REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH. Projekt nr WND POKL /12-00

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH. Projekt nr WND POKL.08.01.01-18-290/12-00"

Transkrypt

1 REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Projekt nr WND POKL /12-00 Umowa nr UDA POKL /12-00 z dnia 16 październik 2013 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Poddziałanie Wspieranie kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Projekt realizowany jest w terminie

2 REGULAMIN SZKOLEŃ Załącznik nr 1 do umowy Zarządzanie Optymalizacją Procesów Produkcyjnych Postanowienia ogólne 1 1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu stosuje się poniższe definicje: 1) Projekt przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania Wspieranie kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, opisany we wniosku, będący przedmiotem umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Instytucją Wdrażającą a Beneficjentem pt. Zarządzanie Optymalizacją Procesów Produkcyjnych. 2) Działanie instrument wsparcia skierowany na rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie Wspieranie kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 3) Beneficjent podmiot realizujący projekt w ramach przedmiotowego Działania Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu z Instytucja Wdrażającą. 4) Uczestnik Projektu mali i średni przedsiębiorcy i ich pracownicy pracujący na obszarze województwa podkarpackiego, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie poprzez podpisanie oraz dostarczenie wymaganych Regulaminem dokumentów rekrutacyjnych. 2. Regulamin szkoleń określa zasady naboru i kształcenia w ramach projektu Zarządzanie Optymalizacją Procesów Produkcyjnych prowadzonych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. 3. Projekt Zarządzanie Optymalizacją Procesów Produkcyjnych jest realizowany przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania z siedziba w Rzeszowie (WSIiZ), przy ul. Sucharskiego 2, na terenie województwa Podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ), na podstawie umowy nr UDA POKL / Udział w Projekcie jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenia w ramach projektu będą organizowane poza obiektami należącymi do Beneficjenta. 2. Projekt realizowany jest od r. do r. 3. Szkolenia odbywają się według harmonogramu szkoleń. 4. Szkolenia prowadzone w ramach Projektu mają charakter zamknięty. 5. Uczestnicy Projektu po pozytywnym zdaniu egzaminu otrzymują certyfikat FLEXSIM 3 1. Beneficjentem Ostatecznym projektu może być przedsiębiorstwo, które: a) posiada status małego lub średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. dotyczącego definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. b) nie pozostaje pod zarządem komisarycznym c) nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego, d) nie jest podmiotem, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem (Ustawa z dn. 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej Dz. U. z 2007r., Nr 59, poz. 404), e) nie ubiega się o wsparcie szkoleniowe w związku z działalnością w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania pomocy publicznej (Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis),

3 f) nie pozostaje w trudnej sytuacji ekonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis g) nie wykorzystało w bieżącym roku kalendarzowym oraz w dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą o która się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty euro 2. Uczestnikiem projektu może być osoba, która: a) została oddelegowana na szkolenie przez Beneficjenta Ostatecznego; b) jest pełnoletnim/ą pracownikiem małego lub średniego przedsiębiorstwa posiadającego jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego. c) pracuje na terenie województwa podkarpackiego, d) posiada wykształcenie co najmniej średnie (ukończone na poziomie szkoły średniej ) e) jest zatrudniony/a przez Beneficjenta Ostatecznego na podstawie umowy o pracę. Rekrutacja na szkolenia 4 1. Rekrutacja kandydatów będzie otwarta, powszechna, zgodna z zasadą równości szans oraz zgodna ze wskaźnikami, które zostały określone we wniosku o dofinansowanie projektu. Kobiety i mężczyźni mają równy dostęp do form wsparcia i dodatkowych usług oferowanych im w ramach niniejszego projektu. Rekrutacji towarzyszyć będzie promocja mająca na celu bieżące informowanie o projekcie i zachęcanie potencjalnych uczestników do udziału w nim 2. Informacja o rozpoczęciu i o zakończeniu rekrutacji umieszczona będzie na stronie internetowej projektu 3. Nabór na szkolenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających warunki uczestnictwa w projekcie określone w Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie ze wskaźnikami ilościowymi, które zostały określone we wniosku o dofinansowanie projektu, łączna liczba uczestników 160 osób 5. Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są dostarczyć dokumentację rekrutacyjną, będącą jednocześnie załącznikami do umowy szkoleniowej, obejmującą: a) Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniami i wymaganymi załącznikami (załącznik nr 1), b) Lista imienna pracowników zgłoszonych do uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 2), c) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 3), d) Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską (załącznik nr 4), e) Potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Przedsiębiorstwa kopia dokumentu rejestrowego Beneficjenta Ostatecznego (potwierdzającego dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do KRS, wydanego nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów do Projektu); w przypadku spółki cywilnej należy dołączyć Umowę spółki i odpisy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wszystkich wspólników, f) Oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej (załącznik nr 5) g) Oświadczenie wymagane do zakwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii MŚP (załącznik nr 6) 6. Uczestnicy, którzy zostaną wydelegowani do uczestnictwa w szkoleniach zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty (stanowiące jednocześnie załączniki do umowy szkoleniowej): a) Formularz zgłoszeniowy delegowanego pracownika (załącznik nr 8), b) Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 9) c) Zaświadczenie o zatrudnieniu pracownika delegowanego na szkolenie (załącznik nr 11), d) Kserokopie umowy o pracę oraz zakres obowiązków 7. Dokumentacja rekrutacyjna dostępna będzie w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu

4 8. Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem. 9. Rekrutacja prowadzona będzie do zapełnienia limitu miejsc w grupie na dane szkolenie. W przypadku wyczerpania miejsc zostanie utworzona kolejna grupa uczestników. 10. Procedura rekrutacyjna obejmuje następujące etapy: a) Etap I. Złożenie przez Beneficjenta Ostatecznego i Pracownika dokumentów rekrutacyjnych określonych w niniejszym Regulaminie do biura projektu (osobiście lub pocztą tradycyjną). Weryfikacja kryteriów formalnych. b) Etap II. selekcja Z firm, które pozytywnie przeszły etap I i uwzględniając datę złożenia dokumentów w 4 dni przed rozpoczęciem zostaną utworzone listy uczestników 11. Po wyborze nastąpi podpisanie umowy szkoleniowej wraz z załącznikami pomiędzy Organizatorem a Beneficjentem Ostatecznym, a Uczestnicy podpiszą Deklarację Uczestnictwa w Projekcie. 12. Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane 13. Odmowa podania danych osobowych oraz brak zgody na ich przetwarzanie są równoznaczne z brakiem możliwości udzielania wsparcia w ramach projektu. 14. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie. 15. Złożone przez kandydatów dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 16. Pokrycie kosztu szkolenia następuje w formie pomocy de minimis w kwocie 7 119,00 zł na jednego pracownia Koordynator Projektu będzie podejmować decyzję o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu kandydata do udziału w projekcie po sprawdzeniu poprawności formalnej dokumentów rekrutacyjnych i spełniania kryteriów udziału w projekcie. 2. Kandydaci zakwalifikowani/niezakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub drogą ową. 3. Zostanie utworzona lista podstawowa i rezerwowa 6 1. Rekrutacja odbywa się w trybie ciągłym na następną edycje. 2. Rekrutacja prowadzona będzie w siedzibie WSIiZ w Rzeszowie w Biurze Projektu (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pok. 401 II piętro) w dniach roboczych. 3. Na szkolenia może zostać przyjętych 20 osób w każdej edycji. Zasady organizacji oraz uczestnictwa w szkoleniach 7 1. Każdy uczestnik szkolenia jest wydelegowany do udziału w szkoleniu przez Beneficjenta Ostatecznego projektu na mocy umowy z Organizatorem. 2. Udział uczestników w kursach jest bezpłatny. 3. Szkolenia realizowane będą w trybie uzgodnionym z Beneficjentami Ostatecznymi, których pracownicy będą objęci wsparciem w ramach programu, w formie zgodnej z możliwościami organizacyjnotechnicznymi tych Beneficjentów Ostatecznych. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze. W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania przez pracodawców na szkolenia weekendowe, taka realizacja także będzie możliwa. 4. Zajęcia prowadzone będą w 10 osobowych grupach. 5. Każda edycja zakończy się egzaminem, przeprowadzonym przez akredytowaną do tego instytucję i komisję, którego zdanie daje certyfikat 6. Informacje na temat miejsca i terminu zajęć zostaną umieszczone na stronie internetowej projektu oraz przekazane drogą ową lub telefoniczną do uczestników poszczególnych grup szkoleniowych. 7. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, legitymującą się odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem w prowadzeniu zajęć

5 8. Termin egzaminów ustalają prowadzący szkolenia w porozumieniu z Koordynatorem Projektu. 9. Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie do egzaminu jest równoznaczne z nieotrzymaniem certyfikatu. 10. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu uczestnik Projektu nie otrzyma certyfikatu. 11. W przypadkach losowych szczególnie uzasadnionych sytuacją rodzinną lub osobistą uczestnika Projektu, Koordynator Projektu może wyrazić zgodę na dodatkowy termin egzaminu Skreślenie z listy uczestników Projektu następuje w przypadku gdy: a) nieusprawiedliwione nieobecności wynoszą więcej niż 20% możliwych obecności 1, 2. W przypadku skreślenia uczestnika Projektu z przyczyn wymienionych w 8 oraz rezygnacji ze szkoleń, firma jest zobowiązana do zwrotu kosztów szkoleń w przeliczeniu na jedną osobę wynikających z całkowitych kosztów Projektu w przeliczeniu na uczestnika Projektu w kwocie: 7 119,00 złotych (słownie: siedem tysięcy sto dziewiętnaście 00/100 groszy). 3. Obowiązek zwrotu kosztów szkolenia, o którym mowa w ust. 2 nie powstaje sytuacji w której powodem rezygnacji ze szkoleń była choroba, potwierdzona stosownym zaświadczeniem, uniemożliwiająca uczestnikowi Projektu uczęszczanie na szkolenia bądź inna sytuacja życiowa, 9 1. Warunkiem ukończenia szkoleń jest: a) uczestnictwo w minimum w 80% zajęć 2. Osoba, która ukończyła szkolenia otrzymuje świadectwo ukończenia szkoleń nie później niż w terminie 30 dni od dnia egzaminu zakończenia szkolenia. Prawa i obowiązki uczestnika Projektu Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: a) stosowania się do niniejszego regulaminu, b) uczęszczania na zajęcia z zachowaniem min. 80% frekwencji. c) przystąpienie do egzaminu głównego 2. Udział uczestnika Projektu we wszystkich zajęciach przewidzianych harmonogramem zajęć oraz planem i programem szkoleń jest obowiązkowy. 11 Uczestnik Projektu obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Koordynatora Projektu o zmianie nazwiska lub innych danych, w tym teleadresowych, które uległy zmianie w dokumentach określonych w 4. Wszelkie skutki niepowiadomienia o ww. zmianach obciążają uczestnika Projektu. Monitorowanie i ewaluacja Projektu W ramach realizacji Projektu prowadzony jest bieżący monitoring działań zaplanowanych w harmonogramie Projektu oraz ewaluacja Projektu. 2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do współdziałania z Beneficjentem w zakresie wszelkich działań podejmowanych dla potrzeb monitorowania i ewaluacji Projektu. 3. Uczestnik Projektu na potrzeby ewaluacji zobowiązany jest do: a) wypełniania ankiet ewaluacyjnych oceniających proces dydaktyczny oraz aspekt organizacyjny Projektu; b) udziału w badaniach ankietowych dotyczących oceny poziomu wiedzy lub posiadanych umiejętności przed i po zakończeniu szkolenia; c) uczestnictwa w teście sprawdzającym wiedzę zdobytą w trakcie zajęć zrealizowanych w ramach Projektu. 4. Uczestnik Projektu na potrzeby monitorowania zobowiązany jest do: 1 Sytuacja nie dotyczy osób, które przedstawią stosowne usprawiedliwienie np. zaświadczenie lekarskie.

6 a) informowania Biura Projektu o wszelkich zmianach w danych uczestnika Projektu podanych w dokumentacji rekrutacyjnej w ciągu 7 dni od ich zaistnienia; b) podania danych niezbędnych Beneficjentowi do wypełnienia kwestionariusza PEFS (Podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego); c) potwierdzenia odbioru otrzymywanego wsparcia własnoręcznym podpisem (listy obecności, materiałów dydaktycznych, promocyjnych). Postanowienia końcowe 13 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, a dotyczących praw i obowiązków uczestników projektu, decyzje podejmuje Koordynator Projektu Powyższy regulamin udziału w projekcie obowiązuje od dnia 21 października 2013 roku. 2. Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach zmianę regulaminu. Zmiana regulaminu nie powoduj konieczności aneksowania umowy uczestnictwa w projekcie. 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej projektu: Zapoznałam/-em się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuję powyższe warunki uczestnictwa w projekcie.. Data i Podpis uczestnika Projektu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa nr./201 r.

Umowa szkoleniowa nr./201 r. Umowa szkoleniowa nr./201 r. dotycząca udziału w projekcie ZAWODOWCY nowe kwalifikacji dla pracowników MSP z branży transportowej w Wielkopolsce Zwana w dalszej części Umową, zawarta w Poznaniu dnia Firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Zielona Firma, realizowanego przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR

UMOWA SZKOLENIOWA NR UMOWA SZKOLENIOWA NR Zawarta w Bydgoszczy, w dniu... pomiędzy: EKSPERT Maciej Mrozek z siedzibą w Bydgoszczy 85-791, ul. Twardzickiego 60, o numerze NIP: 5541875586, REGON: 092950052 Biuro projektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademia ECDL

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademia ECDL REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia ECDL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w ścieżkach szkoleniowych ECDL START, ECDL APLIKACJE BIUROWE,

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE

KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE realizowanego w ramach Priorytetu VIII "Regionalne kadry gospodarki" Działanie 8.1.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin uczestnictwa w Projekcie MAŁOPOLSKI MULTIPLIKATOR KWALIFIKACJI 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny Kapitał Ludzki;

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAŁOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA II systemowy cykl szkoleń Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona 1 z 5. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZAPROJEKTUJ SUKCES SWOJEJ FIRMY INNOWACYJNE WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE SZANSĄ DLA MAŁOPOLSKICH PROJEKTANTÓW 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Klucz do sukcesu II edycja

Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Klucz do sukcesu II edycja Regulamin rekrutacji na szkolenia w ramach projektu Klucz do sukcesu II edycja 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji Uczestników Projektu w ramach projektu Klucz do sukcesu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU INNOWACYJNE PROCESY REKRUTACYJNE. Numer wniosku KSI SIMIK 07-13: WND-POKL.08.01.01-32-114/12

REGULAMIN PROJEKTU INNOWACYJNE PROCESY REKRUTACYJNE. Numer wniosku KSI SIMIK 07-13: WND-POKL.08.01.01-32-114/12 REGULAMIN PROJEKTU INNOWACYJNE PROCESY REKRUTACYJNE Numer wniosku KSI SIMIK 07-13: WND-POKL.08.01.01-32-114/12 Realizowanego przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE ADAPTACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I KWALIFIKACJI

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE ADAPTACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I KWALIFIKACJI REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE ADAPTACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW I KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001 realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Eko aktywni

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Eko aktywni Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Eko aktywni 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz uczestnictwa w projekcie pt. Eko - aktywni,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.)

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.) REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.) Projekt Projektodawca / Realizator Projektu 1 DEFINICJE Ogólnopolski otwarty projekt szkoleniowy pt. Zielony Hotel realizowany

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ HACCP

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ HACCP REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ HACCP realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Kierowca Zawodowiec. Postanowienia ogólne

Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Kierowca Zawodowiec. Postanowienia ogólne Załącznik nr 13 do umowy na przeprowadzenie szkoleń dofinansowanych z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin / Zasady udziału w projekcie: Kierowca Zawodowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z impactem w przyszłość" 1 Informacje ogólne o projekcie. Nr Projektu POKL.08.01.01-16-035/11

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z impactem w przyszłość 1 Informacje ogólne o projekcie. Nr Projektu POKL.08.01.01-16-035/11 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z impactem w przyszłość" 1 Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w Projekcie określa warunki uczestnictwa, zasady rekrutacji, przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników z dnia 01.09.2014r.

Regulamin rekrutacji uczestników z dnia 01.09.2014r. Regulamin rekrutacji uczestników z dnia 01.09.2014r. ze zmianami z dnia 25.02.2015r. dot. projektu pt. Wsparcie dla zwalnianych z oświaty w województwie kujawsko-pomorskim 1 - Postanowienia ogólne 1. Krajowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim. I. Postanowienia ogólne. Informacje o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim. I. Postanowienia ogólne. Informacje o projekcie REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny pracownik MŚP w regionie podlaskim I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Nr WND-POKL.08.01.01-20-124/13

Bardziej szczegółowo