Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a"

Transkrypt

1 Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a

2 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w powiecie częstochowskim ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM... 6 Bezrobotni według zawodów w powiecie częstochowskim Bezrobotni według grup zawodów w powiecie częstochowskim Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w powiecie częstochowskim w 2013 roku Struktura bezrobotnych w powiecie częstochowskim w 2013 roku według sekcji PKD 15 Napływ bezrobotnych według zawodów w powiecie częstochowskim w 2013 roku Napływ bezrobotnych według grup zawodów w powiecie częstochowskim ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW Oferty pracy według sekcji PKD w powiecie częstochowskim w 2013 roku Struktura ofert pracy według PKD w powiecie częstochowskim w 2013 roku ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zawody deficytowe w powiecie częstochowskim w 2013 roku Zawody nadwyżkowe w powiecie częstochowskim w 2013 roku Zawody zrównoważone w powiecie częstochowskim w 2013 roku Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie częstochowskim 37 Szansa uzyskania oferty w zawodzie w powiecie częstochowskim Wnioski Spis tabel S t r o n a

3 1. WSTĘP Prezentowany monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim w 2013 roku, jest kolejnym, cyklicznym opracowaniem, który stanowi kompleksową analizę zjawiska bezrobocia, notowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie wśród mieszkańców powiatu częstochowskiego w 2013 roku oraz według danych i stanu z dnia 31 grudnia 2013 roku. Prezentowane w opracowaniu zestawienia, informacje i dane przedstawiają w sposób bardzo trafny zmiany, jakie zachodzą w czasie na lokalnym rynku pracy. Poprzez cykliczność i systematyczność opracowania można śledzić dynamikę przeobrażeń struktury i stanu bezrobocia rejestrowanego wśród mieszkańców powiatu częstochowskiego. Obecnie mamy do czynienia z dynamicznymi zmianami i wzrostem liczby osób bezrobotnych, które zapoczątkowane zostały w Większość wskaźników nie zmieniła się w sposób zasadniczy w porównaniu z danymi z 2012 roku i możemy mówić o utrwaleniu sytuacji z poprzedniego roku. Podobnie jak w poprzednim roku w określonych zawodach, dużych i elementarnych grupach zawodowych oraz w wybranych branżach jest i prawdopodobnie będzie dużo trudniej o pracę, dlatego tak istotną rolę pełni monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Kluczowym celem prezentowanego raportu jest przede wszystkim stworzenie klasyfikacji zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim, na które występuje mniejsze lub większe zapotrzebowanie ze strony lokalnych pracodawców oraz zawodów, w których występuje mniejszy lub większy odsetek osób bezrobotnych. Zaletą narzędzia diagnozującego strukturę bezrobocia i zmian dokonujących się na lokalnym rynku pracy, jakim jest monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest również możliwość uzyskania wszechstronnych i kluczowych informacji przydatnych dla wszystkich uczestników rynku pracy. Stała analiza zapotrzebowania pracodawców na pracowników o określonych kwalifikacjach pozwala, poprzez lepsze dopasowanie kompetencji lub reorientację zawodową osób poszukujących pracy, spełnić oczekiwania kadrowe pracodawców. Ranking ma istotne znaczenie również w wyznaczeniu kierunków szkolenia bezrobotnych, usprawnieniu poradnictwa zawodowego oraz ułatwieniu realizacji programów aktywizujących osoby bezrobotne w celu promowania ich zatrudnienia. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest skierowany także do osób bezrobotnych, poszukujących pracy i uczących się, jak również wszelkich instytucji edukacyjnych i szkoleniowych. Opracowanie to powinno służyć przedstawicielom instytucji rynku pracy, przedstawicielom 3 S t r o n a

4 instytucji edukacyjnych na zapoznanie się ze skalą niedostosowania struktury zawodów do potrzeb rynku pracy. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest procesem systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno-zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla określenia potrzeb szkoleniowych bezrobotnych i kształcenia zawodowego. Zawody deficytowe i nadwyżkowe wyznaczane są w oparciu o następujące mierniki: średnią miesięczną nadwyżkę (deficyt) podaży siły roboczej, wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów, wskaźnik długotrwałego bezrobocia, wskaźnik szansy uzyskania oferty strukturę bezrobotnych i ofert pracy według zawodów i PKD. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o tablice wynikowe zaimplementowane do Aplikacji Monitoring Zawodów. Aplikacja (MZ) pozwala na wykorzystanie w formie edycji zestawień zawierających wyliczone wskaźniki umożliwiające określenie zawodów deficytowych i nadwyżkowych, jak również pozwala na przeprowadzenie analizy i interpretację uzyskanych wyników. Dokonana analiza została przygotowana według zaleceń metodycznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz zgodnie z art. 9 ust.1 pkt. 9 Ustawy o promocji o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku z dnia 20 kwietnia 2004 r. Na potrzeby sporządzenia niniejszego raportu przyjęto także założenie, iż analizowane będą te wskaźniki i te zmienne, które charakteryzują się najwyższym natężeniem danej cechy. Podstawowym źródłem danych, które zostały wykorzystane w niniejszym raporcie diagnostycznym są: Załącznik 2 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. Załącznik 3 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności. Struktura bezrobotnych w powiecie częstochowskim Zgodnie z danymi WUP w Katowicach powiat częstochowski cechuje się niestety najwyższą stopą bezrobocia w całym województwie. Na dzień 31 grudnia 2013 roku stopa 4 S t r o n a

5 bezrobocia w powiecie częstochowskim wyniosła 21,7%. Stopa bezrobocia w powiecie częstochowskim w ostatnich latach wyraźnie wzrasta. Na koniec 2012 i 2011 roku stopa bezrobocia wynosiła odpowiednio 20,4% oraz 18,6%.. Takie wyniki wskazują na występowanie istotnych problemów na lokalnym rynku pracy w zakresie zatrudnienia, podaży i popytu na pracę. W związku z dużo mniejszą chłonnością lokalnego rynku pracy i możliwością absorpcji siły roboczej stopa bezrobocia jest na bardzo wysokim poziomie, wyższym niż przeciętna stopa bezrobocia w woj. śląskim i w całym kraju. Bezrobocie w powiecie częstochowskim jest silnie zróżnicowane terytorialnie z uwzględnieniem wielkości bezrobocia. Największą liczbę osób bezrobotnych stanowią osoby mieszkające na terenie miasta i gminy Koniecpol i Blachownia a także mieszkańcy gmin Kłomnice, Poczesna oraz Mykanów. Osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi stanowiły 86,4% wszystkich bezrobotnych z powiatu częstochowskiego. Według danych na dzień 31 grudnia 2013 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców powiatu częstochowskiego wynosiła W porównaniu do danych z końca 2012 roku liczba osób bezrobotnych zwiększyła się o 715 osób, co stanowi wzrost na poziomie 7,9% w skali roku. Dynamikę zmian zachodzących na rynku pracy w powiecie częstochowskim przedstawia poniższy wykres. Tendencja w ostatnich pięciu latach ma niestety charakter wzrostowy. Zdecydowanie najniższa liczba osób bezrobotnych była notowana na ostatni dzień 2008 roku osób bezrobotnych. Wykres nr. 1 Liczba osób bezrobotnych w powiecie częstochowskim według stanu na dzień 31. XII w latach r 2007 r 2008 r 2009 r 2010 r 2011 r 2012 r 2013 r 5 S t r o n a

6 Według danych pochodzących z końca grudnia 2013 roku z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosiła 9 805, w tym kobiet 47,0% oraz 5191 mężczyzn 53,0%. W strukturze zarejestrowanych osób bezrobotnych ponownie odnotowano wysoką liczbę i wysoki odsetek osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Częstochowie przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. W analizowanym okresie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie zarejestrowanych było osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, co stanowiło aż 33,2% ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych. Należy zauważyć, iż w porównaniu do danych z końca grudnia 2012 roku odsetek długotrwale bezrobotnych niestety zwiększył się o 2,1%. Wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy nieznacznie przeważali mężczyźni osób, co stanowiło 52,1% ogółu osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy. Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku zarejestrowanych zostało 469 absolwentów w tym 243 kobiet i 226 mężczyzn. 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM Bezrobotni według zawodów w powiecie częstochowskim. Poniżej przedstawiona została struktura bezrobocia rejestrowanego z uwzględnieniem zawodów posiadanych przez osoby bezrobotne na dzień 31 grudnia 2013 roku. W tabeli uwzględniono tylko te zawody, w których zarejestrowanych było min. 20 osób. Tabela 1. Bezrobotni według zawodów w powiecie częstochowskim na dzień r. Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety % ogółu Bez zawodu ,9% Sprzedawca* ,4% Ślusarz* ,7% Robotnik budowlany ,4% Robotnik gospodarczy ,2% Murarz* ,2% Szwaczka ,8% Krawiec* ,7% Pakowacz ,6% Technik ekonomista* ,4% Sprzątaczka biurowa ,1% Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym ,1% Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle ,1% Fryzjer* ,0% Kucharz* ,0% Magazynier ,0% 6 S t r o n a

7 Mechanik samochodów osobowych ,0% Cholewkarz ,9% Technik prac biurowych* ,9% Kierowca samochodu ciężarowego ,8% Stolarz* ,7% Szewc naprawiacz ,7% Technik mechanik* ,6% Tokarz w metalu ,6% Mechanik pojazdów samochodowych* ,6% Robotnik placowy ,6% Pozostali pracownicy obsługi biurowej ,6% Elektromonter (elektryk) zakładowy ,6% Pedagog ,5% Technik żywienia i gospodarstwa domowego* ,5% Piekarz* ,5% Hydraulik ,5% Księgowy ,5% Kucharz małej gastronomii* ,4% Technik rolnik* ,4% Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani ,4% Przedstawiciel handlowy ,4% Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* ,4% Posadzkarz* ,4% Pomoc kuchenna ,4% Kelner* ,4% Technik budownictwa* ,4% Kasjer handlowy ,4% Cieśla szalunkowy ,4% Malarz budowlany ,4% Technik administracji* ,4% Przędzarz ,4% Specjalista administracji publicznej ,4% Stolarz meblowy ,3% Robotnik drogowy ,3% Technik handlowiec* ,3% Cukiernik* ,3% Monter konstrukcji stalowych ,3% Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych ,3% Robotnik magazynowy ,3% Kierowca samochodu osobowego ,3% Sprzedawca w branży przemysłowej ,3% Rolnik* ,3% Sortowacz ,3% Brukarz ,3% Betoniarz ,3% Specjalista do spraw marketingu i handlu ,3% 7 S t r o n a

8 Specjalista ochrony środowiska ,3% Rzeźnik - wędliniarz* ,3% Nauczyciel języka polskiego ,3% Blacharz samochodowy* ,3% Górnik eksploatacji podziemnej* ,3% Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych ,3% Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* ,3% Elektromechanik pojazdów samochodowych* ,2% Ładowacz ,2% Asystent do spraw księgowości ,2% Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowani ,2% Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter) ,2% Kierowca samochodu dostawczego ,2% Kierowca operator wózków jezdniowych ,2% Operator urządzeń do produkcji makaronu ,2% Pielęgniarka ,2% Tkacz ,2% Spawacz ręczny gazowy ,2% Zgrzewacz ,2% Kosmetyczka ,2% Zbrojarz ,2% Mechanik samochodów ciężarowych ,2% Dziewiarz ,2% Frezer ,2% Technik elektryk* ,2% Technik technologii odzieży* ,2% Zaopatrzeniowiec ,2% *Oznacza, że dany zawód objęty jest kształceniem w systemie szkolnym. Według w/w danych okazuje się, że ponownie największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby bez zawodu. Liczba bezrobotnych bez zawodu wyniosła W/w osoby generowały ponownie największy odsetek ogólnej liczby osób bezrobotnych 13,9%. Procentowy udział osób bezrobotnych nie posiadających zawodu, w globalnej populacji bezrobotnych na koniec 2013 roku zmniejszył się w porównaniu z danymi z końca 2012 roku o 1,0%. Dalsze zawody, które generowały znaczną ilość osób bezrobotnych na koniec 2013 roku to: sprzedawca 629 osób bezrobotnych, ślusarz 260, robotnik budowlany 236 robotnik gospodarczy 216 oraz murarz osób bezrobotnych. Należy zauważyć, że na rynku pracy powiatu częstochowskiego, zawody posiadane przez osoby bezrobotne często nie odpowiadają zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez pracodawców w wymienionych zawodach elementarnych, ponieważ w większości przypadków są to te same zawody, co w roku 8 S t r o n a

9 ubiegłym, które utrzymują rangę szczególnie często występujących wśród bezrobotnych na lokalnym rynku pracy. Takie wyniki świadczą o konieczności wypracowania instrumentów, które będą skierowane właśnie do tych kategorii osób poszukujących pracy, które z okresu na okres stanowią zagrożenie dla wyrównywania dysproporcji charakteryzujących lokalny rynek pracy. Bezrobotne kobiety dominowały przede wszystkim w takich zawodach jak: bez zawodu, sprzedawca, szwaczka, krawiec, technik ekonomista, pakowacz oraz sprzątaczka biurowa. W poniższej tabeli przedstawiona została struktura zawodów, które reprezentowane były przez osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy przez okres powyżej 12 miesięcy. Tabela 2. Osoby bezrobotne powyżej 12 miesięcy według zawodów w powiecie częstochowskim na dzień r. Nazwa zawodu Bezrobotni powyżej 12 m-cy-razem Bezrobotni powyżej 12 m- cy-kobiety % bezrobotnych powyżej 12 - m- cy w zawodzie Bezrobotni ogółem Sprzedawca* ,2% 629 Bez zawodu ,5% 1362 Ślusarz* ,3% 260 Murarz* ,3% 215 Robotnik budowlany ,6% 236 Robotnik gospodarczy ,4% 216 Krawiec* ,2% 166 Szwaczka ,4% 175 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym ,1% 105 Technik ekonomista* ,3% 138 Pakowacz ,3% 156 Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle ,7% 103 Sprzątaczka biurowa ,3% 109 Technik prac biurowych* ,4% 87 Kucharz* ,4% 99 Cholewkarz ,6% 88 Mechanik samochodów osobowych ,2% 94 Szewc naprawiacz ,5% 66 Robotnik placowy ,2% 58 Fryzjer* ,3% 99 Magazynier ,5% 95 Tokarz w metalu ,9% 61 Kierowca samochodu ciężarowego ,0% 75 Elektromonter (elektryk) zakładowy ,3% 54 Pomoc kuchenna ,5% 41 Stolarz* ,8% 68 Technik mechanik* ,5% 63 Hydraulik ,8% 47 9 S t r o n a

10 Przędzarz ,5% 37 Pozostali pracownicy obsługi biurowej ,2% 58 Technik rolnik* ,8% 43 Technik administracji* ,4% 37 Piekarz* ,3% 47 Kelner* ,0% 40 Cieśla szalunkowy ,0% 40 Malarz budowlany ,4% 38 Mechanik pojazdów samochodowych* ,8% 59 Robotnik magazynowy ,6% 31 Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych ,6% 31 Rolnik* ,3% 30 Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani ,9% 43 Sortowacz ,7% 29 Rzeźnik - wędliniarz* ,7% 26 Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter) ,9% 23 Technik żywienia i gospodarstwa domowego* ,0% 50 Technik budownictwa* ,5% 40 Stolarz meblowy ,2% 34 Betoniarz ,1% 27 Ładowacz ,2% 24 Księgowy ,7% 45 Posadzkarz* ,3% 41 Tkacz ,1% 21 Pedagog ,6% 51 Technik handlowiec* ,3% 33 Kierowca samochodu osobowego ,5% 31 Specjalista do spraw marketingu i handlu ,7% 27 Asystent do spraw księgowości ,8% 24 Betoniarz - zbrojarz* ,3% 15 Specjalista administracji publicznej ,8% 36 Robotnik drogowy ,4% 34 Cukiernik* ,3% 33 Blacharz samochodowy* ,0% 25 Górnik eksploatacji podziemnej* ,0% 25 Dziewiarz ,0% 20 Mechanik samochodów ciężarowych ,0% 20 Kaletnik* ,6% 18 Formierz odlewnik ,7% 15 *Oznacza, że dany zawód objęty jest kształceniem w systemie szkolnym. 10 S t r o n a

11 Najliczniejszą grupę wśród osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy stanowili bezrobotni posiadający zawód sprzedawcy 259 osób. Odsetek osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy posiadających zawód sprzedawcy wśród wszystkich osób bezrobotnych w zawodzie sprzedawcy wynosił aż 41,2%. Znaczną liczbę osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy stanowią osoby bez zawodu 116. Powyżej 100 osób bezrobotnych pozostających w ewidencji PUP w Częstochowie przez okres ponad 12 miesięcy odnotowano także w zawodach: ślusarz 110 osób, murarz 106 oraz robotnik budowlany Niektóre zawody reprezentowane przez ogół bezrobotnych mieszkańców powiatu częstochowskiego według danych na roku zdominowane były przez osoby bezrobotne powyżej 12 miesięcy. W takich zawodach jak: robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, szewc naprawiacz, robotnik placowy, pomoc kuchenna, przędzarz, technik administracji, robotnik magazynowy, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, rolnik, sortowacz, rzeźnik wędliniarz, monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych (telemonter), ładowacz, tkacz, betoniarz zbrojarz, kaletnik oraz formierz odlewnik odsetek osób długotrwale bezrobotnych wynosił ponad 50% ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych. Bezrobotni według grup zawodów w powiecie częstochowskim W niniejszym podrozdziale przedstawiono dane, które dotyczą bezrobocia wśród mieszkańców powiatu częstochowskiego w odniesieniu do posiadanego przez bezrobotnych zawodu. Prezentowane wielkości podane zostały z uwzględnieniem procentowego udziału grup zawodowych w globalnej populacji osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. W analizie zaprezentowane zostały grupy zawodowe, które generowały największy odsetek osób bezrobotnych według danych na koniec 2013 roku. Największy odsetek bezrobotnych sklasyfikowany został w grupach zawodowych: robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 10,7%, robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 9,9%, sprzedawcy i pokrewni 9,7% oraz robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 9,2%. Bezrobotne kobiety najliczniej reprezentowały cztery grupy zawodowe: sprzedawcy i pokrewni 17,9%, sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 15,7%, robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 12,4%, pracownicy usług osobistych 9,5%. 11 S t r o n a

12 Tabela 3. Osoby bezrobotne według grup zawodowych w powiecie częstochowskim na dzień r. Nazwa grupy zawodów Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 10, ,4147 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 9,9253 0,7586 Sprzedawcy i pokrewni 9, ,924 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 9,1674 6,397 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 8,9305 0,2782 Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 8, ,7495 Pracownicy usług osobistych 6,8457 9,507 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 4,1453 3,7422 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 4,027 2,4275 Średni personel do spraw biznesu i administracji 3,9085 6,5994 Ślusarze i pokrewni 3,269 0 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 3,1269 3,11 Kierowcy i operatorzy pojazdów 2,9729 0,177 Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 2,7952 0,0253 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 2,7123 4,2224 Gospodarze budynków 2,6531 1,8458 Murarze i pokrewni 2,5583 0,0253 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 2,2503 2,5036 Elektrycy i elektronicy 2,1556 0,177 Specjaliści nauczania i wychowania 2,132 3,9192 Obuwnicy i pokrewni 2,1083 1,1378 Pomoce domowe i sprzątaczki 2,1082 3,9696 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 2,0964 4,3489 Mechanicy pojazdów samochodowych 2, Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 2,0253 4,1466 Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 2,0015 3,2872 Struktura zawodowa bezrobotnych mieszkańców powiatu częstochowskiego, którzy figurowali w ewidencji osób bezrobotnych według danych na dzień 31 grudnia 2013 roku z uwzględnieniem osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy prezentuje się następująco. Największy odsetek bezrobotnych pozostających bez pracy przez okres powyżej 12 miesięcy stanowili bezrobotni z następujących grup zawodowych: robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni - 12,1%, robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie - 10,8%, robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni - 10,2% oraz robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) - 9,9%. Bezrobotne kobiety powyżej 12 miesięcy zdominowały przede wszystkim trzy grupy zawodowe: sprzedawcy i pokrewni- 18,1%, 12 S t r o n a

13 sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) - 16,6%, robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 14,1%. Tabela 4. Osoby bezrobotne powyżej 12 miesięcy według grup zawodowych w powiecie częstochowskim na dzień r. Nazwa grupy zawodów Bezrobotni powyżej 12 m-cy - razem Bezrobotni powyżej 12 m- cy - kobiety Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 12,126 14,0864 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 10,7893 7,6412 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 10,2164 0,9303 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 9,9298 0,2657 Sprzedawcy i pokrewni 9, ,1417 Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 8, ,6135 Pracownicy usług osobistych 6,5564 9,1694 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 4,0738 4,2525 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 3,7875 4,1197 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 3,7559 2,9233 Średni personel do spraw biznesu i administracji 3,6283 6,5115 Ślusarze i pokrewni 3, Murarze i pokrewni 3,3736 0,0664 Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 3, Gospodarze budynków 2,8326 2,2591 Obuwnicy i pokrewni 2,8326 1,5947 Kierowcy i operatorzy pojazdów 2,578 0,1328 Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 2,5462 4,4518 Elektrycy i elektronicy 2,4506 0,2657 Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 2,3552 4,7176 Pomoce domowe i sprzątaczki 2,3234 4,2525 Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 2,2915 4,6511 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 2,2597 4,7176 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 2,0687 3,7209 Pracownicy obsługi biurowej 2,0369 4,1196 Mechanicy pojazdów samochodowych 2, Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w powiecie częstochowskim w 2013 roku. W prezentowanym rozdziale przedstawiono strukturę bezrobocia wśród mieszkańców powiatu częstochowskiego z uwzględnieniem ostatniego miejsca pracy. Przedstawione poniżej dane ukazują sektory działalności gospodarczej, zgodne z Polską Klasyfikacją Działalności. Osoby bezrobotne, które zarejestrowały się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w 2013 roku najczęściej rekrutowały się (ostatnie miejsce pracy osoby 13 S t r o n a

14 bezrobotnej według Polskiej Klasyfikacji Działalności) z przedsiębiorstw, firm czy instytucji, które działają w branży przetwórstwo przemysłowe osób. Znaczna grupa bezrobotnych osób, która 2013 roku uzyskała status osoby bezrobotnej pracowała wcześniej w działalności handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle osób bezrobotnych. Przed otrzymaniem statusu osoby bezrobotnej w działalności: budownictwo zatrudnionych było osób, natomiast w działalności w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej przed rejestracją w PUP zatrudnionych było 589 osób. Według danych zarówno osoby poprzednio pracujące rejestrujące się w ciągu roku, jak też pozostające w rejestrach bezrobotnych na koniec 2013 roku pochodzą z tych samych sekcji PKD. Tabela 5. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w 2013 roku i na koniec 2013 roku Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w 2013 roku Bezrobotni stan w końcu 2013 roku Przetwórstwo przemysłowe Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Budownictwo Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Transport i gospodarka magazynowa Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Edukacja Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Pozostała działalność usługowa Działalność nie zidentyfikowana Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją Informacja i komunikacja Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Górnictwo i wydobywanie 6 9 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 1 2 Organizacje i zespoły eksterytorialne S t r o n a

15 Struktura bezrobotnych w powiecie częstochowskim w 2013 roku według sekcji PKD W odniesieniu i przy uwzględnieniu sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności dokonano prezentacji struktury bezrobocia oraz ich procentowego udziału w odniesieniu do całej populacji osób bezrobotnych. W przypadku branż w 2013 roku uwidacznia się procentowa przewaga trzech sekcji, z których rekrutowało się aż 61,2% osób bezrobotnych zamieszkałych w powiecie częstochowskim. Trzy branże, które generowały największy odsetek bezrobotnych to: przetwórstwo przemysłowe 29,7%, handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 17,3% oraz budownictwo 14,2%. Zgodnie z przedstawionymi poniżej danymi wynika, że struktura bezrobocia rejestrowanego w PUP w Częstochowie w całym 2013 roku była zbieżna ze strukturą notowaną na dzień 31 grudnia 2013 roku. Tabela 6. Struktura bezrobocia rejestrowanego według sekcji PKD w powiecie częstochowskim w 2013roku Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w 2013 roku Bezrobotni stan w końcu 2013 roku Przetwórstwo przemysłowe 29, ,0688 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 17, ,2402 Budownictwo 14, ,9273 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 7,1628 6,3272 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 5,5576 5,9318 Transport i gospodarka magazynowa 3,8794 3,1265 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 3,4172 2,7682 Edukacja 3,1497 2,2491 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 2,5295 2,6693 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 2,4079 2,0391 Pozostała działalność usługowa 1,8971 1,7425 Działalność nie zidentyfikowana 1,8485 1,693 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 1,6661 2,0514 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 1,5931 1,3223 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1,0823 1,0504 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 0,9242 0,9516 Informacja i komunikacja 0,7418 0,5685 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 0,7053 0,8403 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0,2432 0,2966 Górnictwo i wydobywanie 0,073 0,1112 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 0,0122 0,0247 Organizacje i zespoły eksterytorialne S t r o n a

16 Napływ bezrobotnych według zawodów w powiecie częstochowskim w 2013 roku Prezentowane i opisane dane przedstawiają niezwykle istotne informacje związane z napływem rejestracją osób bezrobotnych, mieszkańców powiatu częstochowskiego w ewidencji prowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie. Informacje dotyczące napływu osób bezrobotnych według zawodów określają i obrazują sytuację dotyczącą fluktuacji bezrobocia na przestrzeni kilku lat. Poprzez systematyczność opracowania monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych możliwe jest dokonanie analizy porównawczej dotyczącej struktury i dynamiki napływu osób bezrobotnych w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie. Według danych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie zarejestrowało się bezrobotnych osób zamieszkałych na terenie powiatu częstochowskiego, w tym kobiet 45,5% ogółu zarejestrowanych w 2013 roku osób bezrobotnych oraz mężczyzn - 54,5% ogółu osób rejestrujących się w 2013 roku. W porównaniu do 2012 roku należy zauważyć, że liczba rejestracji osób bezrobotnych zwiększyła się o 8,0% - w liczbach bezwzględnych o 770. W 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie zarejestrowało się absolwentów, w tym 622 kobiet oraz 542 mężczyzn. Największy odsetek osób rejestrujących się w PUP w Częstochowie w 2013 roku stanowili bezrobotni mieszkańcy powiatu częstochowskiego nie posiadający zawodu. W całym 2013 roku zarejestrowano aż osób bez zawodu. Procentowy udział osób bez zawodu w strukturze napływu wynosił 16,4%. Wielkość napływu osób bezrobotnych w 2013 roku z uwzględnieniem zawodu zaprezentowany został w poniższej tabeli. Znaczna liczba rejestracji wystąpiła w przypadku kategorii zawodowej sprzedawca 581 osób, co stanowi 5,6% wszystkich rejestrujących się osób bezrobotnych z punktu widzenia posiadanego zawodu. Kolejne grupy zawodowe reprezentowane przez osoby rejestrujące się w 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie to: ślusarz - 232, robotnik gospodarczy 212, robotnik budowlany W przypadku płci okazuje się, że największa liczba rejestracji bezrobotnych kobiet wystąpiła w kategorii: bez zawodu 707 osób. Napływ bezrobotnych kobiet był duży także w takich zawodach jak: sprzedawca - 497, szwaczka 149 oraz krawiec bezrobotnych kobiet. Szczegółową strukturę napływu osób bezrobotnych z uwzględnieniem zawodów prezentuje poniższa tabela. W tabeli przedstawiono strukturę napływu w zawodach, w których zarejestrowało się co najmniej 30 osób bezrobotnych. 16 S t r o n a

17 Tabela 7. Struktura napływu bezrobotnych w powiecie częstochowskim w 2013 roku. Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety % ogółu Bez zawodu ,4% Sprzedawca* ,6% Ślusarz* ,2% Robotnik gospodarczy ,0% Robotnik budowlany ,0% Murarz* ,6% Szwaczka ,5% Pakowacz ,5% Technik ekonomista* ,2% Krawiec* ,2% Kierowca samochodu ciężarowego ,2% Fryzjer* ,1% Magazynier ,0% Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle ,9% Sprzątaczka biurowa ,8% Mechanik samochodów osobowych ,8% Kucharz* ,8% Mechanik pojazdów samochodowych* ,8% Pedagog ,7% Technik prac biurowych* ,7% Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym ,7% Stolarz* ,7% Tokarz w metalu ,6% Technik mechanik* ,6% Cholewkarz ,6% Pozostali pracownicy obsługi biurowej ,6% Specjalista administracji publicznej ,6% Kasjer handlowy ,5% Przedstawiciel handlowy ,5% Monter konstrukcji stalowych ,5% Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji ,5% Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* ,5% Elektromonter (elektryk) zakładowy ,5% Hydraulik ,5% Robotnik drogowy ,5% Piekarz* ,4% Technik żywienia i gospodarstwa domowego* ,4% Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani ,4% Szewc naprawiacz ,4% Specjalista ochrony środowiska ,4% Kucharz małej gastronomii* ,4% Księgowy ,4% 17 S t r o n a

18 Nauczyciel języka polskiego ,4% Cukiernik* ,4% Technik handlowiec* ,4% Sortowacz ,4% Technik budownictwa* ,4% Sprzedawca w branży przemysłowej ,3% Posadzkarz* ,3% Kelner* ,3% Specjalista do spraw marketingu i handlu ,3% Robotnik placowy ,3% Pielęgniarka ,3% Cieśla szalunkowy ,3% Nauczyciel nauczania początkowego ,3% Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowani ,3% Kierowca samochodu osobowego ,3% Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* ,3% Zgrzewacz ,3% *Oznacza, że dany zawód objęty jest kształceniem w systemie szkolnym. Napływ bezrobotnych według grup zawodów w powiecie częstochowskim. Struktura rejestracji bezrobotnych, którzy w całym 2013 roku otrzymali status osoby bezrobotnej został zaprezentowany także za pomocą dużych i elementarnych grup zawodowych. Procentowo największy napływ osób bezrobotnych, którzy zarejestrowali się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w 2013 roku zaobserwowano w takich dużych grupach zawodowych jak: robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 9,9%, sprzedawcy i pokrewni 9,5%, robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 8,7%, robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie - 8,1%. Napływ bezrobotnych kobiet w 2013 roku w przypadku dużych grup zawodowych był najbardziej widoczny wśród następujących dużych grup zawodowych: sprzedawcy i pokrewni 17,2%, robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 9,8% oraz pracownicy usług osobistych 8,8%. Tabela 8. Napływ bezrobotnych w 2013 roku. Duże grupy zawodowe. Nazwa grupy zawodów Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 9,8764 0,5989 Sprzedawcy i pokrewni 9,485 17,2096 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 8,7342 9,8555 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 8,1459 5, S t r o n a

19 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 7,9034 0,1998 Pracownicy usług osobistych 6,4147 8,7828 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 4,4188 7,3606 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 4,3615 1,9965 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 3,7728 2,8945 Średni personel do spraw biznesu i administracji 3,7267 5,739 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 3,6809 4,4414 Kierowcy i operatorzy pojazdów 3,5884 0,1249 Specjaliści nauczania i wychowania 3,4847 6,6368 Elektrycy i elektronicy 2,1922 0,05 W przypadku elementarnych grup zawodowych wynika, że największy odsetek bezrobotnych, którzy zarejestrowali się w 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie został odnotowany w następujących małych grupach zawodowych: sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) - 7,8%, ślusarze i pokrewni 2,9% oraz robotnicy przy pracach prostych w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani - 2,7%. Rejestracja bezrobotnych kobiet w 2013 roku generowana był w największym stopniu w elementarnej grupie zawodowej: sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 14,4%. Tabela 9. Napływ bezrobotnych w 2013 roku. Elementarne grupy zawodowe. Nazwa grupy zawodów Bezrobotni ogółem Bezrobotne kobiety Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 7, ,4151 Ślusarze i pokrewni 2,9537 0,0998 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 2,6884 2,7445 Gospodarze budynków 2,4691 1,8713 Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 2,3884 0, ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW W poniższej części raportu opisane zostały istotne informacje i dane dotyczące ofert pracy, które zostały zgłoszone do Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie w całym 2013 roku z powiatu częstochowskiego. Według danych w 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie pozyskał ofert pracy z powiatu (jest to suma wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych w poszczególnych miesiącach danego roku skorygowana o liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, które pracodawcy anulowali). Liczba pozyskanych ofert w okresie ostatniego roku nieznacznie się zmniejszyła. Według danych w 2012 roku do PUP w Częstochowie wpłynęło ofert pracy. Procentowy spadek liczby pozyskanych ofert w porównaniu z rokiem ubiegłym 19 S t r o n a

20 wyniósł 1,0%, natomiast w porównaniu z rokiem 2011 nastąpił 21,0% wzrost ofert pracy pozyskanych przez tutejszy urząd pracy. W 2013 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie wpłynęła największa liczba ofert pracy w zawodzie robotnik gospodarczy propozycji pracy w tym zawodzie, co stanowiło 20,3% wszystkich zgłoszonych propozycji zatrudnienia. Ponad 50 ofert dotyczyło pracy w zawodach: sprzedawca 75, technik prac biurowych - 63 propozycji zatrudnienia. W poniższej tabeli przedstawiono zawody, w których w 2013 roku pojawiło się, co najmniej 10 ofert pracy. Tabela 10. Oferty pracy zgłoszone przez pracodawców w 2013 roku. Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w 2013roku % ofert Robotnik gospodarczy ,3% Sprzedawca* 75 5,5% Technik prac biurowych* 63 4,6% Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food 35 2,5% Pomoc kuchenna 31 2,3% Szwaczka 30 2,2% Pozostali pracownicy obsługi biurowej 26 1,9% Kierowca samochodu ciężarowego 25 1,8% Sprzątaczka biurowa 25 1,8% Robotnik budowlany 21 1,5% Pomocniczy robotnik przy konserwacji terenów zieleni 19 1,4% Kierowca ciągnika siodłowego 16 1,2% Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych 15 1,1% Stolarz* 15 1,1% Operator urządzeń do produkcji makaronu 15 1,1% Technik administracji* 14 1,0% Opiekun w domu pomocy społecznej* 14 1,0% Asystent do spraw księgowości 14 1,0% Kucharz* 13 0,9% Murarz* 13 0,9% Pracownik kancelaryjny 12 0,9% Fryzjer* 12 0,9% Technik handlowiec* 12 0,9% Pokojowa 12 0,9% Opiekunka dziecięca* 11 0,8% Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych 11 0,8% Mechanik pojazdów samochodowych* 10 0,7% Operator urządzeń do polerowania drewna 10 0,7% *Oznacza, że dany zawód objęty jest kształceniem w systemie szkolnym. 20 S t r o n a

21 Oferty pracy skierowane do osób bezrobotnych, poddane zostały także analizie z uwzględnieniem procentowego udziału dużych i elementarnych grup zawodowych. W przypadku dużych grup zawodowych wynika, iż największy odsetek ofert pracy kierowany był przede wszystkim do przedstawicieli dużej grupy zawodowej: pracownicy usług osobistych 23,9%. Duży odsetek pozyskanych ofert pracy dotyczył także takich dużych grup zawodowych jak: sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 7,8%, sprzedawcy i pokrewni 7,5%, robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 6,4% oraz robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 5,7%. Tabela 11. Oferty pracy zgłoszone przez pracodawców w 2013 roku. Duże grupy zawodowe. nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w 2013roku Pracownicy usług osobistych 23,9829 Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 7,8488 Sprzedawcy i pokrewni 7,5581 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 6,3952 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 5,7412 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 4,7965 Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 4,7965 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 3,8517 Kierowcy i operatorzy pojazdów 3,7065 Specjaliści nauczania i wychowania 3,2704 Pomoce domowe i sprzątaczki 3,2703 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 2,9797 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 2,6163 Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 2,3255 Średni personel do spraw biznesu i administracji 2,0348 Z punktu widzenia elementarnych grup zawodowych - oferty pracy pozyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie prezentują się następująco. Najwyższy odsetek ofert pracy skierowany został do osób bezrobotnych posiadających następujące zawody: gospodarze budynków 20.3%, pracownicy obsługi biurowej - 7,3% oraz sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 6,6%. Tabela 12. Oferty pracy zgłoszone przez pracodawców w 2013roku. Elementarne grupy zawodowe. nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w 2013roku Gospodarze budynków 20, S t r o n a

22 Pracownicy obsługi biurowej 7,3401 Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 6,6134 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 3,0523 Kierowcy samochodów ciężarowych 2,9797 Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food 2,5436 Pomoce kuchenne 2,2529 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 2,1802 Oferty pracy według sekcji PKD w powiecie częstochowskim w 2013 roku. Uwzględniając podział według sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności dokonano także analizy ofert pracy zgłoszonych w 2013 roku. W całym 2013 roku zdecydowanie najwięcej ofert pracy dla osób bezrobotnych pochodziło z branży: działalność administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 340 ofert pracy. Znaczna liczba ofert pracy 242 dotyczyła pracy w branży przetwórstwo przemysłowe. W 2013 roku oferty pracy dotyczyły także pracy w branży: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 181 ofert pracy, budownictwo 129, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 92 oraz edukacja 91 ofert pracy. Tabela 13. Oferty pracy według sekcji PKD w 2013 roku i na koniec 2013 roku. Oferty pracy zgłoszone w Sekcja PKD 2013 roku Oferty pracy stan w końcu 2013 roku Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Przetwórstwo przemysłowe Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Budownictwo Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 92 0 Edukacja 91 0 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 77 0 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 57 0 Transport i gospodarka magazynowa 43 1 Pozostała działalność usługowa 32 0 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 18 0 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 18 0 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 14 0 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 14 1 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 13 0 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 12 0 Informacja i komunikacja S t r o n a

23 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 1 0 Górnictwo i wydobywanie 0 0 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0 0 Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0 Działalność nie zidentyfikowana 0 0 Struktura ofert pracy według PKD w powiecie częstochowskim w 2013 roku W przypadku ofert pracy widoczna była wyraźna dominacja czterech sekcji PKD z których pochodziło 64,8% wszystkich ofert pracy. Największy odsetek ofert pracy 24,7% dotyczył zatrudnienia w branży: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne. Pozostałe branże o istotnym odsetku ofert pracy w ogóle przesłanych ofert to: przetwórstwo przemysłowe 17,6%, handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 13,1% oraz budownictwo 9,4%. Tabela 14. Struktura ofert pracy według sekcji PKD w 2013 roku i na koniec 2013 roku. Oferty pracy zgłoszone w Sekcja PKD 2013 roku Oferty pracy stan w 2013 roku Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 24, Przetwórstwo przemysłowe 17, ,0769 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 13, ,7692 Budownictwo 9,375 30,7693 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 6,686 0 Edukacja 6, Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 5, Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 4, Transport i gospodarka magazynowa 3,125 7,6923 Pozostała działalność usługowa 2, Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1, Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 1, Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 1, Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 1,0174 7,6923 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 0, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 0, Informacja i komunikacja 0, Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 0, S t r o n a

24 Górnictwo i wydobywanie 0 0 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0 0 Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0 Działalność nie zidentyfikowana 0 0 Jak wynika z analizy danych statystycznych w powiecie częstochowskim struktura ofert pracy nie jest proporcjonalna do struktury bezrobotnych. Widoczne są wyraźne różnice w strukturze ofert pracy zgłoszonych w 2013 roku oraz w strukturze osób bezrobotnych zarejestrowanych w 2013 roku w PUP w Częstochowie. Największe dysproporcje, brak adekwatności pomiędzy strukturą bezrobocia rejestrowanego w PUP w Częstochowie a strukturą ofert pracy przesłanych przez pracodawców w 2013 roku występowały w przypadku takich branż jak: przetwórstwo przemysłowe, działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, budownictwo, handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, edukacja oraz działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Tabela 15. Bezrobotni i oferty pracy według sekcji PKD w powiecie częstochowskim w 2013 roku. Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w 2013 roku Oferty pracy zgłoszone w 2013 roku Różnica Przetwórstwo przemysłowe 29, , ,0857 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 7,1628 1,3081-5,8547 Budownictwo 14,1676 9,375-4,7926 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 17, ,1541-4,1145 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 3,4172 0,8721-2,5451 Działalność nie zidentyfikowana 1, ,8485 Transport i gospodarka magazynowa 3,8794 3,125-0,7544 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 1,6661 1,0174-0,6487 Informacja i komunikacja 0,7418 0,1453-0,5965 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0, ,2432 Górnictwo i wydobywanie 0, ,073 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 0,0122 0,0727 0,0605 Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 0,9242 1,0174 0,0932 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1,0823 1,3081 0,2258 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 0,7053 0,9448 0,2395 Pozostała działalność usługowa 1,8971 2,3256 0, S t r o n a

25 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 1,5931 4,1424 2,5493 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 2,4079 5,5959 3,188 Edukacja 3,1497 6,6134 3,4637 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 2,5295 6,686 4,1565 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 5, , , ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Stworzenie rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest priorytetowym celem raportu. Klasyfikacja umożliwia poznanie zawodów, na które występuje znaczne zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy a więc zawodów pożądanych przez pracodawców oraz zawodów nieadekwatnych, niedopasowanych do potrzeb i wymagań rynku pracy. Poprzez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Przez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Zawody deficytowe w powiecie częstochowskim w 2013 roku Według definicji zawód deficytowy, to taki zawód w przypadku którego, średniomiesięczny napływ ofert pracy w stosunku do średniomiesięcznego napływu osób bezrobotnych w danym zawodzie jest większy od 1,1 (W>1,1). W takiej sytuacji w danym zawodzie wpływa więcej ofert pracy, niż rejestruje się osób bezrobotnych. Reasumując, im wyższy wskaźnik deficytu, tym większe szanse na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy. Według danych w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku deficyt, pomiędzy liczbą zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców powiatu częstochowskiego a liczbą ofert pracy przesłanych przez pracodawców wystąpił w przypadku 69 zawodów. W przypadku wymienionych 69 zawodów deficytowych wystąpił brak dopasowania i znaczna przewaga ofert pracy pozyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie nad ilością zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców powiatu. Zgłoszone przez pracodawców zapotrzebowanie na pracowników nie mogło zostać w pełni zrealizowane. W poniższej tabeli zaprezentowano ranking 23 zawodów deficytowych, które charakteryzowały się deficytem i różnicą pomiędzy zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy, a liczbą osób bezrobotnych, które ze względu na posiadany zawód mogłyby taką pracę podjąć. Zgodnie z zaleceniami 25 S t r o n a

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w mieście Częstochowa... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner ul.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2014 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2013 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2014 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopad 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 sierpień r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 kwiecień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 październik 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 wrzesień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 października 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel

Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 214 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-3 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 stycznia 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP KS.PP.0700-3-09 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania Celem opracowania rankingu

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 styczeń 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 1 roku OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ Szczecin 1 Wprowadzenie... 3 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W I PÓŁROCZU 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, lipiec 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2017 ROKU 2017 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2018 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2017

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 28 luty 2019r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudzień 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2018r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2018 ROKU 2018 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2019 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy na koniec 2018

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 MIASTO GDAŃSK Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2012 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2014 roku Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU Szczecinek, marzec 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r.

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2015 r. Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w r. OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ Szczecin 16 Wprowadzenie... 3 1. Rejestracja bezrobotnych według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Szczecinek, październik 2014 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo