REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL /12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL /12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa definicje oraz warunki uczestnictwa w projekcie, procedurę kwalifikacji kandydatów do udziału w projekcie, warunki przyjmowania zgłoszeń, jak również reguluje kwestie związane z postępowaniem w przypadku rezygnacji z udziału w projekcie w trakcie jego trwania. 2) Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygać będzie Koordynator Projektu. 2 DEFINICJE Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostaną poniższe terminy, należy rozumieć je jako: Projekt - projekt pt.: Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP, realizowany przez Dolnośląską Izbę Gospodarczą w partnerstwie z Human Partner Sp. z o.o. - na podstawie umowy nr UDA-POKL /12-00 zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Biuro projektu siedziba biura projektu mieszcząca się pod adresem: 1

2 Dolnośląska Izba Gospodarcza, ul. Świdnicka 39, Wrocław, I piętro POKL oznacza Program Operacyjny Kapitał Ludzki Instytucja Wdrażająca Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Lider projektu Dolnośląska Izba Gospodarcza Partner Projektu Human Partner Sp. z o.o. Koordynator Projektu Ewa Eliasiewicz Skoberla Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające od 2 do 9 pracowników włącznie, którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR. 1 Małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające od 10 do 49 pracowników włącznie, którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR. * Średnie przedsiębiorstwo przedsiębiorstwo, które zatrudnia od 50 do 249 pracowników włącznie i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR. * Działalność gospodarcza - osoba prowadząca działalność gospodarczą, zatrudniająca pracowników traktowana jest jako przedsiębiorstwo (w zależności od liczby zatrudnianych pracowników) jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. * Regulamin- oznacza niniejszy Regulamin Uczestnictwa w Projekcie pt.: Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP Umowa oznacza umowę szkoleniową zawieraną pomiędzy Organizatorem a Przedsiębiorstwem. Uczestnik projektu przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.). Usługi doradcze usługi doradcze w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi : - stworzenia systemu szkoleń i polityki rozwoju pracowników 1 Kwalifikator MSP online jest dostępny pod adresem: Więcej informacji nt. definicji MSP można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: w zakładce Dofinansowanie > Kwalifikator MSP. 2

3 lub Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - stworzenia strategii zarządzania wiekiem lub różnorodnością. Wniosek o dofinansowanie wniosek o dofinansowanie złożony przez Organizatora do Instytucji Wdrażającej ( WND-POKL /12) Strona internetowa Projektu strona na której umieszczone będą informacje dotyczące Projektu, Pomoc de minimis szczególna kategoria wsparcia udzielanego przez państwo. Zasady udzielania pomocy de minimis określa Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis. Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. eur brutto w okresie 3 kolejnych lat kalendarzowych. Bierze się pod uwagę bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzednie lata. W przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego łączna wartość pomocy de minimis nie może przekroczyć 100 tys. EUR. 3 CEL PROJEKTU 1) Celem projektu jest udzielenie wsparcia dla 50 firm z sektora MMŚP z województwa dolnośląskiego, poprzez świadczenie usług doradczych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi - stworzenia systemu szkoleń i polityki rozwoju pracowników lub - stworzenia strategii zarządzania wiekiem lub różnorodnością. 2) Okres realizacji projektu 1 października 2012 do 30 czerwca 2014 r. 3) Wsparciem będzie objętych 50 przedsiębiorstw, w tym: 25 średnich, 20 małych oraz 5 mikro. 4) W ramach projektu 35 firmom z sektora MMŚP z województwa dolnośląskiego zostanie udzielone doradztwo z zakresu stworzenia systemu szkoleń i rozwoju pracowników/pracowniczek 3

4 oraz 15 firmom z sektora MMŚP z zakresu stworzenia strategii zarządzania wiekiem lub różnorodnością. 5) W ramach projektu 35 firm będzie mogło zostać objętych dodatkowo coachingiem. 6) Usługa doradcza składać się będzie z następujących etapów: a) analiza stanu wyjściowego ( diagnoza sytuacji w firmie) polegająca na przeprowadzeniu wywiadów z kadra kierowniczą, analizie dokumentów i sprawdzeniu procesów, systemów w danej firmie. Usługa doradcza, o której mowa nie może trwać dłużej niż przez 8 godzin zegarowych dla jednego Uczestnika. b) doradztwo operacyjne przygotowanie autorskich propozycji w formie raportu lub strategii wraz z prezentację rozwiązań / rekomendacji eksperckich dostosowanych do potrzeb przedsiębiorcy. Doradztwo będzie prowadzone w siedzibie danego uczestnika. c) prezentacja raportu/strategii oraz propozycji rozwiązań problemów w danej firmie. d) dla 35 firm dodatkowo doradztwo w formie coachingu organizacyjnego, które będzie polegać na wzmocnieniu i usystematyzowaniu efektów prowadzonych wcześniej działań. Czas trwania nie może przekroczyć 6 godz. 4 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1) Beneficjentem Pomocy mogą być wyłącznie: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa Dolnośląskiego, o ile nie spełniają warunków wykluczających możliwość otrzymania przez nich pomocy publicznej. 2) Osoba reprezentująca przedsiębiorstwo/firmę podpisuje oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych firmy niezbędnych do realizacji projektu oraz formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa. 3) Specjalista ds. rekrutacji projektu będzie decydował o spełnieniu kryteriów na podstawie dostarczonych dokumentów. 4) W przypadku wystąpienia wątpliwości Lider projektu zastrzega sobie prawo do zwrócenia się z 4

5 prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów, istotnych dla prawidłowego przebiegu projektu. 5 ZASADY ZGŁASZANIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1) Terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zgłoszeń do udziału w projekcie będą zamieszczane na stronie internetowej projektu: 2) Udziału w projekcie będzie możliwy jedynie po dostarczeniu poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów. Komplet wymaganych dokumentów to: a) Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa; b) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z oświadczeniem przedsiębiorców, którzy mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, o udostępnienie kserokopii sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych. c) Oświadczenie o pomocy de minimis, jaką przedsiębiorstwo otrzymało w okresie bieżącego roku podatkowego oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych d) Oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu rejestrowego firmy. e) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 3) Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Biura Projektu: Dolnośląska Izba Gospodarcza Biuro Projektu Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP, ul. Świdnicka 39, Wrocław, I piętro 5

6 4) Złożone przez firmy dokumenty na potrzeby projektu nie będą podlegać zwrotowi. 5) Lider Projektu zobowiązuje się do archiwizowania oraz należytego zabezpieczenia dokumentów złożonych przez przedsiębiorców. 6 ZASADY KWALIFIKOWANIA UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE. 1) Po ogłoszeniu naboru do projektu będzie tworzona lista rankingowa uczestników projektu. 2) Weryfikacji zgłoszeń i złożonych dokumentów pod względem ich kompletności i poprawności a także przy uwzględnieniu kryteriów uczestnictwa w projekcie dokonuje specjalista ds. rekrutacji. 3) W procesie rekrutacji pierwszeństwo będą miały firmy, które spełniają kryteria realizacji wskaźników projektu. 4) W przypadku dużej liczby zgłoszeń przewiduje się utworzenie listy rezerwowej potencjalnych uczestników projektu. 5) W przypadku rezygnacji uczestnika projektu przed podpisaniem umowy o świadczenie usług doradczych, osoba z listy rezerwowej według kolejności, na jakiej znajduje się na liście, zostanie powiadomiona o możliwości przystąpienia do projektu. 6) Za procedurę rekrutacyjną odpowiada specjalista ds. rekrutacji, który będzie udzielał informacji o procesie rekrutacji. 7 UDZIAŁ W PROJEKCIE 1) Po zakwalifikowaniu firmy do uczestnictwa w projekcie, przedsiębiorstwo podpisuje umowę o świadczeniu usług doradczych w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 2) Podpisanie umowy jest warunkiem przystąpienia firmy do projektu. 3) Firma uczestnicząca w projekcie zobowiązana jest do: 6

7 - wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu oraz monitoringiem, które będą przeprowadzane aby sprawdzić skuteczność wsparcia udzielonego firmie; - zgłaszania Organizatorowi zmian związanych z uczestnictwem w projekcie ( np. zmiana adresu, danych teleadresowych itp.); - przesłania wszystkich niezbędnych dokumentów, udostępnienia do wglądu dokumentacji niezbędnych do prawidłowej realizacji Usługi doradczej; - przystąpienia do usługi doradczej i aktywnej współpracy podczas jej realizacji. 4) Niedotrzymanie zobowiązań wyszczególnionych w pkt. 3 może skutkować skreśleniem z listy uczestników projektu. 5) Firma zakwalifikowana do udziału w projekcie otrzyma: - Usługę doradczą, która składać się będzie z następujących etapów: a) analiza stanu wyjściowego ( diagnoza sytuacji w firmie) polegająca na przeprowadzeniu wywiadów z kadra kierowniczą, analizie dokumentów i sprawdzeniu procesów, systemów w danej firmie. Czas trwania usługi doradczej będzie wynosił nie więcej niż 8 godzin. b) doradztwo operacyjne przygotowanie autorskich propozycji w formie raportu lub strategii wraz z prezentację rozwiązań / rekomendacji eksperckich dostosowanych do potrzeb przedsiębiorcy) prezentacja raportu/strategii oraz propozycji rozwiązań problemów w danej firmie. Planowany czas trwania nie wyniesie więcej niż 8 godzin. c) dla 35 firm dodatkowo doradztwo w formie coachingu organizacyjnego, które będzie polegać na wzmocnieniu i usystematyzowaniu efektów prowadzonych wcześniej działań. Czas trwania nie może przekroczyć 6 godz. 6) Uczestnictwo w projekcie nie upoważnia Beneficjenta do czynności kontrolnych wobec Organizatora. 8 FINANSOWANIE UDZIAŁU W PROJEKCIE 7

8 1) Szkolenia dla Uczestników Projektu są bezpłatne. 2) Udział w projekcie jest finansowany w 100% w formie pomocy de minimis udzielonej dla przedsiębiorstwa. 3) Organizator jako podmiot udzielający pomocy de minimis, na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, wyda Beneficjentowi Pomocy, po podpisaniu umowy szkoleniowej, zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2007 r. nr 53, poz. 354). 4) Wartość pomocy de minimis na jednego Uczestnika Projektu wynosi odpowiednio: a) na wsparcie doradcze PLN brutto. b) na wsparcie w postaci coachingu PLN brutto. zł. 9 REZYGNACJA Z UDZIAŁU 1) Przedsiębiorstwo, które zadeklarowało swój udział w projekcie i podpisało umowę z Liderem Projektu może zrezygnować z udziału w projekcie w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem świadczenia usługi doradcze doradczej. Rezygnacja musi zostać potwierdzona informacją zwrotną w formie pisemnej od Organizatora. 2) W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie, w szczególności w przypadku nieukończenia szkolenia, podania informacji niezgodnych z prawdą, rozwiązania umowy, a także likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej, Uczestnik obowiązany jest do zwrotu udzielonej pomocy w całości, w wysokości, o której mowa w 8 ust. 4 a) lub b) ( w zależności od podpisanej umowy) niniejszej Umowy, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania pomocy, zgodnie z treścią art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 157 poz. 1240). 3) Należność, o której mowa w 8 ust. 4 a) lub b) niniejszej Umowy, zostanie zwrócona przez 8

9 Uczestnika w terminie 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia wystawienia przez Organizatora Projektu wezwania do zapłaty, na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1) Zabronione jest dokonywanie modyfikacji dokumentów rekrutacyjnych. 2) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu uczestnictwa w projekcie, w szczególności zmiany wytycznych, warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych. W przypadku dokonania takich zmian poinformuje uczestników umieszczając ogłoszenie na stronie internetowej projektu. Zmiany regulaminu nie wymagają aneksu do Umowy. 3) W ramach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator. 4) Ogólny nadzór nad realizacją Projektu a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem pozostaje w gestii Koordynatora Projektu. 5) Realizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania do publikacji i w celach promocji i ewaluacji Projektu nagrań, zdjęć, opracowań i materiałów wykonywanych w ramach realizowanych zadań projektowych. 6) Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. Wrocław, dn r. Koordynator Ewa Eliasiewicz Skoberla 9

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny menadżer WND-POKL.08.01.01-26-480/13 1 ORGANIZATOR PROJEKTU

REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny menadżer WND-POKL.08.01.01-26-480/13 1 ORGANIZATOR PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny menadżer WND-POKL.08.01.01-26-480/13 1 ORGANIZATOR PROJEKTU Organizatorem projektu Kompetentny menadżer WND-POKL.08.01.01-26-480/13 (zwanego dalej projektem ), realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAŁOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA II systemowy cykl szkoleń Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.)

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.) REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.) Projekt Projektodawca / Realizator Projektu 1 DEFINICJE Ogólnopolski otwarty projekt szkoleniowy pt. Zielony Hotel realizowany

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE ADAPTACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE ADAPTACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I KWALIFIKACJI REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE ADAPTACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Uczestnictwa w Projekcie Po zdrowie w świętokrzyskie Nr..

UMOWA Uczestnictwa w Projekcie Po zdrowie w świętokrzyskie Nr.. Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie UMOWA Uczestnictwa w Projekcie Po zdrowie w świętokrzyskie Nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy Stronami:., zwanym dalej Realizatorem Projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ HACCP

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ HACCP REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ HACCP realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU INNOWACYJNE PROCESY REKRUTACYJNE. Numer wniosku KSI SIMIK 07-13: WND-POKL.08.01.01-32-114/12

REGULAMIN PROJEKTU INNOWACYJNE PROCESY REKRUTACYJNE. Numer wniosku KSI SIMIK 07-13: WND-POKL.08.01.01-32-114/12 REGULAMIN PROJEKTU INNOWACYJNE PROCESY REKRUTACYJNE Numer wniosku KSI SIMIK 07-13: WND-POKL.08.01.01-32-114/12 Realizowanego przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU 1 DEFINICJE 1. Beneficjent podmiot realizujący projekt na podstawie umowy o dofinansowanie BD Center Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Broniewskiego 1, 35-222,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE NARZĘDZIA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW

INFORMATYCZNE NARZĘDZIA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW Projekt Internetowe narzędzia wsparcia przedsiębiorstw, realizowany jest przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o., na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.01-20-166/11/00 zawartej z Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Klucz do sukcesu II edycja

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Klucz do sukcesu II edycja Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Klucz do sukcesu II edycja 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników Projektu w ramach projektu Klucz do sukcesu

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Ekologia w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości od dnia 21.07.2014 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w różnorodnośd

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w różnorodnośd Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Inwestuj w różnorodnośd (aktualizacja z dnia 08.04.2013r.) 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt nosi nazwę Inwestuj w różnorodnośd i jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa nr./201 r.

Umowa szkoleniowa nr./201 r. Umowa szkoleniowa nr./201 r. dotycząca udziału w projekcie ZAWODOWCY nowe kwalifikacji dla pracowników MSP z branży transportowej w Wielkopolsce Zwana w dalszej części Umową, zawarta w Poznaniu dnia Firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nauka i biznes to dobre połączenie! Nr POKL.08.02.01-08-003/12

REGULAMIN PROJEKTU Nauka i biznes to dobre połączenie! Nr POKL.08.02.01-08-003/12 REGULAMIN PROJEKTU Nauka i biznes to dobre połączenie! Nr POKL.08.02.01-08-003/12 1 ORGANIZATOR PROJEKTU Nauka i biznes to dobre połączenie! Organizatorem projektu Nauka i biznes to dobre połączenie! nr

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona 1 z 5. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZAPROJEKTUJ SUKCES SWOJEJ FIRMY INNOWACYJNE WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE SZANSĄ DLA MAŁOPOLSKICH PROJEKTANTÓW 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin uczestnictwa w Projekcie MAŁOPOLSKI MULTIPLIKATOR KWALIFIKACJI 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny Kapitał Ludzki;

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Eko aktywni

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Eko aktywni Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Eko aktywni 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz uczestnictwa w projekcie pt. Eko - aktywni,

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJI DO PROJEKTU INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ WĄ PRACOWNIKÓW" 1. DEFINICJE

REKRUTACJI DO PROJEKTU INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ WĄ PRACOWNIKÓW 1. DEFINICJE 1 "ACTIV 50+ - INSTRUMENTY WSPIERAJ REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU INSTRUMENTY WSPIERAJĄCE AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ WĄ PRACOWNIKÓW" 1. DEFINICJE Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Projekcie - należy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Program wsparcia konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego

Regulamin projektu Program wsparcia konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego Projekt Program wsparcia konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin projektu Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja. I. Postanowienia ogólne. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja. I. Postanowienia ogólne. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału

Bardziej szczegółowo