WYKORZYSTANIE MODELOWANIA ROZMYTEGO DO OCENY EFEKTYWNOŚCI CELOWEJ PLANOWANEGO WDROśENIA ERP APS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE MODELOWANIA ROZMYTEGO DO OCENY EFEKTYWNOŚCI CELOWEJ PLANOWANEGO WDROśENIA ERP APS"

Transkrypt

1 Lilianna WAśNA * WYKORZYSTANIE MODELOWANIA ROZMYTEGO DO OCENY EFEKTYWNOŚCI CELOWEJ PLANOWANEGO WDROśENIA ERP APS Streszczenie W pracy przedstawiono koncepcję oceny efektywności celowej planowanego przedsięwzięcia wdroŝeniowego zintegrowanego systemu ERP APS w warunkach niepewności z wykorzystaniem modelowania i wnioskowania rozmytego. Proponowane podejście uwzględnia stan przygotowania przedsiębiorstwa do wdroŝenia z istniejącymi ograniczeniami wdroŝeniowymi oraz wykorzystuje doświadczenia ze zrealizowanych wcześniej wdroŝeń danego systemu.. Wstęp Moduły APS (APS - Advanced Planning and Scheduling - Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie) oferowane w postaci zintegrowanych rozwiązań w ramach ERP (ERP - Enterprise Resource Planning - Planowanie zasobów przedsiębiorstwa) dedykowanych przedsiębiorstwom produkcyjnym, stanowią uzupełnienie ERP i umoŝliwiają planowanie bardziej zbliŝone do rzeczywistości w obszarze planowania i sterowania produkcji oraz wspomagają podejmowanie decyzji (por. [2], [3], [4], [5]). ZauwaŜa się, Ŝe producenci, oferujący systemy ERP z funkcjonalnością APS (ERP APS) przedsiębiorstwom produkcyjnym średniej wielkości, poszukują metod, które pozwolą przeprowadzić i pokazać ocenę efektywności wdroŝenia oferowanego przez nich narzędzia APS, w celu pokonywania, występujących ze strony tych przedsiębiorstw, problemów z akceptacją nowych rozwiązań. PoniewaŜ ocena ma dotyczyć przyszłości, powinna dostarczać informacji o związanej z przyszłością niepewności, czego nie dają prognozy w formie precyzyjnych ocen punktowych. Celem pracy jest przedstawienie metody oceny efektywności celowej planowanego wdroŝenia systemu ERP APS w średnim przedsiębiorstwie produkcyjnym. Proponowana metoda uwzględnia stan przygotowania przedsiębiorstwa do * mgr, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania, ul. Podgórna 5, 5-24 Zielona Góra,

2 Wykorzystanie modelowania rozmytego do oceny efektywności 283 wdroŝenia danego systemu, subiektywne preferencje przedsiębiorstwa wobec danego rozwiązania (kryteria celowe) oraz warunki niepewności. Praca zawiera prezentację modelu rozwaŝanej sytuacji decyzyjnej, sformułowanie problemu oraz propozycję metody jego rozwiązania, zilustrowaną przykładem. 2. Model i sformułowanie problemu System ERP APS Funkcjonalności obejmujące obsługę procesów biznesowych i produkcyjnych w przedsiębiorstwie F={F,..., F h } Model przedsięwzięcia Koszty (rodzaje i struktura) Baza doświadczeń ze zrealizowanych wdroŝeń Przedsiębiorstwo produkcyjne Klasa przedsiębiorstwa KSP: wskaźniki W={WE,, WEk} Preferowane wartości wskaźników W: WE={WE,, WE k } Stan przygotowania do wdroŝenia: SPG={Spg (t ),..., Spg b (t )} Stan wdroŝenia SF={SF (t),..., SF h (t)} Przygotowanie, wdroŝenie Eksploatacja wybranych funkcjonalności t t s t t t z Czas - Start systemu Czy w zadanym Czas Aktualny i planowany stan wdroŝenia (wykorzystania funkcjonalności systemu) Wskaźniki Przedsiębiorstwa W t - t Przedsięwzięcie t t z SF SF (t ) wdroŝeniowe SF (t ) SF (t z ) SF 2 SF 2 (t ) SF 2 (t ) SF 2 (t z ) SF h W W (t - ) W (t ) W (t )=? W (t z )=? W 2 W 2 (t - ) W 2 (t ) W 2 (t )=? W 2 (t z )=? SF h (t ) SF h (t ) SF h (t z ) terminie T i budŝecie B wskaźniki W osiągną wartości WE? W k W k (t - ) W k (t ) W k (t )=? W k (t z )=? Rys.. Model decyzyjny oceny efektywności wdroŝenia systemu ERP APS W modelu decyzyjnym, zaprezentowanym na rys., efekty z wcześniejszych wdroŝeń danego systemu traktowane są jako baza doświadczeń. Zebrane doświadczenia, poprzez uogólnienie, mogą być wykorzystane, do oszacowania potencjalnych efektów wdroŝenia rozwaŝanego systemu w kolejnym przedsiębiorstwie. W celu uwzględnienia niepewności związanej z przyszłością przyjmuje się, Ŝe dane w modelu mogą być częściowo precyzyjnie i częściowo nieprecyzyjnie określone. W oparciu o przedstawiony model sformułowany został następujący problem: Dany jest system informatyczny klasy ERP APS o znanych moŝliwościach funkcjonalnych i wymaganiach technicznych oraz efekty zrealizowanych wdroŝeń tego systemu. Dane jest przedsiębiorstwo produkcyjne średniej wielkości, o znanych wskaźnikach ilościowych, znanym istniejącym i planowanym stanie przygotowań i wdroŝenia danego systemu informatycznego i znanych preferencjach wobec systemu. Poszukiwana jest metoda, która pozwoli odpowiedzieć na pytanie: Czy przygotowanie danego przedsiębiorstwa do wdroŝenia, realizacja wdroŝenia i eksploatacja danego systemu pozwoli osiągnąć prefero-

3 284 Lilianna WaŜna wane wartości wybranych wskaźników tego przedsiębiorstwa w zadanym terminie i budŝecie, przy znanym czasie eksploatacji systemu? 3. Metoda wielokryterialnej celowej oceny efektywności wdroŝenia zintegrowanego systemu klasy ERP APS w warunkach niepewności System ERP APS: Funkcj. syst.: F={F,..., Fh}; Czynn. przyg. CPG={cpg,, cpgb}, Czynn. wdroŝ. i eksp. CWE= {cwe,, cwel}, Zdarzenia: CPG_zdarz=[cpg_zdarzij] CWE_zdarz=[cwe_zdarzij], Czasy czynn. T_CPG={Tcpg,,Tcpgb} T_CWE={Tcwe,,Tcwel}; Koszt licencji KLC; Rodz. koszt. przeds. RK={rk,,rkw}, Koszty stałe KST={kst,,kstw}, Wielk. odnies. ODN={odn,,odnw}, wart. wielk. odnies. WOD={wod,,wodw}, koszty zmien. jedn. KZM={kzm,,kzmw} Klasa przedsiębiorstw KSP: Wskaź. przeds. W(t)={W(t),...,Wk(t)} Baza dośw. z wdroŝ. ERP APS: Wart. wskaź. W[PPnr](t)={W(t), W2(t),,Wk(t)} Stan wdroŝ. SF[PPnr](t)={SF(t),,SFh(t)} Przedsiębiorstwo PP klasy KSP: Wart. wskaź. przed wdroŝ. W[PP](t)={W(t), W2(t),,Wk(t)} Liczba licencji LLC, Stan wdroŝ. SF(t)={SF(t),...,SFh(t)} Stan przyg. do wdroŝenia SPG={Spg(t),...,Spgb(t)}; Czas ekspl. syst. TE ; Prefer. wart. wskaź. W: WE={WE,, WEk}; Prefer. termin T; BudŜet przedsięw. B ) Prognozowanie wybranych wskaźników przedsiębiorstwa z wdroŝenia ERP APS na podstawie doświadczeń z przeprowadzonych wcześniejszych wdroŝeń systemu w przedsiębiorstwach tej samej klasy.) Tworzenie bazy wiedzy empirycznej na podstawie doświadczeń z przeprowadzonych wdroŝeń ERP APS ( tworzenie modelu rozmytego)..) Filtracja próbek pomiarowych metodą wykresów średniej rozmytej..2) Samoorganizacja i strojenie parametrów modelu rozmytego geometryczną metodą punktów maksymalnego błędu bezwzględnego A) Określenie hiperczworościennego modelu bazowego M metodą wyjścia poza przestrzeń rozwaŝań B) Dostrojenie modelu bazowego M na podstawie próbek pomiarowych za pomocą rozmytej sieci neuronowej C) Określenie błędu modelu bazowego E -w przypadku wystarczającej dokładności zakończenie modelowania, w przeciwnym razie kontynuacja D) Umieszczenie 2 reguł w punktach ekstremum błędu modelu bazowego E model błędu EM E) Dostrojenie parametrów funkcje przynaleŝności modelu błędu EM na bazie próbek błędu modelu bazowego E F) Utworzenie modelu M, analiza jego dokładności i kontynuacja lub zakończenie modelowania.2) Prognozowanie wybranych wskaźników przedsiębiorstwa z wdroŝenia w czasie TE eksploatacji systemu wnioskowanie rozmyte przy pomocy utworzonego modelu rozmytego 2) Prognozowanie czasu realizacji przedsięwzięcia wdroŝeniowego do startu systemu z uwzględnieniem ograniczeń wdroŝeniowych 3) Prognozowanie kosztu planowanego przedsięwzięcia wdroŝeniowego 4) Wielokryterialna ocena efektywności planowanego wdroŝenia ERP APS względem preferowanych kryteriów celowych Rys. 2. Metoda oceny efektywności celowej wdroŝenia ERP APS Do rozwiązania postawionego problemu proponowana jest metoda, w której do opisu niepewności wykorzystano zbiory rozmyte. Ponadto zastosowano wybrane elementy modelowania i wnioskowania rozmytego oraz oceny wielokryterialnej (por. [], []). Efektywność planowanego wdroŝenia systemu ERP APS określana jest przez współczynnik efektywności celowej, oceniający w jakim stopniu preferowane przez dane przedsiębiorstwo cele wdroŝenia zostaną osiągnięte. Szczegółowy schemat postępowania zaprezentowany został na rys. 2,

4 Wykorzystanie modelowania rozmytego do oceny efektywności 285 a skrócony przykład wykorzystania proponowanej metody zamieszczono poni- Ŝej. 3.. Przykład oceny efektywności planowanego wdroŝenia systemu ERP APS w średnim przedsiębiorstwie produkcyjnym Dany jest system klasy ERP APS z następującymi funkcjonalnościami F=[F, F2, F3, F4, F5, F]: F-Dane podstawowe, F2-SprzedaŜ i dystrybucja, F3-Gospodarka materiałowa, F4-Produkcja, F5-APS, F-Księgowość. Dana jest klasa K średnich przedsiębiorstw produkcyjnych. Znane są następujące wybrane wskaźniki tych przedsiębiorstw W=[W, W2]: W opóźnione zlecenia produkcyjne (% zleceń realizowanych); W2 nadgodziny (granica przeciąŝenia %). Dane są doświadczenia wybranych przedsiębiorstw klasy K, które pracowały najpierw z danym system ERP bez funkcjonalności APS, po czym nastąpiło wdroŝenie APS. Dane jest teŝ średnie przedsiębiorstwo produkcyjne P klasy K, które pracuje z danym systemem bez funkcjonalności APS i rozwaŝa wdroŝenie APS w celu poprawy wybranych wskaźników efektywności w określonym czasie. Etap proponowanej metody związany z prognozowaniem wartości tych wskaźników z wdroŝenia przedstawiono szczegółowo w pracy [7]. Wyniki dla 3 miesięcy zestawiono w tabeli. Tabela. Prognoza efektów wdroŝenia ERP APS dla przedsiębiorstwa P t - t Start t t 2 t 3 SF 5 W około 58 około 7 około 27 około 2 około 24 W 2 około 5 około 72 około 24 około 2 około 5 Dany jest takŝe model przedsięwzięcia wdroŝeniowego funkcjonalności APS danego systemu, z nieprecyzyjnie określonymi czasami trwania czynności oraz stan przygotowania przedsiębiorstwa P (rys. 3), na podstawie których prognozowany czas wdroŝenia wynosi [8, 2, 43, 25] osobodni, co przy 3 osobowym zespole wdroŝeniowym daje [,9;,25;,59; 2,28] miesięcy. Ponadto dane są, preferowane przez przedsiębiorstwo P, wartości wskaźników WE=[WE, WE2], które przedsiębiorstwo chciałoby osiągnąć w zadanym terminie T, przy 3 miesięcznej eksploatacji danego systemu ERP APS: WE=wartość wskaźnika W(t3) do około 2% (dopuszczalnie 25%), WE2=wartość wskaźnika W2(t3) do około % (dopuszczalnie 2%). T=zadany termin przedsięwzięcia do około 4 miesięcy (dopuszczalnie 5). Kryteria celowe są jednakowo preferowane.

5 28 Lilianna WaŜna Poszukiwana jest odpowiedź na pytanie: Czy planowane wdroŝenie funkcjonalności APS danego systemu pozwoli w terminie T osiągnąć zadane wartości danych wskaźników? Otrzymaną rozmytą wartość wielokryterialnej celowej oceny efektywności planowanego wdroŝenia względem przyjętych kryteriów przedstawia rys. 4. Uzyskane wyniki wskazują, Ŝe realizacja przedsięwzięcia wdroŝeniowego danego systemu pozwoliłaby w około,34% (,29%) osiągnąć załoŝone cele. CPG cpg Czynności przygotowawcze Tworzenie zespołu wdroŝeniowego projektu APS Zdarzenie rozp. końc. 2 Czas trwania (osobodni) [7, 2,, 2] Stan przygotow. cpg2 cpg3 cpg4 Opisanie i udokumentowanie istotnych dla APS modeli procesów biznesowych z analizą istniejącego stanu Opracowanie/ realizacja wymaganych zmian organizacyjnych (dane podstawowe i obieg dokumentów, czynności i struktury) Przygotowanie i wprowadzanie danych, analiza jakości danych [3, 4, 5, 57] [5,, 7, 8] [, 7, 9, 4] cpg5 Czynności dla zabezpieczenia infrastruktury technicznej 3 4 [25, 3, 4, ] cpg Czynności testowania 4 5 [5, 2, 3, 4] cpg7 CWE Czynności szkoleniowe Czynności wdroŝeniowe i eksploatacyjne 5 rozp. końc. 5 (dni) cwe Równoległa praca systemów (z APS i bez) 7 [2, 4, 5, ] cwe2 Start podstawowych funkcjonalności APS 7 8 [, 2, 3, 5] Rys. 3. Model przedsięwzięcia wdroŝeniowego funkcjonalności APS systemu ERP, dane wirtualne DA= około,34 DM=około,29,2,8,,4,2,2,4,,8,2,8,,4,2,2,4,,8 Rys. 4. Ocena efektywności celowej przedsięwzięcia wdroŝeniowego a) wg kryterium addytywnego, b) wg kryterium multiplikatywnego 4. Podsumowanie Proponowana metoda oceny efektywności celowej wdroŝenia ERP APS, przez wykorzystanie podejścia rozmytego, słuŝącego do opisu zjawisk nieprecyzyjnie określonych i dającego moŝliwość modelowania niepewności w sposób naturalny, pozwala przybliŝyć przedsiębiorstwu, w jakim mniej więcej stopniu planowane przedsięwzięcie wdroŝeniowe, pozwoli osiągnąć mu preferowane cele. MoŜe w ten sposób słuŝyć wspomaganiu przedsiębiorstw w wyborze od-

6 Wykorzystanie modelowania rozmytego do oceny efektywności 287 powiedniego systemu, jak równieŝ pokonywaniu ich nieufności wobec nowych rozwiązań, do których naleŝy APS. Abstract Application of fuzzy modeling to the goal efficiency evaluation of planned implementation of ERP APS system. In the paper is presented the conception of the goal efficiency evaluation of planned implementation undertaking of ERP APS system in uncertain terms with using fuzzy modeling and inference. The proposed approach takes into account the state of enterprise preparation for implementation with existing implementation constraints and uses experiences from the earlier implementation of the given system. Bibliografia: [] Dymowa L., Figat P., Zenkova A., Metoda i oprogramowanie do oceny wielokryterialnej i wielopoziomowej decyzji w warunkach niepewności rozmytej. III Krajowa Konferencja "Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inŝynierskim", Kraków, 9-2 listopada, 2, s [2] Gunther H. O., Tempelmeier H., Produktion und Logistik (5. Aufl.) Berlin: Springer 23. [3] Kluge P.D., KuŜdowicz P., Andracki S., Multi-resource-planning and realtime-optimization based on proalpha APS solution// W: Automation 25: Automatyzacja - nowości i perspektywy : konferencja naukowotechniczna. Warszawa, Polska 25. [4] Kluge P.D., KuŜdowicz P., Orzeszko P., Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 25. [5] Maciejec L., System ERP konfrontacja potrzeb i moŝliwości, CIO Magazyn dyrektorów IT, 3/25. [] Piegat A., Fuzzy Modeling and Control, Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg, Germany 2. [7] WaŜna L., Relich M., Zastosowanie modelowania i wnioskowania rozmytego do wspomagania oceny efektów wdroŝenia ERP APS w przedsiębiorstwie produkcyjnym // W: InŜynieria produkcji: technologia, informacja, zastosowania / red. J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski.- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 27. Recenzent: prof. Zbigniew Banaszak

Efektywność wdroŝenia systemu ERP APS w warunkach niepewności ocena czasu przedsięwzięcia z uwzględnieniem stanu przygotowania przedsiębiorstwa

Efektywność wdroŝenia systemu ERP APS w warunkach niepewności ocena czasu przedsięwzięcia z uwzględnieniem stanu przygotowania przedsiębiorstwa Lilianna WAśNA, Paweł KUśDOWICZ Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: l.wazna@wez.uz.zgora.pl, p.kuzdowicz@wez.uz.zgora.pl Efektywność wdroŝenia systemu ERP

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych 111 Marcin RELICH Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: m.relich@wez.uz.zgora.pl Wspomaganie planowania

Bardziej szczegółowo

ROLA ERP W TRANSFERZE WIEDZY I TECHNOLOGII

ROLA ERP W TRANSFERZE WIEDZY I TECHNOLOGII ROLA ERP W TRANSFERZE WIEDZY I TECHNOLOGII Streszczenie Sławomir Kłos, Justyna Patalas Uniwersytet Zielonogórski s.klos@iizp.uz.zgora.pl, j.patalas@cptt.uz.zgora.pl Zbigniew Banaszak Politechnika Koszalińska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ DANYCH PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZANIA KLASY ERP W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ DANYCH PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZANIA KLASY ERP W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ DANYCH PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZANIA KLASY ERP W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM PAUL DIETER KLUGE, PAWEŁ KUśDOWICZ Streszczenie: artykuł podejmuje problematykę opłacalności

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA ECONOMETRICS 4(38) 2012

EKONOMETRIA ECONOMETRICS 4(38) 2012 EKONOMETRIA ECONOMETRICS 4(38) 2012 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2012 Redaktor Wydawnictwa: Aleksandra Śliwka Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor: Lidia Kwiecień

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Iwona Pisz, Iwona Łapuńka Modelowanie i symulacja ryzyka projektu 10 Project risk modelling and simulation. Edukacja ekonomiczna

Spis treści. Iwona Pisz, Iwona Łapuńka Modelowanie i symulacja ryzyka projektu 10 Project risk modelling and simulation. Edukacja ekonomiczna Spis treści ROK LXVII Nr 6 (1246) Komitet redakcyjny: Dr Teresa Magdalena Dudzik (redaktor naczelny) Prof. dr hab. Joanna Cygler (współpraca) Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (współpraca) Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

WYBÓR SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ANALIZY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ. 1. Wprowadzenie

WYBÓR SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ANALIZY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ. 1. Wprowadzenie B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 3 4 2005 Adam WASILEWSKI*, Eliza WRÓBEL** WYBÓR SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ANALIZY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ Przedstawiono podstawowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2a Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych

Załącznik 2a Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Załącznik 2a Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych Grzegorz Bocewicz 2014-04-25 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 2. DANE OSOBOWE... 6 2.1. Imię, nazwisko, stopień... 6 2.2. Posiadane

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE METODY ATP DO STEROWANIA SIECIĄ PRZEDSIĘBIORSTW WSPOMAGANYCH SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI ERP

WPROWADZENIE METODY ATP DO STEROWANIA SIECIĄ PRZEDSIĘBIORSTW WSPOMAGANYCH SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI ERP 2013 Redakcja: BIAŁY W., ZASADZIEŃ M. 12 WPROWADZENIE METODY ATP DO STEROWANIA SIECIĄ PRZEDSIĘBIORSTW WSPOMAGANYCH SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI ERP 12.1 SYSTEM INFORMACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Systemy informatyczne w zarządzaniu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Katedra Informatyki Systemy informatyczne w zarządzaniu Redakcja naukowa Waldemar Karwowski Arkadiusz Orłowski Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007 Copyright

Bardziej szczegółowo

PODEJŚCIE KONTEKSTOWE W ROZWOJU ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PODEJŚCIE KONTEKSTOWE W ROZWOJU ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 216 2015 Informatyka i Ekonometria 1 Edyta Abramek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH SYSTEMU ERP WYKORZYSTANIE KONCEPCJI BUSINESS INTELLIGENCE

ANALIZA DANYCH SYSTEMU ERP WYKORZYSTANIE KONCEPCJI BUSINESS INTELLIGENCE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. XX XXXX Nr kol. XXXX Marcin WYSKWARSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Ekonomii i Informatyki ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

Wybór metod szacowania kosztów modyfikacji na wstępnych etapach cyklu życia oprogramowania ERP

Wybór metod szacowania kosztów modyfikacji na wstępnych etapach cyklu życia oprogramowania ERP Przemysław Plecka Krzysztof Bzdyra Wydział Elektroniki i Informatyki Politechnika Koszalińska Ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin tel.: +48602336363, Wybór metod szacowania kosztów modyfikacji na wstępnych

Bardziej szczegółowo

ZALETY I WADY WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA TYPU CRM W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH

ZALETY I WADY WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA TYPU CRM W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH ZALETY I WADY WYKORZYSTYWANIA OPROGRAMOWANIA TYPU CRM W MAŁYCH I ŚREDNICH FIRMACH Marek KOKOT Streszczenie: W artykule przedstawiono korzyści i zagroŝenia płynące z zastosowania programów typu CRM w małych

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system wspomagania decyzji dla sterowania siecią wodociągową 1

Inteligentny system wspomagania decyzji dla sterowania siecią wodociągową 1 Inteligentny system wspomagania decyzji dla sterowania siecią wodociągową 1 Izabela Rojek 2 Streszczenie: Referat przedstawia inteligentny system wspomagania decyzji dla sterowania siecią wodociągową.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA.

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. DANIEL GĄSKA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. Wstęp Zakłady produkcyjne coraz częściej poszukują

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY AHP DO WYBORU OPTYMALNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ

ZASTOSOWANIE METODY AHP DO WYBORU OPTYMALNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ Łukasz Wachstiel Uniwersytet Śląski w Katowicach ZASTOSOWANIE METODY AHP DO WYBORU OPTYMALNEGO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPOMAGAJĄCEGO ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ Wprowadzenie Wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE I KIERUNKI INFROMATYCZNEGO WSPOMAGANIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH CZ. 2. ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

TENDENCJE I KIERUNKI INFROMATYCZNEGO WSPOMAGANIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH CZ. 2. ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Piotr Bernat 1 TENDENCJE I KIERUNKI INFROMATYCZNEGO WSPOMAGANIA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH CZ. 2. ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Streszczenie. W artykule przedstawiono tendencje w zakresie informatycznego

Bardziej szczegółowo

Mgr inŝ. Marcin Paprocki, email: paprockm@uek.krakow.pl Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów

Mgr inŝ. Marcin Paprocki, email: paprockm@uek.krakow.pl Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów Mgr inŝ. Marcin Paprocki, email: paprockm@uek.krakow.pl Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów MODELOWANIE I SYMULACJA ROZWOJU WYROBU W FAZIE PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

Bardziej szczegółowo

OCENA METOD TWORZENIA ONTOLOGII W KONTEKSĆIE SZACOWANIA KOSZTÓW WDROŻENIA SYSTEMÓW ERP

OCENA METOD TWORZENIA ONTOLOGII W KONTEKSĆIE SZACOWANIA KOSZTÓW WDROŻENIA SYSTEMÓW ERP PRZEMYSŁAW PLECKA przemek.plecka@gmail.com KRZYSZTOF BZDYRA krzysztof.bzdyra@tu.koszalin.pl Katedra Podstaw Informatyki i Zarządzania Politechnika Koszalińska OCENA METOD TWORZENIA ONTOLOGII W KONTEKSĆIE

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie narzędzi Business Intelligence zintegrowanymi systemami ERP, APS i MES

Wspomaganie narzędzi Business Intelligence zintegrowanymi systemami ERP, APS i MES Wspomaganie narzędzi Business Intelligence zintegrowanymi systemami ERP, APS i MES Katarzyna Grobler-Dębska, Jarosław Gracel AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, WEAIiE, Katedra Automatyki Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2]

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] IV.Systemy informatyczne zarządzania 1 Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] 2. Systemy zintegrowane [Klonowski, rozdz. 3, 4.1, 4.2] 3. Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE EFEKTYWNOŚCI INFORMATYZACJI. Wprowadzenie

MODELOWANIE EFEKTYWNOŚCI INFORMATYZACJI. Wprowadzenie B A D A N I A O P E R A C Y J N E I D E C Y Z J E Nr 1 2005 Aleksander LOTKO* MODELOWANIE EFEKTYWNOŚCI INFORMATYZACJI W artykule przedstawiono zręby metodologii modelowania efektywności projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo