Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna"

Transkrypt

1 Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Część diagnostyczna URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, wrzesień

2 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE KRAKOWSKIM... 4 BEZROBOTNI WG GRUP ZAWODÓW... 7 NAPŁYW BEZROBOTNYCH... 9 DŁUGOTRWAŁE BEZROBOCIE BEZROBOTNI WG POLSKIEJ KLASYFIKACJI ZAWODÓW OFERTY PRACY WG ZAWODÓW ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH ZAWODY DEFICYTOWE ZAWODY NADWYŻKOWE ZAWODY RÓWNOWAŻNE SPIS WYKRESÓW SPIS TABEL

3 WSTĘP Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 roku, poz. 674 ze zm.) do zadań samorządu powiatu należy opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest procesem systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla określenia potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i kształcenia zawodowego. Jest on sporządzany w okresach półrocznych w oparciu o zalecenia metodyczne opracowane przez Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2014 roku został opracowany w oparciu o dane statystyczne zawarte w sprawozdaniu MPiPS-01 oraz załączniki 2 i 3 do w/w sprawozdania. 3

4 ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE KRAKOWSKIM Na koniec pierwszego półrocza 2014 roku w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego zarejestrowanych było osób bezrobotnych, o osób (13,1%) mniej w stosunku do ubiegłego roku. Stopa bezrobocia na koniec czerwca 2014 roku wyniosła 9,1% i była niższa niż stopa bezrobocia w województwie małopolskim oraz w Polsce. 14, , , , , ,2 13,1 13,0 13,0 11,4 11,3 11,2 11,3 10,4 10,2 10,0 10,1 13,0 13,2 11,2 11,4 10,2 10,3 13,4 11,6 10,6 14,0 13,9 12,1 12,1 10,9 11,0 13,5 11,7 10,6 13,0 11,2 10,1 12,5 10,8 9,6 12,0 10,4 9,5 9,1 9 8,5 VI 2013 VII 2013 VIII 2013 IX 2013 X 2013 XI 2013 XII 2013 I 2014 II 2014 III 2014 IV 2014 V 2014 VI 2014 powiat krakowski województwo małopolskie Polska Wykres nr 1. Stopa bezrobocia w miesiącach czerwiec czerwiec 2014 r. (dane GUS) Z ogółu bezrobotnych, zarejestrowanych na koniec I półrocza 2014 roku osoby, czyli 87,8% posiadało wyuczony zawód, natomiast osób czyli 12,2% nie posiadało zawodu. Populacja kobiet stanowiła 48,9 % ogółu bezrobotnych (4 102 osoby). W stosunku do ubiegłego półrocza nastąpił spadek liczby bezrobotnych kobiet o 11,5%. Tabela nr 1.. Wybrane kategorie bezrobotnych na koniec I półrocza 2013 i 2014 roku. BEZROBOTNI I OGÓŁEM w tym wg bez zawodu stan na 30.VI.2013 stan na 30.VI.2014 zmiana wobec 2013 roku udział do ogółu bezrobotnych w % liczba % I poł I poł II III IV V VI ,1% 100,0% 100,0% ,2% VII 12,8% 12,2% 4

5 WYKSZTAŁCENIA wyższe ,1% 12,5% 12,5% policealne i śr zawodowe ,1% 25,3% 24,4% ogólnokształcące ,2% 11,5% 11,5% zasadnicze zawodowe ,4% 29,3% 29,5% gimnazjalne i niższe ,6% 21,4% 22,1% PŁCI kobiety ,5% 48,0% 48,9% mężczyźni ,7% 52,0% 51,1% WIEKU ,1% 21,1% 18,2% ,5% 30,2% 28,3% ,4% 19,0% 20,2% ,9% 17,7% 18,1% ,3% 9,3% 11,1% ,5% 2,8% 4,1% MIEJSCA ZAMIESZKANIA miasto ,9% 21,4% 22,0% wieś ,7% 78,6% 78,0% STAŻU PRACY bez stażu ,4% 17,2% 15,8% do 1 roku ,3% 13,5% 14,1% 1-5 lat ,8% 21,1% 20,0% 5-10 lat ,4% 15,0% 15,5% lat ,3% 16,0% 16,7% lat ,5% 12,2% 12,7% 30 lat i więcej ,4% 4,9% 5,2% CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY do 1 miesiąca ,7% 8,5% 7,9% 1-3 miesięcy ,8% 15,1% 13,6% 3-6 miesięcy ,6% 21,2% 18,1% 6-12 miesięcy ,8% 24,1% 21,7% miesiące ,8% 14,9% 20,1% pow. 24 miesięcy ,0% 16,2% 18,7% STOPA BEZROBOCIA 10,4% 9,1% -1,3% X X X Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 78,0% ogółu zarejestrowanych, w stosunku do stanu ubiegłorocznego, liczba bezrobotnych w tej kategorii spadła o osoby, tj. o 13,7%. W strukturze bezrobotnych według wieku, najliczniejszą zbiorowość stanowiły osoby w przedziale od 25 do 34 roku życia (28,3% ogółu bezrobotnych) oraz od 35 do 44 roku życia 5

6 (20,2% ogółu bezrobotnych). Świadczy to o utrudnionej sytuacji ludzi młodych na rynku pracy. Względnie największy spadek w połowie roku 2014 w stosunku do stanu sprzed roku nastąpił w grupie osób od 18 do 24 lat, tj. o 25,1% (o 512 osób). Największy wzrost udziału w strukturze wiekowej nastąpił z kolei w grupie od 60 do 64 lat, tj. o 26,5% (o 72 osoby), co również świadczy o pogarszającej się sytuacji ludzi starszych na rynku pracy. Struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie, podobnie jak w latach ubiegłych przedstawia się następująco: 22,08% 12,53% wyższe 29,49% 11,50% 24,40% policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Wykres nr 2. Struktura bezrobotnych wg wykształcenia (stan na ) Największy odsetek wśród bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. Największy spadek liczby bezrobotnych zanotowano wśród bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym o 16,1% (o 393 osoby). W strukturze bezrobotnych według stażu pracy w połowie 2014 r. najwięcej było zarejestrowanych osób ze stażem od 1 do 5 lat (20,0%) oraz ze stażem od 10 do 20 lat (16,7%), znaczący był też ż udział osób bez stażu pracy (15,8%). Z kolei największy względny spadek liczby bezrobotnych nastąpił wśród osób bez stażu pracy (o 20,4%) oraz w grupie powyżej od 1 do 5 lat (o 17,8%). 6

7 W strukturze osób bezrobotnych ze względu na czas pozostawania bez pracy najwięcej było osób z okresem od 6 do 12 miesięcy (21,7%) oraz od 12 do 24 miesięcy (20,1%). Największy względny spadek liczby bezrobotnych nastąpił w grupie z okresem pozostawania bez pracy od 3 do 6 miesięcy (o 25,6%) oraz od 1 miesiąca (o 19,7%). Zauważalny był znaczący wzrost, o 16,8% liczby bezrobotnych z okresem pozostawania bez pracy od 12 do 24 miesięcy (o 16,8%). BEZROBOTNI WG GRUP ZAWODÓW Największą kategorię stanowią bezrobotni bez zawodu (1 021 osób, tj. 12,2% bezrobotnych, w tym 51,0% to kobiety). Patrząc na I półrocze 2014 roku w perspektywie lat ubiegłych można dostrzec, iż struktura zawodowa osób bezrobotnych z terenu Powiatu Krakowskiego nie ulega większym zmianom. Najliczniej reprezentowany zawód, podobnie jak w roku ubiegłym, to sprzedawca (804 osoby). Jest to zawód silnie sfeminizowany (87,8% osób zarejestrowanych to kobiety). Na kolejnych miejscach znajdują się zawody: robotnik budowlany, ślusarz, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, magazynier i sprzątaczka biurowa. Strukturę bezrobotnych według zawodów przedstawia poniższa tabela. Tabela nr 2. Ranking 30 zawodów o największej liczbie bezrobotnych wg stanu na koniec I półrocza 2014 roku Lp Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem kobiety w tym absolwenci powyżej 12 m-cy razem kobiety razem kobiety I II III IV V VI VII VIII IX Bez zawodu Sprzedawca* Robotnik budowlany Pozostali pracownicy obsługi biurowej Ślusarz* Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Magazynier Sprzątaczka biurowa

8 Pakowacz Murarz* Kucharz* Robotnik gospodarczy Technik ekonomista* Fryzjer* Mechanik pojazdów samochodowych* Krawiec* Cukiernik* Kucharz małej gastronomii* Kelner* Pomoc kuchenna Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Malarz budowlany Blacharz samochodowy* Kierowca samochodu ciężarowego Kasjer handlowy Szwaczka Mechanik samochodów osobowych Stolarz* Przedstawiciel handlowy Elektromonter (elektryk) zakładowy Księgowy Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia Piekarz* Specjalista do spraw marketingu i handlu RAZEM

9 NAPŁYW BEZROBOTNYCH W I półroczu 2014 roku w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego zarejestrowało się osoby bezrobotne, w tym kobiet. Największy napływ wg zawodów pokrywał się w większości z zawodami o najliczniejszej liczbie bezrobotnych na dzień 30 czerwca 2014 r.. Najwięcej osób bezrobotnych napłynęło w zawodach: sprzedawca, robotnik budowlany, magazynier, ślusarz, pakowacz, fryzjer. Jest to sytuacja typowa, pokazująca trwałość struktury bezrobocia rejestrowanego na terenie Powiatu Krakowskiego. Tabela nr 3. Napływ bezrobotnych wg zawodów w I półroczu 2014 roku Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem kobiety w tym absolwenci razem kobiety I II III IV V VI VII Bez zawodu Sprzedawca* Robotnik budowlany Pozostali pracownicy obsługi biurowej Magazynier Ślusarz* Pakowacz Fryzjer* Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Kucharz* Murarz* Kucharz małej gastronomii* Mechanik pojazdów samochodowych* Robotnik gospodarczy Sprzątaczka biurowa Kelner* Cukiernik* Technik ekonomista* Przedstawiciel handlowy Krawiec* Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Pomoc kuchenna Kierowca samochodu ciężarowego Blacharz samochodowy* Szwaczka Stolarz*

10 Kasjer handlowy Malarz budowlany Doradca klienta Mechanik samochodów osobowych Elektromonter (elektryk) zakładowy Piekarz* Kierowca samochodu osobowego Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* - - RAZEM DŁUGOTRWAŁE BEZROBOCIE Długotrwałe bezrobocie jest zjawiskiem niezwykle negatywnym, powoduje wykluczenie nie tylko z aktywności zawodowej, ale także społecznej, co w konsekwencji prowadzi do utraty motywacji do podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz poprawy swojej sytuacji. Ranking dużych grup zawodów generujących długotrwałe bezrobocie, został stworzony na podstawie wielkości wskaźnika długotrwałego bezrobocia, mierzonego jako iloraz liczby zarejestrowanych bezrobotnych na koniec I półrocza 2014 roku, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy i liczby zarejestrowanych w danej dużej grupie zawodów ogółem w końcu I półrocza 2014 roku. W tym zestawieniu zawodami, które najbardziej generują długotrwałe bezrobocie okazały się: rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby; robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie; ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych; pracownicy usług ochrony; monterzy. W I półroczu 2014 roku ranking dużych grup zawodów generujących długotrwałe bezrobocie przedstawiał się następująco: 10

11 Tabela nr 4. Ranking 30 dużych grup zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w I półroczu 2014 roku Lp. Bezrobotni - stan w Bezrobotni końcu Kod stan w Wskaźnik I półrocza 2014 grupy Nazwa grupy zawodów końcu I długotrwałego pozostający bez zawodów półrocza bezrobocia zatrudnienia powyżej miesięcy I II III IV V VI 1 63 Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 1 1 1, Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i ,6667 rybołówstwie 3 96 Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach ,4861 prostych 4 54 Pracownicy usług ochrony , Monterzy , Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, ,4254 budownictwie i transporcie 7 73 Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni , Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, ,4194 kultury i pokrewny 9 91 Pomoce domowe i sprzątaczki , Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych ,4091 branżach usługowych Elektrycy i elektronicy , Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i ,3895 przetwórczych Specjaliści do spraw technologii informacyjnokomunikacyjnych , Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów ,3883 tekstylnych i pokrewni Kierowcy i operatorzy pojazdów , Pozostali pracownicy obsługi biura , Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i ,3835 pokrewni Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń ,3796 i pokrewni Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki , Sprzedawcy i pokrewni ,

12 21 53 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni , Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ,3568 ewidencji materiałowej Średni personel do spraw biznesu i administracji , Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania , Pracownicy obsługi klienta , Żołnierze szeregowi 3 1 0, Pracownicy usług osobistych , Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury , Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem ,3239 elektryków) Rolnicy produkcji towarowej , RAZEM ,3270 BEZROBOTNI WG POLSKIEJ KLASYFIKACJI ZAWODÓW Uwzględniając sekcje Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), największy napływ bezrobotnych, w I półroczu 2014 roku, zanotowano w sekcji G: handlu hurtowym i detalicznym, naprawie pojazdów samochodowych włączając motocykle osób, co stanowi 18,6% ogółu rejestrujących się w I półroczu 2014 roku. Do pozostałych sekcji, w których odnotowano największą liczbę rejestrowanych bezrobotnych należą: - przetwórstwo przemysłowe: 746 osób, co stanowi 14,1 % ogółu rejestrowanych, - budownictwo: 661 osób, co stanowi 12,5 % ogółu rejestrowanych, - działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca: 416 osób, co stanowi 7,9% ogółu rejestrowanych. Struktura osób bezrobotnych napływających pod względem klasyfikacji zawodów PKD nie uległa większym zmianom w porównaniu z I półroczem 2013 roku. Wśród napływu bezrobotnych w I półroczu 2014 roku 888 osób nie pracowało do tej pory co stanowiło 16,8% ogółu rejestrujących się. 12

13 Tabela nr 5. Bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz ofert pracy w I półroczu 2014 roku Lp. Sekcja PKD Sekcja PKD 2007 Bezrobotni zarejestrowani w I-półroczu Bezrobotni stan w końcu I- półrocza Oferty pracy zgłoszone w I- półroczu Oferty pracy stan w końcu I- półrocza I II III IV V VI VII 1 Handel hurt. i detal.; naprawa pojazdów samochod., włączając motocykle G Dotychczas niepracujący X X 2 Przetwórstwo przemysłowe C Budownictwo F Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca N Pozostała działalność usługowa S Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi I Transport i gospodarka magazynowa H Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne O Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna M Edukacja P Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Q Działalność związana z kulturą, 12 rozrywką i rekreacją R Działalność finansowa i ubezpieczeniowa K Informacja i kumunikacja J Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 2 A rybactwo 1 Dostawa wody; gospodarowanie 16 ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją E Działalność niezidentyfikowana X X 17 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości L Górnictwo i wydobywanie B Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych D Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby T Organizacje i zespoły eksterytorialne U RAZEM

14 OFERTY PRACY WG ZAWODÓW W I półroczu 2014 roku pracodawcy zgłosili do urzędu ofert pracy. Najwięcej ofert zgłaszano dla: robotników gospodarczych (221), sprzedawców (200), pakowaczy (128), techników prac biurowych (106), magazynierów (87). Podobnie jak w roku ubiegłym, w zawodach plasujących się w pierwszej 30-tce pod względem ilości napływu ofert dominują propozycje zatrudnienia skierowane przede wszystkim do osób z wykształceniem zasadniczym i średnim zawodowym. W rankingu znalazły głównie zawody proste, niewymagające skomplikowanych umiejętności, czy kwalifikacji. Tabela nr 6. Oferty pracy wg zawodów zgłoszone w I półroczu 2014 roku. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w I- półroczu Oferty pracy w końcu I-półrocza I II III IV V Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne Robotnik gospodarczy Sprzedawca* Pozostali pracownicy obsługi biurowej Pakowacz Technik prac biurowych* Magazynier Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani Kierowca samochodu ciężarowego Doradca klienta Pracownik ochrony fizycznej bez licencji Pomoc kuchenna Kelner* Sprzedawca w branży spożywczej Kucharz* Robotnik budowlany Przedstawiciel handlowy Opiekun osoby starszej* Kierowca samochodu osobowego Sprzątaczka biurowa Szwaczka Zbrojarz Cieśla szalunkowy Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) Telemarketer Asystent do spraw księgowości Murarz*

15 Fryzjer* Kosmetyczka Ankieter Brukarz Sekretarka Cieśla* Pomocniczy robotnik w gospodarstwie sadowniczym Krawiec* inne RAZEM ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH Zestawienia liczby ofert pracy zgłoszonych w powiecie krakowskim z liczbą zarejestrowanych bezrobotnych, wskazuje na nadwyżkę siły roboczej. Sytuacja jednak w zakresie występowania deficytu/nadwyżki jest silnie zróżnicowana ze względu na zawody. W I półroczu 2014 roku w rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych odnotowano 861 zawodów, w których zgłaszano oferty pracy i/lub zarejestrowali się bezrobotni. W tej grupie było 549 zawodów nadwyżkowych, 50 zawodów równoważnych oraz 262 zawody deficytowe. Strukturę zawodów nadwyżkowych i deficytowych ilustruje wykres poniżej. 50; 6% 262; 30% 549; 64% zawody deficytowe zawody nadwyżkowe zawody równoważne Wykres nr 3. Struktura zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2014 roku. 15

16 Lp Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2014 roku ZAWODY DEFICYTOWE Poprzez zawody deficytowe należy rozumieć zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie, czyli stosunek średniomiesięcznego napływu ofert pracy do urzędu pracy w danym zawodzie do średniomiesięcznej rejestracji osób bezrobotnych w tym samym zawodzie i w tym samym okresie czasu jest większy od 1,1. Posiłkując się wskaźnikiem intensywności deficytu zawodów, wyłoniono 262 zawody deficytowe, przy czym, w 121 zawodach byli rejestrowani bezrobotni, natomiast w 141 zawodach nie odnotowano napływu do bezrobocia w I półroczu 2014 roku i wskaźnik intensywności nadwyżki wynosił MAX. Usystematyzowano w nim elementarne grupy zawodów według średniego deficytu popytu na pracę, przy założeniu, że wskaźnik intensywności deficytu przekraczał 1,1 co oznacza, iż w zawodach tych występowała największa przewaga ofert pracy nad liczbą bezrobotnych. Im wyższy wskaźnik intensywności deficytu zawodów, tym większe możliwości uzyskania pracy przez bezrobotnego. Tabela nr 7. Ranking 30 zawodów deficytowych o najwyższej średniej miesięcznej liczbie ofert zgłaszanych w I półroczu 2014 roku Kod zawodu Nazwa zawodu liczba ofert pracy zgłoszonych w I-półroczu liczba zarejestrowanych bezrobotnych w I-półroczu Średni miesięczny deficyt podaży siły roboczej w I-półroczu Wskaźnik intensywności deficytu zawodów I II III IV V VI VII Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 42,8333 2, , , Robotnik gospodarczy 36, , ,3333 3, Pozostali pracownicy obsługi biurowej 26, ,5000-8,0000 1, Pakowacz 21, ,8333-7,5000 1, Technik prac biurowych* 17,6667 0, , , Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej 12,5000 0, , ,0000 niesklasyfikowani Kierowca samochodu ciężarowego 11,5000 5,6667-5,8333 2, Doradca klienta 10,8333 4,8333-6,0000 2, Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 9,8333 2,3333-7,5000 4, Pomoc kuchenna 9,6667 5,8333-3,8333 1, Sprzedawca w branży spożywczej 9,0000 1,1667-7,8333 7,

17 Przedstawiciel handlowy 7,8333 6,6667-1,1667 1, Opiekun osoby starszej* 7,6667 1,1667-6,5000 6, Kierowca samochodu osobowego 7,6667 4,3333-3,3333 1, Szwaczka 7,0000 5,3333-1,6667 1, Zbrojarz 6,8333 1,5000-5,3333 4, Cieśla szalunkowy 6,5000 2,0000-4,5000 3, Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call 6,3333 1,3333-5,0000 4,7500 center) Telemarketer 6,1667 1,5000-4,6667 4, Asystent do spraw księgowości 6,0000 1,6667-4,3333 3, Kosmetyczka 5,3333 1,5000-3,8333 3, Ankieter 5,1667 0,3333-4, , Brukarz 5,0000 2,8333-2,1667 1,7647 Pomocniczy robotnik w ,8333 0,1667-4, ,0000 gospodarstwie sadowniczym Cieśla* 4,8333 1,6667-3,1667 2, Sekretarka 4,8333 3,6667-1,1667 1, Doradca finansowy 4,3333 0,3333-4, , Opiekunka dziecięca* 4,1667 0,8333-3,3333 5,0000 Asystent nauczyciela przedszkola 4,0000 0,6667-3,3333 6, Rzeźnik - wędliniarz* 4,0000 1,1667-2,8333 3, Pozostali spawacze i pokrewni 4,0000 0,8333-3,1667 4, Księgowy 3,8333 3,0000-0,8333 1, Elektryk* 3,5000 1,0000-2,5000 3, Sprzątacz pojazdów 3,3333 0,0000-3,3333 MAX Sprzedawca w branży mięsnej 3,3333 0,3333-3, , Tynkarz 3,3333 0,6667-2,6667 5, Pozostali listonosze i pokrewni 3,3333 0,1667-3, , Pozostali magazynierzy i pokrewni 3,3333 1,1667-2,1667 2,8571 Tabela nr 8. Ranking 30 zawodów deficytowych o najwyższym wskaźniku intensywności deficytu w I półroczu 2014 roku (bez zawodów w których nie zarejestrowano napływu bezrobotnych) Lp Kod zawodu Nazwa zawodu liczba ofert pracy zgłoszonych w I-półroczu liczba zarejestrowanych bezrobotnych w I-półroczu Średni miesięczny deficyt podaży siły roboczej w I- półroczu Wskaźnik intensywności deficytu zawodów I II III IV V VI VII Technik prac biurowych* 17,6667 0, , , Pomocniczy robotnik w gospodarstwie sadowniczym 4,8333 0,1667-4, , Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej 12,5000 0, , ,0000 niesklasyfikowani Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 42,8333 2, , ,

18 Pozostali listonosze i pokrewni 3,3333 0,1667-3, , Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura 3,0000 0,1667-2, ,0000 zarządu Ankieter 5,1667 0,3333-4, , Pośrednik w obrocie nieruchomościami 2,3333 0,1667-2, , Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni 2,3333 0,1667-2, , Doradca finansowy 4,3333 0,3333-4, , Pracownik ochrony fizycznej I stopnia 2,1667 0,1667-2, , Pracownik ochrony fizycznej II stopnia 1,8333 0,1667-1, , Sprzedawca w branży mięsnej 3,3333 0,3333-3, , Pomocniczy robotnik szklarniowy 1,6667 0,1667-1, , Sprzedawca w branży spożywczej 9,0000 1,1667-7,8333 7, Spawacz metodą MAG 2,5000 0,3333-2,1667 7, Operator ładowarki 1,1667 0,1667-1,0000 7, Opiekun osoby starszej* 7,6667 1,1667-6,5000 6,5714 Asystent nauczyciela ,0000 0,6667-3,3333 6,0000 przedszkola Specjalista bankowości 1,0000 0,1667-0,8333 6, Elektromonter linii kablowych 1,0000 0,1667-0,8333 6, Wizażystka / stylistka 1,8333 0,3333-1,5000 5, Tynkarz 3,3333 0,6667-2,6667 5, Monter konstrukcji budowlanych* 1,6667 0,3333-1,3333 5, Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food 1,6667 0,3333-1,3333 5, Opiekun w domu pomocy społecznej* 0,8333 0,1667-0,6667 5, Opiekunka dziecięca* 4,1667 0,8333-3,3333 5, Pozostali spawacze i pokrewni 4,0000 0,8333-3,1667 4, Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call 6,3333 1,3333-5,0000 4,7500 center) Zbrojarz 6,8333 1,5000-5,3333 4, Rejestratorka medyczna 3,0000 0,6667-2,3333 4, Specjalista do spraw kadr 1,5000 0,3333-1,1667 4, Spedytor 1,5000 0,3333-1,1667 4, Monter konstrukcji aluminiowych 1,5000 0,3333-1,1667 4, Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 9,8333 2,3333-7,5000 4,

19 Wśród zawodów deficytowych pod względem najwyższej średniej miesięcznej liczby ofert w I półroczu 2014 roku dominują zawody: robotnik gospodarczy, pakowacz, technik prac biurowych, kierowca samochodu ciężarowego oraz doradca klienta. Pod względem intensywności deficytu, zawodami najbardziej deficytowymi były: technik prac biurowych, pomocniczy robotnik w gospodarstwie sadowniczym, ankieter, pośrednik w obrocie nieruchomościami oraz pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni. ZAWODY NADWYŻKOWE Poprzez zawody nadwyżkowe należy rozumieć zawody, na które występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie, czyli stosunek średniomiesięcznego napływu ofert pracy do urzędu pracy w danym zawodzie do średniomiesięcznej rejestracji osób bezrobotnych w tym samym zawodzie i w tym samym okresie czasu jest mniejszy od 0,9. Posiłkując się wskaźnikiem intensywności deficytu zawodów, wyłoniono 549 zawodów nadwyżkowych, przy czym, w 131 zawodach były rejestrowane oferty pracy, natomiast w 418 zawodach nie odnotowano napływu ofert pracy w I połowie 2014 roku i wskaźnik intensywności nadwyżki wynosił 0,00. Zawody nadwyżkowe, a więc jedno z najbardziej niepokojących zjawisk na rynku pracy na przestrzeni kilku lat wykazuje bardzo duże podobieństwo w stosunku do lat ubiegłych. Świadczy to między innymi o strukturalnych problemach bezrobocia rejestrowanego. 19

20 Lp Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za I półrocze 2014 roku Tabela nr 9. Ranking 30 zawodów nadwyżkowych o najwyższej średniej miesięcznej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w I półroczu 2014 roku Kod zawodu Nazwa zawodu liczba ofert pracy zgłoszonych w I-półroczu liczba zarejestrowanych bezrobotnych w I-półroczu nadwyżka podaży siły roboczej w I-półroczu Wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów I II III IV V VI VII Sprzedawca* 33, , ,1667 0, Robotnik budowlany 8, , ,0000 0, Magazynier 14, ,3333 1,8333 0, Ślusarz* 2, , ,0000 0, Fryzjer* 5, ,6667 8,3333 0, Kucharz* 8, ,0000 3,1667 0, Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 0, , ,6667 0, Murarz* 5, ,1667 5,6667 0, Kucharz małej gastronomii* 1, ,1667 9,8333 0, Mechanik pojazdów samochodowych* 3, ,0000 7,6667 0, Sprzątaczka biurowa 7,5000 9,3333 1,8333 0, Cukiernik* 2,0000 8,6667 6,6667 0, Technik ekonomista* 0,0000 6,8333 6,8333 0, Krawiec* 4,5000 6,3333 1,8333 0, Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej 0,0000 6,0000 6,0000 0,0000 niesklasyfikowani Stolarz* 2,3333 5,3333 3,0000 0, Blacharz samochodowy* 1,6667 5,3333 3,6667 0, Kasjer handlowy 3,0000 5,0000 2,0000 0, Malarz budowlany 0,8333 4,8333 4,0000 0, Mechanik samochodów osobowych 2,3333 4,6667 2,3333 0, Piekarz* 1,5000 4,3333 2,8333 0, Elektromonter (elektryk) zakładowy 0,3333 4,3333 4,0000 0, Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* 2,0000 3,8333 1,8333 0,5217 Kierowca samochodu dostawczego 2,3333 3,6667 1,3333 0, Technik informatyk* 1,1667 3,6667 2,5000 0, Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia 2,1667 3,6667 1,5000 0, Technik handlowiec* 1,6667 3,5000 1,8333 0, Technik elektryk* 0,3333 3,5000 3,1667 0,0952 Specjalista do spraw marketingu i handlu 2,5000 3,3333 0,8333 0, Lakiernik samochodowy 1,5000 3,3333 1,8333 0, Kierowca operator wózków jezdniowych 1,0000 2,6667 1,6667 0,

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, wrzesień 2013 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE KRAKOWSKIM... 4

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, październik 2012 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE KRAKOWSKIM...

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2014 roku Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy I stopnia Sulęcin-październik 2011

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22 994 NIP: 666-106-58-96

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner ul.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282 1 Analiza problemu bezrobocia w Katowicach została przeprowadzona w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu w 2012 r. Klasyfikacja zawodów wg liczby osób

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str. I. WSTĘP 3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)... 4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2012 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w powiecie częstochowskim...

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2013 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w mieście Częstochowa... 5 2.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy II stopnia Justyna Pahudo Doradca

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2011 Październik 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2013 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM 2012 MARZEC 2013 Niniejsze opracowanie stanowi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM 1 Spis treści: 1. WSTĘP 1.1. Cel opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Metodologia opracowania. 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Piła MARZEC 2015 r. Spis treści: Wstęp 1. Analiza bezrobocia według poziomu wykształcenia i grup

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 1.1 PODSTAWA PRAWNA...3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA..4 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2010 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2010 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 1.1 PODSTAWA PRAWNA...3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA..4 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo