Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna"

Transkrypt

1 Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Część diagnostyczna URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, wrzesień

2 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE KRAKOWSKIM... 4 BEZROBOTNI WG GRUP ZAWODÓW... 7 NAPŁYW BEZROBOTNYCH... 9 DŁUGOTRWAŁE BEZROBOCIE BEZROBOTNI WG POLSKIEJ KLASYFIKACJI ZAWODÓW OFERTY PRACY WG ZAWODÓW ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH ZAWODY DEFICYTOWE ZAWODY NADWYŻKOWE ZAWODY RÓWNOWAŻNE SPIS WYKRESÓW SPIS TABEL

3 WSTĘP Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 roku, poz. 674 ze zm.) do zadań samorządu powiatu należy opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest procesem systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla określenia potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i kształcenia zawodowego. Jest on sporządzany w okresach półrocznych w oparciu o zalecenia metodyczne opracowane przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2014 roku został opracowany w oparciu o dane statystyczne zawarte w sprawozdaniu MPiPS-01 oraz załączniki 2 i 3 do w/w sprawozdania. 3

4 ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE KRAKOWSKIM Na koniec pierwszego półrocza 2014 roku w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego zarejestrowanych było osób bezrobotnych, o osób (13,1%) mniej w stosunku do ubiegłego roku. Stopa bezrobocia na koniec czerwca 2014 roku wyniosła 9,1% i była niższa niż stopa bezrobocia w województwie małopolskim oraz w Polsce. 14, , , , , ,2 13,1 13,0 13,0 11,4 11,3 11,2 11,3 10,4 10,2 10,0 10,1 13,0 13,2 11,2 11,4 10,2 10,3 13,4 11,6 10,6 14,0 13,9 12,1 12,1 10,9 11,0 13,5 11,7 10,6 13,0 11,2 10,1 12,5 10,8 9,6 12,0 10,4 9,5 9,1 9 8,5 VI 2013 VII 2013 VIII 2013 IX 2013 X 2013 XI 2013 XII 2013 I 2014 II 2014 III 2014 IV 2014 V 2014 VI 2014 powiat krakowski województwo małopolskie Polska Wykres nr 1. Stopa bezrobocia w miesiącach czerwiec czerwiec 2014 r. (dane GUS) Z ogółu bezrobotnych, zarejestrowanych na koniec I półrocza 2014 roku osoby, czyli 87,8% posiadało wyuczony zawód, natomiast osób czyli 12,2% nie posiadało zawodu. Populacja kobiet stanowiła 48,9 % ogółu bezrobotnych (4 102 osoby). W stosunku do ubiegłego półrocza nastąpił spadek liczby bezrobotnych kobiet o 11,5%. Tabela nr 1.. Wybrane kategorie bezrobotnych na koniec I półrocza 2013 i 2014 roku. BEZROBOTNI I OGÓŁEM w tym wg bez zawodu stan na 30.VI.2013 stan na 30.VI.2014 zmiana wobec 2013 roku udział do ogółu bezrobotnych w % liczba % I poł I poł II III IV V VI ,1% 100,0% 100,0% ,2% VII 12,8% 12,2% 4

5 WYKSZTAŁCENIA wyższe ,1% 12,5% 12,5% policealne i śr zawodowe ,1% 25,3% 24,4% ogólnokształcące ,2% 11,5% 11,5% zasadnicze zawodowe ,4% 29,3% 29,5% gimnazjalne i niższe ,6% 21,4% 22,1% PŁCI kobiety ,5% 48,0% 48,9% mężczyźni ,7% 52,0% 51,1% WIEKU ,1% 21,1% 18,2% ,5% 30,2% 28,3% ,4% 19,0% 20,2% ,9% 17,7% 18,1% ,3% 9,3% 11,1% ,5% 2,8% 4,1% MIEJSCA ZAMIESZKANIA miasto ,9% 21,4% 22,0% wieś ,7% 78,6% 78,0% STAŻU PRACY bez stażu ,4% 17,2% 15,8% do 1 roku ,3% 13,5% 14,1% 1-5 lat ,8% 21,1% 20,0% 5-10 lat ,4% 15,0% 15,5% lat ,3% 16,0% 16,7% lat ,5% 12,2% 12,7% 30 lat i więcej ,4% 4,9% 5,2% CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY do 1 miesiąca ,7% 8,5% 7,9% 1-3 miesięcy ,8% 15,1% 13,6% 3-6 miesięcy ,6% 21,2% 18,1% 6-12 miesięcy ,8% 24,1% 21,7% miesiące ,8% 14,9% 20,1% pow. 24 miesięcy ,0% 16,2% 18,7% STOPA BEZROBOCIA 10,4% 9,1% -1,3% X X X Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 78,0% ogółu zarejestrowanych, w stosunku do stanu ubiegłorocznego, liczba bezrobotnych w tej kategorii spadła o osoby, tj. o 13,7%. W strukturze bezrobotnych według wieku, najliczniejszą zbiorowość stanowiły osoby w przedziale od 25 do 34 roku życia (28,3% ogółu bezrobotnych) oraz od 35 do 44 roku życia 5

6 (20,2% ogółu bezrobotnych). Świadczy to o utrudnionej sytuacji ludzi młodych na rynku pracy. Względnie największy spadek w połowie roku 2014 w stosunku do stanu sprzed roku nastąpił w grupie osób od 18 do 24 lat, tj. o 25,1% (o 512 osób). Największy wzrost udziału w strukturze wiekowej nastąpił z kolei w grupie od 60 do 64 lat, tj. o 26,5% (o 72 osoby), co również świadczy o pogarszającej się sytuacji ludzi starszych na rynku pracy. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie, podobnie jak w latach ubiegłych przedstawia się następująco: 22,08% 12,53% wyższe 29,49% 11,50% 24,40% policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Wykres nr 2. Struktura bezrobotnych wg wykształcenia (stan na ) Największy odsetek wśród bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. Największy spadek liczby bezrobotnych zanotowano wśród bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym o 16,1% (o 393 osoby). W strukturze bezrobotnych według stażu pracy w połowie 2014 r. najwięcej było zarejestrowanych osób ze stażem od 1 do 5 lat (20,0%) oraz ze stażem od 10 do 20 lat (16,7%), znaczący był też ż udział osób bez stażu pracy (15,8%). Z kolei największy względny spadek liczby bezrobotnych nastąpił wśród osób bez stażu pracy (o 20,4%) oraz w grupie powyżej od 1 do 5 lat (o 17,8%). 6

7 W strukturze osób bezrobotnych ze względu na czas pozostawania bez pracy najwięcej było osób z okresem od 6 do 12 miesięcy (21,7%) oraz od 12 do 24 miesięcy (20,1%). Największy względny spadek liczby bezrobotnych nastąpił w grupie z okresem pozostawania bez pracy od 3 do 6 miesięcy (o 25,6%) oraz od 1 miesiąca (o 19,7%). Zauważalny był znaczący wzrost, o 16,8% liczby bezrobotnych z okresem pozostawania bez pracy od 12 do 24 miesięcy (o 16,8%). BEZROBOTNI WG GRUP ZAWODÓW Największą kategorię stanowią bezrobotni bez zawodu (1 021 osób, tj. 12,2% bezrobotnych, w tym 51,0% to kobiety). Patrząc na I półrocze 2014 roku w perspektywie lat ubiegłych można dostrzec, iż struktura zawodowa osób bezrobotnych z terenu Powiatu Krakowskiego nie ulega większym zmianom. Najliczniej reprezentowany zawód, podobnie jak w roku ubiegłym, to sprzedawca (804 osoby). Jest to zawód silnie sfeminizowany (87,8% osób zarejestrowanych to kobiety). Na kolejnych miejscach znajdują się zawody: robotnik budowlany, ślusarz, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, magazynier i sprzątaczka biurowa. Strukturę bezrobotnych według zawodów przedstawia poniższa tabela. Tabela nr 2. Ranking 30 zawodów o największej liczbie bezrobotnych wg stanu na koniec I półrocza 2014 roku Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem kobiety w tym absolwenci powyżej 12 m-cy razem kobiety razem kobiety I II III IV V VI VII VIII IX Bez zawodu Sprzedawca* Robotnik budowlany Pozostali pracownicy obsługi biurowej Ślusarz* Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Magazynier Sprzątaczka biurowa

