Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych"

Transkrypt

1 Nr ewid.: 126/2008/P/07/080/KNO KNO 41004/07 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania skół niepublicnych o uprawnieniach skół publicnych W a r s a w a m a j r.

2 Misją NajwyŜsej Iby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skutecność w słuŝbie publicnej dla Recypospolitej Polskiej Wiją NajwyŜsej Iby Kontroli jest ciesący się powsechnym autorytetem najwyŝsy organ kontroli państwowej, którego raporty będą ocekiwanym i posukiwanym źródłem informacji dla organów włady i społeceństwa Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania skół niepublicnych o uprawnieniach skół publicnych Dyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Diedictwa Narodowego: Gregor Bucyński Zatwierdam: Jóef Górny Wiceprees NajwyŜsej Iby Kontroli Warsawa, dnia 26 maja 2008 r. NajwyŜsa Iba Kontroli ul. Filtrowa Warsawa tel./fax:

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadenie 1 2. Podsumowanie wyników kontroli Ogólna ocena kontrolowanej diałalności Syntea wyników kontroli Uwagi końcowe i wnioski 8 3. WaŜniejse wyniki kontroli Charakterystyka stanu prawnego ora uwarunkowań ekonomicnych i organiacyjnych Charakterystyka stanu prawnego Uwarunkowania ekonomicno-organiacyjne Istotne ustalenia kontroli Warunki funkcjonowania skół, w tym: warunki lokalowe, wyposaŝenie, warunki kadrowe ora licebność ucniów i oddiałów Organiacja i dokumentowanie procesu dydaktycnego skół ora efekty kstałcenia Funkcjonowanie społecnych organów skół Organiacja i wypełnianie adań nadoru pedagogicnego sprawowanego pre dyrektorów skół i kuratorów oświaty Finansowanie kstałcenia w skołach niepublicnych Informacje dodatkowe o preprowadonej kontroli Prygotowanie kontroli Postępowanie kontrolne i diałania podjęte po akońceniu kontroli Załącniki: 1. Wyka waŝniejsych aktów normatywnych dotycących skontrolowanej diałalności. 2. Wyka skontrolowanych jednostek ora jednostek NIK, które preprowadiły kontrole, a takŝe ocen skontrolowanej diałalności awartych w wystąpieniach pokontrolnych NIK. 3. Zestawienie licby skół i ucniów w wybranych typach skół, w roku skolnym 2007/2008 wg danych Systemu Informacji Oświatowej (stan na r.). 4. Wyka ucestników panelu ekspertów. 5. Skolnictwo niepublicne w krajach Unii Europejskiej. 6. Wyka organów, którym prekaano informację o wynikach kontroli. 7. Stanowisko Ministra Edukacji Narodowej.

4

5 Wprowadenie 1. Wprowadenie Temat kontroli Kontrola pn. Funkcjonowanie skół niepublicnych o uprawnieniach skół publicnych (nr P/080/07) ostała podjęta inicjatywy NajwyŜsej Iby Kontroli. Kontrola preprowadona ostała w IV kwartale 2007 r. i objęła lata skolne 2005/ /2008 (do grudnia 2007 r.). Cel i akres kontroli Celem kontroli była ocena wypełniania pre skoły niepublicne dla młodieŝy i dorosłych ustawowych adań dydaktycno-wychowawcych ora spełniania warunków organiacyjnych i finansowych do realiacji tych adań. W trakcie kontroli w scególności oceniono: 1) warunki funkcjonowania skół, w tym: warunki lokalowe, wyposaŝenie, warunki kadrowe ora licebność ucniów i oddiałów, 2) prestreganie wymogów dotycących planów i programów naucania, oceniania i klasyfikowania ucniów, prowadenia dokumentacji skolnej, 3) efektywność kstałcenia ora nadór nad diałalnością skół, 4) funkcjonowanie procedur poyskiwania i wykorystania środków publicnych. Kontrolą objęto 44 jednostki w 9 wojewódtwach, w tym 23 skoły dla młodieŝy (8 gimnajów, 9 liceów ogólnokstałcących, 6 skół awodowych), 17 skół dla dorosłych (1 liceum ogólnokstałcące, 8 skół policealnych, 8 skół ponadgimnajalnych) ora 4 organy prowadące skoły. Kontrola preprowadona ostała na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜsej Ibie Kontroli 1, uwględnieniem kryteriów legalności i gospodarności (art. 5 ust. 3 ww. ustawy), udiałem Departamentu Nauki Oświaty i Diedictwa Narodowego ora 8 Delegatur NIK (w Scecinie, Bydgoscy, Białymstoku, Resowie, Zielonej Góre, Opolu, Kielcach i Krakowie). Uasadnienie podjęcia kontroli Do podstawowych presłanek uasadniających podjęcie kontroli naleŝy alicyć wrastające apotrebowanie na korystanie usług edukacyjnych skolnictwa niepublicnego ora brak informacji o wykorystywaniu środków publicnych prekaywanych na to skolnictwo. 1 D. U r., Nr 231, po. 1701, wanej dalej ustawą o NIK.

6 Podsumowanie wyników kontroli 2. Podsumowanie wyników kontroli 2.1. Ogólna ocena kontrolowanej diałalności NajwyŜsa Iba Kontroli ocenia poytywnie, mimo stwierdonych nieprawidłowości, diałalność skół niepublicnych o uprawnieniach skół publicnych dla młodieŝy w akresie realiacji adań dydaktycno wychowawcych ora apewnienia warunków organiacyjnych i finansowych niebędnych do wykonywania tych adań. W więksości skół niepublicnych dla młodieŝy (61%) stworono warunki umoŝliwiające wysoką efektywność kstałcenia, tj. warunki lokalowe i kadrowe ora odpowiednią licbę ucniów w oddiałach skolnych. W skołach tych ucniowie systematycnie ucęscają na ajęcia ora występuje niski poiom drugorocności. NaleŜy jednak auwaŝyć, Ŝe ocenę poytywną be astreŝeń otrymały tylko dwie skoły 2. Nieprawidłowości stwierdone w skontrolowanych skołach dla młodieŝy dotycyły: nieapewnienia bepiecnych warunków nauki i pracy (30% skół), niespełnienia warunku atrudniania naucycieli obowiąkowych ajęć edukacyjnych (13%), nieprestregania ramowych planów i programów naucania (48%), niegodnego prepisami prowadenia dokumentacji prebiegu naucania (48%), awyŝania lub aniŝania licby ucniów skutkującego nieprawidłowym naliceniem prysługującej dotacji budŝetowej (17%). NIK negatywnie ocenia funkcjonowanie skół niepublicnych o uprawnieniach skół publicnych dla dorosłych w wiąku e stwierdeniem istotnych nieprawidłowości w organiacji tych skół, skutkujących niską efektywnością kstałcenia, którą wyraŝał niewielki odsetek słuchacy promowanych i końcących wspomniane skoły. Ponadto nieprawidłowości stwierdone w skontrolowanych skołach dla dorosłych dotycyły: nieapewnienia bepiecnych warunków nauki i pracy (24% skół), niespełnienia warunku atrudniania naucycieli obowiąkowych 2 NIK poytywnie oceniła funkcjonowanie Społecnego Liceum Ogólnokstałcącego Społecnego Towarystwa Oświatowego (STO) w Białymstoku ora Liceum Profilowanego Wojewódkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opolu. 2

7 Podsumowanie wyników kontroli ajęć edukacyjnych we wsystkich badanych skołach, nieprestregania ramowych planów i programów naucania (65%), niegodnego prepisami prowadenia dokumentacji prebiegu naucania (71%), w tym klasyfikowania i promowania słuchacy ora braków w dokumentacji wiąanej procesem rekrutacji, awyŝania lub aniŝania licby ucniów skutkującego nieprawidłowym naliceniem prysługującej dotacji budŝetowej (35%) Syntea wyników kontroli 1. Organy prowadące nie we wsystkich skontrolowanych skołach apewniły właściwe warunki lokalowe, tj. godne wymogami określonymi w art. 82 ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty 3. W (27,5%) skontrolowanych skół, w tym w cterech skołach dla dorosłych, nie apewniono bepiecnych warunków nauki i pracy. Około 17% skół, w tym ctery skoły dla dorosłych, nie posiadało pracowni i środków dydaktycnych do realiacji programów naucania. [str. od 22 do 24 i 26]. 2. W połowie 40 skontrolowanych skół nie prestregano określonego w art. 7 ust. 3 pkt 6 u.s.o. warunku atrudniania naucycieli obowiąkowych ajęć edukacyjnych, tj. jednego niebędnych warunków do uyskania uprawnień skoły publicnej. W skołach tych Ŝaden naucycieli prowadących obowiąkowe ajęcia edukacyjne nie świadcył pracy na podstawie stosunku pracy. Zadania dydaktycne powierano naucycielom, łącnie dyrektorem skoły, na asadach umów cywilnoprawnych, w tym umów o dieło. Stwierdono takŝe prypadki powierania prowadenia obowiąkowych ajęć edukacyjnych na asadach wolontariatu. Organy prowadące skoły niepublicne nie inwestowały w rowój naucycieli, bowiem więksość nich (co stwierdono w kontrolowanych skół, tj. 72,5%), nie dofinansowywała doskonalenia awodowego naucycieli. W jednej 11 skół, które prenacały środki na wspomniane adanie, kwota ta stanowiła aledwie 15 ł w skali roku [str. od 25 do 26]. 3 Ustawa dnia 7 wreśnia 1991 r. o systemie oświaty (D. U r. Nr 56, po. 2572, e m.), wana dalej u.s.o. 3

8 Podsumowanie wyników kontroli 3. W ośmiu 40 skontrolowanych skół (20%), w tym w cterech skołach dla dorosłych, powierano obowiąkowe adania edukacyjne naucycielom nie posiadającym kwalifikacji określonych w roporądeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 10 wreśnia 2002 r. 4 [str. 24]. 4. W (37,5%) skontrolowanych skół, w tym w ośmiu skołach dla dorosłych, stwierdono niegodne art. 7 ust. 3 pkt 1 u.s.o. diałania w akresie doboru programów i realiacji planów naucania. Dwie 17 skół dla dorosłych w procesie dydaktycnym wykorystywały nieaktualne programy naucania, a osiem (47%) spośród tych skół realiowało obowiąkowe ajęcia edukacyjne w wymiare niŝsym niŝ łącny wymiar określony w ramowym planie naucania skoły publicnej danego typu. W seściu skołach w estawach skolnych programów naucania nie uwględniono programów ścieŝek edukacyjnych [str. od 32 do 34]. 5. W skół, w tym w 12 skołach dla dorosłych stwierdono nieprawidłowości w prowadeniu dokumentacji skolnej, m.in. w akresie rekrutacji do skoły, dokumentowania procesu dydaktycnego i klasyfikowania słuchacy, skutkujące naruseniem art. 7 ust. 3 pkt 3 i 4 u.s.o. W diewięciu 17 (53%) skół dla dorosłych nie egekwowano niebędnych dokumentów rekrutacyjnych, takich jak: świadectwo uprawniające do kontynuowania nauki w danej skole i aświadcenie o braku preciwwskaań do wykonywania awodu, w którym kstałci skoła. W jednej e skół stosowano praktykę składania w momencie apisu do skoły oświadcenia, którego treść miała na celu usprawiedliwienie nieobecności mającej wystąpić w prysłości na ajęciach skolnych. Pryjmowano takŝe podania słuchacy o automatycne apisanie słuchaca powtórnie na ten sam semestr, w raie jego upredniego niealicenia. Skoły awodowe dla dorosłych wykorystywały nieprecyyjne prepisy ustawy o systemie oświaty dotycące warunków kontynuowania nauki pre absolwentów skół awodowych w technikach uupełniających, bowiem umoŝliwiały kontynuowanie nauki absolwentom skół awodowych be odpowiedniej podbudowy programowej. 4 Roporądenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 10 wreśnia 2002 r., w sprawie scegółowych kwalifikacji wymaganych od naucycieli ora określenia skół i wypadków, w których moŝna atrudnić naucycieli niemających wyŝsego wykstałcenia lub ukońconego akładu kstałcenia naucycieli (D. U. Nr 155, po. 1288, e m.). 4

9 Podsumowanie wyników kontroli Ujawniono m.in. prykłady kontynuowania nauki pre stolary i kuchary w technikum uupełniającym kstałcącym w awodie technik mechanik. W diewięciu 17 (53%) skół dla dorosłych stwierdono nieprawidłowości w klasyfikowaniu postępów słuchacy, w tym niegodne prawem organiowanie egaminów klasyfikacyjnych dla słuchacy skół aocnych. Ujawniono prypadki wielokrotnego kierowania słuchacy na egaminy klasyfikacyjne, mimo, iŝ sami ainteresowani nie ubiegali się o taki egamin. W akresie dokumentacji prebiegu naucania, w (50%) skontrolowanych skół stwierdono nieprawidłowości w księde ucniów/słuchacy (narusenie chronologii wpisów, brak odnotowania daty pryjęcia, skreślenia lub ukońcenia skoły), w (32,5%) skontrolowanych skół, w tym w siedmiu skołach dla dorosłych wykaano nieprawidłowości w diennikach i arkusach ocen, w tym prypadki wpisów do diennika osób, które nie były ucniami danej skoły. Wykaano braki w dokumentowaniu wydanych indeksów. [str. od 27 do 32]. 6. W ośmiu skołach dla dorosłych (47%) nie stworono warunków organiacyjnych dla osiągnięcia podstawowego celu statutowego, tj. kstałcenia umoŝliwiającego ucniom uyskanie promocji i danie egaminu odpowiedniego dla typu i rodaju skoły. W trech skołach policealnych dla dorosłych, w okresie objętym kontrolą stwierdono prypadki, w których promocję na koniec semestru uyskiwało mniej niŝ 50% słuchacy. W jednej e skół policealnych promocję na koniec semestru w roku skolnym 2005/2006 i 2006/2007 uyskało mniej niŝ 10% słuchacy, a skołę ukońcyło aledwie 1,5% słuchacy pryjętych do skoły. W trech spośród 16 awodowych skół dla dorosłych, Ŝaden absolwentów w 2007 r. nie dał egaminu awodowego. W ocenie NIK słabe efekty skół dla dorosłych w akresie kstałcenia wynikały m.in. tolerowania w tych skołach permanentnej, wysokiej absencji. Wyniki kontroli pokaują, Ŝe tworenie warunków do ogranicenia absencji nie leŝało w interesie organu prowadącego e wględów organiacyjnych i finansowych, bowiem niska frekwencja na ajęciach powalała na ogranicenie wynajmu sal lekcyjnych ora prowadenie ajęć pre jednego naucyciela w tym samym casie dla kilku oddiałów. 5

10 Podsumowanie wyników kontroli Niskie efekty kstałcenia odnotowano takŝe w trech spośród seściu awodowych skół dla młodieŝy [str. od 34 do 36]. 7. W wyniku awyŝenia licby ucniów, pięć 40 skół (12,5%, w tym try skoły dla dorosłych) otrymało dotację w nadmiernej wysokości i nie dokonało jej wrotu do organu dotującego, co stanowiło narusenie dyscypliny finansów publicnych w myśl art. 9 pkt 3 ustawy dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedialności a narusenie dyscypliny finansów publicnych 5. Diałania te nosą namiona wyłudenia środków publicnych. W 10 skołach (25%) stwierdono niegodne art. 90 ust. 2a i 3 u.s.o. określanie licby ucniów, od której aleŝała wysokość prydielanej skole dotacji podmiotowej. Dotacja dla skół niepublicnych o uprawnieniach skół publicnych stanowiła jedno e źródeł finansowania diałalności skół. W 92,5% kontrolowanych skół pobierano od ucniów miesięcne cesne w kwotach od 100 do 650 ł w skołach dla młodieŝy i od 69 do 380 ł w skołach dla dorosłych, a 30% skół pobierało ponadto opłaty wpisowe lub administracyjne. Najwięksy udiał w kostach kontrolowanych skół, podobnie jak w skołach publicnych, miały wydatki na wynagrodenia naucycieli i w latach w gimnajach stanowiły one od 40,5% do 87,8% ogółu kostów, w liceach ogólnokstałcących odpowiednio: od 51,9% do 87,8%, w skołach awodowych dla młodieŝy od 71% do 84,7%, a w skołach dla dorosłych od 17,1% do 82,3%. [str. od 40 do 43]. 8. Kontrola ujawniła prypadki prowadenia skół niepublicnych o uprawnieniach skół publicnych pre podmioty nieuprawnione, co było niegodne art. 5 ust. 2 u.s.o. Dotycyło to dwu spośród seściu podmiotów prowadących skoły dla młodieŝy, tj. spółek: jawnej i cywilnej, które nie spełniały warunku posiadania osobowości prawnej [str. 19]. 9. Wsystkie skontrolowane skoły diałały na podstawie aświadcenia o wpisie do ewidencji skół i placówek niepublicnych o uprawnieniach skół publicnych ora statutu. 5 D. U r., Nr14, po. 114, e m. 6

11 Podsumowanie wyników kontroli Nie wsystkie skoły dysponowały prawidłowo wystawionym aświadceniem o wpisie do ewidencji skół i placówek niepublicnych ora prawidłowo opracowanym i nadanym statutem. Nieprawidłowości w awartości aświadceń stwierdono w cterech diewięciu liceów ogólnokstałcących i w dwóch 17 skół dla dorosłych. Nieprawidłowości w uregulowaniach statutowych stwierdono w (62,5%) skontrolowanych skół, w tym w 16 skołach dla dorosłych. W dwu prypadkach organ prowadący skołę ponadpodstawową, nie dopełnił obowiąku jej prekstałcenia w skołę ponadgimnajalną w wiąku reformą skolnictwa ponadgimnajalnego. [str. od 20 do 22]. 10. Nadór pedagogicny kuratora oświaty ogranicał się do kontroli spełniania pre skołę warunków niebędnych do posiadania uprawnień skoły publicnej określonych w art. 7 ust. 3 u.s.o., korespondencji e skołą w akresie sprawodawcości ora kontroli prygotowania skół do preprowadenia egaminów. W (30%) skół nie preprowadano Ŝadnych cynności w akresie nadoru pedagogicnego, a w trech skołach kontrolę preprowadono dopiero w trakcie kontroli NIK, w tym w jednej e skół dla dorosłych, Kuratorium Oświaty stwierdiło nieprawidłowości stanowiące podstawę do cofnięcia uprawnień skoły publicnej. W wyniku kontroli NIK, w jednym prypadku organ prowadący skołę podjął diałania mierające do wykreślenia skoły rejestru skół niepublicnych. [str. od 38 do 39]. 11. Aktywność społecnych organów, tj. instytucji repreentujących ucniów i rodiców w kontrolowanych skołach niepublicnych była róŝnicowana. W statutach (45,5%) skół awodowych, w tym w ośmiu statutach skół dla dorosłych nie prewidiano funkcjonowania Ŝadnych społecnych organów. W 14 skołach dla młodieŝy akładano funkcjonowanie arówno instytucji repreentujących ucniów jak i rodiców, które najcęściej podobnie jak w skołach publicnych nosiły nawę samorąd skolny, rada rodiców lub rada skoły. 7

12 Podsumowanie wyników kontroli W (40%) skół prewidiano adania tylko dla samorądu ucniów/słuchacy. W 12 skołach, w tym w pięciu skołach dla młodieŝy nie stwierdono aktywności wspomnianych organów. [str. od 37 do 37]. 12. W siedmiu skołach (17,5%) stwierdono nieprawidłowości finansowe na łącną kwotę ,68 ł, w tym: 1) kwoty uyskane naruseniem prawa, tj. w wiąku pobraniem dotacji w nadmiernej wysokości: ,10 ł, 2) kwoty odpowiadające nieretelnym danym w ewidencji finansowo-księgowej w wiąku nieujmowaniem w księgach rachunkowych dotacji i kostów w kwocie ogółem: ,00 ł, 3) nieprawidłowości w wymiare finansowym: ,00 ł, w wiąku nienaleŝnym pobraniem dotacji ora nieodprowadeniem składek na ubepiecenia drowotne naucycieli. Jednoceśnie w wyniku kontroli uyskano tw. poŝytki finansowe i oscędności uyskane w wyniku diałań kontrolnych w kwocie: ,58 ł w wiąku e wrotem do budŝetu lub reygnacją pobrania naleŝnej dotacji w celu mniejsenia wrotu środków pry weryfikacji kwot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości. 1.1 Uwagi końcowe i wnioski W ocenie NajwyŜsej Iby Kontroli, autonomia skół niepublicnych, w tym moŝliwość poyskiwania środków na finansowanie diałalności wielu źródeł, stwara potencjalnie lepse niŝ w skołach publicnych warunki do uyskania wysokiego poiomu kstałcenia. Kontrola wykaała, Ŝe obowiąujące prepisy prawne umoŝliwiają funkcjonowanie skół niepublicnych dla dorosłych o niskiej efektywności kstałcenia, pokrywających kosty diałalności cęści jednostek wyłącnie uyskanych środków publicnych, be koniecności angaŝowania środków opłat wnosonych pre słuchacy. Organy prowadące skoły niepublicne ewidencjonowały w dokumentacji skolnej moŝliwie najwięksą licbę słuchacy, którym, poa edukacją skolną, oferowano aświadcenia dające określone uprawnienia (m.in. do wolnienia e słuŝby wojskowej, uyskiwania asiłków ZUS, itp.). 8

13 Podsumowanie wyników kontroli Jednoceśnie organy prowadące achęcały słuchacy ulgami we wnosonych opłatach ora tolerowały niską lub erową frekwencję na obowiąkowych ajęciach edukacyjnych i wielokrotne powtaranie semestru w trakcie kstałcenia. W reultacie skoły dla dorosłych, utrymywane e środków publicnych, końcyło najwyŝej kilku kilkuset słuchacy, co skutkuje nieefektywnym wykorystaniem środków budŝetu państwa. W celu wyeliminowania stwierdonych nieprawidłowości, Minister Edukacji Narodowej powinien opracować mechanimy prawne, uniemoŝliwiające uyskiwanie dotacji pre skoły niepublicne w nadmiernej wysokości, a takŝe uyskiwanie uprawnień skół publicnych pre skoły, których efektywność kstałcenia jest nieadowalająca. Minister Edukacji Narodowej powinien rowaŝyć odrębne uregulowanie asad tworenia i funkcjonowania skół niepublicnych dla dorosłych. Ponadto Minister Edukacji Narodowej powinien podjąć diałania mające na celu: 1) precyyjne określenie prepisów prawnych, dotycących sposobu atrudniania naucycieli w skołach niepublicnych, 2) precyyjne określenie prepisów prawnych, dotycących treści statutu skoły niepublicnej o uprawnieniach skoły publicnej, 3) wprowadenie prepisów prawnych określających rodaj kwalifikacji absolwentów asadnicych skół awodowych, uprawniających do kontynuowania nauki w odpowiednim technikum uupełniającym, 4) wprowadenie prepisów prawnych, apewniających prawidłowe wykorystanie środków publicnych, prekaywanych na diałalność skolnictwa niepublicnego, 5) wmocnienie roli nadoru pedagogicnego. Kuratory Oświaty powinni: 1) apewnić systematycny nadór pedagogicny nad skołami niepublicnymi, 9

14 Podsumowanie wyników kontroli 2) współdiałać organami prowadącymi skoły niepublicne w tworeniu statutów i innych dokumentów, dotycących funkcjonowania skół niepublicnych o uprawnieniach skół publicnych. Organy prowadące skoły niepublicne powinny: 1) podejmować diałania w kierunku apewnienia prowadonym skołom optymalnych warunków funkcjonowania, 2) wdraŝać rowiąania organiacyjne spryjające podnoseniu efektów kstałcenia, w tym ogranicające drugorocność słuchacy skół dla dorosłych, 3) planować i rolicać dotację podmiotową uwględnieniem faktycnej licby ucniów w skole. Dyrektory skół powinni: 1) inicjować diałania spryjające wdraŝaniu nowocesnych metod naucania i podnoseniu wyników kstałcenia, 2) apewnić godność wymogami prawa realiowanych programów i planów naucania ora dokumentowania procesu dydaktycnego. 10

15 3. WaŜniejse wyniki kontroli 3.1. Charakterystyka stanu prawnego ora uwarunkowań ekonomicnych i organiacyjnych Charakterystyka stanu prawnego 1. Funkcjonowanie skół niepublicnych o uprawnieniach skół publicnych regulują prepisy ustawy o systemie oświaty. Z mocy wspomnianej ustawy (art. 1 pkt 3) akładanie i prowadenie tych skół naleŝy do właściwości podmiotów określonych w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3, a w scególności osób fiycnych i prawnych, takich jak stowarysenia, fundacje ora spółki kapitałowe prawa handlowego (tj. ograniconą odpowiedialnością i akcyjne). Zgodnie powyŝsym, skoły, w tym skoły niepublicne o uprawnieniach skół publicnych, nie mogą być akładane i prowadone pre spółki osobowe prawa handlowego ora spółki cywilne. 2. Warunki uyskania uprawnień skoły publicnej pre skołę niepublicną określa art.7 ust. 3 u.s.o., w myśl którego, skoła niepublicna uyskuje uprawnienia umoŝliwiające uyskanie pre absolwentów tych skół świadectwa lub dyplomu państwowego, jeŝeli: 1) realiuje programy naucania uwględniające podstawy programowe (obowiąujące w skołach publicnych) wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. a, 2) realiuje ajęcia edukacyjne w cyklu nie krótsym ora wymiare nie niŝsym niŝ łącny wymiar obowiąkowych ajęć edukacyjnych określony w ramowym planie naucania skoły publicnej danego typu, 3) stosuje asady klasyfikowania i promowania ucniów ora preprowadania egaminów i sprawdianów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 5, wyjątkiem egaminów wstępnych, 4) prowadi dokumentację prebiegu naucania ustaloną dla skół publicnych, 5) w prypadku skoły prowadącej kstałcenie awodowe kstałci w awodach określonych w klasyfikacji awodów skolnictwa awodowego 6, a w prypadku liceum profilowanego kstałci w profilach kstałcenia ogólnoawodowego 7. 6 Roporądenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 26 cerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji awodów skolnictwa awodowego (D. U. Nr 124, po. 860). Do dnia 25 cerwca 2007 r. obowiąywało w tej sprawie roporądenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji awodów skolnictwa awodowego (D. U. Nr 114, po. 1195, e m.). 11

16 6) atrudnia naucycieli obowiąkowych ajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2, posiadających kwalifikacje określone dla naucycieli skół publicnych; prepis ust. 1a stosuje się odpowiednio, astreŝeniem art. 86. Ocena ww. warunków na podstawie art. 82 ust. 2a ora art. 88 u.s.o. naleŝy do właściwości kuratora oświaty. 3. Typy skół publicnych i niepublicnych określa art. 9 ust. 1 u.s.o., godnie którym w ramach skół ponadgimnajalnych funkcjonuje osiem typów skół, w tym m.in.: 1) skoły na podbudowie programowej gimnajum: asadnice skoły awodowe (o okresie naucania nie krótsym niŝ 2 lata i nie dłuŝsym niŝ 3 lata, których ukońcenie umoŝliwia uyskanie dyplomu potwierdającego kwalifikacje awodowe po daniu egaminu, a takŝe dalse kstałcenie w dwuletnich uupełniających liceach ogólnokstałcących ora tryletnich technikach uupełniających); tryletnie licea ogólnokstałcące; tryletnie licea profilowane; cteroletnie technika; 2) skoły na podbudowie programowej asadnicej skoły awodowej: dwuletnie uupełniające licea ogólnokstałcące; tryletnie technika uupełniające; 3) skoły na podbudowie programowej liceum ogólnokstałcącego i liceum profilowanego: skoły policealne o okresie naucania nie dłuŝsym niŝ 2,5 roku, których ukońcenie umoŝliwia osobom posiadającym wykstałcenie średnie uyskanie dyplomu potwierdającego kwalifikacje awodowe po daniu egaminu. 4. Zgodnie art. 82 ust. 1 u.s.o. skoła niepublicna otrymuje uprawnienia skoły publicnej po uyskaniu wpisu do ewidencji prowadonej pre jednostkę samorądu terytorialnego obowiąaną do prowadenia odpowiedniego typu publicnych skół i placówek. Ubiegając się o dokonanie wspomnianego wpisu, organ prowadący skołę musi apewnić warunki jej funkcjonowania określone w art. 82 ust. 2 u.s.o. (tj. siedibę i wyposaŝenie w spręt, statut, programy i plany naucania, wykwalifikowaną kadrę pedagogicną). Z art. 5 ust. 5 u.s.o. wynika m.in., Ŝe akładanie i prowadenie gimnajów naleŝy do adań własnych gmin. 7 Roporądenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 16 stycnia 2002 r. w sprawie profili kstałcenia ogólnoawodowego (D. U. Nr 8, po. 65, e m.). 12

17 W myśl art. 5 ust. 5a u.s.o., akładanie i prowadenie skół ponadgimnajalnych naleŝy do adań własnych powiatu. Osoba prowadąca skołę (art. 82 ust. 5 u.s.o.) jest obowiąana głosić organowi dokonującemu wpisu do ewidencji, w ciągu 14 dni miany w danych awartych w głoseniu, powstałe po wpisie do ewidencji. 5. Zgodnie art. 84 ust. 1 i 2 skoła niepublicna diała na podstawie statutu nadanego pre osobę prowadącą. Dokument ten powinien określać: nawę, typ skoły ora jej adania, osobę prowadącą skołę, organy skoły ora akres ich adań, organiację skoły, prawa i obowiąki pracowników ora ucniów, w tym prypadki, w których uceń moŝe ostać skreślony listy ucniów skoły, sposób uyskiwania środków finansowych na diałalność skoły i asady pryjmowania ucniów. 6. Na finansowanie diałalności skoły niepublicne otrymują dotacje podmiotowe na asadach określonych w art. 90 ust. 1, 2a, 3, 3c i 4 u.s.o. W myśl tych asad dotacje dla skół niepublicnych o uprawnieniach skół publicnych, w których realiowany jest obowiąek skolny lub obowiąek nauki, prysługują na kaŝdego ucnia w wysokości nie niŝsej niŝ kwota prewidiana na jednego ucnia danego typu i rodaju skoły, w cęści oświatowej subwencji ogólnej otrymywanej pre właściwą jednostkę samorądu terytorialnego (j.s.t.), pod warunkiem, Ŝe osoba prowadąca skołę poda organowi właściwemu do udielania dotacji planowaną licbę ucniów nie później niŝ do 30 wreśnia roku popredającego rok udielania dotacji (ust. 2a). Dotacje dla niepublicnych skół dla dorosłych prysługują na kaŝdego ucnia, w wysokości nie niŝsej niŝ 50 % ustalonych w budŝecie odpowiednio danej gminy lub powiatu wydatków bieŝących ponosonych w skołach publicnych tego samego typu i rodaju w preliceniu na jednego ucnia, pod warunkiem, Ŝe osoba prowadąca niepublicną skołę poda organowi właściwemu do udielania dotacji planowaną licbę ucniów nie później niŝ do dnia 30 wreśnia roku popredającego rok udielania dotacji. W prypadku braku na terenie gminy lub powiatu skoły publicnej danego typu i rodaju, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieŝące ponosone pre najbliŝsą gminę lub powiat na prowadenie skoły publicnej danego typu lub rodaju (art. 90 ust. 3 u.s.o.). Noweliacja art. 90 u.s.o. ust. 3c dniem 24 maja 2007 r. wprowadiła obowiąek prekaywania wspomnianych dotacji na rachunek bankowy skoły. Tym samym 13

18 organy prowadące skoły niepublicne ostały obowiąane do otwarcia rachunków bankowych dla swoich skół. Dotowanie diałalności skół niepublicnych na asadach określonych w art. 90 u.s.o. jest adaniem własnym (obligatoryjnym) dla j.s.t. poscególnych scebli. Do właściwości organów stanowiących j.s.t. mocy art. 90 ust. 4 naleŝy ustalanie trybu udielania i rolicania dotacji, pry uwględnieniu w scególności podstawy oblicania dotacji i akresu danych, które powinny być awarte we wniosku o udielenie dotacji ora w roliceniu wykorystania dotacji. NaleŜy podkreślić, Ŝe wysokość kwoty dotacji na jednego ucnia, określona w art. 90 ust. 2a i 3 ww. ustawy, jest granicą minimalną i moŝe być ustalona na poiomie wyŝsym. 7. Prowadenie skoły, godnie art. 83a ust. 1 u.s.o., nie jest diałalnością gospodarcą, a atem osoby fiycne prowadące skoły lub placówki niepublicne nie podlegają wpisowi do ewidencji diałalności gospodarcej. Z mocy art. 90 ust. 7 skoły niepublicne ora organy prowadące tych skół są wolnione podatków i opłat określonych w art. 81 u.s.o. ( którego wynika, Ŝe skoły i placówki publicne ora organy prowadące te skoły i placówki są wolnione podatków ora opłat tytułu odpowiednio: arądu, uŝytkowania lub uŝytkowania wiecystego nieruchomości skolnych, tym, Ŝe podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na asadach określonych w odrębnych ustawach). W myśl art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fiycnych 8, dochody tytułu prowadenia skół w roumieniu prepisów ustawy o systemie oświaty, w cęści wydatkowanej na cele skoły w roku podatkowym lub w roku po nim następującym są wolne od podatku. 8. Rachunkowość skół niepublicnych jest prowadona na asadach określonych w roporądeniu Ministra Finansów dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie scegółowych asad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadących diałalności gospodarcej 9, a w prypadku osób fiycnych, na asadach określonych w roporądeniu Ministra Finansów dnia 8 D. U r. Nr 14, po. 176, e m. 9 D. U. Nr 137, po. 1539, e m. 14

19 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadenia podatkowej księgi prychodów i rochodów Wymagania odnośnie kwalifikacji naucycieli skół niepublicnych określa roporądenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 10 wreśnia 2002 r. w sprawie scegółowych kwalifikacji wymaganych od naucycieli ora określenia skół i wypadków, w których moŝna atrudnić naucycieli niemających wyŝsego wykstałcenia lub ukońconego akładu kstałcenia naucycieli W akresie organiacji procesu dydaktycnego w skołach niepublicnych o uprawnieniach skół publicnych stosuje się prepisy roporądeń ministra właściwego ds. oświaty, w tym m.in.: organiację roku skolnego reguluje roporądenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organiacji roku skolnego 12. Podstawę programową kstałcenia ogólnego w poscególnych typach skół określa roporądenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania predskolnego ora kstałcenia ogólnego w poscególnych typach skół 13. Ramowe plany naucania określa roporądenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów naucania w skołach publicnych 14. Podkreślić naleŝy, iŝ tygodniowe plany naucania poscególnych predmiotów w skołach niepublicnych, jako minimum winny uwględniać licbę godin określonych w odpowiednich ałącnikach do wspomnianego wyŝej roporądenia. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania ucniów ora preprowadania sprawdianów i egaminów określa roporądenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 7 wreśnia 2004 r., w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania ucniów i słuchacy ora preprowadania sprawdianów i egaminów w skołach publicnych 15, a od 1 wreśnia 2007 r. roporądenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 30 kwietnia 2007 r. w tej samej sprawie D. U. Nr 152, po. 1475, e m. 11 D. U. Nr 155, po. 1288, e m. 12 D. U. Nr 46, po. 432, e m. 13 D. U. Nr 51, po. 458, e m. 14 D. U. Nr 15, po. 142, e m. 15 D. U. Nr 199, po. 2046, e m. 16 D. U. Nr 83, po. 562, e m. 15

20 Sposób prowadenia pre skoły niepublicne dokumentacji prebiegu naucania reguluje roporądenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 19 lutego 2002 r., w sprawie sposobu prowadenia pre publicne predskola, skoły i placówki dokumentacji prebiegu naucania, diałalności wychowawcej i opiekuńcej ora rodajów tej dokumentacji 17. Zgodnie tym roporądeniem skoły niepublicne są obowiąane prowadić księgę ucniów, diennik lekcyjny dla kaŝdego oddiału, arkus ocen ucnia; akładać księgi arkusy ocen. Skoła dla dorosłych ( 14 ust. 1), kstałcąca w formie aocnej, wydaje słuchacom indeksy. Dokumentację prebiegu naucania ( 16 roporądenia) stanowią takŝe uchwały rady pedagogicnej dotycące m.in. klasyfikowania i promowania ucniów ora ukońcenia skoły ora pisemne prace kontrolne i egaminacyjne słuchacy skół dla dorosłych prowadonych w formie aocnej. 11. Scegółowe prepisy bhp w skołach ostały określone w roporądeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 31 grudnia 2002 r., w sprawie bepieceństwa i higieny w publicnych i niepublicnych skołach i placówkach 18. W akresie ogólnych regulacji bhp, wspomniane roporądenie nakłada na dyrektora skoły ( 3 ust. 1 i 2) obowiąek preprowadania i dokumentowania protokołem kontroli obiektów skolnych pod kątem apewnienia bepiecnych i higienicnych warunków korystania tych obiektów, jeŝeli prerwa w diałalności oświatowej skoły trwa co najmniej dwa tygodnie (np. powodu ferii imowych lub wakacji) Uwarunkowania ekonomicne i organiacyjne Z danych uyskanych Systemu Informacji Oświatowej (stan na 31 marca 2006 r.) wynika, Ŝe w roku skolnym 2005/2006 w skołach niepublicnych wsystkich typów o uprawnieniach skół publicnych kstałciło się 4,3% ogółu ucniów. Do gimnajów niepublicnych ucęscało 1,9% ucniów, w niepublicnych skołach awodowych (średnich, liceach profilowanych i asadnicych) ucyło się 1,4% (14 tys.) ucniów, w liceach ogólnokstałcących 3,1% (22,7 tys.), a w niepublicnych skołach policealnych kstałciło się 53,2% słuchacy skół policealnych. 17 D. U. Nr 23, po. 225, e m. 18 D. U r. Nr 6, po

Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji ucniów do I Liceum Ogólnokstałcącego im. Tadeusa Kościuski na rok skolny 201/2016 Podstawa prawna: Roporądenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 2359 UCHWAŁA NR 62/XI/2015 RADY POWIATU GORZOWSKIEGO. z dnia 25 listopada 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 2359 UCHWAŁA NR 62/XI/2015 RADY POWIATU GORZOWSKIEGO. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2015 r. Po. 2359 UCHWAŁA NR 62/XI/2015 RADY POWIATU GORZOWSKIEGO dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udielania i rolicania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 grudnia 2007 r. Pani Marianna Dragan Dyrektor Niepublicznego Uzupełniającego Technikum Poligraficznego w Warszawie

Warszawa, dnia 7 grudnia 2007 r. Pani Marianna Dragan Dyrektor Niepublicznego Uzupełniającego Technikum Poligraficznego w Warszawie 1 Warszawa, dnia 7 grudnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Nauki, Oświaty i D z i e d z i c t w a N a r o d o w e g o 00-950 Warszawa, ul. Filtrowa 57 tel. (0.22) 444 5661, fax (0.22) 444 5682

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Prokopowicz Dyrektor Policealnego Studium śak w Opolu

Pani Anna Prokopowicz Dyrektor Policealnego Studium śak w Opolu 1 Opole, dnia 8 stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/080 LOP 41019-4-2007 Pani Anna Prokopowicz Dyrektor Policealnego

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0221

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0221 Powiatowy Urąd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wałbrych Wojewódki Urąd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 891074830 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0661

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0661 Powiatowy Urąd Pracy w Białej Podlaskiej Numer identyfikacyjny REGON 030884889 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka 1/3/5, 00-513 Warsawa Załącnik nr 4 do sprawodania MPiPS - 01 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)1) z wykonania zadania publicznego...

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)1) z wykonania zadania publicznego... SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)1) wykonania adania publicnego... (nawa adania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., awartej w dniu..., pomiędy... a... (nawa organu lecającego) (nawa organiacji

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 9999

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 9999 Powiatowy Urąd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Jarocin Wojewódki Urąd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 250057259 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 LSZ-41084-2-07 P/07/080

Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 LSZ-41084-2-07 P/07/080 Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 LSZ-41084-2-07 P/07/080 Pani Barbara Hałat Dyrektor Policealnego Studium Kosmetycznego

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 3006

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 3006 Powiatowy Urąd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Jarocin Wojewódki Urąd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 250057259 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/385/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXVII/385/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008. UCHWAŁA NR XXVII/385/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA dnia 30 cerwca r. mieniająca uchwałę w sprawie na rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorądie gminnym (D.U. 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

socjalne 08 0 0 0 0 0 0 0 0 z górniczym tego uczestniczący w zajęciach w

socjalne 08 0 0 0 0 0 0 0 0 z górniczym tego uczestniczący w zajęciach w Diał 3. SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ 3.1. Kategorie berobotnych, posukujących ora pracowników w wieku 45 lat i powyżej kierowanych na skolenia Osoby,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a...

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a... SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1) wykonania adania publicnego... (nawa adania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., awartej w dniu..., pomiędy... a.. (nawa organu lecającego) (nawa organiacji

Bardziej szczegółowo

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2014

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2014 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warsawa www.stat.gov.pl Nawa i adres jednostki sprawodawcej Numer indentyfikacyjny REGON F-01/s Sprawodanie o prychodach, kostach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r.

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niżse niż najniżse - edycja świątecna Obowiąuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. 1. Organiator Promocji 1. Promocja Oprocentowanie niżse niż najniżse

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 Poznań, dnia 6 stycznia 2009 r. P/08/076 LPO-41032-4-2008 Pani Dyrektor Łucja Zielińska

Bardziej szczegółowo

P/08/076 LBI-410/ Pani ElŜbieta Baranowska Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach

P/08/076 LBI-410/ Pani ElŜbieta Baranowska Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach Białystok, dnia 24 grudnia 2008 roku NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w BIAŁYMSTOKU 15-950 Białystok ul. Akademicka 4 skr. p. 9, fax: (085) 73-99-109 tel.: (085) 73-99-100 e-mail: lbi@nik.gov.pl P/08/076

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Zarządzanie i marketing R.C17

KARTA PRZEDMIOTU. Zarządzanie i marketing R.C17 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nawa predmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poiom kstałcenia: Profil kstałcenia: Forma studiów: Obsar kstałcenia: Koordynator predmiotu: Prowadący predmiot:

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY KO.I.272.2/2012 Gorów Wlkp., 21 maja 2012 r. Sprawa: awiadomienie o wybore najkorystniejsej. dot.: postępowania o udielenie amówienia publicnego na realiację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/308/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2014.

UCHWAŁA NR XL/308/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2014. UCHWAŁA NR XL/308/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d, e ora pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu w 2008r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu w 2008r. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Sprawodanie realiacji Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikisowcu w r. (Program pryjęty uchwałą Nr.: XXV/516/08 dnia -04-25) Katowice 2009 Sprawodanie

Bardziej szczegółowo

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna dr inż. Wiesław Sarosiek mgr inż. Beata Sadowska mgr inż. Adam Święcicki Katedra Podstaw Budownictwa i Fiyki Budowli Politechniki Białostockiej Narodowa Agencja Posanowania Energii S.A. Filia w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r.

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia stycznia 2008 r. P/07/080 LRZ 41031-4-07 Pan Zbigniew Zieliński Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W SZCZECINE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581

Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W SZCZECINE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581 Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W SZCZECINE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581 LSZ-41084-4-07 P/07/080 Pan Adam Krupski Dyrektor Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Marian Anasz, Joanna Wojtyńska. 1. Wstęp

Marian Anasz, Joanna Wojtyńska. 1. Wstęp Wyniki badania ankietowego preprowadonego pre PFON na temat udiału osób niepełnosprawnościami w konsultacjach społecnych realiowanych a pośrednictwem technologii informatycnych Marian Anas, Joanna Wojtyńska

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fiycnej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicnych i Cynnościowych Podstaw Kultury Fiycnej Kierunek: Wychowanie Fiycne SYLABUS Nawa predmiotu Rytmika

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 9999. Bezrobotni Bezrobotni, którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 9999. Bezrobotni Bezrobotni, którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Powiatowy Urąd Pracy w Prasnysu Sprawodanie o rynku pracy Wysłać do 5. dnia robocego a popredni miesiąc Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE BENEFICJENTA W POCZET PODOPIECZNYCH FUNDACJI TEL:... ADRES MAILOWY:...

WNIOSEK O PRZYJĘCIE BENEFICJENTA W POCZET PODOPIECZNYCH FUNDACJI TEL:... ADRES MAILOWY:... ..., dn.... WNIOSEK O PRZYJĘCIE BENEFICJENTA W POCZET PODOPIECZNYCH FUNDACJI 1. JA,... IMIĘ, NA)WISKO, )MIES)KAŁY/A..., MIEJSCOWOŚĆ, UL.... (ULICA, NR BUDYNKU, NR MIESZKANIA), TEL:... ADRES MAILOWY:...

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz KUSZEWSKI Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu

Pan Grzegorz KUSZEWSKI Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu Łódź, dnia grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W ŁODZI ul. Kilińskiego 210, 90-980 Łódź 7 tel. 683-11-00 (fax) 683-11-29 skr. poczt. 243 P/08/076 LLO-410-34-03/08 Pan Grzegorz KUSZEWSKI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 / 2015

ZARZĄDZENIE NR 5 / 2015 ZARZĄDZENIE NR 5 / 2015 Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego w sprawie asad wędkowania na jeiorach WPN w 2014 roku. 1 Na podstawie art. 8a ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie pryrody dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROWIZJA I AKORD1 1 2

PROWIZJA I AKORD1 1 2 PROWIZJA I AKORD 1 1 1. Pracodawca może ustalić wynagrodenie w formie prowiji lub akordu. 2. Prowija lub akord mogą stanowić wyłącną formę wynagradania lub występować jako jeden e składników wynagrodenia.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia grudnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W SZCZECINE Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel fax

Szczecin, dnia grudnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W SZCZECINE Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel fax Szczecin, dnia grudnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W SZCZECINE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581 LSZ-41084-3-07 P/07/080 Pani Alina Czapla Dyrektor Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Pani Beata Maliszkiewicz Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum TAK w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pani Beata Maliszkiewicz Dyrektor Niepublicznego Gimnazjum TAK w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Opole, dnia 27 grudnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/080 LOP-41019-2-2007 Pani Beata Maliszkiewicz Dyrektor Niepublicznego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ KSIĘGA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY DROBIN UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 12 09-210 DROBIN

DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ KSIĘGA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY DROBIN UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 12 09-210 DROBIN Strona 1 UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 12 09-210 Księga Systemu Zarądania Jakością wydanie nr 1 Księga Systemu Zarądania Jakością odpowiada wymogom normy: ISO 9001-2008 Niniejsa Księga podlega aktualiacji.

Bardziej szczegółowo

Pani Beata Giziewicz. Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 w Warszawie

Pani Beata Giziewicz. Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5 w Warszawie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57 - 72 fax 444-57 - 62 P/08/076 LWA 41041-4-2008 Pani Beata Giziewicz Warszawa, dnia 23 grudnia 2008 r. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2013

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warsawa www.stat.gov.pl Nawa i adres jednostki sprawodawcej Numer indentyfikacyjny REGON F-01/s Sprawodanie o prychodach, kostach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 1 Bydgoszcz dnia.01. 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 P/07/080 LBY 41008-02/07 Sz. P. Urszula Kieler Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Nr 376/2003. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 05.12.2003 BP.I-3012-2-39/03. Zarządzenie Nr 376/2003. Prezydenta Miasta Radomia

Nr 376/2003. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 05.12.2003 BP.I-3012-2-39/03. Zarządzenie Nr 376/2003. Prezydenta Miasta Radomia i Strona najduje się w archiwum. Data publikacji : 05.12.2003 Nr 376/2003 BP.I-3012-2-39/03 Zarądenie Nr 376/2003 Preydenta Miasta Ramia dnia 28 listopada 2003r. w sprawie: wprowadenia mian w budżecie

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 Poznań, dnia 22 grudnia 2008 r. P/08/076 LPO-41032-3-2008 Pani Dyrektor Izabela Kałek

Bardziej szczegółowo

Pan Zdzisław Naruszewicz Dyrektor Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku - Białej

Pan Zdzisław Naruszewicz Dyrektor Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku - Białej Pan Zdzisław Naruszewicz Dyrektor Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku - Białej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujadowskie 11, 00-950 Warsawa MS-S10R 28.08.2015 SR w Toruniu Okręg Sądu Okręgowego Apelacyjnego w W Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE sądowego

Bardziej szczegółowo

Kontrolę należy przeprowadzić w niepublicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży.

Kontrolę należy przeprowadzić w niepublicznych szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży. ARKUSZ KONTROLI w zakresie spełniania warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez niepubliczną szkołę podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej Informacje

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Optymaliacja transportu wewnętrnego w akładie mechanicnym

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU Poznań, dnia 6 stycznia 2009 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 P/08/076 LPO-41032-1-2008 Pani Dyrektor Lucyna Białk-Cieślak

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH INTEGRACYJNYCH NR 4 IM. POLSKICH NOBLISTÓW KRAKÓW UL. ŻABIA 20 Podstawa prawna Konstytucja Recpospolitej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli

NajwyŜsza Izba Kontroli NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 8 stycznia 2010 r. LWA-410-42-01/2009 P/09/162 Pan Marek RóŜański Dyrektor Zakładu Karnego w Płocku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy Gdańsk, 1 lutego 2005 r. Opracowanie: Joanna Folejewska Szkoła Podstawowa nr 55 ul. Wolności 6A, 80-538 Gdańsk Lider Programu

Materiał szkoleniowy Gdańsk, 1 lutego 2005 r. Opracowanie: Joanna Folejewska Szkoła Podstawowa nr 55 ul. Wolności 6A, 80-538 Gdańsk Lider Programu Materiał skoleniowy 1 lutego 2005 r. Opracowanie: Folejewska Skoła Podstawowa nr 55 ul. Wolności 6A, 80-538 Gdańsk Lider Programu ORTOGRAFFITI: Aleksandra Bućko Skolny dieciom rowojową Program Edukacyjno-Terapeutycny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Predmiot: informatyka akres podstawowy Klasy: pierwse LO i TE Program naucania: Informatyka nie tylko dla ucniów. Podręcnik. Zakres podstawowy Realiowany w Zespole Skół Ekonomicnych

Bardziej szczegółowo

aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów wydatków, na druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

aktualnej liczby uczniów w miesiącu otrzymania dotacji oraz rodzajów wydatków, na druku, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały UCHWAŁA NR XIII/76/2011 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 07 października 2011 roku. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

Gmina - Miasto Płock

Gmina - Miasto Płock Projekt Potencjał Diałanie - Rowój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organiacji poarądowych Procedura Zasady tworenia i funkcjonowania fundusu pożyckowego i gwarancyjnego dla organiacji

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/predmiotu Budownictwo (Nawa kierunku studiów) Studia I Stopnia Predmiot: Ogrewnictwo Heating Engineering Rok: III Semestr: 6 MK_60 Rodaje ajęć i licba godin: Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

LLU-41025-2-08 P/08/076 Pan Mirosław Worobik Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli

LLU-41025-2-08 P/08/076 Pan Mirosław Worobik Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli 1 Lublin, dnia 18 grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin, tel. 081 53 64 120, fax 081 53 64 111 LLU-41025-2-08 P/08/076 Pan Mirosław Worobik Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Pytania dyrektorów z narady dn. 12.01.2012 w Bydgoszczy

Pytania dyrektorów z narady dn. 12.01.2012 w Bydgoszczy Spis treści Pytania dyrektorów z narady dn. 12.01.2012 w Bydgoszczy... 2 Wyjaśnienie MEN dot. przekształcania szkół niepublicznych i tworzenia niepublicznych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego...

Bardziej szczegółowo

Pan Krzysztof MIELCZAREK Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze

Pan Krzysztof MIELCZAREK Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/076 LWR-41036-4/2008 Wrocław, dnia 31 grudzień 2008

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 77a ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 77a ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 227, poz. 2248) ogłoszono dnia 30 grudnia 2003 r. obowiązuje

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia lipca 2010 r. LSZ-4101-05-03/2010 P/10/069 Pani Barbara Franczuk Dyrektor Publicznego Przedszkola w Węgorzynie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli, Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

NajwyŜsza Izba Kontroli, Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 12 sierpnia 2010 r. KNO-4111-01-11/2010 K/10/003 Pani Danuta Aleksandra Rynkiewicz Prezes Zarządu AP Edukacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/735/2008 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

UCHWAŁA NR XXVIII/735/2008 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ UCHWAŁA NR XXVIII/735/2008 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Z DNIA 26 SIERPNIA 2008 ROKU w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych na terenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 103/2005

Zarządzenie Nr 103/2005 i Strona najduje się w archiwum. Data publikacji : 21.03.2005 Nr 103/2005 Zarądenie Nr 103/2005 Preydenta Miasta Ramia dnia 18 marca 2005r. w sprawie: wprowadenia mian w budżecie Miasta Ramia na 2005 rok.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie Rzeszów, dnia stycznia 2010 r. P/09/162 LRZ- 410-28-01/2009 Pan ppłk Czesław Gnap Dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Dział 1. Osądzeni wg rodzajów przestępstw i kar

Dział 1. Osądzeni wg rodzajów przestępstw i kar MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujadowskie 11, 00-950 Warsawa SO w Opolu [WYDZIAL] Okręg Sadu Apelacyjnego w Apelacja Wrocławska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Osądeni wg rodajów prestępstw i kar

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy)

z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) ZAŁĄCZNIK Nr 3 SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) wykonania adania publicnego... (tytuł adania publicnego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... awartej w dniu... pomiędy... (nawa Zleceniodawcy)

Bardziej szczegółowo

Pani Joanna Myga Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Częstochowie

Pani Joanna Myga Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Częstochowie Pani Joanna Myga Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Częstochowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, NajwyŜsza Izba

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŁOBZA. z dnia 28 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Łobez za 2011 r.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŁOBZA. z dnia 28 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Łobez za 2011 r. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŁOBZA dnia 28 marca 2012 r. wykonania budżetu Gminy Łobe a 2011 r. WPROWADZENIE Burmistr Łoba, realiując obowiąek wynikający art. 267 ustawy dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Ogółem /w. 02 + 04/ 01 655 334 241 162 6152 4231 909 587

Ogółem /w. 02 + 04/ 01 655 334 241 162 6152 4231 909 587 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka 1/3/5, 00-513 Warsawa Powiatowy Urąd Pracy MPiPS - 01 Prekaać/Wysłać do 5 dnia robocego Sprawodanie o rynku pracy każdego miesiąca do Numer statystycny-regon

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

NajwyŜsza Izba Kontroli - Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 23 grudnia 2010 r. KNO-4101-06-01/2010 P/10/005 Pan Marek Dąbrowski Prezes Zarządu CASE - Centrum Analiz Społeczno-

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH

ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE WSP/W.0123-1/11 Rzeszów, 2011-01-17 Informacje wstępne ZAKŁADANIE SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH Szkoły niepubliczne działają na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1.1 Statut Szkoły Policealnej Nr 8 dla Dorosłych, Technikum Uzupełniającego Nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych

Załącznik 1.1 Statut Szkoły Policealnej Nr 8 dla Dorosłych, Technikum Uzupełniającego Nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Załącznik 1.1 Statut Szkoły Policealnej Nr 8 dla Dorosłych, Technikum Uzupełniającego Nr 1 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych Rozdział I Postanowienia ogólne W skład Zespołu Szkół Budownictwa

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

DOCHODY 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/195/13 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 27 grudnia 2013 r. W/G DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ NA 2014 ROK w złotych Plan na DOCHODY BIEśĄCE 20.039.342 020 LEŚNICTWO 1.200 publicznych

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 13 kwietnia 2010 r. LGD-4110-002-01/2010 P/09/005 Pan Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W GDAŃSKU ul. Wały Jagiellońskie 36, 80-853 Gdańsk tel. (058) 301-82-11 fax (058) 301-13-14 NIP 583-25-68-765 Regon 000000081 P/07/001 LGD-41020-05-07 Gdańsk, dnia 06

Bardziej szczegółowo

LOL /08 P/08/076 Pan Tadeusz Skorupski Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w GiŜycku

LOL /08 P/08/076 Pan Tadeusz Skorupski Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w GiŜycku Olsztyn, dnia 3 grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 LOL-410-36-03/08 P/08/076 Pan Tadeusz Skorupski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/66/2011 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20-07-2011 w sprawie: zmiany budŝetu Gminy Miasta Lipna na rok 2011- Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

MZO.DBA.1715.9.2012 Protokół nr 4/2012

MZO.DBA.1715.9.2012 Protokół nr 4/2012 MZO.DBA.1715.9.2012 Protokół nr 4/2012 z kontroli przeprowadzonej w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym i Zaocznym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym, prowadzonych na terenie miasta Tychy przez Cosinus

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIII/167/2011 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 29 września 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIII/167/2011 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE. z dnia 29 września 2011 r. UCHWAŁA Nr XIII/167/2011 RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym

Bardziej szczegółowo

DS-WPZN-MJ-420/208/2010 Warszawa,xpaździernika 2010 r.

DS-WPZN-MJ-420/208/2010 Warszawa,xpaździernika 2010 r. DS-WPZN-MJ-420/208/2010 Warsaa,xpaźdiernika 2010 r. Pan Rysard Proksa Preodnicący Sekcji Krajoej Ośiaty i Wychoania NSZZ Solidarność" ul. Wały Piastoskie 24 80-855 Gdańsk Sanony Panie Preodnicący, Odpoiadając

Bardziej szczegółowo

LOL-410-36-02/08 P/08/076 Pani Anna Kraśniewska Dyrektor Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR w Działdowie

LOL-410-36-02/08 P/08/076 Pani Anna Kraśniewska Dyrektor Publicznego Działdowskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego DAR w Działdowie Olsztyn, dnia 22 grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 LOL-410-36-02/08 P/08/076 Pani Anna Kraśniewska Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OLSZTYNIE ul. Artyleryjska 3e 10-950 OLSZTYN tel/fax (0-89) 527-28-24, 534-94-00 Olsztyn, dnia grudnia 2007 r. LOL-410-33-05/07 P/07/079 Pan Krzysztof Piłat Starosta

Bardziej szczegółowo

z czynności komornika za I półrocze 2015 r. przez wyegzekwowanie ogółem (kol.6 do12) z powodu bezskuteczności na żądanie wierzyciela świadczenia

z czynności komornika za I półrocze 2015 r. przez wyegzekwowanie ogółem (kol.6 do12) z powodu bezskuteczności na żądanie wierzyciela świadczenia Okręgowego Apelacja Scecińska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa Komornik Sąwy pry Sądie Rejonowym SR Scecin- MS-Kom23 Centrum

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy przy organizacji wydarzeń społecznych (CSR) w zakresie warsztatów edukacyjnych na PGE Narodowym

Zaproszenie do współpracy przy organizacji wydarzeń społecznych (CSR) w zakresie warsztatów edukacyjnych na PGE Narodowym Zaprosenie do współpracy pry organiacji wydareń społecnych (CSR) w akresie warstatów edukacyjnych na m WSTĘP Na podstawie Umowy dierżawy i powierenia arądania Stadionem m w Warsawie awartej pre PL.202+

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H 16/20 (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 Poznań, dnia 13 listopada 2008 r. P/08/097 LPO-41015-3-2008 Pan Dyrektor Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Języki interpretowane Interpreted languages PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Języki interpretowane Interpreted languages PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Jęyki interpretowane Interpreted languages Informatyka Stacjonarne IO2_02 Obowiąkowy w ramach specjalności: Inżynieria oprogramowania II stopień Rok: I Semestr: II wykład, laboratorium 1W, 2L 3 ECTS I

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I kwartał 2013 roku Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków budŝetu miasta Konina za I Plan dochodów budŝetu miasta Konina na 2013 rok według źródeł powstawania w złotych Lp. wskaźnik struktura DOCHODY GMINY I. PODATKI,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na.

ZAŁĄCZNIK NR 1. DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK. do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku. Plan dochodów na. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały nr 590 Rady Miasta Konina z dnia 28 grudnia 2005 roku DOCHODY BUDśETU MIASTA KONINA NA 2006 ROK w złotych Dział Rozdz. Zadania gminy 600 Transport i łączność 552 406 60004 Lokalny

Bardziej szczegółowo

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu Okręgowego Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa Komornik Sąwy pry Sądie Rejonowym SR w Suwałkach MS-Kom23

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. 2. Wymagane dokumenty: Uwaga: dla każdej z ww. wymienionych szkół należy złożyć odrębny wniosek oraz dokumenty wymienione w p. 2.

PROCEDURA. 2. Wymagane dokumenty: Uwaga: dla każdej z ww. wymienionych szkół należy złożyć odrębny wniosek oraz dokumenty wymienione w p. 2. PROCEDURA Wydawanie opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty o spełnianiu wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty w celu uzyskania przez szkołę niepubliczną uprawnień szkoły publicznej

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania

Szkolny zestaw programów nauczania Skoła dienna Skolny estaw programów naucania Zespołu Skół Ekonomicno-Handlowych w Olstynie Rok skolny 2011/2012 Dotycy: Technikum Nr 2 Zasadnica Skoła Zawodowa Nr 2 Skoła/Edukacja/ŚcieŜki Numer programu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Kielce, dnia 6 października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/003 LKI-41011-4-08

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze sprzedaŝy usług związanych z obsługą działalności gospodarczej. za 2011 rok

Sprawozdanie ze sprzedaŝy usług związanych z obsługą działalności gospodarczej. za 2011 rok GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warsawa Nawa i adres jednostki sprawodawcej BS Portal sprawodawcy GUS www.stat.gov.pl www.stat.gov.pl Sprawodanie e spredaŝy usług wiąanych obsługą

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 16 czerwca 2010 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach LKA-4101-04-01/2010/P/10/069 Pan Wiesław Janiszewski Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 12 marca 2009 roku

Białystok, dnia 12 marca 2009 roku Białystok, dnia 12 marca 2009 roku NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w BIAŁYMSTOKU 15-950 Białystok ul. Akademicka 4 skr. p. 9, fax: (085) 73-99-109 tel.: (085) 73-99-100 e-mail: lbi@nik.gov.pl I/08/002

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok

Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Plan dochodów budżetu miasta Słupcy na 2014 rok Dział Rozdział T r e ś ć 1 2 3 4 500 Handel 50095 Pozostała działalność 0690 Wpływy z różnych opłat 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

- 1 - Wystąpienie pokontrolne

- 1 - Wystąpienie pokontrolne - 1 - P/07/076 Wrocław, dnia 14 maja 2007 r. LWR 41007-3/2007 Pan prof. dr hab. Józef Sznajd Dyrektor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN im. Włodzimierza Trzebiatowskiego we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

P o z b a w i e n i e w o l n o ś c i. Kara mieszana Doży- Rodzaje przestępstw

P o z b a w i e n i e w o l n o ś c i. Kara mieszana Doży- Rodzaje przestępstw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujadowskie 11, 00-950 Warsawa SO w Toruniu Okręg Sadu Apelacyjnego Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Osądeni wg rodajów prestępstw i kar MS-S6 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

MS-Kom23. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Komornik Sądowy Komornik Sądowy Agnieszka Bąk-Batowska przy Sądzie

MS-Kom23. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Komornik Sądowy Komornik Sądowy Agnieszka Bąk-Batowska przy Sądzie sprawy, w których egekwowane kwoty prenacone są na pocet należności tytułu Apelacja Lubelska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa

Bardziej szczegółowo

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu Okręgowego Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa Komornik Sąwy pry Sądie Rejonowym SR w Pra- MS-Kom23 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

z czynności komornika za rok 2015 r. przez wyegzekwowanie ogółem (kol.6 do12) z powodu bezskuteczności na żądanie wierzyciela świadczenia egzekucji

z czynności komornika za rok 2015 r. przez wyegzekwowanie ogółem (kol.6 do12) z powodu bezskuteczności na żądanie wierzyciela świadczenia egzekucji sprawy, w których egekwowane kwoty prenacone są na pocet należności tytułu Okręgowego Apelacja Lubelska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11,

Bardziej szczegółowo

Informacja miesięczna o rynku pracy w Powiecie Górowskim

Informacja miesięczna o rynku pracy w Powiecie Górowskim Powiatowy Urąd Pracy w Góre ul. Ponańska 4, 56-200 Góra, Tel. 65 543-22-25, Fax 65 543-36-12 www: http://www.pupgora.pl email:sekretariat@pupgora.pl Informacja miesięcna o rynku pracy w Powiecie Górowskim

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH W ŁODZI

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH W ŁODZI KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH W ŁODZI W Polsce osoby dorosłe, po uprzednim spełnieniu obowiązku szkolnego, mogą kontynuować proces edukacji w szkołach dla dorosłych oferujących kształcenie na różnych poziomach

Bardziej szczegółowo

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu Okręgowego Apelacja Resowska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa Komornik Sąwy pry Sądie Rejonowym SR w Łańcucie MS-Kom23 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo