHMFLD QD ZROQ\ U\QHN ]Z\Ná\ F]\QV] NRPHUF\MQ\ L ]ZROQLáD PLHjsce GODQDVWSQ\FKFKtnych. Ö biznes plan Ö XUXFKRPLHQLHG]LDáDOQRFL gospodarczej Ö LQVW\WXFMHZVSLHUDMFe SU]HGVLELRUF]Rü / instytucje otoczenia biznesu QLH]EGQH GOD IXQNFMRQRZDQLD L URzwoju gospodarki rynkowej instytucje publiczne i niepubliczne, komercyjne

25 BUILDING PERMISSION 25 i non-surilw1doh*grqlfklqvw\wucje ILQDQVRZH EDQNL JLHáGD IXQGXV]H i in.), ubezpieczeniowe, informacyjne, szkoleniozh NRQVXOWLQJRZH D WDN*H promocyjne. Instytucje te powszechnie XZD*DQHV ]D MeGHQ ] GHF\GXMF\FK F]\QQLNyZDWUDNF\MQRFLUHJLRQXPLasta, kraju) dla inwestorów. W szer- V]\PXMFLXZD*Q\PHOHPHQWHPSRM cia otoczenie biznesu jest system prawa i jego instytucje. business angels Ö Business Angels Network (BAN) Ö European Business Angels Network (EBAN) Ö National Business Angels Network (NBAN) building (construction) permission ÄDQLRá\EL]QHVX prywatni inwestorzy, którzy dysponumf odpowiednim drzldgf]hqlhp RUD] NDSi- WDáHP ZVSLHUDMZ\EUDQHPDáHLUHGQLH przedsielruvwzd JáyZQLH Z SRF]WNRZHM ID]LH LFK G]LDáDOQRFL 3U]HND]XMLPza- UyZQRVZRMZLHG]GRZLDGF]HQLHLWHFhnologie,MDNLURGNLILQDQVRZH:]DPLDQ PRJRWU]\P\ZDüF]ü]\VNyZSUzedsi biorstwa. Niektórzy inwestou]\ G]LDáDM jednak na zasadach non-profit. Europej- VND 6LHü $QLRáyZ %L]QHVX (%$1 po- UHGQLF]\ZQDZL]\ZDQLXNRQWDNWyZSo- PLG]\ MSP oraz inwestorami. Szacuje VL *H REHFQLH Z VLHFL %XVLQHVV $ngels G]LDáDRNW\VDNtywnych inwestorów. Krajowe i regionalne sieci Business $QJHOV G]LDáDMFH Z SDUWQHUVWZLH ] EDn- NDPL L LQQ\PL LQVW\WXFMDPL V ]D]Z\F]DM wspóáilqdqvrzdqhsu]h]u]g. Ö 6LHü$QLRáyZ%L]QHVX Ö (XURSHMVND6LHü$QLRáyZ%Lznesu Ö.UDMRZD6LHü$QLRáyZ%L]QHVX SR]ZROHQLHQDEXGRZ

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 3 sierpnia 2005 r. Druk nr 1074

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 3 sierpnia 2005 r. Druk nr 1074 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 3 sierpnia 2005 r. Druk nr 1074 PREZES RADY MINISTRÓW Marek BELKA Pan Longin PASTUSIAK 0$56=$à(. 6(1$78 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 6]DQRZQ\ 3DQLH

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Tworzenie programów w Unii Europejskiej

Tworzenie programów w Unii Europejskiej Tworzenie programów w Unii Europejskiej Fundusze unijne w okresie programowania 2007-2013 Plan Programowanie na poziomie Unii Europejskiej Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Cele polityki spójności Wymagania

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta Struktura organizacyjna proponowana dla sprawnego funkcjonowania działu administracji rządowej Rozwój regionalny

Jacek Szlachta Struktura organizacyjna proponowana dla sprawnego funkcjonowania działu administracji rządowej Rozwój regionalny Jacek Szlachta Struktura organizacyjna proponowana dla sprawnego funkcjonowania działu administracji rządowej Rozwój regionalny I. Założenia wstępne 1. Zadania dla Ministra odpowiedzialnego za dział rozwój

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

o partnerstwie publiczno-prywatnym.

o partnerstwie publiczno-prywatnym. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 20 czerwca 2005 r. Druk nr 984 0$56=$à(. 6(-08 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK 0$56=$à(. 6(1$78 RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ =JRGQLH

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko Polityka regionalna Unii Europejskiej mgr Ewa Matejko Polityka regionalna w UE Dlaczego polityka regionalna? Cele polityki regionalnej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Zasady działania funduszy

Bardziej szczegółowo

Spis treêci str. Wykaz skrótów... 11 Spis tabel... 15 Przedmowa... 19 Rozdzia 1. Wybrane teorie rozwoju regionalnego... 23 1.1. Teorie lokalizacji...

Spis treêci str. Wykaz skrótów... 11 Spis tabel... 15 Przedmowa... 19 Rozdzia 1. Wybrane teorie rozwoju regionalnego... 23 1.1. Teorie lokalizacji... Spis treêci str. Wykaz skrótów............................................. 11 Spis tabel............................................... 15 Przedmowa............................................... 19 Rozdzia

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Finansowe w Polityce Spójności

Instrumenty Finansowe w Polityce Spójności Instrumenty Finansowe w Polityce Spójności 2014-2020 Propozycja 8 Luty 2012 Hanna Dudka DG Regional Policy, European Commission Unit D3: Inżynieria finansowa, duże projekty 1 : Wstęp Wzrost znaczenia instrumentów

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej

Polityka regionalna Unii Europejskiej Polityka regionalna Unii Europejskiej Instrumenty polityki regionalnej Unii Europejskiej Dorota Murzyn mdorota@up.krakow.pl Instrumenty polityki regionalnej UE FUNDUSZE STRUKTURALNE Fundusze Strukturalne

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Kraków, 8 października 2015 r. Piotr Sendor Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r.

Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 27 maja 2009 r. 2009 Działalność badawcza Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 27 maja 2009 r. Warszawa, 27 maja 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą Ministrowi

Bardziej szczegółowo

Commission legislation proposal for 2014-2020 and initial position of Poland

Commission legislation proposal for 2014-2020 and initial position of Poland Commission legislation proposal for 2014-2020 and initial position of Poland Szczecin, 18 January 2012 Local Action Group selection Ministry of Agriculture and Rural Development - Managing Authority information

Bardziej szczegółowo

pracy międzyregionalnej Interreg Europa

pracy międzyregionalnej Interreg Europa Interreg Europe 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Program współpracy pracy międzyregionalnej Interreg Europa Warszawa Warszawa, - 8 października 6 maja 2015 2014r. Obszar współpracy i budżet

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Efekty modernizacyjne 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Samorząd terytorialny w Polsce przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Efekty modernizacyjne 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej KONSPEKT REFERATU Mgr Łukasz Zima Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie Samorząd terytorialny w Polsce przed i po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Efekty modernizacyjne 10-lecia członkostwa Polski

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Wymiar miejski polityki spójno jności Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. 1 Wymiar miejski częś ęścią wymiaru terytorialnego Wymiar miejski

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Definicja rozwoju «proces przeobrażeń, zmian, przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod pewnym względem doskonalszych; także pewne (

Definicja rozwoju «proces przeobrażeń, zmian, przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod pewnym względem doskonalszych; także pewne ( Rozwój lokalny, a Program LEADER Krzysztof Kwatera LM Consulting Krzysztof Kwatera Trener FAOW Definicja rozwoju «proces przeobrażeń, zmian, przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod

Bardziej szczegółowo

Projekt JEREMIE w Katalonii

Projekt JEREMIE w Katalonii Projekt JEREMIE w Katalonii Poznań, 10 września 2008 18/09/2008 1.- Opis 2.- JEREMIE w Katalonii 3.- Umowa o Dofinansowanie 4.- Plan inwestycyjny 1.- Opis 1.- Opis 4 1- Opis JEREMIE (Wspólne Europejskie

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Program dla Europy

Inteligentna Energia Program dla Europy Inteligentna Energia Program dla Europy informacje ogólne, priorytety. Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness and Innovation framework Programme

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Podstawowa dokumentacja konkursowa Podstawowa dokumentacja konkursowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów RPO WZ Przewodnik do

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ DORADZTWA ROLNICZEGO W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY ŚRODOWISK NAUKOWYCH Z PRAKTYKAMI

PRZYSZŁOŚĆ DORADZTWA ROLNICZEGO W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY ŚRODOWISK NAUKOWYCH Z PRAKTYKAMI PRZYSZŁOŚĆ DORADZTWA ROLNICZEGO W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY ŚRODOWISK NAUKOWYCH Z PRAKTYKAMI dr hab. Zbigniew Brodziński Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich UWM

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik

Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik FUNDUSZE STRUKTURALNE ORAZ FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Autorzy: Tomasz Kierzkowski (red.), Agnieszka Jankowska, Robert Knopik Od autorów Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI Grudnia 2007

KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI Grudnia 2007 KLASTRY TRADYCYJNEJ śywności konferencja: RYNEK TRADYCYJNEJ śywności O UZNANEJ JAKOŚCI 10 11. Grudnia 2007 Prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska- Piasecka Katedra Biznesu Międzynarodowego SGH I Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe strategii rozwoju regionu

Ramy finansowe strategii rozwoju regionu Ramy finansowe strategii rozwoju regionu PROGNOZA DOCHODÓW WŁASNYCH Dochody własne rozumiane są jako dochody małopolskiego województwa samorządowego. Przeprowadzono analizę budżetów małopolskiego województwa

Bardziej szczegółowo

Zasady programu Potencjał badawczy w 7.PR

Zasady programu Potencjał badawczy w 7.PR Zasady programu Potencjał badawczy w 7.PR Work Programme 2012-13 Call identifier: FP7-REGPOT-2012-2013-1 Call title: Unlocking and developing the research potential of research entitis in the EU s Convergence

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego

Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne. Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Miasta w polityce spójności 2014-2020 Negocjacje międzyinstytucjonalne Jan Olbrycht Poseł do Parlamentu Europejskiego Architektura rozporządzeń Rozporządzenie Ogólne Rozporządzenie dla Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

anie Szwajcarsko Polskiego Programu pracy na rzecz zmniejszenia róŝnic r gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej w Polsce

anie Szwajcarsko Polskiego Programu pracy na rzecz zmniejszenia róŝnic r gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej w Polsce WdraŜanie anie Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy pracy na rzecz zmniejszenia róŝnic r społeczno gospodarczych w rozszerzonej Unii Europejskiej w Polsce - I nabór r wniosków Małgorzata Wierzbicka

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Piotr Matwiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RAFAt PAWLICKI STRATEGIA FINANSOWA DLA POLSKI 2014-2020 FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSI^BIORCZYCH. Di# Sri

RAFAt PAWLICKI STRATEGIA FINANSOWA DLA POLSKI 2014-2020 FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSI^BIORCZYCH. Di# Sri RAFAt PAWLICKI STRATEGIA FINANSOWA DLA POLSKI 2014-2020 FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSI^BIORCZYCH Di# Sri Spis tresci 1. Unia Europejska - jej istota, cele i etapy tworzenia 11 Uwagi wstgpne 11 1.1. Proces

Bardziej szczegółowo

TRZECI NABÓR WNIOSKÓW PRZYGOTOWANIE ZAŁĄCZNIKA B: BUDŻET I KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

TRZECI NABÓR WNIOSKÓW PRZYGOTOWANIE ZAŁĄCZNIKA B: BUDŻET I KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW TRZECI NABÓR WNIOSKÓW PRZYGOTOWANIE ZAŁĄCZNIKA B: BUDŻET I KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW OGÓLNE ZASADY (1): Budżet powinien być realny i efektywny kosztowo; Budżet zawiera wszystkie koszty kwalifikowalne projektu,

Bardziej szczegółowo

Marek Dondelewski. Koordynator programu BalticSupply EU. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Gdańsk Europejski Holding Doradczy Sp. z o.o.

Marek Dondelewski. Koordynator programu BalticSupply EU. Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Gdańsk Europejski Holding Doradczy Sp. z o.o. Marek Dondelewski Koordynator programu BalticSupply EU Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Gdańsk Europejski Holding Doradczy Sp. z o.o. Warszawa INVEST EXPO Katowice 7.04.2011 Ekoinnowacje Komercyjne

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Dokumenty programowe UE Kapitał Ludzki Odnowiona Strategia Lizbońska Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

ZASADY WDRAŻANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W OCHRONIE ZDROWIA. AMT Partner Sp. z o.o.

ZASADY WDRAŻANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W OCHRONIE ZDROWIA. AMT Partner Sp. z o.o. ZASADY WDRAŻANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH W OCHRONIE ZDROWIA AMT Partner Sp. z o.o. POLITYKA SPÓJNOŚCI W PERSPEKTYWIE 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro, w tym: 1. ok. 76,9 mld euro w programach

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego SYSTEM WDRA ANIA W L SKIM. , 7 grudnia 2007 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego SYSTEM WDRA ANIA W L SKIM. , 7 grudnia 2007 r. ń Program Operacyjny Kapitał Ludzki SYSTEM WDRA ANIA W WOJEWÓDZTWIE L SKIM Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Ustro, 7 grudnia 2007 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jest jednym z sze ciu programów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Justyna Kulawik European Commission Enterprise and Industry Trochę historii sieć Euro Info Centres (EIC) Sieć Euro Info Centres powstała w

Bardziej szczegółowo

1. PARAMETRY TECHNICZNE WAG NAJAZDOWYCH.

1. PARAMETRY TECHNICZNE WAG NAJAZDOWYCH. .ZLHFLH 2 1. PARAMETRY TECHNICZNE WAG NAJAZDOWYCH. Typ wagi 2EFL*HQLH maksymalne Max [kg] WPT/4N 400H WPT/4N 800H WPT/4N 1500H 400 800 1500 2EFL*HQLH PLQLPDOQH Min [kg] 4 10 10 'RNáDGQRü RGF]\WX d [g]

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki. Paweł Kolas

Wprowadzenie do tematyki. Paweł Kolas Wprowadzenie do tematyki funduszy europejskich Paweł Kolas 2010 Paweł Kolas Opis acquis communautaire (artykuł 158) W celu wspierania swojego wszechstronnego, harmonijnego rozwoju, Wspólnota rozwija i

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Jan Bień. Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacji

Jan Bień. Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacji Jan Bień Modelowanie obiektów mostowych w procesie ich eksploatacji Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2002 63,675(&, 1. SYSTEMOWE WSPOMAGANIE EKSPLOATACJI OBIEKTÓW MOSTOWYCH... 7 1.1.

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. jessica.bzwbk.pl. Szczecin, lipiec 2011 roku

Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. jessica.bzwbk.pl. Szczecin, lipiec 2011 roku Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jessica.bzwbk.pl Szczecin, lipiec 2011 roku JESSICA - nowe narzędzie inŝynierii finansowej JESSICA - Joint European Support for

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju wsi i rolnictwa środkami publicznymi

Finansowanie rozwoju wsi i rolnictwa środkami publicznymi Justyna Kołyska Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Finansowanie rozwoju wsi i rolnictwa środkami publicznymi Wstęp Realizowany przez państwo program

Bardziej szczegółowo

Piotr 7U\EDáD. Leasing 3RUDGQLN3U]HGVLELRU \

Piotr 7U\EDáD. Leasing 3RUDGQLN3U]HGVLELRU \ Piotr 7U\EDáD Leasing 3RUDGQLN3U]HGVLELRU \ Autor Piotr 7U\EDáD Redakcja i korekta Ewa Skrzypkowska Copyright by 3ROVND $JHQFMD 5R]ZRMX 3U]HGVLELRUF]RFL Projekt serii Tadeusz Korobkow 3URMHNW RNáDGNL Andrzej

Bardziej szczegółowo

REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ MAREK GRZYBOWSKI

REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ MAREK GRZYBOWSKI REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ MAREK GRZYBOWSKI BALTIC SEA REGION OBSERVATORY Akademia Morska w Gdyni m.grzybowski@wpit.am.gdynia.pl Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P 2014-2020 Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (WPR) W LATACH 2007-2013 W latach 2007-2013 WPR finansowana

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce

Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce Zewnętrzne źródła finansowania pozyskiwanie funduszy Unii Europejskiej w praktyce Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7731 Cena netto 3 800,00 zł Cena brutto 3 800,00 zł Cena netto za godzinę

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) Konkurs nr 1/JEREMIE/RPOWK-P/2014 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Dopuszczalność projektu A.1 Cele projektu wspierają

Bardziej szczegółowo

Spis treœci WSTÊP... 3 KLUCZ ODPOWIEDZI... 138 BIBLIOGRAFIA... 210

Spis treœci WSTÊP... 3 KLUCZ ODPOWIEDZI... 138 BIBLIOGRAFIA... 210 Spis treœci WSTÊP... 3 I. 8NáDG NU*HQLD L XNáDG RGSRUQRFLRZ\ F]áRZLHND poziom podstawowy... 9 II. 8NáDG NU*HQLD L XNáDG RGSRUQRFLRZ\ F]áRZLeka poziom rozszerzony... 14 III. 8NáDG QHUZRZ\ F]áRZLHND poziom

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Domagała. ntegracia. olski. z Unią Europejską

Arkadiusz Domagała. ntegracia. olski. z Unią Europejską studia europejskie podręcznik akademicki Arkadiusz Domagała ntegracia olski z Unią Europejską Spis treści Wstęp 11 Rozdział I Uwarunkowania i przesłanki integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi 13

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Warszawa, 30 czerwca 2008 r. MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE Magdalena Nowak - Siwińska wewnętrzne zewnętrzne Kredyt inwestycyjny Leasing Dotacja/Dofinansowanie Krajowe np. Dotacja z Urzędu

Bardziej szczegółowo

System wspierania innowacji w regionie Dolna Austria

System wspierania innowacji w regionie Dolna Austria System wspierania innowacji w regionie Dolna Austria wizyta studyjna w Wiener Neustadt zorganizowana w ramach projektu Loris Plus 25-26.04.2007r. Magdalena Raszka Loris Plus, Uniwersytet Łódzki zdj. 28.06.2007r.,

Bardziej szczegółowo

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Fundusz Spójności Instrumenty finansowe

pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Fundusz Spójności Instrumenty finansowe pogłębianie wiedzy o instrumentach finansowych EFSI Fundusz Spójności 2 współfinansowane przez Fundusz Spójności są trwałym i efektywnym sposobem inwestowania we wzmocnienie spójności gospodarczej, społecznej

Bardziej szczegółowo

Polityki horyzontalne Program Operacyjny

Polityki horyzontalne Program Operacyjny Konferencja Regionalna Polityki horyzontalne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogólne kryteria horyzontalne Kryteria horyzontalne dotyczą:: zgodności wniosku z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi

Bardziej szczegółowo

Łącząc Europę: nowe możliwości finansowania projektów w sektorze transportu

Łącząc Europę: nowe możliwości finansowania projektów w sektorze transportu Łącząc Europę: nowe możliwości finansowania projektów w sektorze transportu We wrześniu 2014 r. Komisja Europejska planuje ogłoszenie pierwszego konkursu na dofinansowanie projektów transportowych ze środków

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo