REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy realizowanego w ramach, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie Wspieranie kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Projekt realizowany jest w terminie r r. w województwie śląskim

2 Postanowienia ogólne 1 Definicje Projekt przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania Wspieranie kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, opisany we wniosku, będący przedmiotem umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Instytucją Wdrażającą a Beneficjentem pt. Profesjonalny Księgowy. Działanie instrument wsparcia skierowany na rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, realizowany w ramach Działanie Wspieranie kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Beneficjent podmiot realizujący projekt w ramach przedmiotowego Działania FHU Józef Król Sp. Jawna, na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu z Instytucja Wdrażającą. Kandydat ubiegająca się o udział w projekcie. Uczestnik projektu - osoba zakwalifikowana, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Komisja Rekrutacyjna organ oceniający formularze rekrutacyjne i dokonujący kwalifikacji uczestników do Projektu. Instytucja Wdrażająca Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Mikro przedsiębiorca - przedsiębiorca, który co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: - zatrudnia średnio rocznie mniej niż 10 pracowników oraz, - osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec ostatniego roku obrotowego nie przekracza równowartości w złotych 2 milionów euro. Mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

3 - zatrudnia średnio rocznie mniej niż 50 pracowników oraz, - osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec ostatniego roku obrotowego nie przekracza równowartości w złotych 10 milionów euro. Średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: - zatrudnia średnio rocznie mniej niż 250 oraz, - osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec ostatniego roku obrotowego nie przekracza równowartości w złotych 43 milionów euro. Duży Przedsiębiorca - przedsiębiorca, który co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: - zatrudnia średnio rocznie więcej niż 250 oraz, - osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec ostatniego roku obrotowego przekracza równowartości w złotych 43 milionów euro. 1. Uczestnikami projektu mogą zostać: 2 Zasady uczestnictwa w projekcie a) dorosłe osoby fizyczne pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa śląskiego, zatrudnione w sektorze górnictwa i energetyki lub w firmach współpracujących z tymi sektorami, zatrudnione w działach księgowych, b) osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie. c) ponadto aby zostać zakwalifikowanym na poszczególne szkolenia uczestnicy muszą spełniać wymagania zgodne z Regulaminem wymagań kwalifikacyjnych i praktyki zawodowej dla potrzeb certyfikacji zawodu księgowego stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 732/111/2009 SKwP.

4 3 1. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 220 osób. Rekrutacja prowadzona: - styczeń/ lutym osobo uczestników - 4 grupy szkoleniowe, - maj/czerwiec osobo uczestników - 4 grupy szkoleniowe, - listopad/grudzień osobo uczestników - 4 grupy szkoleniowe, -maj/czerwiec osobo uczestników - 4 grupy szkoleniowe, 2. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 3. Osoby, nie uczestniczące w 20% prowadzonych zajęciach szkoleniowych mogą zostać skreślone z listy uczestników projektu. 1.Niezależnie od spełnienia warunków zawartych w 2 priorytetowo traktowane będą osoby spełniające dodatkowo niżej zamieszczone kryteria: a) nie uczestniczyły w żadnych szkoleniach księgowych w ostatnich 3 latach b) pracownicy, których staż pracy w księgowości jest krótszy niż 2 lata. 4 c) 5 1. Nabór kandydatów do udziału w projekcie przeprowadzany jest przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Beneficjenta. 2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą: - koordynator projektu, - specjalista ds. szkoleń. 3. Komisja będzie podejmowała decyzje w składzie co najmniej dwuosobowym. Ostateczną listę rankingową uczestników projektu zatwierdza Wspólnik FHU Józef Król Sp Jawna.

5 6 Sposób rekrutacji 1. Warunkiem przystąpienia do projektu jest wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych opisanych w 8, pkt. 2 i dostarczenie ich w wyznaczonym terminie do Biura Projektu przy ul. Sokolskiej 3,. Formularze rekrutacyjne można odebrać w siedzibie Beneficjenta lub pobrać ze strony internetowej (region śląski) 2. Terminy składania dokumentów opisanych w 8, pkt. 2. b) zostaną podane do wiadomości oddzielnie dla każdej tury na stronie internetowej (region śląski) 3. Rekrutacja prowadzona będzie osobno dla każdego miejsca szkolenia. W ramach rekrutacji dla danego miejsca szkolenia rekrutacja odbywa się dwutorowo tj. osobno dla kandydatów uczestniczących w szkoleniu Specjalista ds. rachunkowości realizowanym przez FHU Józef Król sp. jawna i osobno dla kandydatów nie uczących w szkoleniu Specjalista ds. rachunkowości. 4. Dokumenty opisane w 8, pkt. 2. b) należy składać osobiście, faksem, mailem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej/kuriera do Biura projektu przy ul. Sokolskiej 3, z dopiskiem: Szkolenie Główny księgowy 5. Beneficjent zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu naboru lub dokonania dodatkowego naboru uczestników projektu, w przypadku braku dostatecznej liczby zakwalifikowanych. 6. Informacja o przedłużonym lub dodatkowym naborze umieszczona zostanie na stronie internetowej (region śląski) i Biurze Projektu Rekrutacja uczestników składa się z dwóch etapów. Kandydat, który zakwalifikuje się w I Etapie rekrutacji uczestniczy w II etapie. 2. Każdy komplet dokumentów rekrutacyjnych otrzyma indywidualny numer zgłoszeniowy. 3. W II etapie kandydaci otrzymywać będą punkty zgodnie z zasadami określonymi w 9. Wg ilości uzyskanych punktów zostanie sporządzona lista rankingowa w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów. 4. Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych łącznie 220 uczestników w 4 turach po 60 i 40 osób (dotyczy IV stopnia), które uzyskały największą liczbę punków.

6 5. Pozostałe osoby zostaną zapisane na liście rezerwowej w kolejności znajdującej się na liście rankingowej. Osoby z listy rezerwowej zostaną zaproszone do udziału w projekcie (wg kolejności na liście rankingowej) w przypadku rezygnacji lub dyskwalifikacji którejś z osób zakwalifikowanych do projektu. 6. W przypadku osiągnięcia przez kilku kandydatów takiej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie kolejność zgłoszeń. 7. Komisja rekrutacyjna dokona oceny formularzy w ciągu 10 dni od zamknięcia terminu naboru. 8. Informacje o wynikach rekrutacji będą zamieszczane na stronie internetowej FHU Józef Król Sp. Jawna (region śląski) oraz na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu nie później niż pięć dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń zamieszczony zostanie wyłącznie indywidualny numer nadany przy złożeniu dokumentów zgłoszeniowych. Informacje o wynikach rekrutacji można będzie również uzyskać w Biurze Projektu pod nr tel oraz Etap I Rekrutacji sprawdzanie wymogów formalnych. 1. Komisja sprawdzi dokumenty pod względem formalnym wykluczając z dalszej rekrutacji wszystkie osoby, których dokumenty nie spełniają wymogów formalnych. Sprawdzane są następujące wymogi: a) Terminowość dostarczenia dokumentów do Biura Projektu. UWAGA! Nie liczy się data stempla pocztowego! b) Kompletność i prawidłowość złożonych dokumentów: - Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami tj. kserokopia dyplomu ukończenia szkoły średniej, zaświadczenie o zatrudnieniu, KRS lub inny dokument rejestrowy Firmy, oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o udziale/braku udziału w szkoleniu z zakresu księgowości w ciągu ostatnich 3 lat i długości stażu pracy w dziale księgowym, - Spełnienie warunków ogólnych. Spełnienie warunków uczestnictwa w projekcie określonych w 2 (ocena na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz wymaganych załączników do niego).

7 9 Etap II rekrutacji Spełnienie kryteriów merytorycznych Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie: 1. Maksymalnie siedem/osiem osób z każdej grupy szkoleniowej, które złożyły egzamin końcowy po szkoleniu Specjalista ds. rachunkowości prowadzonym w Katowicach, Sosnowcu, Mikołowie i Rybniku przez FHU Józef Król sp. jawna w ramach projektu Profesjonalny księgowy nr WND.POKL /11 z najlepszym wynikiem, 2. Maksymalnie po siedem/osiem osób dla szkoleń w Katowicach, Sosnowcu, Mikołowie i Rybniku, które nie uczestniczyły w wyżej wskazanym szkoleniu Specjalista ds. rachunkowości ale: złożyły kompletne dokumenty rekrutacyjne i spełniły wymogi formalne tj. posiadają co najmniej wykształcenie średnie oraz posiadają wiedzę i umiejętności księgowego potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym z zakresu II stopnia certyfikacji zawodu księgowego, uzyskanym po egzaminie kończącym kształcenie prowadzone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce lub tytułem technika rachunkowości, licencjata/magistra ekonomii oraz, złożyły z najlepszym wynikiem test kwalifikacyjny obejmujący zakres programowy dla szkolenia Specjalista ds. rachunkowości. 10 Opis planowanych działań w ramach projektu 1. Wsparcie w ramach realizowanego projektu obejmuje m.in. następujące elementy: a) Usługi szkoleniowe przygotowujące do zawodu Księgowy (stopień I) zgodnie z wytycznymi SKwP: - 80 godzin szkoleniowych dla każdej grupy (średnio 32 godziny szkoleniowe w miesiącu), - szkolenia prowadzone będą w 4 grupach 15 osobowych (możliwe odchylenia +- 2 osoby), - Egzamin: do dwóch tygodni po zakończeniu szkolenia b) Usługi szkoleniowe przygotowujące do zawodu Specjalista ds. rachunkowości (stopień II) zgodnie z wytycznymi SKwP: godzin szkoleniowych dla każdej grupy (średnio 32 godziny szkoleniowe w miesiącu), - szkolenia prowadzone będą w 4 grupach 15 osobowych (możliwe odchylenia +- 2 osoby),

8 - Egzamin: do dwóch tygodni po zakończeniu szkolenia c) Usługi szkoleniowe przygotowujące do zawodu Główny księgowy (poziom) zgodnie z wytycznymi SKwP: godzin szkoleniowych dla każdej grupy (średnio 32 godziny szkoleniowe w miesiącu), - szkolenia prowadzone będą w 4 grupach 15 osobowych (możliwe odchylenia +- 2 osoby), - Egzamin: do dwóch tygodni po zakończeniu szkolenia d) Usługi szkoleniowe przygotowujące do tytułu Dyplomowany księgowy (poziom IV) zgodnie z wytycznymi SKwP: godzin szkoleniowych dla każdej grupy (średnio 32 godziny szkoleniowe w miesiącu), - szkolenia prowadzone będą w 4 grupach 10 osobowych (możliwe odchylenia +- 2 osoby), - Egzamin: do dwóch tygodni po zakończeniu szkolenia 1. Realizacja usług szkoleniowych prowadzona będzie: I stopień - Księgowy: szkolenia od marca do czerwca 2013 r. /egzamin w czerwcu 2013r. II stopień Specjalista ds. księgowości: szkolenia od lipca do grudnia 2013r./egzamin w grudniu 2013r. III stopień główny księgowy: szkolenia od stycznia do czerwca 2014r. / egzamin w czerwcu 2014r. IV stopień dyplomowany księgowy: od lipca do listopada 2014 r / egzamin w listopadzie 2014r. 11 Umowa 1. Przyznanie Uczestnikowi Projektu wsparcia w postaci udziału w szkoleniach następuje po uprzednim zawarciu w formie pisemnej umowy. 2. Wzory umów, dokumentów, wniosków dostępne są na stronach internetowych (region śląski)

9 12 Od decyzji Komisji Oceniającej Beneficjenta, powołanej przez Beneficjenta nie przysługuje prawo odwołania. 13 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27 października 2013 r. i może ulec zmianie. Zmiana regulaminu odbywa się poprzez publikację na stronie internetowej numer telefonu do Biura Projektu: Zatwierdzono dnia: r.

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Definicje. Informacje ogólne

Definicje. Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Projekt REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 1. Postanowienia ogólne Działając, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo