UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013"

Transkrypt

1 UMOWA SZKOLENIOWA NR../2013 Zawarta w dniu. pomiędzy: CI-COMPUTER Instal S.A z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Forteczna 1 D, Wałbrzych, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , posiadającym NIP , REGON reprezentowaną przez: 1. Ryszard Cichalewski Prezesa Zarządu Zwaną dalej Organizatorem szkolenia a... wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem.... NIP..., REGON..., reprezentowanym przez. zwanym dalej Beneficjentem Pomocy Publicznej PREAMBUŁA Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizacji projektu pt. Nowoczesne kadrowe i księgowe szansą dla dolnośląskich firm, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. Umowa reguluje prawa i obowiązki stron w zakresie uczestnictwa pracowników Beneficjenta Pomocy Publicznej w projekcie realizowanym przez Organizatora. 1. DEFINICJE Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny Kapitał Ludzki; b) Projekcie należy przez to rozumieć projekt pt: Nowoczesne kadrowe i księgowe szansą dla dolnośląskich firm, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw; c) Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej) należy przez to rozumieć Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu; d) Beneficjencie (Organizatorze) należy przez to rozumieć CI-COMPUTER Instal S.A.; e)beneficjencie Pomocy Publicznej należy przez to rozumieć podmiot określony jako strona umowy mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo kierujące swoich pracowników na szkolenia zorganizowane w ramach Projektu, spełniający kryteria uczestnictwa określone we wniosku o dofinansowanie; f) Beneficjencie Końcowym (Uczestniku szkolenia) należy przez to rozumieć pracowników Beneficjenta Pomocy Publicznej zgłoszonych na kurs, związanych z Beneficjentem umową o pracę (powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielcza umowa o pracę), którzy wyrażają chęć uczestnictwa w realizowanym Projekcie

2 oraz dostarczą wymagane dokumenty przed podpisaniem umowy, a w dniu rozpoczęcia szkoleń spełniają kryteria określone w Regulaminie Projektu. g) Kursie / Szkoleniu należy przez to rozumieć: - Szkolenie księgowo - finansowe (72 h) - Szkolenie kadrowe i płacowe (72 h) 2. ZAKRES UMOWY 1) Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizacji Projektu. 2) Szkolenie, o którym mowa w par. 1 odbywać się będzie w miejscu wskazanym przez Organizatora Szkolenia oraz w okresie (terminie), który zostanie podany - przez Organizatora Szkolenia najpóźniej 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kursu. 3) Strony ustalają, że powiadomienie o miejscu i czasie trwania kursu zostanie przekazane telefonicznie, mailowo lub w wersji papierowej przez Organizatora Szkolenia, jak również informacja ta będzie znajdować się na stronie internetowej projektu. Beneficjent Pomocy Publicznej jest bezpośrednio odpowiedzialny za należyte powiadomienie swoich pracowników o terminie i miejscu Szkolenia, zgodnie z treścią powiadomienia do przekazania jakiego zobowiązany jest Organizator Szkolenia. 3. CZAS TRWANIA UMOWY 1) Niniejsza umowa obowiązuje od dnia podpisania przez wszystkie strony do czasu: a) zakończenia kursu, na który zostali zakwalifikowani pracownicy Beneficjenta Pomocy Publicznej oraz, b) wywiązania się Beneficjenta Pomocy Publicznej oraz Beneficjentów Końcowych z wszystkich obowiązków wobec Organizatora Szkolenia określonych w umowie. 4. ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ ORGANIZATORA SZKOLENIA 1) Organizator Szkolenia podejmie wszelkie niezbędne kroki zmierzające ku zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu. 2) W zakresie obowiązków Organizatora Szkolenia będzie leżeć w szczególności: a) Organizacja zajęć szkoleniowych; b) Zapewnienie materiałów szkoleniowych; c) Zapewnienie doświadczonych trenerów z odpowiednim przygotowaniem dydaktycznym do przeprowadzenia szkoleń; d) Zapewnienie sal szkoleniowych dla uczestników kursu; e) Zapewnienie wyżywienia uczestnikom szkolenia; f) Wydanie uczestnikom kursu, którzy wykazali się przynajmniej 80% frekwencją na zajęciach certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia; g) Wystawienie Beneficjentowi Pomocy Publicznej zaświadczenia o wysokości udzielonej pomocy de minimis. 3) W przypadku niemożności przeprowadzenia Szkolenia w wyznaczonym uprzednio terminie lub miejscu, Organizator Szkolenia zobowiązany będzie do poinformowania Beneficjentów Pomocy Publicznej z odpowiednim wyprzedzeniem o tym fakcie. Poinformowanie Beneficjentów Pomocy Publicznej nastąpi w trybie wskazanym w par. 2 ust. 2.

3 5. DANE OSÓB ZGŁASZANYCH NA KURS Beneficjent Pomocy Publicznej oświadcza, iż do uczestnictwa w Projekcie zgłasza następujące osoby zgodnie z Załącznikiem nr 1 ( Formularz zgłoszeniowy ) do niniejszej umowy szkoleniowej. 6. ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ BENEFICJENTA POMOCY PUBLICZNEJ 1) Beneficjent Pomocy Publicznej ma prawo do: a) Zgłoszenia osób na szkolenie; b) Uzyskania informacji nt. przebiegu kursu; c) Wglądu w przekazywane przez siebie dane osobowe i ich poprawiania. 2) Beneficjent Pomocy Publicznej zobowiązuje się do: a) Zgłoszenia pracowników, którzy wezmą udział w szkoleniu oraz przekazania ich danych osobowych wraz z zgodą Beneficjentów Końcowych, wyrażoną na piśmie na przetwarzanie tych danych zgodnie z Regulaminem Projektu i przepisami prawa, jak również zgodą na udostępnianie tych danych innym podmiotom na warunkach określonych w par. 7 pkt. 3 oraz wyrażoną na piśmie zgodą Beneficjentów Końcowych na udział w projekcie; b) Udzielenia zgłoszonym pracownikom zgody na uczestnictwo w zajęciach, w terminach zgodnych z przedstawionym przez Organizatora Szkolenia harmonogramem Kursu; c) Dostarczenia Organizatorowi Szkolenia wszystkich wymaganych przez niego dokumentów, w tym: I dokumentów zgodnych z wymogami Projektu; II aktualnego (nie starszego niż 3 miesiące) dokumentu rejestrowego podmiotu oraz wpisu do KRS (jeśli dotyczy); III sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych (jeśli dotyczy); IV zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go latach. d) Przestrzegania wszystkich warunków wynikających z niniejszej umowy oraz innych dokumentów związanych z projektem oraz wdrażanymi działaniami, w tym w szczególności: I Regulaminu projektu; II Ogólnych wytycznych dotyczących wdrażania Programu. 3) Termin dostarczania wszystkich dokumentów w ramach Projektu Strony uzgadniają na 10 dni kalendarzowych od momentu poinformowania Organizatora Szkolenia o konieczności ich dostarczenia. 4) Beneficjent Pomocy Publicznej ponosi odpowiedzialność solidarną z delegowanymi przez niego uczestnikami Kursu, za szkody wyrządzone przez tychże uczestników. 5) Beneficjent Pomocy Publicznej zobowiązuje się do przechowywania przez okres co najmniej 10 lat dokumentów otrzymanych przez niego w związku z udzieloną pomocą publiczną w ramach niniejszej umowy. 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1) Dane osobowe uczestników szkolenia przetwarzane są przez Instytucję Wdrażającą jaką jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu. 2) Dane osobowe uczestników szkoleń przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z Projektem. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w zakresie wskazanym w art. 7 pkt 2) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) (dalej Ustawa ODO ). 3) Dane osobowe uczestników szkolenia mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z monitoringiem oraz sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4 4) Podanie danych osobowych przez uczestników szkolenia jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu i może być powodem braku udzielenia wsparcia finansowego Beneficjentowi Pomocy Publicznej w ramach Projektu. 5) Uczestnicy szkolenia mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. 8. POMOC PUBLICZNA I ROZLICZENIA FINANSOWE W PROJEKCIE 1) Wartość szkolenia dla 1 osoby wynosi zł brutto (słownie: cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden). 2) Kwota, o której mowa w par. 8 ust. 1 dotyczy jednego pracownika. W przypadku udziału większej liczby osób z jednego przedsiębiorstwa, kwota ta podlega przemnożeniu przez liczbę osób uczestników Kursu. 3) Na szkolenia Beneficjentowi Pomocy Publicznej zostanie udzielona Pomoc de minimis zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L379, z dnia ). 4) Beneficjent Pomocy Publicznej zobowiązuje się do udostępnienia Instytucji Wdrażającej w celach kontrolnych dokumentację potwierdzającą zatrudnienie pracowników delegowanych na Szkolenie. 5) Pomoc de minimis udzielona Beneficjentowi Pomocy Publicznej z tytułu udziału jednego pracownika w Projekcie wynosi zł brutto (słownie: cztery tysiące pięćset czterdzieści jeden). Kwota ta może ulec zmianie w przypadku mniejszych kosztów cząstkowych szkolenia. 6) Pomoc publiczna udzielana Beneficjentowi Pomocy Publicznej w ramach Projektu nie podlega obowiązkowi uprzedniej notyfikacji Komisji Europejskiej o pomocy publicznej udzielanej (art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej). 7) W związku z faktem, iż w ramach realizacji projektu konieczne jest przestrzeganie zasady efektu zachęty zdefiniowanego w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. muszą zostać spełnione dodatkowo poniższe warunki: a) w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw efekt zachęty jest spełniony, gdy zgłoszenie do udziału w Szkoleniu nastąpiło przed podpisaniem umowy szkoleniowej; b) w przypadku dużych przedsiębiorstw dodatkowo musi być spełnione przynajmniej jedno z kryteriów: - rozmiar działań szkoleniowo doradczych zostanie znacząco zwiększony, - zasięg działań szkoleniowo doradczych zostanie znacząco rozszerzony, - całkowita kwota wydana przez przedsiębiorcę na szkolenia/doradztwo zostanie znacząco zwiększona lub - nastąpi znaczne przyspieszenie realizacji działań szkoleniowo doradczych. Duży przedsiębiorca musi zatem posiadać wewnętrzny dokument, z którego wynika, że w rezultacie otrzymanej pomocy, będzie spełniony co najmniej jeden z powyższych warunków, np. analizę wykonalności działań szkoleniowych objętych pomocą na wypadek otrzymania pomocy lub bez jej udziału. Taki dokument powinien zostać sporządzony oraz dostarczony do Biura Projektu przed zgłoszeniem się (przesłaniem formularza zgłoszeniowego) przedsiębiorcy na szkolenie. 8) Podpisując umowę szkoleniową w ramach projektu duży przedsiębiorca deklaruje, iż posiada odpowiedni dokument zapewniający spełnienie co najmniej jednego z kryteriów wymienionych w pkt. 7 b. 9) W przypadku gdy niemożliwe jest uczestnictwo w projekcie zgłoszonego i zakwalifikowanego pracownika, Beneficjent Pomocy może oddelegować na Kurs kolejnego pracownika, który spełnia kryteria uczestnictwa określone w Regulaminie projektu. Niniejsza zmiana może mieć miejsce wówczas, gdy pracownik rezygnujący ze wsparcia nie przekroczył 20% całkowitej liczby godzin Kursu. 10) W przypadku nieuzasadnionego rozwiązania niniejszej umowy przez Beneficjenta Pomocy Publicznej, przekroczenia dopuszczalnej liczby nieobecności przez pracownika Beneficjenta Pomocy Publicznej (20% całkowitej liczby godzin) lub niedostarczenia w terminie 10 dni kalendarzowych od wezwania wymaganych dokumentów w ramach Projektu, pracownicy Beneficjenta Pomocy Publicznej, oddelegowani na szkolenia będące przedmiotem niniejszej umowy, nie uzyskują certyfikatów, zaświadczeń oraz wszelkich innych dokumentów poświadczających ukończenie Kursu.

5 9. WYMIANA INFORMACJI 1) Wymiana bieżących informacji pomiędzy Stronami następuje drogą elektroniczną (mail, faks), albo telefonicznie. 2) Wymiana informacji wpływających na realizację Projektu następuje wyłącznie pisemnie, drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 3) Każda ze stron umowy może zażądać potwierdzenia każdej informacji w sposób opisany w par. 9 ust. 2. Żądanie takie powinno być bezwzględnie spełnione. 4) Wszelką korespondencję do Organizatora Szkolenia należy kierować na adres: CI COMPUTER Instal S.A. (Biuro Projektu Nowoczesne kadrowe i księgowe szansą dla dolnośląskich firm ) ul. Forteczna 1 D Wałbrzych 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1) Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2) W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 3) Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Organizatora Szkolenia. 4) W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej umowy, a postanowieniami umowy o dofinansowanie Projektu, pierwszeństwo będą miały postanowienia umowy o dofinansowanie Projektu, które będą wiążące dla Stron. 5) Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w języku polskim, po jednym dla każdej ze Stron. 6) Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 12. ZAŁĄCZNIKI Załączniki do niniejszej umowy stanowią: 1. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy 2. Załącznik nr 2 Oświadczenie przedsiębiorstwa o przynależności do sektora mikro/małych/średnich/dużych przedsiębiorstw 3. Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 4. Załącznik nr 4 Oświadczenie Beneficjenta Pomocy Publicznej o nieotrzymaniu pomocy na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ubiega się o pomoc publiczną 5. Załącznik nr 5 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis lub kserokopię wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych 6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku decyzji KE 7. Załącznik nr 7 Oświadczenie Beneficjenta Pomocy Publicznej o zapoznaniu się z regulaminem i jego akceptacji 8. Załącznik nr 8 Zaświadczenie o zatrudnieniu delegowanego pracownika 9. Załącznik nr 9 - Kopia aktualnego dokumentu rejestrowego (KRS) lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej firmy (EDG) - nie starszy niż 3 miesiące 10. Załącznik nr 10 Sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (przedsiębiorstwa, których nie dotyczy obowiązek sporządzania sprawozdań, dostarczają stosowne oświadczenie)

6 11. Załącznik nr 11 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie 12. Załącznik nr 12 Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 13. Załącznik nr 13 Regulamin Projektu. miejscowość, data.. miejscowość, data Podpis Organizatora szkolenia. Podpis Beneficjenta Pomocy Publicznej Pieczęć firmy

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawarta w dniu. r. pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA NR. /SK/2014 Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training, ul. Jana III Sobieskiego 9, 39-200 Dębica, działającej na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu 2011 we Wrocławiu pomiędzy:

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu 2011 we Wrocławiu pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu 2011 we Wrocławiu pomiędzy: TAW Polska sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Więziennej 21, 50-118 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA nr... dotycząca udziału w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw Zawarta w w dniu. r. Pomiędzy: Energia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA *Beneficjent Ostateczny podpisuje odrębną umowę dla każdego Uczestnika szkolenia Zawarta w dniu.. pomiędzy: Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy

UMOWA SZKOLENIOWA Nr PREAMBUŁA Profesjonalny Menedżer E-biznesu realizowanego przez Wykonawcę w okresie 01.11.2009 30.09.2011 1 Przedmiot Umowy UMOWA SZKOLENIOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Fundacją Obserwatorium Zarządzania, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-952), ul. Wiertnicza 141, wpisaną do Rejestru w Krajowym Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne Zawarta w Koninie w dniu.. pomiędzy:, z siedzibą w Koninie (62-510), ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Załącznik 7a Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U p t. B U D O W N I C T W O 2 0 2 1 r. profesjonalizacja lubuskich MSP z branży budowlanej realizowanego w Województwie Lubuskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu..

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu.. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca - Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, kod 00-764, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo