REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Na podstawie umowy o dofinansowanie nr 510/POKL /11-00 CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Regulamin uczestnictwa w projekcie, strona 1/8

2 1 Definicje 1. Organizator (Beneficjent projektu): ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz, z siedzibą przy ul. Związkowej 4 w Lublinie, NIP , REGON Projekt: projekt pt. Akademia Projektowania nowe możliwości dla lubelskich specjalistów. 3. Regulamin: Regulamin uczestnictwa w projekcie pt. Akademia Projektowania nowe możliwości dla lubelskich specjalistów. 4. Beneficjent Ostateczny: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, spełniające przesłanki określone w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 800/2008 oraz w Zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich oraz prowadzące działalność gospodarczą, posiadające siedzibę, oddział lub filię na obszarze województwa lubelskiego. 5. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. 6. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 10 milionów euro. 7. Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 43 milionów euro. 8. Uczestnik projektu: osoba fizyczna (pracownica/pracownik) zatrudniona w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie, która wyraziła chęć udziału w projekcie poprzez podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz dostarczyła wymagane regulaminem dokumenty. 9. Pracownik: oznacza pracownicę/pracownika w rozumieniu obowiązującego Rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którym może być: a. pracownica/pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) 1, b. właścicielka/ pełniący funkcje kierownicze, c. wspólnik, w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. 10. Beneficjent pomocy: podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną. 11. Pomoc de minimis: pomoc publiczna przyznana beneficjentowi pomocy na mocy Rozporządzenia Komisji (WE) z dnia 15 grudnia 2006 r. Nr 1998/ Zgodnie z zapisami dokumentacji konkursowej (Konkurs otwarty nr 3/POKL/8.1.1/2011) grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie przedsiębiorstwa niekorzystające ze wsparcia w zakresie 1 Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. tamże. Regulamin uczestnictwa w projekcie, strona 2/8

3 projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania i PO KL w latach przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Wykaz przedsiębiorstw dotychczas objętych wsparciem w ramach i PO KL dostępny jest na stronie 2 Informacje ogólne 1. Projekt pt. Akademia Projektowania nowe możliwości dla lubelskich specjalistów realizowany jest przez ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz na podstawie umowy zawartej z Województwem Lubelskim Zarządem Województwa Lubelskiego nr 510/ /11-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Projekt realizowany jest w okresie od r. do r. na terenie województwa lubelskiego. 4. W ramach Projektu przewidziane są następujące szkolenia: a. Szkolenie Norma Pro 30 godzin szkoleń; b. Szkolenie AutoCAD 100 godzin szkoleń, c. Szkolenie Prince2 Foundation 24 godziny szkoleń. 5. Uczestnik projektu ma prawo uczestnictwa tylko w jednym z powyższych szkoleń. 6. Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności 15 przedsiębiorstw z województwa lubelskiego do r. poprzez zwiększenie i podniesienie kompetencji i kwalifikacji 88 ich pracowników dzięki uczestnictwu w szkoleniach Prince2, AutoCAD, Norma Pro oraz uzyskaniu powszechnie uznawanych certyfikatów do r. 3 Warunki uczestnictwa 1. Beneficjentem Ostatecznym projektu może być przedsiębiorstwo, które: a. posiada status mikro, małego lub średniego w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 oraz Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, b. prowadzi działalność gospodarczą i posiada siedzibę, oddział lub filię na terenie województwa lubelskiego, c. nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, d. nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego, 2. nie korzystał ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach konkursów ogłoszonych dla Poddziałania i PO KL w latach przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie (wykaz przedsiębiorstw dotychczas objętych wsparciem w ramach i PO KL dostępny jest na stronie oraz nie było uczestnikiem działania 6.2 lub Poddziałania PO KL otrzymującym wsparcie pomostowe (weryfikacja na podstawie oświadczenia złożonego przed przystąpieniem do projektu). 3. Uczestnikiem projektu może być osoba, która: a. została oddelegowana na szkolenie przez Beneficjenta Ostatecznego (Przedsiębiorstwo), Regulamin uczestnictwa w projekcie, strona 3/8

4 b. jest pracownikiem (definicja nr 9, 1 regulaminu), c. jest zatrudniony w Przedsiębiorstwie na stanowisku kierowniczym (dotyczy udziału w szkoleniu Prince2 Foundation), d. posiada miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) lub pracuje na terenie województwa lubelskiego, 4. nie korzystała dotąd ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania i PO KL oraz nie był uczestnikiem działania 6.2 lub Poddziałania PO KL otrzymującym wsparcie pomostowe (weryfikacja na podstawie oświadczenia złożonego przed przystąpieniem do projektu). 5. Uczestnikami projektu nie mogą być osoby zaangażowane w realizację niniejszego projektu ani pracownicy Organizatora. 4 Proces rekrutacji 1. Rekrutacja będzie prowadzona przez Komisję rekrutacyjną w składzie: Koordynator Projektu, Specjalista ds. rekrutacji i promocji oraz Specjalista ds. pomocy publicznej w sposób ciągły w okresie od do Towarzyszyć jej będzie promocja mająca na celu bieżące informowanie o projekcie i zachęcanie potencjalnych uczestników do udziału w nim. 2. Informacja o zakończeniu rekrutacji umieszczona będzie na stronie internetowej projektu 3. Nabór na szkolenia jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających warunki uczestnictwa w projekcie. 4. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans oraz wskaźnikami ilościowymi, które zostały określone we wniosku o dofinansowanie projektu, łączna liczba uczestników 110 osób. 5. Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są dostarczyć dokumentację rekrutacyjną, będącą jednocześnie załącznikami do umowy wewnątrzprojektowej, obejmującą: a. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa (Załącznik nr 1 do Umowy), b. Listę imienną pracowników zgłoszonych do uczestnictwa w Projekcie (Załącznik nr 2 do Umowy), c. Oświadczenie Przedsiębiorstwa o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3 do Umowy), d. Oświadczenie o niekorzystaniu ze wsparcia szkoleniowego w ramach Poddziałania i 8.1.2, o niekorzystaniu ze wsparcia pomostowego w ramach Działania 6.2 lub Poddziałania oraz o posiadaniu siedziby, oddziału lub filii i prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego (Załącznik nr 8 do Umowy), e. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 9 do Umowy), f. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy de minimis (Załącznik nr 10 do Umowy), g. Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską (Załącznik nr 11 do Umowy), h. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis wraz z kopiami zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis, jakie Przedsiębiorstwo otrzymało w ciągu ostatnich trzech lat podatkowych, tj. jakie otrzymało w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 lat podatkowych poprzedzających ten rok lub oświadczenia o nie otrzymaniu pomocy de minimis (Załącznik nr 12 do Umowy), Regulamin uczestnictwa w projekcie, strona 4/8

5 i. Oświadczenie określające przynależność do danej kategorii przedsiębiorstwa (Załącznik nr 13 do Umowy), j. Oświadczenie o obowiązku/braku obowiązku składania rocznych sprawozdań finansowych; w przypadku obowiązku kserokopie sprawozdań za okres trzech ostatnich zamkniętych lat obrotowych, poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Przedsiębiorstwa (Załącznik nr 14 do Umowy), k. Potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Przedsiębiorstwa kopia dokumentu rejestrowego Przedsiębiorstwa (potwierdzającego dokonanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub do KRS, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów do Projektu); w przypadku spółki cywilnej należy dołączyć Umowę spółki i odpisy z ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników (Załącznik nr 15 do Umowy), l. Oświadczenie, iż wszystkie dane zawarte w załącznikach do Umowy są aktualne na dzień podpisania tej umowy (załącznik nr 16). 6. Pracownicy Przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w projekcie, którzy zostaną wydelegowani przez pracodawcę do uczestnictwa w szkoleniach zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty (stanowiące jednocześnie załączniki do umowy wewnątrzprojektowej): a. Formularz zgłoszeniowy delegowanego pracownika (Załącznik nr 4 do Umowy), b. Oświadczenie Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o zatrudnieniu lub zamieszkiwaniu na terenie województwa lubelskiego oraz o niekorzystaniu ze wsparcia w ramach 8.1.1, i 6.2 PO KL (Załącznik nr 5 do Umowy), c. Deklarację uczestnictwa pracownika w Projekcie, podpisywaną w dniu rozpoczęcia wsparcia (Załącznik nr 6 do Umowy), d. Zaświadczenie o zatrudnieniu pracownika delegowanego na szkolenie (Załącznik nr 7 do Umowy), 7. Dokumentacja rekrutacyjna dostępna będzie w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu 8. Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych kandydaci powinni zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 9. Procedura rekrutacyjna obejmuje następujące etapy: I - Wypełnienie przez kandydata dokumentów rekrutacyjnych określonych w niniejszym Regulaminie, w tym podpisanie Regulaminu, oraz doręczenie (osobiście lub pocztą tradycyjną) kompletu dokumentów rekrutacyjnych do biura projektu. II - Weryfikacja kryteriów formalnych. III - Podpisanie umowy wewnątrzprojektowej pomiędzy Organizatorem a Beneficjentem Ostatecznym (Przedsiębiorstwem). IV - Sporządzenie listy osób zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do udziału w projekcie (lista podstawowa i rezerwowa uczestników). 10. Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane. 11. Odmowa podania danych osobowych oraz brak zgody na ich przetwarzanie są równoznaczne z brakiem możliwości udzielania wsparcia w ramach projektu. 12. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 13. Złożone przez kandydatów dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 5 Postępowanie kwalifikacyjne Regulamin uczestnictwa w projekcie, strona 5/8

6 1. Postępowanie kwalifikacyjne jest obligatoryjne dla wszystkich kandydatów do udziału w projekcie. 2. Kwalifikacja kandydatów do udziału w projekcie prowadzona będzie przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: Koordynator Projektu, Specjalista ds. rekrutacji i promocji oraz Specjalista ds. pomocy publicznej. 3. Komisja Rekrutacyjna będzie podejmować decyzję o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata do udziału w projekcie po sprawdzeniu poprawności formalnej dokumentów rekrutacyjnych i spełniania kryteriów udziału w projekcie. W pierwszej kolejności przyjmowane będą kobiety. Na szkolenie Prince2 Foundation przyjmowani będą pracownicy zajmujący kierownicze stanowiska w Przedsiębiorstwie. O kolejności na liście uczestników będzie decydował termin złożenia dokumentów. 4. Kandydaci zakwalifikowani/niezakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub drogą ową. 5. Zostanie stworzona lista podstawowa i rezerwowa. 6 Organizacja szkoleń i zasady uczestnictwa w szkoleniach 1. Każdy uczestnik szkoleń jest wydelegowany do udziału w danym szkoleniu przez Przedsiębiorstwo będące Beneficjentem Ostatecznym projektu na mocy umowy z Organizatorem. 2. Udział uczestników w szkoleniach jest bezpłatny. 3. Każdy uczestnik może wziąć udział w jednym ze szkoleń wymienionych w 2 ust.4 niniejszego Regulaminu. 4. Zajęcia będą odbywać się w cyklach weekendowych, od piątku w godzinach 16:00 20:00 do niedzieli nie późnej niż do godziny 16:00 (nie więcej niż 6 godzin dziennie). Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie opracowany po uwzględnieniu potrzeb uczestników szkoleń. 1 godz. szkoleniowa = 45 minut. 5. Każda grupa szkoleniowa liczy 10 osób. 6. Informacje na temat miejsca i terminu zajęć zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu oraz przekazane drogą ową lub telefoniczną do uczestników poszczególnych grup szkoleniowych. 7. Organizator posiada zaplecze lokalowe i sprzętowe niezbędne do realizacji projektu. 8. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem w prowadzeniu zajęć. 9. Przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu każdego szkolenia przeprowadzone będą testy weryfikujące wiedzę uczestników. Przystąpienie do testów jest obowiązkowe. 10. Organizator zapewnia w ramach szkoleń: a. Materiały szkoleniowe, b. Materiały dodatkowe (teczka, notes, długopis, ołówek), c. Nocleg ze śniadaniem, d. Catering w trakcie szkoleń, e. Zwrot kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) do miejsca szkolenia, f. Ubezpieczenie NNW, g. Pokrycie kosztów egzaminu (za pierwszy egzamin). 11. Organizator, w uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie możliwość późniejszego przekazania materiałów szkoleniowych. 12. Uczestnik zobowiązany jest do: Regulamin uczestnictwa w projekcie, strona 6/8

7 a. punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach (maksymalna liczba nieobecności uczestnika nie może przekroczyć 20% zajęć), b. potwierdzania obecności na zajęciach na prowadzonej przez Organizatora liście obecności, c. potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych i dodatkowych na prowadzonej przez Organizatora liście, d. potwierdzania otrzymania cateringu na zajęciach oraz korzystania z noclegu na prowadzonej przez Organizatora liście, e. przystąpienia do testów weryfikujących wiedzę, f. przystąpienia do egzaminu w ostatnim dniu szkolenia, g. wypełnienia ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania Projektu i po jego zakończeniu. 13. Warunkiem otrzymania przez uczestnika zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest: a. obecność na min. 80% zajęć w ramach szkolenia, b. uzyskanie pozytywnego wyniku na teście końcowym - pozytywny wynik oznacza uzyskanie przez uczestnika minimum 75% poprawnych odpowiedzi. 14. Warunkiem otrzymania przez uczestnika powszechnie uznawanego certyfikatu wydanego przez jednostkę akredytowaną jest pozytywne zaliczenie egzaminu na minimalnie wymaganym poziomie zależnie od rodzaju szkolenia. 15. W przypadku nieobecności na zajęciach, uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego uzupełnienia wiadomości będących przedmiotem opuszczonych zajęć. 16. Uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników projektu w przypadku postępowania niezgodnego z Regulaminem uczestnictwa. 7 Prawa i obowiązki beneficjenta ostatecznego 1. Beneficjent Ostateczny ma prawo: a. oddelegować pracownika/ów Przedsiębiorstwa na szkolenie organizowane w ramach projektu, b. otrzymywać na swoje żądanie informacje o przebiegu szkolenia i postępach delegowanych osób. 2. Beneficjent Ostateczny ma obowiązek: a. oddelegować pracownika do udziału w szkoleniach w godzinach ustalonych z Organizatorem, b. dostarczyć do biura projektu dokumenty pracownika/ów delegowanych na szkolenie określone w niniejszym Regulaminie, c. złożyć w biurze projektu podpisaną umowę wewnątrzprojektową wraz z załącznikami w terminie wskazanym przez Organizatora, d. poinformować pracowników delegowanych do udziału w szkoleniach o obowiązku przystąpienia do egzaminu w ostatnim dniu szkolenia, e. gromadzić i archiwizować dokumentację związaną z uczestnictwem w projekcie przez okres 10 lat od dnia podpisania umowy z Organizatorem i udostępniać ją właściwym organom na wypadek kontroli. 8 Zasady rezygnacji 1. W przypadku rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego (Przedsiębiorstwa) z udziału w projekcie lub rezygnacji z udziału w szkoleniu przez uczestnika projektu lub jego skreślenia z listy uczestników w przypadku faktycznego niewypełniania obowiązków wymienionych w niniejszym Regulaminie, Beneficjent Ostateczny (Przedsiębiorstwo) zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w podanej niżej kwocie, odpowiadającej zryczałtowanym kosztom udziału uczestnika w projekcie odpowiednio do wybranego szkolenia: Regulamin uczestnictwa w projekcie, strona 7/8

8 a. 4287,46 zł (słownie: cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 46/100) w przypadku szkolenia Norma Pro; b. 7147,46 zł (słownie: siedem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych 46/100) w przypadku szkolenia AutoCAD; c. 5707,46 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset siedem złotych 46/100) w przypadku szkolenia Prince2 Foundation; 2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej przez Beneficjenta Ostatecznego, o której mowa w pkt 1 wyłącznie wtedy, gdy rezygnacja zgłoszona została Organizatorowi w formie pisemnej na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, w którym miał brać udział i w jego miejsce zostanie wydelegowany inny pracownik Beneficjenta Ostatecznego (Przedsiębiorstwa). 3. Szczegółowe zasady rezygnacji z udziału w projekcie uregulowane będą w umowie pomiędzy Organizatorem a Beneficjentem Ostatecznym (Przedsiębiorstwem). 9 Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji projektu. 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 4. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu. 5. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Koordynator Projektu. Zatwierdzono przez: Tomasz Sobkowicz Koordynator projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie, strona 8/8

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01.

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01. REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w projekcie pn. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy realizowanego w ramach, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1.1. Wspieranie kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA nr... dotycząca udziału w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw Zawarta w w dniu. r. Pomiędzy: Energia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane Kursy Komputerowe ECCC dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Projekt REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 1. Postanowienia ogólne Działając, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo