Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL /11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku realizowanym na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw. 2. Organizatorem projektu jest Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk. 3. Projekt realizowany jest w okresie od r. do r. 4. Biuro Projektu Menedżer na miarę XXI wieku mieści na Placu Konstytucji 3 Maja 1, Chojna, Pokój nr Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy z Instytucją Pośredniczącą- Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie. 6. W ramach projektu zakłada się realizację programu szkoleniowego: a. Szkolenie Zarządzanie zasobami ludzkimi b. Szkolenie Coaching i intermentoring sposobem na długoterminowy rozwój przedsiębiorstwa c. Szkolenie Elastyczne formy zatrudnienia d. Szkolenie Przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy. 7. Szkolenia organizowane są według harmonogramu ustalonego we wniosku o dofinansowanie nr POKL / Regulamin określa: - kryteria uczestnictwa w projekcie - kryteria dofinansowania szkoleń - procedurę rekrutacji i selekcji uczestników do udziału w projekcie - zasady organizacji szkoleń - zasady uczestnictwa w szkoleniach - monitoring uczestników projektu - postanowienia końcowe.

2 2. KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. W projekcie mogą brać udział: przedsiębiorcy 1 oraz pracownicy pracujący na stanowiskach kierowniczych mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw posiadający jednostkę organizacyjną/zatrudnieni/zamieszkali na terenie woj. zachodniopomorskiego działający w branży turystycznej. 2. Przedsiębiorstwa nieuprawnione do otrzymania pomocy publicznej są wyłączone z udziału w projekcie (zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) tzn., że pomoc publiczna nie może być udzielona: a. na pokrycie wydatków kwalifikowalnych związanych z działalnością, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. a i b rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008; b. podmiotom, o których mowa w art. 1 ust. 6 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 oraz wypłacona podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem lub ze wspólnym rynkiem (rynkiem wewnętrznym) zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Pomocy publicznej udziela się we wszystkich sektorach gospodarki, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 1 ust. 3 lit. a d rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/ Liczba uczestników projektu jest ograniczona. W projekcie udział weźmie w sumie 60 uczestników. 3. KRYTERIA DOFINANSOWANIA SZKOLEŃ 1. Szkolenia współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pozostałą część kosztów stanowi wkład prywatny pieniężny wnoszony na wyodrębniony rachunek bankowy Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o przez przedsiębiorstwo kierujące pracowników na szkolenie lub przedsiębiorcę zgłaszającego się do udziału w projekcie. 2. Przedsiębiorcy płacą za szkolenie 20% mikro i małe oraz 30% średnie przedsiębiorstwa kosztów szkolenia za jedną osobę. 3. Przedsiębiorcy mogą zapisać się do udziału w projekcie poprzez dostarczenie kompletu wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej realizatora projektu 4. PROCEDURA REKRUTACJI I SELEKCJI UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 1. Rekrutacja ma charakter ciągły. Potrwa od stycznia 2012r. 1 Zgodnie z Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807).

3 2. Terminy przyjmowania zgłoszeń umieszczane są na bieżąco na stronie internetowej realizatora projektu 3. Etapy rekrutacji Proces rekrutacji obejmuje następujące etapy: KROK I Zapoznanie się z Regulaminem projektu na stronie internetowej realizatora projektu. KROK II Zgłoszenie pracowników na szkolenia następuje poprzez dostarczenie następujących dokumentów: a. Formularz zgłoszeniowy wraz z analizą motywacji b. Oświadczenie uczestnika projektu potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu c. Formularz informacji o pomocy publicznej d. Kserokopia sprawozdania finansowego za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości, potwierdzona za zgodność z oryginałem (tylko w przypadku średnich przedsiębiorstw). Wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej realizatora projektu i w biurze projektu w wersji drukowanej. Złożenie wymaganych ww. dokumentów przez beneficjentów pomocy (przedsiębiorców) kwalifikuje ich do otrzymania pomocy publicznej. KROK III Weryfikacja poprawności formularzy i spełnienia kryteriów formalnych (wielkość i siedziba firmy, branża i inne), wstępna kwalifikacja do poszczególnych grup szkoleniowych. Osoby, które nie wyrażają zgody na przetwarzanie danych osobowych nie mogą brać udziału w szkoleniach. KROK IV Po wstępnej weryfikacji zgłoszeń zostanie stworzona lista potencjalnych uczestników projektu. W każdym etapie rekrutacji planowane jest, iż liczba zgłoszonych do udziału w projekcie spełniających wymagania formalne nie przekroczy 120% planowanej liczby uczestników. KROK V Do I etapu rekrutacji zostaną zakwalifikowane osoby spełniające kryteria formalne. KROK VI Następnie kandydaci na Uczestników Projektu spotkają się z Komisją Rekrutacyjną, która na podstawie analizy motywacji w formularzu zgłoszeniowym oceni ich predyspozycję, motywację i potrzebę udziału w projekcie O wynikach rekrutacji kandydaci i przedsiębiorstwa zostaną poinformowani telefonicznie. 4. Zasady przyjmowania zgłoszeń Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą do momentu pozytywnego zakwalifikowania 6 grup po średnio 10 osób. Wysłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału w projekcie. 5. Zasady kwalifikacji na szkolenia Kwalifikacji Uczestników na szkolenia dokona Komisja Rekrutacyjna biorąc pod uwagę poniższe kryteria, zaznaczone w zgłoszeniu preferencje i możliwość realizacji przez Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. wskaźników projektu, założonych we wniosku o dofinansowanie.

4 Weryfikacja otrzymanych zgłoszeń następuje na podstawie określonych kryteriów i wskaźników: przedsiębiorcy działający na terenie woj. zachodniopomorskiego przedsiębiorcy z branży turystycznej pracownicy stanowisk kierowniczych kategoria/wielkość przedsiębiorstwa (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) poprawne i kompletne wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych, terminowe i kompletne dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów i dokonanie opłaty-wkładu prywatnego za szkolenia miejsce zatrudnienia lub zamieszkania pracowników na terenie woj. zachodniopomorskiego zatrudnienie na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracy wydanie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 1. Warunkiem uruchomienia zajęć jest zebranie grupy średnio 10 osób. 2. Do projektu w wyniku procesu rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 60 osób, w tym: - 34 osób z mikroprzedsiębiorstw, - 16 osób z małych przedsiębiorstw osób ze średnich przedsiębiorstw - co najmniej 60% kobiet 6. Wyniki rekrutacji 3. Organizator projektu poinformuje o wynikach rekrutacji telefonicznie. 4. Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowani i zobowiązani do podpisania umowy szkoleniowej i dostarczenia w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów, w tym potwierdzenia dokonania wpłaty wkładu prywatnego. 5. ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ 1. Szkolenia realizowane będą w terminach przewidzianych w harmonogramie projektu (od maja 2012 r do października 2012r). 2. Szkolenia organizowane będą w grupach średnio 10-osobowych. 3. Szkolenia odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalanym dla każdej grupy i przekazywanym Uczestnikom wraz z informacją o kwalifikacji na szkolenia. Szkolenie Zarządzanie zasobami ludzkimi obejmuje 64 h Szkolenie Coaching i intermentoring sposobem na długoterminowy rozwój przedsiębiorstwa obejmuje 32 h Szkolenie Elastyczne formy zatrudnienia obejmuje spotkanie 8h Szkolenie Przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy obejmuje spotkanie 8h. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie szkolenia oraz miejscu szkolenia. Uczestnicy będą o zmianach informowani na bieżąco i każdorazowo przekazany im zostanie nowy aktualny harmonogram. 5. Uczestnicy otrzymują poczęstunek oraz obiad podczas szkoleń. 6. Po zakończeniu szkolenia i spełnieniu wymaganych obecności na szkoleniu, zaliczeniu testów kompetencyjnych, uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu. 6. ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

5 1. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do: - regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach - potwierdzania uczestnictwa każdorazowo na liście obecności - zaliczania testów okresowych - weryfikujących postępy w nauce - wypełniania ankiet związanych z oceną szkoleń i ewaluacją projektu - uczestniczenia w całym cyklu szkoleniowym 2. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn innych niż zdarzenia losowe (tj. zależnych od uczestnika projektu) przedsiębiorstwo może zostać wezwane do zwrotu kosztów szkolenia zaplanowanych w projekcie. 7. MONITORING UCZESTNIKÓW PROJEKTU 1. Uczestnicy projektu zobowiązani są do informowania Organizatora szkoleń o ewentualnych zmianach w formie i czasie zatrudnienia w trakcie trwania kursu. 2. Uczestnicy zobowiązani są do udziału we wszystkich ankietowych badaniach dotyczących ich sytuacji zawodowej przeprowadzanych zarówno przez Organizatora, Instytucję Wdrażającą oraz instytucje upoważnione. 3. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczanych przez Organizatora, w tym ankiet dotyczących oceny projektu i jego rezultatów. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem r. (ostatnia aktualizacja dn. 06 sierpnia br.) 2. Organizator zastrzega sobie prawo do uzupełniania oraz wprowadzania zmian do regulaminu w trakcie trwania projektu. 3. Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu i na stronie internetowej realizatora projektu. 4. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga kierownictwo Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. o zgodnie z wytycznymi Instytucji Wdrażającej odnośnie realizacji umowy o dofinansowanie projektu.

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja. I. Postanowienia ogólne. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja. I. Postanowienia ogólne. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W STUDIACH PODYPLOMOWYCH MBA w ramach projektu Podyplomowa Akademia MBA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W STUDIACH PODYPLOMOWYCH MBA w ramach projektu Podyplomowa Akademia MBA 1 Postanowienia ogólne 1) Projekt Podyplomowa Akademia MBA realizowany jest przez Wnioskodawcę/ Organizatora, czyli WyŜszą Szkołę Zarządzania inaczej zwaną WyŜszą Szkołą Zarządzania / Polish Open University

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13

Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13 Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13 REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W KURSACH ZAWODOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PROJEKTU SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PROJEKTU SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin stosuje się do projektu Nowe umiejętności nowe możliwości realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w ch 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie pn. E-PROFESJONALISTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U p t. B U D O W N I C T W O 2 0 2 1 r. profesjonalizacja lubuskich MSP z branży budowlanej realizowanego w Województwie Lubuskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR

UMOWA SZKOLENIOWA NR UMOWA SZKOLENIOWA NR Zawarta w Bydgoszczy, w dniu... pomiędzy: EKSPERT Maciej Mrozek z siedzibą w Bydgoszczy 85-791, ul. Twardzickiego 60, o numerze NIP: 5541875586, REGON: 092950052 Biuro projektu: Ośrodek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Świętokrzyska Akademia przewozu materiałów niebezpiecznych - ADR, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skonfigurowani @dministratorzy w MMSP branży ICT w Wielkopolsce W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauczanie z pasją! I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt Nauczanie z pasją realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX, Działania

Bardziej szczegółowo