REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL /12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL /12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość nr UDA- POKL / Realizatorem projektu nr WND-POKL /12 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach z siedzibą przy ul. Konarskiego 2, Siedlce. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka; Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy; Poddziałanie Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. Projekt jest realizowany w okresie od r. do r. 2 SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1) projekcie należy przez to rozumieć projekt nr WND-POKL /12 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość realizowany w ramach umowy nr UDA-POKL /12-00 podpisanej pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach a Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie realizacji projektu w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 2) regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL /12 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość ; 3) uczestniku/uczestniczce projektu należy przez to rozumieć osoby bezpośrednio korzystające z udzielanego wsparcia, czyli studenci/studentki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Informatyka (tzn. I rok w 2012/2013; II rok w 2013/2014; III rok w 2014/2015 oraz IV rok 2015/2016 w okresie do r.), kształcący się na Uniwersytecie Przyrodniczo- Humanistycznym w Siedlcach;

2 4) realizatorze projektu należy przez to rozumieć Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach z siedzibą przy ul. Konarskiego 2, Siedlce (dalej w skrócie UPH ); 5) Biurze Projektu należy przez to rozumieć Biuro Projektu mieszczące się przy ulicy 3-go Maja 54, pokój 316C, Siedlce; 6) koordynatorze projektu należy przez to rozumieć kierownika projektu koordynatora merytorycznego. 3 CELE PROJEKTU 1. Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby studentów/studentek kontynuujących naukę na VII semestrze (absolwentów) studiów inżynierskich na kierunku informatyka w UPH w roku 2015 poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej. 2. Celami szczegółowymi projektu są: 1) zwiększenie liczby studentów/studentek podejmujących naukę na II roku studiów na kierunku informatyka w 2013 r.; 2) wyrównanie wiedzy i/lub podniesienie kwalifikacji zawodowych 90 studentów/studentek kierunku informatyka w latach KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE W projekcie uczestniczyć mogą osoby będące studentami/studentkami studiów stacjonarnych pierwszego stopnia studiów inżynierskich na kierunku Informatyka z naboru na rok akademicki 2012/2013, o których mowa w 2 pkt 3, które złożyły deklarację uczestnictwa w Projekcie, o której mowa w 6 ust. 2 lit. a. 5 RODZAJ UDZIELANEGO WSPARCIA 1. W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia: 1) stypendia motywacyjne; 2) zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki i informatyki; 3) kurs Zielone Biuro - z ochrony środowiska i rozwiązań proekologicznych w zakresie produkcji; 4) kurs CISCO (CCNA) - z zakresu projektowania i administrowania lokalnymi i rozległymi sieciami komputerowymi; 5) kurs PostgreSQL - z zakresu projektowania, administrowania serwerem baz danych oraz optymalizacji zapytań SQL; 6) kurs GUI ( Kurs z projektowania ergonomicznych interfejsów użytkownika GUI ) - z zasad projektowania użytecznych interfejsów programów komputerowych zgodnych z podejściem user centered ;

3 7) kurs Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO z zakresu zasad ochrony informacji oraz audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z międzynarodową normą ISO 27001; 8) staże studenckie - nabycie doświadczenia zawodowego (praktyki zawodowej) w firmach informatycznych. 6 PROCES REKRUTACJI 1. Rekrutacja do udziału w projekcie oparta jest na akcji informacyjnopromocyjnej, która polega na poinformowaniu wszystkich studentów/studentek przyjętych do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach od października 2012 roku na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia studiów inżynierskich na kierunku Informatyka o możliwości uczestnictwa w projekcie. 2. Studenci/studentki chcący/-e uczestniczyć w projekcie zobowiązani/-e są do dostarczenia do Biura Projektu własnoręcznie podpisanych dokumentów: 1) deklaracji uczestnictwa w projekcie; 2) oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; 3) formularza zgłoszeniowego/aktualizacyjnego. 3. Dokumenty wymienione w ust. 2 należy dostarczyć osobiście do Biura Projektu. 4. Wzory dokumentów niezbędne do zgłoszenia uczestnictwa w projekcie są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie projektu 5. Dniem rozpoczęcia udziału w projekcie jest dzień dostarczenia deklaracji przez uczestnika/uczestniczkę. 6. Warunki przyznawania stypendium motywacyjnego, o którym mowa w 5 ust. 1 pkt 1, reguluje odrębny regulamin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 7. Nabór oraz warunki rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych, o których mowa w 5 ust. 1 pkt 2, reguluje odrębny regulamin, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 8. Warunki rekrutacji i uczestnictwa w kursie Zielone Biuro, o którym mowa w 5 ust. 1 pkt 3 reguluje odrębny regulamin, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 9. Rekrutacja na kursy wymienione w 5 ust. 1 pkt 4-7 odbędzie się na postawie list rankingowych wg najwyższych ocen z dwóch ostatnich semestrów poprzedzających semestr realizacji zadania, z uwzględnieniem pierwszeństwa osób nie uczestniczących we wcześniejszych formach wsparcia (wykluczając stypendia i kursy wyrównawcze). Szczegóły rekrutacji będzie regulował odrębny regulamin. 10. Staże studenckie, o których mowa w 5 ust. 1 pkt 8 przeznaczone są dla

4 najlepszych studentów/studentek, którzy otrzymali/-ły promocję na VII semestr studiów. Warunki uczestnictwa będzie regulował odrębny regulamin. 11. Nabór na w/w formy wsparcia przeprowadzony zostanie przez Komisję rekrutacyjną w składzie: Koordynator merytoryczny, Dyrektor Instytutu Informatyki (lub jego zastępca), Specjalista ds. rozliczeń (z wyłączeniem naboru, o którym mowa w ust. 7). Zakłada się trzy etapy naboru: ogłoszenie na daną formę wsparcia, przyjmowanie zgłoszeń i weryfikacja ich poprawności oraz ogłoszenie informacji o przyjęciu na daną formę wsparcia (lista studentów/studentek objętych daną formą wsparcia). 7 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU 1. Uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo do: 1) udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie nr WND-POKL /12 Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość ; 2) wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu; 3) otrzymania materiałów szkoleniowych; 4) otrzymania zaświadczenia poświadczającego udział w oferowanym wsparciu. 2. Uczestnik/uczestniczka projektu jest zobowiązany/-a do: 1) wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w 6 ust. 2; 2) wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu; 3) potwierdzenia uczestnictwa we wsparciu poprzez złożenie podpisu na liście obecności; 4) potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, cateringu oraz zaświadczeń poprzez złożenie podpisu na liście; 5) poinformowaniu w formie pisemnej personel Biura Projektu o ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie; 6) bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział uczestnika/uczestniczki w projekcie; 7) osobistego uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, do których się zdeklarował/-a; 8) w przypadku braku możliwości uczestniczenia w danej formie wsparcia, do pisemnego poinformowania personel Biura Projektu o planowanej nieobecności co najmniej 5 dni roboczych przed umówionym terminem wsparcia; 3. W przypadku nieuzasadnionej nieobecności uczestnika/uczestniczki, nie poinformowania personelu Biura Projektu o planowanej nieobecności lub nie przedstawienia uzasadnionego powodu nieobecności (np. choroby, wypadku losowego itp.), realizator projektu zastrzega sobie prawo żądania od

5 uczestnika/uczestniczki zwrotu kosztów danego wsparcia. 8 ZASADY REZYGNACJI ZE WSPARCIA 1. Uczestnik/uczestniczka projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. Oświadczenie należy złożyć w Biurze Projektu. 2. W przypadku nie złożenia przez uczestnika/uczestniczkę projektu pisemnego oświadczenia o rezygnacji w terminie do 14 dni, za termin rezygnacji z udziału w projekcie uważa się datę skreślenia z listy studentów. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2012 r. i obowiązuje do czasu zakończenia projektu, tj. do dnia r. 2. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu 3. Warunkiem udziału uczestnika/uczestniczki w projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, szkolenia, monitoringu i ewaluacji projektu oraz wprowadzenia danych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS), którego celem jest gromadzenie informacji na temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia oraz określenie efektywności realizowanych zadań w procesie badań ewaluacyjnych. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje niemożnością uczestnictwa w projekcie. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje kierownik Biura Projektu (koordynator projektu). ZATWIERDZAM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w projekcie pt. Polubić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Program rozwoju WyŜszej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje REGULAMIN SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu pn. Postaw na jakość realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZŁAP STAŻ Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie ZŁAP STAŻ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start REGULAMIN PROJEKTU Pewny start Załącznik do Zarządzenia Nr 170/2014 z dnia 30 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie

Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami. Informacje ogólne o Projekcie Załącznik nr 3 do umowy stażowej Regulamin Staży w ramach Projektu Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami 1 Informacje ogólne o Projekcie Projekt Budowa potencjału

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Certyfikowane szkolenia z Systemów Zarządzania Jakością drogą rozwoju kapitału intelektualnego podkarpackich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja jest TEB

Bardziej szczegółowo