Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU"

Transkrypt

1 Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny Kapitał Ludzki; b) Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw; c) Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej) należy przez to rozumieć Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu d) Organizatorze projektu (Projektodawcy) należy przez to rozumieć J&P MORITZ CONSULTING GROUP Jacek Poproch e) Beneficjencie Ostatecznym należy przez to rozumieć mikro, małe przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, spełniające przesłanki określone w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 800/2008 oraz w Zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich oraz prowadzące działalność gospodarczą, posiadające siedzibę, oddział lub filię na obszarze województwa dolnośląskiego, z którym podpisana została umowa szkoleniowa; f) Beneficjencie Końcowym (Uczestniku szkolenia) należy przez to rozumieć pracownika (osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w mikro- lub małym przedsiębiorstwie i skierowaną przez pracodawcę na szkolenie), osobę samozatrudnioną bądź właściciela lub współwłaściciela mikro, małego przedsiębiorstwa, która wyraziła chęć udziału w projekcie poprzez podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz dostarczyła wymagane regulaminem dokumenty; g) Kursie/Szkoleniu należy przez to rozumieć jeden z kursów w zakresie: OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI W ZAKRESIE III KLASY UPRAWNIEŃ Czas trwania kursu 202 h (w tym: teoria 116 h, praktyka 86 h) OPERATOR KOPARKI W ZAKRESIE III KLASY UPRAWNIEŃ. Czas trwania kursu 202 h (w tym: teoria 116 h, praktyka 86 h) OPERATOR ŁADOWARKI W ZAKRESIE III KLASY UPRAWNIEŃ. Czas trwania kursu 202 h (w tym: teoria 116 h, praktyka 86 h) 2. PODSTAWA REALIZACJI PROJEKTU Projekt pn. ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH realizowany jest w oparciu o: a) wniosek o dofinansowanie złożony przez Projektodawcę oraz umowę nr UDA-POKL /12-00 podpisaną w dniu r. z Instytucją Wdrażającą Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

2 b) ogólne wytyczne oraz przepisy prawa związane z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. CZAS TRWANIA PROJKETU, OBSZAR REALIZACJI, LICZBA BENEFICJENTÓW 1. Projekt realizowany jest od do Obszar realizacji Projektu obejmuje teren województwa dolnośląskiego. 3. W projekcie może wziąć udział 96 Beneficjentów Ostatecznych, 288 Beneficjentów Końcowych (Uczestników szkolenia). 4. UCZESTNICY PROJEKTU 1. Beneficjentem Ostatecznym projektu może być przedsiębiorca spełniający łącznie następujące warunki: a) posiada status mikro lub małego przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw; b) prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę lub oddział na obszarze województwa dolnośląskiego (zgodnie z zapisami dokumentu rejestracyjnego); c) działa w sektorze budownictwa; d) nie należy do sektora rolnictwa, górnictwa węgla, nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego czy postępowania naprawczego; e) nie korzystał dotąd z pomocy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach formy wsparcia, o którą obecnie się ubiega: szkoleń objętych zasadami pomocy publicznej. 2. Beneficjentem Końcowym projektu może być osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki: a) jest zatrudniona na umowę o pracę, jest właścicielem lub wspólnikiem firmy bądź jest osobą samozatrudnioną; b) posiada wykształcenie co najwyżej średnie; c) jest mieszkańcem województwa dolnośląskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego); d) posiada dobry stan zdrowia oraz predyspozycje do pracy na stanowisku operatora maszyn do robót ziemnych e) przedsiębiorstwo kierujące uczestnika spełnia warunki określone w 4 pkt ZASADY REKRUTACJI 1. Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty. 2. Nabór będzie prowadzony do momentu zebrania kompletu uczestników na szkolenie, bądź do ostatniego dnia naboru. 3. Zgłoszenia do Projektu przyjmowane będą wyłącznie w oparciu o formularz zgłoszeniowy Załącznik nr 2 do Umowy Szkoleniowej. 4. Zgłoszenia będą przyjmowane:

3 a) pocztą; b) osobiście w Biurze Projektu. 5. Rekrutacja do projektu jest prowadzona w następujący sposób: a) prawidłowe zgłoszenia są rejestrowane w bazie, gdzie odnotowywany jest numer zgłoszenia oraz data jego wpływu do Biura Projektu; b) następnie zgłoszenia oceniane są pod kątem zgodności z założeniami formalnymi projektu; c) po weryfikacji zostaje utworzona lista beneficjentów zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa. Osoby/Firmy będą informowane o tym fakcie drogą telefoniczną, mailową lub faksową, lista zakwalifikowanych osób będzie publikowana na stronie internetowej projektu: 6. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej liczbę dostępnych miejsc szkoleniowych kandydaci będą poddawani procedurze oceny merytorycznej według poniższych kryteriów, które będą mierzone za pomocą % wskaźnika istotności: wiek preferowane osoby z grupy 45+ jako znajdujące się w gorszej sytuacji na rynku pracy 40%; wielkość firmy preferowane osoby z firm mikro jako najrzadziej korzystające ze szkoleń 30%; płeć preferowane będą kobiety, jako grupa będąca w trudniejszej sytuacji na rynku pracy 30%. W przypadku osób, które otrzymają jednakową liczbę punktów, pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń. 6. FORMY POMOCY PRZYZNAWANE W RAMACH PROJEKTU 1. Formy pomocy z jakich może skorzystać Beneficjent Ostateczny w ramach projektu są następujące: a) pomoc de minimis, b) pomoc publiczna. 2. W wypadku gdy Beneficjentowi Ostatecznemu zostanie udzielona pomoc de mini mis, ma on obowiązek: a) oddelegować na kurs tylko pracowników, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (nie dotyczy osób samozatrudnionych i właścicieli/współwłaścicieli przedsiębiorstw, którzy sami zgłaszają się do projektu) b) dostarczyć do Biura Projektu wymagane dokumenty wypełnione i podpisane zgodnie z wytycznymi POKL: Formularz zgłoszeniowy wypełniony i podpisany przez Beneficjent Ostatecznego; Zakres danych osobowych wypełniony i podpisany przez Beneficjent Ostatecznego i Końcowego; Zaświadczenie o zatrudnieniu wypełnione i podpisane Beneficjent Ostatecznego (nie dotyczy osób samozatrudnionych oraz właścicieli/współwłaścicieli, którzy sami zgłaszają się na szkolenie); Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Kserokopia aktualnego dokumentu rejestracyjnego Beneficjenta Ostatecznego lub innego dokumentu potwierdzającego status przedsiębiorcy z klauzulą za zgodność z oryginałem podpisana przez pracodawcę; Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych wypełnione i podpisane przez Beneficjenta Końcowego;

4 Umowa szkoleniowa podpisywana z Beneficjentem Ostatecznym; Deklaracja uczestnictwa w projekcie podpisywana przez Beneficjenta Końcowego najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. c) w przypadku niespełnienia przez Beneficjenta Końcowego warunku określonego w 7 ust.4 lub rezygnacji w trakcie trwania szkolenia, Beneficjent Ostateczny zapłaci karę umowną w wysokości 6 902,32 PLN. 3. W wypadku gdy Beneficjentowi Ostatecznemu zostanie udzielone wsparcie objęte zasadami pomocy publicznej, ma on obowiązek: a) oddelegować w godzinach pracy (maksymalnie osiem godzin zegarowych dziennie) na kurs tylko pracowników, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i otrzymują wynagrodzenie w wysokości równej co najmniej minimalnej płacy krajowej, b) dostarczyć do Biura Projektu wymagane dokumenty wypełnione i podpisane zgodnie z wytycznymi POKL: Formularz zgłoszeniowy wypełniony i podpisany przez pracodawcę; Zakres danych osobowych wypełniony i podpisany przez pracodawcę oraz pracownika; Zaświadczenie o zatrudnieniu wypełnione i podpisane przez pracodawcę; Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wypełniony i podpisane przez pracodawcę. Nie ma obowiązku wypełniania punktów od 5 do 7 części B formularza; Kserokopia aktualnego dokumentu rejestracyjnego Beneficjenta Ostatecznego lub innego dokumentu potwierdzającego status przedsiębiorcy z klauzulą za zgodność z oryginałem podpisana przez pracodawcę; Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych wypełnione i podpisane przez pracownika; Umowa szkoleniowa podpisywana z pracodawcą; Deklaracja uczestnictwa w projekcie podpisywana przez pracownika najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu. c) wnieść wkład własny w wysokości 1 218, 75 PLN w postaci wynagrodzeń (bezkosztowo) stanowiący 20% wartości szkolenia; d) po zakończeniu kursu dostarczyć do biura projektu oświadczenie o wniesionym wkładzie własnym; e) w przypadku niespełnienia przez Beneficjenta Końcowego warunku określonego w 7 pkt.3 lub rezygnacji w trakcie trwania szkolenia, Beneficjent Ostateczny zapłaci karę umowną w wysokości 6 902,32 PLN. 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 b i 3b dostępne są na stronie internetowej projektu. 7. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI BENEFICJENTA OSTATECZNEGO I KOŃCOWEGO 1. Beneficjent Ostateczny ma prawo: a. oddelegować pracowników na kurs organizowany w ramach projektu; b. otrzymywać na swoje żądanie informacje o przebiegu kursu i postępach oddelegowanych osób.

5 2. Beneficjent Końcowy ma prawo: a. uczestniczyć w kursie w miejscu wskazanym przez Organizatora projektu; b. otrzymywać świadczenia przewidziane w projekcie, a w szczególności: materiały szkoleniowe, wyżywienie, zaświadczenie o uczestnictwie w kursie; c. przystąpić do egzaminu końcowego przeprowadzanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie; d. otrzymać certyfikat potwierdzający zdobyte uprawnienia, jeśli obecność stanowiła nie mniej niż 80%. 3. Beneficjent Końcowy ma obowiązek: a) uczestniczyć w co najmniej 80% zajęć w trakcie trwania kursu b) poinformować Biuro Projektowe o przyczynach nieobecności, zwłaszcza w przypadkach zaistniałych losowo; c) przystąpić do egzaminu państwowego w wyznaczonym miejscu i terminie d) przypadku uzyskania negatywnego wyniku beneficjent końcowy ma również obowiązek uczestniczyć w dodatkowych zajęciach praktycznych w ilości 6 godzin oraz przystąpić po raz drugi do egzaminu państwowego. 8. ZASADY PROWADZENIA ZAJĘĆ I URUCHAMIANIA GRUP 1. Zasady organizowania grup są następujące: a) grupa w ramach projektu liczy średnio 12 osób; b) decyzje o uruchomieniu grupy podejmuje Kierownik Projektu po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników oraz ustaleniu dla nich harmonogramu zajęć. Beneficjenci o tym fakcie zostaną powiadomieni drogą faksową, mailową lub telefoniczną; c) bieżące informacje o terminach szkoleń będą umieszczone również na stronie internetowej projektu. 2. Zasady prowadzenia zajęć: a) zajęcia w ramach kursu dla osób korzystających z pomocy de minimis mogą odbywać się zarówno w tygodniu (w godzinach pracy lub w godzinach popołudniowych) jak i w weekendy, b) zajęcia w ramach kursu dla osób korzystających z pomocy publicznej mogą odbywać się tylko w godzinach pracy pracownika (max. 8 h dziennie), c) zajęcia odbywają się w miejscu wskazanym w informacji o kursie opublikowanej na stronie internetowej projektu; 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem obowiązującym w ramach projektu ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH. 2. Regulamin podany jest do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ 1. Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w ch 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie pn. E-PROFESJONALISTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem

Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem Wydanie 1 z dnia 30.05.2014r. Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem 1 Informacje ogólne 1. Projekt Startuj z biznesem jest realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawarta w dniu. r. pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA NR. /SK/2014 Róg Spółka Jawna Consulting & Business Training, ul. Jana III Sobieskiego 9, 39-200 Dębica, działającej na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo