PROFESJONALNY FINANSISTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROFESJONALNY FINANSISTA"

Transkrypt

1 A REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNY FINANSISTA Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Profesjonalny Finansista" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw (dalej: Projekt). 2. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Odział Okręgowy w Krakowie (dalej: Projektodawca) na podstawie umowy z WUP Kraków z dnia 7 grudnia 2011 r., nr UDA-POKL, /11-00). 3. Projekt realizowany jest w okresie od r. do r. 4. W ramach Projektu zostaną przeprowadzone następujące szkolenia: a) Kurs dla Głównych Księgowych (204h), b) Kurs dla Średniej Kadry Finansowo Księgowej (120h), c) Kurs Podatki i Rozliczenia z Budżetem (60h), d) Kurs Książka Przychodów i Rozchodów (64h), e) Kurs Kadry i Płace (52h), f) Krótkie Formy Szkoleniowe (32h); 5. Wsparciem zostanie objętych łącznie 460 Mikro i Małych przedsiębiorstw, tj. 570 przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej) i ich pracowników (w rozumieniu 2 pkt. 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju 1

2 Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zatrudnionych na podstawie umów cywilno - prawnych), którzy wykonują swoją pracę w zakresie usług finansowo księgowych i będą zainteresowani podniesieniem własnych kwalifikacji zawodowych lub swoich pracowników. 6. Ogólny nadzór nad realizacją projektu należy do Koordynatora Projektu. Rozdział II Kryteria uczestnictwa 2 W Projekcie uczestniczyć mogą podmioty, które w dniu złożenia formularza rekrutacyjnego spełniają łącznie następujące warunki (dalej uczestnik): a) Są przedsiębiorcami w rozumieniu art. 4 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz z późń. zm.) i posiadają status Mikro lub Małych przedsiębiorstw zgodnie z zapisami Zał. nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (DZ.U.UE L 214 z ), b) Prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, c) Zgłaszane na szkolenia osoby (właściciel lub pracownik) wykonują pracę w zakresie finansów lub księgowości, d) Złożą Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wzór: Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis; Dz. U. Nr 53, poz. 311, Załącznik nr 2) oraz oświadczenie potwierdzające niewykorzystanie limitów pomocowych (Załącznik nr 3); Rozdział III Zasady rekrutacji i kwalifikacji na szkolenia 3 1. Zasady rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń umieszczone są na stronie internetowej Projektodawcy 2. Rekrutacja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniach. 3. Zgłoszenia na konkretne szkolenia można składać osobiście w Biurze Projektu/Oddziale Terenowym, wysyłać mailowo, faksem lub za pośrednictwem poczty na adres: 2

3 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Krakowie Kraków ul. Kazimierza Wielkiego 19 tel. 12/ , , , tel/fax 12/ Oddział Terenowy w Chrzanowie Chrzanów, ul. Piłsudskiego 4 tel/fax 32/ Oddział Terenowy w Nowym Sączu Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 18 tel. 18/ , , fax 18/ Oddział Terenowy w Nowym Targu Nowy Targ, Rynek 5 tel/fax 18/ Oddział Terenowy w Olkuszu Olkusz, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12 tel./fax 32/ Oddział Terenowy w Tarnowie Tarnów, ul. Kopernika 8/2 tel./fax 14/ , , tel. kom Rekrutacja odbywać się będzie w sposób ciągły stosownie do terminów rozpoczęcia poszczególnych szkoleń. Jeżeli ilość osób zgłaszających się do Projektu przekroczy 150 % zakładanej liczby uczestników poszczególnych grup szkoleniowych rekrutacja zostanie zawieszona, o czym Projektodawca poinformuje na swojej stronie internetowej z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 3

4 5. Procedura rekrutacji kandydatów na uczestników szkolenia w Projekcie przedstawia się następująco: a) wypełnienie i złożenie przez przedsiębiorcę formularza rekrutacyjnego wg określonego wzoru (Załącznik nr 1) wraz z załącznikami, w sposób zgodny z zapisami ust. 3, b) weryfikacja formalna złożonego formularza, przyznanie punktów za poszczególne kryteria oceny, c) decyzja o zakwalifikowaniu, d) podpisanie umowy udziału w Projekcie. 6. Datą przyjęcia zgłoszenia jest data wpływu formularza rekrutacyjnego do Biura Projektu/Oddziału Terenowego. 7. Weryfikacji formalnej formularzy dokonuje odpowiedni członek Zespołu Projektowego (Biuro Projektu) lub uprawniony pracownik danego Oddziału Terenowego Kwalifikacje na poszczególne szkolenia prowadzone są w odpowiednich Oddziałach Terenowych Projektodawcy oraz w Biurze Projektu (siedziba Projektodawcy). 2. Kwalifikacja prowadzona jest spośród zgłoszeń, które spełniają kryteria formalne. 3. Zgodnie z założeniami Projektu, podmiot rekrutujący się do Projektu otrzyma następujące wagi punktowe za spełnienie odpowiednich kryteriów: a) status mikroprzedsiębiorstwa: 5 pkt., b) wielkość miejscowości, w której znajduje się główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorcy: do 15 tys. 5 pkt., tys. 3 pkt., tys. - 2 pkt., c) kobiety zgłaszane do udziału w szkoleniach: 3pkt., d) brak udziału w szkoleniach o tematyce związanej z finansami i księgowością w ciągu ostatnich 2. lat poprzedzających dzień złożenia formularza rekrutacyjnego osób zgłaszanych: 3 pkt. 4. Ta sama osoba może skorzystać tylko z jednego szkolenia w ramach niniejszego Projektu. 5. Pracownicy zatrudnieni u jednego pracodawcy nie mogą stanowić więcej niż 20% wszystkich uczestników danego szkolenia realizowanego w ramach Projektu. 6. Wyniki procesu rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej Projektodawcy. 4

5 7. Z przedsiębiorcami zakwalifikowanymi do udziału w Projekcie zostaną podpisane umowy udziału w Projekcie. Rozdział IV Zasady organizacji i uczestniczenia w szkoleniu 5 1. W ramach Projektu zostaną zrealizowane szkolenia zgodnie z 1 ust. 4 niniejszego regulaminu. Szkolenia będą prowadzone w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Chrzanowie, Olkuszu i Nowy Targ zgodnie ze szczegółowymi harmonogramami i programami szkoleń, które umieszczone będą na stronie www Projektodawcy. 2. Szkolenia będą realizowane wg programów zatwierdzonych przez Projektodawcę, w grupach piętnastoosobowych. 3. Szkolenia będą prowadzone w wymiarze od 4. do 8. godzin dziennie. 4. Na każdym spotkaniu uczestnicy szkolenia otrzymają poczęstunek stosowny do czasu trwania zajęć. 5. Uczestnicy otrzymają wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe. 6. W pierwszym dniu zajęć uczestnicy szkolenia otrzymają harmonogram i program kursu, oraz nazwisko i dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za organizację i sprawny przebieg szkoleń. 7. W trakcie realizacji Projektu zostaną przeprowadzone ankiety oceny jakości prowadzonych szkoleń oraz ankiety ewaluacyjne zaraz po zakończeniu szkoleń i w okresie 3-6 miesięcy od zakończenia udziału w Projekcie, nie później niż do r. Wszyscy uczestnicy Projektu zobowiązani są do brania udziału w ww. ankietach. 8. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do: a) terminowego, zgodnego z harmonogramem udziału w zajęciach (potwierdzanego każdorazowo na liście obecności), b) przystąpienia do testów sprawdzających oraz egzaminu końcowego o ile są przewidziane programem danego szkolenia. 5

6 9. Po odbyciu szkolenia oraz zaliczeniu egzaminu końcowego /jeśli program go przewiduje/ uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat wydany przez Projektodawcę. Rozdział V Zasady rezygnacji z udziału w Projekcie 6 1. Uznaje się, że uczestnik szkolenia zrezygnował z uczestnictwa w Projekcie, gdy liczba nieobecności skierowanych przez niego na szkolenia osób przekracza 20% ogólnej liczby zajęć w ramach danej grupy szkoleniowej. 2. W przypadku niedotrzymania z przyczyn leżących po stronie uczestnika warunków dotyczących udzielania pomocy de minimis na szkolenia, uczestnik zwraca całość uzyskanej pomocy wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia pomocy. Rozdział VI Postanowienia końcowe 8 1. Projektodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji zapisów oraz wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. 2. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu. 6

7 Załączniki do regulaminu: Załącznik nr 1 Formularz Rekrutacyjny, Załącznik nr 2 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de mini mis, Załącznik nr 3 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de mini mis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających, Załącznik nr 4 - Instrukcja kwalifikowania do kategorii MŚP. 7

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U p t. B U D O W N I C T W O 2 0 2 1 r. profesjonalizacja lubuskich MSP z branży budowlanej realizowanego w Województwie Lubuskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ NA FALI BĄDŹ EKO! WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji i kwalifikacji Uczestników. - Formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w ch 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie pn. E-PROFESJONALISTA

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. INFORMACJA O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. INFORMACJA O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowocześnie, efektywnie, skutecznie kursy językowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce. 1. INFORMACJA O PROJEKCIE 1. Projekt Nowocześnie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Nauka Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy

REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pożyczkowego Projektu PP z BS w Dębicy REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu Przedsiębiorczy Przedsiębiorca z Bankiem Spółdzielczym w Dębicy 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo