Efektywność wdroŝenia systemu ERP APS w warunkach niepewności ocena czasu przedsięwzięcia z uwzględnieniem stanu przygotowania przedsiębiorstwa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efektywność wdroŝenia systemu ERP APS w warunkach niepewności ocena czasu przedsięwzięcia z uwzględnieniem stanu przygotowania przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 Lilianna WAśNA, Paweł KUśDOWICZ Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: Efektywność wdroŝenia systemu ERP APS w warunkach niepewności ocena czasu przedsięwzięcia z uwzględnieniem stanu przygotowania przedsiębiorstwa 1. Wprowadzenie Istniejące tendencje w rozwoju zarządzania produkcją oraz dostępne, znacznie zwiększone zdolności obliczeniowe, dzięki nowym technologiom informatycznym przyczyniają się do ciągłego rozwoju modułowo zorganizowanych zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP (Enterprise Resource Planning - Planowanie zasobów przedsiębiorstwa), które obsługując sfery działalności przedsiębiorstwa, przetwarzają dane, pochodzące z róŝnych obszarów organizacji, prezentując je całościowo oraz spójnie i obrazując kompleksowo sytuację przedsiębiorstwa (por. [1], []). Dedykowane średnim przedsiębiorstwom produkcyjnym i oferowane w postaci zintegrowanych rozwiązań w ramach systemu ERP moduły APS (Advanced Planning and Scheduling - Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie) stanowią uzupełnienie ERP, korzystają z istniejących w ERP danych oraz zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji i umoŝliwiają szczegółowe planowanie i harmonogramowanie zleceń produkcyjnych w czasie rzeczywistym (por. [], [], [6], []). PoniewaŜ zauwaŝa się występowanie nieufności potencjalnych uŝytkowników co do korzyści z wdroŝenia, tego stosunkowo nowego, rozwiązania poszukiwane są metody, które pozwolą pokazać ocenę efektywności wdroŝenia takiego narzędzia w danym przedsiębiorstwie. Celem prezentowanej pracy jest przedstawienie wybranego etapu proponowanej metody wielokryterialnej oceny efektywności wdroŝenia systemu ERP APS, która moŝe słuŝyć wspomaganiu pokonywania występujących problemów z akceptacją rozwiązań tego typu. Wybrany etap dotyczy określania czasu trwania planowanego przedsięwzięcia wdroŝeniowego w warunkach niepewności z uwzględnieniem aktualnego stanu przygotowania przedsiębiorstwa. W proponowanym podejściu do opisu niepewności wykorzystane zostało modelowanie rozmyte. Praca zawiera prezentację modelu rozwaŝanej przestrzeni decyzyjnej, sformułowanie problemu oraz koncepcję metody jego rozwiązania z wyjaśnieniem wspomnianego etapu zilustrowanym przykładami.. Model i sformułowanie problemu Dla rozwaŝanej sytuacji opracowany został zaprezentowany na rys. 1 model przestrzeni decyzyjnej, w którym zdefiniowany został system ERP APS oraz średnie przedsiębiorstwo produkcyjne, rozwaŝające wdroŝenie danego systemu.

2 Ponadto wyodrębniona została oś czasu i dwa okresy: najpierw w przedsiębiorstwie o znanych wskaźnikach przed wdroŝeniem musi nastąpić przygotowanie do wdroŝenia i wdroŝenie systemu, a następnie dopiero po starcie systemu jest czas jego eksploatacji, w którym widoczne są efekty. Czas ich wystąpienia zaleŝy od stanu przygotowania przedsiębiorstwa do wdroŝenia, który ma wpływ na długość okresu przygotowawczowdroŝeniowego. W celu uwzględnienia niepewności związanej z przyszłością przyjęto, Ŝe dane w modelu mogą być częściowo precyzyjnie i częściowo nieprecyzyjnie określone. System ERP APS Funkcjonalności obejmujące obsługę procesów biznesowych i produkcyjnych w przedsiębiorstwie F={F 1,..., F h } Model przedsięwzięcia Koszty (rodzaje i struktura) Baza doświadczeń ze zrealizowanych wdroŝeń Przedsiębiorstwo produkcyjne Klasa przedsiębiorstwa KSP: wskaźniki W={WE1,, WEk} Preferowane wartości wskaźników W: WE={WE 1,, WE k } Stan przygotowania do wdroŝenia: SPG={Spg 1 (t 0 ),..., Spg b (t 0 )} Stan wdroŝenia SF={SF 1 (t),..., SF h (t)} Przygotowanie, wdroŝenie Eksploatacja wybranych funkcjonalności t t s t 0 t 1 t z Czas -1 Start systemu Czy w zadanym Czas Aktualny i planowany stan wdroŝenia (wykorzystania funkcjonalności systemu) Wskaźniki Przedsiębiorstwa W t -1 t 0 Przedsięwzięcie t 1 t z SF 1 SF 1 (t 0 ) wdroŝeniowe SF 1 (t 1 ) SF 1 (t z ) SF SF (t 0 ) SF (t 1 ) SF (t z ) SF h W 1 W 1 (t -1 ) W 1 (t 0 ) W 1 (t 1 )=? W 1 (t z )=? W W (t -1 ) W (t 0 ) W (t 1 )=? W (t z )=? SF h (t 0 ) SF h (t 1 ) SF h (t z ) terminie T i budŝecie B wskaźniki W osiągną wartości WE? W k W k (t -1 ) W k (t 0 ) W k (t 1 )=? W k (t z )=? Rys. 1. Model przestrzeni decyzyjnej oceny efektywności wdroŝenia systemu ERP APS. Źródło: opracowanie własne Fig. 1. Decision space model of the effects evaluation of ERP APS system implementation. Source: search performed by author Problem sformułowany został następująco: Dany jest system informatyczny klasy ERP APS o znanych moŝliwościach funkcjonalnych i wymaganiach technicznych oraz efekty zrealizowanych wdroŝeń tego systemu. Dane jest przedsiębiorstwo produkcyjne średniej wielkości, o znanych wskaźnikach ilościowych, znanym istniejącym i planowanym stanie przygotowań i wdroŝenia danego systemu informatycznego i znanych preferencjach wobec systemu. Poszukiwana jest metoda, która pozwoli odpowiedzieć na pytanie: Czy stan przygotowania danego przedsiębiorstwa do wdroŝenia i eksploatacji danego systemu pozwala osiągnąć preferowane wartości wybranych wskaźników tego przedsiębiorstwa w zadanym terminie i budŝecie, przy znanym czasie eksploatacji systemu? Do rozwiązania tak postawionego problemu zaproponowana została metoda przedstawiona w rozdziale następnym.. Metoda oceny efektywności wdroŝenia ERP APS Proponowana metoda wielokryterialnej oceny efektywności wdroŝenia systemu ERP APS w warunkach niepewności i ograniczeń wdroŝeniowych (WEW-APS) pozwala określić, w jakim stopniu preferowane przez dane przedsiębiorstwo wartości wybranych wskaźników zostaną osiągnięte przy realizacji planowanego wdroŝenia sys- 6

3 temu ERP APS. Wykorzystuje przy tym zbiory rozmyte i wybrane elementy modelowania i wnioskowania rozmytego oraz oceny wielokryterialnej (por. [], []). Przebieg postępowania podzielony został na etapy, które odpowiadają wyodrębnionym problemom elementarnym postawionego problemu. Schemat postępowania przedstawiono na rys.. Metoda zaimplementowana została w środowisku MATLAB w postaci systemu WEW-APS. DANE: System klasy ERP APS, Klasa przedsiębiorstw KSP, Przedsiębiorstwo PP klasy KSP 1) Prognozowanie wybranych wskaźników przedsiębiorstwa z wdroŝenia ERP APS na podstawie doświadczeń z przeprowadzonych wcześniejszych wdroŝeń systemu w przedsiębiorstwach tej samej klasy 1.1) Tworzenie bazy wiedzy empirycznej na podstawie doświadczeń z przeprowadzonych wdroŝeń ERP APS ( utworzenie modelu rozmytego) 1.1.1) Filtracja próbek pomiarowych metodą wykresów średniej rozmytej 1.1.) Samoorganizacja i strojenie parametrów modelu rozmytego geometryczną metodą punktów maksymalnego błędu bezwzględnego (PMBB) 1.) Prognozowanie wybranych wskaźników przedsiębiorstwa z wdroŝenia w zadanym czasie TE eksploatacji systemu wnioskowanie rozmyte przy pomocy utworzonego modelu rozmytego ) Prognozowanie czasu realizacji przedsięwzięcia wdroŝeniowego do startu systemu z uwzględnieniem ograniczeń wdroŝeniowych ) Prognozowanie kosztu planowanego przedsięwzięcia wdroŝeniowego ) Wielokryterialna ocena efektywności planowanego wdroŝenia ERP APS względem preferowanych kryteriów celowych Stopień osiągnięcia celu wdroŝenia ERP APS Rys.. Metoda wielokryterialnej oceny efektywności wdroŝenia ERP APS. Źródło: opracowanie własne. Fig.. Method of multicriteria evaluation of efficiency of ERP APS system implementation. Source: search performed by author. PoniŜej zaprezentowany został szerzej wraz z dwoma przykładami ilustrującymi trzeci etap proponowanej metody, dotyczący określania czasu realizacji przedsięwzięcia wdroŝeniowego ERP APS do startu systemu z uwzględnieniem ograniczenia, jakim jest stan przygotowania przedsiębiorstwa.

4 . Określanie czasu realizacji przedsięwzięcia wdroŝeniowego systemu ERP APS w warunkach niepewności z uwzględnieniem stanu przygotowania przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie trzeciego etapu proponowanej metody WEW-APS, dotyczącego jednego z wyodrębnionych problemów elementarnych, w którym poszukiwana jest odpowiedź na pytanie: Ile czasu potrzeba na realizację planowanego przedsięwzięcia wdroŝeniowego systemu ERP APS, przy uwzględnieniu ograniczenia, jakim jest aktualny stan przygotowania przedsiębiorstwa do wdroŝenia? W etapie tym na podstawie danego modelu przedsięwzięcia wdroŝeniowego rozwaŝanego systemu z wyodrębnionymi czynnościami przygotowawczymi CPG={cpg 1,,cpg b } i wdroŝeniowymi CWE={cwe 1,,cwe l } oraz danych o stanie przygotowania czynności przygotowawczych w danym przedsiębiorstwie SPG={Spg 1,..., Spg b } i o czasach trwania poszczególnych czynności T_CPG={ 1,, b }, T_CWE={ 1,, l } określany jest czas trwania planowanego przedsięwzięcia do startu systemu. Przy czym czasy trwania rozwaŝanych czynności określone są nieprecyzyjnie za pomocą trapezowych liczb rozmytych. Sposób postępowania zilustrowany został poniŝej za pomocą dwóch przykładów. W przykładzie pierwszym przyjęty został bardzo uproszczony model przedsięwzięcia wdroŝeniowego w celu pokazania istoty działania proponowanej procedury. Natomiast w przykładzie drugim przedstawiono moŝliwość wykorzystania tej procedury w postaci jej implementacji w ramach modułu Prognozowanie czasu wdroŝenia systemu WEW- APS w przypadku rozbudowanego modelu przedsięwzięcia wdroŝeniowego, uwzględniającego specyfikę wdroŝenia zintegrowanego systemu ERP z funkcjonalnością APS. PRZYKŁAD 1. Dla danego systemu S dany jest (uproszczony) model przedsięwzięcia wdroŝeniowego przez: wektor czynności przygotowawczych do wdroŝenia: CPG= {cpg 1, cpg }, - szacowane czasy trwania czynności CPG określone nieprecyzyjnie za pomocą trapezowych liczb rozmytych przedstawionych na rys. : 1 okolo 0 dni T _ CPG= = =, okolo 0 dni 1 wektor czynności wdroŝeniowych i eksploatacyjnych: CWE={cwe 1, cwe }, szacowane czasy trwania czynności CWE określone nieprecyzyjnie za pomocą trapezowych liczb rozmytych przedstawionych na rys. : 1 okolo 0 dni T _ CWE= = =, okolo dni macierze zdarzeń dla wektorów CPG i CWE: CPG _ zdarz 1 = 1 CWE _ zdarz =. 6

5 Rys.. Rozmyte czasy trwania czynności przygotowawczych. Źródło: opracowanie własne Fig.. Fuzzy time frames for arrangement activities. Source: search performed by author Rys.. Rozmyte czasy trwania czynności wdroŝeniowych i eksploatacyjnych. Źródło: opracowanie własne Fig.. Fuzzy time frames for implementation and exploitation activities. Source: search performed by author Model przedsięwzięcia wdroŝeniowego określony za pomocą powyŝszych danych przedstawiono na rys.. cpg 1 cwe 1 1 cpg cwe Rys.. Model przedsięwzięcia wdroŝeniowego. Źródło:opracowanie własne Fig.. Model of implementation venture. Source: search performed by author Dane jest takŝe średnie przedsiębiorstwo produkcyjne PP o znanym stanie przygotowania do wdroŝenia w odniesieniu do poszczególnych czynności przygotowawczych: SPG={0, 1} (- czynność cpg 1 nie została jeszcze wykonana, czynność cpg jest juŝ wykonana).

6 Poszukiwana jest odpowiedź na pytanie: Ile czasu potrzeba na realizację planowanego przedsięwzięcia przy uwzględnieniu aktualnego stanu przygotowania przedsiębiorstwa PP? ROZWIĄZANIE: Na podstawie raportu SPG o stanie przygotowań przedsiębiorstwa PP do wdroŝenia redukowany jest do zera szacowany czas trwania wykonanej czynności przygotowawczej cpg, czyli: =0=[ ]. Liczby rozmyte posiadają wygodną reprezentację w postaci zstępującej rodziny przedziałów domkniętych, do której mają zastosowanie własności rachunku przedziałowego. Przedstawiając zatem podane czasy trwania poszczególnych czynności w postaci α-przekrojów, poszukiwanie czasu trwania przedsięwzięcia z danymi czasami czynności w postaci liczb rozmytych sprowadzi się do poszukiwania czasu przedsięwzięcia dla poszczególnych α-przekrojów z danymi w postaci przedziałowej. Na przykład dla przekroju α =0: czas trwania czynności cpg 1 wynosi [1; 1] dni czas trwania czynności cwe 1 wynosi [; ] dni PoniewaŜ czynność cwe 1 następuje po czynności cpg 1 to czas trwania obydwu tych czynności nie moŝe trwać krócej niŝ 1+=6 dni i nie moŝe trwać dłuŝej niŝ 1+= osobodni, zatem jest równy [6; ] dni. Analogicznie czas trwania dwóch następujących po sobie czynności cpg i cwe wyniesie [0+6; 0+]=[6; ] dni. Wykonując równolegle czynności, które mogą trwać [6; ] oraz [6; ] dni moŝna zauwaŝyć, Ŝe nie mogą one trwać krócej niŝ max{6, 6}=6 dni oraz nie mogą trwać dłuŝej niŝ max{, }= dni. Zatem czas trwania całego przedsięwzięcia moŝe trwać [6; ] dni. Przedstawiony tok rozumowania jest wykorzystany w zaproponowanej metodzie do oszacowania czasu trwania projektu wdroŝenia do startu systemu. Otrzymany, w analizowanym przypadku, rozmyty czas projektu wdroŝenia w postaci poziomej reprezentacji dla α=0; 0,1; ;1 ilustruje rys. 6. Rys. 6. Rozmyty czas wdroŝenia (przykład 1). Źródło:opracowanie własne Fig. 6. Fuzzy time frame of implementation (example 1). Source: search performed by author

7 PRZYKŁAD. Dany jest zintegrowany system informatyczny zarządzania S klasy ERP APS z następującymi funkcjonalnościami F={F 1 F F F F F 6 }: F 1 - Dane podstawowe, F - SprzedaŜ i dystrybucja, F - Zakupy, F - Gospodarka materiałowa, F Produkcja z APS, F 6 Finanse i księgowość. Dla danego systemu S w oparciu o metodykę wdroŝenia opracowany został przedstawiony poniŝej model przedsięwzięcia wdroŝeniowego. Zdefiniowane i krótko scharakteryzowane zostały czynności składające się na realizację planowanego przedsięwzięcia, wśród których wyodrębniono czynności przygotowawcze oraz wdroŝeniowe i eksploatacyjne, takie jak: I. Planowanie przedsięwzięcia (cwe 1 ) - Ogólna analiza stanu rzeczy. Definicja celów, terminów, budŝetu. Określenie zespołu projektowego złoŝonego z uŝytkowników kluczowych (osób decyzyjnych reprezentujących kluczowe obszary przedsiębiorstwa (sprzedaŝ, zakupy, produkcja, finanse). II. Przygotowanie środowiska testowo-rozwojowego (cpg 1 ) - Przygotowanie (przez klienta) infrastruktury technicznej środowiska testowo-rozwojowego do prac konfiguracyjnych i rozwojowych (miejsce, stanowiska testowo szkoleniowe). III. Szkolenie uŝytkowników kluczowych (cpg ) - Szkolenie na bazie demonstracyjnej systemu standardowego systemu złoŝone z dwóch części: standardowe podstawy obsługi, przeglądowe procesy (- dane podstawowe, procesy, analizy). IV. Warsztaty struktura organizacyjna i struktura procesów - Warsztaty (spotkania robocze) z udziałem uŝytkowników kluczowych, podczas których podejmowane są decyzje dotyczące realizacji procesów gospodarczych w systemie: IVa - Struktura organizacyjna (cwe ) - Definiowanie struktury organizacyjnej. IVb - Struktura procesów (cwe ) - Definiowanie struktury procesów. V. Zabezpieczenie infrastruktury technicznej - Przygotowanie infrastruktury środowiska sprzętowo-programowego oraz teleinformatycznego: Va - Serwery (cpg ) - Serwer bazy danych, serwer aplikacji, serwer APS, serwer dla kopii dokumentów. Vb - Sieć komputerowa z komputerami uŝytkowników (cpg ) - Sieć komputerowa o określonej przepustowości obsługująca uŝytkowników wraz z określoną ilością stacji końcowych PC z odpowiednimi urządzeniami peryferyjnymi. VI. Instalacja systemu (cwe ) - Instalacja i konfiguracja systemu. VII. Przygotowanie danych podstawowych nadrzędnych do przejęcia (cpg 6 ) - Przygotowanie danych nadrzędnych (uŝytkownicy i uprawnienia, waluty, jednostki miar). VIII. Przygotowanie danych standardowych (cpg ) (np. kartoteka klientów, artykułów, dostawców) - Klient eksportuje dane z dotychczasowego systemu w odpowiednim formacie. IX. Przygotowanie danych podstawowych dla modułów systemu: IXa - Moduł Produkcja z APS (cpg ) - Stare dane uzupełniane są o te których nie było IXb - Moduł Finanse księgowość (cpg ) - Klient eksportuje dane z dotychczasowego systemu w odpowiednim formacie. IXc - Moduły: SprzedaŜ, Zakupy, Gospodarka materiałowa (cpg ) - Klient eksportuje dane z dotychczasowego systemu w odpowiednim formacie. X. Analiza jakości danych (cpg 11 ) - Szczegółowa analiza jakości danych i testy.

8 XI. Przejęcie danych - Pierwsze przejęcie przygotowanych danych: XIa - Moduł Produkcja z APS (cwe ) XIb - Moduł Finanse i księgowość (cwe 6 ) XIc - Moduły: SprzedaŜ, Zakupy, Gospodarka materiałowa (cwe ). XII Warsztaty szczegółowe (warsztaty i testy na kopii systemu, zatwierdzone zmiany nanoszone na bazie rzeczywistej) - Po przejęciu duŝej części danych szkolenie na danych klienta i modelowanie procesów docelowych. Symulacja wariantów procesów, definicja i dokumentacja procesów docelowych. Definiowanie ustawień systemu - parametryzacja systemu z wykorzystaniem wiedzy ekspertów tzn. uŝytkowników kluczowych aŝ do zadowolenia klienta (np. czy wyniki moŝliwe, czy z uwzględnieniem usług obcych). Definiowanie modyfikacji standardowego oprogramowania. XIIa - Dla procesów logistycznych (cwe ) XIIb - Dla procesów finansowo-księgowych (cwe ) XIII. Reorganizacja (cpg ) - Reorganizacja struktury organizacyjnej i procesów biznesowych. XIV. Modyfikacje oprogramowania (cwe ) - Dopasowania oprogramowania rozwój oprogramowania z dokumentacją i testami. Instalacja i test w środowisku rzeczywistym. XV. Customizing (cwe 11 ) - Ustawienia systemu dotyczące formularzy i raportów. XVI. Przejęcie danych (cwe ) - Procedury konwersji, testy. XVII Warsztaty przeglądowe (cwe 1 ) - Przeprowadzenie testów kaŝdego typu procesów z przygotowanymi modyfikacjami standardowego oprogramowania i zatwierdzenie przez klienta. XVIII. Test integracji (cwe ) - Kontrola integracji procesów logistycznych z procesami finansowo-księgowymi. Sprawdzenie, czy transakcje logistyczne są właściwie księgowane (np. przyjęcie towarów, materiałów na magazyn, wydanie do zuŝycia, przeksięgowanie, zgłoszenie wyrobów gotowych z produkcji, przyjęcie ich na magazyn, wydanie dla klienta i fakturowanie). XIX. Szkolenie i kontrola uŝytkowników końcowych (cpg 1 ) - Szkolenie krótko przed startem systemu dla końcowych uŝytkowników na bazie rzeczywistej z kontrolą i ewentualnymi działaniami dodatkowymi. XX. Planowanie uruchomienia (cwe 1 ) - Określenie rozruchu/ wycofania, Określenie kroków zabezpieczających, Informowanie uŝytkowników, Informowanie kontrahentów o zmianach. XXI. Przygotowanie do startu systemu (cpg ) - Aktualizacja danych. XXII. Ostry start systemu i opieka nad startem (cwe ) - Wsparcie merytoryczne i techniczne. XXIII. Praca równoległa (cwe 1 ) - Czas równoległej pracy ze starym systemem, ocena wyników, opieka organizacyjna, feedback uczestników projektu. XXIV. Zakończenie projektu (cwe ) - Produktywne uruchomienie zdefiniowanych procesów, wyłączenie starego systemu z obsługi. Dla danego systemu S dany jest zatem: wektor czynności przygotowawczych do wdroŝenia: CPG= {cpg 1, cpg, cpg, cpg, cpg, cpg 6, cpg, cpg, cpg, cpg, cpg 11, cpg, cpg 1, cpg }; wektor czynności wdroŝeniowych i eksploatacyjnych: CWE={cwe 1, cwe, cwe, cwe, cwe, cwe 6, cwe, cwe, cwe, cwe, cwe 11, cwe, cwe 1, cwe, cwe 1, cwe, cwe 1, cwe }; 0

9 1 = = _ CPG T = CPG _ zdarz = = _ CWE T = CWE _ zdarz szacowane określone nieprecyzyjnie w dniach czasy trwania T_CPG czynności przygotowawczych CPG, czasy trwania T_CWE czynności wdroŝeniowych i eksploatacyjnych CWE oraz macierze zdarzeń CPG_zdarz i CWE_zdarz dla wektorów CPG i CWE (czasy czynności cwe 1 i cwe nie mają wpływu na czas trwania przedsięwzięcia do startu systemu, przyjętą jednostką czasu jest dzień).

10 Dane jest takŝe średnie przedsiębiorstwo produkcyjne PP rozwaŝające wdroŝenie wersji systemu ERP z funkcjonalnością APS. Stan przygotowania do wdroŝenia danego przedsiębiorstwa PP w odniesieniu do poszczególnych czynności przygotowawczych przedsięwzięcia CPG (w momencie t 0 ) określa wektor: SPG={0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0} Poszukiwana jest odpowiedź na pytanie: Ile czasu potrzeba na realizację planowanego przedsięwzięcia przy uwzględnieniu aktualnego stanu przygotowania przedsiębiorstwa PP do wdroŝenia? ROZWIĄZANIE: W celu znalezienia rozwiązania wykorzystany został moduł Prognozowanie czasu wdro- Ŝenia systemu WEW-APS, który stanowi implementację komputerową proponowanej metody wielokryterialnej oceny efektywności wdroŝenia systemu ERP APS w warunkach niepewności i ograniczeń wdroŝeniowych. Rys.. Dane modelu planowanego przedsięwzięcia wdroŝeniowego w systemie WEW- APS. Źródło: opracowanie własne Fig.. Data of planned implementation venture model in the system WEW-APS. Source: search performed by author Wprowadzone zostały wszystkie dane związane z modelem przedsięwzięcia wdroŝeniowego danego systemu S (rys. ), i wyznaczona została prognoza czasu trwania planowanego projektu wdroŝenia, uwzględniająca stan przygotowania danego przedsiębiorstwa PP do wdroŝenia. Otrzymany wynik przedstawiono w postaci graficznej na rys..

11 Rys.. Prognozowany rozmyty czas wdroŝenia (przykład ). Źródło:opracowanie własne Fig.. Fuzzy time frame of implementation (example ). Source: search performed by author. Podsumowanie Zaprezentowana w pracy metoda wielokryterialnej oceny efektywności wdroŝenia systemu ERP APS dedykowana jest producentom i konsultantom, oferującym tego typu rozwiązania średnim przedsiębiorstwom produkcyjnym. Pozwala ona ocenić, w jakim stopniu planowane przedsięwzięcie wdroŝeniowe systemu ERP z funkcjonalnością APS pozwoli danemu przedsiębiorstwu osiągnąć mu preferowane cele w ograniczonym czasie i budŝecie. PoniewaŜ czas osiągnięcia efektów wdroŝenia zaleŝny jest od stanu przygotowania przedsiębiorstwa do planowanego wdroŝenia, proponowane podejście pozwala uwzględnić tę zaleŝność, co w szczególności jest widoczne w opracowanym modelu przestrzeni decyzyjnej oraz w szerzej przedstawionym w niniejszej pracy etapie metody, dotyczącym określania czasu, jaki potrzebny jest na realizację prac przygotowawczo-wdroŝeniowych do startu systemu. Proponowana koncepcja wykorzystuje przy tym elememty modelowania rozmytego, słuŝącego do opisu zjawisk nieprecyzyjnie określonych, co pozwala uwzględnić związaną z przyszłością niepewność i modelować ją w sposób naturalny. Literatura 1. Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Mikom Warszawa 00.. Adamczyk A., KuŜdowicz P., Relich M., Przepływy wartości w zintegrowanym systemie informatycznym, W: Modele inŝynierii teleinformatyki : wybrane zastosowania / red. M. Kopczewski. T..- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 00 - s... Dymowa L., Figat P., Zenkowa A.: Metoda i oprogramowanie do oceny wielokryterialnej i wielopoziomowej decyzji w warunkach niepewności rozmytej. III Krajowa Konferencja "Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inŝynierskim", Kraków, 1-1 listopada, 001, s Günther H. O., Tempelmeier H., Produktion und Logistik (. Aufl.) Berlin: Springer 00.

12 . Kluge P.D., KuŜdowicz P., Andracki S.: Multi-resource-planning and realtimeoptimization based on proalpha APS solution// W: Automation 00: Automatyzacja - nowości i perspektywy : konferencja naukowo-techniczna. Warszawa, Polska Kluge P.D., KuŜdowicz P., Orzeszko P.: Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 00.. Maciejec L.: System ERP konfrontacja potrzeb i moŝliwości, CIO Magazyn dyrektorów IT, /00. Piegat A., Modelowanie i sterowanie rozmyte, Akademicka Oficyna EXIT, Warszawa 1. Streszczenie W pracy przedstawiona została koncepcja oceny czasu trwania planowanego przedsięwzięcia wdroŝeniowego systemu ERP APS uwzględniająca stan przygotowania przedsiębiorstwa do wdroŝenia (ERP Planowanie zasobów przedsiębiorstwa, APS Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie). Koncepcja ta stanowi element metody wielokryterialnej oceny efektywności wdroŝenia systemu ERP APS w średnim przedsiębiorstwie produkcyjnym w warunkach niepewności i ograniczeń wroŝeniowych. Proponowane podejście wykorzystuje modelowanie rozmyte i pozwala uwzględnić warunki danych niepewnych z informacją nieprecyzyjnie określoną. Efficiency of ERP APS system implementation in uncertain terms evaluation of time frames of a project with respect to the state of enterprise preparation Summary In the paper is presented the conception of the time frames evaluation of a planned project of implementation of an ERP APS system with respect to the state of enterprise preparation for implementation (ERP Enterprise Resource Planning, APS Advanced Planning and Scheduling). The concept constitutes an element of a multicriteria efficiency evaluation method of an ERP APS system implementation in a medium-sized manufacturing company in uncertain terms with implementation constraints. The proposed approach uses fuzzy modeling and allows to take into account the unprecisely measured information.

WYKORZYSTANIE MODELOWANIA ROZMYTEGO DO OCENY EFEKTYWNOŚCI CELOWEJ PLANOWANEGO WDROśENIA ERP APS

WYKORZYSTANIE MODELOWANIA ROZMYTEGO DO OCENY EFEKTYWNOŚCI CELOWEJ PLANOWANEGO WDROśENIA ERP APS Lilianna WAśNA * WYKORZYSTANIE MODELOWANIA ROZMYTEGO DO OCENY EFEKTYWNOŚCI CELOWEJ PLANOWANEGO WDROśENIA ERP APS Streszczenie W pracy przedstawiono koncepcję oceny efektywności celowej planowanego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MODELOWANIA I WNIOSKOWANIA ROZMYTEGO DO OCENY EFEKTYWNO CI WDRO ENIA SYSTEMU ERP APS W REDNIM PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM

ZASTOSOWANIE MODELOWANIA I WNIOSKOWANIA ROZMYTEGO DO OCENY EFEKTYWNO CI WDRO ENIA SYSTEMU ERP APS W REDNIM PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM Lilianna WA NA Pawe KU DOWICZ Uniwersytet Zielonogórski ZASTOSOWANIE MODELOWANIA I WNIOSKOWANIA ROZMYTEGO DO OCENY EFEKTYWNO CI WDRO ENIA SYSTEMU ERP APS W REDNIM PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM 1. Wst

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Przepływy wartości w zintegrowanym systemie informatycznym. 1. Wstęp. Adriana ADAMCZYK *, Paweł KUŻDOWICZ **, Marcin RELICH *** Streszczenie

Przepływy wartości w zintegrowanym systemie informatycznym. 1. Wstęp. Adriana ADAMCZYK *, Paweł KUŻDOWICZ **, Marcin RELICH *** Streszczenie Adriana ADAMCZYK *, Paweł KUŻDOWICZ **, Marcin RELICH *** Przepływy wartości w zintegrowanym systemie informatycznym Streszczenie Artykuł podejmuje problematykę integracji danych oraz przepływów wartości

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie planowania imprez artystycznych w warunkach niepewności jako element controllingu w instytucjach kultury

Wspomaganie planowania imprez artystycznych w warunkach niepewności jako element controllingu w instytucjach kultury Wiesław WASILEWSKI, Lilianna WAśNA Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: w.wasilewski@wez.uz.zgora.pl, l.wazna@wez.uz.zgora.pl Wspomaganie planowania imprez

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZADZANIA ROZDZIAŁ CZWARTY. SYSTEMY ERP DEDYKOWANE DLA MSP

CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZADZANIA ROZDZIAŁ CZWARTY. SYSTEMY ERP DEDYKOWANE DLA MSP Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Controlling w Zintegrowanych systemach zarządzania 1 Prof. dr habil. PaulDieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Mgr inż. Paweł Orzeszko CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Podstawy obiegu dokumentów II

Podstawy obiegu dokumentów II dr inż. Paweł Kużdowicz Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Informatyka w zarządzaniu na bazie

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Prognoza płynności finansowej w zintegrowanym systemie informatycznym na przykładzie rozwiązania proalpha

Prognoza płynności finansowej w zintegrowanym systemie informatycznym na przykładzie rozwiązania proalpha Prognoza płynności finansowej w zintegrowanym systemie informatycznym na przykładzie rozwiązania proalpha Cash forecast with enterprise resource planning system on the example of proalpha solution Paul

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. 2. Dane podstawowe w systemie klasy ERP. Wprowadzenie. Rodzaje. Przykłady. Kolejność wprowadzania

20-02-2008. 2. Dane podstawowe w systemie klasy ERP. Wprowadzenie. Rodzaje. Przykłady. Kolejność wprowadzania 2. Dane podstawowe w systemie klasy ERP 2. Dane podstawowe w systemie klasy ERP Wprowadzenie Rodzaje Przykłady Kolejność wprowadzania (c) Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej & proalpha Software

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo. Doswiadczenia z zastosowan w średnich przedsiebiorstwach

Controlling wspomagany komputerowo. Doswiadczenia z zastosowan w średnich przedsiebiorstwach P. D. Kluge Controlling wspomagany komputerowo. Doswiadczenia z zastosowan w średnich przedsiebiorstwach (PTE Zielona Góra; 24.09.05) Controlling naleŝy do młodych dziedzin związanych z organizacją i zarządzaniem.

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Systemy IT w e-biznesie

Systemy IT w e-biznesie Systemy IT w e-biznesie Łukasz Tkacz 1 Dr. Zdzisław Pólkowski 1 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Spis treści ABSTRACT... 3 1 WPROWADZENIE... 3 2 POLSKI RYNEK SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Informatyki Stosowanej ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Przygotował Podsiadło Robert. 1 Zintegrowany system informatyczny to według Encyklopedii Wikipedia

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Seweryn SPAŁEK Streszczenie: Zarządzanie projektami staje się coraz bardziej powszechne w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych

Bardziej szczegółowo

11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI

11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI 11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI 56 11.1. Informacja i jej przetwarzanie Do zarządzania dowolną organizacją potrzebna jest określona informacja. Według Cz. Cempla: informacja to zawartość przekazu

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 993200/370/IN-402/2012 Warszawa, dnia 22.05.2012 r. Informacja dla

Bardziej szczegółowo

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516 Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

System wspomagania harmonogramowania przedsięwzięć budowlanych

System wspomagania harmonogramowania przedsięwzięć budowlanych System wspomagania harmonogramowania przedsięwzięć budowlanych Wojciech Bożejko 1 Zdzisław Hejducki 2 Mariusz Uchroński 1 Mieczysław Wodecki 3 1 Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

MRP o zamkniętej pętli

MRP o zamkniętej pętli MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI MRP o zamkniętej pętli CLOSED-LOOP MRP To rozszerzenie modelu MRP o funkcje... i kontroli w sferze... oraz... MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI uwzględnia: ograniczenia związane ze... produkcyjną

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych.

technologii informacyjnych kształtowanie , procesów informacyjnych kreowanie metod dostosowania odpowiednich do tego celu środków technicznych. Informatyka Coraz częściej informatykę utoŝsamia się z pojęciem technologii informacyjnych. Za naukową podstawę informatyki uwaŝa się teorię informacji i jej związki z naukami technicznymi, np. elektroniką,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 01.07.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE

Wrocław, dnia 01.07.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 01.07.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. WdroŜenie internetowego systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie sprzedaŝy pneumatyki z partnerami

Bardziej szczegółowo

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.3 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Od monopolu do ekosystemu o tym jak usługi transformują administrację. Piotr Walesiak <pwalesiak@ivmx.pl>, XV Forum Teleinformatyki, wrzesień 2009

Od monopolu do ekosystemu o tym jak usługi transformują administrację. Piotr Walesiak <pwalesiak@ivmx.pl>, XV Forum Teleinformatyki, wrzesień 2009 Od monopolu do ekosystemu o tym jak usługi transformują administrację Piotr Walesiak , XV Forum Teleinformatyki, wrzesień 2009 O CZYM MÓWIMY? USŁUGI I PODEJŚCIE USŁUGOWE Usługi biznesowe

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Finanse i Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Finanse i Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Finanse i Księgowość Premium Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Finanse i Księgowość Premium w wersji 2009 Znaczniki dla podmiotów nowe moŝliwości analizy i grupowania danych Dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

PROCESOWE MODELE STEROWANIA PRZEPŁYWAMI MATRIAŁOWYMI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

PROCESOWE MODELE STEROWANIA PRZEPŁYWAMI MATRIAŁOWYMI W PRZEDSIĘBIORSTWACH PROCESOWE MODELE STEROWANIA PRZEPŁYWAMI MATRIAŁOWYMI W PRZEDSIĘBIORSTWACH Streszczenie Stefan Senczyna Politechnika Śląska sencz@polsl.gliwice.pl Zastosowanie modeli procesowych systemu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Nowy system pomoŝe zintegrować BOT

Nowy system pomoŝe zintegrować BOT Nowy system pomoŝe zintegrować BOT Autor: Piotr Stępniewski (BOT Górnictwo i Energetyka) JuŜ wkrótce wszystkie spółki Grupy BOT połączy wspólny zintegrowany system informatyczny. Usprawni on procesy biznesowo

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Streszczenie SYSTEMY INFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW Piotr Piorunkiewicz Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania piorunkiewicz@woiz.polsl.pl Filozofia zarządzania łańcuchem

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MODELU SAP TCO DO SZACOWANIA KOSZTÓW INFORMATYZACJI. Jacek Cypryjański

WYKORZYSTANIE MODELU SAP TCO DO SZACOWANIA KOSZTÓW INFORMATYZACJI. Jacek Cypryjański WYKORZYSTANIE MODELU SAP TCO DO SZACOWANIA KOSZTÓW INFORMATYZACJI Jacek Cypryjański Wprowadzenie Dokonując oceny przedsięwzięcia informatycznego dość precyzyjnie moŝemy oszacować koszty zakupu sprzętu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I)

Matryca pokrycia efektów kształcenia. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy (cz. I) Matryca pokrycia efektów kształcenia Matryca dla przedmiotów realizowanych na kierunku Informatyka i Ekonometria (z wyłączeniem przedmiotów realizowanych w ramach specjalności oraz przedmiotów swobodnego

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

V. Ofertę naleŝy: VI. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE

V. Ofertę naleŝy: VI. Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE ..., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY na zakup usługi doradczej poniŝej 14 000 euro l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ul. Plebiscytowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

VII Kongres BOUG 03 października 2012

VII Kongres BOUG 03 października 2012 Raportowanie SLA w duŝej organizacji Studium przypadku VII Kongres BOUG 03 października 2012 Zdefiniowanie przypadku Zadanie do wykonania: Jak przenieść ustalenia formalne na efektywnie raportujący system?

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Zintegrowane Systemy Zarządzania Kod przedmiotu: ZZMU_D._49_ Rok studiów: Semestr: Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie 1 ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE PRZEDSIĘBIORSTW Wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwie PROCES WDROŻENIOWY SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 2 1. Wybór systemu informatycznego oraz firmy wdrożeniowej,

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Komputerowa Integracja Produkcji Kod przedmiotu: ZZMU_D._49_ Rok studiów: Semestr: Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

P R E Z E N T A C J A

P R E Z E N T A C J A P R E Z E N T A C J A decyzje-it.pl internetowy serwis branŝy IT specjalizujący się w oprogramowaniu dla biznesu Serwis decyzje-it.pl Kim jesteśmy? decyzje-it.pl to specjalistyczny, internetowy serwis

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Typowy model w zarządzaniu IT akceptacja problem problem aktualny stan infrastruktury propozycja

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV Metodyka wdrożenia Bartosz Szczęch Starszy Konsultant MS Dynamics NAV bartosz.szczech@it.integro.pl Wyróżniamy następujące etapy wdrożenia rozwiązania ERP: Analiza Projekt Budowa Uruchomienie Działanie

Bardziej szczegółowo

Komputeryzować czy nie?

Komputeryzować czy nie? Komputeryzacja - wątpliwości Komputeryzować czy nie? Czy komputeryzować małą firmę? Czy wdraŝać zintegrowanie systemy do zarządzania w małych i średnich firmach? W jakim...? Ile to będzie...? Czy taka

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne zarządzania

Systemy informatyczne zarządzania Prof. dr hab. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Paweł Kużdowicz Mgr inż. Paweł Orzeszko informatyczne zarządzania (Skrypt do przedmiotu stan: 02.02.2007) Literatura podstawowa Adamczewski P, Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN SSL czy IPSec?

Sieci VPN SSL czy IPSec? Sieci VPN SSL czy IPSec? Powody zastosowania sieci VPN: Geograficzne rozproszenie oraz duŝa mobilność pracowników i klientów przedsiębiorstw i instytucji, Konieczność przesyłania przez Internet danych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/erp 20.10.2009 r. Opis wdroŝenia PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA w DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o.

www.comarch.pl/erp 20.10.2009 r. Opis wdroŝenia PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA w DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o. 20.10.2009 r. Opis wdroŝenia PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA w DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o. DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu działa na rynku usług poligraficznych od 1991 r. Swoim klientom

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady projektowania w technice

Podstawowe zasady projektowania w technice Podstawowe zasady projektowania w technice Projektowanie w technice jest działalnością twórczą z określonym udziałem prac rutynowych i moŝe dotyczyć głównie nowych i modernizowanych: produktów (wyrobów

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE PROCESÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH I USŁUGOWYCH SEKTORA MSP

INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE PROCESÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH I USŁUGOWYCH SEKTORA MSP INFORMATYCZNE WSPOMAGANIE PROCESÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH I USŁUGOWYCH SEKTORA MSP Sławomir KŁOS, Justyna PATALAS Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane wyniki analizy danych zebranych

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2)

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu szeregów czasowych (prezentacja 2) Ewa Wołoszko Praca pisana pod kierunkiem Pani dr hab. Małgorzaty Doman Plan tego wystąpienia Teoria Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.6 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

Bardziej szczegółowo

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI Koszalin 2008 ISBN 978-83-7365-154-8 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Bronisław Słowiński Recenzja Zbigniew Banaszak Redakcja Alina Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/370/IN-846/2013 TZ/370/62/13 Warszawa, dnia 14.10.2013 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów prowadzenia biznesu z pomocą systemu ERP

Optymalizacja kosztów prowadzenia biznesu z pomocą systemu ERP UNIT4 TETA Optymalizacja kosztów prowadzenia biznesu z pomocą systemu ERP Wojciech Romanowicz Dyrektor Działu Opieki Eksploatacyjnej EMBRACING CHANGE STRUKTURA GRUPY UNIT4 TETA We are UNITed załoŝona w

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp Internetowy moduł prezentacji ofert pracy do wykorzystania na stronie WWW lub panelu elektronicznym. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji ofert pracy

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu

Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu \ Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu Komputerowe wspomaganie procesu planowania i kontroli projektu Atrybuty operacyjne projektów: lista zadań WBS (struktura podziału pracy)

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Usługa archiwizacji danych w systemie Eureca. Marek Jelenik CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o.

Usługa archiwizacji danych w systemie Eureca. Marek Jelenik CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o. Usługa archiwizacji danych w systemie Eureca Marek Jelenik CONTROLLING SYSTEMS sp. z o.o. Na czym polega usługa archiwizacji danych w systemie Eureca? 2012 2013 2014 2015 Przed archiwizacją SQL OLAP BAZA

Bardziej szczegółowo

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Inteligentne budynki (2) Źródła Loe E. C., Cost of Intelligent Buildings, Intelligent Buildings Conference, Watford, U. K., 1994 Nowak M., Zintegrowane systemy zarządzania inteligentnym budynkiem, Efektywność

Bardziej szczegółowo