- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6"

Transkrypt

1 !""#

2 - S P I S T R ECI 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne powiatu wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej wprowadzone na podstawie porozumie i umów z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej wprowadzone przez Rad Miasta Przeniesienia wydatków pomidzy działami i inne dokonane przez Rad Miasta Zmiany w planie budetu dokonane przez Prezydenta Miasta Rozdysponowanie rezerw budetowych Wydatki niewygasajce Wykonanie dochodów miasta w poszczególnych działach Wykonanie dochodów z poszczególnych ródeł i ich udział w ogólnej sumie wpływów Struktura wykonanych wydatków Ostateczne wyniki wykonania budetu miasta Informacja dotyczca zakładów budetowych Wydatki budetu na zadania własne miasta (cz opisowa) Dział Rolnictwo i łowiectwo Dział Transport i łczno Dział Turystyka Dział Gospodarka mieszkaniowa Dział Działalno usługowa Dział Administracja publiczna Dział Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Dział Obsługa długu publicznego Dział Róne rozliczenia Dział Owiata i wychowanie Dział Szkolnictwo wysze Dział Ochrona zdrowia Dział Pomoc społeczna Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Dział Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 98 2

3 Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział Kultura fizyczna i sport Ogółem - wydatki na zadania własne 102 TABELE: Tabela nr 1 wykonanie dochodów (zadania własne + zlecone) 103 Tabela nr 2 wykonanie dochodów (bez dotacji na zadania zlecone) 120 Tabela nr 3 wykonanie wydatków (zadania własne + zlecone) 135 Tabela nr 4 wykonanie wydatków na zadania własne 148 Tabela nr 5 wykonanie dotacji na zadania zlecone 160 Tabela nr 6 wykonanie wydatków na zadania zlecone 164 Tabela nr 7 wykonanie dochodów, które podlegaj przekazaniu do budetu pastwa zwizanych z realizacj zada zleconych 167 Tabela nr 8 wykonanie wydatków majtkowych 168 Tabela nr 9 wykonanie dochodów i wydatków zwizanych z realizacj zada okrelonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych 186 Tabela nr 10 wykonanie przychodów i kosztów zakładów budetowych 187 Tabela nr 11 wykonanie przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego 188 Tabela nr 12 wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budetowych 189 Tabela nr 13 wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 193 Tabela nr 14 wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 194 Tabela nr 15 wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 195 Tabela nr 16 wykonanie przychodów i rozchodów budetu 196 Tabela nr 17 wykonanie dotacji z budetu miasta 197 Tabela nr 18 wykonanie wydatków na zadania współfinansowane z budetu UE 198 Tabela nr 19 wykonanie zada realizowanych wspólnie z innymi j.s.t. 202 Tabela nr 20 sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych niektórych jednostek miasta 206 WYKRESY: Wykres nr 1 struktura dochodów uchwalonego budetu miasta 4 Wykres nr 2 struktura wydatków uchwalonego budetu miasta 5 Wykres nr 3 wykonanie dochodów budetu miasta 63 Wykres nr 4 struktura wykonanych dochodów budetu miasta 63 Wykres nr 5 struktura wykonanych wydatków budetu miasta 65 Wykres nr 6 wykonanie wydatków budetu miasta 66 Wykres nr 7 budet miasta (wykonanie) 68 3

4 1. Budet uchwalony. Uchwalony budet miasta na rok 2008 uchwał nr XVII/215/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie budetu miasta na rok 2008 po stronie dochodów zamknł si kwot z tego: dochody własne (59,25 %) z tego: ,-zł, ,-zł, udziały w dochodach budetu pastwa z podatku dochodowego (28,68 %) ,-zł: - od osób fizycznych PIT ( ,-zł), - od osób prawnych CIT ( ,-zł), wpływy z podatków i opłat (15,96 %) ,-zł, inne (14,61 %) ,-zł; subwencja ogólna z budetu pastwa (23,06 %) ,-zł: cz owiatowa ,-zł, cz równowaca ,-zł; dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa (9,32 %) ,-zł: na zadania zlecone miastu z zakresu administracji rzdowej ,-zł, na realizacj biecych zada własnych miasta ,-zł, na zadania biece realizowane przez miasto na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej rodki pozyskane z Unii Europejskiej (8,21 %) inne dotacje (0,16 %) ,-zł; ,-zł; ,-zł; Wykres nr 1 - STRUKTURA DOCHODÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2008 Dotacje celowe z budetu pastwa 9,3% Inne dotacje 0,2% Subwencja ogólna z budetu pastwa 23,1% Dochody własne 59,3% Udziały w PIT i CIT 28,7% Podatki i opłaty 16,0% Inne 14,6% rodki z Unii Europejskiej 8,2% 4

5 po stronie wydatków zamknł si kwot z tego: wydatki biece (78,76 %) w tym na: ,-zł, ,-zł, realizacj zada zleconych miastu z zakresu administracji rzdowej ,-zł, realizacj zada okrelonych w programie profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych ,-zł, dotacje ,-zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze (bez zada zleconych) ,-zł, obsług długu miasta (bez porcze i gwarancji) ,-zł, realizacj zada wspólnych wykonywanych w drodze umów i porozumie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego wydatki majtkowe (21,24 %) ,-zł; ,-zł, na inwestycje ,-zł, na zakupy inwestycyjne ,-zł, na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,-zł, rezerwa celowa na inwestycje ,-zł. Wykres nr 2 - STRUKTURA WYDATKÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2008 Kultura, sport i turystyka ,8% Administracja ,4% Obsługa długu oraz róne rozliczenia ,0% Inwestycje ,2% Pomoc społeczna i zdrowie ,5% Gospodarka mieszkaniowa i komunalna ,8% Owiata i edukacja ,7% Transport i usługi ,8% Pozostałe ,8% Deficyt budetu miasta Zielona Góra na rok 2008 zaplanowano w kwocie ,-zł. Rezerw ogóln budetu utworzono w wysokoci ,-zł. Rezerw celow budetu utworzono w wysokoci ,-zł z przeznaczeniem na: - wydatki inwestycyjne ,-zł, - wydatki biece ,-zł. Rozchody budetu ustalono w kwocie ,-zł - spłata wczeniej zacignitych kredytów. Przychody budetu ustalono w kwocie ,-zł - pochodzce z kredytu bankowego. 5

6 2. Zmiany w budecie. Ustalona w uchwale budetowej na rok 2008 wysoko: 1) planowanych dochodów zmniejszyła si o kwot ,-zł, i na dzie 31 grudnia 2008 roku wyniosła ,-zł; 2) planowanych wydatków wzrosła o kwot ,-zł, i na dzie 31 grudnia 2008 roku wyniosła ,-zł; 3) planowanego deficytu budetowego wzrosła o kwot ,-zł, i na dzie 31 grudnia 2008 roku wyniosła ,-zł; Zmiany deficytu budetowego wprowadziła Rada Miasta nastpujcymi uchwałami: - nr XX/272/08 z 26 lutego 2008 r. (patrz str. 18), - nr XX/273/08 z 26 lutego 2008 r. (str. 19), - nr XXI/311/08 z 1 kwietnia 2008 r. (str. 20), - nr XXVII/381/08 z 30 czerwca 2008 r. (str. 24), - nr XXXVI/498/08 z 16 grudnia 2008 r. (str. 31), - nr XXXVII/502/08 z 30 grudnia 2008 r. (str. 33), - nr XXXVII/513/08 z 30 grudnia 2008 r. (str. 33). 4) planowanych przychodów wzrosła o kwot ,-zł, i na dzie 31 grudnia 2008 roku wyniosła ,-zł; 5) planowanych rozchodów wzrosła o kwot ,-zł, i na dzie 31 grudnia 2008 roku wyniosła ,-zł decyzji Ministra Finansów: zwikszono dochody o kwot ,-zł, poprzez: zmniejszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla gminy (uchwała nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 r.) o kwot ,-zł, zmniejszenie czci równowacej subwencji ogólnej dla powiatu (uchwała nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 r.) o kwot 7.619,-zł, zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla powiatu (uchwała nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 r.) o kwot ,-zł; Ww. korekt budetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST4/4820/69/08 i nr ST3/4820/1/08 z dnia 18 lutego 2008 r.). W wyniku zwikszenia dochodów budetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwikszenia wydatków o kwot ,-zł (patrz str ). 6

7 zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla miasta (uchwała nr XXX/421/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2008 r.) o kwot ,-zł, z tego: - dla gminy ,-zł, - dla powiatu ,-zł. Ww. korekt budetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST5/4822/8g/BKU/08 z 9 lipca 2008 r. i nr ST5/4822/9p/BKU/08 z 14 lipca 2008 r.). W wyniku zwikszenia dochodów budetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwikszenia wydatków o kwot ,-zł (patrz str ). zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla miasta (uchwała nr XXXVI/498/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16 grudnia 2008 r.) o kwot ,-zł, z tego: - dla gminy ,-zł, - dla powiatu ,-zł. Ww. korekt budetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST5/4822/30g/BKU/08 i nr ST5/4822/30p/BKU/08 z 21 listopada 2008 r.). rodki z rezerwy czci owiatowej subwencji ogólnej otrzymano na dofinansowanie kosztów zwizanych z wypłat odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a take nauczycieli przechodzcych na emerytur na podstawie art.88 Karty Nauczyciela. Wypłaty odpraw sfinansowano wczeniej ze rodków własnych miasta. W wyniku zwikszenia dochodów budetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwikszenia wydatków o kwot ,-zł (patrz str ) decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot ,-zł, z tego: a) zwikszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych gminy o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: sfinansowanie zadania wynikajcego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) tj. na wypłat dodatków w wysokoci 250 zł miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujcego prac socjaln w rodowisku w 2008 r. (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) ,-zł, wypłat zasiłków okresowych (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) ,-zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 402/08 Prezydenta Miasta z dnia 25 kwietnia 2008 r.) wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w I półroczu 2008 r. (zarzdzenie nr 402/08 Prezydenta Miasta z dnia 25 kwietnia 2008 r.) realizacj Programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania (zarzdzenie nr 463/08 Prezydenta Miasta z dnia 16 maja 2008 r.) sfinansowanie nauczania jzyka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych (zarzdzenie nr 463/08 Prezydenta Miasta z dnia 16 maja 2008 r.) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 714/08 Prezydenta Miasta z dnia 25 sierpnia 2008 r.) ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, 7

8 realizacj Programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.) dofinansowanie zakupu podrczników dla dzieci rozpoczynajcych roczne przygotowanie przedszkolne lub nauk w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształccej szkoły muzycznej I stopnia (zarzdzenie nr 825/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 wrzenia 2008 r.) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 828/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 wrzenia 2008 r.) sfinansowanie zadania wynikajcego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) tj. na wypłat dodatków w wysokoci 250 zł miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujcego prac socjaln w rodowisku w 2008 r. (zarzdzenie nr 850/08 Prezydenta Miasta z dnia 9 padziernika 2008 r.) realizacj Programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania (zarzdzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 padziernika 2008 r.) sfinansowanie zadania wynikajcego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) tj. na wypłat dodatków w wysokoci 250 zł miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujcego prac socjaln w rodowisku w 2008 r. (zarzdzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 padziernika 2008 r.) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 961/08 Prezydenta Miasta z dnia 20 listopada 2008 r.) ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, 8.565,-zł, ,-zł, pomoc materialn dla uczniów (zarzdzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008 r.) sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Rzdowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodziey w 2008 r. Aktywizacja jednostek samorzdu terytorialnego i organizacji pozarzdowych (uchwała nr XXXV/490/08 Rady Miasta z dnia 25 listopada 2008 r.) ,-zł, ,-zł, sfinansowanie - w ramach wdraania reformy owiaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego (zarzdzenie nr 983/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) 1.980,-zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 997/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 1060/08 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2008 r.) ,-zł, ,-zł, b) zmniejszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych gminy o kwot ,-zł, w zwizku z: decyzj Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o zmniejszeniu rodków zaplanowanych na wypłat zasiłków okresowych przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej (zarzdzenie nr 961/08 Prezydenta Miasta z dnia 20 listopada 2008 r.) decyzj Lubuskiego Kuratora Owiaty o zmniejszeniu rodków zaplanowanych na dofinansowanie zakupu podrczników dla dzieci rozpoczynajcych roczne przygotowanie przedszkolne lub nauk w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształccej szkoły muzycznej I stopnia (zarzdzenie nr 1060/08 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2008 r.) ,-zł, ,-zł; 8

9 2.3. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne powiatu: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot ,-zł, z tego: a) zwikszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych powiatu o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 385/08 Prezydenta Miasta z dnia 18 kwietnia 2008 r.) wypłat stypendiów dla uczniów pochodzcych z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej za rok szkolny 2007/2008 (zarzdzenie nr 446/08 Prezydenta Miasta z dnia 9 maja 2008 r.) dofinansowanie zada w zakresie osigania standardów w Pogotowiu Opiekuczym (zarzdzenie nr 607/08 Prezydenta Miasta z dnia 14 lipca 2008 r.) dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 648/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 lipca 2008 r.) sfinansowanie w ramach wdraania reformy owiaty wypłat wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowizkowym wymiarem zaj) czci ustnej egzaminu maturalnego (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.) ,-zł, ,-zł, 6.000,-zł, ,-zł, ,-zł, dofinansowanie działalnoci biecej funkcjonujcych orodków interwencji kryzysowej, m.in. na realizacj zada wynikajcych z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludmi na lata (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.) ,-zł, sfinansowanie zadania wynikajcego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) tj. na wypłat dodatków w wysokoci 250 zł miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujcego prac socjaln w rodowisku w 2008 r. (zarzdzenie nr 850/08 Prezydenta Miasta z dnia 9 padziernika 2008 r.) utrzymanie standardu usług wiadczonych w miejskich domach pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 padziernika 2008 r.) 9.000,-zł, ,-zł, sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Rzdowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodziey w 2008 r. Aktywizacja jednostek samorzdu terytorialnego i organizacji pozarzdowych (zarzdzenie nr 961/08 Prezydenta Miasta z dnia 20 listopada 2008 r.) 426,-zł, zadania realizowane przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn (zarzdzenie nr 983/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) ,-zł, dofinansowanie realizacji Rzdowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła zajcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach owiatowych rozwijajce zainteresowania stanowice uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego (zarzdzenie nr 983/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) 8.944,-zł, sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Rzdowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodziey w 2008 r. Aktywizacja jednostek samorzdu terytorialnego i organizacji pozarzdowych (zarzdzenie nr 983/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) ,-zł, dofinansowanie działalnoci oraz zakup sprztu i wyposaenia dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (zarzdzenie nr 1060/08 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2008 r.) sfinansowanie w ramach wdraania reformy owiaty wypłat wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowizkowym wymiarem zaj) czci ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego (zarzdzenie nr 1060/08 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2008 r.) ,-zł, 359,-zł, 9

10 b) zmniejszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z: decyzj Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., informujc o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych powiatu, przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej (zarzdzenie nr 825/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 wrzenia 2008 r.) ,-zł, decyzj Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., informujc o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych powiatu, przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej (zarzdzenie nr 984/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) ,-zł, c) zwikszono dotacje celowe na dofinansowanie zada inwestycyjnych powiatu o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie zdania inwestycyjnego nr I pn. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul.słowackiego w ramach osigania standardów w domach pomocy społecznej (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.) ,-zł, modernizacj i monta instalacji monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ekologicznych i Zespole Szkół Budowlanych (zarzdzenie nr 773/08 Prezydenta Miasta z dnia 11 wrzenia 2008 r.) ,-zł; 2.4. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej: zmniejszono dochody (dotacje) i wydatki z tego: o kwot ,-zł, a) zwikszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: utrzymanie miejskich orodków wsparcia (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) wydatki zwizane z wdroeniem ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.) zasiłki celowe dla producentów rolnych, poszkodowanych w wyniku suszy (zarzdzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 padziernika 2008 r.) ,-zł, ,-zł, ,-zł, 6.000,-zł, b) zmniejszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie o kwot ,-zł, w zwizku z: decyzj dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze o zmniejszeniu (wynikajcym z ustawy budetowej na rok 2008) dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów zwizanych z prowadzeniem i aktualizacj rejestru wyborców (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) 2.193,-zł, 10

11 zarzdzeniem nr 40 Wojewody Lubuskiego z dnia 18 lutego 2008 r. zatwierdzajcym ostateczne kwoty dotacji dla j.s.t., wynikajce z ustawy budetowej na rok 2008 (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) ,-zł, przeznaczone na: - wypłat wiadcze rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych ,-zł, - wypłat zasiłków ,-zł, zarzdzeniem nr 222 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 wrzenia 2008 r. zmniejszajcym dotacj przeznaczon na wypłat wiadcze rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych (zarzdzenie nr 825/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 wrzenia 2008 r.) ,-zł, zarzdzeniem nr 293 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 listopada 2008 r. zmniejszajcym dotacje (zarzdzenie nr 984/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) przeznaczone na: - wypłat wiadcze rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych ,-zł, - wypłat zasiłków ,-zł, - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej ,-zł, ,-zł, c) zwikszono dotacje celowe na realizacj zada inwestycyjnych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: zakup sprztu komputerowego dla potrzeb Urzdu Miasta, w zwizku z wdroeniem ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.); 2.5. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot ,-zł, z tego: a) zwikszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych powiatowi o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) 2.500,-zł, realizacj zada wynikajcych z Programu modernizacji Policji, Stray Granicznej, Pastwowej Stray Poarnej i Biura Ochrony Rzdu w latach dla Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) ,-zł, opracowywanie i realizacj programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (zarzdzenie nr 648/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 lipca 2008 r.) realizacj zada z zakresu gospodarki nieruchomociami wynikajcych z ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 r. o ujawnieniu w ksigach wieczystych prawa własnoci nieruchomoci Skarbu Pastwa oraz jednostek samorzdu terytorialnego, tj. na porzdkowanie stanu prawnego nieruchomoci w systemie ksig wieczystych (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.) ,-zł, ,-zł, 11

12 sfinansowanie skutków procesu wartociowania stanowisk pracy w słubie cywilnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i Komendzie Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.) ,-zł, sfinansowanie skutków procesu wartociowania stanowisk pracy w słubie cywilnej w Komendzie Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej (zarzdzenie nr 773/08 Prezydenta Miasta z dnia 11 wrzenia 2008 r.) pomoc finansow dla rodziny repatriantów (zarzdzenie nr 825/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 wrzenia 2008 r.) 6.246,-zł, 7.470,-zł, zakup i wymian sprztu oraz systemów teleinformatycznych w Komendzie Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w ramach Programu modernizacji Policji, Stray Granicznej, Pastwowej Stray Poarnej i Biura Ochrony Rzdu w latach (zarzdzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 padziernika 2008 r.) 7.200,-zł, pomoc finansow dla rodziny repatriantów (zarzdzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008 r.) prace geodezyjne i kartograficzne (zarzdzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008 r.) 8.152,-zł, ,-zł, b) zmniejszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych powiatowi o kwot ,-zł, w zwizku z: zmian przeznaczenia czci dotacji na wydatki biece zaplanowane na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i przeniesienie ich na zakup samochodu słubowego (zarzdzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 padziernika 2008 r.) ,-zł, zarzdzeniem nr 288 Wojewody Lubuskiego z dnia 5 listopada 2008 r. zmniejszajcym rodki zaplanowane na przeprowadzenie poboru wojskowego na terenie Miasta Zielonej Góry (zarzdzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008 r.) 998,-zł, zmian przeznaczenia czci dotacji na wydatki biece zaplanowane na utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej i przeniesienie ich na zakup sprztu i wyposaenia (zarzdzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008 r.) zarzdzeniem nr 293 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 listopada 2008 r. zmniejszajcym rodki zaplanowane na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego w Pogotowiu Opiekuczym (zarzdzenie nr 984/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) ,-zł, 5.993,-zł, c) zwikszono dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: budow Jednostki Ratowniczo-Ganiczej Nr 2 w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) ,-zł, zakup samochodu słubowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zarzdzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 padziernika 2008 r.) zakup sprztu i wyposaenia dla Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej (zarzdzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008 r.) ,-zł, ,-zł; 12

13 2.6. porozumie i umów z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej: zwikszono planowane dochody zwikszono planowane wydatki z tego: o kwot ,-zł, o kwot ,-zł, Uchwał nr XVIII/254/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 stycznia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem od Gminy widnica dotacji celowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Spółk z o.o. Zielonogórskie Wodocigi i Kanalizacja pn. Gospodarka ciekowa na terenie Zielonej Góry i widnicy ; Ww. rodki w kwocie ,-zł przeznaczono na wniesienie wkładu do Spółki z o.o. Zielonogórskie Wodocigi i Kanalizacja na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Gospodarka ciekowa na terenie Zielonej Góry i widnicy współfinansowanego z Funduszu Spójnoci. Zarzdzeniem nr 342/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; Uchwał nr XXIII/329/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 kwietnia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 2.500,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Skpe 500,-zł, Gminy Trzebiechów 2.000,-zł, na partycypacj w kosztach biecej działalnoci Izby Wytrzewie w Raculi; Uchwał nr XXV/354/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 27 maja 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 2.500,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od innych gmin na partycypacj w kosztach biecej działalnoci Izby Wytrzewie w Raculi, z tego: - Gmina Bytom Odrzaski 500,-zł, - Gmina Czerwiesk 1.000,-zł, - Gmina widnica 1.000,-zł; Uchwał nr XXV/354/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 27 maja 2008 r. zwikszono planowane dochody powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od innych powiatów na refundacj kosztów utrzymania dzieci w Orodku Adopcyjno-Opiekuczym w Zielonej Górze, z tego: - Powiat Kronieski (woj. lubuskie) ,-zł, - Powiat Nowosolski ,-zł, - Powiat Zielonogórski ,-zł, - Powiat agaski ,-zł, - Powiat arski ,-zł; W wyniku pełnego zabezpieczenia rodków na utrzymanie Orodka Rada dokonała zwikszenia wydatków na inne zadania o kwot ,-zł (patrz str ). Zarzdzeniem nr 493/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 4.000,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Czerwiesk (2.000 zł) i Gminy widnica (2.000 zł), na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze; 13

14 Zarzdzeniem nr 577/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; Uchwał nr XXVII/385/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 6.500,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Kargowa 2.000,-zł, Gminy wiebodzin 4.500,-zł, na partycypacj w kosztach biecej działalnoci Izby Wytrzewie w Raculi; Uchwał nr XXVII/385/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2008 r. zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z udzieleniem dotacji celowych dla innych j.s.t., z tego: 1) ,-zł dla Powiatu Zielonogórskiego na partycypacj w kosztach utrzymania Powiatowego Urzdu Pracy w Zielonej Górze, w zwizku z planowan regulacj płac dla pracowników Urzdu, 2) 7.730,-zł dla Powiatu Kronieskiego (woj. lubuskie) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Zielonej Góry w rodzinach zastpczych; Zarzdzeniem nr 607/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 14 lipca 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 6.000,-zł, zgodnie z umow Nr DS.II /2008 zawart pomidzy samorzdem Województwa Lubuskiego a Miastem Zielona Góra, której przedmiotem było przekazanie przez Województwo dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie czci kosztów zwizanych z realizacj zada wynikajcych z Programu Mój Przyjaciel 5.000,-zł oraz Programu Szkoła dla rodziców 1.000,-zł; Zarzdzeniem nr 714/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; Uchwał nr XXX/421/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Kouchów zł, Gminy Krosno Odrzaskie zł, Gminy Nowogród Bobrzaski zł, Gminy Oty zł, Gminy Szczaniec 600 zł, Gminy Zielona Góra zł, na partycypacj w kosztach biecej działalnoci Izby Wytrzewie w Raculi; Zarzdzeniem nr 825/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 wrzenia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowej od Gminy widnica, na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze; Zarzdzeniem nr 825/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 wrzenia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z porozumieniem Nr 10/4/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. zawartym pomidzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było udzielenie dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj Programu z zakresu Opieki nad dzieckiem i rodzin oraz na nagrody za Program, z przeznaczeniem na działania zwizane z budowaniem lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodzin; 14

15 Uchwał nr XXXII/446/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 wrzenia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowej od Gminy Nowa Sól, na partycypacj w kosztach biecej działalnoci Izby Wytrzewie w Raculi; Zarzdzeniem nr 916/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 padziernika 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; Uchwał nr XXXIII/474/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 4 listopada 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od Gmin: Czerwiesk, widnica, Zabór, Zielona Góra, na wspóln realizacj komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Zielona Góra; Ww. rodki w kwocie ,-zł przeznaczono na dotacj dla Miejskiego Zakładu Komunikacji - na rekompensat z tytułu utraconych przychodów w zwizku ze stosowaniem ulg i zwolnie z opłat za przejazdy rodkami komunikacji miejskiej na terenie gmin wokół Miasta Zielona Góra. Zarzdzeniem nr 961/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 20 listopada 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; Zarzdzeniem nr 963/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2008 r. zmniejszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 7.160,-zł, w zwizku z decyzj Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o zmniejszeniu dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru wojskowego na terenie Miasta Zielona Góra; Uchwał nr XXXV/490/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 25 listopada 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 9.900,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Babimost ,-zł, Gminy Kolsko - 600,- zł, Gminy Nowa Sól ,-zł, Gminy Sulechów 4500,-zł, Gminy Zbszynek 1.500,-zł, na partycypacj w kosztach biecej działalnoci Izby Wytrzewie w Raculi; Zarzdzeniem nr 1060/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; Zarzdzeniem nr 1060/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowej od Gminy Zielona Góra, na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze; 15

16 2.7. uchwał Rady Miasta: zmniejszono planowane dochody o kwot ,-zł, zwikszono planowane wydatki o kwot ,-zł, z tego: Uchwał nr XVIII/254/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 stycznia 2008 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z wykonywaniem zada współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej, z tego: 1) mikroprojekt pt. Warsztaty Turystyczne po Krainie Zielonogórskiej, dofinansowanego z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr w ramach programu INTERREG IIIA - realizowany przez Urzd Miasta ,-zł (dział 630, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , ); Dodatkowo dokonano dofinansowania projektu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków z działu 750 rozdz do działu 630 rozdz w kwocie zł; 2) projekt pt. Moje ycie moe si zmieni, w ramach Programu wykonywanego przez Pastwow Wysz Szkoł Zawodow w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim - realizowany przez Gimnazjum Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , , , , , , , ); zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z wykonywaniem zada współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej, z tego: 1) projekt pt. Midzy tradycj i nowoczesnoci poszukiwanie rozwiza w budownictwie, w ramach programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, na podstawie umowy zawartej z Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej - realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , ); 2) projekt pt. Chc, mog, potrafi odnie sukces, w ramach Programu wykonywanego przez Pastwow Wysz Szkoł Zawodow w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim - realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , , , ); Uchwał nr XX/271/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2008 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z wykonywaniem zada współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej, z tego: 1) projekt nr I/29/07/3 pt. Otwórz oczy na wiat, w ramach projektu prowadzonego przez Wysz Szkoł Zawodow w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich realizowany przez Szkoł Podstawow Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , ); 16

17 2) projekt nr I/8/07/8 pt. Korczakowska Akademia Wiedzy i Umiejtnoci, w ramach projektu prowadzonego przez Wysz Szkoł Zawodow w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich realizowany przez Gimnazjum Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , , , , , ); 3) projekt pt. yj z pasj, w ramach programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, prowadzonego na podstawie umowy zawartej z Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej realizowany przez Gimnazjum Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , , , ); 4) projekt pt. Wiedza i umiejtnoci warunkiem rozwoju ucznia, w ramach programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, prowadzonego na podstawie umowy zawartej z Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej realizowany przez Gimnazjum Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , ); 5) projekt pt. Wspieranie rozwoju gospodarki i turystyki w obszarze przygranicznym, w ramach programu INTERREG IIIA Polska (województwo lubuskie) Kraj Zwizkowy Brandenburgia - realizowany przez Urzd Miasta Zielona Góra ,-zł (dział 750, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , ); Dodatkowo dokonano dofinansowania Projektu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 750 rozdz z 4300 na zł. Rozliczenie ródeł finansowania Projektu: - rodki z UE pozostajce w dyspozycji Wojewody Lubuskiego ,-zł, - z budetu Samorzdu Województwa Lubuskiego ,-zł, - z budetu miasta ,-zł; zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z wykonywaniem zada współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej, z tego: 1) projekt nr 07/GR-IST/ pt. Wyjazdy szkoleniowe dla kadry edukacji dorosłych z Programu Grundtvig w ramach Programu Uczenie si przez całe ycie realizowany przez Zespół Szkół Technicznych 5.400,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE ; wydatki: ); 2) projekt nr I/5/07/59 pt. III Liceum Ogólnokształcce w Zielonej Górze szkoł równych szans, w ramach projektu prowadzonego przez Wysz Szkoł Zawodow w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich realizowany przez III Liceum Ogólnokształcce ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , ); 3) projekt pt. Nie sam wiedz yje człowiek, w ramach programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, prowadzonego przez Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej realizowany przez V Liceum Ogólnokształcce ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , , , , , ); 17

18 Uchwał nr XX/272/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2008 roku zwikszono planowane dochody gminy o kwot ,-zł, w zwizku z rozliczeniem z lat ubiegłych, tj. z tytułu niewykorzystanej czci rodków zabezpieczonych na dokoczenie wydatków niewygasajcych z roku 2007 na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul.łuyckiej wraz z przebudow Ronda Jana Pawła II (dział 758, rozdz ); zmniejszono planowane wydatki gminy o kwot ,-zł, na realizacj niej wymienionych zada inwestycyjnych: 1) nr I Budowa osiedlowego boiska wielofunkcyjnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie o kwot ,-zł (dział 851, rozdz ) - zadanie skrelono z planu; 2) nr I Budowa zbiornika na cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicznej i ul. Zawiszy Czarnego o kwot ,-zł (dział 900, rozdz ); zwikszono planowane wydatki gminy o kwot ,-zł, na niej wymienione zadania: 1) ,-zł na dofinansowanie budowy boisk szkolnych, z tego: - zadanie inwestycyjne nr I pn. Budowa boiska ze sztuczn nawierzchni przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr ,-zł (dział 801, rozdz ), - zadanie inwestycyjne nr I pn. Budowa boiska ze sztuczn nawierzchni przy Szkole Podstawowej Nr ,-zł (dział 851, rozdz ); 2) ,-zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja widowni Amfiteatru (dział 921, rozdz ); 3) ,-zł wynajcie telebimu do obsługi zawodów sportowych, imprez kulturalnych, plenerowych i promocyjnych odbywajcych si na miejskim stadionie przy ul. Wrocławskiej, ze szczególnym uwzgldnieniem meczów ligowych Zielonogórskiego Klubu ulowego Kronopol (dział 926, rozdz ); 4) ,-zł na zakup trybun przenonych dla potrzeb Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji, przeznaczonych przede wszystkim do obsługi imprez o znaczeniu ogólnopolskim i midzynarodowym organizowanych w hali przy ul. Urszuli (dział 926, rozdz ); 5) ,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I pn. Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap II (dział 926, rozdz ); 6) ,-zł dla Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji na utrzymanie stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej (dział 926, rozdz ); zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot ,-zł, na niej wymienione zadania: 1) ,-zł na kontynuacj zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul.łuyckiej wraz z przebudow Ronda Jana Pawła II (dział 600, rozdz ); 2) ,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I pn. Budowa boiska ze sztuczn nawierzchni przy Zespole Szkół Akademickich (dział 801, rozdz ), 3) ,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I pn. Termomodernizacja internatów szkolnych w Zielonej Górze (dział 854, rozdz ); W zwizku ze zwikszeniem wydatków nieznajdujcych pokrycia w planowanych dochodach zwikszono deficyt budetu o kwot ,-zł. 18

19 Uchwał nr XX/273/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2008 roku zwikszono planowane wydatki gminy o kwot ,-zł, na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (dział 852, rozdz ), w zwizku ze wzrostem opłat za czynsze, energi ciepln, wod, odbiór nieczystoci stałych i płynnych w gospodarstwach domowych; W zwizku ze zwikszeniem wydatków nieznajdujcych pokrycia w planowanych dochodach zwikszono deficyt budetu o kwot ,-zł. Uchwał nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z: 1) wykonywaniem zada współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej, z tego: a) projekt pt. Trzymajmy si razem prowadzony w ramach Programu Uczenie si przez całe ycie - Comenius Partnerski Projekt Szkół realizowany przez Szkoł Podstawow Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE ; wydatki: ), b) projekt pt. Centrum Pomocy Edukacyjnej i Wspierania Rozwoju - Popołudniówka prowadzony w ramach Programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, na podstawie umowy nr 8/2.1a/2006/2486/2007/34 zawartej z Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej realizowany przez Szkoł Podstawow Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , , , ), c) projekt pt. Szkoła mój przyjaciel prowadzony w ramach Projektu Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim, na podstawie umowy nr I/117/07/19 - realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształccych i Sportowych ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , , , , , , ), d) projekt pt. yj z pasj prowadzony w ramach Programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, na podstawie umowy nr 8/2.1a/2006/2486/2007/26 zawartej z Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej - realizowany przez Gimnazjum Nr 6 83,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , ), 2) dofinansowaniem przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa- Bóbr Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodziey, realizowanego przez Szkoł Podstawow Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: ; wydatki: ), 3) otrzymaniem darowizny pieninej od firm Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. i Zielonogórska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w kwocie ,-zł (dział 852, rozdz ); Powysze rodki przeznaczono na Program pomocy społecznej mieszkacom Zielonej Góry, znajdujcym si w trudnej sytuacji materialnej, realizowany na podstawie porozumienia midzy Miastem Zielona Góra a ww. przedsibiorstwami - pokrycie kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody dla podopiecznych Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej (dział 852, rozdz ); zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z wykonywaniem zada współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej, z tego: 19

20 1) projekt pt. Z jedynk w przyszło prowadzony w ramach uczestnictwa szkoły w Projekcie Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim realizowany przez I Liceum Ogólnokształcce ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , ), 2) projekt pt. Polska gocinno w brytyjskim hotelu prowadzony w ramach Programu Uczenie si przez całe ycie - Leonardo da Vinci - Stae, na podstawie umowy nr 07-LdV/M07/k/IVT/315 realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE 2708; wydatki: 4308); zwikszono planowane wydatki gminy o kwot ,-zł, na zwikszenie wynagrodze (wraz z pochodnymi) dla nauczycieli zatrudnionych w zielonogórskich placówkach owiatowych, zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prac w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 42, poz. 257) oraz zwikszenie odpisów na zakładowe fundusze wiadcze socjalnych, z tego: - szkoły podstawowe ,-zł, - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,-zł, - przedszkola ,-zł, - gimnazja ,-zł, - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.408,-zł, - wietlice szkolne ,-zł, zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot ,-zł, na zwikszenie wynagrodze (wraz z pochodnymi) dla nauczycieli zatrudnionych w zielonogórskich placówkach owiatowych, zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prac w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 42, poz. 257) oraz zwikszenie odpisów na zakładowe fundusze wiadcze socjalnych, z tego: - szkoły podstawowe specjalne ,-zł, - gimnazja specjalne ,-zł, - licea ogólnokształcce ,-zł, - licea profilowane ,-zł, - szkoły zawodowe ,-zł, - szkoły zawodowe specjalne ,-zł, - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego ,-zł, - poradnie psychologiczno-pedagogiczne ,-zł, - placówki wychowania pozaszkolnego ,-zł, - internaty i bursy szkolne ,-zł; Cz ww. wydatków na kwot ,-zł sfinansowano ze zwikszonej subwencji ogólnej z budetu pastwa opisanej na str. 6. Uchwał nr XXI/311/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 roku zwikszono planowane wydatki gminy o kwot ,-zł, na nowe zadanie inwestycyjne nr I pn. Budowa boiska ze sztuczn nawierzchni przy Szkole Podstawowej Nr 1 (dział 801, rozdz ); 20

- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4. 2. Zmiany w budecie 6. 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6

- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4. 2. Zmiany w budecie 6. 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 - S P I S T R ECI 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 2.2. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy

Bardziej szczegółowo

- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6

- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 !""# S P I S T R ECI 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 2.2. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 9 listopada 2009r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 9 listopada 2009r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA 15 80 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 listopada 2009r. Nr 121 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1580 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- NANIE NANIA

ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- NANIE NANIA ZESTAWIENIE DOCHODÓW DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE Załcznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budetu za 2005 rok w zł ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO-

Bardziej szczegółowo

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA ZA 2004 ROK

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA ZA 2004 ROK !""# 1 - S P I S T R ECI I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA ZA 2004 ROK 4 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 2.2. wprowadzone na

Bardziej szczegółowo

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA ZA 2002 ROK

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA ZA 2002 ROK !""! 1 - S P I S T R ECI I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA ZA 2002 ROK 4 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 2.2. wprowadzone na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA ZA 2003 ROK

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA ZA 2003 ROK !""# 1 - S P I S T R ECI I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA ZA 2003 ROK 4 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 2.2. wprowadzone na

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych. 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek

Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych. 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek Załcznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 padziernika 2007 r. Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok ogółem o kwot 5.094.501 zł z tego: Dział 020 Rozdział 02002 Lenictwo

Bardziej szczegółowo

- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6

- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 !""# - S P I S T R ECI 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 2.2. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK. Dblin marzec 2005 rok

BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK. Dblin marzec 2005 rok BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK Dblin marzec 2005 rok 1 Tabela Nr1 Realizacja dochodów budetu Miasta Dblin za 2004 r Dział Rozdział ródła dochodów (paragraf

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane 3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 630 TURYSTYKA 2 162 799 371 545 291 545 80 000 17,2

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 630 TURYSTYKA 2 162 799 371 545 291 545 80 000 17,2 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr 26/15 Rady Miasta Torunia z dnia 22.01.2015r. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK Załącznik nr 2 do uchwały nr 513/XXV/12 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 21.12.2012 r. Strona: 1 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 2013 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 644 400 01004 Biura

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku

TABELA nr 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK. Zadania gminy. ogółem. ogółem. Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku TABELA nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU MIASTA KONINA ZA 2010 ROK Dział Rozdz. Zadania gminy NAZWA Plan dochodów na 2010 rok w złotych Wykonanie planu dochodów na 31 grudnia 2010 roku w tym: w tym: % O10

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2010 r. Nr 107 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENI A 1670 Burmistrza Szczawna-Zdroju nr 16/10 z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r.

Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Sprawozdanie z realizacji zada w zakresie Pomocy Społecznej za 2003 r. Dział 853 OPIEKA SPOŁECZNA W ramach opieki społecznej realizowane s: - zadania zlecone ; - zadania własne gminy Realizacja zada własnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/254/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008.

UCHWAŁA NR XVIII/254/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008. UCHWAŁA NR XVIII/254/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 22 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2008. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią:

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok stanowią: 1. Załącznik Nr 1 - Ogólna ocena realizacji budżetu Województwa Lubuskiego za 2014 rok i charakterystyka dynamiki zmian.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r.

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2014 r. Poz. 1394 ZARZĄDZENIE NR 1354/2014 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2007 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004

PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2004 PREZYDENT MIASTA TORUNIA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 24 TORUŃ, MARZEC 25 SPIS TREŚCI STRONA Część I Dane ogólne 1 Część II Wykonanie według działów i rozdziałów zał. nr 1 Dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2006 rok Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07 Osoby Pełniącej Funkcje Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 20 marca 2007 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXXIX/2642/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 wrzeċnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego: ZARZĄDZENIE NR 351/07 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo