CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZADZANIA ROZDZIAŁ CZWARTY. SYSTEMY ERP DEDYKOWANE DLA MSP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZADZANIA ROZDZIAŁ CZWARTY. SYSTEMY ERP DEDYKOWANE DLA MSP"

Transkrypt

1 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Controlling w Zintegrowanych systemach zarządzania 1 Prof. dr habil. PaulDieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Mgr inż. Paweł Orzeszko CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZADZANIA LITERATURA PODSTAWOWA Kluge, P.D. et al.: Podstawy controllingu, UZ/ZCIE 2005 Kluge, P.D. et al.: Systemy informatyczne zarzadzania, UZ/ZCIE 2005 Kluge P.D., Kużdowicz P., Orzeszko P., Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu klasy ERP, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra Nowak, E. (red.): Podstawy controllingu, wyd. AE im. Oskara Langego, Wroclaw 1996 Hoitsch, H.J. / Lingnau, V.: Kosten und Erlösrechnung Eine controllingorientierte Einführung, Springer 1999 Reichmann, T.: Controlling mit Kennzahlen und Managementberichten, Vahlen München 1997 ROZDZIAŁ CZWARTY. SYSTEMY ERP DEDYKOWANE DLA MSP

2 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Controlling w Zintegrowanych systemach zarządzania 2 Przykładowa funkcjonalność WorkflowAutomation System informacyjny i controllingu (MIS) CRM Sprzężenie CAD online Marketing Sprzedaż Zaopatrzenie Produkcja Wysyłka Serwis APS BSC Finanse Środki trwałe Rachunek kosztów Controlling Budżet Kadry i płace SCM Zarządzanie projektami Zarządzanie dokumentami (DMS) ebiznes (b2b, b2c) Perspektywa procesów Funkcje systemu klasy ERP na przykładzie rozwiązania proalpha (źródło: proalpha Software AG) Rejestracja zleceń Konstrukcja Sporządzanie ofert Zarządzanie projektami Generowanie wariantów Gospodarka materiałowa Zapytania VIS / marketing System informacyjny i controllingu (MIS) Zarządzanie dokumentami (DMS) Dyspozycja i zakupy Produkcja Produkcja Wysyłka i dostawa Fakturowanie Gosp. towarowa Serwis Rachunkowość i controlling Finanse i rachunkowość CRM EBiznes Perspektywa procesów w systemie proalpha (źródło: proalpha Software AG)

3 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Controlling w Zintegrowanych systemach zarządzania 3 Przepływy informacyjne Warunki ramowe wykorzystania standardowego oprogramowania (systemów klasy ERP) Przedsiębiorstwo Cecha Duże Średnie Małe Średnia liczba pracowników obsługująca jeden moduł Zarządzanie przepływem pracy (workflow management) Czas wdrożenia Controller ze znajomością funkcji modułów Zainteresowanie najwyższego kierownictwa funkcjami dyspozycyjnymi i planowania

4 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Controlling w Zintegrowanych systemach zarządzania 4 NIEZBĘDNA WIEDZA EKONOMICZNA POTRZEBNA DO OBSŁUGI SYSTEMÓW KLASY ERP System klasy ERP jest zintegrowanym oprogramowaniem obejmującym niemal wszystkie obszary ekonomiki przedsiębiorstw. Odzwierciedla (w szczelności w odniesieniu do sektora MSP) te funkcje, które aktualnie lub w niedalekiej przyszłości wymagane są przez klientów. Nie reprezentują one przy tym najnowszego stanu wiedzy teoretycznej z obszaru ekonomiki przedsiębiorstw; z drugiej jednak strony ich obsługa wymaga dysponowania wiedzą na temat zależności ekonomicznych, narzędzi oraz częściowo standardowych pojęć. Przykłady wiedzy potrzebnej do zajęć laboratoryjnych: Rachunkowość finansowa: Rachunkowość zarządcza: Podstawy controllingu: Podstawy marketingu: Zarządzanie produkcją: Zarządzanie kadrami: Rozwiązanie klasy ERP jest przy tym doskonałym narzędziem treningowym do odświeżenia i uporządkowania wiedzy z różnych przedmiotów. Poniżej przedstawiono strukturę produktu P1 wykorzystywanego jako szablon do tworzenia nowych danych podstawowych artykułów w ramach zajęć laboratoryjnych.

5 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Controlling w Zintegrowanych systemach zarządzania 5 DANE PODSTAWOWE W SYSTEMIE KLASY ERP Dane podstawowe wykorzystywane są w realizacji w i e l u procesów gospodarczych. W celu zapewnienia jakości danych powinny być one pielęgnowane tylko w j e d n e j j e d n o s t c e funkcjonalnej przedsiębiorstwa. Należ przy tym rozróżnić: Dane podstawowe wykorzystywane w w i e l u modułach, na przykład: Dane podstawowe wykorzystywane tylko w j e d n y m module, na przykład: Szczególnie w przypadku danych, które wykorzystywane są w wielu modułach, ważnym dla zapewnienia ich jakości jest ustalenie o d p o w i e d n i c h p r a w d o s t ę p u. W celu ułatwienia procesu zapoznania się z problematyką zarządzania danymi podstawowymi w danym k o n k r e t n y m rozwiązaniu klasy ERP (które z a w s z e jest odzwierciedleniem wymagań konkretnego użytkownika), pomocnym jest, aby rozróżnić następujące a s p e k t y i n f o r m a t y c z n e : Dane ogólnego zastosowania Dane i parametry sterujące integracją Dane i parametry służące racjonalizacji K a ż d e rozwiązanie klasy ERP zakłada jednorazowe wprowadzanie danych podstawowych. Zakres i funkcjonalność tych danych oraz parametrów uzależniony jest od pożądanej e l a s t y c z n o ś c i s y s t e m u w odniesieniu do a u t o m a t y z a c j i ; na przykład: Przyporządkowanie kluczy podatkowych przy księgowaniu faktur zakupowych i sprzedaży wiąże (obecnie) się z koniecznością uwzględnienia właściwości artykułów, klientów oraz dostawców.

6 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Controlling w Zintegrowanych systemach zarządzania 6 Dane i parametry służące do opracowania informacji Jeszcze przed kilkoma laty, tego typu dane i parametry były ważne szczególnie przy opracowywaniu statystyk. Były one, wprawdzie dostępne w różnym zakresie w różnych systemach, różniły się jednak znacząco odnośnie ich znaczenia i funkcjonalności. Wraz ze wzrostem dostępności coraz tańszych n a r z ę d z i t y p u D a t a M i n i n g, także w rozwiązaniach klasy ERP dedykowanych dla sektora MSP istnieją coraz większe możliwości generowania analiz b e z k o n i e c z n o ś c i wcześniejszego definiowania wskaźników statystycznych; na przykład: Oczywiście możliwości te są w różny sposób wykorzystywane zależnie od producenta oprogramowania oraz od wymagań użytkownika. Prowadzi to do dalszego różnicowania tego typu podstawowych danych statystycznych w różnych rozwiązaniach ERP. W dalszej części omówione zostaną najważniejsze grupy danych podstawowych, które są n i e z a l e ż n e o d k o n k r e t n e g o s y s t e m u. Cechy szczególne wykorzystywanego na zajęciach systemu proalpha będą omawiane tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prowadzenia zajęć. DANE PODSTAWOWE KLIENTÓW I DOSTAWCÓW Dane podstawowe klientów i dostawców wykorzystywane są w w i e l u m o d u ł a c h. Do d a n y c h o g ó l n e g o z a s t o s o w a n i a należą przede wszystkim dane opisowe klientów; na przykład: Dane i parametry sterujące integracją dotyczą przede wszystkim Rachunkowości, przykłady: Logistyki, przykłady: Sprzedaży, przykłady: Dane i parametry do procesów racjonalizacji dotyczą przede wszystkim Do danych i parametrów służących do opracowania informacji należą:

7 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Controlling w Zintegrowanych systemach zarządzania 7 DANE PODSTAWOWE ARTYKUŁÓW Także dane podstawowe artykułów wykorzystywane są w w i e l u m o d u ł a c h. Stąd w wielu rozwiązaniach klasy ERP pod pojęciem artykuł rozumiane są materiały (surowce), towary, produkty produkowane, j a k r ó w n i e ż usługi. Do danych ogólnego zastosowania należą: Danymi i parametrami sterującymi integracją są m.in.: Do danych i parametrów służących racjonalizacji należą: Przykładami danych i parametrów do opracowywania informacji są: DANE PODSTAWOWE RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ Rachunkowość finansowa należy do tych obszarów działalności przedsiębiorstwa (szczególnie w przedsiębiorstwach średniej wielkości w Polsce), gdzie często wykorzystywane są systemy dziedzinowe, a więc przeznaczone tylko dla tego obszaru. Ułatwia to obsługę tego obszaru przy jednoczesnej automatyzacji procesów. Jednakże: dotyczy to tylko księgowości (w wąskim zakresie) bez automatycznej integracji z innymi obszarami działalności przedsiębiorstwa. Oznacza to konieczność (pracochłonnej) ręcznej ewidencji wszystkich operacji, przy czym występują tutaj duże ograniczenia; np:

8 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Controlling w Zintegrowanych systemach zarządzania 8 Z drugiej strony, integracja rachunkowości finansowej w ramach rozwiązania klasy ERP (w porównaniu do systemów dziedzinowych) wymaga dużych nakładów na pielęgnacje danych podstawowych oraz przede wszystkim wymaga tzw. z i n t e g r o w a n e g o e k o n o m i c z n e g o s p o s o b u m y ś l e n i a. Inna szczególna cecha rachunkowości widoczna jest przy wykorzystywaniu z a g r a n i c z n y c h rozwiązań ERP: ze względu na odmienne regulacje prawne, które dotyczą szczególnie rachunkowości finansowej, niezbędne jest opracowanie wersji lokalnej programu (l o k a l i z a c j a ). Powstaje przy tym często sytuacja konfliktowa jako skutek wcześniej opisanej problematyki: ulubiony automatyzm systemu dziedzinowego traktowany jest jako niezbędny pod względem prawnym, chociaż inne (zintegrowane) rozwiązania spełniają również wskazane wymagania prawne. Do d a n y c h rachunkowości finansowej o g ó l n e g o z a s t o s o w a n i a należą: Dane i parametry sterowania integracją dotyczą szczególnie: Dane i parametry w procesach racjonalizacji dotyczą szczególnie: Do danych i parametrów służących do opracowania informacji należą: DANE PODSTAWOWE RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ Jak wiemy, głównymi celami rachunkowości zarządczej jest planowanie i kalkulacja, przy czym do planowania i analizy odchyleń plan/jest niezbędne są dane z rachunkowości finansowej. Dlatego też, wiele problemów poruszonych w rozdziale 2.3. (łącznie z lokalizacją), pojawi się w różnych rozwiązaniach związanych z funkcjami rachunkowości zarządczej. Na potrzeby dalszych rozważań założono, że taka funkcjonalność w systemach ERP zasadniczo występuje. Dalej ograniczamy się tylko do funkcji, które wymagane są do przeprowadzenia kalkulacji. Do danych ogólnego zastosowania w kalkulacji należą:

9 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Controlling w Zintegrowanych systemach zarządzania 9 Dane i parametry sterujące integracją dotyczą w szczególności: D a n e i p a r a m e t r y d o r a c j o n a l i z a c j i w kalkulacji dotyczą w szczególności: Do danych i parametrów służących do opracowania informacji w powiązaniu z kalkulacją należą: DANE PODSTAWOWE W PRODUKCJI I LOGISTYCE Ponieważ ogólne zasady organizacji produkcji i logistyki obowiązują niezależne od konkretnego kraju, różnice występujące w danych podstawowych pomiędzy różnymi rozwiązaniami ERP związane są tylko z branżą, której dedykowany jest system. W związku z tym, w dalszej części skryptu przedstawione zostaną warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego mało i średnioseryjnego. W różny sposób realizowana jest w różnych systemach ERP integracja obszaru produkcji z rachunkowością. Ze względu na ograniczenia czasowe, w dalszej części zostaną przedstawione przede wszystkim te aspekty, które dotyczą integracji księgowań dla zmian stanów magazynowych oraz kalkulacji w systemie proalpha. Do danych ogólnego zastosowania należą: Danymi i parametrami do sterowania integracją w systemie proalpha są: Dane i parametry służące racjonalizacji dotyczą w szczególności: Do danych i parametrów służących opracowaniu informacji należą (w systemie proalpha):

10 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Controlling w Zintegrowanych systemach zarządzania 10 ZALECENIA DOTYCZĄCE KOLEJNOŚCI WPROWADZANIA DANYCH PODSTAWOWYCH Ze względu na różnorodną funkcjonalność danych podstawowych w poszczególnych rozwiązaniach ERP, istnieją także różnorodne zależności pomiędzy tymi danymi. Dlatego też każdy system wymaga innej kolejności ich wprowadzania, tak aby zagwarantować możliwie najmniej powiązany przypływ danych; przykłady: Struktura modułowa systemu proalpha implikuje następują kolejność wprowadzania danych podstawowych:

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ DANYCH PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZANIA KLASY ERP W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ DANYCH PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZANIA KLASY ERP W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ DANYCH PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZANIA KLASY ERP W MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM PAUL DIETER KLUGE, PAWEŁ KUśDOWICZ Streszczenie: artykuł podejmuje problematykę opłacalności

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Dr Janusz Nesterak Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Janusz Nesterak Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Dr Janusz Nesterak Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie SYSTEM INFORMACYJNY W PROCESIE CONTROLLINGU 1. Wstęp. Wraz z rozwojem skali działania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA.

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. DANIEL GĄSKA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. Wstęp Zakłady produkcyjne coraz częściej poszukują

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Czym jest system informacyjny? Zbiór współpracujących ze sobą modułów, które zbierają (pozyskują),

Bardziej szczegółowo

2014-12-31. Płock, 2014

2014-12-31. Płock, 2014 2014-12-31 Płock, 2014 Współczesne przedsiębiorstwo musi szybko reagować na ciągle zmieniającą się sytuację na rynku. Gdy znikają problemy z zakupami części i materiałów, pojawiają się trudności z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW

EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH Róża Weryńska Adam Tomaszewski Streszczenie: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego na rynku zależy

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM LOGISTYCZNO-SPEDYCYJNEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Systemy IT w e-biznesie

Systemy IT w e-biznesie Systemy IT w e-biznesie Łukasz Tkacz 1 Dr. Zdzisław Pólkowski 1 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Spis treści ABSTRACT... 3 1 WPROWADZENIE... 3 2 POLSKI RYNEK SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oprogramowania standardowego w administracji publicznej

Zastosowanie oprogramowania standardowego w administracji publicznej Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 29/2013 Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Zastosowanie oprogramowania standardowego w administracji publicznej 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistyki zaopatrzenia z zastosowaniem systemu SAP ERP

Realizacja procesów logistyki zaopatrzenia z zastosowaniem systemu SAP ERP SZKODA Maciej 1 Realizacja procesów logistyki zaopatrzenia z zastosowaniem systemu SAP ERP WSTĘP Współcześnie realizowana logistyka opiera się na zintegrowanych systemach informatycznych i bez nich byłaby

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

THE NEW TRENDS OF BUSINESS MANAGEMENT SOFTWARE SYSTEMS, FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED COMPANIES

THE NEW TRENDS OF BUSINESS MANAGEMENT SOFTWARE SYSTEMS, FOR SMALL AND MEDIUM-SIZED COMPANIES ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2000 Seria: Nr kol. Dariusz MAZUR NOWE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW THE NEW TRENDS OF BUSINESS MANAGEMENT SOFTWARE

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM,

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, Globalizacja rynku Globalizacja rynku nabiera niespotykanego dotąd rozmachu. Przy wyborze partnera czynnik geograficzny ma już znikome znaczenie. Produkty i usługi są dostępne

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY RACHUNKOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY RACHUNKOWOŚCI KOMPUTEROWE SYSTEMY RACHUNKOWOŚCI 1. Definicja rachunkowości Rachunkowość to proces identyfikacji, pomiaru i przekazywania informacji, które są potencjalnie użyteczne do podejmowania decyzji gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Analiza systemów informatycznych wspomagających zarządzanie produkcją w wybranych przedsiębiorstwach Analysis of Computer Systems Supporting Production Management in Selected Companies Wojciech Zalewski

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU Monika RYBIŃSKA, Marek SEKIETA Streszczenie: Posiadany przez przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe rzeczowy majątek trwały stanowi o potencjale przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ALEKSANDRA NOWAKOWSKA Politechnika Częstochowska ROLA NARZĘDZI ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM INFORMACJI W

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych 111 Marcin RELICH Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: m.relich@wez.uz.zgora.pl Wspomaganie planowania

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo