Gmina: Miejscowość: Powiat: 0661

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0661"

Transkrypt

1 Powiatowy Urąd Pracy w Białej Podlaskiej Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka 1/3/5, Warsawa Załącnik nr 4 do sprawodania MPiPS - 01 Poradnictwo awodowe i informacja awodowa, pomoc w aktywnym posukiwaniu, skolenie berobotnych i posukujących, staż i prygotowanie awodowe dorosłych Wysłać do 12. dnia robocego w stycniu 2015 r. danymi a 2014 r. do wojewódkiego urędu i do 14. dnia robocego w stycniu 2015 r. danymi a 2014 r. do Urędu Statystycnego w Bydgoscy. Gmina: Miejscowość: Powiat: 0661 Diał 1. PORADNICTWO ZAWODOWE I INFORMACJA ZAWODOWA 1.1. Korystający usług poradnictwa awodowego i informacji awodowej ( wyjątkiem młodieży ucącej się do ukońcenia 18 lat) Poradnictwo awodowe Informacja awodowa Poradnictwo indywidualne Poradnictwo grupowe Badania testowe licba organiowane grupy licba osób, licba wiyt licba osób, licba osób, licba osób, licba udielonych licba licba osób które skorystały w ramach które skorystały licba które skorystały które skorystały preprow. indywidualnych grup ucestnicących romowy porady porady grup porady badań badań informacji w spotkaniach wstępnej indywidualnej indywidualnej grupowej testowych testowych awodowych grupowych raem kobiety raem kobiety raem kobiety raem kobiety raem kobiety raem kobiety Ogółem (w.02 do 04) berobotni X X X X tego posukujący X X X X 4 1 inni X X X X 0 0 Wybrane kategorie berobotnych ( wiersa 02) Berobotni do 25 roku życia X X X X Berobotni powyżej 50 roku życia X X X X Berobotni do 6 miesięcy X X X X Berobotni od 6 do 12 miesięcy X X X X Berobotni powyżej 12 miesięcy X X X X Zamieskali na wsi X X X X 0 0 Niepełnosprawni X X X X Cudoiemcy X X X X 4 3

2 1.2 Osoby ( wyjątkiem młodieży ucącej się do ukońcenia 18 lat) korystające poradnictwa indywidualnego według poiomu wykstałcenia osób korystających usług poradnictwa indywidualnego raem w tym kobiety berobotni w tym kobiety Ogółem (w do 18) tego wyżsym policealnym i średnim awodowym wyks- średnim ogólnokstałcącym tałce- asadnicym awodowym niem gimnajalnym i poniżej Pomoc pracodawcom i predsiębiorcom korystającym poradnictwa awodowego według wielkości predsiębiorstw Wspieranie rowoju awodowego predsiębiorcy, pracodawcy i jego pracowników licba wniosków o udielenie pomocy w rowoju awodowym sektor publicny sektor prywatny licba osób głosonych we wnioskach o udielenie pomocy sektor publicny sektor prywatny licba osób, które skorystały pomocy w rowoju awodowym sektor sektor Dobór kandydatów do spośród berobotnych i posukujących ora pomoc w określaniu wymagań dotycących stanowisk licba wniosków o pomoc w dobore kandydatów do sektor publicny sektor prywatny licba wniosków o pomoc w określeniu wymagań, dotycących stanowisk sektor publicny publicny prywatny Ogółem (w.20+w.21) tego predsiębiorcy nie będący pracodawcami 20 X 0 X 0 X 0 X 0 X 0 Pracodawcy (w ) od 1 do 9 osób pracodawców od 10 do 49 osób atrudniający: od 50 do 249 osób i więcej osób sektor prywatny

3 1.4. Opracowywanie lokalnych informacji awodowych opisanych awodów, dla których instytucji edukacyjnych opracowano informację lokalną Skoły wyżse i studia podyplomowe 26 0 X Skoły średnie i policealne 27 0 X Zasadnice skoły awodowe 28 0 X Inne instytucje skolące 29 0 X Informacje o sansach atrudnienia 30 X 0 Informacje o płacach 31 X 0 Informacje o podnoseniu kwalifikacji 32 X 0

4 Diał 2. POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY (KLUBY PRACY) Organiatory i ucestnicy skoleń w akresie aktywnego posukiwania ora ajęć aktywiacyjnych klubów ucestników skoleń w klubie berobotni tego posukujący objęci programem wolnień monitorowa -nych ucestników ajęć aktywiacyj -nych berobotni tego posukujący objęci programem wolnień monitorowa -nych Ogółem (w ) PUP samodielnie X tego kluby instytucje i organiacje X organi- współpracujące PUP owane pre: instytucje i organiacje, którym X PUP lecił realiacje usługi Centra Informacji i Planowania Kariery 05 X X X X X Zawodowej WUP inni 2.2. Struktura ucestników skoleń w akresie aktywnego posukiwania (skolenia w klubach ) ucestników skoleń ogółem berobotni tego Wybrane kategorie ucestników ( rubryki 2 ) posukujący objęci programem wolnień monitorowa -nych kobiety amieskali na wsi długotrwale berobotni niepełnosprawni cudo -iemcy do 25 roku życia Ogółem lata X X Wiek X X X X 45 lat i więcej X X wyżse Wykstał- policealne i średnie awodowe cenie średnie ogólnokstałcące asadnice awodowe gimnajalne i poniżej do 1 roku Staż ogółem X 0 20 lat i więcej X 0 be stażu X Cas poo- do 6 miesięcy X stawania X be powyżej X powyżej 50 roku życia

5 2.3. Struktura ucestników ajęć aktywiacyjnych realiowanych w ramach pomocy w aktywnym posukiwaniu ucestników ajęć aktywiacyjnych ogółem berobotni posukujący tego Wybrane kategorie ucestników ( rubryki 2 ) inni kobiety objęci programem wolnień monitorowanych amieskali na wsi długotrwale berobotni niepełnosprawni cudoiemcy do 25 roku życia Ogółem lata X X Wiek X X X X 45 lat i więcej X X wyżse Wykstał- policealne i średnie awodowe cenie średnie ogólnokstałcące asadnice awodowe gimnajalne i poniżej do 1 roku Staż ogółem X 0 20 lat i więcej X 0 be stażu X Cas poo- do 6 miesięcy X X stawania X X be powyżej X X powyżej 50 roku życia

6 Diał 3. SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ 3.1. Kategorie berobotnych, posukujących ora pracowników w wieku 45 lat i powyżej kierowanych na skolenia Osoby, które ropocęły skolenie ukońcyły skolenie podjeły pracę Osoby skolone ogółem w trakcie skolenia w okresie do 3 miesięcy po ukońceniu skolenia raem kobiety raem kobiety raem kobiety raem kobiety raem (w ) ucestnicący w skoleniach wskaanych pre wiersa ainteresowanego 01 ucestnicący w skoleniach cęściowo sfinansowanych berobotni (be niepełnosprawnych) raem (w do 12) w okresie wypowiedenia atrudnieni u pracodawcy, wobec którego ogłosono upadłość posukujący (be otrymujący świadcenie niepełnosprawnych) prysługujące na urlopie socjalne górnicym tego ucestnicący w ajęciach w Centrum Integracji Społecnej tego żołniere reerwy pobierający świadcenie skoleniowe podlegający ubepieceniu społecnemu rolników raem (w do 17) berobotni tego posukujący i niepełnospra niepoostający w atrudnieniu wni pobierający rentę skoleniową pracownicy w okresie wypowiedenia pracownicy ora osoby wykonujące inną pracę arobkową w wieku 45 lat i powyżej X X X X

7 3.2 Obsary skoleń ukońcyły skolenie Osoby, które podjęły pracę w trakcie skolenia w okresie do 3 miesięcy po ukońceniu skolenia raem kobiety raem kobiety raem kobiety Ogółem osoby skolone (w do 53) podstawowe programy ogólne (w tym: kstałcenie umiejętności pisania, cytania i licenia rowój osobowościowy i kariery awodowej skolenie naucycieli i nauka o kstałceniu stuka, kultura, remiosło artystycne nauki humanistycne (be jęyków obcych) i społecne (w tym: ekonomia, socjologia, psychologia, politologia, etnologia, geografia) jęyki obce diennikarstwo i informacja naukowo-technicna spredaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami rachunkowość, księgowość, bankowość, ubepiecenia, analia inwestycyjna arądanie i administrowanie prace sekretarskie i biurowe prawo nauki o życiu i nauki pryrodnice (w tym: biologia, oologia, chemia, fiyka) tego matematyka i statystyka informatyka i wykorystanie komputerów technika i handel artykułami technicnymi (w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, elektryka, elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa i konserwacja pojadów) górnictwo i pretwórstwo premysłowe (w tym: premysł spożywcy, lekki, chemicny) architektura i budownictwo rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo weterynaria opieka drowotna opieka społecna (w tym: opieka nad osobami niepełnosprawnymi, starsymi, diećmi, wolontariat) ochrona własności i osób ochrona środowiska usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja usługi gastronomicne usługi fryjerskie, kosmetycne usługi krawieckie, obuwnice usługi stolarskie, sklarskie usługi transportowe, w tym kursy prawa jady poostałe usługi BHP nauka aktywnego posukiwania inne obsary skoleń

8 3.3. Osoby, które ukońcyły skolenie według wieku i poiomu wykstałcenia wiek (lata) wykstałcenie i więcej wyżse policealne i śred -nie awodowe średnie ogólnokstałcące asadnice awodowe Raem (w ) berobotni (be niepełnosprawnych) posukujący (be niepełnosprawnych) tego niepełnosprawni w tym berobotni pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 3.4. Pożycki skoleniowe 59 X X X Osoby, którym udielono pożycek skoleniowych Osoby, które ukońcyły skolenie finansowane pożycki skoleniowej w trakcie skolenia Osoby, które podjęły pracę gimnajalne i poniżej w okresie do 3 miesięcy po ukońceniu skolenia raem kobiety raem kobiety raem kobiety raem kobiety Raem (w ) berobotni (be niepełnosprawnych) posukujący (be niepełnosprawnych) tego niepełnosprawni w tym berobotni pracownicy w wieku 45 lat i powyżej 3.5. Refundacja pracodawcom kostów skolenia pracowników X X X X Pracownicy, na których skolenie prynano pracodawcy refundację Pracownicy, który ropocęli skolenie objęte refundacją kostów skolenia Pracownicy, który ukońcyli skolenie objęte refundacją kostów skolenia Pracodawcy, którym prynano refundację kostów skolenia raem kobiety raem kobiety raem kobiety Raem w tym pracownicy w wieku 45 lat i powyżej Skolenie w ramach urlopów skoleniowych i berobotni skierowani na astępstwo Pracodawcy, którym prynano refundację Pracownicy na urlopach skoleniowych, kostów skolenia pracowników dla których refundowano kosty skolenia Berobotni atrudnieni na astępstwo, dla których refundowano wynagrodenie

9 na urlopach skoleniowych raem kobiety raem kobiety Rolnicy, którym sfinansowano kosty skolenia, ora berobotni, którym refundowano kosty pomocy prawnej, konsultacji i doradtwa dotycących podjęcia diałalności gospodarcej Rolnicy atrudnieni w trakcie lub po Berobotni, który otrymali refundację Rolnicy, który otrymali godę Rolnicy, który ukońcyli skolenie ukońceniu skolenia kostów pomocy prawnej, konsultacji i na sfinansowanie kostów skolenia sfinansowane Fundusu Pracy sfinansowanego Fundusu Pracy doradtwa raem kobiety raem kobiety raem kobiety raem kobiety Berobotni, który otrymali stypendium na kontynuowanie nauki Ogółem berobotni, który otrymali stypendium na kontynuowanie nauki w tym w skołach ponadgimnajalnych Berobotni, który podjęli pracę w trakcie nauki Berobotni, który podjęli pracę w okresie do 3 miesięcy po ukońceniu nauki raem kobiety raem kobiety raem kobiety raem kobiety Berobotni, który ropocęli naukę Berobotni, który kontynuują naukę

10 3.9. Osoby, którym sfinansowano kosty egaminów umożliwiających uyskanie uprawnień awodowych, certyfikatów lub tytułów awodowych ora kosty uyskania licencji niebędnych do wykonywania awodu Osoby, którym sfinansowano Osoby, które podjęły pracę Fundusu Pracy kosty egaminów lub licencji w okresie do 3 miesięcy po daniu egaminu lub uyskaniu licencji raem kobiety raem kobiety Raem (w ) berobotni (be niepełnosprawnych) posukujący (be niepełnosprawnych) tego niepełnosprawni w tym berobotni pracownicy w wieku 45 lat i powyżej Berobotni, który be skierowania starosty ucestnicyli w skoleniu organiowanym pre inny podmiot Berobotni, który ropocęli skolenie Berobotni, który ukońcyli skolenie w trakcie skolenia Berobotni, który podjęli pracę w okresie do 3 miesięcy po ukońceniu skolenia raem kobiety raem kobiety raem kobiety raem kobiety Raem w tym berobotni niepełnosprawni i cas trwania skoleń dla berobotnych i posukujących osób, akońconych skoleń które ukońcyły skolenie Raem (w do 85) do 30 godin od 31 godin do 80 godin tego od 81 godin do 150 godin od 151 godin do 300 godin powyżej 300 godin Osoby, którym sfinansowano Fundusu Pracy kosty studiów podyplomowych Osoby, które uyskały godę starosty na współfinansowanie kostów studiów podyplomowych osoby, które ropocęły studia podyplomowe osoby, które ukońcyły studia podyplomowe osoby, które podjęły pracę w trakcie studiów podyplomowych osoby, które podjęły pracę w okresie do 3 miesięcy po ich ukońceniu raem kobiety raem kobiety raem kobiety raem kobiety Raem (w ) berobotni (be niepełnosprawnych) posukujący

11 tego niepełnosprawni w tym berobotni pracownicy wieku 45 lat i powyżej Instytucje skoleniowe realiujące skolenia dla berobotnych i posukujących Instytucje skoleniowe Instytucji skoleniowych akońconych skoleń osób, które ukońcyły skolenie ogółem Ogółem (w do 102) skoła średnia, policealna skoła wyżsa centra kstałcenia ustawicnego, centra kstałcenia praktycnego ośrodek dokstałcania i doskonalenia awodowego tego placówka naukowa, naukowo-badawca, ośrodek badawco rowojowy akład stowarysenie, fundacja ora inna osoba prawna osoba fiycna specjalistycny ośrodek skoleniowo - rehabilitacyjny inna forma kobiety Wnioski o skierowania na wybrane formy aktywiacji berobotnych posukujących pracodawców rolników raem kobiety raem kobiety skierowanie na skolenie X X Osoby, które pożyckę skoleniową X X łożyły refundację kostów skolenia 105 X X X X 0 X wniosek o: refundację kostów skolenia pracowników na urlopach skoleniowych 106 X X X X 0 X sfinansowanie kostów skolenia 107 X X X X X 0 sfinansowanie kostów studiów podyplomowych X X sfinansowanie FP kostów egaminów lub licencji X X

12 Diał 4. STAŻ U PRACODAWCY I PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH 4.1. Kategorie berobotnych ora niepełnosprawnych posukujących i niepoostających w atrudnieniu, ucestnicących w programie stażu Osoby, które ropocęły ukońcyły tego trwający: podjęły pracę w trakcie staż staż od 3 do 6 miesięcy powyżej 6 do 12 miesięcy lub w okresie do 3 miesięcy po ukońceniu stażu raem kobiety raem kobiety raem kobiety raem kobiety raem kobiety Ogółem (w ) berobotni (be tego niepełnosprawnych) niepełnosprawni berobotni niepełnosprawni posukujący i nie poostający w atrud. Z ogółem osoby podejmujące staż w gospodarstwie rolnym

13 4.2. Kategorie osób berobotnych ora posukujących ucestnicących w programie prygotowania awodowego dorosłych uwględnieniem jego formy ropocęły program ukońcyły program dobyły świadectwa, dyplom lub aświadcenie podjęły pracę w trakcie lub w okresie do 3 miesięcy po ukońceniu programu raem kobiety raem kobiety raem kobiety raem kobiety Osoby ucestnicące w programie ogółem (w.07+15) raem (w.08+09) berobotni Praktycn a nauka awodu Pryucen ie do posukujący (w do 14) otrymujący świadcenie 10 socjalne tego ucestnicący w ajęciach w Centrum Integracji Społecnej tego żołniere reerwy pobierający rentę skoleniową pobierający świadcenie skoleniowe raem (w.16+17) berobotni posukujący (w do 22) tego otrymujący świadcenie 18 socjalne ucestnicący w ajęciach w Centrum Integracji Społecnej tego żołniere reerwy pobierający rentę skoleniową pobierający świadcenie 22 skoleniowe

14 4.3. Osoby, które ukońcyły staż i prygotowanie awodowe dorosłych według wieku, poiomu wykstałcenia i casu trwania programu Osoby, które ukońcyły prygotowanie tego staż awodowe praktycną naukę awodu pryucenie do dorosłych ogółem berobotni posukujący berobotni Ogółem wiek lat i więcej wyżse wykpolicealne i średnie awodowe stał- średnie ogólnokstałcące cenie asadnice awodowe gimnajalne i poniżej cas X 0 X X X trwania X 0 X X X programu X X X X w miesiącach X X X X X X X X ogółem tego ogółem tego posukujący

15 4.4. Obsary awodowe, w których berobotni odbyli program stażu lub prygotowania awodowego dorosłych osoby, które ukońcyły staż podjęły pracę w trakcie lub w okresie do 3 miesięcy po ukońceniu stażu ukońcyły prygotowanie awodowe dorosłych tego praktycną naukę awodu podjęły pracę w trakcie lub w okresie do 3 miesięcy po ukońceniu prygotowania awodowego dorosłych tego praktycną naukę awodu raem kobiety raem kobiety raem kobiety raem kobiety raem kobiety raem kobiety Ogółem osoby ucestnicące w programie (w do 68) skolenie naucycieli i nauka o kstałceniu stuka, kultura, remiosło artystycne nauki humanistycne (be jęyków obcych) i społecne (w tym: ekonomia, socjologia, psychologia, politologia, etnologia, geografia) jęyki obce diennikarstwo i informacja naukowo-technicna spredaż, marketing, public relations, handel nieruchomościami rachunkowość, księgowość, bankowość, ubepiecenia, analia inwestycyjna arądanie i administrowanie prace sekretarskie i biurowe tego prawo nauki o życiu i nauki pryrodnice (w tym: biologia, oologia, chemia, fiyka) matematyka i statystyka informatyka i wykorystanie komputerów technika i handel artykułami technicnymi (w tym: mechanika, metalurgia, energetyka, elektryka, elektronika, telekomunikacja, miernictwo, naprawa i konserwacja pojadów) górnictwo i pretwórstwo premysłowe (w tym: premysł spożywcy, lekki, chemicny) architektura i budownictwo rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo weterynaria opieka drowotna opieka społecna (w tym: opieka nad osobami niepełnosprawnymi, starsymi, diećmi, wolontariat) ochrona własności i osób ochrona środowiska usługi hotelarskie, turystyka i rekreacja usługi gastronomicne usługi fryjerskie, kosmetycne usługi krawieckie, obuwnice usługi stolarskie, sklarskie usługi transportowe (w tym kursy prawa jady) poostałe usługi inne obsary awodowe

16 4.5. Osoby, które ubiegały się o staż lub prygotowanie awodowe dorosłych Osoby ubiegające się o staż lub prygotowanie awodowe dorosłych ogółem (w ) berobotnych posukujących raem kobiety raem kobiety ubiegające się o staż tego w tym w gospodarstwie rolnym ubiegające się o ucestnictwo praktycnej nauki awodu ubiegające się o ucestnictwo w pryuceniu do Cas na prygotowanie danych do wypełnienia formulara (min) 120 Cas na wypełnienie formulara (min) 30

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0221

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 0221 Powiatowy Urąd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wałbrych Wojewódki Urąd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 891074830 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka

Bardziej szczegółowo

socjalne 08 0 0 0 0 0 0 0 0 z górniczym tego uczestniczący w zajęciach w

socjalne 08 0 0 0 0 0 0 0 0 z górniczym tego uczestniczący w zajęciach w Diał 3. SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ 3.1. Kategorie berobotnych, posukujących ora pracowników w wieku 45 lat i powyżej kierowanych na skolenia Osoby,

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 9999

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 9999 Powiatowy Urąd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Jarocin Wojewódki Urąd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 250057259 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 3006

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 3006 Powiatowy Urąd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Jarocin Wojewódki Urąd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 250057259 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 1420

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 1420 Powiatowy Urząd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Płońsk Wojewódzki Urząd Pracy w... Numer identyfikacyjny REGON 130433310 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS - 01

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS - 01 Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach Powiat słubicki Numer identyfikacyjny REGON Dział. PORADNICTWO ZAWODOWE I INFORMACJA ZAWODOWA Poradnictwo indywidualne liczba wizyt w ramach porady indywidualnej MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Powiatowy Urąd Pracy w Sokółce Numer identyfikacyjny REGON 050867303 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka 1/3/5, 00-513 Warsawa Załącnik nr 4 do sprawodania MPiPS - 01 Poradnictwo awodowe

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Urąd Pracy Powiatu Krakowskiego Numer identyfikacyjny REGON 357117180 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka 1/3/5, 00-513 Warsawa Załącnik nr 4 do sprawodania MPiPS - 01 Poradnictwo awodowe

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa Powiatowy Urząd Pracy w UPPK CALY Powiaty Razem Numer identyfikacyjny REGON MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka //, - Warszawa ZAŁĄCZNIK do sprawozdania MPiPS - Poradnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Powiatowy Urąd Pracy w Kłodku Numer identyfikacyjny REGON 891129123 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka 1/3/5, 00-513 Warsawa Załącnik nr 4 do sprawodania MPiPS - 01 Poradnictwo awodowe

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ

SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ Dział 2. SZKOLENIE BEZROBOTNYCH, POSZUKUJĄCYCH PRACY ORAZ PRACOWNIKÓW W WIEKU 45 LAT I POWYŻEJ 2.1. Kategorie uczestników szkoleń Osoby, które rozpoczęły w trakcie szkolenia lub do 3 miesięcy 0 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa ZAŁĄCZNIK 4 do sprawozdania MPiPS - 01

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa ZAŁĄCZNIK 4 do sprawozdania MPiPS - 01 Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu Numer identyfikacyjny REGON 21028216 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa ZAŁĄCZNIK 4 do sprawozdania MPiPS - 01 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-01

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-01 Powiatowy Urząd Pracy / Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Załącznik nr 4 do sprawozdania MPiPS-1 w... Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 9999. Bezrobotni Bezrobotni, którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 9999. Bezrobotni Bezrobotni, którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, Powiatowy Urąd Pracy w Prasnysu Sprawodanie o rynku pracy Wysłać do 5. dnia robocego a popredni miesiąc Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 0601

Gmina: Miejscowość: Powiat: 0601 Powiatowy Urąd Pracy w Białej Podlaskiej Numer identyfikacyjny REGON 030884889 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodka 1/3/5, 00-513 Warsawa Załącnik nr 4 do sprawodania MRPiPS

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe Informacja zawodowa. w okresie sprawozdawczym. razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety

Poradnictwo zawodowe Informacja zawodowa. w okresie sprawozdawczym. razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety PULS: St*R - Strumień wydruku - wyk. Krzempek dn. 02.03.12 Strona 1 z 14 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy ZAŁĄCZNIK 4 do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999

Gmina: Miejscowość: Powiat: 9999 Powiatowy Urąd Pracy w Wągrowcu Numer identyfikacyjny REGON 570867230 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodka 1/3/5, 00-513 Warsawa Załącnik nr 4 do sprawodania MPiPS - 01 Poradnictwo,

Bardziej szczegółowo

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne:

1. Liczba instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim ( łącznie z oddziałami i filiami ) w podziale na instytucje publiczne i niepubliczne: Analiza działalności instytucji szkoleniowych w województwie lubelskim i ich oferty szkoleniowej, zarejestrowanych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od 01-01-2012 do 31-12-2012 roku. Według

Bardziej szczegółowo

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 9999

Gmina: 999999 Miejscowość: 9999999 Powiat: 9999 Powiatowy Urąd Pracy w Jastrębiu-Zdroju Numer identyfikacyjny REGON 276718858 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka 1/3/5, 00-513 Warsawa Załącnik nr 4 do sprawodania MPiPS - 01 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ ROKU.

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ ROKU. REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 30.04.2011 ROKU. Od początku prowadzenia rejestru tj. od 1 grudnia 2004 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dokonał

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodka //, - Warsawa Powiatowy Urąd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 998 MPiPS Sprawodanie o rynku pracy..-.. Wysłać do. dnia robocego każdego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy ul. Nowogrodka //5, -5 Warsawa Powiatowy Urąd Pracy w Scytnie 5958 MPiPS.8.-.8. każdego miesiąca danymi a popredni miesiąc Diał. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH.. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) 13 X 62 X 7 X 444 X 6

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) 13 X 62 X 7 X 444 X 6 ul. Nowogrodka 1/3/5, 00-513 Warsawa Powiatowy Urąd Pracy Wysłać do 5. dnia robocego każdego miesiąca danymi a popredni miesiąc do wojewódkiego urędu pracy Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1.

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Białej Podlaskiej Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Mrągowie Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem ogółem do asiłku

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w ie Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem ogółem

Bardziej szczegółowo

Ogółem /w. 02 + 04/ 01 655 334 241 162 6152 4231 909 587

Ogółem /w. 02 + 04/ 01 655 334 241 162 6152 4231 909 587 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodka 1/3/5, 00-513 Warsawa Powiatowy Urąd Pracy MPiPS - 01 Prekaać/Wysłać do 5 dnia robocego Sprawodanie o rynku pracy każdego miesiąca do Numer statystycny-regon

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: 1417

Gmina: Miejscowość: Powiat: 1417 Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku Numer identyfikacyjny REGON 16261716 MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Załącznik nr 4 do sprawozdania MRPiPS - 1 Termin

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w ie Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem ogółem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. zarejestrowani podjęli pracę. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. zarejestrowani podjęli pracę. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Sosnowcu Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani Wyscególnienie arejestrowani podjęli pracę w tym prawem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. zarejestrowani podjęli pracę. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. zarejestrowani podjęli pracę. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Sosnowcu Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani Wyscególnienie arejestrowani podjęli pracę w tym prawem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w u Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem ogółem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Bartosycach Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w u Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem ogółem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w u Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem ogółem

Bardziej szczegółowo

Analiza działalności instytucji szkoleniowych województwa podkarpackiego, posiadających wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od

Analiza działalności instytucji szkoleniowych województwa podkarpackiego, posiadających wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od Analiza działalności instytucji szkoleniowych województwa podkarpackiego, posiadających wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Rzeszów 2015 Wstęp Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w ie Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem ogółem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Gliwicach Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Gliwicach Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Gliwicach Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Gliwicach Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Gliwicach Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Sokółce Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Prosowicach Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem ogółem

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do sprawozdania MPiPS - 01

Załącznik 4 do sprawozdania MPiPS - 01 Powiatowy Urząd Pracy w Lipsku Numer identyfikacyjny REGON 6798452 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Załącznik 4 do sprawozdania MPiPS - Poradnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo indywidualne Poradnictwo grupowe Badania testowe Zorganizowane grupy

Poradnictwo indywidualne Poradnictwo grupowe Badania testowe Zorganizowane grupy PULS: St*R - Strumień wydruku - wyk. Czerewko dn. 29.06.10 Strona 1 z 8 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy ZAŁĄCZNIK 4 do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Stumie siedibą w Diergoniu Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy Powiatowy Urąd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 79968 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodka //, - Warsawa MPiPS Sprawodanie o rynku pracy.9.-.9. Prekaać/wysłać do. dnia robocego

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w u Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem ogółem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w u Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem ogółem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w u Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem ogółem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w u Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem ogółem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w u Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem ogółem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w ie Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem ogółem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w ie Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem ogółem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem ogółem

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Rykach Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Rykach Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 30.04.2010 ROKU.

REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 30.04.2010 ROKU. REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STAN NA DZIEŃ 0.04.2010 ROKU. Od początku prowadzenia rejestru tj. od 1 grudnia 2004 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dokonał

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w ie Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem ogółem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w ie Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem ogółem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem ogółem

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodka //, - Warsawa Powiatowy Urąd Pracy GRAJEWO Numer identyfikacyjny REGON 7998 MPiPS Sprawodanie o rynku pracy..-.. Prekaać/wysłać do. dnia robocego

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Siedlcach Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Gostyniu Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Sosnowcu Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Wysokiem Maowieckiem Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Żywcu Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Żywcu Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Żywcu Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Suwałkach Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w ie Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni arejestrowani Berobotni który podjęli pracę Berobotni arejestrowani w tym prawem ogółem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Samotułach Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Samotułach Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Namysłowie Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni arejestrowani Berobotni który podjęli pracę Berobotni arejestrowani ogółem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Jaśle Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Urąd Pracy Powiatu Krakowskiego Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Namysłowie Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni arejestrowani Berobotni który podjęli pracę Berobotni arejestrowani ogółem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Łęcycy Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Łęcycy Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Świętochłowicach Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Kamieniu Pomorskim Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Kamieniu Pomorskim Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Kamieniu Pomorskim Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Jeleniej Góre Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Wejherowie Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Suchej Beskidkiej Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w ie Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni arejestrowani Berobotni który podjęli pracę Berobotni arejestrowani w tym prawem ogółem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem ogółem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem ogółem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem ogółem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem ogółem

Bardziej szczegółowo

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

zarejestrowani Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy w Grajewie Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni arejestrowani Berobotni który podjęli pracę Berobotni arejestrowani ogółem w

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem ogółem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem ogółem

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem ogółem

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni, którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni, którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) ul. Nowogrodka 1/3/5, 00-513 Warsawa Powiatowy Urąd Pracy w Białej Sprawodanie o rynku pracy Termin prekaania: godnie PBSSP 2016 r. Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodka /3/5, -53 Warsawa Miejski Urąd Pracy w Lublinie Numer identyfikacyjny REGON 3367 MPiPS Sprawodanie o rynku pracy..- 3.. Wysłać do 5. dnia robocego

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem)

Gmina: Miejscowość: Powiat: Bezrobotni Bezrobotni którzy. Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) Powiatowy Urąd Pracy Diał 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura berobotnych Wyscególnienie Berobotni Berobotni który Berobotni arejestrowani arejestrowani podjęli pracę w tym prawem ogółem

Bardziej szczegółowo