F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2014"

Transkrypt

1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, Warsawa Nawa i adres jednostki sprawodawcej Numer indentyfikacyjny REGON F-01/s Sprawodanie o prychodach, kostach i wyniku finansowym skół wyżsych a rok 2014 Portal sprawodawcy GUS Urąd Statystycny ul. Danusi Gdańsk Prekaać/wysłać w terminie do 30 marca 2015 r. danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2014 r. Obowiąek prekaywania danych statystycnych wynika art. 30 pkt 3 ustawy dnia 29 cerwca 1995 r. o statystyce publicnej (D. U r. po. 591, późn. m.) ora roporądenia Rady Ministrów dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycnych statystyki publicnej na rok 2014 (D. U. po. 1159, późn. m.). ( sekretariatu jednostki sporądającej sprawodanie WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) Diał I. Rachunek ysków i strat w tysiącach łotych jednym nakiem po precinku Wyscególnienie Prychody diałalności operacyjnej (wierse 02+26) 01 Prychody podstawowej diałalności operacyjnej (wierse ) 02 Prychody ogółem diałalności dydaktycnej (wierse ) 03 dotacje budżetu państwa 04 w tym dotacja podstawowa 05 środki budżetów jednostek samorądu terytorialnego lub ich wiąków 06 opłaty a świadcone usługi edukacyjne 07 w tym na studiach niestacjonarnych 08 poostałe 09 w tym środki pochodące e źródeł agranicnych niepodlegających wrotowi 10 Prychody ogółem diałalności badawcej (wierse ) 11 dotacje na finansowanie diałalności statutowej 12 na utrymanie potencjału badawcego 13 w tym na diałalność polegającą na prowadeniu badań naukowych lub prac rowojowych służących rowojowi młodych naukowców 14 środki na realiację projektów finansowanych pre Narodowe Centrum Badań i Rowoju 15 środki na realiację projektów finansowanych pre Narodowe Centrum Nauki 16 środki na finansowanie współpracy naukowej agranicą 17 w tym agranicne środki finansowe niepodlegające wrotowi 18 w tym fundusy strukturalnych 19 spredaż poostałych prac i usług badawcych i rowojowych 20 środki na realiację programów lub predsięwięć określanych pre ministra właściwego do spraw nauki 21 poostałe 22 w tym środki budżetów jednostek samorądu terytorialnego lub ich wiąków 23 Prychody ogółem diałalności gospodarcej wyodrębnionej 24 Kost wytworenia świadceń na własne potreby jednostki 25 Poostałe prychody (wierse 27+28) 26 Prychody e spredaży towarów i materiałów 27 Poostałe prychody operacyjne (wierse 29+30) 28 ysk e bycia niefinansowych aktywów trwałych 29 inne poostałe prychody operacyjne 30 równowartość rocnych odpisów amortyacyjnych środków trwałych ora wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych dotacji 31 celowych, a także otrymanych nieodpłatnie innych źródeł w tym prychody likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych 32 korekty odpisów aktualiujących wartość niefinansowych aktywów trwałych 33

2 Diał I. Rachunek ysków i strat (dokońcenie) w tysiącach łotych jednym nakiem po precinku Wyscególnienie Kosty diałalności operacyjnej (wierse 35+64) 34 Kosty podstawowej diałalności operacyjnej (wiers 60) 35 Amortyacja 36 Zużycie materiałów i energii 37 w tym energia 38 Usługi obce 39 Podatki i opłaty 40 wpłaty PFRON 41 podatki na rec jednostek samorądu terytorialnego 42 w podatki na rec budżetu państwa 43 tym opłaty na rec jednostek samorądu terytorialnego 44 opłaty na rec budżetu państwa 45 Wynagrodenia 46 w tym wynikające e stosunku pracy 47 Ubepiecenia społecne i inne świadcenia 48 w tym składki na Fundus Ubepieceń Społecnych 49 składki na Fundus Pracy 50 składki na Fundus Emerytur Pomostowych 51 składki na pracownice programy emerytalne 52 dopłaty do kwater, wyżywienia, asiłki na agospodarowanie, wydatki na ochronę drowia 53 odpis na akładowy fundus świadceń socjalnych 54 Poostałe kosty rodajowe 55 w aparatura naukowo-badawca 56 tym podróże służbowe 57 Ogółem kosty rodajowe (wierse ) 58 Zmiana stanu produktów (-, +) 59 Ogółem kosty własne podstawowej diałalności operacyjnej (wierse 58+59) i (wierse ) 60 diałalności dydaktycnej 61 diałalności badawcej 62 diałalności gospodarcej wyodrębnionej 63 Poostałe kosty (wierse 65+66) 64 Wartość spredanych towarów i materiałów 65 Poostałe kosty operacyjne (wierse 67+68) 66 strata e bycia niefinansowych aktywów trwałych 67 inne poostałe kosty operacyjne 68 odpisy aktualiujące wartość aktywów niefinansowych i apasów ora w wartość netto likwidowanych środków trwałych ora wartości tym niematerialnych i prawnych 69 kosty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 70 Zysk (strata) na diałalności operacyjnej (wierse 01-34) 71 Prychody finansowe 72 w tym odsetki uyskane 73 Kosty finansowe 74 w tym odsetki apłacone 75 Zysk (strata) na diałalności (wierse ) 76 Wynik dareń nadwycajnych (wierse 78-79) 77 Zyski nadwycajne 78 Straty nadwycajne 79 Zysk (strata) brutto (wierse 76+77) 80 Podatek dochodowy 81 cęść bieżąca 82 cęść odrocona 83 Poostałe obowiąkowe mniejsenie ysku (więksenie straty) 84 Zysk (strata) netto (wierse ) 85

3 Diał II. Funduse-stan w dniu 31 grudnia w tysiącach łotych jednym nakiem po precinku Wyscególnienie stan fundusu na pocątek roku 01 w tym dotacji budżetu państwa 02 więksenia ogółem (wierse ) 03 dotacja budżetu państwa 04 w prenacona na pomoc dla doktorantów 05 tym remonty domów i stołówek studenckich 06 opłaty a korystanie domów studenckich 07 opłaty a korystanie e stołówek studenckich 08 inne prychody 09 mniejsenia ogółem (wierse ) 10 dla studentów (wierse ) 11 stypendia socjalne 12 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 13 stypendia rektora dla najlepsych studentów 14 stypendia ministra a wybitne osiągnięcia 15 apomogi 16 dla doktorantów (wierse ) 17 Fundus pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Zakładowy fundus świadceń socjalnych Fundus asadnicy Własny fundus stypendialny Fundus rowoju ucelni stypendia socjalne 18 stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 19 stypendia dla najlepsych doktorantów 20 stypendia ministra a wybitne osiągnięcia 21 apomogi 22 kosty utrymania domów i stołówek studenckich 23 wynagrodenia 24 w tym wynikające e stosunku pracy 25 składki na Fundus Ubepieceń Społecnych 26 w składki na Fundus Pracy 27 tym składki na Fundus Emerytur Pomostowych 28 wpłaty na PFRON 29 remonty i moderniacja 30 kosty realiacji adań wiąanych prynawaniem i wypłacaniem stypendiów i apomóg dla studentów i doktorantów 31 stan fundusu na koniec okresu sprawodawcego (wierse ) 32 w tym dotacji budżetu państwa 33 stan fundusu na pocątek roku 34 więksenia ogółem 35 mniejsenia ogółem 36 stan fundusu na koniec okresu sprawodawcego (wierse ) 37 stan fundusu na pocątek roku 38 więksenia ogółem 39 w odpis ysku netto 40 tym aktualiacja wyceny środków trwałych 41 mniejsenia ogółem 42 w pokrycie straty netto 43 tym aktualiacja wyceny środków trwałych 44 stan fundusu na koniec okresu sprawodawcego (wierse ) 45 stan fundusu na pocątek roku 46 więksenia ogółem 47 w tym odpis w ciężar kostów diałalności dydaktycnej 48 mniejsenia ogółem 49 stan fundusu na koniec okresu sprawodawcego (wierse ) 50 stan fundusu na pocątek roku 51 więksenia ogółem 52 mniejsenia ogółem 53 stan fundusu na koniec okresu sprawodawcego (wierse ) 54 Inne funduse tworone na podstawie odrębnych ustaw stan fundusu na pocątek roku 55 więksenia ogółem 56 mniejsenia ogółem 57 stan fundusu na koniec okresu sprawodawcego (wierse ) 58

4 Diał III. Dane uupełniające-stan w dniu 31 grudnia w tysiącach łotych jednym nakiem po precinku Wyscególnienie Nakłady na recowe aktywa trwałe (wartość od pocątku roku do końca okresu sprawodawcego) 01 w tym nakłady na urądenia technicne i masyny, środki transportu i inne środki trwałe 02 Dotacje celowe prenacone na finansowanie lub dofinansowanie kostów realiacji inwestycji i akupów inwestycyjnych 03 Dotacje Narodowego Centrum Badań i Rowoju prenacone na finansowanie lub dofinansowanie kostów realiacji inwestycji i akupów inwestycyjnych 04 Dotacje Narodowego Centrum Nauki prenacone na finansowanie lub dofinansowanie kostów realiacji inwestycji i akupów inwestycyjnych 05 Bewrotne środki pomocy agranicnej na sfinansowanie lub dofinansowanie kostów realiacji inwestycji i akupów inwestycyjnych 06 w tym Unii Europejskiej 07 Poostałe środki otrymane nieodpłatnie na sfinansowanie lub dofinansowanie kostów realiacji inwestycji i akupów inwestycyjnych (poa dotacjami wykaanymi w wiersu 03) 08 Aktywa trwałe i obrotowe (wybrane poycje) Należności długoterminowe 09 Inwestycje długoterminowe 10 udiały lub akcje 11 w tym inne papiery wartościowe 12 udielone pożycki 13 Długoterminowe rolicenia międyokresowe 14 Zapasy 15 Należności krótkoterminowe 16 w tym tytułu podatków, dotacji, ceł, ubepieceń społecnych i ubepiecenia drowotnego ora innych świadceń 17 Prychody należne e bycia środków trwałych 18 Księgowa wartość netto bywanego aktywa trwałego i inne kosty wiąane e byciem tych składników 19 Krótkoterminowe aktywa finansowe (wybrane poycje) udiały lub akcje 20 w tym inne papiery wartościowe 21 udielone pożycki 22 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23 Krótkoterminowe rolicenia międyokresowe 24 Pasywa (wybrane poycje) Zobowiąania długoterminowe 25 w tym kredyty i pożycki 26 Zobowiąania krótkoterminowe 27 kredyty i pożycki 28 w tym tytułu dostaw i usług 29 tytułu podatków, ceł, ubepieceń i innych świadceń 30 tytułu wynagrodeń 31 Długoterminowe rolicenia międyokresowe 32 Krótkoterminowe rolicenia międyokresowe 33 Poostałe dane uupełniające (wybrane poycje) Kost remontu budynków i budowli 34 w tym remonty domów i stołówek studenckich 35 Podatek VAT należny ogółem 36 Podatek VAT nalicony do odlicenia 37 podatku VAT podlegająca wpłacie do budżetu 38 podatku VAT do wrotu 39 Darowiny od osób wpisanych do KRS i jednostek organiacyjnych niebędących osobami prawnymi wpisanymi do CEIDG 40 Darowiny od osób fiycnych 41 Prosę podać sacunkowy cas (w minutach) prenacony na prygotowanie danych dla potreb wypełnianego formulara. 1 Prosę podać sacunkowy cas (w minutach) prenacony na wypełnienie formulara. 2 ( osoby sporądającej sprawodanie WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) (imię, nawisko i telefon osoby sporądającej sprawodanie) (miejscowość, data) (piecątka imienna i podpis osoby diałającej w imieniu sprawodawcy)

5 Objaśnienia do formulara F-01/s Uwaga: W u firmy każdy nak powinien ostać wpisany w odrębnej kratce. Prykład wypełnienia a: Z E N O N. K O W A L S K X X X. Y Y Y. P L Akty prawne: 1. Ustawa dnia 29 wreśnia 1994 r. o rachunkowości (D. U r. po. 330, późn. m.) 2. Ustawa dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o skolnictwie wyżsym (D. U r. po. 572, późn. m.) 3. Ustawa dnia 30 kwietnia 2010 r. o asadach finansowania nauki (D. U. Nr 96, po. 615, późn. m.) 4. Roporądenie Rady Ministrów dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie scegółowych asad gospodarki finansowej ucelni publicnych (D. U. po. 1533). 5. Ustawa dnia 18 marca 2011 r. o mianie ustawy Prawo o skolnictwie wyżsym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym ora o stopniach i tytule w akresie stuki ora o mianie niektórych innych ustaw (D. U. Nr 84, po. 455, późn. m.). Diał I. Rachunek ysków i strat Prychody diałalności operacyjnej W wiersu 01 wykauje się sumę prychodów diałalności operacyjnej wyscególnionych w wiersach 02 i 26. W wiersu 02 wykauje się sumę prychodów podstawowej diałalności operacyjnej wyscególnioną w wiersach 03, 11, 24, 25. W wiersu 03 wykauje się ogółem prychody diałalności dydaktycnej wyscególnione w wiersach 04, 06, 07, 09. W wiersu 04 wykauje się sumę dotacji podmiotowych w obsare diałalności dydaktycnej. W wiersu 05 wykauje się dotację podmiotową na adania wiąane kstałceniem studentów studiów stacjonarnych, w tym studentów, o których mowa w art. 99 ust. 1a ustawy dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o skolnictwie wyżsym, wyłąceniem kstałcenia, o którym mowa w art. 99 ust.1 pkt 1a ustawy, kstałceniem ucestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych ora utrymaniem ucelni, w tym na remonty, waną dotacją podstawową. W wiersu 06 wykauje się środki budżetów jednostek samorądu terytorialnego lub ich wiąków. W wiersu 07 wykauje się opłaty a świadcone usługi edukacyjne. W wiersu 09 wykauje się poostałe prychody diałalności dydaktycnej, w scególności wynajmu pomiesceń, środki pochodące e źródeł agranicnych niepodlegające wrotowi, środki otrymane na rec stypendystów niebędących obywatelami polskimi, środki budżetowe na nagrody ministra ora e spredaży innych usług niewymienione w wiersach 04, 06, 07. W wiersu 11 wykauje się sumę prychodów ogółem diałalności badawcej, wierse 12, 15, 16, 17, 20, 21 i 22. W wiersu 12 należy podać wielkość dotacji podmiotowej i celowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy o asadach finansowania nauki w wysokości planowanych kostów własnych mających pokrycie w prynanych środkach finansowych. W wiersu 13 należy podać wielkość dotacji (do wysokości poniesionych kostów własnych mających pokrycie w prynanych W wiersu 14 należy podać wielkość dotacji (do wysokości poniesionych kostów własnych mających pokrycie w prynanych W wiersu 15 należy podać wielkość środków na realiację projektów finansowanych pre Narodowe Centrum Badań i Rowoju (do wysokości poniesionych kostów własnych mających pokrycie w prynanych W wiersu 16 należy podać wielkość środków na realiację projektów finansowanych pre Narodowe Centrum Nauki (do wysokości poniesionych kostów własnych mających pokrycie w prynanych W wiersu 17 należy podać wielkość środków prynanych na finansowanie współpracy naukowej agranicą (do wysokości poniesionych kostów własnych mających pokrycie w prynanych W wiersu 18 należy podać wielkość środków awierających się w wiersu 17 pochodących e źródeł agranicnych, niepodlegających wrotowi. W wiersu 20 należy podać wartość spredaży poostałych prac i usług badawcych wykonywanych na podstawie umów awartych krajowymi i agranicnymi podmiotami gospodarcymi, osobami fiycnymi lub innymi jednostkami. W wiersu 21 należy podać wielkość środków na realiację programów lub predsięwięć (do wysokości poniesionych kostów własnych mających pokrycie w prynanych W wiersu 22 wykauje się poostałe prychody, w scególności środki budżetów jednostek samorądu terytorialnego lub ich wiąków prenacone na diałalność badawcą niewymienione w wiersach, 12, 15, 16, 17, 20, 21. W wiersu 24 wykauje się prychody ogółem diałalności gospodarcej wyodrębnionej organiacyjnie i finansowo. W wiersu 25 wykauje się kost wytworenia świadceń na własne potreby, w scególności: na rec recowych aktywów trwałych, inwestycji długoterminowych ora fundusy wydielonych. W wiersu 27 wykauje się prychody e spredaży towarów i materiałów, tj. kwoty należne a spredane towary i materiały nieależnie od, cy ostały apłacone. W wiersu 28 wykauje się sumę poostałych prychodów operacyjnych. W wiersu 28 wykauje się ysk (nadwyżkę prychodów nad kostami) e bycia niefinansowych aktywów trwałych (środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych). W wiersu 30 wykauje się inne poostałe prychody operacyjne, a w scególności równowartość rocnych odpisów amortyacyjnych środków trwałych ora wartości niematerialnych i prawnych, sfinansowanych dotacji celowych, pomocy agranicnej, a także otrymanych nieodpłatnie innych źródeł, prychody diałalności socjalnej wiąane dofinansowaniem kostów prowadenia obiektów socjalnych, otrymane odskodowania, korekty odpisów aktualiujących wartość niefinansowych aktywów trwałych, nieodpłatnie otrymane aktywa obrotowe, odpisane predawnione obowiąania, nadwyżki składników majątku obrotowego ustalone w wyniku inwentaryacji, prychody likwidacji środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, niewykorystane reerwy na prysłe badania. Kosty diałalności operacyjnej W wiersu 34 wykauje się sumę wiersy W wiersu 36 wykauje się odpisy amortyacyjne środków trwałych, w tym także odpisywanych jednoraowo środków trwałych o niskiej wartości i księgobiorów ora wartości niematerialnych i prawnych, wyjątkiem budynków i lokali ora obiektów inżynierii lądowej i wodnej. W wiersu 37 wykauje się użycie materiałów i energii (m.in. elektrycnej, cieplnej i innej, wody ora gau), a także książek i casopism. W wiersu 39 wykauje się usługi obce świadcone pre inne jednostki, tj. usługi remontowe, transportowe, budowlano-montażowe, sprętowe, projektowe, handlowe, najmu, dierżawy, leasingu itp., prowije bankowe, wyjątkiem prowiji od kredytów. W wiersu 40 wykauje się podatki i opłaty obciążające kosty, tj. podatek akcyowy, podatek od nieruchomości, od środków transportowych, od cynności cywilnoprawnych, inne podatki lokalne, opłaty skarbowe, podatek VAT nalicony niepodlegający wrotowi lub odliceniu od podatku VAT należnego, jeśli nie dotycy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, opłaty notarialne, sądowe i celne, jeżeli nie więksają ceny nabycia składników majątkowych lub nie wiążą się postępowaniem sądowym, opłaty na rec PFRON, opłaty administracyjne, licencyjne itd. W wiersu 41 wykauje się wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji awodowej i społecnej ora atrudnianiu osób niepełnosprawnych. W wiersu 42 wykauje się podatki, o których mowa w ustawie dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorądu terytorialnego, a w scególności podatek: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, dochodowy od osób fiycnych, opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowin, od cynności cywilnoprawnych. W wiersu 43 wykauje się podatki kostowe stanowiące dochód budżetu państwa, a w scególności: niepodlegający odliceniu podatek od towarów i usług, podatek akcyowy, podatek od gier. W wiersu 44 wykauje się opłaty, o których mowa w ustawie dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorądu terytorialnego, a w scególności opłatę: skarbową, targową, miejscową, udrowiskową, od posiadania psów, eksploatacyjną - w cęści określonej w ustawie dnia 4 lu 1994 r. - Prawo geologicne i górnice, inną stanowiącą dochody gminy, uiscaną na podstawie odrębnych prepisów. W wiersu 45 wykauje się opłaty stanowiące dochód budżetu państwa, a w scególności cło. W wiersu 46 należy wykaać łącnie wynagrodenie brutto wynikające e stosunku pracy ora tytułu umowy - lecenia lub umowy o dieło. W wiersu 47 wykaać wynagrodenie wynikające e stosunku pracy. W wiersu 48 wykauje się świadcenia, tj. składki tytułu ubepieceń społecnych obciążające pracodawcę, składki na fundus pracy ora inne świadcenia, jak np. odpisy na akładowy fundus świadceń socjalnych, dopłaty do kwater, wyżywienia, skolenia pracowników, kosty wiąane bhp i ochroną drowia, stypendia naukowe ora stypendia doktoranckie dla ucestników studiów doktoranckich, asiłki na agospodarowanie. W wiersu 49 wykauje się składki na ubepiecenie społecne, o których mowa w ustawie dnia 13 paźdiernika 1998 r. o systemie ubepieceń społecnych w cęści obciążającej kosty pracodawcy. W wiersu 50 wykauje się składki na Fundus Pracy, o których mowa w art. 104 ustawie dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji atrudnienia i instytucjach rynku pracy. W wiersu 51 wykauje się składki na Fundus Emerytur Pomostowych, o których mowa w ustawie dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. W wiersu 53 wykauje się dopłaty do kwater, wyżywienia, asiłki na agospodarowanie, wydatki na ochronę drowia. W wiersu 55 wykauje się poostałe kosty rodajowe niekwalifikujące się do kostów wymienionych w wiersach 36,37,39,40,46 i 48 np. kosty krajowych i agranicnych podróży służbowych, rycałty a używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, kosty repreentacji i reklamy, składki tytułu ubepieceń majątkowych i osobowych, kosty świadceń wypłacanych studentom alicanych do kostów diałalności dydaktycnej (wynagrodenia a

6 praktyki, wrot kostów prejadów), kosty akupu aparatury naukowobadawcej. W wiersu 59 wykauje się mianę stanu produktów: więksenia wartość ujemna, mniejsenia wartość dodatnia. W wiersu 60 wykauje się kosty podstawowej diałalności operacyjnej sumę wiersy W wiersu 61 wykauje się kost własny diałalności dydaktycnej wynikający ewidencji księgowej. W wiersu 62 wykauje się kost własny diałalności badawcej wynikający ewidencji księgowej. W wiersu 63 wykauje się kost własny diałalności gospodarcej wyodrębnionej organiacyjnie i finansowo, wynikający ewidencji księgowej. W wiersu 65 wykauje się (w cenie nabycia) wartość spredanych towarów i materiałów dotycących wyłącnie diałalności operacyjnej. W wiersu 66 wykauje się poostałe kosty operacyjne. W wiersu 67 wykauje się stratę (nadwyżkę kostów nad prychodami) e bycia niefinansowych aktywów trwałych (środków trwałych), wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych w budowie. W wiersu 68 wykauje się inne poostałe kosty operacyjne, a w scególności: kosty diałalności obiektów socjalnych, odpisy aktualiujące wartość aktywów niefinansowych, odpisy aktualiujące wartość apasów ora wartość należności, apłacone i wymagające apłaty odskodowania, kary i grywny, nieawinione niedobory składników majątkowych, kosty likwidacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wartość umoronych predawnionych należności, dla których nie dokonano odpisu aktualiującego, wartość netto likwidowanych lub nieodpłatnie prekaanych środków trwałych ora wartości niematerialnych i prawnych, utworoną reerwę na pewne i prawdopodobne straty tytułu operacji gospodarcych. W wiersu 71 wykauje się ysk (stratę) na diałalności operacyjnej (w ). W wiersu 72 wykauje się prychody finansowe, tj. prychody tytułu dywidend udiałów w ysku, odsetki uyskane (od udielonych pożycek i lokat terminowych, odsetki a włokę), ysk e bycia inwestycji (nadwyżka prychodów e spredaży nad wartością w cenach nabycia spredanych inwestycji wobec całkowi lub cęściowego ustania prycyn powodujących trwałą utratę ich wartości, nadwyżkę dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi ora inne). W wiersu 73 wykauje się odsetki uyskane. W wiersu 74 wykauje się kosty finansowe, tj. odsetki apłacone (od aciągniętych kredytów i pożycek, odsetki od obligacji, odsetki a włokę), stratę e bycia inwestycji (nadwyżkę wartości w cenach nabycia nad prychodami e spredaży), odpisy tytułu aktualiacji wartości inwestycji, nadwyżkę ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, inne. W wiersu 76 wykauje się ysk, stratę na diałalności (w ). W wiersu 78 należy wykaać dodatnie skutki dareń trudnych do prewidenia poa diałalnością operacyjną jednostki i niewiąane ryykiem jej prowadenia tj. tytułu dareń losowych, takich jak powódź, kradież itp. W wiersu 79 należy wykaać ujemne skutki dareń trudnych do prewidenia poa diałalnością operacyjną jednostki i niewiąane ryykiem jej prowadenia, tj. tytułu dareń losowych, takich jak powódź, kradież itp. W wiersu 80 wykauje się ysk, stratę brutto (w ). W wiersu 81 wykauje się podatek dochodowy. W wiersu 82 wykauje się cęść bieżącą podatku dochodowego. W wiersu 83 wykauje się cęść odroconą podatku dochodowego. Diał II. Funduse W diale tym wykauje się stany na koniec okresu sprawodawcego ora miany w obrębie fundusy ucelni. Stany fundusy na pocątek okresu sprawodawcego i na koniec okresu sprawodawcego powinny odpowiadać stanom wykaywanym w odpowiednich poycjach pasywów bilansu ujmujących funduse. W wiersu 03 wykauje się więksenia ogółem fundusu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. W wiersu 04 wykauje się otrymaną dotację podmiotową na pomoc materialną dla studentów i doktorantów. W wiersu 07 wykauje się opłaty a korystanie domów studenckich prowadonych pre ucelnię. W wiersu 08 wykauje się opłaty a korystanie e stołówek studenckich prowadonych pre ucelnię. W wiersu 09 wykauje się inne prychody fundusu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów łącnie e środkami budżetu na stypendia ministra a wybitne osiągnięcia. W wiersu 10 wykauje się mniejsenia ogółem fundusu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (w ). W wiersu 12 wykauje się mniejsenia tytułu stypendiów socjalnych dla studentów. W wiersu 13 wykauje się mniejsenia tytułu stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych. W wiersu 14 wykauje się mniejsenia tytułu stypendiów rektora dla najlepsych studentów. W wiersu 15 wykauje się mniejsenia tytułu stypendiów ministra a wybitne osiągnięcia. W wiersu 16 wykauje się mniejsenia tytułu apomóg prynanych studentom. W wiersu 18 wykauje się mniejsenia tytułu stypendiów socjalnych dla doktorantów. W wiersu 19 wykauje się mniejsenia tytułu stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych. W wiersu 20 wykauje się mniejsenia tytułu stypendiów dla najlepsych doktorantów. W wiersu 21 wykauje się mniejsenia tytułu stypendiów ministra a wybitne osiągnięcia. W wiersu 22 wykauje się mniejsenia tytułu apomóg prynanych doktorantom. W wiersu 23 wykauje się mniejsenia w poycji kosty utrymania domów i stołówek studenckich prowadonych pre ucelnie. W wiersu 24 należy wykaać łącnie wynagrodenia brutto wynikające e stosunku pracy (osobowe i dodatkowe wynagrodenia rocne) ora tytułu umowy - lecenia lub umowy o dieło (wiers dotycy ucelni publicnych). W wiersu 25 należy wykaać wynagrodenia wynikające e stosunku pracy. W wiersu 26 wykauje się składki na ubepiecenie społecne, o których mowa w ustawie dnia 13 paźdiernika 1998 r. o systemie ubepieceń społecnych w cęści obciążającej kosty pracodawcy. W wiersu 27 wykauje się składki na Fundus Pracy, o których mowa w art. 104 ustawie dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji atrudnienia i instytucjach rynku pracy. W wiersu 28 wykauje się składki na Fundus Emerytur Pomostowych, o których mowa w ustawie dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. W wiersu 29 wykauje się wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji awodowej i społecnej ora atrudnianiu osób niepełnosprawnych. W wiersu 30 należy wykaać mniejsenia tytułu remontów i moderniacji. W wiersu 31 wykauje się kosty realiacji adań wiąanych prynawaniem i wypłacaniem stypendiów ora apomóg dla studentów i doktorantów, ponosonych pre ucelnię. W wiersach od 34 do 37 wykauje się stany ora miany akładowego fundusu świadceń socjalnych. W wiersu 38 wykauje się stan fundusu asadnicego na pocątek roku, odpowiadający sumie poycji pasywów bilansu A.I. Kapitał (fundus) podstawowy i A. V. kapitał (fundus) aktualiacji wyceny, a w wiersu 45 wykauje się stan fundusu na koniec okresu sprawodawcego. W wiersu 40 należy wykaać odpisy ysku netto. W wiersu 41 wykauje się więksenie tytułu aktualiacji wyceny środków trwałych. W wiersu 43 wykauje się mniejsenie tytułu pokrycia straty netto. W wiersach od 46 do 50 wykauje się stany ora miany własnego fundusu stypendialnego. W wiersach od 51 do 54 wykauje się stany ora miany fundusu rowoju ucelni. Diał III. Dane uupełniające W wiersu 01 wykauje się nakłady na recowe aktywa trwałe poniesione w okresie sprawodawcym, tj. nakłady na nabycie (akup) bądź wytworenie środków trwałych wymagających bądź niewymagających montażu,, nakłady na środki trwałe w budowie, nakłady na ulepsenie własnych i obcych środków trwałych ora inne nakłady wiąane budową i nabyciem środków trwałych (międy innymi: kosty transportu, montażu, ubepiecenia, ceł, odsetek i prowiji od kredytów, różnic kursowych). W wiersu 02 wykauje się nakłady na urądenia technicne i masyny, środki transportu i inne środki trwałe objęte KŚT (Klasyfikacja Środków Trwałych) grupami od 3 do 8. W wiersu 03 wykauje się dotacje budżetu państwa. W wiersu 06 wykauje się środki o charaktere bewrotnym otrymane w okresie sprawodawcym, pochodące e źródeł agranicnych, prenacone na finansowanie lub dofinansowanie nakładów na nabycie, ulepsenie, wytworenie lub budowę recowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W wiersu 08 wykauje się otrymane środki o charaktere bewrotnym (np. darowiny) inne niż dotacje (wykaane w wiersu 03) i bewrotne środki pomocy agranicnej na sfinansowanie lub dofinansowanie kostów realiacji inwestycji i akupów inwestycyjnych (wykaane w wiersu Bewrotne środki pomocy agranicnej na sfinansowanie lub dofinansowanie kostów realiacji inwestycji i akupów inwestycyjnych). Zapisy w wiersach od 09 do 33 powinny być godne odpowiednimi poycjami bilansu jednostki sporądonego na koniec okresu sprawodawcego. Wykaane w wiersu 18 prychody należne e bycia środków trwałych pomniejsone o wykaaną w wiersu 19 księgową wartość netto bywanego aktywa trwałego i inne kosty wiąane e byciem tych składników równają się sumie poycji ysk e bycia niefinansowych aktywów trwałych i strata e bycia niefinansowych aktywów trwałych (wartość wykaana w diale I po. 67 e nakiem minus). W wiersu 34 wykauje się kosty remontu budynków i budowli wynikające ewidencji kostów prostych. Wierse wypełniają skoły wyżse obowiąane do składania deklaracji podatkowej podatku od towarów i usług VAT. Wiers 36 obejmuje podatek należny, wiers 37 kwotę podatku naliconego do odlicenia, wiers 38 kwotę podatku podlegającą wpłacie do budżetu, wiers 39 kwotę podatku VAT do wrotu.

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2013

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych. za rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warsawa www.stat.gov.pl Nawa i adres jednostki sprawodawcej Numer indentyfikacyjny REGON F-01/s Sprawodanie o prychodach, kostach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej F-02/dk o finansach instytucji kultury za rok 2009

www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej F-02/dk o finansach instytucji kultury za rok 2009 strona 1 G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl F-02/dk Urz¹d Statystyczny Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl F- 01/I-01

G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl F- 01/I-01 strona 1 G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej F- 01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz

Bardziej szczegółowo

TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych

TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

31.12.2004 rok bie ¹cy. IV. Kapita³ (fundusz) zapasowy 17 V. Kapita³ (fundusz) z aktualizacji wyceny 18 VI.

31.12.2004 rok bie ¹cy. IV. Kapita³ (fundusz) zapasowy 17 V. Kapita³ (fundusz) z aktualizacji wyceny 18 VI. . G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej F - 01/k Numer identyfikacyjny - REGON Sprawozdanie o wyniku finansowym dzia³alnoœci spó³dzielczych

Bardziej szczegółowo

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2014 Portal

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie dla spó³ek z udzia³em kapita³u zagranicznego za rok 2004

sprawozdanie dla spó³ek z udzia³em kapita³u zagranicznego za rok 2004 G ÓWNY URZ D STATYSTYCZNY, al. Niepodleg³oœci 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KZ Numer identyfikacyjny - REGON Sprawozdanie dla spó³ek z udzia³em kapita³u zagranicznego za rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 133 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 grudnia 2014 roku

Zarządzenie nr 133 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 grudnia 2014 roku DO-0130/133/2014 Zarządzenie nr 133 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 grudnia 2014 roku w sprawie: zmian w Zasadach (polityce) rachunkowości Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Nr ewid.: 126/2008/P/07/080/KNO KNO 41004/07 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania skół niepublicnych o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE Poz. 8411. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. [BMSiG-7732/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie

Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie Załącznik Nr 2 Zakładowy Plan Kont Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie Wykaz kont syntetycznych Konta bilansowe Zespół 0 - Majątek trwały 011 Środki trwałe 013 Pozostałe środki trwałe 020 Wartości

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 46/2010 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30.12.2010 r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOYCH GMINY TRZEBIECHÓW ORAZ ZASADY ICH FUNKCJONOWANIA 1. KONTA BILANSOWE Zespól O - Majątek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych

Spis treści. Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Spis treści Wstęp Maria Hass-Symotiuk... 11 Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych Maria Hass-Symotiuk... 17 Rozdział 1. Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 10 października 2011 r. Nr 7 ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO:

Katowice, dnia 10 października 2011 r. Nr 7 ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO: DZIENNIK URZĘDOWY WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 10 października 2011 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO: 61 nr 11 z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.124.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 30.12.2013 r.

Zarządzenie Nr 0050.124.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 30.12.2013 r. Zarządzenie Nr 0050.124.2013 Burmistrza Radzymina z dnia 30.12.2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia Burmistrza Nr 0050.60/2011 z dnia 30.06.2011 r. dotyczącego przyjęcia Zasad ( polityki)

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 3811 70-660 SZCZECIN UL. GDAŃSKA 12B Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 10010384300000 F-01/I-01 PKD: 4120 97-427 ROGOWIEC UL. INSTALACYJNA 14 INSTAL BEŁCHATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok.

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio miesiąc, kwartał i rok. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/11 Burmistrza Drezdenka z dnia 03 stycznia 2011 roku Zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków pomocowych z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 64/2013 (4181) poz. 4532 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4532. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. STANISŁAWA STASZICA. [BMSiG-4160/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PAŃSTWOWA

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości. Urząd Gminy w Gorzycach

Zasady (polityka) rachunkowości. Urząd Gminy w Gorzycach Zasady (polityka) rachunkowości Urząd Gminy w Gorzycach Gorzyce, dn. 02 sierpnia 2012 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 66/2012Wójta Gminy z dnia 02 sierpnia 2012 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe Załącznik nr 3 III. Komentarz do planu kont. Opis kont 1. Konta bilansowe I. Zespół 0 - "Majątek trwały" Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sandomierza Nr SK.3200.1.2012.CG z dnia 16 kwietnia 2012 OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Stosowane przez jednostkę

Bardziej szczegółowo

1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka SENIOR nr 4/2011 z dnia 31 maja 2011roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH, METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ INNE PRZYJĘTE ZASADY EWIDENCJI

Bardziej szczegółowo