UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie Nowocześni Ludzie Biznesu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie Nowocześni Ludzie Biznesu"

Transkrypt

1 UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie zawarta w Poznaniu, dnia...pomiędzy: Profutura s.c. Monika Nowakowska-Twaróg Mikołaj Nowakowski z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Fredry 2/3, REGON , NIP reprezentowaną przez: Monikę Nowakowską-Twaróg i Mikołaja Nowakowskiego zwanych dalej Organizatorem a... /nazwa firmy/... /adres firmy/ /NIP firmy/ /REGON firmy/ /KRS lub WPIS DO EWIDENCJI/ reprezentowaną przez... zwaną dalej Beneficjentem Ostatecznym 1 1. Organizator realizuje projekt pt: (zwany projektem) nr. POKL /10 dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 2. Projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie nr POKL /10-00 zawartą dnia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. 3. Organizator oświadcza, że zakwalifikował uczestnika/ów (na podstawie przesłanej Karty zgłoszeniowej i w wypełnionego Testu Językowego) będącego przedsiębiorcą/pracownikiem Beneficjenta Ostatecznego do udziału w kompleksowym szkoleniu, na które składają się:

2 a. kurs stacjonarny języka obcego 60 h b. kurs e-learningowy języka obcego 50 h Osoba/y wydelegowana/e na szkolenie: /Imię i Nazwisko uczestnika/ /PESEL/... /Adres zameldowania, Kod, Miasto, nr domu, nr mieszkania/ 2 Oświadczenia i zobowiązania Beneficjenta Ostatecznego 1. Oświadcza, że jego udział w projekcie lub udział pracowników jego przedsiębiorstwa w realizowanym przez Organizatora na podstawie zawartej umowy Projekcie stanowi formę pomocy publicznej udzielonej Beneficjentowi Ostatecznemu z tytułu szkolenia. Jest świadom, że pomoc jest udzielana wyłącznie osobom będącym mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą lub będącym pracownikiem na umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę, umowę powołanie (wyboru) mianowanie, takiego przedsiębiorcy lub jego wspólnikiem. 2. Wysokość pomocy publicznej dla jednego Uczestnika projektu, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wynosi: a. dla MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 80% / 1020,00 zł brutto b. dla ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 70% / 892,50 zł brutto 3. Wkład własny Beneficjenta Ostatecznego w przeliczeniu na jednego uczestnika projektu, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wynosi: a. dla MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 255,00 zł brutto b. dla ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 382,50 zł brutto 4. Beneficjent Ostateczny zobowiązuje się do dokonania wkładu własnego w wysokości... zł, który wpłaci najpóźniej do dnia podpisania umowy na konto Organizatora:

3 Profutura s.c. Monika Nowakowska-Twaróg Mikołaj Nowakowski, ul. Fredry 2/3, Poznań, nr rachunku bankowego: prowadzonego przez GBW S.A. I Oddział w Poznaniu. tytułem: wpłata za uczestnika (Imię i Nazwisko) UWAGA Wpłaty można dokonać wyłącznie z rachunku bankowego Beneficjanta Ostatecznego (Przedsiębiorcy) lub osobiście gotówką w Biurze projektu w dniach i godzinach jego otwarcia. Wpłaty dokonywane z innych kont bankowych nie będą uznawane za wkład własny wniesiony w ramach przedmiotowego projektu. Na podstawie wpłaconego wkładu własnego Organizator wystawi Rachunek. 5. Przed rozpoczęciem szkolenia Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia Organizatorowi: a. umowy wraz z załącznikami, b. podpisanej Karty zgłoszeniowej, c. kopii aktualnego wyciągu z KRS lub innego właściwego rejestru ( Ewidencja Działalności Gospodarczej) tj. z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem podpisania umowy, d. kopia sprawozdania finansowego z 3 ostatnich lat obrachunkowych, tylko w przypadku średniego przedsiębiorstwa prowadzącego pełną księgowość. 3 Prawa i obowiązki uczestnika szkolenia: 1. Uczestnik szkolenia oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Projektu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, 2. Uczestnik jest zobowiązany do systematycznego podpisywania listy obecności na zajęciach, 3. Przedłożenia zaświadczeń lekarskich lub innych dokumentów usprawiedliwiających jego nieobecność (jeśli będą one wynosić ponad 20%), przekroczenie limitu 20% może być przesłanką do skreślenia Uczestnika z listy obecności,

4 4. Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych w celu określenia potrzeb szkoleniowych uczestników oraz ewaluacji projektu. 5. Podpisanie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszeniowej i załączniku nr 1. Organizator projektu zobowiązuje się do: 1. przeprowadzenie szkolenia w ramach Projektu, 2. zapewnienia zestawu podręczników, materiałów szkoleniowych i promocyjnych zgodnie z zapisami projektu, 3. zapewnienia doświadczonych lektorów języka obcego, 4. zapewnienia sal szkoleniowych oraz zaplecza technicznego niezbędnych do realizacji projektu, 5. zapewnienia uczestnikom dostępu do platformy e-learningowej (kursu e- learningowego) w postaci loginu, hasła i przewodnika, 6. zapewnienia dyżurów, podczas których będzie możliwość skorzystania z komputerów i pomocy informatyka, 7. wystawienia zaświadczeń ukończenia szkolenia w przypadku spełnienia warunków określonych w regulaminie Szkolenie zorganizowane będzie w ramach spotkań 2 razy / tydzień lub 1 raz / tydzień (zgodnie z harmonogramem), prowadzone będzie w grupach około 12 osobowych. Organizator szkolenia może nie uruchomić grupy jeśli nie zbierze się około 12 uczestników na podobnym poziomie języka. 2. Szkolenie realizowane będzie w salach szkoleniowych zapewnionych przez Organizatora. Beneficjent Ostateczny oświadcza że: 6 1. Zgodnie z obowiązującym prawem przedsiębiorstwo, które reprezentuje zalicza się do sektora : a) MIKROPRZEDSIĘBIORSTW zatrudniającego mniej niż 10 pracowników przy rocznym obrocie nie przekraczającym 2 milionów euro i/lub całkowitym bilansie rocznym nie przekraczającym 2 milionów euro,

5 b) MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW zatrudniającego mniej niż 50 pracowników przy rocznym obrocie nie przekraczającym 10 milionów euro i/lub całkowitym bilansie rocznym nie przekraczającym 10 milionów euro, c) ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW zatrudniającego mniej niż 250 pracowników przy rocznym obrocie nie przekraczającym 50 milionów euro a/lub całkowitym bilansie rocznym nie przekraczającym 43 milionów euro, przy wybranym proszę umieścić znak X jest przedsiębiorcą (zaznaczonym w polach wyboru) w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 173, poz.1807, z późn. zm.) oraz, że spełnia warunki opublikowane w załączniku I do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001, w sprawie stosowania art. 878 i 88 TWE do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorców (Dz. U. WE L 10 z str ), 2. Nie znajduje się pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, w toku postępowania upadłościowego lub w toku postępowania naprawczego; 3. nie należy do sektora rybołówstwa, rybactwa, hutnictwa, rolnictwa; 4. nie należy do sektora górnictwa węglowego w rozumieniu rozporządzenia 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002r. w sprawie pomocy Państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205/2001 z ); 5. nie świadczy usług transportu morskiego, przybrzeżnego transportu wodnego oraz świadczeń pomocniczych usług transportu morskiego; 6. ma świadomość obowiązku ujawniania danych osobowych uczestników szkoleń, na każde żądanie uprawnionych organów kontrolnych; 7. wszelkie dane dotyczące Przedsiębiorcy i jego pracownika/pracowników oddelegowanych na szkolenie przekazane Organizatorowi w ramach niniejszej Umowy oraz Karty zgłoszeniowej są zgodne z prawdą oraz w przypadku ich zmiany powinny być niezwłocznie przekazywane Organizatorowi.

6 7 Postanowienia końcowe 1. Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Sprawy wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy. 3. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Organizator Beneficjent Ostateczny* *podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania Beneficjenta Ostatecznego, wymieniona w KRS lub będąca właścicielem

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA *Beneficjent Ostateczny podpisuje odrębną umowę dla każdego Uczestnika szkolenia Zawarta w dniu.. pomiędzy: Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne Zawarta w Koninie w dniu.. pomiędzy:, z siedzibą w Koninie (62-510), ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawarta w dniu. r. pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA NR. /SK/2014 Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training, ul. Jana III Sobieskiego 9, 39-200 Dębica, działającej na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013

UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 Zawarta w dniu. pomiędzy: CI-COMPUTER Instal S.A z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Forteczna 1 D, 58-316 Wałbrzych, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA nr... dotycząca udziału w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw Zawarta w w dniu. r. Pomiędzy: Energia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu..

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu.. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca - Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, kod 00-764, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Fundacją Obserwatorium Zarządzania, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-952), ul. Wiertnicza 141, wpisaną do Rejestru w Krajowym Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U p t. B U D O W N I C T W O 2 0 2 1 r. profesjonalizacja lubuskich MSP z branży budowlanej realizowanego w Województwie Lubuskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia budowlana II edycja www.cpb.rze.pl www.akademiabudowlana.rze.pl

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia budowlana II edycja www.cpb.rze.pl www.akademiabudowlana.rze.pl REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia budowlana II edycja www.cpb.rze.pl www.akademiabudowlana.rze.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w ch 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie pn. E-PROFESJONALISTA

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu 2011 we Wrocławiu pomiędzy:

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu 2011 we Wrocławiu pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu 2011 we Wrocławiu pomiędzy: TAW Polska sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Więziennej 21, 50-118 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym. Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13

Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym. Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13 1 Definicje Projekt - Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. INFORMACJA O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. INFORMACJA O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowocześnie, efektywnie, skutecznie kursy językowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce. 1. INFORMACJA O PROJEKCIE 1. Projekt Nowocześnie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo