Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie"

Transkrypt

1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie informatyczne w budownictwie, zwanego dalej Projektem. 2. Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, zwaną dalej Projektodawcą. 3. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Celem projektu jest wsparcie 180 mikro i małych przedsiębiorstw - zwanych dalej Przedsiębiorstwami - z branży budowlano-montażowej z terenu województwa zachodniopomorskiego w postaci szkoleń dla 250 właścicieli i/lub pracowników tych Przedsiębiorstw, dalej zwanych Uczestnikami Projektu. 6. W projekcie założono udział min. 50% przedsiębiorstw, które dotychczas nie otrzymały wsparcia w ramach Poddziałania 8.1.1, udział min. jednej firmy, która powstała w wyniku wsparcia z Działania 6.2 lub Poddziałania oraz udział 30% osób w wieku 50+, niepełnosprawnych, osób z wykształceniem maks. średnim lub kobiet, przy czym kobiety będą stanowiły min. 15% Uczestników Projektu. 7. Biuro Projektu mieści się przy ul. Energetyków 9 lok , Szczecin. 8. Informacje dot. realizacji Projektu zamieszczone są na stronie internetowej: 9. Projekt jest realizowany zgodnie z regułami i zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa w zakresie wdrażania EFS i realizacji projektów PO KL, przepisów UE, postanowieniami umowy o dofinansowanie, dokumentacją konkursową do działania 8.1 PO KL, wytycznymi Instytucji Pośredniczącej II stopnia PO KL i Instytucji Zarządzającej PO KL. Zakres wsparcia 2 1. Wsparcie w ramach Projektu obejmuje następujące dofinansowane w 100% szkolenia: 1) Środowisko CAD - poziom podstawowy 17 edycji po 40 godz. lekcyjnych dla 170 Uczestników Projektu. 2) Środowisko CAD - poziom zaawansowany - 17 edycji po 30 godz. lekcyjnych dla 170 Uczestników Projektu. 3) Kosztorysowanie 4 edycje po 30 godz. lekcyjnych dla 40 Uczestników Projektu. Strona 1 z 5

2 4) Edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, tworzenie prezentacji - 4 edycje po 40 godz. lekcyjnych dla 40 Uczestników Projektu. 2. Wsparcie jest udzielane zgodnie z zasadami pomocy de minimis. 3. Szkolenia mogą odbywać się w Szczecinie, Koszalinie lub innym mieście województwa zachodniopomorskiego pod warunkiem zebrania grupy szkoleniowej liczącej min. 10 osób. 4. Przedsiębiorstwo może skierować uczestnika/ów na jeden z następujących modułów szkoleniowych: 1) Środowisko CAD - poziom podstawowy i Środowisko CAD - poziom zaawansowany - obowiązkowo po ukończeniu szkolenia Środowisko CAD - poziom podstawowy i pozytywnym wyniku egzaminu końcowego, chyba że uczestnik posiada świadectwo zdania autoryzowanego egzaminu Autodesk - w takim przypadku uczestnik bierze udział w dwóch szkoleniach Środowisko CAD - poziom zaawansowany. Projektodawca dokonuje ostatecznej kwalifikacji Uczestnika Projektu do grupy szkoleniowej na poziomie zaawansowanym. 2) Kosztorysowanie. 3) Edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, tworzenie prezentacji. Rekrutacja 3 1. Zgłoszenia uczestnika/ów na szkolenie dokonuje Przedsiębiorstwo. 2. W celu zgłoszenia uczestnika/ów należy dostarczyć następujące dokumenty zgłoszeniowe: 1) Uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa wraz z załącznikami. 2) Uzupełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu. 3) Uzupełniony i podpisany formularz oświadczenia Uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 4) Uzupełniony i podpisany formularz potwierdzenia zatrudnienia. 5) Uzupełniony i podpisany formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 6) Dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa takie jak: a) Wpis do CEIDG/KRS. b) Zaświadczenie o nadaniu REGON. 7) Dokumenty potwierdzające sytuację finansową przedsiębiorstwa: a) Kopie następujących dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę/y za trzy ostatnie lata obrotowe: bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa oraz rachunek przepływów pieniężnych i opinia biegłego rewidenta jeśli przedsiębiorstwo jest zobowiązane odrębnymi przepisami do badania sprawozdania finansowego Strona 2 z 5

3 - dotyczy przedsiębiorstw sporządzających dokumenty zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późn. zm. b) Kopie PIT potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę/y za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z potwierdzeniem złożenia we właściwym Urzędzie Skarbowym/zaświadczenie o wysokości przychodów i dochodów podatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjętych do podstawy opodatkowania/oświadczenie wg wzoru. 8) Pełnomocnictwa, jeśli są wymagane. 3. Przedsiębiorstwa, do których jest skierowany projekt powinny - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku - zaliczać się do jednego z poniższych segmentów: 1) Mikro przedsiębiorstw. 2) Małych przedsiębiorstw. 4. Przedsiębiorstwa, do których jest skierowany projekt, powinny spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku, dotyczącego otrzymania pomocy de minimis. 5. Formularze, o których mowa w ust. 2, pkt. 1 5 są dostępne na stronie 6. Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy: 1) Formularze, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 5 przesłać elektronicznie na adres a następnie, po otrzymaniu informacji o ich pozytywnej weryfikacji wraz z pozostałymi dokumentami złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na adres Biura Projektu. 2) Oryginały dokumentów zgłoszeniowych należy dostarczyć w formie przewidzianej powyżej w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o ich pozytywnej weryfikacji. W przypadku niedostarczenia oryginałów dokumentów w terminie, za datę przyjęcia zgłoszenia uznaje się datę wpływu oryginałów dokumentów do Biura Projektu. 7. Komplet dokumentów zgłoszeniowych powinien być dostarczony do Biura Projektu najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia. 8. Niekompletne dokumenty zgłoszeniowe, jak również dokumenty zgłoszeniowe dostarczone w sposób inny, niż wymagany, będą odrzucane ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych, z możliwością ich ponownego złożenia w wymaganym terminie oraz zgodnie z wymaganymi warunkami 9. Projektodawca w celu prawidłowej realizacji Projektu może zażądać od Przedsiębiorstwa i/lub Uczestnika Projektu dodatkowych dokumentów, nie określonych w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie. 1. W szkoleniu może uczestniczyć osoba, która: 1) Ukończyła 18 lat. 4 Strona 3 z 5

4 2) Jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę/jest właścicielem Przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w branży budowlano montażowej na terenie województwa zachodniopomorskiego. 2. O zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie: 1) Branża, w której działa Przedsiębiorstwo. 2) Wielkość Przedsiębiorstwa. 3) Wartość udzielonej Przedsiębiorstwu pomocy de minimis z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 4) Data i godzina wpływu kompletu dokumentów zgłoszeniowych do Biura Projektu. 5) Spełnienie założeń projektu w zakresie opisanym w par. 1 ust. 5. Oznacza to, że grupy szkoleniowe będą tworzone w taki sposób, aby założenia projektu były realizowane w przewidzianym zakresie zgodnie z upływem czasu. 3. Przedsiębiorstwo po zakwalifikowaniu wskazanych przez nie Uczestników Projektu jest zobowiązane: 1) Zawrzeć umowę szkoleniową w terminie wskazanym przez Projektodawcę. 2) Umożliwić udział w szkoleniu zgłoszonym przez nie Uczestnikom Projektu w terminach, do których zostali zakwalifikowani. 3. Rekrutacja będzie odbywała się w sposób ciągły. Po zamknięciu listy podstawowej (250 osób), pozostałe osoby zostaną wpisane na listę rezerwową. 4. Osoby z listy rezerwowej zostaną zakwalifikowane na szkolenie w przypadku gdy Uczestnik Projektu z listy podstawowej zrezygnuje z udziału w szkoleniu lub nie potwierdzi uczestnictwa w szkoleniu w wyznaczonym terminie. Obowiązki Uczestników Projektu 5 1. Każdy Uczestnik Projektu jest zobowiązany do: 1) Systematycznego uczestnictwa w zajęciach zgodnie z harmonogramem, punktualności, aktywności i zachowania zgodnie z zasadami współżycia społecznego. 2) Uczestnictwa w minimum 90% godzin szkolenia określonych w par. 2 pod rygorem skreślenia z listy Uczestników Projektu. 3) Rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami wykładowców. 4) Przystąpienia do testów sprawdzających i egzaminów końcowych. 5) Udostępnienia niezbędnych danych i wypełniania wszelkich dokumentów, wskazanych przez Projektodawcę i w terminach przez niego określonych, związanych z monitoringiem, kontrolą i ewaluacją Projektu w trakcie jego trwania, a także po jego zakończeniu. Strona 4 z 5

5 6) Niezwłocznego informowania Projektodawcy o zmianie danych osobowych i statusu na rynku pracy oraz innych danych mogących mieć wpływ na realizację Projektu. 7) Informowania Projektodawcy o rezygnacji lub zmianie terminu szkolenia najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. 8) Potwierdzania obecności na zajęciach na listach obecności, potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych, promocyjnych, podręczników, możliwości skorzystania z cateringu itp. Postanowienia końcowe 6 1. Projektodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji umowy o dofinansowanie podpisanej z WUP w Szczecinie, a także w przypadku pisemnego zalecenia wprowadzenia określonych zmian ze strony WUP w Szczecinie bądź innych organów lub instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji Projektu. 2. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Projektodawcy. 3. Projektodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie z WUP w Szczecinie. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1-3 Uczestnikowi Projektu nie przysługują żadne roszczenia wobec Projektodawcy. 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Uczestnictwa w Projekcie mają zastosowanie postanowienia umowy szkoleniowej, odpowiednie reguły i zasady wynikające z przepisów prawa w zakresie wdrażania EFS i realizacji projektów PO KL, przepisów UE, postanowieniami umowy o dofinansowanie, dokumentacji konkursowej do Działania 8.1 Po KL, wytyczne Instytucji Pośredniczącej II stopnia PO KL i Instytucji Zarządzającej PO KL oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. Strona 5 z 5

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w ch 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie pn. E-PROFESJONALISTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL.06.01.01-06-038/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie (zwany dalej Regulaminem ) Strona 1 POSTANOWIENIA OGOLNE 1. 1. Regulamin określa zakres wsparcia, warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kompetencje językowe kluczem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Kwalifikacje na czasie realizowanym w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo