REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca"

Transkrypt

1 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r., poz. 674 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy ( Dz. U. Nr 177 poz z 2010 r. z późniejszymi zmianami). 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL /12 pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca, realizowanym przez Zakład Doskonalenia Zawodowego, na podstawie umowy UDA-POKL /12-00 zawartej w dniu r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, zwany dalej projektem. 2. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu, na podstawie umowy partnerskiej zawartej w dniu r. z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 3. Projekt realizowany jest w okresie od r. do r. 4. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5. Projekt jest skierowany do pracowników i kadr zarządzających mikroprzedsiębiorstw powstałych dzięki środkom PUP Zabrze i zarejestrowanych na terenie miasta Zabrze. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 100 przedsiębiorstw, z których wybranych zostanie 100 pracowników do udziału w kursach. 6. Status uczestnika projektu został określony we wniosku o dofinansowanie projektu. Planowana liczba osób zatrudnionych, uczestniczących w kursach będzie wynosić 100: 55K/45M (w tym samozatrudnieni: 53K/42M oraz zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach: 2K/3M). 7. Niniejszy regulamin oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w projekcie dostępne są: 1) w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu, ul. Roosevelta 40a, jak również na stronie internetowej: 2) w Biurze Projektu w Zabrzu, Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach z siedzibą w Zabrzu, ul. Park Hutniczy 13, jak również na stronie internetowej:

2 2 2 Cel projektu Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji przyczyniających się do zwiększenia konkurencyjności i efektywności działań mikroprzedsiębiorstw z terenu miasta Zabrze (założonych dzięki środkom PUP Zabrze) poprzez wsparcie szkoleniowe pracujących w nich min. 90 osób do VII/2014. Cele szczegółowe projektu zakładają zwiększenie liczby pracowników mikroprzedsiębiorstw z terenu miasta Zabrze (założonych dzięki środkom PUP Zabrze) potrafiących: a) prowadzić księgowość w MP o min. 18 os do VII/2014; b) prowadzić sprawy kadrowe i płacowe w MP o min. 8 os do VII/2013; c) realizować działania marketingowe i pozyskiwać klientów w MP o min. 28 os do VII/2013; d) pozyskiwać fundusze na rozwój MP o min. 36 do VII/ Wsparcie w projekcie 1. W ramach projektu wsparciem zostaną objęci pracownicy oraz kadra zarządzająca mikroprzedsiębiorstw. Wsparcie będzie obejmowało: a) Doradztwo wstępne indywidualne, którego zakres będzie dotyczyć m.in. promocji i marketingu firmy, kwestii podatkowych, VAT, źródeł finansowania działalności gospodarczej, środków na inwestycje liczba osób objętych doradztwem 100 (55K/45M); liczba mikroprzedsiębiorstw objętych wsparciem 100. b) Szkolenia dla mikroprzedsiębiorstw do wyboru (1 kurs/ 1 osoba) spośród następującego katalogu: a. Księgowość w MP 2 grupy/ 20 osób; b. Marketing dla MP 3 grupy/30 osób; c. Kadry i płace w MP 1 grupa/10 osób; d. Pozyskiwanie funduszy na rozwój MP 4 grupy/40 osób; liczba osób objętych szkoleniem: 100 (55K/45M); liczba mikroprzedsiębiorstw objętych szkoleniem 100. c) Doradztwo końcowe grupowe, którego zakres będzie dotyczyć m.in. podsumowania nabytych wiadomości, zagadnienia promocji i marketingu, kwestii podatkowych, VAT, źródeł finansowania działalności gospodarczej, środków na inwestycje liczba osób objętych doradztwem min. 90 osób (50K/40M), liczba mikroprzedsiębiorstw objętych doradztwem min Warunki uczestnictwa 1. Warunkiem przystąpienia mikroprzedsiębiorców do projektu jest spełnienie następujących wymogów formalnych: a) przynależność do sektora mikroprzedsiębiorstw; b) prowadzenie działalności na terenie miasta Zabrze; c) założenie działalności gospodarczej dzięki środkom PUP Zabrze;

3 3 d) podpisanie umowy szkoleniowej. 2. Warunkiem przystąpienia pracownika mikroprzedsiebiorstwa do projektu jest spełnienie następujących wymogów formalnych: a) bycie pracownikiem mikroprzedsiębiorstwa założonego dzięki środkom PUP Zabrze, które prowadzi swoją działalność na terenie miasta Zabrze; b) podpisanie umowy szkoleniowej. 3. Mikroprzedsiębiorca, który chce, wziąć udział w projekcie, jest zobowiązany do wypełnienia i przedłożenia: a) formularza rekrutacyjnego zgodnego z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu, zwanego dalej formularzem; b) kopii dokumentu rejestrowego (kopia wpisu do ewidencji gospodarczej lub wydruk wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, potwierdzone za zgodność z oryginałem; wydruk z CEIDG nie starszy, niż na 3 tygodnie przed zgłoszeniem do udziału w projekcie; kopia wpisu wydana nie później, niż na 3 miesiące przed dokonaniem zgłoszenia); c) oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy z innych Programów Operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu; d) deklaracji uczestnictwa w projekcie (dotyczy osób, które przeszły pozytywnie proces rekrutacji) stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 4. Kandydat będący pracownikiem mikroprzedsiębiorstwa, którzy został wytypowani przez przedstawicieli w.w instytucji do uczestniczenia w projekcie, jest zobowiązany do wypełnienia i przedłożenia: a) formularza rekrutacyjnego zgodnego z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu, zwanego dalej formularzem; b) oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy z innych Programów Operacyjnych w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowanych w ramach Projektu stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu; c) deklaracji uczestnictwa w projekcie (dotyczy osób, które przeszły pozytywnie proces rekrutacji) stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu. 5 Proces rekrutacji 1. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad równych szans, w tym zasady równości płci. Beneficjent zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn, znajdujących się w grupie potencjalnych uczestników Projektu. 2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w siedzibie PUP Zabrze. 3. Rekrutacja będzie miała charakter otwarty i będzie prowadzona cyklicznie na każdy kurs. 4. Organizację procesu rekrutacji, jak również rekrutacje uczestników na poszczególne kursy przeprowadzi asystent koordynatora wraz z pracownikiem ds. kontaktów z przedsiębiorcami.

4 4 5. Selekcja będzie obejmowała kryterium ilościowe. Przyjmowane będzie 120% zgłoszeń na kurs lub, w przypadku niespełnienia kryterium ilościowego, kryterium czasowe po osiągnięciu docelowej ilości osób w grupie rekrutacja będzie trwała jeszcze przez 3 dni. 6. Po złożeniu formularza rekrutacyjnego weryfikacji podlegać będą w pierwszej kolejności warunki formalne. Kandydatura osoby, która nie spełni warunków formalnych zostanie odrzucona. 7. Spośród zgłoszeń zostaną wyłonione grupy przewidziane do objęcia wsparciem przy zastosowaniu kryteriów preferencyjnych: w pierwszej kolejności do projektu będą kierowane kobiety, a kolejno promowane będą osoby z krócej działających firm. 8. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do uczestniczenia w kursie zostaną wpisane na listę rezerwową. 9. Rekrutacja rozpoczyna się od złożenia przez kandydata wypełnionego i podpisanego własnoręcznie formularza rekrutacyjnego. Potencjalni Uczestnicy Projektu będą mieli możliwość złożenia osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, ul Roosevelta 40a, w p. 607, za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub faksu, wymaganych dokumentów 10. Niezgłoszenie się przez kandydata do projektu w wyznaczonym terminie i czasie na spotkanie na jakimkolwiek etapie rekrutacji oznacza jego rezygnację z ubiegania się o uczestnictwo w projekcie. 11. Wybór uczestników do projektu odbywa się na podstawie weryfikacji formularzy. Kryteria oceny punktowej ustalone są w karcie oceny kandydatów do projektu, zgodnym z załącznikiem nr 5 do niniejszego regulaminu. 12. Wyniki z przeprowadzonej oceny dostępne będą po każdym etapie naboru na stronie oraz w Biurze Projektu. 13. Wyłonione osoby do uczestnictwa w projekcie, zostaną o tym fakcie poinformowane telefonicznie i listownie. 14. W przypadku gdy złożonych zostanie minimum formularzy (tj. 115), przewiduje się możliwość zakończenia rekrutacji. Informacja o zawieszeniu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej i 15. W przypadku zgłoszenia się zbyt małej ilości chętnych do udziału w kursach, rekrutacja może zostać przedłużona. 1. Ścieżka projektu składa się z 3 etapów, tj.: 6 Założenia ścieżki projektu I etap indywidualne doradztwo wstępne; II etap szkolenia dla mikroprzedsiębiorstw; III etap grupowe doradztwo końcowe. 2. Podstawowa ścieżka projektu zakłada udział uczestnika projektu we wszystkich etapach.

5 5 7 Indywidualne doradztwo wstępne 1. Każdy uczestnik kursu zostanie objęty indywidualnym doradztwem w celu wstępnego rozpoznania potrzeb szkoleniowych oraz określenia ścieżki szkoleniowej. 2. Trenerzy po udzieleniu indywidualnego doradztwa stworzą rekomendacje, na podstawie których opracowana zostanie ścieżka szkoleniowa. 3. Terminy spotkań z trenerami będą ustalane indywidualnie z każdym uczestnikiem kursu/projektu. 8 Szkolenie dla mikroprzedsiębiorstw Każdy uczestnik weźmie udział w szkoleniu w ramach projektu. Prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w szkoleniach określa odrębna umowa. Czas i częstotliwość realizacji zajęć w każdej z grup dostosowana będzie na bieżąco do konkretnych potrzeb i możliwości uczestników kursu. 9 Grupowe doradztwo końcowe 1. Każdy uczestnik kursu weźmie udział w grupowym doradztwie końcowym. 2. Grupowe doradztwo końcowe będzie polegało na podsumowaniu nabytych wiadomości i ich usystematyzowaniu. 10 Obowiązki i prawa uczestnika projektu 1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do zapoznania się i stosowania postanowień zapisanych w niniejszym regulaminie. 2. Uczestnik projektu zobowiązany jest do bieżącego informowania asystenta ds. rekrutacji, koordynatora projektu lub innego członka zespołu ds. projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w projekcie. 3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do udzielania instytucjom zaangażowanym w realizację projektu niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu. 4. W chwili podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie, uczestnik zobowiązuje się do udziału w I, II i III etapie projektu. Rezygnacja będzie dotyczyła etapu, w którym uczestnik projektu będzie w danym momencie brał udział. 5. Uczestnik ma prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawy, b) otrzymania certyfikatu lub zaświadczenia ukończenia szkolenia stosownego do rodzaju szkolenia.

6 6 11 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie 1. Uczestnik projektu może zrezygnować z udziału w projekcie, składając pisemną rezygnację asystentowi ds. rekrutacji, natomiast w formie elektronicznej koordynatorowi projektu lub innemu członkowi zespołu ds. projektu. 2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia osoby zakwalifikowanej do projektu z listy uczestników projektu w przypadku przerwania uczestnictwa w poszczególnych szkoleniach i nie powiadomienia w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego przerwania. 3. Powody rezygnacji z udziału w projekcie będą oceniane indywidualnie przez przedstawicieli beneficjentów. 4. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji ze szkolenia, uczestnik projektu może zostać obciążony kosztami szkolenia, z którego zrezygnował lub które przerwał. 12 Postanowienia końcowe Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu leży w kompetencji Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach i Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. O wprowadzonych zmianach do niniejszego Regulaminu beneficjent poinformuje uczestników projektu zamieszczając informację na stronie oraz na stronie Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzygane są przez przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu i Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa. Kwestie sporne zaistniałe w wyniku realizacji projektu rozstrzygane są przez beneficjenta w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. i obowiązuje na czas realizacji projektu.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU - ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ORAZ STAŻOWEGO -

REGULAMIN PROJEKTU - ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ORAZ STAŻOWEGO - REGULAMIN PROJEKTU - ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ORAZ STAŻOWEGO - NOVA program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na suwalszczyźnie WND-POKL.08.01.02-20-004/12 Programu Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin stosuje się do projektu Nowe umiejętności nowe możliwości realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo