Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim"

Transkrypt

1 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez: Ośrodek Badań Społecznych INDEKS ul. Szkolna 1/206, Poznań 1 S t r o n a

2 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w powiecie kartuskim ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW W POWIECIE KARTUSKIM... 6 Bezrobotni według zawodów w powiecie kartuskim Bezrobotni według grup zawodów w powiecie kartuskim w I połowie 2014 roku... 9 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w powiecie kartuskim w I połowie 2014 roku Struktura bezrobotnych w powiecie kartuskim w I połowie 2014 roku według sekcji PKD Napływ bezrobotnych według zawodów w powiecie kartuskim w I połowie 2014 roku 14 Napływ bezrobotnych według grup zawodów w powiecie kartuskim w I połowie 2014 roku ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW Oferty pracy według sekcji PKD w powiecie kartuskim w I połowie 2014 roku Struktura ofert pracy według PKD w powiecie kartuskim w I połowie 2014 roku ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zawody deficytowe w powiecie kartuskim w I połowie 2014 roku Zawody nadwyżkowe w powiecie kartuskim w I połowie 2014 roku Zawody zrównoważone w powiecie kartuskim w I połowie 2014 roku Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie kartuskim Szansa uzyskania oferty w zawodzie w powiecie kartuskim WNIOSKI Spis tabel S t r o n a

3 1. WSTĘP Prezentowany ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim w I półroczu 2014 roku, jest kolejnym, cyklicznym opracowaniem, który stanowi kompleksową analizę zjawiska bezrobocia, notowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach w okresie od stycznia do czerwca 2014 roku oraz według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku. Systematyczność opracowania umożliwia obserwowanie globalnych zmian kształtujących lokalny rynek pracy zwłaszcza w kontekście przeobrażeń struktury i stanu bezrobocia rejestrowanego wśród mieszkańców powiatu kartuskiego. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jedną z najbardziej trafnych metod obserwacji i analizy zmian i tendencji zachodzących na lokalnych rynkach pracy. Niezwykle ważną cechą metodologii opracowania jest jego powtarzalność i systematyczność w analizowaniu danych, dzięki czemu możliwa jest interpretacja sytuacji na przestrzeni kilku lat. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych pełni niezwykle ważną rolę zwłaszcza w sytuacjach zmian zachodzących na rynku pracy w skali całego kraju, jak i w skali mikro na poziomie danego powiatu. W ostatnich latach dynamicznie zmieniały się wskaźniki bezrobocia zarówno w skali makro jak i w powiecie kartuskim. W określonych zawodach, dużych i elementarnych grupach zawodowych oraz w wybranych branżach jest i prawdopodobnie będzie dużo trudniej o pracę, dlatego taką istotną rolę pełni monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Kluczowym celem prezentowanego raportu jest przede wszystkim stworzenie klasyfikacji zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie, na które występuje mniejsze lub większe zapotrzebowanie ze strony lokalnych pracodawców oraz zawodów, w których występuje mniejszy lub większy odsetek osób bezrobotnych, którzy nie mogą podjąć pracy ze względu na brak ofert pracy w danym zawodzie. Zaletą narzędzia diagnozującego strukturę bezrobocia i zmian dokonujących się na lokalnym rynku pracy, jakim jest monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest również możliwość uzyskania wszechstronnych i kluczowych informacji przydatnych dla wszystkich uczestników rynku pracy. Stała analiza zapotrzebowania pracodawców na pracowników o określonych kwalifikacjach pozwala, poprzez lepsze dopasowanie kwalifikacji lub ich zmianę, spełnić oczekiwania kadrowe pracodawców. Ranking ma istotne znaczenie również w wyznaczeniu kierunków szkolenia bezrobotnych, usprawnieniu poradnictwa zawodowego oraz ułatwieniu realizacji programów aktywizujących osoby bezrobotne w celu promowania ich zatrudnienia. 3 S t r o n a

4 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest skierowany także do osób bezrobotnych, poszukujących pracy i uczących się, jak również wszelkich instytucji edukacyjnych i szkoleniowych. Opracowanie to powinno służyć przedstawicielom instytucji rynku pracy, przedstawicielom instytucji edukacyjnych na zapoznanie się ze skalą niedostosowania struktury zawodów do potrzeb rynku pracy. Monitoring wskazuje także na konieczność prowadzenia zintegrowanych działań na rzecz dostosowania systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest procesem systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno-zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla określenia potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i kształcenia zawodowego. Zawody deficytowe i nadwyżkowe wyznaczane są w oparciu o następujące mierniki: średnią miesięczną nadwyżkę (deficyt) podaży siły roboczej, wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów, wskaźnik długotrwałego bezrobocia, wskaźnik szansy uzyskania oferty strukturę bezrobotnych i ofert pracy według zawodów i PKD. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o tablice wynikowe zaimplementowane do Aplikacji Monitoring Zawodów. Aplikacja (MZ) pozwala na wykorzystanie w formie edycji zestawień zawierających wyliczone wskaźniki umożliwiające określenie zawodów deficytowych i nadwyżkowych, jak również pozwala na przeprowadzenie analizy i interpretację uzyskanych wyników. Dokonana analiza została przygotowana według zaleceń metodycznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodnie z art. 9 ust.1 pkt. 9 Ustawy o promocji o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku z dnia 20 kwietnia 2004 r. Na potrzeby sporządzenia niniejszego raportu przyjęto także założenie, iż analizowane będą te wskaźniki i te zmienne, które charakteryzują się najwyższym natężeniem danej cechy. Podstawowym źródłem danych, które zostały wykorzystane w niniejszym raporcie diagnostycznym są: Załącznik 2 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. 4 S t r o n a

5 Załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności. Struktura bezrobotnych w powiecie kartuskim Powiat kartuski cechuje się jednym z niższych wskaźników bezrobocia w województwie pomorskim. Na dzień 30 czerwca 2014 roku stopa bezrobocia w powiecie wyniosła 9,3%. Powiat kartuski zajmuje 5 pozycję wśród 20 powiatów województwa pomorskiego, z punktu widzenia stopy bezrobocia. Stopa bezrobocia w powiecie kartuskim, na koniec I półrocza 2014 roku, była niższa niż na koniec czerwca 2013 i 2012 roku, kiedy wynosiła odpowiednio 10,7% oraz 10,9%. Według danych WUP w Gdańsku na koniec czerwca 2014 roku stopa bezrobocia dla województwa pomorskiego oraz dla kraju wynosiła odpowiednio 11,8% oraz 12,0%. Stopa bezrobocia w powiecie kartuskim była niższa o 2,5% niż stopa bezrobocia dla województwa pomorskiego i o 2,7% niższa niż w skali całego kraju. Bezrobocie w powiecie kartuskim jest silnie zróżnicowane terytorialnie z uwzględnieniem wielkości bezrobocia. Na koniec czerwca 2014 r. największy odsetek bezrobotnych mieszkańców powiatu kartuskiego generowali mieszkańcy miasta i gminy Kartuzy 29,5% oraz miasta i gminy Żukowo 20,5% ogółu bezrobotnych osób z powiatu kartuskiego. Liczba osób bezrobotnych zamieszkałych w powiecie kartuskim i zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosiła osób. W porównaniu do danych z dnia 30 czerwca 2013 roku, kiedy zarejestrowanych było osób odnotowano znaczne zmniejszenie liczby bezrobotnych osób. Procentowe spadek liczby osób bezrobotnych kształtował się na poziomie 13,4%. W celu zobrazowania dynamiki zmian zachodzących na rynku pracy przedstawiono informacje na temat liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych według stanu na dzień 30 czerwca w latach Okazuje się, że po raz pierwszy od sześciu lat liczba osób bezrobotnych dynamicznie zmniejszyła się. Do tej pory wzrost liczby osób rejestrujących się w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach miał charakter stały i notowany był od końca czerwca 2008 roku. 5 S t r o n a

6 Wykres nr. 1 Liczba osób bezrobotnych w powiecie kartuskim według stanu na dzień 31.VI w latach Przy uwzględnieniu płci bezrobotnych mieszkańców powiatu kartuskiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach, okazuje się, że na koniec I półrocza 2014 roku liczba bezrobotnych kobiet wynosiła 2 332, tj. 56,9% ogółu bezrobotnych osób, natomiast liczba bezrobotnych mężczyzn wynosiła 1 766, co stanowiło 43,1% wszystkich bezrobotnych osób. Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku liczba bezrobotnych absolwentów zamieszkałych na terenie powiatu kartuskiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach wynosiła 151, w tym 104 kobiety i 47 mężczyzn. W przypadku osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy, okazuje się, że na koniec czerwca 2014 roku, zarejestrowanych było 946 osób długotrwale bezrobotnych, w tym 571 kobiet i 375 mężczyzn. Odsetek osób długotrwale bezrobotnych w populacji generalnej wynosił aż 23,1%. 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW W POWIECIE KARTUSKIM Bezrobotni według zawodów w powiecie kartuskim. Największą grupę bezrobotnych na dzień roku stanowiły osoby bez zawodu lub posiadające inny zawód. Liczba osób bezrobotnych, które nie posiadają zawodu lub bez zawodu wynosiła Osoby bez kwalifikacji zawodowych generowały ponownie największy odsetek ogólnej liczby osób bezrobotnych 24,6%. Bezrobotni bez zawodu jest to grupa obejmująca przede wszystkim osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym, osoby posiadające wykształcenie średnie ogólnokształcące, jak również osoby młode, które 6 S t r o n a

7 ukończyły szkołę średnią zawodową, jednakże nie obroniły tytułu zawodowego. Osoby te wymagają przyuczenia do zawodu poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz objęcie tych osób instrumentami rynku pracy. Kolejne zawody, które generowały znaczną ilość osób bezrobotnych na koniec czerwca 2014 roku to: sprzedawca 470 osób, technik ekonomista 119, fryzjer 96, stolarz 91, kucharz 86 oraz ślusarz 83. Należy zauważyć, że na rynku pracy powiatu kartuskiego, kwalifikacje osób poszukujących pracy w znacznym stopniu nie odpowiadają zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez pracodawców w wymienionych zawodach elementarnych, ponieważ w większości przypadków są to te same zawody, co w roku ubiegłym, które utrzymują rangę szczególnie często występujących wśród bezrobotnych na lokalnym rynku pracy. Takie wyniki świadczą o utrwalaniu się niekorzystnych warunków aktywizacji zawodowej niektórych bezrobotnych posiadających szczególne kwalifikacje i umiejętności. Wskazuje to na konieczność wypracowania instrumentów, które będą skierowane właśnie do tych kategorii osób poszukujących pracy, które z okresu na okres stanowią zagrożenie dla wyrównywania dysproporcji charakteryzujących lokalny rynek pracy. Powtarzające się z roku na rok trudności w znalezieniu pracy w tych samych zawodach i specjalnościach mogą wywoływać większe zniechęcenie do poszukiwania pracy. Rolą publicznych służby zatrudnienia oraz samorządów terytorialnych powinno być w tym względzie weryfikowanie spójności systemu kształcenia z potrzebami rynku pracy, oraz określanie form kształcenia, które są dostosowane do potrzeb pracodawców. Największa liczba bezrobotnych kobiet, które według danych na dzień 30 czerwca 2014 roku figurowały w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach także nie posiadała zawodu 595 osób. Kolejne zawody, które na koniec I półrocza 2014 roku były najliczniej reprezentowane przez bezrobotne kobiety to także: sprzedawca - 444, technik ekonomista 103, oraz fryzjer 96. Poniżej przedstawiona została struktura bezrobocia rejestrowanego z uwzględnieniem wyuczonego zawodu, jaki posiadały osoby bezrobotne na dzień 30 czerwca 2014 roku. W tabeli uwzględniono tylko te zawody, w których zarejestrowanych było min. 20 osób. Tabela 1. Bezrobotni według zawodów w powiecie kartuskim na dzień r. Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety % ogółu Inny zawód lub brak zawodu ,6% Sprzedawca* ,5% Technik ekonomista* ,9% Fryzjer* ,3% Stolarz* ,2% Kucharz* ,1% Ślusarz* ,0% 7 S t r o n a

8 Robotnik gospodarczy ,8% Mechanik pojazdów samochodowych* ,7% Murarz* ,3% Kucharz małej gastronomii* ,3% Technik żywienia i gospodarstwa domowego* ,0% Krawiec* ,0% Robotnik budowlany ,0% Technik handlowiec* ,0% Rolnik* ,0% Mechanik samochodów osobowych ,0% Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym ,9% Technik mechanik* ,9% Technik hotelarstwa* ,8% Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby ,8% Kelner* ,7% Stolarz meblowy ,7% Technik budownictwa* ,7% Cukiernik* ,7% Technik administracji* ,6% Ekonomista ,6% Technik prac biurowych* ,6% Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* ,6% Piekarz* ,5% Tapicer* ,5% Specjalista administracji publicznej ,5% Hydraulik ,5% Elektryk* ,5% Sprzątaczka biurowa ,5% *Oznacza, że dany zawód objęty jest kształceniem w systemie szkolnym. Najliczniejszą grupę wśród osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy stanowili bezrobotni posiadający zawód sprzedawcy 152 osoby. Odsetek osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy posiadających zawód sprzedawcy, wśród wszystkich osób bezrobotnych w zawodzie sprzedawcy wynosił 32,3%. Znaczną liczbę osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy stanowią osoby bez zawodu lub posiadający inny zawód 81. Powyżej 20 osób bezrobotnych pozostających w ewidencji PUP w Kartuzach przez okres ponad 12 miesięcy odnotowano także w takich zawodach jak: kucharz 33 osoby, robotnik gospodarczy 33 osoby, technik ekonomista 35 osób, stolarz 24, fryzjer 22 oraz ślusarz także 22 osoby. Dokonując analizy sytuacji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy należy podkreślić, iż niektóre zawody reprezentowane przez ogół bezrobotnych mieszkańców powiatu kartuskiego, według danych na roku zdominowane były przez osoby bezrobotne powyżej 12 miesięcy. W takich zawodach jak: sprzedawca, kucharz, robotnik gospodarczy, 8 S t r o n a

9 sprzątaczka biurowa, robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, kelner, ekonomista, technik prac biurowych oraz rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby odsetek osób długotrwale bezrobotnych wynosił ponad 30% ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych. W poniższej tabeli przedstawiona została struktura zawodów, które reprezentowane były przez osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy przez okres powyżej 12 miesięcy. Tabela 2. Osoby bezrobotne powyżej 12 miesięcy według zawodów w powiecie kartuskim na dzień r. Nazwa zawodu Bezrobotni powyżej 12 m-cy - razem Bezrobotni powyżej 12 m-cy kobiety % bezrobotnych powyżej 12 - m-cy w zawodzie Bezrobotni ogółem Sprzedawca* ,3% Inny zawód lub brak zawodu ,0% Kucharz* ,4% Robotnik gospodarczy ,8% Technik ekonomista* ,0% Stolarz* ,4% Fryzjer* ,9% Ślusarz* ,5% Murarz* ,1% Sprzątaczka biurowa ,0% Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym ,8% Mechanik samochodów osobowych ,0% Robotnik budowlany ,3% Kelner* ,7% Ekonomista ,0% Technik prac biurowych* ,0% Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby ,3% Mechanik pojazdów samochodowych* ,5% *Oznacza, że dany zawód objęty jest kształceniem w systemie szkolnym. Bezrobotni według grup zawodów w powiecie kartuskim w I połowie 2014 roku W Poniżej przedstawiono dane, które dotyczą bezrobocia wśród mieszkańców powiatu kartuskiego w odniesieniu do posiadanego przez bezrobotnych zawodu. Prezentowane wielkości podane zostały z uwzględnieniem procentowego udziału grupy zawodowej w globalnej populacji osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach. Przedstawione dane i wielkości obrazują sytuację na koniec czerwca 2014 roku. Stan bezrobocia w powiecie kartuskim w odniesieniu do dużych grup zawodowych, przedstawia się w następujący sposób. W przypadku dużych grup zawodowych, okazuje się, 9 S t r o n a

10 że zdecydowanie największy odsetek osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach stanowili przedstawiciele dużej grupy zawodowej: sprzedawcy i pokrewni 17,3% ogółu bezrobotnych mieszkańców powiatu kartuskiego oraz pracownicy usług osobistych 11,8%. Licznie reprezentowane były również takie duże grupy zawodowe jak robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni - 9,3%, robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni- 8,7% oraz robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) - 7,4%. Bezrobotne kobiety najliczniej reprezentowały trzy grupy zawodowe: sprzedawcy i pokrewni 28,6%, sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 27,6% oraz pracownicy usług osobistych 16,0%. Tabela 3. Osoby bezrobotne według grup zawodowych w powiecie kartuskim na dzień r. Nazwa grupy zawodów Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety Sprzedawcy i pokrewni 17, ,6121 Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 16, ,6334 Pracownicy usług osobistych 11, ,0046 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 9,359 0,9212 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 8,7436 4,6056 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 7,4484 0,1728 Średni personel do spraw biznesu i administracji 6,4121 9,3838 Kucharze 4,5013 6,0449 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 4,3721 1,9575 Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 4,3394 6,6206 Stolarze meblowi i pokrewni 4,0155 0,0576 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 3,8213 5,7571 Mechanicy pojazdów samochodowych 3, Fryzjerzy 3,206 5,6995 Elektrycy i elektronicy 2,8822 0,1151 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 2,8821 2,3604 Ślusarze i pokrewni 2,785 0,0576 Specjaliści nauczania i wychowania 2,7203 4,3178 Gospodarze budynków 2,3316 1,4968 Średni personel do spraw zdrowia 2,1051 3,109 Strukturę zawodową bezrobotnych mieszkańców powiatu kartuskiego, według danych na dzień 30 czerwca 2014 roku, przedstawiono także z uwzględnieniem osób, które pozostawały w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat. Okazuje się, że największy procent osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy odnotowany został w następujących dużych grupach zawodowych: sprzedawcy i 10 S t r o n a

11 pokrewni - 19,5%, sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 18,8%, pracownicy usług osobistych- 13,3%, oraz robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) - 9,0%. Bezrobotne kobiety powyżej 12 miesięcy zdominowały przede wszystkim trzy grupy zawodowe: sprzedawcy i pokrewni 31,3%, sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 30,1% oraz pracownicy usług osobistych 17,1%. Tabela 4. Długotrwale bezrobotni według grup zawodowych w powiecie kartuskim na dzień na dzień r. Nazwa grupy zawodów Bezrobotni powyżej 12 m- cy - razem Bezrobotni powyżej 12 m- cy kobiety Sprzedawcy i pokrewni 19, ,2871 Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 18, ,1355 Pracownicy usług osobistych 13, ,0825 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 9,0173 0,3838 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 8,0924 4,4145 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 7,8612 0,7678 Średni personel do spraw biznesu i administracji 4,9711 7,2936 Kucharze 4,7399 6,7179 Stolarze meblowi i pokrewni 4,0462 0,1919 Gospodarze budynków 3,815 3,071 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 3,6994 3,263 Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 3,3526 5,1823 Pomoce domowe i sprzątaczki 3,1214 4,7984 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 2,7746 4,2226 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 2,7745 0,9596 Ślusarze i pokrewni 2,659 0 Mechanicy pojazdów samochodowych 2, Fryzjerzy 2,5434 4,2226 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 2,4277 3,6467 Specjaliści nauczania i wychowania 2,4276 3,6468 Elektrycy i elektronicy 2, Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w powiecie kartuskim w I połowie 2014 roku. W Poniżej przedstawiono informacje dotyczące rejestrowanego bezrobocia z uwzględnieniem ostatniego miejsca pracy osoby bezrobotnej. Przedstawione dane ukazują sektory działalności gospodarczej, zgodne z Polską Klasyfikacją Działalności, z których zarejestrowała się w I połowie 2014 roku największa liczba bezrobotnych osób. Osoby bezrobotne, które zarejestrowały się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach w I 11 S t r o n a

12 półroczu 2014 roku najczęściej pracowały (ostatnie miejsce pracy osoby bezrobotnej według Polskiej Klasyfikacji Działalności) w przedsiębiorstwach, firmach czy instytucjach, które działają w obszarze: działalność nie zidentyfikowana osób. Znaczna grupa bezrobotnych osób, która w I półroczu 2014 roku uzyskała status osoby bezrobotnej, pracowała wcześniej w przedsiębiorstwach zaklasyfikowanych, jako: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle osoby. Przed otrzymaniem statusu osoby bezrobotnej w działalności przetwórstwo przemysłowe zatrudnione były 377 osoby, natomiast w działalności w zakresie budownictwa 337 osób. Przedstawione w poniższej tabeli dane świadczą o tym, iż osoby poprzednio pracujące rejestrujące się w ciągu roku, jak też pozostające w rejestrach bezrobotnych na koniec czerwca 2014 roku pochodzą z tych samych sekcji PKD. Tabela 5. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w I połowie 2014 roku i na koniec I połowy 2014 roku Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w I połowie 2014 roku Bezrobotni stan w końcu I połowy 2014 roku Działalność nie zidentyfikowana Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Pozostała działalność usługowa Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Edukacja Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Informacja i komunikacja Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 9 13 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 8 15 Górnictwo i wydobywanie 2 2 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych S t r o n a

13 Struktura bezrobotnych w powiecie kartuskim w I połowie 2014 roku według sekcji PKD W odniesieniu i przy uwzględnieniu sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności dokonano prezentacji struktury bezrobocia oraz ofert pracy rozpatrywanych z uwzględnieniem określonych kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych oraz ich procentowego udziału w odniesieniu do całej populacji osób bezrobotnych. W przypadku branż w I półroczu 2014 roku uwidacznia się procentowa przewaga czterech sekcji, z których rekrutowało się aż 75,8% osób bezrobotnych zamieszkałych w powiecie kartuskim. Branże, które generowały największy odsetek bezrobotnych to: działalność nie zidentyfikowana zarejestrowanych - 29,5% ogółu osób bezrobotnych, handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle - 17,7%, przetwórstwo przemysłowe 15,1% oraz przetwórstwo przemysłowe 13,5%. Odsetek osób bezrobotnych w pozostałych branżach był znikomy. Warto nadmienić, że struktura bezrobocia rejestrowanego w PUP w Kartuzach w I połowie 2014 roku była zbieżna ze strukturą notowaną na dzień 30 czerwca 2014 roku. Tabela 6. Struktura bezrobocia rejestrowanego według sekcji PKD w powiecie kartuskim w I połowie 2014 roku. Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w I połowie 2014 roku Bezrobotni stan w końcu I połowy 2014 roku Działalność nie zidentyfikowana 29,478 29,733 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 17,751 18,9319 Przetwórstwo przemysłowe 15, ,6517 Budownictwo 13, ,3711 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 5,1406 3,9904 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 2,8514 3,0303 Transport i gospodarka magazynowa 2,7309 2,8203 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 2,3293 1,5902 Pozostała działalność usługowa 1,8474 2,2802 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1,6867 1,8602 Edukacja 1,6466 1,7102 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 1,4859 1,6202 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1,0442 1,0501 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 0,9237 0, S t r o n a

14 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 0,8434 0,7201 Informacja i komunikacja 0,7229 0,48 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 0,3614 0,39 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 0,3213 0,45 Górnictwo i wydobywanie 0,0803 0,06 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0,0803 0,3 Napływ bezrobotnych według zawodów w powiecie kartuskim w I połowie 2014 roku Napływ bezrobotnych według zawodów obrazuje sytuację, jaka wystąpiła w trakcie całego I półrocza 2014 roku z wyszczególnieniem zawodów reprezentowanych przez osoby bezrobotne. Według danych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach zarejestrowało się bezrobotnych osób zamieszkałych na terenie powiatu kartuskiego, w tym kobiet (50,7%) oraz mężczyzn (49,3%). W przypadku liczby rejestracji należy mówić o pozytywnej zmianie i zdecydowanym zmniejszeniu napływu osób bezrobotnych. Warto zauważyć, iż w całym I półroczu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach zarejestrował bezrobotnych mieszkańców powiatu kartuskiego. Spadek napływu w liczbach bezwzględnych wyniósł 487, natomiast w wartościach procentowych 13,2%. W I połowie 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach zarejestrowanych zostało 413 bezrobotnych absolwentów, w tym 269 kobiet oraz 144 mężczyzn. Struktura napływu bezrobotnych mieszkańców powiatu kartuskiego w I połowie 2014 roku z uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych posiadanych przez rejestrujące się osoby, została ponownie zdominowana przez osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych - bez zawodu. W okresie od stycznia do czerwca 2014 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach zarejestrowano 919 bezrobotnych osób, które nie posiadają wyuczonego zawodu. Liczba osób bez zawodu zdecydowanie przewyższała inne kategorie zawodowe reprezentowane przez bezrobotnych, którzy w I połowie 2014 roku zarejestrowali się w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach. W przypadku sprecyzowanych kwalifikacji zawodowych posiadanych przez osoby bezrobotne, które zarejestrowały się w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach wynika, że najliczniejszą kategorią zawodową był zawód: sprzedawca 262, co stanowi 8,2% wszystkich rejestrujących się osób bezrobotnych z punktu widzenia posiadanego zawodu. Następne w kolejności zawody to: technik 14 S t r o n a

15 ekonomista - 107, stolarz 85 oraz mechanik pojazdów samochodowych 75 osób. Kobiety, które w okresie I półrocza 2014 roku uzyskały status osoby bezrobotnej najczęściej nie posiadały jakichkolwiek kwalifikacji zawodowych. Grupa kobiet bez zawodu liczyła 491 osób. Kolejne kategorie zawodowe, które były najliczniej reprezentowane to: sprzedawca 242 osoby, technik ekonomista 90 oraz fryzjer 73. W tabeli przedstawiono strukturę napływu w zawodach, w których zarejestrowało się, co najmniej 10 osób bezrobotnych. Tabela 7. Struktura napływu bezrobotnych w powiecie kartuskim w I połowie 2014 roku. Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety % ogółu Inny zawód lub brak zawodu ,6% Sprzedawca* ,2% Technik ekonomista* ,3% Stolarz* ,6% Mechanik pojazdów samochodowych* ,3% Fryzjer* ,3% Ślusarz* ,8% Kucharz* ,5% Kucharz małej gastronomii* ,5% Murarz* ,2% Technik żywienia i gospodarstwa domowego* ,1% Robotnik gospodarczy ,1% Rolnik* ,1% Technik hotelarstwa* ,0% Technik budownictwa* ,0% Technik handlowiec* ,0% Technik mechanik* ,9% Robotnik budowlany ,9% Tapicer* ,8% Mechanik samochodów osobowych ,8% Krawiec* ,7% Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych ,7% Elektryk* ,7% Stolarz meblowy ,7% Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* ,7% Cukiernik* ,7% Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym ,7% Technik informatyk* ,6% Blacharz samochodowy* ,6% Kelner* ,6% Technik prac biurowych* ,6% Pedagog ,5% Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby ,5% 15 S t r o n a

16 Rzeźnik - wędliniarz* ,5% Piekarz* ,5% Specjalista do spraw marketingu i handlu ,5% Technik administracji* ,5% Specjalista do spraw rachunkowości ,4% Specjalista administracji publicznej ,4% Tokarz w metalu ,4% Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji ,4% Ekonomista ,4% Technik agrobiznesu* ,4% Magazynier ,4% Nauczyciel nauczania początkowego ,4% Technik rolnik* ,3% Technik usług kosmetycznych* ,3% Malarz - tapeciarz* ,3% Elektromonter instalacji elektrycznych ,3% Stolarz budowlany ,3% Elektromechanik* ,3% *Oznacza, że dany zawód objęty jest kształceniem w systemie szkolnym. Napływ bezrobotnych według grup zawodów w powiecie kartuskim w I połowie 2014 roku. Struktura napływu bezrobotnych mieszkańców powiatu kartuskiego, którzy w I półroczu 2014 roku zrejestrowali się w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach przedstawiona została poniżej, z punktu widzenia procentowego udziału osób bezrobotnych w dużych i elementarnych grupach zawodowych. Jak wynika z danych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku największy napływ bezrobotnych odnotowano w przypadku takich dużych grup zawodowych jak: sprzedawcy i pokrewni 13,8%, pracownicy usług osobistych 10,9%, robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni - 10,2% oraz robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 10,1%. Napływ bezrobotnych kobiet w I półroczu 2014 roku z perspektywy dużych grup zawodowych był najbardziej widoczny w przypadku 3 dużych grup zawodowych: sprzedawcy i pokrewni 24,6%, pracownicy usług osobistych 15,9% oraz średni personel do spraw biznesu i administracji 10,9%. Tabela 8. Napływ bezrobotnych w I połowie 2014 roku. Duże grupy zawodowe. Nazwa grupy zawodów Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety Sprzedawcy i pokrewni 13, ,6048 Pracownicy usług osobistych 10, , S t r o n a

17 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 10,205 0,703 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 10,1177 3,4271 Średni personel do spraw biznesu i administracji 7, ,8962 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 6,716 0 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 5,5386 3,2513 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 4,8844 7,557 Elektrycy i elektronicy 3,3582 0,1758 Specjaliści nauczania i wychowania 2,922 5,2724 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 2,7474 3,0755 Średni personel do spraw zdrowia 2,5292 3,7786 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 2,4421 2,0211 Pracownicy obsługi klienta 2,1369 3,0756 W odniesieniu do elementarnych grup zawodowych, największy odsetek bezrobotnych, którzy zarejestrowali się w okresie I połowy 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kartuzach został odnotowany w następujących grupach zawodowych: sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 12,9%, średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych- 5,2%, stolarze meblowi i pokrewni 4,8% oraz mechanicy pojazdów samochodowych 4,5%. Po uwzględnieniu elementarnych grup zawodowych okazuje się, że najwyższy wskaźnik napływu bezrobotnych kobiet odnotowano w grupach: sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 23,3%, średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 8,6% oraz fryzjerzy 6,7%. Tabela 9. Napływ bezrobotnych w I połowie 2014 roku. Elementarne grupy zawodowe. Nazwa grupy zawodów Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 12, ,2866 Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 5,2333 8,6116 Stolarze meblowi i pokrewni 4, Mechanicy pojazdów samochodowych 4, Kucharze 4,2303 5,3603 Fryzjerzy 3,358 6,6784 Ślusarze i pokrewni 2,5294 0, ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW Poniżej przedstawiono informacje dotyczące ofert pracy, które Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach pozyskał w I półroczu 2014 roku dla osób bezrobotnych. Pozyskane oferty pracy umożliwiają skuteczną aktywizację osób bezrobotnych, dlatego diagnozowanie w tym 17 S t r o n a

18 zakresie jest tak ważne. Według danych w I połowie 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach pozyskał ofert pracy i miejsca aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych. Zgłoszone propozycje pracy w znacznej części dotyczyły prac subsydiowanych. Liczba pozyskanych ofert w okresie ostatniego roku wyraźnie wzrosła. Według danych w I połowie 2013 roku do PUP w Kartuzach pozyskał ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Wzrost pozyskanych ofert pracy wyniósł skali roku aż 24,4%. W I półroczu 2014 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach wpłynęła największa liczba ofert pracy w zawodzie robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym. Dla osób bezrobotnych skierowano 105 propozycji pracy w tym zawodzie. Pracodawcy wyrażali także zainteresowanie pozyskania pracowników (poprzez przesłane oferty pracy) o takich kwalifikacjach jak: technik prac biurowych - 100, magazynier 42, robotnik budowlany - 38, sprzedawca 33 oraz kucharz 29 propozycji zatrudnienia. W poniższej tabeli przedstawiono zawody, w których w I półroczu 2014 roku pojawiło się, co najmniej 10 ofert pracy. Pozyskane oferty pracy dotyczyły często prac krótkoterminowych, niejednokrotnie subsydiowanych, głównie ze środków Funduszu Pracy. Na rynku pracy w powiecie kartuskim rynku pracy istnieje duże zapotrzebowanie na pracowników o niskich kwalifikacjach i jednocześnie jest obserwowany duży napływ osób bezrobotnych w tych zawodach. Równocześnie należy podkreślić, że wskazane w tabeli zawody, w których pojawiały się oferty pracy w większości nie pokrywały zapotrzebowania rynku pracy. Najbardziej istotnie zjawisko dotyczyło najliczniejszych grup w populacji bezrobotnych, zarówno w analizie statycznej, jak i dynamicznej. To oznacza, że podkreślane wcześniej niedopasowanie nie jest efektem braku zapotrzebowania ze strony pracodawców, a wynika głównie z niedostosowania umiejętności osób poszukujących pracy do ich oczekiwań. Tabela 10. Oferty pracy zgłoszone przez pracodawców w I połowie 2014 roku. Oferty pracy zgłoszone w I połowie 2014 Nazwa zawodu roku % ofert Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 105 8,3% Technik prac biurowych* 100 7,9% Magazynier 42 3,3% Robotnik budowlany 38 3,0% Sprzedawca* 33 2,6% Kucharz* 29 2,3% Opiekun osoby starszej* 26 2,1% Pozostali nauczyciele kształcenia zawodowego 23 1,8% Fryzjer* 23 1,8% Robotnik gospodarczy 21 1,7% Robotnik drogowy 20 1,6% Kelner* 19 1,5% 18 S t r o n a

19 Przedstawiciel handlowy 18 1,4% Murarz* 18 1,4% Księgowy 17 1,3% Instruktor rekreacji ruchowej 17 1,3% Krawiec* 17 1,3% Kierowca samochodu ciężarowego 17 1,3% Kosmetyczka 14 1,1% Spawacz metodą TIG 14 1,1% Glazurnik 13 1,0% Mechanik samochodów ciężarowych 13 1,0% Opiekunka dziecięca* 12 1,0% Sekretarka 12 1,0% Kierowca autobusu 12 1,0% Pakowacz 12 1,0% Pomoc kuchenna 12 1,0% Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) 10 0,8% Ustawiacz maszyn do obróbki skrawaniem 10 0,8% Szwaczka 10 0,8% Kierowca samochodu dostawczego 10 0,8% Sortowacz 10 0,8% *Oznacza, że dany zawód objęty jest kształceniem w systemie szkolnym. Oferty pracy skierowane do osób bezrobotnych, poddane zostały także analizie z uwzględnieniem procentowego udziału dużych i elementarnych grup zawodowych. W przypadku dużych grup zawodowych wynika, iż największy odsetek ofert pracy kierowany były przede wszystkim do przedstawicieli takich dużych grup zawodowych, jak: robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie- 14,99%, pracownicy usług osobistych 9,6%, sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 9,5%, robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 7,3%, robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 6,7%, robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni - 5,7% oraz specjaliści nauczania i wychowania 5,7%. Tabela 11. Oferty pracy zgłoszone przez pracodawców w I połowie 2014 roku. Duże grupy zawodowe. Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w I połowie 2014 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 14,9982 Pracownicy usług osobistych 9,6032 Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 9,5238 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 7,3016 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 6,7462 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 5,7145 Specjaliści nauczania i wychowania 5,7143 Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 4,8414 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 4, S t r o n a

20 Średni personel do spraw biznesu i administracji 4,1271 Sprzedawcy i pokrewni 4,1271 Kierowcy i operatorzy pojazdów 4,0476 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 2,7779 Średni personel do spraw zdrowia 2,1429 Z punktu widzenia bardziej konkretnych, elementarnych grup zawodowych oferty pracy pozyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach prezentują się następująco. Najwyższy odsetek ofert pracy skierowany został do osób bezrobotnych posiadających następujące kwalifikacje zawodowe: robotnicy przy pracach prostych w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 9,1%, pracownicy obsługi biurowej - 8,6%, sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 3,41% oraz magazynierzy i pokrewni 3,33%. Tabela 12. Oferty pracy zgłoszone przez pracodawców w I połowie 2014 roku. Elementarne grupy zawodowe. Oferty pracy zgłoszone w I połowie 2014 Nazwa zawodu roku Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 9,1251 Pracownicy obsługi biurowej 8,5714 Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 3,4127 Magazynierzy i pokrewni 3,3333 Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 3,0159 Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 2,7778 Kucharze 2,6984 Oferty pracy według sekcji PKD w powiecie kartuskim w I połowie 2014 roku. Stosując podział według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności dokonano także analizy ofert pracy zgłoszonych w I półroczu 2014 roku przez pracodawców prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu kartuskiego. Zdecydowanie najwięcej ofert pracy dla osób bezrobotnych pochodziło z branży działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Wysoka liczba ofert pracy dla osób bezrobotnych została zgłoszona przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży: przetwórstwo przemysłowe. W I półroczu 2014 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach zgłoszono także 177 ofert pracy w branży: budownictwo. Liczne propozycje dotyczyły również pracy w branży: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 165, edukacja 99, administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 20 S t r o n a

21 społeczne 85 oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 65. Tabela 13. Oferty pracy według sekcji PKD w I połowie 2014 roku i na koniec I połowy 2014 roku. Oferty pracy Oferty pracy zgłoszone w I stan w końcu I połowie 2014 połowy 2014 Sekcja PKD roku roku Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Przetwórstwo przemysłowe Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Edukacja 99 9 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 85 0 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 65 2 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 58 2 Pozostała działalność usługowa 52 0 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 44 1 Transport i gospodarka magazynowa 34 1 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 26 3 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 25 4 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Informacja i komunikacja 15 2 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 2 0 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 2 0 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 1 0 Struktura ofert pracy według PKD w powiecie kartuskim w I połowie 2014 roku Odsetek ofert pracy zgłoszonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Kartuzach dla osób bezrobotnych, został również określony w oparciu i odniesieniu do sekcji PKD. W przypadku ofert pracy widoczna była wyraźna dominacja trzech sekcji: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 16,0%, przetwórstwo przemysłowe 15,1%, budownictwo 14,0% oraz handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 13,1%. 21 S t r o n a

22 Tabela 14. Struktura ofert pracy według sekcji PKD w I połowie 2014 roku i na koniec I połowy 2014 roku. Sekcja PKD Oferty pracy zgłoszone w I połowie 2014 roku Oferty pracy stan w końcu I połowy 2014 roku Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 16, ,7756 Przetwórstwo przemysłowe 15, ,6262 Budownictwo 14,0476 7,4766 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 13,0952 8,4112 Edukacja 7,8571 8,4112 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 6,746 0 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 5,1587 1,8692 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 4,6032 1,8692 Pozostała działalność usługowa 4,127 0 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 3,4921 0,9346 Transport i gospodarka magazynowa 2,6984 0,9346 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 2,0635 2,8037 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1,9841 3,7383 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 1, ,2804 Informacja i komunikacja 1,1905 1,8692 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 0, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0, Jak wynika z analizy danych statystycznych w powiecie kartuskim struktura ofert pracy nie jest proporcjonalna do struktury bezrobotnych. Względnie proporcjonalne branże pod względem procentowego odsetka ofert pracy oraz liczby osób bezrobotnych to: działalność finansowa i ubezpieczeniowa, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, budownictwo, informacja i komunikacja, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, transport i gospodarka magazynowa, przetwórstwo przemysłowe, górnictwo i wydobywanie, działalność związana z obsługą rynku nieruchomości oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją. Istotne różnice w strukturze ofert pracy zgłoszonych w I połowie 2014 roku oraz w strukturze osób bezrobotnych zarejestrowanych w I połowie 2014 roku w PUP w Kartuzach prezentuje poniższa tabela. Największe dysproporcje, brak adekwatności pomiędzy strukturą bezrobocia rejestrowanego w PUP w Kartuzach a strukturą pozyskanych ofert pracy występuje w przypadku takich branż jak: działalność nie zidentyfikowana, handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 22 S t r o n a

23 samochodowych, włączając motocykle, działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, edukacja oraz administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne. Tabela 15. Bezrobotni i oferty pracy według sekcji PKD w powiecie kartuskim w I połowie 2014 roku. Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w I połowie 2014 roku Oferty pracy zgłoszone w I połowie 2014 roku Różnica Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 5, , ,8912 Edukacja 1,6466 7,8571 6,2105 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 1,4859 6,746 5,2601 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1,6867 4,6032 2,9165 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 2,8514 5,1587 2,3073 Pozostała działalność usługowa 1,8474 4,127 2,2796 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 2,3293 3,4921 1,1628 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 0,9237 2,0635 1,1398 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1,0442 1,9841 0,9399 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 0,8434 1,4286 0,5852 Budownictwo 13, ,0476 0,5135 Informacja i komunikacja 0,7229 1,1905 0,4676 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0,0803 0,0794-0,0009 Transport i gospodarka magazynowa 2,7309 2,6984-0,0325 Przetwórstwo przemysłowe 15, ,0794-0,0612 Górnictwo i wydobywanie 0, ,0803 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 0,3213 0,1587-0,1626 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 0,3614 0,1587-0,2027 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 17,751 13,0952-4,6558 Działalność nie zidentyfikowana 29, , ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Stworzenie rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest priorytetowym celem raportu. Klasyfikacja umożliwia poznanie zawodów, na które występuje znaczne zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, a więc zawodów pożądanych przez pracodawców oraz zawodów nieadekwatnych, nie dopasowanych do potrzeb i wymagań rynku pracy, a także oczekiwań pracodawców. Poprzez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który 23 S t r o n a

24 występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Przez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Zawody deficytowe w powiecie kartuskim w I połowie 2014 roku Według definicji zawód deficytowy, to taki zawód w przypadku którego, średniomiesięczny napływ ofert pracy w stosunku do średniomiesięcznego napływu osób bezrobotnych w danym zawodzie jest większy od 1,1 (W>1,1). W takiej sytuacji w danym zawodzie wpływa więcej ofert pracy, niż rejestruje się osób bezrobotnych. Reasumując, im wyższy wskaźnik deficytu, tym większe szanse na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy. Według danych w okresie od stycznia do czerwca 2014 roku deficyt, pomiędzy liczbą zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców powiatu kartuskiego, a liczbą ofert pracy pozyskanych przez PUP w Kartuzach wystąpił w przypadku 157 zawodów ( w tym 114 zawodów o charakterze maksymalnego deficytu). W przypadku tych zawodów deficytowych wystąpił brak dopasowania i znaczna przewaga ofert pracy pozyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach nad ilością zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców powiatu. Zgłoszone przez pracodawców zapotrzebowanie na pracowników nie mogło zostać zrealizowane z powodu braku osób bezrobotnych spełniających wymagania zawodowe. W poniższej tabeli zaprezentowano ranking 30 zawodów deficytowych, które charakteryzowały się największym deficytem i różnicą pomiędzy zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy, a liczbą osób bezrobotnych, które ze względu na posiadane kwalifikacje zawodowe mogłyby taką pracę podjąć. Zgodnie z zaleceniami metodologicznymi pominięto zawody o maksymalnej wartości deficytu. W I połowie 2014 roku największy wskaźnik deficytu pomiędzy średniomiesięczną liczbą zgłaszanych ofert pracy a liczbą osób bezrobotnych posiadających adekwatne kwalifikacje zawodowe wystąpił w przypadku zawodów: robotnik drogowy, instruktor rekreacji ruchowej, kosmetyczka, spawacz metodą TIG, mechanik samochodów ciężarowych, kierowca autobusu oraz pakowacz. 24 S t r o n a

25 Tabela 16. Ranking 30 zawodów deficytowych w I połowie 2014 r. L.p. Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w I poł roku Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w I poł roku Średnia miesięczna nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej w I poł roku Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 1 Robotnik drogowy 3,3333 0,1667-3, Instruktor rekreacji ruchowej 2,8333 0,1667-2, Kosmetyczka 2,3333 0,1667-2, Spawacz metodą TIG 2,3333 0,1667-2, Mechanik samochodów ciężarowych 2,1667 0, Kierowca autobusu 2 0,1667-1, Pakowacz 2 0,1667-1, Opiekun medyczny* 1,5 0,1667-1, Pracownik pralni chemicznej 1,3333 0,1667-1, Opiekun osoby starszej* 4,3333 0,6667-3,6667 6,5 11 Pomoc kuchenna 2 0,3333-1, Technik prac biurowych* 16, ,6667 5, Pracownik socjalny 0,8333 0,1667-0, Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 17,5 3, Przedstawiciel handlowy 3 0,6667-2,3333 4,5 16 Księgowy 2,8333 0, ,4 17 Kierowca samochodu dostawczego 1,6667 0,5-1,1667 3, Magazynier 7 2,1667-4,8333 3, Fizjoterapeuta 0,5 0,1667-0, Asystent prawny 0,5 0,1667-0, Opiekunka dziecięca* 2 0,6667-1, Sekretarka 2 0,6667-1, Nauczyciel języka niemieckiego 1,3333 0,5-0,8333 2, Kierowca operator wózków jezdniowych 0,8333 0,3333-0,5 2,5 25 Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 1,1667 0,5-0,6667 2, Kierowca samochodu ciężarowego 2,8333 1,3333-1,5 2, Kierownik budowy 0,3333 0,1667-0, Dziennikarz 0,3333 0,1667-0, Opiekun w domu pomocy społecznej* 0,6667 0,3333-0, Pracownik biura podróży 0,3333 0,1667-0, *Oznacza, że dany zawód objęty jest kształceniem w systemie szkolnym. W analizie zawodów deficytowych niezwykle istotne jest również zaprezentowanie zawodów charakteryzujących się maksymalnym stopniem deficytu. Analizując powyższe dane zauważymy, że wśród grup zawodowych o najwyższym wskaźniku intensywności deficytu pojawiły się oferty pracy dla osób, od których wymagano konkretnej wiedzy, umiejętności 25 S t r o n a

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2013 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w powiecie częstochowskim...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w mieście Częstochowa... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 214 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-3 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Szczecinek, październik 2014 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Pleszew, październik 2014 SPIS TREŚCI 1.Wstęp... 3 2. Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2011 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ SIERPIEŃ 2012 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2012 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Piła MARZEC 2015 r. Spis treści: Wstęp 1. Analiza bezrobocia według poziomu wykształcenia i grup

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2011 Październik 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU Szczecinek, marzec 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK - POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŻAGAŃSKIM ZA 2012 ROK (ABSOLWENCI) ŻAGAŃ LIPIEC 2013 WSTĘP Cel opracowania Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy I stopnia Sulęcin-październik 2011

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY w Wodzisławiu Śląskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. I/P/2011 Październik 2011 Wstęp. 1. Cel opracowania. Ważnym czynnikiem

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo