1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie."

Transkrypt

1 REGULAMIN PROWADZENIA NABORU I UDZIAŁU MSP W PROJEKCIE PI opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych 1 Regulamin. 1. Regulamin określa sposób i zasady przeprowadzania naboru oraz udziału MSP w projekcie PI opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt Projekt pn. PI opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Lider Projektu Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 3. Partnerzy Projektu Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 4. Okres realizacji Projektu okres, w którym świadczone będą bezpłatnie usługi na rzecz przedsiębiorstw MSP mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo starające się o udział w projekcie. 6. Beneficjent - przedsiębiorstwo uczestniczące w działaniach Projektu, w którego imieniu działa właściciel lub upoważniona przez właściciela osoba (przedstawiciel). Przedsiębiorca - podmiot w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) prowadzący przedsiębiorstwo. 7. Zasada de minimis - zgodnie z tą zasadą, pomoc dla przedsiębiorstw może być udzielana w ograniczonej wysokości (do 200 tys. euro) dla jednego przedsiębiorcy w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych, z wyjątkiem firm transportowych (ograniczenie pomocy do 100 tys. euro). 8. Moderator Biznesu osoba świadcząca podstawowe usługi doradcze i koordynująca całokształt doradztwa dla wybranej firmy. 9. Ekspert Projektu - osoba wpisana do bazy projektu, która może świadczyć zaawansowane usługi doradcze dla MSP 10. Strona internetowa Lidera Projektu -

2 11. Strony internetowe Partnerów Projektu Strona internetowa Projektu strona internetowa, na której zamieszczane będą wszystkie informacje i dokumenty dotyczące Projektu Formularz samooceny - dokument składany w procesie naboru przez firmy zainteresowane udziałem w projekcie. 3 Warunki udziału w projekcie. 1. Do Projektu mogą zgłosić swój udział wszystkie przedsiębiorstwa na równych zasadach, które spełniają następujące warunki: a. przynależą do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP), b. mają siedzibę i prowadzą podstawową działalność na terenie województwa warmińsko - mazurskiego, c. nie są w stanie upadłości lub likwidacji, d. nie przekroczyły progu dopuszczalnej pomocy publicznej wg zasady de minimis w kolejnych trzech latach kalendarzowych, e. nie korzystają z innej pomocy publicznej w ramach dofinansowania kosztów tych samych usług doradczych proinnowacyjnych świadczonych w ramach Projektu, f. zgłaszają potrzeby związane z planowanym zakresem usługi doradczej świadczonej w ramach Projektu wypełniając formularz samooceny, g. wraz z formularzem samooceny MSP składają deklarację udziału w projekcie. 4 Kwalifikacja do udziału w projekcie. 1. Podstawą wzięcia udziału w kwalifikacji MSP do Projektu jest prawidłowe wypełnienie formularza samooceny oraz deklaracji udziału w projekcie. Oba dokumenty są dostępne u Lidera, Partnerów oraz na stronie www Projektu. 2. Zakwalifikowanie do udziału w Projekcie nastąpi w wyniku weryfikacji dostarczonych dokumentów (formularza samooceny i deklaracji udziału, będących załącznikiem do niniejszego regulaminu) pod względem formalnym i merytorycznym przez Lidera Projektu. Kwalifikacja przebiegać będzie w dwóch etapach: - I etap - weryfikacja formularza samooceny przeprowadzona przez Zespół Projektowy i Specjalistę ds. MŚP - II etap przedłożenie wstępnej listy MŚP do akceptacji Komitetu Sterującego. 3. Czynniki, które zostaną wzięte pod uwagę w opracowaniu formularza samooceny : - deklarowane zainteresowanie rynkiem rosyjskim lub już prowadzona działalność na tym rynku, - działalność w kluczowych branżach regionu (budownictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze,

3 ochrona środowiska, meblarstwo, turystyka, teleinformatyka, usługi dla starzejącego się społeczeństwa i osób niepełnosprawnych) - czynniki projektowe założone w teście, tak aby osiągnąć jak największe zróżnicowanie firm pod względem umiejscowienia siedziby (siedziba na terenie miejskim, wiejskim), wielkość firmy, zróżnicowania branżowego (firmy z różnych branż). 4. O ile Komitet Sterujący nie stwierdzi istotnych przeszkód o zakwalifikowanie do udziału w projekcie po spełnieniu warunków określonych w 3 decyduje kolejność zgłoszeń. 5 Nabór. 1. Informacja o naborze zostanie zamieszczona na stronach internetowych projektu, Lidera oraz Partnerów i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibach Lidera i Partnerów Projektu. 2. Nabór prowadzony będzie przez Lidera projektu. 3. Nabór jest otwarty i będzie odbywał się w trybie ciągłym. 4. Nabór będzie zawieszony po osiągnięciu ilości 35 MSP zakwalifikowanych do udziału w projekcie. 5. MSP które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie zostaną umieszczone na liście rezerwowej. W miarę postępów projektu Lider będzie na bieżąco sprawdzał możliwość udziału w projekcie MSP z listy rezerwowej. 6 Umowa. 1. Z upoważnionym przedstawicielem Beneficjenta zostanie podpisana umowa na świadczenie usług regulująca zakres usługi i obowiązki Stron. 2. Wzór umowy jest dostępny u Lidera i Partnerów projektu oraz na stronie www Projektu. 3. Zakres umowy szczególnie w zapisach dotyczących wartości usług w ramach pomocy de minimis i zakresu usług eksperckich może ulec zmianie i zostanie zaktualizowany w formie aneksów. 7 Zasady pomocy de minimis. 1. Usługi świadczone w ramach Projektu są bezpłatne i objęte regułami pomocy de minimis. 2. W dniu podpisania umowy na świadczenie usługi zostanie dla Beneficjenta wystawione zaświadczenie o uzyskanej w ramach Projektu pomocy de minimis zgodnie ze wstępną wyceną uzgodnioną w umowie. 3. W przypadku zmiany zapisów umowy w postaci aneksu dotyczących zakresu usługi zmianie ulegnie również wartość uzyskanej pomocy. Beneficjent w takim przypadku otrzyma skorygowane zaświadczenie o pomocy de minimis. 4. Beneficjent ma obowiązek potwierdzić odbiór zaświadczenia o pomocy de minimis na kopii zaświadczenia własnoręcznym podpisem i pieczątką firmową.

4 8 Zakres i rodzaj usług. 1. Usługi w ramach Projektu obejmują szeroki zakres doradztwa biznesowego. Szczegółowy wykaz możliwych obszarów doradczych i sposób ich świadczenia dostępny jest na stronie www Projektu. 2. Istnieje możliwość skorzystania z usług specjalistycznych, wysoko zaawansowanych świadczonych przez Ekspertów Projektu. Możliwość świadczenia takiej usługi i jej zakres oraz wycena będą każdorazowo ustalane z Beneficjentem i w formie aneksu umieszczane w Umowie. 9 Charakter testujący projektu. 1. Beneficjent jest świadom, że świadczone usługi realizowane są w trybie testu sposobu ich świadczenia według opracowanych schematów i zobowiązuje się do poddania się przewidzianym procedurom. 2. Beneficjent ma obowiązek oceny świadczonych usług zgodnie z opracowanymi dokumentami. 3. Beneficjent zobowiązuje się do dostarczenia Liderowi projektu wszystkich niezbędnych informacji i danych do świadczenia usługi i realizacji zadań wynikających z testu. 4. Beneficjent zobowiązuje się do podpisywania formularzy, raportów, sprawozdań ocenianych po zakończeniu każdego etapu, a w szczególności dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi. 5. Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Lidera o każdej zmianie okoliczności i danych mających znaczenie dla uczestnictwa w projekcie oraz przedkładania dodatkowych wyjaśnień, informacji i dokumentów mających znaczenie dla prawidłowej realizacji Projektu. 6. Lider Projektu zobowiązuje się do zachowania pełnej poufności informacji i danych uzyskanych od Beneficjenta, w związku z realizacją dla niego usługi. Poufność nie dotyczy obowiązków sprawozdawczych wobec instytucji zarządzających i wymogów organów kontrolujących Projekt. 10 Harmonogram. 1. Harmonogram realizacji usługi dla każdego Beneficjenta ustalany będzie indywidualnie. 2. Wszystkie usługi dla beneficjenta musza się zakończyć do

5 11 Postanowienia końcowe 1. Lider Projektu zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. 2. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Lider Projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego) odnośnie realizacji umowy o dofinansowanie Projektu POKL i obowiązującymi przepisami krajowymi. 3. Lider zastrzega sobie też prawo do zmiany i uzupełniania zapisów Regulaminu w trakcie trwania Projektu m.in. w związku ze zmianami rozporządzeń i wytycznych oraz dokumentacji POKL. 4. Aktualna treść regulaminu dostępna będzie na stronie internetowej Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem r. i obowiązuje do

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Handlowiec Mazowiecki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Projekt REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 1. Postanowienia ogólne Działając, w

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalne kadry lubuskiej turystyki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE NARZĘDZIA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW

INFORMATYCZNE NARZĘDZIA WSPARCIA PRZEDSIĘBIORSTW Projekt Internetowe narzędzia wsparcia przedsiębiorstw, realizowany jest przez Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o., na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.01-20-166/11/00 zawartej z Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo