DS-WPZN-MJ-420/208/2010 Warszawa,xpaździernika 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DS-WPZN-MJ-420/208/2010 Warszawa,xpaździernika 2010 r."

Transkrypt

1 DS-WPZN-MJ-420/208/2010 Warsaa,xpaźdiernika 2010 r. Pan Rysard Proksa Preodnicący Sekcji Krajoej Ośiaty i Wychoania NSZZ Solidarność" ul. Wały Piastoskie Gdańsk Sanony Panie Preodnicący, Odpoiadając na pismo 14 paźdiernika 2010 r. kieroane do Pana Premiera Donalda Tuska ora, presłane do Ministersta Edukacji Narodoej pre Kancelarię Preesa Rady Ministró pismem 14 reśnia 2010 r. (nak: SDT (40)/10), pismo 9 reśnia 2009 r. (l. d. B1-47/10), uprejmie prosę o pryjęcie poniżsych yjaśnień. Podtrymuję soje stanoisko predstaione piśmie 16 lipca 2010 r. (nak: DS-WPZN-RD-410/35/2010), będące odpoiedią na 21 postulató sformułoanych pre NSZZ Solidarność". Pononie apeniam, że iąki aodoe resające naucycieli są dla Ministersta Edukacji Narodoej ażnym partnerem społecnym, którym - godnie prepisami usta, ustaleniami aartymi poroumieniach ora niepisanymi asadami dialogu społecnego - konsultoane są systkie planoane pre rąd rostrygnięcia, istotne dla polskiej ośiaty. Dokonyane pree mnie miany systemoe proadane były posanoaniu prepisó ustay 23 maja 1991 r. o iąkach aodoych, które dają repreentatynym

2 organiacjom iąkoym prao do opinioania ałożeń i projektó aktó pranych, ora upranienie ustay Karta Naucyciela, której prepisy dają poyżse sersej grupie iąkó aodoych. Z analiy ałąconego do cytoanego na stąpię pisma ykau spotkań, których ucestnicyli predstaiciele iąkó aodoych ynika, że piersym półrocu 2010 r. spotkania te odbyały się średnio cęściej niż jeden ra tygodniu. Konsultacje te praktyce daleko ykracają poa ustaoe oboiąania organó państa obec iąkó aodoych, dając iąkom możliość udiału toreniu praa ośiatoego na każdym etapie jego postaania - od torenia ałożeń (np. ramach espołó poołanych do storenia takich ałożeń), aż po konsultacje projektó aktó pranych podcas spotkań dustronnych. Trudno godić się oceną mian systemoych np. akresie noej podstay programoej, ponieaż jest ona dopiero na etapie drażania. Ministersto Edukacji Narodoej stale dokonuje ealuacji dotychcas podjętych diałań. Warto skaać, że podstaoych kierunkach realiacji pre kuratoró ośiaty polityki ośiatoej państa, tym adań akresu nadoru pedagogicnego roku skolnym 2010/2011 uględniono m.in. monitoroanie sposobu ykorystania godin, o których moa art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustay dnia 26 stycnia 1982 r. Karta Naucyciela (D. U r. nr 97, pó. 674 późn. m.) ora monitoroanie drażania podstay programoej kstałcenia ogólnego. Ponadto pragnę auażyć, że godnie e skaźnikami postępu edukacji Europie (pięć poiomó odniesienia edług raportu 25 listopada 2009 r.), Polska należy Komisji Europejskiej do lideró Unii Europejskiej uposechnianiu edukacji formalnej akresie kstałcenia oboiąkoego, średniego i yżsego proadonego dłużsych cyklach edukacyjnych. Poyżse yniki penością poinny być brane pod uagę pry formułoaniu oceny polityki edukacyjnej MEN. Całkoicie nieuasadniony jest arut ogranicania naucania ojcystej literatury i historii. W roporądeniu 23 grudnia 2008 r. spraie podstay programoej ychoania predskolnego ora kstałcenia ogólnego poscególnych typach skół (D. U r. nr 4, pó. 17) ostały określone listy lektur dla poscególnych etapó edukacyjnych. Zgodnie prepisami tego roporądenia ucnioie mają oboiąek ponaania całości tekstó kultury ( gimnajum nie mniej niż 5 poycji książkoych roku skolnym ora ybranych

3 pre naucyciela tekstó o mniejsej objętości, skole ponadgimnajalnej nie mniej niż 13 poycji tryletnim lub cteroletnim okresie naucania, a ponadto ybrane pre naucyciela teksty o mniejsej objętości). Opróc tekstó ponaanych całości, lista lektur obejmuje także teksty, które ponaane mogą być całości lub cęści, o cym decyduje naucyciel. Realiacja treści naucania akresie lektur musi rónież uględniać ybór publicystyki prasy i innych środkó społecnego prekau. Noa podstaa programoa umożliia ponadto naucycieloi omóienie na lekcjach jęyka polskiego dodatkoych tekstó kultury, które np. scególnie interesują ucnió lub nacąco spomagają realiację ybranego programu naucania. Należy jednak podkreślić, że to naucyciel ma prao ostatecnego yboru lektury. Roporądenie spraie podstay programoej kstałcenia ogólnego proada roiąanie polegające na połąceniu programoym gimnajum ora skoły ponadgimnajalnej, cego skutkiem jest mocnienie spójności międy kstałceniem ogólnym na III i IV etapie edukacyjnym ora możliością budoania solidnego fundamentu kstałcenia ogólnego. W prypadku edukacji historycnej onaca to dla ucnió gimnajum retelną i niespiesną realiację precyyjnie określonych jęykiem ymagań scegółoych treści naucania, pocąsy od najdaniejsych diejó cłoieka ora historii państa polskiego do spray polskiej l ojnie śiatoej. Edukację historycną gimnajum macnia dodatkoo podstaa programoa iedy o społeceństie, która uględnia treści naucania historii najnosej ora kładie nacisk na kstałtoanie postay patriotycnej i obyatelskiej. W skole ponadgimnajalnej uceń, po dokonaniu indyidualnego yboru dotycącego dalsego kstałcenia, aż do matury będie ucył się historii albo jako predmiotu akresie istotnie roseronym albo jako predmiotu uupełniającego historia i społeceństo. Należy rónież anacyć, że miany akresie ramoych planó naucania skołach publicnych proadają noy sposób określania ymiaru godin oboiąkoych ajęć edukacyjnych, polegający na ustaleniu ogólnej licby godin prenaconej na realiację minimalnej podstay programoej poscególnych, oboiąkoych ająć edukacyjnych całym cyklu kstałcenia. Zaproponoane roiąanie garantuje pełną realiację podstay programoej

4 danego predmiotu, tym historii, a jednoceśnie umożliia naucycieloi planoanie ajęć sposób bardiej elastycny i atrakcyjny dla ucnió. Odnosąc się do uagi dotycącej likidacji bibliotek, uprejmie informuję, że prepisó ustay o systemie ośiaty ora roporądenia Ministra Edukacji Narodoej 21 maja 2001 r. spraie ramoych statutó publicnego predskola ora publicnych skół jednonacnie ynika, że skoły mają oboiąek organiacji bibliotek skolnych. W obecnie oboiąujących prepisach praodaca nie aarł upoażnienia do likidoania bibliotek skolnych. Resort nie preiduje noeliacji roporądenia akresie torenia i funkcjonoania bibliotek skolnych. Pocąsy od roku 2009 naucyciele otrymują podyżki oboiąujące od reśnia, które odnosą się do całego roku skolnego, to jest od 1 reśnia danego roku kalendaroego do 31 sierpnia kolejnego roku kalendaroego. Podyżsenie ynagrodenia naucycieli e reśniu pooduje, że naucyciel ma ięksone ynagrodenie rónież od stycnia następnego roku. W iąku tym łaścią metodą do oblicenia średniorocnej podyżki naucycieli danym roku kalendaroym byłoby odniesienie fundusu płac prenaconego na ynagrodenia naucyciela danym roku kalendaroym do tego samego fundusu roku popredniego. Preproadona 1999 r. reforma edukacji proadiła asadę konkurencyjności na rynku podręcnikó skolnych. Postała bardo różnicoana oferta podręcnikó skolnych, której naucyciele mogą korystać ależności od preferoanych metod naucania i potreb ucnió. Celem tego diałania było apenienie naucycielom dostępu do jak najpełniejsej oferty dydaktycnej i umożliienie yboru najlepsego podręcnika, dostosoanego do potreb danej grupy ucnió. Pocąsy od roku skolnego programoa. Poprednia 2009/2010 oboiąuje - tak gruntona - miana noa podstaa podstay programoej, poodująca koniecność ymiany podręcnikó, miała miejsce ponad 10 lat temu. Zgodnie proadonymi od popredniego roku skolnego mianami, klasach, których oboiąuje noa podstaa programoa, mogą być stosoane podręcniki godne tą podstaą i pisane do odrębnego ykau podręcnikó. Wymiana podręcnikó iąku noą podstaą programoą odbya się sukcesynie. Dotychcas tylko da spośród dunastu rocnikó ucnió korystają

5 podręcnikó do noej podstay programoej. W roku skolnym 2010/2011 noe podręcniki są stosoane klasach II skół podstaoych i klasach II gimnajum. Onaca to, że ucnioie, który roku skolnym 2010/2011 ropocęli naukę klasach l skół podstaoych i klasach l gimnajum mają już możliość odkupienia użyanych podręcnikó od ubiegłorocnych piersoklasistó, ponieaż naucyciele mają prao stosoać kolejnych latach te same podręcniki. Ponadto jeżeli naucyciel oceni, że poprednia ersja podręcnika nie różni się istotnie od tej pisanej na listę podręcnikó godnych noą podstaą programoą i ucnioie be preskód mogliby niej korystać, może poinformoać ucnió o możliości korystania tej ersji podręcnika. Zgodnie boiem prepisami ustay o systemie ośiaty to naucyciel ma prao yboru podręcnika spośród podręcnikó dopusconych do użytku skolnego. Zatem decyja, cy i do naucyciela jakich podręcnikó korystać i nie ma formalnych preskód, na ajęciach, aby naucyciele należy ybierali kolejnych latach te same podręcniki. Ponadto dyrektor skoły może podejmoać diałania organiacyjne umożliiające obrót użyanymi podręcnikami na terenie skoły. Ze ględu na potrebę ogranicenia ciągłych mian dotycących użyania podręcnikó, trają prace nad noeliacją roporądenia Ministra Edukacji Narodoej skole 8 cerca programó 2009 r. ychoania spraie dopuscania predskolnego do i programó użytku naucania ora dopuscania do użytku skolnego podręcnikó (D. U. nr 89, pó. 730). Projekt, który jest już partnerami po ugodnieniach międyresortoych i konsultacjach społecnymi, preiduje m.in. proadenie ogranicenia (nie cęściej niż ra na 3 lata) możliości składania niosku o dopuscenie kolejnych ydań podręcnika mienionych cęści stanoiącej nie ięcej niż 20 procent. Nie ulega ątpliości, że podręcnik poinien aierać treści odpoiednie do aktualnego stanu iedy naukoej, iąku cym poinna być achoana możliość jego aktualiacji. Jednakże ogranicenie cęstotliości miany ydań podręcnika ydaje się być koniecne uagi na ględy ekonomicne. W arunkach gospodarki olnorynkoej Ministersto Edukacji Narodoej nie dysponuje narędiami dolnymi reguloać ceny podręcnikó skolnych. Wydacy, księgarnie, hurtonie ora inne podmioty proadące spredaż

6 podręcnikó są nieależnymi podmiotami pranymi i fiycnymi, diałającymi na rynku godnie prepisami praa handloego. Ministersto Edukacji Narodoej od dana podejmuje diałania mające na celu obniżenie obciążeń finansoych iąanych akupem podręcnikó. Od kilku lat realioany jest rądoy program pomocy ucniom Wypraka skolna", którego celem jest yrónyanie sans edukacyjnych ucnió, scególnie pochodących rodin najdujących się trudnej sytuacji materialnej ora spieranie rooju edukacyjnego ucnió popre akup podręcnikó. W 2009 roku, e ględu na ejście życie noej podstay programoej, modyfikoano ałożenia programu Wypraka skolna" popraiając dostępność uyskania dofinansoania do podręcnikó skolnych, m.in. popre proadenie noej grupy ucnió klasy l gimnajum. W 2010 r. na podstaie uchały Nr 76/2010 Rady Ministró spraie rądoego programu pomocy ucniom 2010 r. Wypraka skolna" ucnioie ropocynający roku skolnym 2010/2011 naukę klasach I-III skoły podstaoej, klasach I-III ogólnokstałcącej skoły muycnej l stopnia, klasie II gimnajum, klasie II ogólnokstałcącej skoły muycnej II stopnia, klasie II ogólnokstałcącej skoły stuk pięknych ora klasie V ogólnokstałcącej skoły baletoej ora ucnioie niepełnosprani: niesłysący, słabo idący, upośledeniem umysłoym stopniu lekkim ora niepełnospranościami sprężonymi, posiadający orecenie o potrebie kstałcenia specjalnego - otrymają dofinansoanie do podręcnikó. Na realiację poyżsego adania aplanoano reerie celoej Nr 26 - budżet na 2010 Dofinansoanie Narodoego Programu Stypendialnego, tym ypraka skolna" środki finansoe ysokości 103 min 350 tyś. ł. Wysokość dofinansoania do akupu podręcnikó ynosi: 170 ł dla ucnió klasy I-III skoły podstaoej; 310 ł dla ucnió klasy II gimnajum; 200 ł dla ucnió niepełnospranych klasy IV-VI skoły podstaoej; 300 ł dla ucnió niepełnospranych asadnicych skół aodoych; 370 ł dla ucnió niepełnospranych e skół ponadgimnajalnych, tym ucnió odpoiednich klas e skół artystycnych. Ponadto preidiano środki na dofinansoanie akupu podręcnikó także dla grupy ucnió rodin, których kryterium dochodoe prekraca 351 ł

7 na osobę rodinie, a które e ględu na sytuacje życioe takie jak berobocie, ielodietność, długotrała choroba, darenia losoe, sytuacje kryysoe, ymagają objęcia ucnia pomocą. Pomoc prenacona jest dla 10% ucnió danej gminie ogólnej licby ucnió ymienionych programie i jest prynaana na podstaie decyji dyrektora skoły, do której ucęsca uceń. Sacuje się, że roku skolnym 2010/2011 pomoc ramach programu otryma ponad 475 tyś. dieci i młodieży, tym 286 tyś. ucnió klas I-III skół podstaoych ora ucnió klas I-III ogólnokstałcących skół muycnych l stopnia, 108 tyś. ucnió klas II gimnajó, klas II ogólnokstałcących skół muycnych II stopnia, klas II ogólnokstałcących skół stuk pięknych ora klas V ogólnokstałcących skół baletoych, 81 tyś. ucnió niepełnospranych realiujących roku skolnym 2010/2011 oboiąek skolny lub oboiąek nauki skołach dla dieci i młodieży lub skołach artystycnych. 9 cerca br. uruchomiono l transe środkó ysokości ł, natomiast 28 reśnia br, na podstaie głosonego pre ojeodó apotreboania, uruchomiono II transe środkó ysokości ł. Poostałe środki ysokości ł ostały prekaane do gmin prenaceniem na ypłatę stypendió i asiłkó skolnych. Predstaiając poyżse yjaśnienia pragnę apenić, że Ministersto Edukacji Narodoej będie kontynuoało politykę konstruktynego i merytorycnego dialogu dotycącego prysłości polskiej ośiaty ora systkich podmiotó, które torą środoisko edukacyjne - naucycieli, rodicó, organó proadących i prede systkim ucnió. 2 Kataryna Hali

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. JA CZŁOWIEK (tytuł zadania publicznego)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. JA CZŁOWIEK (tytuł zadania publicznego) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) ykonania adania publicnego JA CZŁOWIEK (tytuł adania publicnego) okresie 2.7.21 r. do 27.7.21 r. określonego umoie nr 9/21 aartej dniu 7 lutego 21 r. pomiędy POWIATEM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. JA CZŁOWIEK (tytuł zadania publicznego)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. JA CZŁOWIEK (tytuł zadania publicznego) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) ykonania adania publicnego JA CZŁOWIEK (tytuł adania publicnego) okresie 7.2.21 r. do 1.12.21 r. określonego umoie nr 9/21 aartej dniu 7 lutego 21 r. pomiędy POWIATEM

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Zagrożeń

Program Profilaktyki Zagrożeń Program Profilaktyki Zagrożeń Podstaa prana: 1. Ustaa o systemie ośiaty dnia 7 reśnia 1991r / D. U. 2004r Nr 56, po. 2572 pó. m./. 2. Roporądenie Ministra Edukacji Narodoej 26 grudnia 2008r spraie podstay

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji uczniów do I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji ucniów do I Liceum Ogólnokstałcącego im. Tadeusa Kościuski na rok skolny 201/2016 Podstawa prawna: Roporądenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyŝszych. za rok 2010

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyŝszych. za rok 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warsaa.stat.gov.pl Naa i adres jednostki spraodacej Numer indentyfikacyjny REGON F-01/s Spraodanie o prychodach, kostach i yniku finansoym skół

Bardziej szczegółowo

Lp. Czy wojewódzki PZG ma podpisane umowy/ porozumienia umożliwiające korzystanie z pomocy tłumacza migowego z placówkami udzielającymi świadczeń

Lp. Czy wojewódzki PZG ma podpisane umowy/ porozumienia umożliwiające korzystanie z pomocy tłumacza migowego z placówkami udzielającymi świadczeń Lp. ojeódto Data płyu odpoiedi Cy osoby niesłysące mogą korystać pomocy PZG kontakcie e śiadceniodacą? Cy każda osoba głucha może korystać pomocy PZG 1. dolnośląskie 06.08.2014 TAK NIE tylko cłonkoie 2.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA SPÓŁKI Publiczna oferta akcji ecard S.A.

PREZENTACJA SPÓŁKI Publiczna oferta akcji ecard S.A. PREZENTACJA SPÓŁKI Publicna oferta akcji ecard S.A. Niniejsy materiał ma charakter promocyjny. Jedynym pranie iążącym dokumentem aierającym informacje o ofercie akcji ecard S.A. jest opublikoany Prospekt

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 2359 UCHWAŁA NR 62/XI/2015 RADY POWIATU GORZOWSKIEGO. z dnia 25 listopada 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 2359 UCHWAŁA NR 62/XI/2015 RADY POWIATU GORZOWSKIEGO. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorów Wielkopolski, dnia 7 grudnia 2015 r. Po. 2359 UCHWAŁA NR 62/XI/2015 RADY POWIATU GORZOWSKIEGO dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie trybu udielania i rolicania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/385/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXVII/385/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2008. UCHWAŁA NR XXVII/385/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA dnia 30 cerwca r. mieniająca uchwałę w sprawie na rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorądie gminnym (D.U. 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fiycnej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicnych i Cynnościowych Podstaw Kultury Fiycnej Kierunek: Wychowanie Fiycne SYLABUS Nawa predmiotu Rytmika

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)1) z wykonania zadania publicznego...

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)1) z wykonania zadania publicznego... SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)1) wykonania adania publicnego... (nawa adania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., awartej w dniu..., pomiędy... a... (nawa organu lecającego) (nawa organiacji

Bardziej szczegółowo

Internet w pracy. Raport z badania 2010. I Ogólnopolskie Badanie Pracowników. Karol Wolski. Projekt wsieprają. Patronat medialny

Internet w pracy. Raport z badania 2010. I Ogólnopolskie Badanie Pracowników. Karol Wolski. Projekt wsieprają. Patronat medialny Internet pracy I Ogólnopolskie Badanie Praconikó Raport badania 2010 Karol Wolski Projekt sieprają Patronat medialny OD AUTORA Internet stał się jednym najażniejsych narędi pracy. Wra jego roojem pojaiły

Bardziej szczegółowo

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna

Jakie nowe możliwości daje właścicielom i zarządcom budynków znowelizowana Ustawa termomodrnizacyjna dr inż. Wiesław Sarosiek mgr inż. Beata Sadowska mgr inż. Adam Święcicki Katedra Podstaw Budownictwa i Fiyki Budowli Politechniki Białostockiej Narodowa Agencja Posanowania Energii S.A. Filia w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a...

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a... SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*) 1) wykonania adania publicnego... (nawa adania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., awartej w dniu..., pomiędy... a.. (nawa organu lecającego) (nawa organiacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r.

Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niższe niż najniższe - edycja świąteczna. Obowiązuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. Regulamin Promocji kredytu gotówkowego Oprocentowanie niżse niż najniżse - edycja świątecna Obowiąuje od 13.11.2014 r. do 30.04.2015 r. 1. Organiator Promocji 1. Promocja Oprocentowanie niżse niż najniżse

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŁOBZA. z dnia 28 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Łobez za 2011 r.

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŁOBZA. z dnia 28 marca 2012 r. z wykonania budżetu Gminy Łobez za 2011 r. SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŁOBZA dnia 28 marca 2012 r. wykonania budżetu Gminy Łobe a 2011 r. WPROWADZENIE Burmistr Łoba, realiując obowiąek wynikający art. 267 ustawy dnia27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/308/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2014.

UCHWAŁA NR XL/308/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2014. UCHWAŁA NR XL/308/2013 RADY MIEJSKIEJ W SIANOWIE dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sianów na rok 2014. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c, d, e ora pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Korekty finansowe związane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Korekty finansoe ziązane z naruszeniami PZP. Audyty Komisji Europejskiej i Europejskiego Trybunału Obrachunkoego 1. Cel dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest prezentacja dotychczasoych dośiadczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Predmiot: informatyka akres podstawowy Klasy: pierwse LO i TE Program naucania: Informatyka nie tylko dla ucniów. Podręcnik. Zakres podstawowy Realiowany w Zespole Skół Ekonomicnych

Bardziej szczegółowo

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r.

ą 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 lipca 2013 r. łącność, Projekt dna fl marca 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1 dna 2014r. menające roporądene sprae pretargu, aukcj ora konkursu na reerację cęstotlośc lub asobó orbtalnych Na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu w 2008r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu w 2008r. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH Sprawodanie realiacji Programu Centrum Aktywności Lokalnej w Nikisowcu w r. (Program pryjęty uchwałą Nr.: XXV/516/08 dnia -04-25) Katowice 2009 Sprawodanie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Optymaliacja transportu wewnętrnego w akładie mechanicnym

Bardziej szczegółowo

Języki interpretowane Interpreted languages PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Języki interpretowane Interpreted languages PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Jęyki interpretowane Interpreted languages Informatyka Stacjonarne IO2_02 Obowiąkowy w ramach specjalności: Inżynieria oprogramowania II stopień Rok: I Semestr: II wykład, laboratorium 1W, 2L 3 ECTS I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA

REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA Aktualiacja dn. 15.05.2017, wersja 2 REGULAMIN UDZIELANIA WSPARCIA w ramach projektu pt. KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI ZDROWOTNEJ KOBIET W WIEKU 50-69 LAT W ZAKRESIE PROFILAKTYKI RAKA PIERSI współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Nr ewid.: 126/2008/P/07/080/KNO KNO 41004/07 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania skół niepublicnych o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

Wycena europejskiej opcji kupna model ciągły

Wycena europejskiej opcji kupna model ciągły Henyk Kogie Uniesytet ceciński Wycena euopejskiej opcji kupna model ciągły tescenie elem tego atykułu jest ukaanie paktycnego ykoystania metody matyngałoej dla pocesó ciągłych do yceny euopejskiej opcji

Bardziej szczegółowo

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2014

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2014 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warsawa www.stat.gov.pl Nawa i adres jednostki sprawodawcej Numer indentyfikacyjny REGON F-01/s Sprawodanie o prychodach, kostach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH INTEGRACYJNYCH NR 4 IM. POLSKICH NOBLISTÓW KRAKÓW UL. ŻABIA 20 Podstawa prawna Konstytucja Recpospolitej

Bardziej szczegółowo

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2013

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warsawa www.stat.gov.pl Nawa i adres jednostki sprawodawcej Numer indentyfikacyjny REGON F-01/s Sprawodanie o prychodach, kostach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Zarządzanie i marketing R.C17

KARTA PRZEDMIOTU. Zarządzanie i marketing R.C17 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nawa predmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poiom kstałcenia: Profil kstałcenia: Forma studiów: Obsar kstałcenia: Koordynator predmiotu: Prowadący predmiot:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5 / 2015

ZARZĄDZENIE NR 5 / 2015 ZARZĄDZENIE NR 5 / 2015 Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego w sprawie asad wędkowania na jeiorach WPN w 2014 roku. 1 Na podstawie art. 8a ust. 1 pkt. 2 ustawy o ochronie pryrody dnia 16 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Dział 1. Osądzeni wg rodzajów przestępstw i kar

Dział 1. Osądzeni wg rodzajów przestępstw i kar MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujadowskie 11, 00-950 Warsawa SO w Opolu [WYDZIAL] Okręg Sadu Apelacyjnego w Apelacja Wrocławska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Osądeni wg rodajów prestępstw i kar

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy Gdańsk, 1 lutego 2005 r. Opracowanie: Joanna Folejewska Szkoła Podstawowa nr 55 ul. Wolności 6A, 80-538 Gdańsk Lider Programu

Materiał szkoleniowy Gdańsk, 1 lutego 2005 r. Opracowanie: Joanna Folejewska Szkoła Podstawowa nr 55 ul. Wolności 6A, 80-538 Gdańsk Lider Programu Materiał skoleniowy 1 lutego 2005 r. Opracowanie: Folejewska Skoła Podstawowa nr 55 ul. Wolności 6A, 80-538 Gdańsk Lider Programu ORTOGRAFFITI: Aleksandra Bućko Skolny dieciom rowojową Program Edukacyjno-Terapeutycny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE BENEFICJENTA W POCZET PODOPIECZNYCH FUNDACJI TEL:... ADRES MAILOWY:...

WNIOSEK O PRZYJĘCIE BENEFICJENTA W POCZET PODOPIECZNYCH FUNDACJI TEL:... ADRES MAILOWY:... ..., dn.... WNIOSEK O PRZYJĘCIE BENEFICJENTA W POCZET PODOPIECZNYCH FUNDACJI 1. JA,... IMIĘ, NA)WISKO, )MIES)KAŁY/A..., MIEJSCOWOŚĆ, UL.... (ULICA, NR BUDYNKU, NR MIESZKANIA), TEL:... ADRES MAILOWY:...

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów produkcyjnych w zakresie wytwarzania paliw alternatywnych

Automatyzacja procesów produkcyjnych w zakresie wytwarzania paliw alternatywnych Automatyacja procesó produkcyjnych akresie ytarania pali alternatynych Jery Osiński, Premysła Rumianek, Piotr Żach Instytut Podsta Budoy Masyn, Politechnika Warsaska Strescenie: W pracy oceniono możliości

Bardziej szczegółowo

Gmina - Miasto Płock

Gmina - Miasto Płock Projekt Potencjał Diałanie - Rowój: nowy wymiar współpracy Miasta Płocka i płockich organiacji poarądowych Procedura Zasady tworenia i funkcjonowania fundusu pożyckowego i gwarancyjnego dla organiacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ KSIĘGA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY DROBIN UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 12 09-210 DROBIN

DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ KSIĘGA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY DROBIN UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 12 09-210 DROBIN Strona 1 UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 12 09-210 Księga Systemu Zarądania Jakością wydanie nr 1 Księga Systemu Zarądania Jakością odpowiada wymogom normy: ISO 9001-2008 Niniejsa Księga podlega aktualiacji.

Bardziej szczegółowo

z czynności komornika za I półrocze 2015 r. przez wyegzekwowanie ogółem (kol.6 do12) z powodu bezskuteczności na żądanie wierzyciela świadczenia

z czynności komornika za I półrocze 2015 r. przez wyegzekwowanie ogółem (kol.6 do12) z powodu bezskuteczności na żądanie wierzyciela świadczenia Okręgowego Apelacja Scecińska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa Komornik Sąwy pry Sądie Rejonowym SR Scecin- MS-Kom23 Centrum

Bardziej szczegółowo

MS-Kom23. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Komornik Sądowy Komornik Sądowy Agnieszka Bąk-Batowska przy Sądzie

MS-Kom23. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Komornik Sądowy Komornik Sądowy Agnieszka Bąk-Batowska przy Sądzie sprawy, w których egekwowane kwoty prenacone są na pocet należności tytułu Apelacja Lubelska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa

Bardziej szczegółowo

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu Okręgowego Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa Komornik Sąwy pry Sądie Rejonowym SR w Pra- MS-Kom23 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

z czynności komornika za rok 2015 r. przez wyegzekwowanie ogółem (kol.6 do12) z powodu bezskuteczności na żądanie wierzyciela świadczenia egzekucji

z czynności komornika za rok 2015 r. przez wyegzekwowanie ogółem (kol.6 do12) z powodu bezskuteczności na żądanie wierzyciela świadczenia egzekucji sprawy, w których egekwowane kwoty prenacone są na pocet należności tytułu Okręgowego Apelacja Lubelska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11,

Bardziej szczegółowo

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu Okręgowego Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa Komornik Sąwy pry Sądie Rejonowym SR w Suwałkach MS-Kom23

Bardziej szczegółowo

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu Okręgowego Apelacja Resowska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa Komornik Sąwy pry Sądie Rejonowym SR w Łańcucie MS-Kom23 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2015 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY KO.I.272.2/2012 Gorów Wlkp., 21 maja 2012 r. Sprawa: awiadomienie o wybore najkorystniejsej. dot.: postępowania o udielenie amówienia publicnego na realiację

Bardziej szczegółowo

socjalne 08 0 0 0 0 0 0 0 0 z górniczym tego uczestniczący w zajęciach w

socjalne 08 0 0 0 0 0 0 0 0 z górniczym tego uczestniczący w zajęciach w Diał 3. SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ 3.1. Kategorie berobotnych, posukujących ora pracowników w wieku 45 lat i powyżej kierowanych na skolenia Osoby,

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności

Bardziej szczegółowo

PROWIZJA I AKORD1 1 2

PROWIZJA I AKORD1 1 2 PROWIZJA I AKORD 1 1 1. Pracodawca może ustalić wynagrodenie w formie prowiji lub akordu. 2. Prowija lub akord mogą stanowić wyłącną formę wynagradania lub występować jako jeden e składników wynagrodenia.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/92/07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 29 maja 2007 r. zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok 2007.

UCHWAŁA NR VIII/92/07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 29 maja 2007 r. zmieniajca uchwał w sprawie budetu miasta na rok 2007. UCHWAŁA NR VIII/92/07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA dnia 29 maja r. mieniajca uchwał w sprawie na rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samordie gminnym (D.U. 2001 r. Nr 142, po.1591

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0221

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0221 Powiatowy Urąd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wałbrych Wojewódki Urąd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 891074830 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 103/2005

Zarządzenie Nr 103/2005 i Strona najduje się w archiwum. Data publikacji : 21.03.2005 Nr 103/2005 Zarądenie Nr 103/2005 Preydenta Miasta Ramia dnia 18 marca 2005r. w sprawie: wprowadenia mian w budżecie Miasta Ramia na 2005 rok.

Bardziej szczegółowo

w M-Iustitia Oferta współpracy w zakresie windykacji wierzytelności

w M-Iustitia Oferta współpracy w zakresie windykacji wierzytelności M-Iustitia Windykacja i Doradzto Prane Oferta spółpracy zakresie indykacji ierzytelności M-Iustitia Windykacja i Doradzto Prane biuro: ulica Płocka 52 A, 81-503 Gdynia ((58) 511 72 83, / (58) 511 72 84,

Bardziej szczegółowo

I. Sieć szkół i innych placówek oświatowych

I. Sieć szkół i innych placówek oświatowych Spis treści I. Sieć szkół i innych placóek ośiatoych... 1 1. Jednostki ośiatoe proadzone przez gminę... 1 2. ucznió poszczególnych szkołach... 1 3. dzieci korzystających z ychoania przedszkolnego... 2

Bardziej szczegółowo

Pracownia Kształcenia Zawodowego

Pracownia Kształcenia Zawodowego Miejsce realizacji Forma Praconia Kształcenia Zaodoego Temat Cele i treści Adresat Ilość godz. Osoba proadząca Adres Koszt uczestnicta Termin Kd K.168 Kd K.169 Kd K.170 Wykorzystanie TIK pracy Metody aktyizujące

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013 Formularz należy ypełnić języku polskim, drukoanymi literami; Spraozdaca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM. Rok szkolny 2015/16

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM. Rok szkolny 2015/16 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM Rok skolny 2015/16 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: (2) - ocena dopscająca (2); (3) - ocena dostatecna (3); (4) - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach środków dostępnych przez Powiatowy Urząd Pracy

Szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach środków dostępnych przez Powiatowy Urząd Pracy pre pre Skolenia dla osób berobotnych w ramach środków dostępnych pr Skolenia dla osób berobotnych w ramach środków dostępnych pre Powiatowy Urąd Pracy 2015.02.12Aktualiacja: 2015.02.12, 08:01 PLAN SZKOLEŃ

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0661

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0661 Powiatowy Urąd Pracy w Białej Podlaskiej Numer identyfikacyjny REGON 030884889 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka 1/3/5, 00-513 Warsawa Załącnik nr 4 do sprawodania MPiPS - 01 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 3006

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 3006 Powiatowy Urąd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Jarocin Wojewódki Urąd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 250057259 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia.. (Nr poz.) WZÓR Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja

Regulamin uczestnictwa w projekcie Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych II edycja Regulamin uczestnicta projekcie Szkolenia i staże zaodoe dla osób niepełnospranych II edycja 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnicta projekcie Szkolenia i staże zaodoe dla

Bardziej szczegółowo

Nr 376/2003. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 05.12.2003 BP.I-3012-2-39/03. Zarządzenie Nr 376/2003. Prezydenta Miasta Radomia

Nr 376/2003. Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 05.12.2003 BP.I-3012-2-39/03. Zarządzenie Nr 376/2003. Prezydenta Miasta Radomia i Strona najduje się w archiwum. Data publikacji : 05.12.2003 Nr 376/2003 BP.I-3012-2-39/03 Zarądenie Nr 376/2003 Preydenta Miasta Ramia dnia 28 listopada 2003r. w sprawie: wprowadenia mian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Kruszicy 88-10 Kruszica, ul. Rybacka 20 Fax 2-3 7 27 Tel. (2) 31489 Kruszica, dnia 03 kiecień 2013 r. Znak spray: MGOPS ZP- PN-1/2013 Informacja o

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2014 2018

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kielce na lata 2014 2018 Załącznik do Uchały Nr LV/981/2013 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2013 Wieloletni program gospodaroania mieszkanioym zasobem Miasta Kielce na lata 2014 2018 WSTĘP Wieloletni program gospodaroania

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO,

WZÓR SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, Załącnik nr 5 WZÓR SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART 8 UST 4 USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 003 R O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ U Z 06 R POZ 39 I 395)

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy)

z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) ZAŁĄCZNIK Nr 3 SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) wykonania adania publicnego... (tytuł adania publicnego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... awartej w dniu... pomiędy... (nawa Zleceniodawcy)

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach środków dostępnych przez Powiatowy Urząd Pracy

Szkolenia dla osób bezrobotnych w ramach środków dostępnych przez Powiatowy Urząd Pracy pre pre Skolenia dla osób berobotnych w ramach środków dostępnych pre Powiatowy Urąd Pracy 2015.02.12Aktualiacja: 2015.02.12, 09:01 PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB NA 2015

Bardziej szczegółowo

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej

MS-S10 SPRAWOZDANIE z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujadowskie 11, 00-950 Warsawa MS-S10R 28.08.2015 SR w Toruniu Okręg Sądu Okręgowego Apelacyjnego w W Apelacja Gdańska Numer identyfikacyjny REGON MS-S10 SPRAWOZDANIE sądowego

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA WIEDZY

KOMERCJALIZACJA WIEDZY 1 HARMONOGRAM I TEMATY SZKOLEŃ KOMERCJALIZACJA WIEDZY Celem jest przekazanie skutecznych sposobó selekcjonoania oraz identyfikoania potencjału naukoo-badaczego uczelni yższych śietle ustay prao o szkolnictie

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 SZKOLENIE 1 HARMONOGRAM I TEMATY SZKOLEŃ KOMERCJALIZACJA WIEDZY Celem jest przekazanie skutecznych sposobó selekcjonoania oraz identyfikoania potencjału naukoo-badaczego uczelni yższych śietle

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y P O R A D N I P S Y C H O L O G I C Z N O - P E D A G O G I C Z N E J W P Ł O Ń S K U N U M E R 1 I BIULETYN INFORMACYJNY W R Z E S I E Ń 2 0 1 3 W T Y M N U M E

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Marian Anasz, Joanna Wojtyńska. 1. Wstęp

Marian Anasz, Joanna Wojtyńska. 1. Wstęp Wyniki badania ankietowego preprowadonego pre PFON na temat udiału osób niepełnosprawnościami w konsultacjach społecnych realiowanych a pośrednictwem technologii informatycnych Marian Anas, Joanna Wojtyńska

Bardziej szczegółowo

Województwa Dolnośląskiego

Województwa Dolnośląskiego Kontrole 2010 r. Data ropocęcia Organ kontrolujący Predmiot 20.01.2010 r. Urąd Marsałkowski Planowa kontrola systemowa 17.02.2010 r. Wojewoda Dolnośląski - Opracowywanie, aktualiowanie i upowsechnianie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU BEZPIECZEŃSTWA NA LATA

PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU BEZPIECZEŃSTWA NA LATA PUBLICZE GIMNAZJUM IM. ADAMA CHMIELOWSKIEGO W ŻABNICY PROGRAM SZKOLNEGO KLUBU BEZPIECZEŃSTWA NA LATA 2014-2017 Opracował espół ds. bepieceństwa w składie: mgr Barbara, mgr Anna Grygny Cel główny: Angażowanie

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Krakó, dnia 13 sierpnia 2010 r. PR.VI.3321-7/10 Dotycy: amóienia publicnego, trybie pretargu nieograniconego nt. Realiacja kampanii promocyjnej Róność sans Programie Operacyjnym Kapitał Ludki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 9999

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 9999 Powiatowy Urąd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Jarocin Wojewódki Urąd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 250057259 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka

Bardziej szczegółowo

opłata za mieszkanie prąd, gaz, opłaty za telefon, tv obiady dla dziecka inwestycje, utrzymanie dróg pomoc społeczna utrzymanie OSP

opłata za mieszkanie prąd, gaz, opłaty za telefon, tv obiady dla dziecka inwestycje, utrzymanie dróg pomoc społeczna utrzymanie OSP Informator bud etoy Urzędu Miejskiego Łęcznej 2008 rok SKĄD MMY PIENIĄDZE DZE I NA CO JE WYDAJEMY? WYDAJEMY Bud et gminny podobny do domoego Skąd pochodzą dochody Gminy? Jakie zadania są pokryane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy. na 2013 rok. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Plan finansowy. na 2013 rok. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Plan finansoy na 2013 rok Uniersytetu Mikołaja Kopernika Część Bydgoska Bydgoszcz, czeriec 2013 r. Spis treści: I. ZAŁOŻENIA RZECZOWE DO PLANU NA 2013 ROK... 39 II. PLAN FINANSOWY... 41 1. PLAN PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Wersja jednorazowa. 200 MB 2 zł 24 godziny DOSTĘPNA wersja niedostępna

Wersja jednorazowa. 200 MB 2 zł 24 godziny DOSTĘPNA wersja niedostępna Regulamin usługi Pakiety internetoe taryfach Orange One, Orange Yes, Orange POP i Noe Orange Go ofercie Orange na kartę oboiązuje od dnia 20 lipca 2015 r. do odołania 1. Pakiety internetoe ( Usługa ) to

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/287/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVII/287/12 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXVII/287/12 RADY MIASTA PUŁAWY dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udielania i rolicania dotacji dla niepublicnych: predskoli, innych form wychowania predskolnego, skół a także

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Nowe tendencje w muzealnictwie

Nowe tendencje w muzealnictwie Noe tendencje muealnictie Justyna Laskoska Stykając się od 1992 r. diałalnością muealną dostregłam śród muealnikó rosnący ferment dotycący metod pracy ośiatoej e iedającymi, a jednoceśnie rosnącą refleksję

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy przy organizacji wydarzeń społecznych (CSR) w zakresie warsztatów edukacyjnych na PGE Narodowym

Zaproszenie do współpracy przy organizacji wydarzeń społecznych (CSR) w zakresie warsztatów edukacyjnych na PGE Narodowym Zaprosenie do współpracy pry organiacji wydareń społecnych (CSR) w akresie warstatów edukacyjnych na m WSTĘP Na podstawie Umowy dierżawy i powierenia arądania Stadionem m w Warsawie awartej pre PL.202+

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŚREM W LATACH 2002-2006

POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŚREM W LATACH 2002-2006 POMOC SPOŁECZNA W GMINIE ŚREM W LATACH 2002-2006 Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna gminy Śrem realizuje zadania łasne z zakresu pomocy społecznej oraz zadania zlecone gminie z zakresu

Bardziej szczegółowo

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego.

Transformator Φ M. uzwojenia; siła elektromotoryczna indukowana w i-tym zwoju: dφ. = z1, z2 liczba zwojów uzwojenia pierwotnego i wtórnego. Transformator Φ r Φ M Φ r i i u u Φ i strumień magnetycny prenikający pre i-ty wój pierwsego uwojenia; siła elektromotorycna indukowana w i-tym woju: dφ ei, licba wojów uwojenia pierwotnego i wtórnego.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2013 rok UCHWAŁA NR XXVII/225/13 RADY GMINY SUWAŁKI dnia 25 stycnia w sprawie mian w budżecie Gminy Suwałki na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorądie gminnym (D. U. 2001

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Sygnatura spraozdania (ypełnia MPiPS) Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2011 Formularz należy ypełnić języku

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZTUMIE INFORMUJE

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZTUMIE INFORMUJE DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZTUMIE INFORMUJE o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realiację adań publicnych w 2013r. na terenie miasta i gminy Stum.

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/18 Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Strzegomiu

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/18 Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Strzegomiu Oferta edukacyjna na rok skolny 2017/18 Liceum Ogólnokstałcącego w Zespole Skół Ogólnokstałcących im. S. Żeromskiego w Stregomiu Skolny plan naucania LO w Stregomiu w roku skolnym 2017/18 Założenia oferty

Bardziej szczegółowo

ISSN 2353-2890 częstochowska. SPORT Tylko u nas! Historia Mateusza Zachary, mieszkańca Częstochowy, który zagrał w reprezentacji Polski. STR.

ISSN 2353-2890 częstochowska. SPORT Tylko u nas! Historia Mateusza Zachary, mieszkańca Częstochowy, który zagrał w reprezentacji Polski. STR. Nr 5 Piątek 14 lutego 2014 CENA: 2 ł (w tym 8% VAT) ISSN 2353-2890 numer indeksu 299650 nowa trybuna cęstochowska 9 772353 289012 Plastikowe rondo niknie Zacharę ponała Polska Kompostownia w mieście? CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu L Usługa wsparcia dla posiadanych licencji SAP ERP SAP ENTERPRISE

Ogłoszenie o zamówieniu L Usługa wsparcia dla posiadanych licencji SAP ERP SAP ENTERPRISE Ogłoszenie o zamóieniu L-6-2018 - Usługa sparcia dla posiadanych licencji SAP ERP SAP ENTERPRISE Dane zamaiającego Naza: 4089F - Uniersytet Marii Curie - Skłodoskiej Adres pocztoy: Pl. Marii Curie-Skłodoskiej

Bardziej szczegółowo

* *.* * tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l NI : 768-171-75-7. Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2

* *.* * tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l NI : 768-171-75-7. Pytanie nr 1. Odpowiedź. Pytanie nr 2 . STRATEGIA SPÓJNOSCI "Dotacje Innoacje" "Inestujemy Waszą przyszłość" G INA OPOCZNO ul. Staromiej 6, 26-300_~..- tel. (0-44) 7363 ł 00, fax «(44) 7363 J l Opoczno, 14 maja 2014 r. NI : 768-171-75-7 OiFE.042.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny. Domu Pomocy Społecznej Im. Św. Kazimierza

Biuletyn Informacyjny. Domu Pomocy Społecznej Im. Św. Kazimierza Biuletyn Informacyjny Domu Pomocy Społecnej Im. Ś. Kaimiera Nr 4 kiecień ceriec 2014 Dom Pomocy Społecnej im. Ś. Kaimiera Radomiu, ul. Garbarska 35 Od Redakcji Sanoni Cytelnicy Carty numer Biuletynu Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego Ministersto Pracy i Polityki Społecznej Roczne spraozda merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 014 Formularz należy ypełnić języku polskim; Spraozdaca ypełnia tylko przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 50/ Senatu UP w Lublinie z dnia 20 maja 2016 r.

Załącznik do uchwały nr 50/ Senatu UP w Lublinie z dnia 20 maja 2016 r. Załącnik do uchały nr 50/2015-2016 Senatu UP Lublinie dnia 20 maja 2016 r. Uniersytet Pryrodnicy Lublinie Plan recoo-finansoy na 2016 r. Diał I. Rachunek yskó i strat tysiącach łotych jednym nakiem po

Bardziej szczegółowo

(Informacja) RADA. Projekt programu środków wdraŝania zasady wzajemnego uznawania decyzji w sprawach cywilnych i handlowych (2001/C 12/01) WSTĘP

(Informacja) RADA. Projekt programu środków wdraŝania zasady wzajemnego uznawania decyzji w sprawach cywilnych i handlowych (2001/C 12/01) WSTĘP I (Informacja) RADA Projekt programu środkó draŝania zasady zajemnego uznaania decyzji spraach cyilnych i handloych (2001/C 12/01) WSTĘP Traktat Amsterdamski proadził do Traktatu ustanaiającego Wspólnotę

Bardziej szczegółowo

LICEALIŚCI LICZĄ ph różnych roztworów < materiały pomocnicze do sprawdzianu nr 2 > Przykładowe zadania:

LICEALIŚCI LICZĄ ph różnych roztworów < materiały pomocnicze do sprawdzianu nr 2 > Przykładowe zadania: LICEALIŚCI LICZĄ ph różnyh rotoró < materiały pomonie do spradianu nr > Spradian będie obejmoał 5 typó adań:. Oblianie artośi ph rotoró monyh kasó i asad uględnieniem spółynnika aktynośi jonó H + /OH -

Bardziej szczegółowo