8 Pakowacz Murarz* Kucharz* Robotnik gospodarczy Technik ekonomista* Fryzjer* Mechanik pojazdów samochodowych* Krawiec* Cukiernik* Kucharz małej gastronomii* Kelner* Pomoc kuchenna Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Malarz budowlany Blacharz samochodowy* Kierowca samochodu ciężarowego Kasjer handlowy Szwaczka Mechanik samochodów osobowych Stolarz* Przedstawiciel handlowy Elektromonter (elektryk) zakładowy Księgowy Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia Piekarz* Specjalista do spraw marketingu i handlu RAZEM

9 NAPŁYW BEZROBOTNYCH W I półroczu 2014 roku w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego zarejestrowało się osoby bezrobotne, w tym kobiet. Największy napływ wg zawodów pokrywał się w większości z zawodami o najliczniejszej liczbie bezrobotnych na dzień 30 czerwca 2014 r.. Najwięcej osób bezrobotnych napłynęło w zawodach: sprzedawca, robotnik budowlany, magazynier, ślusarz, pakowacz, fryzjer. Jest to sytuacja typowa, pokazująca trwałość struktury bezrobocia rejestrowanego na terenie Powiatu Krakowskiego. Tabela nr 3. Napływ bezrobotnych wg zawodów w I półroczu 2014 roku Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem kobiety w tym absolwenci razem kobiety I II III IV V VI VII Bez zawodu Sprzedawca* Robotnik budowlany Pozostali pracownicy obsługi biurowej Magazynier Ślusarz* Pakowacz Fryzjer* Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Kucharz* Murarz* Kucharz małej gastronomii* Mechanik pojazdów samochodowych* Robotnik gospodarczy Sprzątaczka biurowa Kelner* Cukiernik* Technik ekonomista* Przedstawiciel handlowy Krawiec* Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Pomoc kuchenna Kierowca samochodu ciężarowego Blacharz samochodowy* Szwaczka Stolarz*

10 Kasjer handlowy Malarz budowlany Doradca klienta Mechanik samochodów osobowych Elektromonter (elektryk) zakładowy Piekarz* Kierowca samochodu osobowego Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* - - RAZEM DŁUGOTRWAŁE BEZROBOCIE Długotrwałe bezrobocie jest zjawiskiem niezwykle negatywnym, powoduje wykluczenie nie tylko z aktywności zawodowej, ale także społecznej, co w konsekwencji prowadzi do utraty motywacji do podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz poprawy swojej sytuacji. Ranking dużych grup zawodów generujących długotrwałe bezrobocie, został stworzony na podstawie wielkości wskaźnika długotrwałego bezrobocia, mierzonego jako iloraz liczby zarejestrowanych bezrobotnych na koniec I półrocza 2014 roku, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy i liczby zarejestrowanych w danej dużej grupie zawodów ogółem w końcu I półrocza 2014 roku. W tym zestawieniu zawodami, które najbardziej generują długotrwałe bezrobocie okazały się: rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby; robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie; ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych; pracownicy usług ochrony; monterzy. W I półroczu 2014 roku ranking dużych grup zawodów generujących długotrwałe bezrobocie przedstawiał się następująco: 10

11 Tabela nr 4. Ranking 30 dużych grup zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w I półroczu 2014 roku Lp. Bezrobotni - stan w Bezrobotni końcu Kod stan w Wskaźnik I półrocza 2014 grupy Nazwa grupy zawodów końcu I długotrwałego pozostający bez zawodów półrocza bezrobocia zatrudnienia powyżej miesięcy I II III IV V VI 1 63 Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 1 1 1, Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i ,6667 rybołówstwie 3 96 Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach ,4861 prostych 4 54 Pracownicy usług ochrony , Monterzy , Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, ,4254 budownictwie i transporcie 7 73 Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni , Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, ,4194 kultury i pokrewny 9 91 Pomoce domowe i sprzątaczki , Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych ,4091 branżach usługowych Elektrycy i elektronicy , Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i ,3895 przetwórczych Specjaliści do spraw technologii informacyjnokomunikacyjnych , Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów ,3883 tekstylnych i pokrewni Kierowcy i operatorzy pojazdów , Pozostali pracownicy obsługi biura , Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i ,3835 pokrewni Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń ,3796 i pokrewni Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki , Sprzedawcy i pokrewni ,

12 21 53 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni , Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ,3568 ewidencji materiałowej Średni personel do spraw biznesu i administracji , Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania , Pracownicy obsługi klienta , Żołnierze szeregowi 3 1 0, Pracownicy usług osobistych , Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury , Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem ,3239 elektryków) Rolnicy produkcji towarowej , RAZEM ,3270 BEZROBOTNI WG POLSKIEJ KLASYFIKACJI ZAWODÓW Uwzględniając sekcje Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), największy napływ bezrobotnych, w I półroczu 2014 roku, zanotowano w sekcji G: handlu hurtowym i detalicznym, naprawie pojazdów samochodowych włączając motocykle osób, co stanowi 18,6% ogółu rejestrujących się w I półroczu 2014 roku. Do pozostałych sekcji, w których odnotowano największą liczbę rejestrowanych bezrobotnych należą: - przetwórstwo przemysłowe: 746 osób, co stanowi 14,1 % ogółu rejestrowanych, - budownictwo: 661 osób, co stanowi 12,5 % ogółu rejestrowanych, - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca: 416 osób, co stanowi 7,9% ogółu rejestrowanych. Struktura osób bezrobotnych napływających pod względem klasyfikacji zawodów PKD nie uległa większym zmianom w porównaniu z I półroczem 2013 roku. Wśród napływu bezrobotnych w I półroczu 2014 roku 888 osób nie pracowało do tej pory co stanowiło 16,8% ogółu rejestrujących się. 12

13 Tabela nr 5. Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz ofert pracy w I półroczu 2014 roku Lp. Sekcja PKD Sekcja PKD 2007 Bezrobotni zarejestrowani w I-półroczu Bezrobotni stan w końcu I- półrocza Oferty pracy zgłoszone w I- półroczu Oferty pracy stan w końcu I- półrocza I II III IV V VI VII 1 Handel hurt. i detal.; naprawa pojazdów samochod., włączając motocykle G Dotychczas niepracujący X X 2 Przetwórstwo przemysłowe C Budownictwo F Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca N Pozostała działalność usługowa S Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi I Transport i gospodarka magazynowa H Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne O Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M Edukacja P Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q Działalność związana z kulturą, 12 rozrywką i rekreacją R Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K Informacja i kumunikacja J Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 2 A rybactwo 1 Dostawa wody; gospodarowanie 16 ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją E Działalność niezidentyfikowana X X 17 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L Górnictwo i wydobywanie B Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych D Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby T Organizacje i zespoły eksterytorialne U RAZEM

14 OFERTY PRACY WG ZAWODÓW W I półroczu 2014 roku pracodawcy zgłosili do urzędu ofert pracy. Najwięcej ofert zgłaszano dla: robotników gospodarczych (221), sprzedawców (200), pakowaczy (128), techników prac biurowych (106), magazynierów (87). Podobnie jak w roku ubiegłym, w zawodach plasujących się w pierwszej 30-tce pod względem ilości napływu ofert dominują propozycje zatrudnienia skierowane przede wszystkim do osób z wykształceniem zasadniczym i średnim zawodowym. W rankingu znalazły głównie zawody proste, niewymagające skomplikowanych umiejętności, czy kwalifikacji. Tabela nr 6. Oferty pracy wg zawodów zgłoszone w I półroczu 2014 roku. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w I- półroczu Oferty pracy w końcu I-półrocza I II III IV V Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne Robotnik gospodarczy Sprzedawca* Pozostali pracownicy obsługi biurowej Pakowacz Technik prac biurowych* Magazynier Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani Kierowca samochodu ciężarowego Doradca klienta Pracownik ochrony fizycznej bez licencji Pomoc kuchenna Kelner* Sprzedawca w branży spożywczej Kucharz* Robotnik budowlany Przedstawiciel handlowy Opiekun osoby starszej* Kierowca samochodu osobowego Sprzątaczka biurowa Szwaczka Zbrojarz Cieśla szalunkowy Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) Telemarketer Asystent do spraw księgowości Murarz*

15 Fryzjer* Kosmetyczka Ankieter Brukarz Sekretarka Cieśla* Pomocniczy robotnik w gospodarstwie sadowniczym Krawiec* inne RAZEM ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH Zestawienia liczby ofert pracy zgłoszonych w powiecie krakowskim z liczbą zarejestrowanych bezrobotnych, wskazuje na nadwyżkę siły roboczej. Sytuacja jednak w zakresie występowania deficytu/nadwyżki jest silnie zróżnicowana ze względu na zawody. W I półroczu 2014 roku w rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych odnotowano 861 zawodów, w których zgłaszano oferty pracy i/lub zarejestrowali się bezrobotni. W tej grupie było 549 zawodów nadwyżkowych, 50 zawodów równoważnych oraz 262 zawody deficytowe. Strukturę zawodów nadwyżkowych i deficytowych ilustruje wykres poniżej. 50; 6% 262; 30% 549; 64% zawody deficytowe zawody nadwyżkowe zawody równoważne Wykres nr 3. Struktura zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2014 roku. 15

16 Lp Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2014 roku ZAWODY DEFICYTOWE Poprzez zawody deficytowe należy rozumieć zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie, czyli stosunek średniomiesięcznego napływu ofert pracy do urzędu pracy w danym zawodzie do średniomiesięcznej rejestracji osób bezrobotnych w tym samym zawodzie i w tym samym okresie czasu jest większy od 1,1. Posiłkując się wskaźnikiem intensywności deficytu zawodów, wyłoniono 262 zawody deficytowe, przy czym, w 121 zawodach byli rejestrowani bezrobotni, natomiast w 141 zawodach nie odnotowano napływu do bezrobocia w I półroczu 2014 roku i wskaźnik intensywności nadwyżki wynosił MAX. Usystematyzowano w nim elementarne grupy zawodów według średniego deficytu popytu na pracę, przy założeniu, że wskaźnik intensywności deficytu przekraczał 1,1 co oznacza, iż w zawodach tych występowała największa przewaga ofert pracy nad liczbą bezrobotnych. Im wyższy wskaźnik intensywności deficytu zawodów, tym większe możliwości uzyskania pracy przez bezrobotnego. Tabela nr 7. Ranking 30 zawodów deficytowych o najwyższej średniej miesięcznej liczbie ofert zgłaszanych w I półroczu 2014 roku Kod zawodu Nazwa zawodu liczba ofert pracy zgłoszonych w I-półroczu liczba zarejestrowanych bezrobotnych w I-półroczu Średni miesięczny deficyt podaży siły roboczej w I-półroczu Wskaźnik intensywności deficytu zawodów I II III IV V VI VII Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 42,8333 2, , , Robotnik gospodarczy 36, , ,3333 3, Pozostali pracownicy obsługi biurowej 26, ,5000-8,0000 1, Pakowacz 21, ,8333-7,5000 1, Technik prac biurowych* 17,6667 0, , , Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej 12,5000 0, , ,0000 niesklasyfikowani Kierowca samochodu ciężarowego 11,5000 5,6667-5,8333 2, Doradca klienta 10,8333 4,8333-6,0000 2, Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 9,8333 2,3333-7,5000 4, Pomoc kuchenna 9,6667 5,8333-3,8333 1, Sprzedawca w branży spożywczej 9,0000 1,1667-7,8333 7,

17 Przedstawiciel handlowy 7,8333 6,6667-1,1667 1, Opiekun osoby starszej* 7,6667 1,1667-6,5000 6, Kierowca samochodu osobowego 7,6667 4,3333-3,3333 1, Szwaczka 7,0000 5,3333-1,6667 1, Zbrojarz 6,8333 1,5000-5,3333 4, Cieśla szalunkowy 6,5000 2,0000-4,5000 3, Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call 6,3333 1,3333-5,0000 4,7500 center) Telemarketer 6,1667 1,5000-4,6667 4, Asystent do spraw księgowości 6,0000 1,6667-4,3333 3, Kosmetyczka 5,3333 1,5000-3,8333 3, Ankieter 5,1667 0,3333-4, , Brukarz 5,0000 2,8333-2,1667 1,7647 Pomocniczy robotnik w ,8333 0,1667-4, ,0000 gospodarstwie sadowniczym Cieśla* 4,8333 1,6667-3,1667 2, Sekretarka 4,8333 3,6667-1,1667 1, Doradca finansowy 4,3333 0,3333-4, , Opiekunka dziecięca* 4,1667 0,8333-3,3333 5,0000 Asystent nauczyciela przedszkola 4,0000 0,6667-3,3333 6, Rzeźnik - wędliniarz* 4,0000 1,1667-2,8333 3, Pozostali spawacze i pokrewni 4,0000 0,8333-3,1667 4, Księgowy 3,8333 3,0000-0,8333 1, Elektryk* 3,5000 1,0000-2,5000 3, Sprzątacz pojazdów 3,3333 0,0000-3,3333 MAX Sprzedawca w branży mięsnej 3,3333 0,3333-3, , Tynkarz 3,3333 0,6667-2,6667 5, Pozostali listonosze i pokrewni 3,3333 0,1667-3, , Pozostali magazynierzy i pokrewni 3,3333 1,1667-2,1667 2,8571 Tabela nr 8. Ranking 30 zawodów deficytowych o najwyższym wskaźniku intensywności deficytu w I półroczu 2014 roku (bez zawodów w których nie zarejestrowano napływu bezrobotnych) Lp Kod zawodu Nazwa zawodu liczba ofert pracy zgłoszonych w I-półroczu liczba zarejestrowanych bezrobotnych w I-półroczu Średni miesięczny deficyt podaży siły roboczej w I- półroczu Wskaźnik intensywności deficytu zawodów I II III IV V VI VII Technik prac biurowych* 17,6667 0, , , Pomocniczy robotnik w gospodarstwie sadowniczym 4,8333 0,1667-4, , Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej 12,5000 0, , ,0000 niesklasyfikowani Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 42,8333 2, , ,

18 Pozostali listonosze i pokrewni 3,3333 0,1667-3, , Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura 3,0000 0,1667-2, ,0000 zarządu Ankieter 5,1667 0,3333-4, , Pośrednik w obrocie nieruchomościami 2,3333 0,1667-2, , Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni 2,3333 0,1667-2, , Doradca finansowy 4,3333 0,3333-4, , Pracownik ochrony fizycznej I stopnia 2,1667 0,1667-2, , Pracownik ochrony fizycznej II stopnia 1,8333 0,1667-1, , Sprzedawca w branży mięsnej 3,3333 0,3333-3, , Pomocniczy robotnik szklarniowy 1,6667 0,1667-1, , Sprzedawca w branży spożywczej 9,0000 1,1667-7,8333 7, Spawacz metodą MAG 2,5000 0,3333-2,1667 7, Operator ładowarki 1,1667 0,1667-1,0000 7, Opiekun osoby starszej* 7,6667 1,1667-6,5000 6,5714 Asystent nauczyciela ,0000 0,6667-3,3333 6,0000 przedszkola Specjalista bankowości 1,0000 0,1667-0,8333 6, Elektromonter linii kablowych 1,0000 0,1667-0,8333 6, Wizażystka / stylistka 1,8333 0,3333-1,5000 5, Tynkarz 3,3333 0,6667-2,6667 5, Monter konstrukcji budowlanych* 1,6667 0,3333-1,3333 5, Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food 1,6667 0,3333-1,3333 5, Opiekun w domu pomocy społecznej* 0,8333 0,1667-0,6667 5, Opiekunka dziecięca* 4,1667 0,8333-3,3333 5, Pozostali spawacze i pokrewni 4,0000 0,8333-3,1667 4, Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call 6,3333 1,3333-5,0000 4,7500 center) Zbrojarz 6,8333 1,5000-5,3333 4, Rejestratorka medyczna 3,0000 0,6667-2,3333 4, Specjalista do spraw kadr 1,5000 0,3333-1,1667 4, Spedytor 1,5000 0,3333-1,1667 4, Monter konstrukcji aluminiowych 1,5000 0,3333-1,1667 4, Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 9,8333 2,3333-7,5000 4,

19 Wśród zawodów deficytowych pod względem najwyższej średniej miesięcznej liczby ofert w I półroczu 2014 roku dominują zawody: robotnik gospodarczy, pakowacz, technik prac biurowych, kierowca samochodu ciężarowego oraz doradca klienta. Pod względem intensywności deficytu, zawodami najbardziej deficytowymi były: technik prac biurowych, pomocniczy robotnik w gospodarstwie sadowniczym, ankieter, pośrednik w obrocie nieruchomościami oraz pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni. ZAWODY NADWYŻKOWE Poprzez zawody nadwyżkowe należy rozumieć zawody, na które występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie, czyli stosunek średniomiesięcznego napływu ofert pracy do urzędu pracy w danym zawodzie do średniomiesięcznej rejestracji osób bezrobotnych w tym samym zawodzie i w tym samym okresie czasu jest mniejszy od 0,9. Posiłkując się wskaźnikiem intensywności deficytu zawodów, wyłoniono 549 zawodów nadwyżkowych, przy czym, w 131 zawodach były rejestrowane oferty pracy, natomiast w 418 zawodach nie odnotowano napływu ofert pracy w I połowie 2014 roku i wskaźnik intensywności nadwyżki wynosił 0,00. Zawody nadwyżkowe, a więc jedno z najbardziej niepokojących zjawisk na rynku pracy na przestrzeni kilku lat wykazuje bardzo duże podobieństwo w stosunku do lat ubiegłych. Świadczy to między innymi o strukturalnych problemach bezrobocia rejestrowanego. 19

20 Lp Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2014 roku Tabela nr 9. Ranking 30 zawodów nadwyżkowych o najwyższej średniej miesięcznej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w I półroczu 2014 roku Kod zawodu Nazwa zawodu liczba ofert pracy zgłoszonych w I-półroczu liczba zarejestrowanych bezrobotnych w I-półroczu nadwyżka podaży siły roboczej w I-półroczu Wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów I II III IV V VI VII Sprzedawca* 33, , ,1667 0, Robotnik budowlany 8, , ,0000 0, Magazynier 14, ,3333 1,8333 0, Ślusarz* 2, , ,0000 0, Fryzjer* 5, ,6667 8,3333 0, Kucharz* 8, ,0000 3,1667 0, Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 0, , ,6667 0, Murarz* 5, ,1667 5,6667 0, Kucharz małej gastronomii* 1, ,1667 9,8333 0, Mechanik pojazdów samochodowych* 3, ,0000 7,6667 0, Sprzątaczka biurowa 7,5000 9,3333 1,8333 0, Cukiernik* 2,0000 8,6667 6,6667 0, Technik ekonomista* 0,0000 6,8333 6,8333 0, Krawiec* 4,5000 6,3333 1,8333 0, Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej 0,0000 6,0000 6,0000 0,0000 niesklasyfikowani Stolarz* 2,3333 5,3333 3,0000 0, Blacharz samochodowy* 1,6667 5,3333 3,6667 0, Kasjer handlowy 3,0000 5,0000 2,0000 0, Malarz budowlany 0,8333 4,8333 4,0000 0, Mechanik samochodów osobowych 2,3333 4,6667 2,3333 0, Piekarz* 1,5000 4,3333 2,8333 0, Elektromonter (elektryk) zakładowy 0,3333 4,3333 4,0000 0, Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 2,0000 3,8333 1,8333 0,5217 Kierowca samochodu dostawczego 2,3333 3,6667 1,3333 0, Technik informatyk* 1,1667 3,6667 2,5000 0, Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia 2,1667 3,6667 1,5000 0, Technik handlowiec* 1,6667 3,5000 1,8333 0, Technik elektryk* 0,3333 3,5000 3,1667 0,0952 Specjalista do spraw marketingu i handlu 2,5000 3,3333 0,8333 0, Lakiernik samochodowy 1,5000 3,3333 1,8333 0, Kierowca operator wózków jezdniowych 1,0000 2,6667 1,6667 0,

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU CZĘSTOCHOWA MARZEC 2012 WSTĘP... 3 1.ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM grudzień 2013 Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Ranking zawodów owych i nadwyżkowych w województwie lubuskim grudzień

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Warszawa 2014 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa 2014 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2012 r. GDAŃSK, LISTOPAD 2012 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w województwie pomorskim Raport opracowano w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 30.06.2012 r.

OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 30.06.2012 r. Wyszczególnienie OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 30.06.2012 r. Bezrobotni Bezrobotni z prawem do zasiłku Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety MIASTO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLBUSZOWEJ INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W 2009 ROKU W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM Kolbuszowa, marzec 2010 1. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 2009 roku w powiecie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2013 rok LUTY, 2014 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP...3 II LUDNOŚĆ 4 III PODMIOTY GOSPODARCZE 8

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK MIĘDZYRZECZ 2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP..3 I. Analiza bezrobocia według zawodów.....4 II. Analiza

Bardziej szczegółowo

Lista zawodów i specjalności

Lista zawodów i specjalności Lista zawodów i specjalności według zapotrzebowania na rynku pracy w Powiecie Wągrowieckim na 2015 rok Dokument opracowali: Aldona Ratajczak Sławomir Maciaszek Wągrowiec Luty 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY

Bardziej szczegółowo

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim.

Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Diagnoza popytu na pracę w województwie zachodniopomorskim. Raport z analizy ogłoszeń o wolnych miejscach pracy w województwie zachodniopomorskim przeprowadzonej w okresie od 0 kwietnia do 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. / Kołobrzeg, lipiec 2011 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1 Cel opracowania...3

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r.

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2012 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE Wydział Badań i Analiz ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 212 r. Lublin 213 r. Spis treści Zakres i struktura opracowania.. 5 1. Charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie

kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie LISTA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy powiatu kutnowskiego kwiecień, 2014 rok

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY za 2014 rok LUTY, 2015 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 6 III. PODMIOTY GOSPODARCZE......

Bardziej szczegółowo

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku

Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Prognoza zatrudnienia w województwie śląskim do 2020 roku KATOWICE maj 2014 r. Spis Treści Wstęp... 3 Założenia modelu prognostycznego... 3 Prognoza zatrudnienia...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. GDAŃSK, KWIECIEŃ 2014 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim GDAŃSK, PAŹDZIERNIK 2011

Bardziej szczegółowo

I. Wielkość i struktura bezrobocia

I. Wielkość i struktura bezrobocia INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU I. Wielkość i struktura bezrobocia 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY ul. Sienkiewicza 31;99-100 Łęczyca,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 e-mail: lole@praca.gov.pl Dział Usług Rynku Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU Jasło, luty

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku.

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku. 2013 Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko pomorskiego w 2013 roku. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno zawodowym. Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu Badanie ankietowe

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW LUDZKICH DLA POWIATU TARNOWSKIEGO I MIASTA TARNÓW

CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW LUDZKICH DLA POWIATU TARNOWSKIEGO I MIASTA TARNÓW 1 CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW LUDZKICH DLA POWIATU TARNOWSKIEGO I MIASTA TARNÓW Dokument został opracowany przy współpracy firmy doradztwa personalnego Advisory Group TEST Human Resources dla Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo