- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6"

Transkrypt

1 !""#

2 - S P I S T R ECI 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne powiatu wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej wprowadzone na podstawie porozumie i umów z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej wprowadzone przez Rad Miasta Przeniesienia wydatków pomidzy działami i inne dokonane przez Rad Miasta Zmiany w planie budetu dokonane przez Prezydenta Miasta Rozdysponowanie rezerw budetowych Wydatki niewygasajce Wykonanie dochodów miasta w poszczególnych działach Wykonanie dochodów z poszczególnych ródeł i ich udział w ogólnej sumie wpływów Struktura wykonanych wydatków Ostateczne wyniki wykonania budetu miasta Informacja dotyczca zakładów budetowych Wydatki budetu na zadania własne miasta (cz opisowa) Dział Rolnictwo i łowiectwo Dział Transport i łczno Dział Turystyka Dział Gospodarka mieszkaniowa Dział Działalno usługowa Dział Administracja publiczna Dział Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Dział Obsługa długu publicznego Dział Róne rozliczenia Dział Owiata i wychowanie Dział Szkolnictwo wysze Dział Ochrona zdrowia Dział Pomoc społeczna Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział Edukacyjna opieka wychowawcza Dział Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 98 2

3 Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział Kultura fizyczna i sport Ogółem - wydatki na zadania własne 102 TABELE: Tabela nr 1 wykonanie dochodów (zadania własne + zlecone) 103 Tabela nr 2 wykonanie dochodów (bez dotacji na zadania zlecone) 120 Tabela nr 3 wykonanie wydatków (zadania własne + zlecone) 135 Tabela nr 4 wykonanie wydatków na zadania własne 148 Tabela nr 5 wykonanie dotacji na zadania zlecone 160 Tabela nr 6 wykonanie wydatków na zadania zlecone 164 Tabela nr 7 wykonanie dochodów, które podlegaj przekazaniu do budetu pastwa zwizanych z realizacj zada zleconych 167 Tabela nr 8 wykonanie wydatków majtkowych 168 Tabela nr 9 wykonanie dochodów i wydatków zwizanych z realizacj zada okrelonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych 186 Tabela nr 10 wykonanie przychodów i kosztów zakładów budetowych 187 Tabela nr 11 wykonanie przychodów i kosztów gospodarstwa pomocniczego 188 Tabela nr 12 wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budetowych 189 Tabela nr 13 wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 193 Tabela nr 14 wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 194 Tabela nr 15 wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 195 Tabela nr 16 wykonanie przychodów i rozchodów budetu 196 Tabela nr 17 wykonanie dotacji z budetu miasta 197 Tabela nr 18 wykonanie wydatków na zadania współfinansowane z budetu UE 198 Tabela nr 19 wykonanie zada realizowanych wspólnie z innymi j.s.t. 202 Tabela nr 20 sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych niektórych jednostek miasta 206 WYKRESY: Wykres nr 1 struktura dochodów uchwalonego budetu miasta 4 Wykres nr 2 struktura wydatków uchwalonego budetu miasta 5 Wykres nr 3 wykonanie dochodów budetu miasta 63 Wykres nr 4 struktura wykonanych dochodów budetu miasta 63 Wykres nr 5 struktura wykonanych wydatków budetu miasta 65 Wykres nr 6 wykonanie wydatków budetu miasta 66 Wykres nr 7 budet miasta (wykonanie) 68 3

4 1. Budet uchwalony. Uchwalony budet miasta na rok 2008 uchwał nr XVII/215/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie budetu miasta na rok 2008 po stronie dochodów zamknł si kwot z tego: dochody własne (59,25 %) z tego: ,-zł, ,-zł, udziały w dochodach budetu pastwa z podatku dochodowego (28,68 %) ,-zł: - od osób fizycznych PIT ( ,-zł), - od osób prawnych CIT ( ,-zł), wpływy z podatków i opłat (15,96 %) ,-zł, inne (14,61 %) ,-zł; subwencja ogólna z budetu pastwa (23,06 %) ,-zł: cz owiatowa ,-zł, cz równowaca ,-zł; dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa (9,32 %) ,-zł: na zadania zlecone miastu z zakresu administracji rzdowej ,-zł, na realizacj biecych zada własnych miasta ,-zł, na zadania biece realizowane przez miasto na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej rodki pozyskane z Unii Europejskiej (8,21 %) inne dotacje (0,16 %) ,-zł; ,-zł; ,-zł; Wykres nr 1 - STRUKTURA DOCHODÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2008 Dotacje celowe z budetu pastwa 9,3% Inne dotacje 0,2% Subwencja ogólna z budetu pastwa 23,1% Dochody własne 59,3% Udziały w PIT i CIT 28,7% Podatki i opłaty 16,0% Inne 14,6% rodki z Unii Europejskiej 8,2% 4

5 po stronie wydatków zamknł si kwot z tego: wydatki biece (78,76 %) w tym na: ,-zł, ,-zł, realizacj zada zleconych miastu z zakresu administracji rzdowej ,-zł, realizacj zada okrelonych w programie profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych ,-zł, dotacje ,-zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze (bez zada zleconych) ,-zł, obsług długu miasta (bez porcze i gwarancji) ,-zł, realizacj zada wspólnych wykonywanych w drodze umów i porozumie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego wydatki majtkowe (21,24 %) ,-zł; ,-zł, na inwestycje ,-zł, na zakupy inwestycyjne ,-zł, na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,-zł, rezerwa celowa na inwestycje ,-zł. Wykres nr 2 - STRUKTURA WYDATKÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2008 Kultura, sport i turystyka ,8% Administracja ,4% Obsługa długu oraz róne rozliczenia ,0% Inwestycje ,2% Pomoc społeczna i zdrowie ,5% Gospodarka mieszkaniowa i komunalna ,8% Owiata i edukacja ,7% Transport i usługi ,8% Pozostałe ,8% Deficyt budetu miasta Zielona Góra na rok 2008 zaplanowano w kwocie ,-zł. Rezerw ogóln budetu utworzono w wysokoci ,-zł. Rezerw celow budetu utworzono w wysokoci ,-zł z przeznaczeniem na: - wydatki inwestycyjne ,-zł, - wydatki biece ,-zł. Rozchody budetu ustalono w kwocie ,-zł - spłata wczeniej zacignitych kredytów. Przychody budetu ustalono w kwocie ,-zł - pochodzce z kredytu bankowego. 5

6 2. Zmiany w budecie. Ustalona w uchwale budetowej na rok 2008 wysoko: 1) planowanych dochodów zmniejszyła si o kwot ,-zł, i na dzie 31 grudnia 2008 roku wyniosła ,-zł; 2) planowanych wydatków wzrosła o kwot ,-zł, i na dzie 31 grudnia 2008 roku wyniosła ,-zł; 3) planowanego deficytu budetowego wzrosła o kwot ,-zł, i na dzie 31 grudnia 2008 roku wyniosła ,-zł; Zmiany deficytu budetowego wprowadziła Rada Miasta nastpujcymi uchwałami: - nr XX/272/08 z 26 lutego 2008 r. (patrz str. 18), - nr XX/273/08 z 26 lutego 2008 r. (str. 19), - nr XXI/311/08 z 1 kwietnia 2008 r. (str. 20), - nr XXVII/381/08 z 30 czerwca 2008 r. (str. 24), - nr XXXVI/498/08 z 16 grudnia 2008 r. (str. 31), - nr XXXVII/502/08 z 30 grudnia 2008 r. (str. 33), - nr XXXVII/513/08 z 30 grudnia 2008 r. (str. 33). 4) planowanych przychodów wzrosła o kwot ,-zł, i na dzie 31 grudnia 2008 roku wyniosła ,-zł; 5) planowanych rozchodów wzrosła o kwot ,-zł, i na dzie 31 grudnia 2008 roku wyniosła ,-zł decyzji Ministra Finansów: zwikszono dochody o kwot ,-zł, poprzez: zmniejszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla gminy (uchwała nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 r.) o kwot ,-zł, zmniejszenie czci równowacej subwencji ogólnej dla powiatu (uchwała nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 r.) o kwot 7.619,-zł, zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla powiatu (uchwała nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 r.) o kwot ,-zł; Ww. korekt budetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST4/4820/69/08 i nr ST3/4820/1/08 z dnia 18 lutego 2008 r.). W wyniku zwikszenia dochodów budetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwikszenia wydatków o kwot ,-zł (patrz str ). 6

7 zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla miasta (uchwała nr XXX/421/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2008 r.) o kwot ,-zł, z tego: - dla gminy ,-zł, - dla powiatu ,-zł. Ww. korekt budetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST5/4822/8g/BKU/08 z 9 lipca 2008 r. i nr ST5/4822/9p/BKU/08 z 14 lipca 2008 r.). W wyniku zwikszenia dochodów budetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwikszenia wydatków o kwot ,-zł (patrz str ). zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla miasta (uchwała nr XXXVI/498/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 16 grudnia 2008 r.) o kwot ,-zł, z tego: - dla gminy ,-zł, - dla powiatu ,-zł. Ww. korekt budetu dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów (pisma nr ST5/4822/30g/BKU/08 i nr ST5/4822/30p/BKU/08 z 21 listopada 2008 r.). rodki z rezerwy czci owiatowej subwencji ogólnej otrzymano na dofinansowanie kosztów zwizanych z wypłat odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a take nauczycieli przechodzcych na emerytur na podstawie art.88 Karty Nauczyciela. Wypłaty odpraw sfinansowano wczeniej ze rodków własnych miasta. W wyniku zwikszenia dochodów budetu miasta Rada dokonała jednoczesnego zwikszenia wydatków o kwot ,-zł (patrz str ) decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot ,-zł, z tego: a) zwikszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych gminy o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: sfinansowanie zadania wynikajcego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) tj. na wypłat dodatków w wysokoci 250 zł miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujcego prac socjaln w rodowisku w 2008 r. (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) ,-zł, wypłat zasiłków okresowych (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) ,-zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 402/08 Prezydenta Miasta z dnia 25 kwietnia 2008 r.) wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w I półroczu 2008 r. (zarzdzenie nr 402/08 Prezydenta Miasta z dnia 25 kwietnia 2008 r.) realizacj Programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania (zarzdzenie nr 463/08 Prezydenta Miasta z dnia 16 maja 2008 r.) sfinansowanie nauczania jzyka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych (zarzdzenie nr 463/08 Prezydenta Miasta z dnia 16 maja 2008 r.) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 714/08 Prezydenta Miasta z dnia 25 sierpnia 2008 r.) ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, 7

8 realizacj Programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.) dofinansowanie zakupu podrczników dla dzieci rozpoczynajcych roczne przygotowanie przedszkolne lub nauk w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształccej szkoły muzycznej I stopnia (zarzdzenie nr 825/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 wrzenia 2008 r.) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 828/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 wrzenia 2008 r.) sfinansowanie zadania wynikajcego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) tj. na wypłat dodatków w wysokoci 250 zł miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujcego prac socjaln w rodowisku w 2008 r. (zarzdzenie nr 850/08 Prezydenta Miasta z dnia 9 padziernika 2008 r.) realizacj Programu Pomoc pastwa w zakresie doywiania (zarzdzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 padziernika 2008 r.) sfinansowanie zadania wynikajcego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) tj. na wypłat dodatków w wysokoci 250 zł miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujcego prac socjaln w rodowisku w 2008 r. (zarzdzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 padziernika 2008 r.) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 961/08 Prezydenta Miasta z dnia 20 listopada 2008 r.) ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, ,-zł, 8.565,-zł, ,-zł, pomoc materialn dla uczniów (zarzdzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008 r.) sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Rzdowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodziey w 2008 r. Aktywizacja jednostek samorzdu terytorialnego i organizacji pozarzdowych (uchwała nr XXXV/490/08 Rady Miasta z dnia 25 listopada 2008 r.) ,-zł, ,-zł, sfinansowanie - w ramach wdraania reformy owiaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyszy stopie awansu zawodowego (zarzdzenie nr 983/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) 1.980,-zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 997/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (zarzdzenie nr 1060/08 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2008 r.) ,-zł, ,-zł, b) zmniejszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych gminy o kwot ,-zł, w zwizku z: decyzj Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o zmniejszeniu rodków zaplanowanych na wypłat zasiłków okresowych przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej (zarzdzenie nr 961/08 Prezydenta Miasta z dnia 20 listopada 2008 r.) decyzj Lubuskiego Kuratora Owiaty o zmniejszeniu rodków zaplanowanych na dofinansowanie zakupu podrczników dla dzieci rozpoczynajcych roczne przygotowanie przedszkolne lub nauk w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształccej szkoły muzycznej I stopnia (zarzdzenie nr 1060/08 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2008 r.) ,-zł, ,-zł; 8

9 2.3. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne powiatu: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot ,-zł, z tego: a) zwikszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych powiatu o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 385/08 Prezydenta Miasta z dnia 18 kwietnia 2008 r.) wypłat stypendiów dla uczniów pochodzcych z rodzin byłych pracowników pastwowych przedsibiorstw gospodarki rolnej za rok szkolny 2007/2008 (zarzdzenie nr 446/08 Prezydenta Miasta z dnia 9 maja 2008 r.) dofinansowanie zada w zakresie osigania standardów w Pogotowiu Opiekuczym (zarzdzenie nr 607/08 Prezydenta Miasta z dnia 14 lipca 2008 r.) dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 648/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 lipca 2008 r.) sfinansowanie w ramach wdraania reformy owiaty wypłat wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowizkowym wymiarem zaj) czci ustnej egzaminu maturalnego (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.) ,-zł, ,-zł, 6.000,-zł, ,-zł, ,-zł, dofinansowanie działalnoci biecej funkcjonujcych orodków interwencji kryzysowej, m.in. na realizacj zada wynikajcych z Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludmi na lata (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.) ,-zł, sfinansowanie zadania wynikajcego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) tj. na wypłat dodatków w wysokoci 250 zł miesicznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujcego prac socjaln w rodowisku w 2008 r. (zarzdzenie nr 850/08 Prezydenta Miasta z dnia 9 padziernika 2008 r.) utrzymanie standardu usług wiadczonych w miejskich domach pomocy społecznej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 padziernika 2008 r.) 9.000,-zł, ,-zł, sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Rzdowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodziey w 2008 r. Aktywizacja jednostek samorzdu terytorialnego i organizacji pozarzdowych (zarzdzenie nr 961/08 Prezydenta Miasta z dnia 20 listopada 2008 r.) 426,-zł, zadania realizowane przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn (zarzdzenie nr 983/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) ,-zł, dofinansowanie realizacji Rzdowego programu Bezpieczna i przyjazna szkoła zajcia pozalekcyjne w szkołach i w pozaszkolnych placówkach owiatowych rozwijajce zainteresowania stanowice uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno-wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego (zarzdzenie nr 983/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) 8.944,-zł, sfinansowanie projektów realizowanych w ramach Rzdowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodziey w 2008 r. Aktywizacja jednostek samorzdu terytorialnego i organizacji pozarzdowych (zarzdzenie nr 983/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) ,-zł, dofinansowanie działalnoci oraz zakup sprztu i wyposaenia dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (zarzdzenie nr 1060/08 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2008 r.) sfinansowanie w ramach wdraania reformy owiaty wypłat wynagrodze dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowizkowym wymiarem zaj) czci ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego (zarzdzenie nr 1060/08 Prezydenta Miasta z dnia 22 grudnia 2008 r.) ,-zł, 359,-zł, 9

10 b) zmniejszono dotacje celowe na dofinansowanie zada biecych powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z: decyzj Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., informujc o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych powiatu, przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej (zarzdzenie nr 825/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 wrzenia 2008 r.) ,-zł, decyzj Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., informujc o zmniejszeniu dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych powiatu, przeznaczonej na dofinansowanie utrzymania domów pomocy społecznej (zarzdzenie nr 984/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) ,-zł, c) zwikszono dotacje celowe na dofinansowanie zada inwestycyjnych powiatu o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie zdania inwestycyjnego nr I pn. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul.słowackiego w ramach osigania standardów w domach pomocy społecznej (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.) ,-zł, modernizacj i monta instalacji monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ekologicznych i Zespole Szkół Budowlanych (zarzdzenie nr 773/08 Prezydenta Miasta z dnia 11 wrzenia 2008 r.) ,-zł; 2.4. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej: zmniejszono dochody (dotacje) i wydatki z tego: o kwot ,-zł, a) zwikszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: utrzymanie miejskich orodków wsparcia (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) wydatki zwizane z wdroeniem ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.) zasiłki celowe dla producentów rolnych, poszkodowanych w wyniku suszy (zarzdzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 padziernika 2008 r.) ,-zł, ,-zł, ,-zł, 6.000,-zł, b) zmniejszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie o kwot ,-zł, w zwizku z: decyzj dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Zielonej Górze o zmniejszeniu (wynikajcym z ustawy budetowej na rok 2008) dotacji przeznaczonej na pokrycie kosztów zwizanych z prowadzeniem i aktualizacj rejestru wyborców (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) 2.193,-zł, 10

11 zarzdzeniem nr 40 Wojewody Lubuskiego z dnia 18 lutego 2008 r. zatwierdzajcym ostateczne kwoty dotacji dla j.s.t., wynikajce z ustawy budetowej na rok 2008 (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) ,-zł, przeznaczone na: - wypłat wiadcze rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych ,-zł, - wypłat zasiłków ,-zł, zarzdzeniem nr 222 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 wrzenia 2008 r. zmniejszajcym dotacj przeznaczon na wypłat wiadcze rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych (zarzdzenie nr 825/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 wrzenia 2008 r.) ,-zł, zarzdzeniem nr 293 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 listopada 2008 r. zmniejszajcym dotacje (zarzdzenie nr 984/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) przeznaczone na: - wypłat wiadcze rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych ,-zł, - wypłat zasiłków ,-zł, - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej ,-zł, ,-zł, c) zwikszono dotacje celowe na realizacj zada inwestycyjnych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: zakup sprztu komputerowego dla potrzeb Urzdu Miasta, w zwizku z wdroeniem ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.); 2.5. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot ,-zł, z tego: a) zwikszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych powiatowi o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) 2.500,-zł, realizacj zada wynikajcych z Programu modernizacji Policji, Stray Granicznej, Pastwowej Stray Poarnej i Biura Ochrony Rzdu w latach dla Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) ,-zł, opracowywanie i realizacj programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (zarzdzenie nr 648/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 lipca 2008 r.) realizacj zada z zakresu gospodarki nieruchomociami wynikajcych z ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 r. o ujawnieniu w ksigach wieczystych prawa własnoci nieruchomoci Skarbu Pastwa oraz jednostek samorzdu terytorialnego, tj. na porzdkowanie stanu prawnego nieruchomoci w systemie ksig wieczystych (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.) ,-zł, ,-zł, 11

12 sfinansowanie skutków procesu wartociowania stanowisk pracy w słubie cywilnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i Komendzie Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej (zarzdzenie nr 760/08 Prezydenta Miasta z dnia 8 wrzenia 2008 r.) ,-zł, sfinansowanie skutków procesu wartociowania stanowisk pracy w słubie cywilnej w Komendzie Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej (zarzdzenie nr 773/08 Prezydenta Miasta z dnia 11 wrzenia 2008 r.) pomoc finansow dla rodziny repatriantów (zarzdzenie nr 825/08 Prezydenta Miasta z dnia 30 wrzenia 2008 r.) 6.246,-zł, 7.470,-zł, zakup i wymian sprztu oraz systemów teleinformatycznych w Komendzie Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w ramach Programu modernizacji Policji, Stray Granicznej, Pastwowej Stray Poarnej i Biura Ochrony Rzdu w latach (zarzdzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 padziernika 2008 r.) 7.200,-zł, pomoc finansow dla rodziny repatriantów (zarzdzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008 r.) prace geodezyjne i kartograficzne (zarzdzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008 r.) 8.152,-zł, ,-zł, b) zmniejszono dotacje celowe na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych powiatowi o kwot ,-zł, w zwizku z: zmian przeznaczenia czci dotacji na wydatki biece zaplanowane na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i przeniesienie ich na zakup samochodu słubowego (zarzdzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 padziernika 2008 r.) ,-zł, zarzdzeniem nr 288 Wojewody Lubuskiego z dnia 5 listopada 2008 r. zmniejszajcym rodki zaplanowane na przeprowadzenie poboru wojskowego na terenie Miasta Zielonej Góry (zarzdzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008 r.) 998,-zł, zmian przeznaczenia czci dotacji na wydatki biece zaplanowane na utrzymanie Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej i przeniesienie ich na zakup sprztu i wyposaenia (zarzdzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008 r.) zarzdzeniem nr 293 Wojewody Lubuskiego z dnia 12 listopada 2008 r. zmniejszajcym rodki zaplanowane na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego w Pogotowiu Opiekuczym (zarzdzenie nr 984/08 Prezydenta Miasta z dnia 28 listopada 2008 r.) ,-zł, 5.993,-zł, c) zwikszono dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwot ,-zł, z przeznaczeniem na: budow Jednostki Ratowniczo-Ganiczej Nr 2 w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 347/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 marca 2008 r.) ,-zł, zakup samochodu słubowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (zarzdzenie nr 916/08 Prezydenta Miasta z dnia 31 padziernika 2008 r.) zakup sprztu i wyposaenia dla Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej (zarzdzenie nr 963/08 Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2008 r.) ,-zł, ,-zł; 12

13 2.6. porozumie i umów z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej: zwikszono planowane dochody zwikszono planowane wydatki z tego: o kwot ,-zł, o kwot ,-zł, Uchwał nr XVIII/254/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 stycznia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem od Gminy widnica dotacji celowej na współfinansowanie zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Spółk z o.o. Zielonogórskie Wodocigi i Kanalizacja pn. Gospodarka ciekowa na terenie Zielonej Góry i widnicy ; Ww. rodki w kwocie ,-zł przeznaczono na wniesienie wkładu do Spółki z o.o. Zielonogórskie Wodocigi i Kanalizacja na realizacj zadania inwestycyjnego pn. Gospodarka ciekowa na terenie Zielonej Góry i widnicy współfinansowanego z Funduszu Spójnoci. Zarzdzeniem nr 342/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; Uchwał nr XXIII/329/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 kwietnia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 2.500,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Skpe 500,-zł, Gminy Trzebiechów 2.000,-zł, na partycypacj w kosztach biecej działalnoci Izby Wytrzewie w Raculi; Uchwał nr XXV/354/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 27 maja 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 2.500,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od innych gmin na partycypacj w kosztach biecej działalnoci Izby Wytrzewie w Raculi, z tego: - Gmina Bytom Odrzaski 500,-zł, - Gmina Czerwiesk 1.000,-zł, - Gmina widnica 1.000,-zł; Uchwał nr XXV/354/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 27 maja 2008 r. zwikszono planowane dochody powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od innych powiatów na refundacj kosztów utrzymania dzieci w Orodku Adopcyjno-Opiekuczym w Zielonej Górze, z tego: - Powiat Kronieski (woj. lubuskie) ,-zł, - Powiat Nowosolski ,-zł, - Powiat Zielonogórski ,-zł, - Powiat agaski ,-zł, - Powiat arski ,-zł; W wyniku pełnego zabezpieczenia rodków na utrzymanie Orodka Rada dokonała zwikszenia wydatków na inne zadania o kwot ,-zł (patrz str ). Zarzdzeniem nr 493/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 maja 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 4.000,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Czerwiesk (2.000 zł) i Gminy widnica (2.000 zł), na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze; 13

14 Zarzdzeniem nr 577/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; Uchwał nr XXVII/385/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 6.500,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Kargowa 2.000,-zł, Gminy wiebodzin 4.500,-zł, na partycypacj w kosztach biecej działalnoci Izby Wytrzewie w Raculi; Uchwał nr XXVII/385/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 czerwca 2008 r. zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z udzieleniem dotacji celowych dla innych j.s.t., z tego: 1) ,-zł dla Powiatu Zielonogórskiego na partycypacj w kosztach utrzymania Powiatowego Urzdu Pracy w Zielonej Górze, w zwizku z planowan regulacj płac dla pracowników Urzdu, 2) 7.730,-zł dla Powiatu Kronieskiego (woj. lubuskie) na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Zielonej Góry w rodzinach zastpczych; Zarzdzeniem nr 607/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 14 lipca 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 6.000,-zł, zgodnie z umow Nr DS.II /2008 zawart pomidzy samorzdem Województwa Lubuskiego a Miastem Zielona Góra, której przedmiotem było przekazanie przez Województwo dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie czci kosztów zwizanych z realizacj zada wynikajcych z Programu Mój Przyjaciel 5.000,-zł oraz Programu Szkoła dla rodziców 1.000,-zł; Zarzdzeniem nr 714/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 25 sierpnia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; Uchwał nr XXX/421/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Kouchów zł, Gminy Krosno Odrzaskie zł, Gminy Nowogród Bobrzaski zł, Gminy Oty zł, Gminy Szczaniec 600 zł, Gminy Zielona Góra zł, na partycypacj w kosztach biecej działalnoci Izby Wytrzewie w Raculi; Zarzdzeniem nr 825/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 wrzenia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowej od Gminy widnica, na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze; Zarzdzeniem nr 825/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 wrzenia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z porozumieniem Nr 10/4/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. zawartym pomidzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było udzielenie dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj Programu z zakresu Opieki nad dzieckiem i rodzin oraz na nagrody za Program, z przeznaczeniem na działania zwizane z budowaniem lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodzin; 14

15 Uchwał nr XXXII/446/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 30 wrzenia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowej od Gminy Nowa Sól, na partycypacj w kosztach biecej działalnoci Izby Wytrzewie w Raculi; Zarzdzeniem nr 916/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 padziernika 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; Uchwał nr XXXIII/474/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 4 listopada 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od Gmin: Czerwiesk, widnica, Zabór, Zielona Góra, na wspóln realizacj komunikacji miejskiej na obszarze Miasta Zielona Góra; Ww. rodki w kwocie ,-zł przeznaczono na dotacj dla Miejskiego Zakładu Komunikacji - na rekompensat z tytułu utraconych przychodów w zwizku ze stosowaniem ulg i zwolnie z opłat za przejazdy rodkami komunikacji miejskiej na terenie gmin wokół Miasta Zielona Góra. Zarzdzeniem nr 961/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 20 listopada 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; Zarzdzeniem nr 963/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2008 r. zmniejszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot 7.160,-zł, w zwizku z decyzj Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. o zmniejszeniu dotacji celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru wojskowego na terenie Miasta Zielona Góra; Uchwał nr XXXV/490/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 25 listopada 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot 9.900,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowych od Gminy Babimost ,-zł, Gminy Kolsko - 600,- zł, Gminy Nowa Sól ,-zł, Gminy Sulechów 4500,-zł, Gminy Zbszynek 1.500,-zł, na partycypacj w kosztach biecej działalnoci Izby Wytrzewie w Raculi; Zarzdzeniem nr 1060/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem od innych j.s.t. dotacji na pokrycie kosztów prowadzenia kursów specjalistycznych przez Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze; Zarzdzeniem nr 1060/08 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 22 grudnia 2008 r. zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z otrzymaniem dotacji celowej od Gminy Zielona Góra, na dofinansowanie utrzymania Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze; 15

16 2.7. uchwał Rady Miasta: zmniejszono planowane dochody o kwot ,-zł, zwikszono planowane wydatki o kwot ,-zł, z tego: Uchwał nr XVIII/254/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 22 stycznia 2008 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z wykonywaniem zada współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej, z tego: 1) mikroprojekt pt. Warsztaty Turystyczne po Krainie Zielonogórskiej, dofinansowanego z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr w ramach programu INTERREG IIIA - realizowany przez Urzd Miasta ,-zł (dział 630, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , ); Dodatkowo dokonano dofinansowania projektu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków z działu 750 rozdz do działu 630 rozdz w kwocie zł; 2) projekt pt. Moje ycie moe si zmieni, w ramach Programu wykonywanego przez Pastwow Wysz Szkoł Zawodow w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim - realizowany przez Gimnazjum Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , , , , , , , ); zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z wykonywaniem zada współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej, z tego: 1) projekt pt. Midzy tradycj i nowoczesnoci poszukiwanie rozwiza w budownictwie, w ramach programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, na podstawie umowy zawartej z Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej - realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , ); 2) projekt pt. Chc, mog, potrafi odnie sukces, w ramach Programu wykonywanego przez Pastwow Wysz Szkoł Zawodow w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim - realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , , , ); Uchwał nr XX/271/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2008 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z wykonywaniem zada współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej, z tego: 1) projekt nr I/29/07/3 pt. Otwórz oczy na wiat, w ramach projektu prowadzonego przez Wysz Szkoł Zawodow w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich realizowany przez Szkoł Podstawow Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , ); 16

17 2) projekt nr I/8/07/8 pt. Korczakowska Akademia Wiedzy i Umiejtnoci, w ramach projektu prowadzonego przez Wysz Szkoł Zawodow w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich realizowany przez Gimnazjum Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , , , , , ); 3) projekt pt. yj z pasj, w ramach programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, prowadzonego na podstawie umowy zawartej z Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej realizowany przez Gimnazjum Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , , , ); 4) projekt pt. Wiedza i umiejtnoci warunkiem rozwoju ucznia, w ramach programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, prowadzonego na podstawie umowy zawartej z Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej realizowany przez Gimnazjum Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , ); 5) projekt pt. Wspieranie rozwoju gospodarki i turystyki w obszarze przygranicznym, w ramach programu INTERREG IIIA Polska (województwo lubuskie) Kraj Zwizkowy Brandenburgia - realizowany przez Urzd Miasta Zielona Góra ,-zł (dział 750, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , ); Dodatkowo dokonano dofinansowania Projektu ze rodków własnych Miasta poprzez przeniesienie wydatków w dziale 750 rozdz z 4300 na zł. Rozliczenie ródeł finansowania Projektu: - rodki z UE pozostajce w dyspozycji Wojewody Lubuskiego ,-zł, - z budetu Samorzdu Województwa Lubuskiego ,-zł, - z budetu miasta ,-zł; zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z wykonywaniem zada współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej, z tego: 1) projekt nr 07/GR-IST/ pt. Wyjazdy szkoleniowe dla kadry edukacji dorosłych z Programu Grundtvig w ramach Programu Uczenie si przez całe ycie realizowany przez Zespół Szkół Technicznych 5.400,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE ; wydatki: ); 2) projekt nr I/5/07/59 pt. III Liceum Ogólnokształcce w Zielonej Górze szkoł równych szans, w ramach projektu prowadzonego przez Wysz Szkoł Zawodow w Sulechowie pn. Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich realizowany przez III Liceum Ogólnokształcce ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , ); 3) projekt pt. Nie sam wiedz yje człowiek, w ramach programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, prowadzonego przez Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej realizowany przez V Liceum Ogólnokształcce ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , , , , , ); 17

18 Uchwał nr XX/272/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2008 roku zwikszono planowane dochody gminy o kwot ,-zł, w zwizku z rozliczeniem z lat ubiegłych, tj. z tytułu niewykorzystanej czci rodków zabezpieczonych na dokoczenie wydatków niewygasajcych z roku 2007 na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul.łuyckiej wraz z przebudow Ronda Jana Pawła II (dział 758, rozdz ); zmniejszono planowane wydatki gminy o kwot ,-zł, na realizacj niej wymienionych zada inwestycyjnych: 1) nr I Budowa osiedlowego boiska wielofunkcyjnego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie o kwot ,-zł (dział 851, rozdz ) - zadanie skrelono z planu; 2) nr I Budowa zbiornika na cieku Dłubnia w rejonie ul. Botanicznej i ul. Zawiszy Czarnego o kwot ,-zł (dział 900, rozdz ); zwikszono planowane wydatki gminy o kwot ,-zł, na niej wymienione zadania: 1) ,-zł na dofinansowanie budowy boisk szkolnych, z tego: - zadanie inwestycyjne nr I pn. Budowa boiska ze sztuczn nawierzchni przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr ,-zł (dział 801, rozdz ), - zadanie inwestycyjne nr I pn. Budowa boiska ze sztuczn nawierzchni przy Szkole Podstawowej Nr ,-zł (dział 851, rozdz ); 2) ,-zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja widowni Amfiteatru (dział 921, rozdz ); 3) ,-zł wynajcie telebimu do obsługi zawodów sportowych, imprez kulturalnych, plenerowych i promocyjnych odbywajcych si na miejskim stadionie przy ul. Wrocławskiej, ze szczególnym uwzgldnieniem meczów ligowych Zielonogórskiego Klubu ulowego Kronopol (dział 926, rozdz ); 4) ,-zł na zakup trybun przenonych dla potrzeb Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji, przeznaczonych przede wszystkim do obsługi imprez o znaczeniu ogólnopolskim i midzynarodowym organizowanych w hali przy ul. Urszuli (dział 926, rozdz ); 5) ,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I pn. Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej oraz zagospodarowanie terenu - etap II (dział 926, rozdz ); 6) ,-zł dla Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji na utrzymanie stadionu miejskiego przy ul. Wrocławskiej (dział 926, rozdz ); zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot ,-zł, na niej wymienione zadania: 1) ,-zł na kontynuacj zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul.łuyckiej wraz z przebudow Ronda Jana Pawła II (dział 600, rozdz ); 2) ,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I pn. Budowa boiska ze sztuczn nawierzchni przy Zespole Szkół Akademickich (dział 801, rozdz ), 3) ,-zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego nr I pn. Termomodernizacja internatów szkolnych w Zielonej Górze (dział 854, rozdz ); W zwizku ze zwikszeniem wydatków nieznajdujcych pokrycia w planowanych dochodach zwikszono deficyt budetu o kwot ,-zł. 18

19 Uchwał nr XX/273/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2008 roku zwikszono planowane wydatki gminy o kwot ,-zł, na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych (dział 852, rozdz ), w zwizku ze wzrostem opłat za czynsze, energi ciepln, wod, odbiór nieczystoci stałych i płynnych w gospodarstwach domowych; W zwizku ze zwikszeniem wydatków nieznajdujcych pokrycia w planowanych dochodach zwikszono deficyt budetu o kwot ,-zł. Uchwał nr XXI/310/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 roku zwikszono planowane dochody i wydatki gminy o kwot ,-zł, w zwizku z: 1) wykonywaniem zada współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej, z tego: a) projekt pt. Trzymajmy si razem prowadzony w ramach Programu Uczenie si przez całe ycie - Comenius Partnerski Projekt Szkół realizowany przez Szkoł Podstawow Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE ; wydatki: ), b) projekt pt. Centrum Pomocy Edukacyjnej i Wspierania Rozwoju - Popołudniówka prowadzony w ramach Programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, na podstawie umowy nr 8/2.1a/2006/2486/2007/34 zawartej z Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej realizowany przez Szkoł Podstawow Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , , , ), c) projekt pt. Szkoła mój przyjaciel prowadzony w ramach Projektu Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim, na podstawie umowy nr I/117/07/19 - realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształccych i Sportowych ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , , , , , , ), d) projekt pt. yj z pasj prowadzony w ramach Programu Szkoła równych szans programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim, na podstawie umowy nr 8/2.1a/2006/2486/2007/26 zawartej z Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej - realizowany przez Gimnazjum Nr 6 83,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , ), 2) dofinansowaniem przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa- Bóbr Programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodziey, realizowanego przez Szkoł Podstawow Nr ,-zł (dział 801, rozdz dochody: ; wydatki: ), 3) otrzymaniem darowizny pieninej od firm Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. i Zielonogórska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w kwocie ,-zł (dział 852, rozdz ); Powysze rodki przeznaczono na Program pomocy społecznej mieszkacom Zielonej Góry, znajdujcym si w trudnej sytuacji materialnej, realizowany na podstawie porozumienia midzy Miastem Zielona Góra a ww. przedsibiorstwami - pokrycie kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody dla podopiecznych Miejskiego Orodka Pomocy Społecznej (dział 852, rozdz ); zwikszono planowane dochody i wydatki powiatu o kwot ,-zł, w zwizku z wykonywaniem zada współfinansowanych ze rodków z Unii Europejskiej, z tego: 19

20 1) projekt pt. Z jedynk w przyszło prowadzony w ramach uczestnictwa szkoły w Projekcie Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim realizowany przez I Liceum Ogólnokształcce ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE , rodki krajowe ; wydatki: , , , , , , , , , , , ), 2) projekt pt. Polska gocinno w brytyjskim hotelu prowadzony w ramach Programu Uczenie si przez całe ycie - Leonardo da Vinci - Stae, na podstawie umowy nr 07-LdV/M07/k/IVT/315 realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych ,-zł (dział 801, rozdz dochody: rodki z UE 2708; wydatki: 4308); zwikszono planowane wydatki gminy o kwot ,-zł, na zwikszenie wynagrodze (wraz z pochodnymi) dla nauczycieli zatrudnionych w zielonogórskich placówkach owiatowych, zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prac w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 42, poz. 257) oraz zwikszenie odpisów na zakładowe fundusze wiadcze socjalnych, z tego: - szkoły podstawowe ,-zł, - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,-zł, - przedszkola ,-zł, - gimnazja ,-zł, - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.408,-zł, - wietlice szkolne ,-zł, zwikszono planowane wydatki powiatu o kwot ,-zł, na zwikszenie wynagrodze (wraz z pochodnymi) dla nauczycieli zatrudnionych w zielonogórskich placówkach owiatowych, zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2008 r. zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za prac w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 42, poz. 257) oraz zwikszenie odpisów na zakładowe fundusze wiadcze socjalnych, z tego: - szkoły podstawowe specjalne ,-zł, - gimnazja specjalne ,-zł, - licea ogólnokształcce ,-zł, - licea profilowane ,-zł, - szkoły zawodowe ,-zł, - szkoły zawodowe specjalne ,-zł, - centra kształcenia ustawicznego i praktycznego ,-zł, - poradnie psychologiczno-pedagogiczne ,-zł, - placówki wychowania pozaszkolnego ,-zł, - internaty i bursy szkolne ,-zł; Cz ww. wydatków na kwot ,-zł sfinansowano ze zwikszonej subwencji ogólnej z budetu pastwa opisanej na str. 6. Uchwał nr XXI/311/08 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 1 kwietnia 2008 roku zwikszono planowane wydatki gminy o kwot ,-zł, na nowe zadanie inwestycyjne nr I pn. Budowa boiska ze sztuczn nawierzchni przy Szkole Podstawowej Nr 1 (dział 801, rozdz ); 20

- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4. 2. Zmiany w budecie 6. 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6

- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4. 2. Zmiany w budecie 6. 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 - S P I S T R ECI 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 2.2. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy

Bardziej szczegółowo

- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6

- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 !""# S P I S T R ECI 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 2.2. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku

Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Gorzów Wlkp. 20 marca 2006 roku Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (z. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł

Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/74/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 26 listopada 2003 r. Zwiksza si plan dochodów budetu gminy o kwot ---352.358 zł Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 200.000 zł Rozdział 70005

Bardziej szczegółowo

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Załcznik Nr 1 P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budetowej Opis zada w złotych U.R Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r. 6261 Dotacje otrzymane z funduszy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Załcznik do Uchwały Nr 88/03 Zarzdu Powiatu Pabianickiego z dnia 15 wrzenia 2003 r. Dział Rozdz. Tre 600 Transport i łczno 46 150 69 500 60014 Drogi publiczne powiatowe 46 150 69 500 2310 Dotacje celowe

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r.

ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU z dnia 28.11.2003 r. ZARZDZENIE NR B/91/2003 BURMISTRZA MIASTA BIERU W sprawie: zmian budetu Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy o samorzdzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 9 listopada 2009r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 9 listopada 2009r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA 15 80 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 9 listopada 2009r. Nr 121 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1580 Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r.

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budetu miasta Zielona Góra na rok 2005. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne 300.

Dział 600 Transport i łczno Rozdział Drogi publiczne gminne wydatki biece wydatki inwestycyjne 300. Załcznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Cisek Nr XV/58/2004 z dnia 19 stycznia 2004 roku PLAN WYDATKÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2004 rok Plan na Zadania 2004 rok zlecone Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 127.000

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r.

ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. ZARZDZENIE NR 1028/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie przeniesienia wydatków budetowych pomidzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Na podstawie art.30 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- NANIE NANIA

ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO- NANIE NANIA ZESTAWIENIE DOCHODÓW DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE Załcznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budetu za 2005 rok w zł ROZ- PARA- Procent DZIAŁ DZIAŁ GRAF WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKO- WYKO-

Bardziej szczegółowo

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA ZA 2004 ROK

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA ZA 2004 ROK !""# 1 - S P I S T R ECI I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA ZA 2004 ROK 4 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 2.2. wprowadzone na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 7 do Uchwały Budetowej. Rady Miasta Nowego Scza z dnia. r.

Załcznik Nr 7 do Uchwały Budetowej. Rady Miasta Nowego Scza z dnia. r. Załcznik Nr 7 do Uchwały Budetowej. Rady Miasta Nowego Scza z dnia. r. Projekt Cz 1 DOCHODY I WYDATKI ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ I INNYCH ZADA ZLECONYCH USTAWAMI

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA ZA 2002 ROK

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA ZA 2002 ROK !""! 1 - S P I S T R ECI I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA ZA 2002 ROK 4 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 2.2. wprowadzone na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH. z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLIV/367/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA ZA 2003 ROK

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU MIASTA ZA 2003 ROK !""# 1 - S P I S T R ECI I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA ZA 2003 ROK 4 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 2.2. wprowadzone na

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj

201 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj Dochody Załcznik Nr 4 do Uchwały Budetowej Gminy Czernichów na rok z dnia 24 marca r. Dz. R. Nazwa Plan na rok 750 Administracja publiczna 75 000 75011 Urzdy wojewódzkie 75 000 201 Dotacje celowe otrzymane

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 1 Do uchwały budetowej na 2003 rok Nr IV/47/03 Rady Powiatu Limanowskiego Z dnia 29 stycznia 2003 r DOCHODY BUDETOWE.

Załcznik Nr 1 Do uchwały budetowej na 2003 rok Nr IV/47/03 Rady Powiatu Limanowskiego Z dnia 29 stycznia 2003 r DOCHODY BUDETOWE. Załcznik Nr 1 Do uchwały budetowej na 2003 rok Nr IV/47/03 Rady Powiatu Limanowskiego Z dnia 29 stycznia 2003 r DOCHODY BUDETOWE Budet 2003 rok Budet Powiatu Limanowskiego na rok 2003 Dz. Rozdz. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ŁCZNIE ,00

ŁCZNIE ,00 Załcznik nr. 1 Do Zarzdzenia Burmistrza Mias z dnia 8 marca 2005 r Urzd Miejski w Sandomierzu Układ wykonawczy budetu na rok 2005 Dz. Rozdz. Nazwa Dochody 1 2 3 4 5. ŁCZNIE 48 142 075,00 ZADANIA WŁASNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r.

ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. ZARZDZENIE NR 0151/ 116 /04 PREZYDENTA MIASTA TYCHY w sprawie zmian budetu miasta Tychy na 2004 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych. 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek

Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych. 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek Załcznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/07 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 25 padziernika 2007 r. Zwiksza si wydatki budetu powiatu na 2007 rok ogółem o kwot 5.094.501 zł z tego: Dział 020 Rozdział 02002 Lenictwo

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku

UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku UCHWAŁA NR XLIX /545/05 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 8 wrzenia 2005 roku W sprawie zmiany w uchwale budetowej Gminy Kobierzyce na 2005 rok Nr XXXV/436/04 z dnia 16 grudnia 2004 roku Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK. Dblin marzec 2005 rok

BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK. Dblin marzec 2005 rok BURMISTRZ MIASTA Dblin SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA DBLIN ZA 2004 ROK Dblin marzec 2005 rok 1 Tabela Nr1 Realizacja dochodów budetu Miasta Dblin za 2004 r Dział Rozdział ródła dochodów (paragraf

Bardziej szczegółowo

DOCHODY OGÓŁEM: ,00 z tego: Dochody gminy ogółem: ,00

DOCHODY OGÓŁEM: ,00 z tego: Dochody gminy ogółem: ,00 W załączniku Nr 1 dotyczącym dochodów budŝetu wprowadza się następujące zmiany: DOCHODY OGÓŁEM: 15 164 858,00 z tego: Dochody gminy ogółem: 1 702 756,00 D. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 1

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014.

Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 stycznia 2014 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR 672/13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) przedkłada Radzie

Bardziej szczegółowo

- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6

- S P I S T R ECI. 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 !""# - S P I S T R ECI 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 2.2. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2006r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, marzec 2007r. Spis treści Załącznik Nr 1 Dochody Województwa Wielkopolskiego (wg

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2009 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU Opole, sierpień 2009 SPIS TREŚCI STRONA Tabela wykonanie planu dochodów i przychodów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane 3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015 Dział Rozdział Paragraf Wskaźnik% 6:5 Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2015

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2015 Projekt z dnia 22 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł

Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu miasta według źródeł Poz. Dz. Wyszczególnienie w złotych z tego: Plan dochody dochody wg uchwały gminy powiatu I. DOCHODY BIEŻĄCE 793.122.864,00 602.297.175,00 190.825.689,00

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 630 TURYSTYKA 2 162 799 371 545 291 545 80 000 17,2

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 18 000 20 000 20 000 630 TURYSTYKA 2 162 799 371 545 291 545 80 000 17,2 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr 26/15 Rady Miasta Torunia z dnia 22.01.2015r. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 092 0 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo