REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pt.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pt.:"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pt.: Skuteczni w biznesie szkolenia z języka niemieckiego i zawodowych kompetencji miękkich szansą na wzrost konkurencyjności małopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw INFORMACJE PODSTAWOWE: 1. Nabór do projektu pt.: Skuteczni w biznesie szkolenia z języka niemieckiego i zawodowych kompetencji miękkich szansa na wzrost konkurencyjności małopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1) ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Liczbę uczestników szkolenia w całym projekcie ustala się na poziomie 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn) w tym pracownicy i przedsiębiorcy. 3. Liczbę przedsiębiorstw w całym projekcie ustala się na poziomie 67: 52 mikro ( w tym samozatrudnieni); 8 małych przedsiębiorstw oraz 7 średnich przedsiębiorstw. 4. Projekt przewiduje zorganizowanie 1 naboru dla 100 uczestników. 5. Zgodnie z ideą kierowania działań pozytywnych do osób będących w gorszym położeniu na rynku pracy projekt przewiduje liczniejszy udział: a.) pracowników będących w wieku miejsc b.) pracowników z wykształceniem maksymalnie średnim 20 miejsc 1

2 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: 1. KRYTERIA PODSTAWOWE- należy wybrać odpowiednią kategorię w zależności od tego, czy do projektu zgłasza się przedsiębiorca (TABELA B), czy też jest do niego delegowany pracownik przedsiębiorcy (TABELA A): TABELA A ODDELEGOWANI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRACOWNICY: (w rozumieniu Art. 2 ustawy z dnia r. Kodeks pracy) Zatrudnienie w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie (zgodnie z rozporządzeniem KE 800/2008 i kwalifikatorem PARP dostępnym na stronie: posiadającym siedzibę, oddział lub filię na terenie województwa małopolskiego. W/w przedsiębiorstwo nie przekroczyło progu otrzymanej pomocy de minimis tj. 200 tyś euro brutto w przeciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych. W przypadku przedsiębiorstw działających w sektorze transportu drogowego próg 100 tyś. euro brutto w przeciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych W/w przedsiębiorstwo nie uzyskało pomocy publicznej / de minimis w ramach priorytetu POKL w projektach szkoleniowych zamkniętych- 1pkt. Wykonywanie pracy w ramach struktur organizacyjnych delegującego przedsiębiorstwa. Zatrudnienie rozumiane jako posiadanie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. TABELA B PRZEDSIĘBIORCY: (w rozumieniu Art. 4 ust z dn r. o swobodzie działalności gospodarczej) tj.: - Właściciel pełniący funkcje kierownicze; - Wspólnik w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe; - Osoba samozatrudniona Właściciele mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (zgodnie z rozporządzeniem KE 800/2008 i kwalifikatorem PARP dostępnym na stronie: z siedzibą, oddziałem lub filią firmy na terenie województwa małopolskiego. W/w przedsiębiorstwo nie przekroczyło progu otrzymanej pomocy de minimis tj. 200 tyś euro brutto w przeciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych. W przypadku przedsiębiorstw działających w sektorze transportu drogowego próg 100 tyś. euro brutto w przeciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych W/w przedsiębiorstwo nie uzyskało pomocy publicznej / de minimis w ramach priorytetu POKL w projektach szkoleniowych zamkniętych- 1pkt. Wykonywanie pracy w ramach struktur organizacyjnych delegującego przedsiębiorstwa. 2

3 Oddelegowanie do udziału w projekcie przez przedsiębiorcę. UWAGA: do projektu można oddelegować od 1 do 3 pracowników Oddelegowanie do udziału w projekcie przez przedsiębiorcę. UWAGA: do projektu można oddelegować od 1 do 3 pracowników 2. KRYTERIA PREFERENCYJNE Na podstawie analizy danych w ramach niwelowania różnic wewnątrz regionalnych przy kwalifikacji preferowane będą następujące małopolskie mikro małe i średnie przedsiębiorstwa: 1. z powiatów o wskaźniku przedsiębiorczości poniżej średniej województwa (74,98%) tj. z powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, proszowickiego, tarnowskiego, nowosądeckiego,- 1 pkt. 2. z terenów wiejskich- 1 pkt. 3. KRYTERIA DODATKOWE Kryterium dodatkowym jest kolejność zgłoszeń- stosowana jedynie w przypadku identycznej punktacji otrzymanej za kryteria preferencyjne. PROCEDURA REKRUTACJI: Rekrutacja w ramach naboru obejmuje: r r. złożenie dokumentów rekrutacyjnych r selekcja zgłoszeń i określenie poziomu znajomości języka niemieckiego r. ogłoszenie wyników naboru podpisywanie umów czas trwania szkoleń: luty 2014r. czerwiec 2015r 3

4 Szczegółowy opis procedury rekrutacyjnej: Etap 1 rekrutacji- Złożenie dokumentów r r. Dokumenty znajdujące się na stronie www projektu ( zakładka projekt Skuteczni w biznesie ) należy poprawnie wypełnić i wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do biura projektu. Adres organizatora: Österreich Institut Polska Sp. z o.o.- oddział w Krakowie, ul. Basztowa 3, Kraków (1-wsze piętro, sala Graz, codziennie w godzinach od 9:00-16:00). UWAGA!!! Decyduje data dostarczenia zgłoszenia do biura, a nie data stempla pocztowego UWAGA!!!: Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwych formularzach. Za moment zgłoszenia przyjmuje się chwilę, w której złożone zostały wszystkie wymagane dokumenty. Istnieje możliwość uzupełnienia zgłoszenia jednak tylko w terminie prowadzenia rekrutacji tj.: maksymalnie do dnia r. do godziny 16:00. Szczegółowy opis sposobu wypełniania dokumentów znajduje się poniżej. UWAGA: Komplety składanych dokumentów różnią się w zależności od tego czy do projektu zgłasza się przedsiębiorca (TABELA B) czy też jest do niego delegowany pracownik przedsiębiorcy (TABELA A): - Tabela A zawiera zestawienie wszystkich dokumentów jakie powinien dostarczyć pracownik przedsiębiorstwa wraz z instrukcją kto powinien je wypełniać. - Tabela B zawiera zestawienie wszystkich dokumentów jakie powinien dostarczyć przedsiębiorca zgłaszający się do projektu wraz z instrukcją kto powinien je wypełniać. 4

5 TABELA A ODDELEGOWANI PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO PRACOWNICY: (w rozumieniu Art. 2 ustawy z dnia r. Kodeks pracy) Ksero dokumentu rejestrowego przedsiębiorstwa (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny KRS lub wydruk ze strony CEIDG). TABELA B PRZEDSIĘBIORCY: (w rozumieniu Art. 4 ust z dn r. o swobodzie działalności gospodarczej) - Właściciel pełniący funkcje kierownicze, - Wspólnik tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe - Osoba samozatrudniona Ksero dokumentu rejestrowego przedsiębiorstwa (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny KRS lub wydruk ze strony CEIDG). Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa zawierający delegację pracownika wypełniony i podpisany przez pracodawcę wraz z pieczątką przedsiębiorstwa (6 stron- 4 podpisy) Załącznik nr 1 Kserokopie sprawozdań finansowych za trzy zamknięte lata obrachunkowe potwierdzone za zgodność z oryginałem a. przez właściciela firmy b. inną upoważnioną przez niego osobę. (W przypadku punktu b należy przedłożyć ksero pełnomocnictwa). W przypadku gdy przedsiębiorstwo nie jest zobligowane do sporządzania sprawozdań prosimy o wypełnienie oświadczenia o sporządzaniu sprawozdań finansowych (wzór znajduje się na stronie internetowej Załącznik nr 2) Oświadczenie o sporządzaniu sprawozdań finansowych Załącznik nr 2 Wypełnia pracodawca (prosimy o wypełnienie załącznika w przypadku sporządzania lub nie sporządzania sprawozdań finansowych) 1 podpis Kserokopie zaświadczeń o pomocy de minimis za okres trzech ostatnich lat obrachunkowych Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa zawierający delegację pracownika wypełniony i podpisany przez pracodawcę wraz z pieczątką przedsiębiorstwa (6 stron- 4 podpisy) Załącznik nr 1 Kserokopie sprawozdań finansowych za trzy zamknięte lata obrachunkowe potwierdzone za zgodność z oryginałem a. przez właściciela firmy b. inną upoważnioną przez niego osobę. (W przypadku punktu b należy przedłożyć ksero pełnomocnictwa). W przypadku gdy przedsiębiorstwo nie jest zobligowane do sporządzania sprawozdań prosimy o wypełnienie oświadczenia o sporządzaniu sprawozdań finansowych (wzór znajduje się na stronie internetowej Załącznik nr 2) Oświadczenie o sporządzaniu sprawozdań finansowych Załącznik nr 2 Wypełnia pracodawca (prosimy o wypełnienie załącznika w przypadku sporządzania lub nie sporządzania sprawozdań finansowych) 1 podpis Kserokopie zaświadczeń o pomocy de minimis za okres trzech ostatnich lat obrachunkowych 5

6 Formularz wg załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z r. wypełniony zgodnie z załączoną instrukcją i podpisany przez pracodawcę na stronie nr 7 wraz z pieczątką przedsiębiorstwa Załącznik nr 3 (wypełnia pracodawca podpis i pieczęć na stronie 7) Formularz zgłoszeniowy dla pracownika oddelegowanego do udziału w projekcie wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr 4 (wypełnia delegowany do projektu pracownik dwa podpisy na str. 2 i 3) Uwaga! W przypadku oddelegowania do projektu większej ilości pracowników należy wypełnić załącznik nr 4 dla każdego oddelegowanego pracownika osobno! Zaświadczenie o zatrudnieniu pracownika delegowanego na szkolenie Załącznik nr 5 (Wypełnia pracodawca pieczęć i podpis) Uwaga! W przypadku oddelegowania do projektu większej ilości pracowników należy wypełnić załącznik nr 5 dla każdego oddelegowanego pracownika osobno! Oświadczenie o nie uzyskaniu pomocy publicznej / de minimis w ramach priorytetu POKL w projektach szkoleniowych zamkniętych Załącznik nr 6 (wypełnia pracodawca pieczęć i podpis) Oświadczenie o braku znajomości języka niemieckiego- wypełnia delegowany pracownik Załącznik nr 7 lub wypełniony test językowy na poziomie (A1-B1) załącznik nr 7a lub na poziomie (B2-C1) załącznik nr 7b (wypełnia każdy delegowany do projektu pracownik) Załącznik nr 8 Ankieta Badanie potrzeb szkoleniowych pracownika (wypełnia każdy delegowany do projektu pracownik) Uwaga! W przypadku oddelegowania do projektu większej ilości pracowników należy wypełnić załącznik nr 8 dla każdego oddelegowanego pracownika osobno! Formularz wg załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z r. wypełniony zgodnie z załączoną instrukcją i podpisany przez pracodawcę na stronie nr 7 wraz z pieczątką przedsiębiorstwa Załącznik nr 3 (wypełnia pracodawca podpis i pieczęć na stronie 7) Formularz zgłoszeniowy dla pracownika oddelegowanego do udziału w projekcie wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr 4 (wypełnia delegowany do projektu pracownik dwa podpisy na str. 2 i 3) Uwaga! W przypadku oddelegowania do projektu większej ilości pracowników należy wypełnić załącznik nr 4 dla każdego oddelegowanego pracownika osobno! Nie dotyczy Oświadczenie o nie uzyskaniu pomocy publicznej / de minimis w ramach priorytetu POKL w projektach szkoleniowych zamkniętych Załącznik nr 6 (wypełnia pracodawca pieczęć i podpis) Oświadczenie o braku znajomości języka niemieckiego- wypełnia delegowany pracownik Załącznik nr 7 lub wypełniony test językowy na poziomie (A1-B1) załącznik nr 7a lub na poziomie (B2-C1) załącznik nr 7b (wypełnia każdy delegowany do projektu pracownik) Załącznik nr 8 Ankieta Badanie potrzeb szkoleniowych pracownika (wypełnia każdy delegowany do projektu pracownik) Uwaga! W przypadku oddelegowania do projektu większej ilości pracowników należy wypełnić załącznik nr 8 dla każdego oddelegowanego pracownika osobno! 6

7 Etap 2 Selekcja, określenie poziomu językowego, ogłoszenie wyników r r. Komisja rekrutacyjna dokonywać będzie ocen aplikacji kandydatów. Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną osoby, które: 1. spełniły kryteria podstawowe projektu (opis str. 2-3) oraz dostarczyły kompletne dokumenty rekrutacyjne, wypełnione w poprawny sposób (opis str. 5-6). Uwaga! W przypadku braków w dokumentacji rekrutacyjnej przedsiębiorstwo nie będzie brane pod uwagę. Wszystkie osoby spełniające kryteria podstawowe, które nie zadeklarowały braku znajomości języka niemieckiego wezmą udział w ustnej części egzaminu tj. w około 15 minutowej rozmowie telefonicznej z lektorem, na którą zostaną umówieni przez biuro projektu. 1. w pierwszej kolejności kwalifikowane będą przedsiębiorstwa spełniające kryteria preferencyjne projektu (str. 3). 2. dodatkowym ogólnym kryterium będzie kolejność zgłoszeń - stosowana w razie otrzymania identycznej punktacji za kryteria preferencyjne Grupa zostanie utworzona, jeśli zostaną spełnione niniejsze warunki: a. zebranie 10 osobowej grupy będącej na jednym poziomie znajomości języka niemieckiego: podstawowy, średniozaawansowany lub zaawansowany zlokalizowanej w jednym miejscu. b. w przypadku zebrania większej ilości grup w projekcie niż zakładano decydujące kryteria to: - suma punktów preferencyjnych wszystkich osób należących do danej grupy- ranking grup- decyduje wyższa liczba punktów - kolejność zgłoszeń grup- data zamknięcia składu grupy- data zgłoszenia ostatniego 7

8 kursanta w danej grupie- stosowane w razie identycznej punktacji za kryteria preferencyjne grup W przypadku oddelegowania przez pracodawcę większej ilości pracowników będą oni przyporządkowani do poszczególnych grup do momentu wyczerpania puli miejsc dla pracowników z przedsiębiorstw o określonej wielkości tj.: - 34 miejsca dla samozatrudnionych - 36 miejsc dla pracowników mikroprzedsiębiorstw - 16 miejsc dla pracowników małych przedsiębiorstw - 14 miejsc dla pracowników średnich przedsiębiorstw Dodatkowo brana będzie pod uwagę liczba miejsc dla kobiet i mężczyzn, pracowników w wieku 50 + oraz z wykształceniem średnim jako dla grup będących w gorszym położeniu na rynku pracy. W pierwszej kolejności kwalifikowani będą pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach będących w gorszym położeniu na rynku. (patrz kryteria preferencyjne str. 3). Maksymalnie z jednego przedsiębiorstwa będzie możliwość kwalifikacji 3 pracowników (pod warunkiem, że pracownicy będą reprezentować poziom znajomości języka niemieckiego taki jak utworzone w projekcie grupy). Etap 3- Ogłoszenie wyników r. W dniu r., na stronie internetowej Instytutu Austriackiego (zakładka Projekt unijny Skuteczni w biznesie ) ogłoszona zostanie lista przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w projekcie z podziałem na grupy). Podział ten jest decyzją ostateczną, grup nie można zmieniać. Wszystkie zakwalifikowane przedsiębiorstwa zapraszamy do Etapu 4 rekrutacji. Etap 4 Podpisanie umów r r. 8

9 - Przedsiębiorstwa, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie do dnia r. zobligowane są do dostarczenia osobiście, pocztą, lub kurierem podpisane umowy uczestnictwa (decyduje data wpływu umów do biura). - Umowa musi zostać podpisana przez pracodawcę oraz pracownika (pracowników), którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie - W przypadku gdy osobą delegowaną na szkolenie jest przedsiębiorca (właściciel, wspólnik lub osoba samo zatrudniona) muszą oni osobiście podpisać umowę i są jej stroną. Nie podpisanie umowy uczestnictwa przez pracodawcę lub pracownika (pracowników) oddelegowanych do udziału w projekcie będzie skutkowało skreśleniem z listy, a na jego miejsce zostanie zakwalifikowana kolejna firma tak, by grupa liczyła zgodnie z wytycznymi 10 osób. W razie braku kandydatów o takim samym poziomie znajomości języka w danym miejscu lub braku chęci uczestnictwa w projekcie (decyzja o niepodpisaniu umowy) Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania kursu w kolejnej grupie będącej na liście rezerwowej. Umowy zostaną następnie podpisane przez Dyrekcję Instytutu Austriackiego i odesłane pocztą do firm i naszych kursantów. Inne ustalenia: - W przypadku nie zebrania pełnych grup szkoleniowych Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu zakończenia rekrutacji. - W przypadku przedterminowego zebrania pełnych grup szkoleniowych Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia procedury rekrutacji. 9

10 POMOC PUBLICZNA: 1. Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, co oznacza, że Przedsiębiorstwo będące mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem delegując na szkolenie pracownika, otrzymuje pomoc publiczną w wysokości 100% wartości szkolenia- pomoc de minimis. INNE UREGULOWANIA: 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem r. i jest dokumentem obowiązującym w ramach Projektu. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych Instytucji nadzorujących, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych 3. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu zakładka projekt unijny Skuteczni w biznesie ZATWIERDZONO DNIA: r. PODPIS OSOBY ZATWIERDZAJĄCEJ 10

11 ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU: załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa - wypełnia przedsiębiorca delegujący pracownika do projektu załącznik nr 2 Oświadczenie o sporządzaniu sprawozdań finansowych wypełnia pracodawca delegujący pracownika do projektu załącznik nr 3 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - wypełnia pracodawca delegujący pracownika do projektu załącznik nr 4 Formularz zgłoszeniowy dla pracownika (przedsiębiorcy) oddelegowanego do udziału w projekcie wypełnia pracownik delegowany do projektu załącznik nr 5 Zaświadczenie o zatrudnieniu pracownika delegowanego na szkolenie - wypełnia pracodawca delegujący pracownika do projektu załącznik nr 6 Oświadczenie o nie uzyskaniu pomocy publicznej na szkolenia / pomocy de minimis na szkolenia realizowane w ramach Priorytetu VIII POKL wypełnia pracodawca delegujący pracownika do projektu załącznik nr 7 - Oświadczenie o braku znajomości języka niemieckiego - wypełnia pracownik delegowany do projektu załącznik nr 7 a - test sprawdzający poziom znajomości języka niemieckiego poziom od A1 do B1 - w zależności od poziomu wypełnia pracownik delegowany do projektu lub załącznik nr 7 b - test sprawdzający poziom znajomości języka niemieckiego poziom od B2 do C1 - w zależności od poziomu wypełnia pracownik delegowany do projektu załącznik nr 8 Ankieta Badanie potrzeb szkoleniowych pracownika 11

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników do projektu. Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim

REGULAMIN REKRUTACJI. uczestników do projektu. Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim REGULAMIN REKRUTACJI uczestników do projektu Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim 1 Informacje o projekcie 1. Projekt kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim realizowany jest przez Constans

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja

Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja. 2. Realizatorem projektu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-482/09 Rekrutacja wrzesień/październik 2010 r. 1. Projekt Rozwój kadry to rozwój firmy realizowany jest w ramach:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Doskonalenie języka obcego

Bardziej szczegółowo

Niemiecki na wyciągnięcie ręki. Kursy języka niemieckiego zakończone Grundstufe Deutsch z modułem psychologicznym w Twoim powiecie

Niemiecki na wyciągnięcie ręki. Kursy języka niemieckiego zakończone Grundstufe Deutsch z modułem psychologicznym w Twoim powiecie REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU: Niemiecki na wyciągnięcie ręki. Kursy języka niemieckiego zakończone Grundstufe Deutsch z modułem psychologicznym w Twoim powiecie 1. Nabór uczestników do projektu dofinansowywanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu II cykl

Regulamin Projektu II cykl Regulamin Projektu II cykl pn. I. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa kryteria uczestnictwa, procedury rekrutacji beneficjentów, zasady organizacji szkoleń, obowiązki uczestników szkoleń oraz

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTU: Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel :: fax :: :: REGULAMIN PROJEKTU

BIURO PROJEKTU: Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel :: fax :: ::  REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Eco driving zielona jazda Realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku Data wpływu formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz zgłoszeniowy Informacje wypełniane przez Realizatora FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku CZĘŚĆ I A. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim

Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim 1. Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA (adres) ORGANIZATOR: Ul. Składowa 7B/2 64-800 Chodzież Wypełnia Beneficjent w momencie wpływu formularza do Biura Projektu Data i godzina wpływu Numer formularza

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego 1 Informacje o projekcie Projekt KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY)

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU: Wyższe kwalifikacje kadr - program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorstw www.cpb.rze.pl www.wyzszekwalifikacje.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

Projekt Kwalifikacje przyjazne środowisku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Kwalifikacje przyjazne środowisku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 REGULAMIN PROJEKTU Kwalifikacje przyjazne środowisku nr projektu WND-POKL.08.01.01-02-039/12 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu Certyfikat z języka angielskiego Twoją przepustką do lepszego jutra Nr projektu WND-POKL.09.06.02-02-007/12 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nr i nazwa Działania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY

JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY Regulamin rekrutacyjny do uczestnictwa w projekcie JĘZYK OBCY WCALE NIE MUSI BYĆ OBCY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Profesjonalne zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem

REGULAMIN PROJEKTU Profesjonalne zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem REGULAMIN PROJEKTU Profesjonalne zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Profesjonalne zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Twoja szansa

REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Twoja szansa REGULAMIN REKRUTACJI W PROJEKCIE Twoja szansa 1 GRUPA DOCELOWA PROJEKTU 1. Projekt jest skierowany do 90os.(54K,36M) spełniające poniższe kryteria: a) 90 osób w tym 36 Mężczyzn i 54 Kobiet b) 100% osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMI REKRUTACJI. 2. Rekrutację uczestników Projektu prowadzi Łódzka Izba Przemysłowo Handlowa Lider Projektu.

REGULAMI REKRUTACJI. 2. Rekrutację uczestników Projektu prowadzi Łódzka Izba Przemysłowo Handlowa Lider Projektu. REGULAMI REKRUTACJI POSTA OWIE IA WSTĘP E 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady rekrutacji oraz kwalifikowania Kandydatów do udziału w projekcie pn. Kontrakty publiczne- szansa na rozwój mikro i małych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2 Prezes Zarządu Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis z dn. 14.01.2014 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH w ramach Projektu: Wsparcie współpracy firm

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt. ROZWÓJ I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ. SZKOLENIA I DORADZTWO Z TELEINFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACOWNIKÓW MIKRO, MAŁYCH FIRM Z WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język obcy nam nieobcy kursy językowe dla dorosłych osób pracujących Nr umowy UDA-POKL.08.01.01-24-394/08-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAŁOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA II systemowy cykl szkoleń Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA 1. INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt BEST SERVICE, czyli profesjonalna obsługa klienta (nr projektu: WND- POKL.08.01.01-32-061/09),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie Europejski kierowca zawodowy, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE (formularz wypełnia Pracodawca delegujący pracownika na szkolenie)

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE (formularz wypełnia Pracodawca delegujący pracownika na szkolenie) ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE (formularz wypełnia Pracodawca delegujący pracownika na szkolenie) Skuteczni w biznesie szkolenia z języka niemieckiego i zawodowych

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesny Rzemieślnik" 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Nowoczesny Rzemieślnik" realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

Zał. 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. A. Dane pracodawcy delegującego pracownika do udziału w projekcie

Zał. 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. A. Dane pracodawcy delegującego pracownika do udziału w projekcie Zał. 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP Projekt nr WND-POKL.08.01.01-18-036/13 Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-18-036/13-00 z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. INFORMACJA O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. INFORMACJA O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowocześnie, efektywnie, skutecznie kursy językowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce. 1. INFORMACJA O PROJEKCIE 1. Projekt Nowocześnie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Elastyczny pracownik strefa wysokich kwalifikacji

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Elastyczny pracownik strefa wysokich kwalifikacji Data wpływu formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz zgłoszeniowy Informacje wypełniane przez Realizatora FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Elastyczny pracownik strefa wysokich kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt Zarządzanie bez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY

REGULAMIN REKRUTACYJNY REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników szkolenia Dyplomowany księgowy realizowanego w ramach projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach w ramach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i SZKOLENIA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Potrafię i mogę więcej nr projektu WND-POKL..08.01.02-02-001/09

REGULAMIN REKRUTACJI i SZKOLENIA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Potrafię i mogę więcej nr projektu WND-POKL..08.01.02-02-001/09 REGULAMIN REKRUTACJI i SZKOLENIA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Potrafię i mogę więcej nr projektu WND-POKL..08.01.02-02-001/09 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA EKO- JAZDY I BEZPIECZNEJ JAZDY określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie Nowocześni Ludzie Biznesu

UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie Nowocześni Ludzie Biznesu UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie zawarta w Poznaniu, dnia...pomiędzy: Profutura s.c. Monika Nowakowska-Twaróg Mikołaj Nowakowski z siedzibą w Poznaniu 61-701 przy ulicy Fredry

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu.

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Niniejszy regulamin określa sposób rekrutacji potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych (uczestników projektu) oraz kryteria

Bardziej szczegółowo

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja

przy czym 70% uczestników projektu stanowić będą kobiety. Człowiek najlepsza inwestycja 1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie "Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Rozwój zawodowy - szansą dla wielkopolskich pracowników (nr projektu POKL.08.01.01-30-191/09)

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków 1 Postanowienia ogólne 1. UE Unia Europejska. 2. EFS - Europejski Fundusz Społeczny. 3. Lider Projektu/Podmiot odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Świętokrzyska Akademia przewozu materiałów niebezpiecznych - ADR, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY

KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY C REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNY SAMODZIELNY KSIĘGOWY Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Kompetentny samodzielny księgowy" realizowany jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MISTRZ Człowiek najlepsza inwestycja. Zasady rekrutacji uczestników. w PROJEKCIE MISTRZ

PROJEKT MISTRZ Człowiek najlepsza inwestycja. Zasady rekrutacji uczestników. w PROJEKCIE MISTRZ Zasady rekrutacji uczestników w PROJEKCIE MISTRZ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Mistrz (nr projektu WND-POKL.09.03.00-12-010/10) realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ST@RT - kursy komputerowe ECDL dla mieszkańców woj. podkarpackiego 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projekt:,,ST@RT - kursy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE 2 program potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla całego zawodu i zadań zawodowych 1 Informacje o projekcie Projekt POKAŻ SWOJE KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady rekrutacji oraz kwalifikowania Kandydatów do udziału w projekcie pn. Kompetentne kadry dla łódzkiej turystyki (zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE realizowane w ramach Projektu Akademia Menedżera studia podyplomowe dla pracowników

REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE realizowane w ramach Projektu Akademia Menedżera studia podyplomowe dla pracowników REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE realizowane w ramach Projektu Akademia Menedżera studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I. Podmiot

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nazwa Beneficjenta: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im.gen. Jerzego Ziętka w Katowicach Nazwa projektu: MY z GENERACJI 45+, nr WND-POKL.08.01.01-24-240/10-00 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dane adresowe:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Podlaska Akademia EKOJAZDY i BEZPIECZNEJ JAZDY Kierowcy Zawodowego, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Gimnastyka języka i turystyka

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Gimnastyka języka i turystyka REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt., nr WND-POKL.09.05.00-20-B60/13, który jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Firma z pozytywną energią

REGULAMIN PROJEKTU Firma z pozytywną energią REGULAMIN PROJEKTU Firma z pozytywną energią 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Firma z pozytywną energią realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa definicje oraz warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH w ramach projektu Wsparcie funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej- budowanie dobra wspólnego realizowanego przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach realizowanego w ramach, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy realizowanego w ramach, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1.1. Wspieranie kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Komputer bez tajemnic, angielski bez obaw 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na kursy realizowane w ramach projektu nr POKL.09.06.02-30-206/13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Akademia języków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Szkoły szans w Didasko II edycja realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Wspieramy kluczowe kadry firm turystycznych! realizowanym przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wspieramy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy I. Informacje ogólne: Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY FINANSISTA

PROFESJONALNY FINANSISTA A REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNY FINANSISTA Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Profesjonalny Finansista" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA Zawarta w Białymstoku dnia. pomiędzy: Polskim Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15 101) przy ul. Jurowieckiej 56 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Raport końcowy z realizacji projektu Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy 1. Krótki opis projektu Medycyna Praktyczna - Szkolenia od 1 stycznia do 30 listopada 2014 roku realizowała projekt

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Dolnośląski Nauczyciel Przyszłości program doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

2) oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę,

2) oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn.: Przekształcanie przedsiębiorstw w inteligentne organizacje wsparcie doradcze dla firm w Małopolsce 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU STAŻ KLUCZEM DO BIZNESU dla PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN NABORU I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU STAŻ KLUCZEM DO BIZNESU dla PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN NABORU I ODBYWANIA STAŻY W RAMACH PROJEKTU STAŻ KLUCZEM DO BIZNESU dla PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady naboru i odbywania staży przez kandydatów w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych

Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych 1. Definicje 1) Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL należy przez to rozumieć Program

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji szkoleń realizowanych w ramach projektu pn. Specjalistyczne i menedżerskie szkolenia IT dla firm Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie i kooperujących 1 Podmiot odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Zawód spawacz- w zasięgu Twoich moŝliwości realizowanym przez Przedsiębiorstwo Usługowe HARISPAL Paulina Szilistowska 1 Informacje o projekcie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Integracja Sensoryczna szansą na podniesienie kwalifikacji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Użyte

Bardziej szczegółowo

4 Cel Projektu 4.1 Celem projektu jest podniesienie jakości kapitału ludzkiego małopolskich przedsiębiorstw.

4 Cel Projektu 4.1 Celem projektu jest podniesienie jakości kapitału ludzkiego małopolskich przedsiębiorstw. Regulamin projektu szkoleniowego nr: WND-POKL.08.01.01-12-367/11 pt.: Zaawansowane kursy językowe dla specjalistów dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Inwestujesz w energię odnawialną Inwestujesz w siebie Formularz zgłoszeniowy do projektu umowa szkoleniowa

Inwestujesz w energię odnawialną Inwestujesz w siebie Formularz zgłoszeniowy do projektu umowa szkoleniowa Inwestujesz w energię odnawialną Inwestujesz w siebie Formularz zgłoszeniowy do projektu umowa szkoleniowa PODSTAWOWE " DANE FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Nazwa firmy Nazwa firmy cd. NIP Regon

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU Przedszkole w Białymstoku przyjazne dzieciom i pracującym rodzicom Spis treści Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE... 1 Rozdział II. REKRUTACJA...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Dolnośląskie kompetencje językowe

REGULAMIN PROJEKTU. Dolnośląskie kompetencje językowe REGULAMIN PROJEKTU Dolnośląskie kompetencje językowe 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Dolnośląskie kompetencje językowe, numer projektu POKL.09.06.02-30-199/13

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo