REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy projekt nr WND-POKL /09 Rekrutacja wrzesień/październik 2010 r. 1. Projekt Rozwój kadry to rozwój firmy realizowany jest w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.1: Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany jest przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Projekt skierowany jest do przedsiębiorców oraz pracowników (pracownicy będą delegowani do udziału w projekcie przez swoich pracodawców) przedsiębiorstw (będących przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej D.U. Nr 173, poz z poźn. zm.) sektora MSP (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa) pochodzących z województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego. Przez miejsce pochodzenia należy rozumieć miejsce pracy określone w umowie z pracownikiem. Jeśli w umowie z pracownikiem zapisano, że miejscem wykonywania pracy jest cała Polska lub miejsce znajduje się w kilku województwach, to należy uznać, że miejscem wykonywania pracy jest siedziba pracodawcy. W projekcie będą realizowane następujące szkolenia: 1) Business English. Język angielski biznesowy na różnych poziomach zaawansowania, również od poziomu zero (szkolenie zakończone certyfikatem LCCI English for Business firmowanym przez Londyńską Izbę Przemysłowo Handlową). 120 godzin dydaktycznych. 2) Obsługa komputera i programów komputerowych pakietu biurowego. Moduły szkolenia: podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menadżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych (szkolenie zakończone certyfikatem ECDL). 150 godzin dydaktycznych. Szkolenie realizowane tylko na terenie woj. mazowieckiego oraz łódzkiego. Strona 1 z 5

2 3) Arkusz kalkulacyjny Excel na poziomie zaawansowanym, (szkolenie zakończone certyfikatem ECDL Advanced Arkusze kalkulacyjne poziom zaawansowany). 70 godzin dydaktycznych. 4) Projektowanie stron www, (szkolenie zakończone certyfikatem ECDL WebStarter). 100 godzin dydaktycznych. Zajęcia będą odbywały się w tygodniu w godzinach popołudniowych poza godzinami pracy. Zajęcia językowe od 2 do 4 godziny dydaktyczne dwa razy w tygodniu, zajęcia informatyczne od 3 do 4 godzin dydaktycznych dwa razy w tygodniu. 70% uczestników poszczególnych szkoleń będzie pochodzić z mikro i małych przedsiębiorstw a 30% ze średnich przedsiębiorstw. Zajęcia planowane są od listopada do maj/czerwiec 2010 roku w: Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Szczecinie i Krakowie lub w miarę potrzeb w innych miastach województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, łódzkiego, małopolskiego i zachodniopomorskiego. 3. Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona jest przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 47, Szczecin w pięciu województwach: dolnośląskim, mazowieckim, łódzkim, małopolskim i zachodniopomorskim. W każdym z tych pięciu województw znajduje się Biuro Regionalne które prowadzi nabór uczestników do projektu: 1) Województwo dolnośląskie: Biuro Projektu ul. Tęczowa 7, Wrocław, Tel , fax , 2) Województwo mazowieckie: Biuro Projektu al. Jerozolimskie 125/127, Warszawa , fax ) Województwo łódzkie: Biuro Projektu ul. Nawrot 114, Łódź Tel , fax: , 4) Województwo małopolskie: Biuro Projektu ul. Szlak 8a/5, Kraków, Tel , fax , Województwo zachodniopomorskie: Biuro Projektu ul. A. Mickiewicza 47, Szczecin pokój 102, tel fax , 4. Rekrutacja odbywać się będzie od roku do roku. W razie braku odpowiedniej ilości kandydatów termin rekrutacji zostanie przedłużony do momentu wyczerpania miejsc. Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane pocztą, faksem, drogą elektroniczną lub bezpośrednio w biurach projektu (właściwych dla miejsca pochodzenia przedsiębiorców/pracowników przedsiębiorstw) w godzinach do Strona 2 z 5

3 Etapy rekrutacji: 5. 1) Wypełnienie dokumentów koniecznych do udziału w projekcie (wzory dostępne w biurach oraz na stronie www projektu). Dokumenty te to: a) Formularz aplikacyjny, b) Formularz delegacji pracownika na szkolenie, c) Zaświadczenie o zatrudnieniu, d) Dokument rejestrowy potwierdzający status przedsiębiorcy (wpis do ewidencji gospodarczej lub KRS powinny być wydane nie dawniej niż na 3 miesiące przed dokonaniem zgłoszenia, oryginał lub kopia podbita za zgodność z oryginałem), e) Informacja o otrzymanej pomocy publicznej zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2007 r.) f) Sprawozdania finansowe z ostatnich trzech lat w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot ubiegający się o pomoc (sprawozdania finansowe składają podmioty, które zgodnie z przepisami o rachunkowości mają obowiązek ich sporządzania), g) Kserokopia dowodu osobistego. 2) Dostarczenie kompletu wypełnionych dokumentów do właściwego ze względu na miejsce pochodzenia przedsiębiorcy/pracownika biura projektu osobiście, pocztą, faksem lub drogą elektroniczną do dnia roku (lub do ostatniego dnia rekrutacji, decyduje data dotarcia dokumentów do biura projektu). 3) Kandydaci na kurs Arkusz kalkulacyjny Excel na poziomie zaawansowanym wypełniają test (w formie pliku excel) dostępny w biurze oraz na stronie www projektu z podstawowej znajomości arkusza kalkulacyjnego. Po wypełnieniu testu przesyłają go do dnia roku (lub do ostatniego dnia rekrutacji) na adres 4) Weryfikacja dokumentów przez pracowników biura projektu oraz ogłoszenie do dnia roku (lub do 3 dni roboczych licząc od dnia zakończenia rekrutacji) list uczestników poszczególnych szkoleń oraz list rezerwowych. W wypadku większej liczby chętnych o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Strona 3 z 5

4 5) Kandydaci na kurs Business English w dniu roku (lub do 3 dni roboczych licząc od dnia zakończenia rekrutacji) przystępują do testów mających na celu przyporządkowanie ich do grupy o odpowiednim poziomie zaawansowania. Do testów przystępują również osoby z listy rezerwowej. W przypadku kiedy organizator szkolenia nie będzie w stanie przyporządkować kandydata na szkolenie do grupy o odpowiednim dla kandydata poziomie zaawansowania, zastrzega sobie możliwość usunięcia kandydata na szkolenie z listy uczestników i zastąpienia go osobą z listy rezerwowej. 6) W okresie od dnia roku do dnia roku (lub w okresie do 10 dni roboczych od dnia zakończenia rekrutacji w przypadku jej przedłużenia) przedsiębiorcy delegujący pracownika na szkolenie dokonują wpłat pokrywających część kosztów szkolenia i podpisują umowy szkoleniowe. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dostarczenie do Biura Projektu podpisanej umowy wraz z dowodem wpłaty. 6. Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. informuje że na potrzeby projektu nr WND-POKL /09 Rozwój kadry to rozwój firmy został wyodrębniony rachunek bankowy na który wpłacane będą środki wkładu własnego wnoszone w formie pieniężnej. Właściciel rachunku: Instytut Organizacji i Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 47, Szczecin. Nazwa i adres banku: PEKAO S.A.VII Oddział w Szczecinie, ul. Grodzka 9, Szczecin Numer rachunku: Strona 4 z 5

5 Wielkość wpłat jest uzależniona od rodzaju szkolenia oraz od wielkości podmiotu gospodarczego delegującego pracownika i wynosi: Nazwa szkolenia Koszt szkolenia Wkład własny wpłata przedsiębiorcy Mikro i małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo Business English 1 652,92 330,58 495,88 Obsługa komputera i programów komputerowych pakietu biurowego Arkusz kalkulacyjny Excel na poziomie zaawansowanym Projektowanie stron www 2 528,74 505,75 758, ,67 262,13 393, ,31 336,06 504,09 W tytule przelewu należy wpisać: nazwisko i imię pracownika delegowanego na szkolenie, nazwę szkolenia oraz nazwę miasta w którym szkolenie się odbędzie. Jeżeli chcesz wiedzieć, czy Twoja Firma należy do sektora MŚP, sprawdź to uzupełniając kwalifikator dostępny na stronie internetowej: 7. Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian i uzupełniania Regulaminu w trakcie trwania projektu. Sprawy sporne i nieuregulowanie niniejszym Regulaminem rozstrzyga Koordynator Projektu z ramienia InBIT zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej (PARP) i umową o dofinansowanie projektu. Strona 5 z 5

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w ch 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie pn. E-PROFESJONALISTA

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY FINANSISTA

PROFESJONALNY FINANSISTA A REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNY FINANSISTA Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Profesjonalny Finansista" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. INFORMACJA O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. INFORMACJA O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowocześnie, efektywnie, skutecznie kursy językowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce. 1. INFORMACJA O PROJEKCIE 1. Projekt Nowocześnie,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Handlowiec Mazowiecki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01.

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01. REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w projekcie pn. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ NA FALI BĄDŹ EKO! WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji i kwalifikacji Uczestników. - Formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W STUDIACH PODYPLOMOWYCH MBA w ramach projektu Podyplomowa Akademia MBA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W STUDIACH PODYPLOMOWYCH MBA w ramach projektu Podyplomowa Akademia MBA 1 Postanowienia ogólne 1) Projekt Podyplomowa Akademia MBA realizowany jest przez Wnioskodawcę/ Organizatora, czyli WyŜszą Szkołę Zarządzania inaczej zwaną WyŜszą Szkołą Zarządzania / Polish Open University

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Fundacją Obserwatorium Zarządzania, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-952), ul. Wiertnicza 141, wpisaną do Rejestru w Krajowym Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE Gdańsk dn. 29.03.2006 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE 1 Zakres projektu 1. Szkolenia są realizowane w ramach projektu pt. Nowoczesne zarządzanie nr umowy SPORZL 2.3a 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo