REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2, realizowany przez Provider PPHU Paweł Ceńkar w partnerstwie z H-consulting Wojciech Hołowacz na podstawie umowy nr WND-POKL /11-00, zawartej z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizator szkoleń podmiot odpowiedzialny w projekcie za szkolenia, tj.: Provider PPHU Paweł Ceńkar Biuro projektu siedziba biura projektu mieszcząca się pod adresem: ul. Biskupia 11, Wrocław, pok Samozatrudniony - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, nie zatrudniająca pracowników 1. Mikroprzedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające od 2 do 9 pracowników włącznie, którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo zatrudniające od 10 do 49 pracowników włącznie, którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwo przedsiębiorstwo, które zatrudnia od 50 do 249 pracowników włącznie, i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR. Kwalifikator MSP online jest dostępny pod adresem: (w kwalifikatorze osoby samozatrudnione są traktowane jako mikroprzedsiębiorstwo). Więcej informacji nt. definicji MSP można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: w zakładce Dofinansowanie > Kwalifikator MSP. 1 Osobę prowadzącą działalność gospodarczą, zatrudniającą pracowników należy traktować jako przedsiębiorstwo i wykazać (w zależności od liczby zatrudnianych pracowników) jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Strona 1 z 7

2 Kandydat osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie na podstawie zasad ujętych w Regulaminie Projektu. Uczestnik projektu osoba bezpośrednio korzystająca z udzielonego wsparcia w ramach projektu czyli uczestnik szkoleń. Przedsiębiorstwo delegujące pracownika na szkolenie (Beneficjent pomocy) przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.). Strona internetowa Projektu strona na której umieszczone będą informacje dotyczące Projektu, tj. Pomoc de minimis stanowi szczególną kategorię bezgotówkowego wsparcia udzielanego przez państwo, gdyż uznaje się, że ze względu na swą małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. Zasady udzielania pomocy de minimis określa Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy de minimis. Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. EUR w okresie 3 kolejnych lat podatkowych, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego 100 tys. EUR. 2 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1) Celem projektu jest podwyższenie lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych w dziedzinie zarządzania projektami według metodyki PRINCE2 przez 140 przedsiębiorców i/lub ich pracowników (67 kobiet, 73 mężczyzn), reprezentujących minimum 90 mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw z terenu województwa dolnośląskiego. 2) Okres realizacji projektu: ) Projekt przewiduje 10 edycji szkoleń o charakterze otwartym na poziomie PRINCE2 Foundation. Każda edycja szkoleń obejmuje: 24 godziny szkoleniowe, w tym następujące zagadnienia: Dzień 1. Wprowadzenie do PRINCE2; Struktura metodyki PRINCE2; Pryncypia Proces Przygotowania Projektu (PP); Temat Organizacja; Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem (ZS). Dzień 2. Główne zagadnienia: Proces Inicjowania Projektu (IP); Temat Uzasadnienie biznesowe; Temat Jakość; Temat Plany; Temat Ryzyko; Proces Zarządzanie Końcem Etapu (KE); Temat Postępy; Proces Sterowanie Etapem; Temat Zmiana. Dzień 3. Główne zagadnienia: Proces Zarządzania Dostarczaniem Produktów (DP); Proces Zamykanie Projektu; Projekt i otoczenie projektu. Egzamin certyfikujący na poziomie PRINCE2 Foundation. 3 Strona 2 z 7

3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie, zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury kwalifikacji kandydatów do udziału w Projekcie, warunki organizacji szkoleń i przystąpienia do egzaminu certyfikującego, a także procedury postępowania w przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie w trakcie trwania zajęć. 2) Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem, należy do Kierownika projektu i Koordynatora ds. Rekrutacji. 4 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1) Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba, spełniająca łącznie następujące kryteria: a) Jest przedsiębiorcą lub pracownikiem, zamieszkującym lub pracującym na terenie województwa dolnośląskiego. Za przedsiębiorcę uznaje się osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą we własnym imieniu oraz wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Za pracownika uznaje się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy). b) Jest delegowana do udziału w projekcie przez przedsiębiorstwo, które: Jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem. Posiada jednostkę organizacyjną na terenie województwa dolnośląskiego. Nie wykorzystało limitu pomocy de minimis i nie przekroczy go uwzględniając pomoc de minimis otrzymaną w ramach Projektu. c) Podpisała oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz Deklarację uczestnictwa w Projekcie. 2) O spełnieniu ww. kryteriów będzie decydował Organizator Szkoleń na podstawie dokumentów dostarczonych na etapie rekrutacji. 3) W przypadku wątpliwości lub nieścisłości Organizator Szkoleń zastrzega sobie prawo zwrócenia się z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów, poświadczających spełnienie powyższych kryteriów. 5 REKRUTACJA 1) Rekrutacja do projektu prowadzona będzie dla każdej edycji szkoleń z osobna. 2) Terminy rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zgłoszeń do poszczególnych edycji szkoleń będą publikowane na stronie internetowej projektu oraz za pośrednictwem ogłoszeń zamieszczonych w Internecie (m.in. na stronie Strona 3 z 7

4 3) Aby wziąć udział w projekcie należy, w terminie wyznaczonym przez Organizatora Szkoleń, dostarczyć do Biura projektu komplet poprawnie wypełnionych dokumentów: a) Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa. b) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z oświadczeniem przedsiębiorców, którzy mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, o udostępnieniu do wglądu sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych w celu weryfikacji danych w części B Formularza. c) Oświadczenie o pomocy de minimis jaką przedsiębiorstwo otrzymało w okresie bieżącego roku podatkowego oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych. d) Oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu rejestrowego (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dostarczeniem Organizatorowi Szkoleń). e) Formularz zgłoszeniowy kandydata. f) Zaświadczenie o zatrudnieniu (jeśli dotyczy). 4) Organizator Szkoleń zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności, aby wszystkie dane zawarte we wnioskach przedsiębiorców, były należycie archiwizowane i zabezpieczone przed niepowołanym dostępem osób trzecich. 5) Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Biuro projektu Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami ul. Biskupia 11, pok Wrocław 6) O terminowym wniesieniu dokumentów decyduje data wpływu. 7) W projekcie (w ramach wszystkich edycji szkoleń) może wziąć udział maksymalnie sześciu uczestników projektu delegowanych przez jedno przedsiębiorstwo. 8) Wszystkie przedsiębiorstwa zgłaszające więcej niż jednego kandydata nie mogą delegować łącznie więcej niż 60 osób w ramach projektu. 9) W przypadku, gdy przedsiębiorstwo zgłosiło do projektu więcej niż jednego kandydata i nie ma możliwości zakwalifikowania wszystkich (zgodnie z ust. 7 i 8), w pierwszej kolejności będą brani pod uwagę kandydaci znajdujący się na wyższych pozycjach na Liście oddelegowanych osób do udziału w szkoleniach będącej załącznikiem nr 1 do Formularza Zgłoszeniowego Przedsiębiorstwa, pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów rekrutacji. 10) W momencie (dzień, godzina) rejestracji kompletu dokumentów rekrutacyjnych kandydata, zostanie mu nadany unikatowy numer rekrutacyjny, którym Organizator będzie się posługiwał w procesie kwalifikacji i podczas udziału uczestnika w projekcie. 11) Złożone przez kandydatów dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi. 12) Organizator Szkoleń zastrzegają sobie prawo zmiany terminu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i kwalifikacyjnego w przypadku niewystarczającej liczby kandydatów na szkolenie lub wyczerpania miejsc. Strona 4 z 7

5 6 KWALIFIKACJA 1) Kwalifikacja uczestników do projektu będzie polegała na kontroli kolejno następujących kryteriów: a) dostępności miejsc zgodnie ze wskaźnikami ilościowymi realizacji Projektu. b) analizie kolejności zgłoszeń (poprawnie wypełnionych kompletów dokumentów). 2) Na podstawie ww. kryteriów, po zamknięciu naboru zgłoszeń, dla każdej edycji szkoleń zostanie opracowana Lista rankingowa uczestników projektu. 3) W przypadku, gdy liczba chętnych, spełniających kryteria uczestnictwa przewyższy liczbę dostępnych w danej edycji szkoleń miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa. 4) W przypadku rezygnacji uczestnika projektu, osoba z listy rezerwowej ma prawo wstąpić w miejsce rezygnującego według kolejności, w jakiej znajduje się na liście rezerwowej, z zachowaniem zgodności ze wskaźnikami ilościowymi realizacji projektu. 5) W pierwszym dniu szkolenia każdy uczestnik zobowiązany jest podpisać Deklarację uczestnictwa w projekcie wraz z Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 6) Zgłoszenia osób, które nie dostaną się na daną edycję szkoleń będą brane pod uwagę jako pierwsze podczas kwalifikacji w kolejnej edycji szkoleń. 7) Wyniki kwalifikacji będą każdorazowo zamieszczone na stronie internetowej Projektu. Szczegóły nt. udziału w szkoleniu (terminie rozpoczęcia, miejscu odbywania się szkoleń) zostaną przesłane beneficjentom pomocy i uczestnikom projektu na wskazane w formularzach zgłoszeniowych adresy owe. 8) Po zakwalifikowaniu do Projektu uczestnik wypełnia ankietę potrzeb szkoleniowych. 7 UDZIAŁ W PROJEKCIE 1) Niezwłocznie po zakwalifikowaniu kandydata do uczestnictwa w projekcie (ukazaniu się Listy rankingowej uczestników projektu), Przedsiębiorstwo które oddelegowało osobę, podpisuje z Organizatorem Szkoleń Umowę Szkoleniową (w dwóch egzemplarzach). Umowa Szkoleniowa jest potwierdzeniem przyjęcia Uczestnika do projektu oraz udzielenia pomocy de minimis. Jeden z egzemplarzy Umowy Szkoleniowej wraz z zaświadczeniem o udzieleniu pomocy de minimis zostaje przekazany Przedsiębiorstwu delegującemu osobę do udziału w projekcie. 2) Podpisanie Umowy Szkoleniowej jest warunkiem koniecznym uczestniczenia w projekcie. 3) Uczestnik projektu zobowiązany jest do: a) Wypełnienia i podpisania na etapie składania dokumentów rekrutacyjnych Formularza zgłoszeniowego. b) Podpisania w pierwszym dniu szkolenia Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. c) Regularnego i punktualnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzonego osobistym podpisem na liście obecności. Opuszczenie przez Uczestnika projektu więcej niż 20% czasu trwania zajęć zostanie potraktowane jako rezygnacja z dalszego uczestnictwa w projekcie. d) Przystąpienia do egzaminu certyfikującego. Strona 5 z 7

6 e) Wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu i monitoringiem, które będą przeprowadzone w celu sprawdzenia skuteczności udzielonego wsparcia. f) Powiadamiania Organizatora szkoleń o jakichkolwiek zmianach sytuacji życiowej związanej z uczestnictwem w projekcie (np. zmiana miejsca zamieszkania, choroba lub wyjazd uniemożliwiające uczestnictwo w szkoleniu itp.). 4) Nie dotrzymanie zobowiązań określonych w pkt. 3 może skutkować skreśleniem z listy Uczestników projektu. 5) Każdy uczestnik zakwalifikowany do udziału w projekcie otrzyma wsparcie w postaci: 24 godzin szkoleniowych Kompletu materiałów szkoleniowych (w tym podręcznika do PRINCE2) Egzaminu certyfikującego 6) Projekt przewiduje realizację dziesięciu edycji szkoleń w terminach: Edycja I: Edycja II: Edycja III: Edycja IV: Edycja V: Edycja VI: Edycja VII: Edycja VIII: Edycja IX: Edycja X: ) Wskazane powyżej terminy szkoleń w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie. 8) Grupa szkoleniowa może liczyć od 12 do 16 osób (średnio 14 osób w edycji). 9) Każde ze szkoleń trwa 24 godz. szkoleniowe. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze w trybie weekendowym (8 godz. szkoleniowych). Organizator Szkoleń dopuszcza możliwość zorganizowania szkoleń w godzinach pracy dla zainteresowanych, pod warunkiem zrekrutowania wymaganej minimalnej liczby osób do grupy szkoleniowej. 10) Szkolenia odbywają się w języku polskim. 11) Zajęcie będę organizowane w wybranych miastach na terenie województwa dolnośląskiego, w zależności od zgłoszeń kandydatów. 12) Każde szkolenie będzie przeprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską. 13) Organizatorzy zapewniają zaplecze lokalowe, techniczne i kadrowe, niezbędne do realizacji projektu. 14) Uczestnik, który ukończy szkolenie otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Uczestnik, który zda egzamin certyfikujący otrzyma certyfikat PRINCE2 Foundation. 15) Uczestnictwo w projekcie nie upoważnia Beneficjenta Pomocy do czynności kontrolnych wobec Organizatora Szkoleń. Strona 6 z 7

7 8 FINANSOWANIE UDZIAŁU W PROJEKCIE 1) Szkolenia dla Uczestników Projektu są bezpłatne. 2) Udział w projekcie jest finansowany w 100% w formie pomocy de minimis dla przedsiębiorstwa delegującego osobę na szkolenie. 3) Organizator szkoleń jako podmiot udzielający pomocy de minimis, na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, wyda Beneficjentowi Pomocy, po podpisaniu umowy szkoleniowej, zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2007 r. nr 53, poz. 354). 4) Wartość pomocy de minimis na jednego Uczestnika Projektu wynosi 5.672,86 zł. 9 REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU 1. Uczestnik projektu bądź przedsiębiorstwo delegujące go na szkolenie może zrezygnować z udziału w projekcie w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, przesyłając Organizatorowi Szkoleń oświadczenie o rezygnacji na piśmie. Rezygnacja w tym przypadku nie wiąże się z obciążaniem przedsiębiorstwa żadnymi kosztami. Fakt rezygnacji musi zostać potwierdzony przez Organizatora Szkoleń. 2. Rezygnacja przez Uczestnika Projektu w innym trybie niż określony w ust. 1 z udziału w projekcie oznacza obciążenie Przedsiębiorstwa go delegującego (Beneficjenta pomocy) zobowiązaniem do zwrotu całkowitych kosztów szkolenia przypadających na uczestnika, określonych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (pomoc de minimis + jednostkowe koszty ogólne projektu), w formie przelewu pieniężnego na wskazany rachunek, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wezwania do zapłaty. 3. Koszty o których mowa w ust. 2 wynoszą 8.155,14 zł na jednego Uczestnika Projektu. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1) Zabronione jest dokonywanie modyfikacji dokumentów rekrutacyjnych. 2) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. 3) Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. Wrocław, dn r. Podpis Kierownika projektu Strona 7 z 7

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Projekt REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 1. Postanowienia ogólne Działając, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA nr... dotycząca udziału w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw Zawarta w w dniu. r. Pomiędzy: Energia

Bardziej szczegółowo