F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2013"

Transkrypt

1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, Warsawa Nawa i adres jednostki sprawodawcej Numer indentyfikacyjny REGON F-01/s Sprawodanie o prychodach, kostach i wyniku finansowym skół wyżsych a rok 2013 Portal sprawodawcy GUS Urąd Statystycny ul. Danusi Gdańsk Prekaać/wysłać w terminie do 28 marca 2014 r. Obowiąek prekaywania danych statystycnych wynika art. 30 pkt 3 ustawy dnia 29 cerwca 1995 r. o statystyce publicnej (D. U r. po. 591, późn. m.) ora roporądenia Rady Ministrów dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycnych statystyki publicnej na rok 2013 (D. U. po. 1391, późn. m.). ( sekretariatu jednostki sporądającej sprawodanie WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) Diał I. Rachunek ysków i strat w tysiącach łotych jednym nakiem po precinku Wyscególnienie Prychody diałalności operacyjnej (wierse 02+24) 01 Prychody podstawowej diałalności operacyjnej (wierse ) 02 Prychody ogółem diałalności dydaktycnej (wierse ) 03 dotacje budżetu państwa 04 dotacja podstawowa 05 środki budżetów jednostek samorądu terytorialnego lub ich wiąków 06 opłaty a świadcone usługi edukacyjne 07 na studiach niestacjonarnych 08 poostałe 09 Prychody ogółem diałalności badawcej (wierse ) 10 dotacje na finansowanie diałalności statutowej 11 na utrymanie potencjału badawcego 12 na diałalność polegającą na prowadeniu badań naukowych lub prac rowojowych służących rowojowi młodych naukowców 13 środki na realiację projektów finansowanych pre Narodowe Centrum Badań i Rowoju 14 środki na realiację projektów finansowanych pre Narodowe Centrum Nauki 15 środki na finansowanie współpracy naukowej agranicą 16 agranicne środki finansowe niepodlegające wrotowi 17 fundusy strukturalnych 18 spredaż poostałych prac i usług badawcych i rowojowych 19 środki na realiację programów lub predsięwięć określanych pre ministra właściwego do spraw nauki 20 poostałe 21 Prychody ogółem diałalności gospodarcej wyodrębnionej 22 Kost wytworenia świadceń na własne potreby jednostki 23 Poostałe prychody (wierse 25+26) 24 Prychody e spredaży towarów i materiałów 25 Poostałe prychody operacyjne (wierse 27+28) 26 ysk e bycia niefinansowych aktywów trwałych 27 inne poostałe prychody operacyjne 28 równowartość rocnych odpisów amortyacyjnych środków trwałych ora wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych dotacji celowych, 29 a także otrymanych nieodpłatnie innych źródeł prychody likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych ora korekty odpisów aktualiujących 30 wartość niefinansowych aktywów trwałych

2 Diał I. Rachunek ysków i strat (dokońcenie) Wyscególnienie w tysiącach łotych jednym nakiem po precinku Kosty diałalności operacyjnej (wierse 32+53) 31 Kosty podstawowej diałalności operacyjnej (wiers 49) 32 Amortyacja 33 Zużycie materiałów i energii 34 energia 35 Usługi obce 36 Podatki i opłaty 37 Wynagrodenia 38 wynikające e stosunku pracy 39 Ubepiecenia społecne i inne świadcenia na rec pracowników 40 składki tytułu ubepieceń społecnych i fundusu pracy 41 w tym dopłaty do kwater, wyżywienia, asiłki na agospodarowanie, wydatki na ochronę drowia 42 odpis na akładowy fundus świadceń socjalnych 43 Poostałe kosty rodajowe 44 w aparatura naukowo-badawca 45 tym podróże służbowe 46 Ogółem kosty rodajowe (wierse ) 47 Zmiana stanu produktów (-, +) 48 Ogółem kosty własne podstawowej diałalności operacyjnej (wierse 47+48) i (wierse ) 49 diałalności dydaktycnej 50 diałalności badawcej 51 diałalności gospodarcej wyodrębnionej 52 Poostałe kosty (wierse 54+55) 53 Wartość spredanych towarów i materiałów 54 Poostałe kosty operacyjne (wierse 56+57) 55 strata e bycia niefinansowych aktywów trwałych 56 inne poostałe kosty operacyjne 57 odpisy aktualiujące wartość aktywów niefinansowych i apasów, kosty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ora wartość netto likwidowanych środków trwałych ora wartości niematerialnych i prawnych 58 Zysk (strata) na diałalności operacyjnej (wierse 01-31) 59 Prychody finansowe 60 odsetki uyskane 61 Kosty finansowe 62 odsetki apłacone 63 Zysk (strata) na diałalności (wierse ) 64 Wynik dareń nadwycajnych (wierse 66-67) 65 Zyski nadwycajne 66 Straty nadwycajne 67 Zysk (strata) brutto (wierse 64+65) 68 Podatek dochodowy 69 cęść bieżąca 70 cęść odrocona 71 Poostałe obowiąkowe mniejsenie ysku (więksenie straty) 72 Zysk (strata) netto (wierse ) 73

3 Diał II. Funduse-stan w dniu 31 grudnia w tysiącach łotych jednym nakiem po precinku Wyscególnienie stan fundusu na pocątek roku 01 dotacji budżetu państwa 02 więksenia ogółem (wierse ) 03 dotacja budżetu państwa 04 w prenacona na pomoc dla doktorantów 05 tym remonty domów i stołówek studenckich 06 opłaty a korystanie domów studenckich 07 opłaty a korystanie e stołówek studenckich 08 inne prychody 09 mniejsenia ogółem (wierse dla studentów (wierse ) 11 stypendia socjalne 12 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 13 stypendia rektora dla najlepsych studentów 14 stypendia ministra a wybitne osiągnięcia 15 apomogi 16 dla doktorantów (wierse Fundus pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Zakładowy fundus świadceń socjalnych Fundus asadnicy Własny fundus stypendialny Fundus rowoju ucelni stypendia socjalne 18 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 19 stypendia dla najlepsych doktorantów 20 stypendia ministra a wybitne osiągnięcia 21 apomogi 22 kosty utrymania domów i stołówek studenckich 23 wynagrodenia 24 w wynikające e stosunku pracy 25 tym składki na ubepiecenia społecne i fundus pracy 26 remonty i moderniacja 27 kosty realiacji adań wiąanych prynawaniem i wypłacaniem stypendiów i apomóg dla studentów i doktorantów 28 stan fundusu na koniec okresu sprawodawcego (wierse ) 29 dotacji budżetu państwa 30 stan fundusu na pocątek roku 31 więksenia ogółem 32 mniejsenia ogółem 33 stan fundusu na koniec okresu sprawodawcego (wierse ) 34 stan fundusu na pocątek roku 35 więksenia ogółem 36 w odpis ysku netto 37 tym aktualiacja wyceny środków trwałych 38 mniejsenia ogółem 39 w pokrycie straty netto 40 tym aktualiacja wyceny środków trwałych 41 stan fundusu na koniec okresu sprawodawcego (wierse ) 42 stan fundusu na pocątek roku 43 więksenia ogółem 44 odpis w ciężar kostów diałalności dydaktycnej 45 mniejsenia ogółem 46 stan fundusu na koniec okresu sprawodawcego (wierse ) 47 stan fundusu na pocątek roku 48 więksenia ogółem 49 mniejsenia ogółem 50 stan fundusu na koniec okresu sprawodawcego (wierse ) 51 Inne funduse tworone na podstawie odrębnych ustaw stan fundusu na pocątek roku 52 więksenia ogółem 53 mniejsenia ogółem 54 stan fundusu na koniec okresu sprawodawcego (wierse ) 55

4 Diał III. Dane uupełniające-stan w dniu 31 grudnia w tysiącach łotych jednym nakiem po precinku Wyscególnienie Nakłady na recowe aktywa trwałe (wartość od pocątku roku do końca okresu sprawodawcego) 01 nakłady na urądenia technicne i masyny, środki transportu i inne środki trwałe 02 Dotacje celowe prenacone na finansowanie lub dofinansowanie kostów realiacji inwestycji i akupów inwestycyjnych 03 Dotacje Narodowego Centrum Badań i Rowoju prenacone na finansowanie lub dofinansowanie kostów realiacji inwestycji i akupów inwestycyjnych 04 Dotacje Narodowego Centrum Nauki prenacone na finansowanie lub dofinansowanie kostów realiacji inwestycji i akupów inwestycyjnych 05 Bewrotne środki pomocy agranicnej na sfinansowanie lub dofinansowanie kostów realiacji inwestycji i akupów inwestycyjnych 06 Unii Europejskiej 07 Poostałe środki otrymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kostów realiacji inwestycji i akupów inwestycyjnych (poa dotacjami wykaanymi w wiersu 03) 08 Aktywa trwałe i obrotowe (wybrane poycje) Należności długoterminowe 09 Inwestycje długoterminowe 10 udiały lub akcje 11 inne papiery wartościowe 12 udielone pożycki 13 Długoterminowe rolicenia międyokresowe 14 Zapasy 15 Należności krótkoterminowe 16 tytułu podatków, dotacji, ceł, ubepieceń społecnych i ubepiecenia drowotnego ora innych świadceń 17 Krótkoterminowe aktywa finansowe (wybrane poycje) udiały lub akcje 18 inne papiery wartościowe 19 udielone pożycki 20 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 21 Krótkoterminowe rolicenia międyokresowe 22 Pasywa (wybrane poycje) Zobowiąania długoterminowe 23 kredyty i pożycki 24 Zobowiąania krótkoterminowe 25 kredyty i pożycki 26 tytułu dostaw i usług 27 tytułu podatków, ceł, ubepieceń i innych świadceń 28 tytułu wynagrodeń 29 Długoterminowe rolicenia międyokresowe 30 Krótkoterminowe rolicenia międyokresowe 31 Poostałe dane uupełniające (wybrane poycje) Kost remontu budynków i budowli 32 remonty domów i stołówek studenckich 33 Podatek VAT należny ogółem 34 Podatek VAT nalicony do odlicenia 35 podatku VAT podlegająca wpłacie do budżetu 36 podatku VAT do wrotu 37 Prosę podać sacunkowy cas (w minutach) prenacony na prygotowanie danych dla potreb wypełnianego formulara. Prosę podać sacunkowy cas (w minutach) prenacony na wypełnienie formulara. 2 1 ( osoby sporądającej sprawodanie WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) (imię, nawisko i telefon osoby sporądającej sprawodanie) (miejscowość, data) (piecątka imienna i podpis osoby diałającej w imieniu sprawodawcy)

5 Objaśnienia do formulara F-01/s Uwaga: W u firmy każdy nak powinien ostać wpisany w odrębnej kratce. Prykład wypełnienia a: Z E N O N. K O W A L S K X X X. Y Y Y. P L Akty prawne: 1. Ustawa dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o skolnictwie wyżsym (D. U r., po. 572, późn. m.) 2. Ustawa dnia 30 kwietnia 2010 r. o asadach finansowania nauki (D. U. Nr 96, po. 615, późn. m.) 3. Ustawa dnia 29 wreśnia 1994 r. o rachunkowości (D. U r. po. 330, późn. m.) 4. Roporądenie Rady Ministrów dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie scegółowych asad gospodarki finansowej ucelni publicnych (D. U. po. 1533). 5. Ustawa dnia 18 marca 2011r. o mianie ustawy Prawo o skolnictwie wyżsym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym ora o stopniach i tytule w akresie stuki ora mianie niektórych innych ustaw (D. U. Nr 84, po. 455, późn. m.). Diał I. Rachunek ysków i strat Prychody diałalności operacyjnej W wiersu 01 wykauje się sumę prychodów diałalności operacyjnej wyscególnionych w wiersach 02 i 24. W wiersu 02 wykauje się sumę prychodów podstawowej diałalności operacyjnej wyscególnioną w wiersach 03, 10, 22, 23. W wiersu 03 wykauje się ogółem prychody diałalności dydaktycnej wyscególnione w wiersach 04, 06, 07, 09. W wiersu 04 wykauje się sumę dotacji podmiotowych w obsare diałalności dydaktycnej. W wiersu 05 wykauje się dotację podmiotową na adania wiąane kstałceniem studentów studiów stacjonarnych, studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1a ustawy dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o skolnictwie wyżsym, wyłąceniem kstałcenia, o którym mowa w art. 99 ust.1 pkt 1a ustawy, kstałceniem ucestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych ora utrymaniem ucelni, na remonty, waną dotacją podstawową. W wiersu 06 wykauje się środki budżetów jednostek samorądu terytorialnego lub ich wiąków. W wiersu 07 wykauje się opłaty a świadcone usługi edukacyjne. W wiersu 09 wykauje się poostałe prychody diałalności dydaktycnej, w scególności wynajmu pomiesceń, środki pochodące e źródeł agranicnych niepodlegające wrotowi, środki otrymane na rec stypendystów niebędących obywatelami polskimi, środki budżetowe na nagrody ministra ora e spredaży innych usług niewymienione w wiersach 4, 6, 7. W wiersu 10 wykauje się sumę prychodów ogółem diałalności badawcej, wierse 11, 14, 15, 16, 19, 20 i 21., W wiersu 11 należy podać wielkość dotacji podmiotowej i celowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o asadach finansowania nauki w wysokości planowanych kostów własnych mających pokrycie w prynanych środkach finansowych. W wiersu 12 należy podać wielkość dotacji (do wysokości poniesionych kostów własnych mających pokrycie w prynanych środkach finansowych). W wiersu 13 należy podać wielkość dotacji (do wysokości poniesionych kostów własnych mających pokrycie w prynanych środkach finansowych). W wiersu 14 należy podać wielkość środków na realiację projektów finansowanych pre Narodowe Centrum Badań i Rowoju (do wysokości poniesionych kostów własnych mających pokrycie w prynanych środkach finansowych). W wiersu 15 należy podać wielkość środków na realiację projektów finansowanych pre Narodowe Centrum Nauki (do wysokości poniesionych kostów własnych mających pokrycie w prynanych środkach finansowych W wiersu 16 należy podać wielkość środków prynanych na finansowanie współpracy naukowej agranicą (do wysokości poniesionych kostów własnych mających pokrycie w prynanych środkach finansowych). W wiersu 17 należy podać wielkość środków awierających się w wiersu 16 pochodących e źródeł agranicnych, niepodlegających wrotowi. W wiersu 19 należy podać wartość spredaży poostałych prac i usług badawcych wykonywanych na podstawie umów awartych krajowymi i agranicnymi podmiotami gospodarcymi, osobami fiycnymi lub innymi jednostkami. W wiersu 20 należy podać wielkość środków na realiację programów lub predsięwięć (do wysokości poniesionych kostów własnych mających pokrycie w prynanych środkach finansowych). W wiersu 21 wykauje się poostałe prychody, w scególności środki budżetów jednostek samorądu terytorialnego lub ich wiąków prenacone na diałalność badawcą niewymienione w wiersach 11, 14, 15, 16,19,20 W wiersu 22 wykauje się prychody ogółem diałalności gospodarcej wyodrębnionej organiacyjnie i finansowo. W wiersu 23 wykauje się kost wytworenia świadceń na własne potreby, w scególności: na rec recowych aktywów trwałych, inwestycji długoterminowych ora fundusy wydielonych. W wiersu 25 wykauje się prychody e spredaży towarów i materiałów, tj. kwoty należne a spredane towary i materiały nieależnie od, cy ostały apłacone. W wiersu 26 wykauje się sumę poostałych prychodów operacyjnych. W wiersu 27 wykauje się ysk (nadwyżkę prychodów nad kostami) e bycia niefinansowych aktywów trwałych (środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych). W wiersu 28 wykauje się inne poostałe prychody operacyjne, a w scególności równowartość rocnych odpisów amortyacyjnych środków trwałych ora wartości niematerialnych i prawnych, sfinansowanych dotacji celowych, pomocy agranicnej, a także otrymanych nieodpłatnie innych źródeł, prychody diałalności socjalnej wiąane dofinansowaniem kostów prowadenia obiektów socjalnych, otrymane odskodowania, korekty odpisów aktualiujących wartość niefinansowych aktywów trwałych, nieodpłatnie otrymane aktywa obrotowe, odpisane predawnione obowiąania, nadwyżki składników majątku obrotowego ustalone w wyniku inwentaryacji, prychody likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, niewykorystane reerwy na prysłe badania. Kosty diałalności operacyjnej W wiersu 31 wykauje się sumę wiersy W wiersu 33 wykauje się odpisy amortyacyjne środków trwałych, także odpisywanych jednoraowo środków trwałych o niskiej wartości i księgobiorów ora wartości niematerialnych i prawnych, wyjątkiem budynków i lokali ora obiektów inżynierii lądowej i wodnej. W wiersu 34 wykauje się użycie materiałów i energii (m.in. elektrycnej, cieplnej i innej, wody ora gau), a także książek i casopism. W wiersu 36 wykauje się usługi obce świadcone pre inne jednostki, tj. usługi remontowe, transportowe, budowlano-montażowe, sprętowe, projektowe, handlowe, najmu, dierżawy, leasingu itp., prowije bankowe, wyjątkiem prowiji od kredytów. W wiersu 37 wykauje się podatki i opłaty obciążające kosty, tj. podatek akcyowy, podatek od nieruchomości, od środków transportowych, od cynności cywilnoprawnych, inne podatki lokalne, opłaty skarbowe, podatek VAT nalicony niepodlegający wrotowi lub odliceniu od podatku VAT należnego, jeśli nie dotycy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, opłaty notarialne, sądowe i celne, jeżeli nie więksają ceny nabycia składników majątkowych lub nie wiążą się postępowaniem sądowym, opłaty na rec PFRON, opłaty administracyjne, licencyjne itd. W wiersu 38 należy wykaać łącnie wynagrodenie brutto wynikające e stosunku pracy ora tytułu umowy-lecenia lub umowy o dieło. W wiersu 39 wykaać wynagrodenie wynikające e stosunku pracy. W wiersu 40 wykauje się świadcenia, tj. składki tytułu ubepieceń społecnych obciążające pracodawcę, składki na fundus pracy ora świadcenia na rec pracowników, jak np. odpisy na akładowy fundus świadceń socjalnych, dopłaty do kwater, wyżywienia, skolenia pracowników, kosty wiąane bhp i ochroną drowia, stypendia naukowe ora stypendia doktoranckie dla ucestników studiów doktoranckich, asiłki na agospodarowanie. W wiersu 42 wykauje się dopłaty do kwater, wyżywienia, asiłki na agospodarowanie, wydatki na ochronę drowia. W wiersu 44 wykauje się poostałe kosty rodajowe niekwalifikujące się do kostów wymienionych w wiersach 33, 34, 36, 37, 38 i 40, np. kosty krajowych i agranicnych podróży służbowych, rycałty a używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, kosty repreentacji i reklamy, składki tytułu ubepieceń majątkowych i osobowych, kosty świadceń wypłacanych studentom alicanych do kostów diałalności dydaktycnej (wynagrodenia a praktyki, wrot kostów prejadów), kosty akupu aparatury naukowo-badawcej. W wiersu 48 wykauje się mianę stanu produktów: więksenia wartość ujemna, mniejsenia wartość dodatnia. W wiersu 49 wykauje się kosty podstawowej diałalności operacyjnej sumę wiersy W wiersu 50 wykauje się kost własny diałalności dydaktycnej wynikający ewidencji księgowej.

6 W wiersu 51 wykauje się kost własny diałalności badawcej wynikający ewidencji księgowej. W wiersu 52 wykauje się kost własny diałalności gospodarcej wyodrębnionej organiacyjnie i finansowo, wynikający ewidencji księgowej. W wiersu 54 wykauje się (w cenie nabycia) wartość spredanych towarów i materiałów dotycących wyłącnie diałalności operacyjnej. W wiersu 55 wykauje się poostałe kosty operacyjne. W wiersu 56 wykauje się stratę (nadwyżkę kostów nad prychodami) e bycia niefinansowych aktywów trwałych (środków trwałych), wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie. W wiersu 57 wykauje się inne poostałe kosty operacyjne, a w scególności: kosty diałalności obiektów socjalnych, odpisy aktualiujące wartość aktywów niefinansowych, odpisy aktualiujące wartość apasów ora wartość należności, apłacone i wymagające apłaty odskodowania, kary i grywny, nieawinione niedobory składników majątkowych, kosty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wartość umoronych predawnionych należności, dla których nie dokonano odpisu aktualiującego, wartość netto likwidowanych lub nieodpłatnie prekaanych środków trwałych ora wartości niematerialnych i prawnych, utworoną reerwę na pewne i prawdopodobne straty tytułu operacji gospodarcych. W wiersu 59 wykauje się ysk (stratę) na diałalności operacyjnej (w ). W wiersu 60 wykauje się prychody finansowe, tj. prychody tytułu dywidend udiałów w ysku, odsetki uyskane (od udielonych pożycek i lokat terminowych, odsetki a włokę), ysk e bycia inwestycji (nadwyżka prychodów e spredaży nad wartością w cenach nabycia spredanych inwestycji wobec całkowi lub cęściowego ustania prycyn powodujących trwałą utratę ich wartości, nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi ora inne). W wiersu 61 wykauje się odsetki uyskane. W wiersu 62 wykauje się kosty finansowe, tj. odsetki apłacone (od aciągniętych kredytów i pożycek, odsetki od obligacji, odsetki a włokę), stratę e bycia inwestycji (nadwyżkę wartości w cenach nabycia nad prychodami e spredaży), odpisy tytułu aktualiacji wartości inwestycji, nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, inne. W wiersu 64 wykauje się ysk, stratę na diałalności (w ). W wiersu 66 należy wykaać dodatnie skutki dareń trudnych do prewidenia poa diałalnością operacyjną jednostki i niewiąane ryykiem jej prowadenia tj. tytułu dareń losowych, takich jak powódź, kradież itp. W wiersu 67 należy wykaać ujemne skutki dareń trudnych do prewidenia poa diałalnością operacyjną jednostki i niewiąane ryykiem jej prowadenia, tj. tytułu dareń losowych, takich jak powódź, kradież itp. W wiersu 68 wykauje się ysk, stratę brutto (w ). W wiersu 69 wykauje się podatek dochodowy. W wiersu 70 wykauje się cęść bieżącą podatku dochodowego. W wiersu 71 wykauje się cęść odroconą podatku dochodowego. Diał II. Funduse W diale tym wykauje się stany na koniec okresu sprawodawcego ora miany w obrębie fundusy ucelni. Stany fundusy na pocątek okresu sprawodawcego i na koniec okresu sprawodawcego powinny odpowiadać stanom wykaywanym w odpowiednich poycjach pasywów bilansu ujmujących funduse. W wiersu 03 wykauje się więksenia ogółem fundusu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. W wiersu 04 wykauje się otrymaną dotację podmiotową na pomoc materialną dla studentów i doktorantów. W wiersu 07 wykauje się opłaty a korystanie domów studenckich prowadonych pre ucelnię. W wiersu 08 wykauje się opłaty a korystanie e stołówek studenckich prowadonych pre ucelnię. W wiersu 09 wykauje się inne prychody fundusu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów łącnie e środkami budżetu na stypendia ministra a wybitne osiągnięcia. W wiersu 10 wykauje się mniejsenia ogółem fundusu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (w ). W wiersu 12 wykauje się mniejsenia tytułu stypendiów socjalnych dla studentów. W wiersu 13 wykauje się mniejsenia tytułu stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych. W wiersu 14 wykauje się mniejsenia tytułu stypendiów rektora dla najlepsych studentów. W wiersu 15 wykauje się mniejsenia tytułu stypendiów ministra a wybitne osiągnięcia. W wiersu 16 wykauje się mniejsenia tytułu apomóg prynanych studentom. W wiersu 18 wykauje się mniejsenia tytułu stypendiów socjalnych dla doktorantów. W wiersu 19 wykauje się mniejsenia tytułu stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych. W wiersu 20 wykauje się mniejsenia tytułu stypendiów dla najlepsych doktorantów. W wiersu 21 wykauje się mniejsenia tytułu stypendiów ministra a wybitne osiągnięcia. W wiersu 22 wykauje się mniejsenia tytułu apomóg prynanych doktorantom. W wiersu 23 wykauje się mniejsenia w poycji kosty utrymania domów i stołówek studenckich prowadonych pre ucelnie. W wiersu 24 należy wykaać łącnie wynagrodenia brutto wynikające e stosunku pracy (osobowe i dodatkowe wynagrodenia rocne) ora tytułu umowy-lecenia lub umowy o dieło (wiers dotycy ucelni publicnych). W wiersu 25 należy wykaać wynagrodenia wynikające e stosunku pracy. W wiersu 26 należy wykaać składki tytułu ubepieceń społecnych obciążające pracodawcę ora składki na fundus pracy. W wiersu 27 należy wykaać mniejsenia tytułu remontów i moderniacji. W wiersu 28 wykauje się kosty realiacji adań wiąanych prynawaniem i wypłacaniem stypendiów ora apomóg dla studentów i doktorantów, ponosonych pre ucelnię. W wiersach od 31 do 34 wykauje się stany ora miany akładowego fundusu świadceń socjalnych. W wiersu 35 wykauje się stan fundusu asadnicego na pocątek roku, odpowiadający poycji pasywów bilansu A.I. Kapitał (fundus) podstawowy, a w wiersu 42 wykauje się stan fundusu na koniec okresu sprawodawcego. W wiersu 37 należy wykaać odpisy ysku netto. W wiersu 38 wykauje się więksenie tytułu aktualiacji wyceny środków trwałych. W wiersu 40 wykauje się mniejsenie tytułu pokrycia straty netto. W wiersach od 43 do 47 wykauje się stany ora miany własnego fundusu stypendialnego. W wiersach od 48 do 51 wykauje się stany ora miany fundusu rowoju ucelni Diał III. Dane uupełniające W wiersu 01 wykauje się nakłady na recowe aktywa trwałe poniesione w okresie sprawodawcym, tj. nakłady na nabycie (akup) bądź wytworenie środków trwałych wymagających bądź niewymagających montażu, nabycie wartości niematerialnych i prawnych, nakłady na środki trwałe w budowie, nakłady na ulepsenie własnych i obcych środków trwałych ora inne nakłady wiąane budową i nabyciem środkiem trwałych (międy innymi: kosty transportu, montażu, ubepiecenia, ceł, odsetek i prowiji od kredytów, różnic kursowych). W wiersu 02 wykauje się nakłady na urądenia technicne i masyny, środki transportu i inne środki trwałe objęte KŚT (Klasyfikacja Środków Trwałych) grupami od 3 do 8. W wiersu 03 wykauje się dotacje budżetu państwa. W wiersu 06 wykauje się środki o charaktere bewrotnym otrymane w okresie sprawodawcym, pochodące e źródeł agranicnych, prenacone na finansowanie lub dofinansowanie nakładów na nabycie, ulepsenie, wytworenie lub budowę recowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W wiersu 08 wykauje się otrymane środki o charaktere bewrotnym (np. darowiny) inne niż dotacje (wykaane w wiersu 03) i bewrotne środki pomocy agranicnej na sfinansowanie lub dofinansowanie kostów realiacji inwestycji i akupów inwestycyjnych (wykaane w wiersu Bewrotne środki pomocy agranicnej na sfinansowanie lub dofinansowanie kostów realiacji inwestycji i akupów inwestycyjnych). Zapisy w wiersach od 09 do 31 powinny być godne odpowiednimi poycjami bilansu jednostki sporądonego na koniec okresu sprawodawcego. W wiersu 32 wykauje się kosty remontu budynków i budowli wynikające ewidencji kostów prostych. Wierse wypełniają skoły wyżse obowiąane do składania deklaracji podatkowej podatku od towarów i usług VAT. Wiers 34 obejmuje podatek należny, wiers 35 kwotę podatku naliconego do odlicenia, wiers 36 kwotę podatku podlegającą wpłacie do budżetu, wiers 37 kwotę podatku VAT do wrotu.

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2014

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2014 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warsawa www.stat.gov.pl Nawa i adres jednostki sprawodawcej Numer indentyfikacyjny REGON F-01/s Sprawodanie o prychodach, kostach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do planu rzeczowo-finansowego na 2012 r.

Objaśnienia do planu rzeczowo-finansowego na 2012 r. Objaśnienia do planu rzeczowo-finansowego na 2012 r. WAŻNE: Podczas wypełniania formularza pola mogą się wyświetlać na czerwono. W celu usunięcia koloru ostrzegawczego należy zastosować się do komentarzy,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r.

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie. Plan rzeczowo-finansowy na 2013 r. Pieczątka uczelni Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie Plan rzeczowofinansowy na 2013 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na rok

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. ... (pieczątka uczelni) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 05 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku środki z budżetów

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok Łączny plan finansowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2013 rok Toruń, czerwiec 2013 r. 2 Dział I. Rachunek zysków i strat plan 2013 wyszczególnienie [w tys. PLN] plan łączny 2013 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r. WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan rzeczowo-finansowy na 2016 r. WYSZCZEGÓLNIENIE ... (pieczątka uczelni) Proszę wpisać nazwę uczelni nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 06 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku WYSZCZEGÓLNIENIE A.

Bardziej szczegółowo

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyŝszych. za rok 2010

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyŝszych. za rok 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warsaa.stat.gov.pl Naa i adres jednostki spraodacej Numer indentyfikacyjny REGON F-01/s Spraodanie o prychodach, kostach i yniku finansoym skół

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2014 r. dla uczelni niepublicznych

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2014 r. dla uczelni niepublicznych Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2014 r. dla uczelni niepublicznych WAŻNE: Podczas wypełniania formularza pola mogą się wyświetlać na czerwono. W celu usunięcia koloru

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. dla uczelni niepublicznych

Objaśnienia do planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. dla uczelni niepublicznych Objaśnienia do planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. dla uczelni niepublicznych WAŻNE: Podczas wypełniania formularza pola mogą się wyświetlać na czerwono. W celu usunięcia koloru ostrzegawczego należy

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy na rok 2008 po zmianach

Plan rzeczowo finansowy na rok 2008 po zmianach Załącznik do Uchwały Senatu UWM Nr 73 z dnia 12 grudnia 2008 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (pieczątka szkoły wyższej) Plan rzeczowo finansowy na rok 2008 po Dział I. Rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2009

Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2009 Załącznik do Uchwały Senatu UWM Nr 74 z dnia 12 grudnia 2008 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (pieczątka szkoły wyższej) Prowizorium planu rzeczowo-finansowego na rok 2009 Dział I. Rachunek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2014 r. dla uczelni publicznych

Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2014 r. dla uczelni publicznych Objaśnienia do sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2014 r. dla uczelni publicznych WAŻNE: Podczas wypełniania formularza pola mogą się wyświetlać na czerwono. W celu usunięcia koloru

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. dla uczelni publicznych

Objaśnienia do planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. dla uczelni publicznych Objaśnienia do planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. dla uczelni publicznych WAŻNE: Podczas wypełniania formularza pola mogą się wyświetlać na czerwono. W celu usunięcia koloru ostrzegawczego należy zastosować

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 70-660 3811Z SZCZECIN Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 10010384300000 F-01/I-01 PKD: 97-427 4120Z ROGOWIEC Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

z czynności komornika za I półrocze 2015 r. przez wyegzekwowanie ogółem (kol.6 do12) z powodu bezskuteczności na żądanie wierzyciela świadczenia

z czynności komornika za I półrocze 2015 r. przez wyegzekwowanie ogółem (kol.6 do12) z powodu bezskuteczności na żądanie wierzyciela świadczenia Okręgowego Apelacja Scecińska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa Komornik Sąwy pry Sądie Rejonowym SR Scecin- MS-Kom23 Centrum

Bardziej szczegółowo

MS-Kom23. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Komornik Sądowy Komornik Sądowy Agnieszka Bąk-Batowska przy Sądzie

MS-Kom23. MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Komornik Sądowy Komornik Sądowy Agnieszka Bąk-Batowska przy Sądzie sprawy, w których egekwowane kwoty prenacone są na pocet należności tytułu Apelacja Lubelska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa

Bardziej szczegółowo

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu Okręgowego Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa Komornik Sąwy pry Sądie Rejonowym SR w Pra- MS-Kom23 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

z czynności komornika za rok 2015 r. przez wyegzekwowanie ogółem (kol.6 do12) z powodu bezskuteczności na żądanie wierzyciela świadczenia egzekucji

z czynności komornika za rok 2015 r. przez wyegzekwowanie ogółem (kol.6 do12) z powodu bezskuteczności na żądanie wierzyciela świadczenia egzekucji sprawy, w których egekwowane kwoty prenacone są na pocet należności tytułu Okręgowego Apelacja Lubelska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11,

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu Okręgowego Apelacja Białostocka Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa Komornik Sąwy pry Sądie Rejonowym SR w Suwałkach MS-Kom23

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu

MS-Kom23 SPRAWOZDANIE Okręg Sądu Okręgowego Apelacja Resowska Numer identyfikacyjny REGON Diał 1. Ewidencja spraw MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, Al. Ujawskie 11, 00-950 Warsawa Komornik Sąwy pry Sądie Rejonowym SR w Łańcucie MS-Kom23 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

F-01/I-01

F-01/I-01 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 8, -95 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS F-/I- www.stat.gov.pl Sprawozdanie o przychodach, Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 3811 70-660 Szczecin ul. Gdańska 12B Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 08039633000000 F-01/I-01 PKD: 66-530 8610Z DREZDENKO Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach

Bardziej szczegółowo

B I L A N S. Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA

B I L A N S. Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 B I L A N S L.P. na dzień 31.12.2010 AKTYWA 07.07.2010 31.12.2010 A Aktywa trwałe 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny)

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny) BILANS... REGON: 6114648 (nazwa jednostki) na dzień 31.1.010 r (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień r.

Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień r. Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień 31.12.2014r. 1. Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego. Gmina Korfantów. AKTYWA Stan na początek PASYWA Stan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS

momencie przeznaczonego na prawnych). Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Ewidencja analityczna środków trwałych i wyposażenia jest prowadzona dla składników o wartości powyżej 3500 zł,- i okresie użytkowania powyżej 1-go roku. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 103/2005

Zarządzenie Nr 103/2005 i Strona najduje się w archiwum. Data publikacji : 21.03.2005 Nr 103/2005 Zarądenie Nr 103/2005 Preydenta Miasta Ramia dnia 18 marca 2005r. w sprawie: wprowadenia mian w budżecie Miasta Ramia na 2005 rok.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja Dziecięce Marzenia Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego ul. Widok 20, 00-023 Warszawa NIP 526-27-87-073 REGON 015799490 KRS 0000213974 Bilans na dzień 31 grudnia 2014 roku Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Lp Nazwa Na 31.12.2013 Na 31.12.2014 1 AKTYWA 2 A. Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł 3 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

1.Wykaz kont syntetycznych księgi głównej

1.Wykaz kont syntetycznych księgi głównej Tabela do załącznika nr 1, pkt 3/ do Zarządzenia Nr 77/2014 Rektora UKSW z dnia 14 listopada 2014 r. 1.Wykaz kont syntetycznych księgi głównej Konto do 31.12.2013r NAZWA konta do 31.12.2103r Konta od 01.01.2014

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny)

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny) Klub Inteligencji Katolickiej BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: 7018380 43-600 Jaworzno na dzień 31.1.011 r. (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 43/2016 (4928) poz. 4886 4886 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4886. PPHU KAMPOL ImportEksport Piotr Furmański w Białej Rawskiej. [BMSiG4314/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne należności i zobowiazania środki pieniężne oraz pozostałe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 rok

Informacja dodatkowa za 2009 rok Informacja dodatkowa za 2009 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z2012 r POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO W ZGIERZU Informacja dodatkowa z01 r 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych Dz.U.2012.1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2012 r.) Na podstawie art. 105 ustawy

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne należności i zobowiazania środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo