- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6"

Transkrypt

1 !""#

2 - S P I S T R ECI 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne powiatu wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej wprowadzone na podstawie porozumie i umów z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej wprowadzone przez Rad Miasta Przeniesienia wydatków pomidzy działami i inne dokonane przez Rad Miasta Zmiany w planie budetu dokonane przez Prezydenta Miasta Rozdysponowanie rezerw budetowych Wydatki niewygasajce Wykonanie dochodów miasta w poszczególnych działach Wykonanie dochodów z poszczególnych ródeł i ich udział w ogólnej sumie wpływów Struktura wykonanych wydatków Ostateczne wyniki wykonania budetu miasta Informacja dotyczca zakładów budetowych Wydatki budetu na zadania własne miasta (cz opisowa) Dział Rolnictwo i łowiectwo Dział Transport i łczno Dział Turystyka Dział Gospodarka mieszkaniowa Dział Działalno usługowa Dział Administracja publiczna Dział Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Dział Obsługa długu publicznego Dział Róne rozliczenia Dział Owiata i wychowanie Dział Szkolnictwo wysze Dział Ochrona zdrowia Dział Pomoc społeczna Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Dział Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 98 2

3 Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział Kultura fizyczna i sport Ogółem - wydatki na zadania własne 102 TABELE: Tabela nr 1 wykonanie dochodów (zadania własne + zlecone) 103 Tabela nr 2 wykonanie dochodów (bez dotacji na zadania zlecone) 120 Tabela nr 3 wykonanie wydatków (zadania własne + zlecone) 135 Tabela nr 4 wykonanie wydatków na zadania własne 148 Tabela nr 5 wykonanie dotacji na zadania zlecone 160 Tabela nr 6 wykonanie wydatków na zadania zlecone 164 Tabela nr 7 wykonanie dochodów, które podlegaj przekazaniu do budetu pastwa zwizanych z realizacj zada zleconych 167 Tabela nr 8 wykonanie wydatków majtkowych 168 Tabela nr 9 wykonanie dochodów i wydatków zwizanych z realizacj zada okrelonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych 186 Tabela nr 10 wykonanie przychodów i kosztów zakładów budetowych 187 Tabela nr 11 wykonanie przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego 188 Tabela nr 12 wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budetowych 189 Tabela nr 13 wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 193 Tabela nr 14 wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 194 Tabela nr 15 wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 195 Tabela nr 16 wykonanie przychodów i rozchodów budetu 196 Tabela nr 17 wykonanie dotacji z budetu miasta 197 Tabela nr 18 wykonanie wydatków na zadania współfinansowane z budetu UE 198 Tabela nr 19 wykonanie zada realizowanych wspólnie z innymi j.s.t. 202 Tabela nr 20 sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych niektórych jednostek miasta 206 WYKRESY: Wykres nr 1 struktura dochodów uchwalonego budetu miasta 4 Wykres nr 2 struktura wydatków uchwalonego budetu miasta 5 Wykres nr 3 wykonanie dochodów budetu miasta 63 Wykres nr 4 struktura wykonanych dochodów budetu miasta 63 Wykres nr 5 struktura wykonanych wydatków budetu miasta 65 Wykres nr 6 wykonanie wydatków budetu miasta 66 Wykres nr 7 budet miasta (wykonanie) 68 3

4 1. Budet uchwalony. Uchwalony budet miasta na rok 2008 uchwał nr XVII/215/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie budetu miasta na rok 2008 po stronie dochodów zamknł si kwot z tego: dochody własne (59,25 %) z tego: ,-zł, ,-zł, udziały w dochodach budetu pastwa z podatku dochodowego (28,68 %) ,-zł: - od osób fizycznych PIT ( ,-zł), - od osób prawnych CIT ( ,-zł), wpływy z podatków i opłat (15,96 %) ,-zł, inne (14,61 %) ,-zł; subwencja ogólna z budetu pastwa (23,06 %) ,-zł: cz owiatowa ,-zł, cz równowaca ,-zł; dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa (9,32 %) ,-zł: na zadania zlecone miastu z zakresu administracji rzdowej ,-zł, na realizacj biecych zada własnych miasta ,-zł, na zadania biece realizowane przez miasto na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej rodki pozyskane z Unii Europejskiej (8,21 %) inne dotacje (0,16 %) ,-zł; ,-zł; ,-zł; Wykres nr 1 - STRUKTURA DOCHODÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2008 Dotacje celowe z budetu pastwa 9,3% Inne dotacje 0,2% Subwencja ogólna z budetu pastwa 23,1% Dochody własne 59,3% Udziały w PIT i CIT 28,7% Podatki i opłaty 16,0% Inne 14,6% rodki z Unii Europejskiej 8,2% 4

5 po stronie wydatków zamknł si kwot z tego: wydatki biece (78,76 %) w tym na: ,-zł, ,-zł, realizacj zada zleconych miastu z zakresu administracji rzdowej ,-zł, realizacj zada okrelonych w programie profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych ,-zł, dotacje ,-zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze (bez zada zleconych) ,-zł, obsług długu miasta (bez porcze i gwarancji) ,-zł, realizacj zada wspólnych wykonywanych w drodze umów i porozumie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego wydatki majtkowe (21,24 %) ,-zł; ,-zł, na inwestycje ,-zł, na zakupy inwestycyjne ,-zł, na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,-zł, rezerwa celowa na inwestycje ,-zł. Wykres nr 2 - STRUKTURA WYDATKÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2008 Kultura, sport i turystyka ,8% Administracja ,4% Obsługa długu oraz róne rozliczenia ,0% Inwestycje ,2% Pomoc społeczna i zdrowie ,5% Gospodarka mieszkaniowa i komunalna ,8% Owiata i edukacja ,7% Transport i usługi ,8% Pozostałe ,8% Deficyt budetu miasta Zielona Góra na rok 2008 zaplanowano w kwocie ,-zł. Rezerw ogóln budetu utworzono w wysokoci ,-zł. Rezerw celow budetu utworzono w wysokoci ,-zł z przeznaczeniem na: - wydatki inwestycyjne ,-zł, - wydatki biece ,-zł. Rozchody budetu ustalono w kwocie ,-zł - spłata wczeniej zacignitych kredytów. Przychody budetu ustalono w kwocie ,-zł - pochodzce z kredytu bankowego. 5

6 2. Zmiany w budecie. Ustalona w uchwale budetowej na rok 2008 wysoko: 1) planowanych dochodów zmniejszyła si o kwot ,-zł, i na dzie 31 grudnia 2008 roku wyniosła ,-zł; 2) planowanych wydatków wzrosła o kwot ,-zł, i na dzie 31 grudnia 2008 roku wyniosła ,-zł; 3) planowanego deficytu budetowego wzrosła o kwot ,-zł, i na dzie 31 grudnia 2008 roku wyniosła ,-zł; Zmiany deficytu budetowego wprowadziła Rada Miasta nastpujcymi uchwałami: - nr XX/272/08 z 26 lutego 2008 r. (patrz str. 18), - nr XX/273/08 z 26 lutego 2008 r. (str. 19), - nr XXI/311/08 z 1 kwietnia 2008 r. (str. 20), - nr XXVII/381/08 z 30 czerwca 2008 r. (str. 24), - nr XXXVI/498/08 z 16 grudnia 2008 r. (str. 31), - nr XXXVII/502/08 z 30 grudnia 2008 r. (str. 33), - nr XXXVII/513/08 z 30 grudnia 2008 r. (str. 33). 4) planowanych przychodów wzrosła o kwot ,-zł, i na dzie 31 grudnia 2008 roku wyniosła ,-zł; 5) planowanych rozchodów wzrosła o kwot ,-zł, i na dzie 31 grudnia 2008 roku wyniosła ,-zł decyzji Ministra Finansów: zwikszono dochody o kwot ,-zł, poprzez: zmniejszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla gminy (uchwała nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 r.) o kwot ,-zł, zmniejszenie czci równowacej subwencji ogólnej dla powiatu (uchwała nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 r.) o kwot 7.619,-zł, zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla powiatu (uchwała nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 r.) o kwot ,-zł; Ww. korekt budetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST4/4820/69/08 i nr ST3/4820/1/08 z dnia 18 lutego 2008 r.). W wyniku zwikszenia dochodów budetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwikszenia wydatków o kwot ,-zł (patrz str ). 6

7 zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla miasta (uchwała nr XXX/421/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2008 r.) o kwot ,-zł, z tego: - dla gminy ,-zł, - dla powiatu ,-zł. Ww. korekt budetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST5/4822/8g/BKU/08 z 9 lipca 2008 r. i nr ST5/4822/9p/BKU/08 z 14 lipca 2008 r.). W wyniku zwikszenia dochodów budetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwikszenia wydatków o kwot ,-zł (patrz str ). zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla miasta (uchwała nr XXXVI/498/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16 grudnia 2008 r.) o kwot ,-zł, z tego: - dla gminy ,-zł, - dla powiatu ,-zł. Ww. korekt budetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST5/4822/30g/BKU/08 i nr ST5/4822/30p/BKU/08 z 21 listopada 2008 r.). rodki z rezerwy czci owiatowej subwencji ogólnej otrzymano na dofinansowanie kosztów zwizanych z wypłat odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a take nauczycieli przechodzcych na emerytur na podstawie art.88 Karty Nauczyciela. Wypłaty odpraw sfinansowano wczeniej ze rodków własnych miasta. W wyniku zwikszenia dochodów budetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwikszenia wydatków o kwot ,-zł (patrz str ) decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot ,-zł, z tego: a) zwikszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych gminy o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: sfinansowanie zadania wynikajcego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) tj. na wypłat dodatków w wysokoci 250 zł miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujcego prac socjaln w rodowisku w 2008 r. (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) ,-zł, wypłat zasiłków okresowych (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) ,-zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 402/08 Prezydenta Miasta z dnia 25 kwietnia 2008 r.) wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w I półroczu 2008 r. (zarzdzenie nr 402/08 Prezydenta Miasta z dnia 25 kwietnia 2008 r.) realizacj Programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania (zarzdzenie nr 463/08 Prezydenta Miasta z dnia 16 maja 2008 r.) sfinansowanie nauczania jzyka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych (zarzdzenie nr 463/08 Prezydenta Miasta z dnia 16 maja 2008 r.) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 714/08 Prezydenta Miasta z dnia 25 sierpnia 2008 r.) ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, 7

8 realizacj Programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.) dofinansowanie zakupu podrczników dla dzieci rozpoczynajcych roczne przygotowanie przedszkolne lub nauk w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształccej szkoły muzycznej I stopnia (zarzdzenie nr 825/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 wrzenia 2008 r.) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 828/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 wrzenia 2008 r.) sfinansowanie zadania wynikajcego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) tj. na wypłat dodatków w wysokoci 250 zł miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujcego prac socjaln w rodowisku w 2008 r. (zarzdzenie nr 850/08 Prezydenta Miasta z dnia 9 padziernika 2008 r.) realizacj Programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania (zarzdzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 padziernika 2008 r.) sfinansowanie zadania wynikajcego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) tj. na wypłat dodatków w wysokoci 250 zł miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujcego prac socjaln w rodowisku w 2008 r. (zarzdzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 padziernika 2008 r.) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 961/08 Prezydenta Miasta z dnia 20 listopada 2008 r.) ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, 8.565,-zł, ,-zł, pomoc materialn dla uczniów (zarzdzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008 r.) sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Rzdowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodziey w 2008 r. Aktywizacja jednostek samorzdu terytorialnego i organizacji pozarzdowych (uchwała nr XXXV/490/08 Rady Miasta z dnia 25 listopada 2008 r.) ,-zł, ,-zł, sfinansowanie - w ramach wdraania reformy owiaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego (zarzdzenie nr 983/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) 1.980,-zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 997/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 1060/08 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2008 r.) ,-zł, ,-zł, b) zmniejszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych gminy o kwot ,-zł, w zwizku z: decyzj Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o zmniejszeniu rodków zaplanowanych na wypłat zasiłków okresowych przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej (zarzdzenie nr 961/08 Prezydenta Miasta z dnia 20 listopada 2008 r.) decyzj Lubuskiego Kuratora Owiaty o zmniejszeniu rodków zaplanowanych na dofinansowanie zakupu podrczników dla dzieci rozpoczynajcych roczne przygotowanie przedszkolne lub nauk w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształccej szkoły muzycznej I stopnia (zarzdzenie nr 1060/08 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2008 r.) ,-zł, ,-zł; 8

9 2.3. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne powiatu: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot ,-zł, z tego: a) zwikszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych powiatu o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 385/08 Prezydenta Miasta z dnia 18 kwietnia 2008 r.) wypłat stypendiów dla uczniów pochodzcych z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej za rok szkolny 2007/2008 (zarzdzenie nr 446/08 Prezydenta Miasta z dnia 9 maja 2008 r.) dofinansowanie zada w zakresie osigania standardów w Pogotowiu Opiekuczym (zarzdzenie nr 607/08 Prezydenta Miasta z dnia 14 lipca 2008 r.) dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 648/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 lipca 2008 r.) sfinansowanie w ramach wdraania reformy owiaty wypłat wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowizkowym wymiarem zaj) czci ustnej egzaminu maturalnego (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.) ,-zł, ,-zł, 6.000,-zł, ,-zł, ,-zł, dofinansowanie działalnoci biecej funkcjonujcych orodków interwencji kryzysowej, m.in. na realizacj zada wynikajcych z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludmi na lata (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.) ,-zł, sfinansowanie zadania wynikajcego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) tj. na wypłat dodatków w wysokoci 250 zł miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujcego prac socjaln w rodowisku w 2008 r. (zarzdzenie nr 850/08 Prezydenta Miasta z dnia 9 padziernika 2008 r.) utrzymanie standardu usług wiadczonych w miejskich domach pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 padziernika 2008 r.) 9.000,-zł, ,-zł, sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Rzdowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodziey w 2008 r. Aktywizacja jednostek samorzdu terytorialnego i organizacji pozarzdowych (zarzdzenie nr 961/08 Prezydenta Miasta z dnia 20 listopada 2008 r.) 426,-zł, zadania realizowane przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn (zarzdzenie nr 983/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) ,-zł, dofinansowanie realizacji Rzdowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła zajcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach owiatowych rozwijajce zainteresowania stanowice uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego (zarzdzenie nr 983/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) 8.944,-zł, sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Rzdowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodziey w 2008 r. Aktywizacja jednostek samorzdu terytorialnego i organizacji pozarzdowych (zarzdzenie nr 983/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) ,-zł, dofinansowanie działalnoci oraz zakup sprztu i wyposaenia dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (zarzdzenie nr 1060/08 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2008 r.) sfinansowanie w ramach wdraania reformy owiaty wypłat wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowizkowym wymiarem zaj) czci ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego (zarzdzenie nr 1060/08 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2008 r.) ,-zł, 359,-zł, 9

10 b) zmniejszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z: decyzj Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., informujc o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych powiatu, przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej (zarzdzenie nr 825/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 wrzenia 2008 r.) ,-zł, decyzj Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., informujc o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych powiatu, przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej (zarzdzenie nr 984/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) ,-zł, c) zwikszono dotacje celowe na dofinansowanie zada inwestycyjnych powiatu o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie zdania inwestycyjnego nr I pn. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul.słowackiego w ramach osigania standardów w domach pomocy społecznej (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.) ,-zł, modernizacj i monta instalacji monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ekologicznych i Zespole Szkół Budowlanych (zarzdzenie nr 773/08 Prezydenta Miasta z dnia 11 wrzenia 2008 r.) ,-zł; 2.4. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej: zmniejszono dochody (dotacje) i wydatki z tego: o kwot ,-zł, a) zwikszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: utrzymanie miejskich orodków wsparcia (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) wydatki zwizane z wdroeniem ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.) zasiłki celowe dla producentów rolnych, poszkodowanych w wyniku suszy (zarzdzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 padziernika 2008 r.) ,-zł, ,-zł, ,-zł, 6.000,-zł, b) zmniejszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie o kwot ,-zł, w zwizku z: decyzj dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze o zmniejszeniu (wynikajcym z ustawy budetowej na rok 2008) dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów zwizanych z prowadzeniem i aktualizacj rejestru wyborców (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) 2.193,-zł, 10

11 zarzdzeniem nr 40 Wojewody Lubuskiego z dnia 18 lutego 2008 r. zatwierdzajcym ostateczne kwoty dotacji dla j.s.t., wynikajce z ustawy budetowej na rok 2008 (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) ,-zł, przeznaczone na: - wypłat wiadcze rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych ,-zł, - wypłat zasiłków ,-zł, zarzdzeniem nr 222 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 wrzenia 2008 r. zmniejszajcym dotacj przeznaczon na wypłat wiadcze rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych (zarzdzenie nr 825/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 wrzenia 2008 r.) ,-zł, zarzdzeniem nr 293 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 listopada 2008 r. zmniejszajcym dotacje (zarzdzenie nr 984/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) przeznaczone na: - wypłat wiadcze rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych ,-zł, - wypłat zasiłków ,-zł, - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej ,-zł, ,-zł, c) zwikszono dotacje celowe na realizacj zada inwestycyjnych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: zakup sprztu komputerowego dla potrzeb Urzdu Miasta, w zwizku z wdroeniem ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.); 2.5. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot ,-zł, z tego: a) zwikszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych powiatowi o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) 2.500,-zł, realizacj zada wynikajcych z Programu modernizacji Policji, Stray Granicznej, Pastwowej Stray Poarnej i Biura Ochrony Rzdu w latach dla Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) ,-zł, opracowywanie i realizacj programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (zarzdzenie nr 648/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 lipca 2008 r.) realizacj zada z zakresu gospodarki nieruchomociami wynikajcych z ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 r. o ujawnieniu w ksigach wieczystych prawa własnoci nieruchomoci Skarbu Pastwa oraz jednostek samorzdu terytorialnego, tj. na porzdkowanie stanu prawnego nieruchomoci w systemie ksig wieczystych (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.) ,-zł, ,-zł, 11

12 sfinansowanie skutków procesu wartociowania stanowisk pracy w słubie cywilnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i Komendzie Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.) ,-zł, sfinansowanie skutków procesu wartociowania stanowisk pracy w słubie cywilnej w Komendzie Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej (zarzdzenie nr 773/08 Prezydenta Miasta z dnia 11 wrzenia 2008 r.) pomoc finansow dla rodziny repatriantów (zarzdzenie nr 825/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 wrzenia 2008 r.) 6.246,-zł, 7.470,-zł, zakup i wymian sprztu oraz systemów teleinformatycznych w Komendzie Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w ramach Programu modernizacji Policji, Stray Granicznej, Pastwowej Stray Poarnej i Biura Ochrony Rzdu w latach (zarzdzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 padziernika 2008 r.) 7.200,-zł, pomoc finansow dla rodziny repatriantów (zarzdzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008 r.) prace geodezyjne i kartograficzne (zarzdzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008 r.) 8.152,-zł, ,-zł, b) zmniejszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych powiatowi o kwot ,-zł, w zwizku z: zmian przeznaczenia czci dotacji na wydatki biece zaplanowane na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i przeniesienie ich na zakup samochodu słubowego (zarzdzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 padziernika 2008 r.) ,-zł, zarzdzeniem nr 288 Wojewody Lubuskiego z dnia 5 listopada 2008 r. zmniejszajcym rodki zaplanowane na przeprowadzenie poboru wojskowego na terenie Miasta Zielonej Góry (zarzdzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008 r.) 998,-zł, zmian przeznaczenia czci dotacji na wydatki biece zaplanowane na utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej i przeniesienie ich na zakup sprztu i wyposaenia (zarzdzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008 r.) zarzdzeniem nr 293 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 listopada 2008 r. zmniejszajcym rodki zaplanowane na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego w Pogotowiu Opiekuczym (zarzdzenie nr 984/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) ,-zł, 5.993,-zł, c) zwikszono dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: budow Jednostki Ratowniczo-Ganiczej Nr 2 w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) ,-zł, zakup samochodu słubowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zarzdzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 padziernika 2008 r.) zakup sprztu i wyposaenia dla Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej (zarzdzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008 r.) ,-zł, ,-zł; 12

13 2.6. porozumie i umów z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej: zwikszono planowane dochody zwikszono planowane wydatki z tego: o kwot ,-zł, o kwot ,-zł, Uchwał nr XVIII/254/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 stycznia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem od Gminy widnica dotacji celowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Spółk z o.o. Zielonogórskie Wodocigi i Kanalizacja pn. Gospodarka ciekowa na terenie Zielonej Góry i widnicy ; Ww. rodki w kwocie ,-zł przeznaczono na wniesienie wkładu do Spółki z o.o. Zielonogórskie Wodocigi i Kanalizacja na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Gospodarka ciekowa na terenie Zielonej Góry i widnicy współfinansowanego z Funduszu Spójnoci. Zarzdzeniem nr 342/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; Uchwał nr XXIII/329/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 kwietnia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 2.500,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Skpe 500,-zł, Gminy Trzebiechów 2.000,-zł, na partycypacj w kosztach biecej działalnoci Izby Wytrzewie w Raculi; Uchwał nr XXV/354/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 27 maja 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 2.500,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od innych gmin na partycypacj w kosztach biecej działalnoci Izby Wytrzewie w Raculi, z tego: - Gmina Bytom Odrzaski 500,-zł, - Gmina Czerwiesk 1.000,-zł, - Gmina widnica 1.000,-zł; Uchwał nr XXV/354/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 27 maja 2008 r. zwikszono planowane dochody powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od innych powiatów na refundacj kosztów utrzymania dzieci w Orodku Adopcyjno-Opiekuczym w Zielonej Górze, z tego: - Powiat Kronieski (woj. lubuskie) ,-zł, - Powiat Nowosolski ,-zł, - Powiat Zielonogórski ,-zł, - Powiat agaski ,-zł, - Powiat arski ,-zł; W wyniku pełnego zabezpieczenia rodków na utrzymanie Orodka Rada dokonała zwikszenia wydatków na inne zadania o kwot ,-zł (patrz str ). Zarzdzeniem nr 493/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 4.000,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Czerwiesk (2.000 zł) i Gminy widnica (2.000 zł), na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze; 13

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 listopada 2010 r. Nr 209 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 3247 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 61A/2010 z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A : 2099 Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA. z dnia 22 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 36/11 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mogilno za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2008 r.

Gliwice, marzec 2008 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Gliwice za 2007 rok Gliwice, marzec 2008 r. Spis treści str. Część opisowa...3-132 1. Wstęp...3-4 2. Analiza wskaźnikowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU DATA DOCHODY WYDATKI DEFICYT ZARZĄDZENIE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SIEDLCE ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Budżet Gminy na rok 2009 został uchwalony 29 grudnia 2008r. Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/189/2008 i określał: dochody w wysokości wydatki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku

ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku ZARZĄDZENIE NR 103/2009 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łowicza za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E C I str.

S P I S T R E C I str. S P I S T R E C I str. I. Zbiorcze wykonanie bud etu Miasta Mysłowice 3 II. Zmiany w planie bud etu Miasta Mysłowice 10 III. Realizacja dochodów i przychodów bud etu Miasta Mysłowice 24 IV. Wykonanie wydatków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budŝetowa 1

Klasyfikacja budŝetowa 1 Klasyfikacja budŝetowa 1 Załącznik Nr 2 KLASYFIKACJA ROZDZIAŁÓW Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 01001 Centrum Doradztwa Rolniczego 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego 01004 Biura geodezji

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009.

Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice na 2010 rok wraz z analiz porównawcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. Informacje uzupełniaj ce projekt bud etu miasta Mysłowice 2010 rok wraz z aliz porówwcz dochodów oraz wydatków do roku 2009. W dniu 27 sierpnia 2009 roku Sejm uchwalił now ustaw o finsach publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budżetowa

Klasyfikacja budżetowa Klasyfikacja budżetowa Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie przepisów, wyjaśnień, artykułów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 1 uchwał Kolegium Szarym tłem oznaczono w tekście zmiany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA POZNANIA ZA ROK 2009 Pozna, marzec 2010 Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta Poznania za 2009 rok - cz opisowa SPIS TRE CI CZ OPISOWA: 1. Wprowadzenie...2 2.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2015 ROK Projekt budżetu Gminy Pawłowiczki na 2015 rok został opracowany na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, między innymi: - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo