3. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym"

Transkrypt

1 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Systemy informatyczne zarządzania Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Bardziej złożone od danych podstawowych są funkcje, które wspomagają p r o c e s y g o s p o d a r c z e. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na kształt konkretnej funkcji są: R o d z a j b r a n ż y dla systemów ERP; uzasadnienie: Zróżnicowane procesy gospodarcze (np. przedsiębiorstwa typowo produkcyjne nie posiadają żadnej produkcji) Specyfika danej branży jednakowych procesów gospodarczych (np. produkcja/logistyka zorientowane na potrzeby klienta lub produkcja na magazyn) W i e l k o ś ć p r z e d s i ę b i o r s t w a wykorzystującego system ERP; uzasadnienie: Wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa wzrasta również konieczność bardziej szczegółowej analizy kosztów i przychodów (np. odpowiednio w odniesieniu do miejsc powstawania kosztów lub centrów zysków). S t r a t e g i a m a r k e t i n g o w a twórcy systemu ERP; uzasadnienie: Uwzględnianie specyfiki branży w oprogramowaniu branżowym; parametryzowanie, aby móc wykorzystać oprogramowanie w wielu branżach; potencjalni klienci posługują się różnymi kryteriami decyzyjnymi i wagami tych kryteriów (por. przykład analizy wartości użytkowej w rozdziale Podstawy controllingu. Dlatego też w dalszej części omówiona zostanie tylko niezbędna minimalna funkcjonalność, jak również wynikające z jej przykłady (oczekiwanych) zastosowań w przedsiębiorstwach produkcyjnych średniej wielkości o procesach dyskretnych (np. obróbka metali). Z tego względu, i n t e g r a c j a d a n y c h (jakie dane są niezbędne w poszczególnych procesach i skąd one pochodzą; gdzie wykorzystywane są dane wynikowe poszczególnych procesów) jest głównych punktem rozważań w ramach wykładu oraz zajęć laboratoryjnych. Przyporządkowanie systemu proalpha : Grupa docelowa: przedsiębiorstwa produkcyjne i hurtownie średniej wielkości, mogą to być również mniejsze średnie przedsiębiorstwa z potencjałem rozwoju Rozwiązania pierwotnie wspomagające decyzje (parametryzowanie jest wprawdzie szerokie, ale trzyma się przejrzystych granic (np. w porównaniu do SAP); rozbudowa analitycznych funkcjonalności.

2 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Systemy informatyczne zarządzania 20 Kolejność omawianych poniżej procesów gospodarczych odpowiada typowemu przebiegowi realizacji zlecenia klienta w przedsiębiorstwie: Schemat: Oferta Zlecenie klienta Dyspozycje materiałowe i produkcyjne Przyjęcie towarów Zamówienie Kontrola rachunków Zlecenie produkcyjne harmonogramowanie, planowanie i zatwierdzenie Meldunki zwrotne Dostawa Faktura Zarządzanie płatnościami Równoległa realizacja procesów w Zakupach i Produkcji ma zastosowanie tylko w przypadku produkcji na magazyn. W przykładzie laboratoryjnym realizowane jest indywidualne zlecenie klienta łącznie z procesem zakupu materiałów, dlatego też niemożliwa jest ich równoległość. Oznacza to, że blok zakupowy musi zostać zrealizowany (przynajmniej do przyjęcia towarów) przed blokiem produkcyjnym. 3.1 Oferta i zlecenie klienta Przejęcie danych podstawowe klientów (lub (potencjalnych klientów); Opis produktu (włącznie z informacjami ilościowymi); Warunki dostawy (włącznie z warunkami płatności) Oddzielna ewidencja danych podstawowych na klientów i potencjalnych klientów Częściowo zautomatyzowane wykorzystanie instrumentów marketingu (np. (np. tablice rabatów, akcje cenowe); Automatyczne przejęcie danych z oferty do zlecenia; Możliwość automatycznego generowania zleceń produkcyjnych (specyficznych od zleceń klientów); Dostarczanie danych na potrzeby krótkoterminowego planowania płynności Dane podstawowe Klienci Dane podstawowe Artykuły Dyspozycja; Dostawa;

3 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Systemy informatyczne zarządzania 21 Faktura (w przypadku Faktury wg dowodu dostawy dodatkowo dane dowodu dostawy i warunki płatności); Krótkoterminowe planowanie płynności finansowej; Informacje systemu (więcej na ten temat w rozdziale 4) Przykład: W ramach laboratorium każda fabryka opracowuje własne zlecenie w ten sam sposób jaki prezentowany jest na wykładzie. Zakłada się przeprowadzenie ręcznych obliczeń w celu kontroli danych (w praktyce tak się postępuje przy instalacji nowej funkcjonalności). Klientowi 1xxxx1 zostanie dostarczone 10 produktów P2 z terminem dostawy zgodnie z warunkami dostawy i płatności wprowadzonych w danych podstawowych Klientów. Dla tego zlecenia generowane jest (specyficzne dla zlecenia klienta) zlecenie produkcyjne. Jakie dane powinny zostać automatycznie pobrane przy wprowadzeniu zlecenia; jak jest generowane zlecenie produkcyjne; na jakich miejscach można zobaczyć (przykładowo) dane dotyczące zlecenia klienta (Klienci-Info; Artykuły-Info)? 3.2 MRP - dyspozycja materiałowa i produkcyjna Wyznaczanie zapotrzebowania brutto (przynajmniej w kolejnych poziomach struktury dostarczanego produktu) Wyznaczanie zapotrzebowania netto (z uwzględnieniem znanych zapasów) Wyznaczanie zapotrzebowania brutto dla wszystkich poziomów struktur produktów Zmienne harmonogramowanie (zgrubne, szczegółowe, wprzód, wstecz); Umożliwienie zastosowania różnych metod planowania materiałowego, np. sterowanie według zapasów (z włączeniem zapasów bezpieczeństwa, meldunkowego i innych używanych w zakresie logistyki zapasów); Automatyczne generowanie propozycji zamówień, jak również odpowiednich zamówień oraz zleceń produkcyjnych Dane artykułu z danych podstawowych Artykuły Dane dotyczące zapotrzebowania ze zleceń klienta i zleceń produkcyjnych Dane dotyczące zapasów (fizyczne zapasy) z Gospodarki Materiałowej (każdorazowo korygowane po wydaniu do produkcji lub wydania oraz po przychodach z przyjęcia towarów lub z produkcji) Dane dotyczące zapasów (stany zamówień) z zamówień oraz zleceń produkcyjnych Czasy i inne parametry planowania materiałowego z danych podstawowych Artykuły Generowanie zamówień i zleceń produkcyjnych; Warunki: Harmonogramowanie wstecz z 5 dniami roboczymi na stopień produkcji i terminem zamówienia z przykładu; aktualny zapas fizyczny wynosi 0, ponieważ wszystkie artykuły zostały dopiero wprowadzone; stan zamówień dla wszystkich artykułów wynosi 0.

4 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Systemy informatyczne zarządzania 22 W laboratorium należy najpierw sporządzić i udokumentować obliczenia przy tych samych założeniach dla specyficznego dla fabryki zlecenia klienta. Dopiero potem należy porównać wyniki tych obliczeń z wynikami z systemu proalpha i udokumentować przyczyny ewentualnych różnic. Zadanie: Według powyższych założeń wyznacz zapotrzebowanie brutto z harmonogramowaniem zgrubnym wstecz. Najpóźniejszy termin: Zapotrzebowanie pierwotne P2 10 Zapotrzebowanie wtórne P3 1*10=10 Zapotrzebowanie wtórne M8 1*10=10 Zapotrzebowanie wtórne P4 1*10=10 Zapotrzebowanie wtórne P5 2*10=20 Termin zamówienia M8 10 Zapotrzebowanie wtórne M6 1*10=10 Zapotrzebowanie wtórne M7 1*20=20 Termin zamówienia M6 10 Termin zamówienia M7 20 Gdzie znajdują się dane (konta MRP w informacjach magazynowych artykułów)? 3.3 Zapytanie i zamówienie (do dostawcy) Por. 3.1, dla dostawców Automatyczne generowanie zamówień z zapytań i propozycji MRP; Automatyczne uwzględnianie warunków dostawy zależnych od sytuacji (np. narzuty przy zamówieniach ekspresowych); Dostarczanie danych na potrzeby krótkoterminowego planowania płynności Planowanie materiałowe; Dane podstawowe Dostawcy; Dane podstawowe - Artykuły Planowanie materiałowe (korekta stanów zamówień dla kupowanych artykułów); Księgowanie przyjęcia towarów (dokument PZ); Krótkoterminowe planowanie płynności finansowej; Ręczne wprowadzenie (lub opracowanie / sprawdzenie wygenerowanych propozycji zamówień): 10*M6 (termin 04.05) i 20*M7 (termin 11.05) od dostawcy 7xxxx1; 10*M8 (termin 25.05) od dostawcy 7xxxx2. Gdzie lądują te dane w Info-Systemie (Dostawca, zapasy artykułów, Konta MRP)?

5 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Systemy informatyczne zarządzania Przyjęcie towaru Możliwości powiązania z zamówieniem; Automatyczne generowanie (ilościowych) księgowań stanów magazynowych; Przygotowanie dokumentów dla kontroli rachunków wejściowych Automatyczne wyznaczanie nowych cen przeciętnych dla zamówień materiałów; Automatyczne generowanie księgowań Księgowości finansowej Materiały na Dostawy niefakturowane Automatyczne księgowania na różnych magazynach Dane postulowane: zamówienie (włącznie z wyznaczeniem cen przeciętnych i księgowaniem na kontach) Dane rzeczywiste (ilościowe i terminowe) z dowodów dostawy (wprowadzane zwykle ręcznie) Kontrola rachunków; Księgowość finansowa; Dyspozycja (zamiana stanów zamówień na zapasy fizyczne); Warunek: zaksięgowane będą kompletne przyjęcia towarów (według uzgodnionych cen) Nowe ceny przeciętne muszą odpowiadać cenom zakupu z zamówień (tym samym z danych podstawowych) - zatem M6: 75,- Zl/Szt; M7: 36,- Zl/Szt; M8: 93,- Zl/Szt), ponieważ przed przyjęciem na magazyn nie było zapasów. Automatyczne księgowania generowane są następująco: (Materiały) na (Rozliczenie zakupu - Dostawy niefakturow) z kwotą 10* * *93 = 2400 Zl (Uwaga: kontrola tej automatyki w laboratorium możliwa jest tylko przy dobrej organizacji (i przy potrzebnym dodatkowym czasie), ponieważ wszystkie specyficzne dla fabryki Artykuły wykorzystują te same konta) Skąd pochodzą wyniki w Info-Systemie (Dokumentów dostawy, Artykuły-Transakcje magazynowe-szczegóły, Artykuły-Magazyn-Zapasy; tylko wskazówka dotycząca przejęcia danych w Księgowości finansowej po zamknięciu dnia)? 3.5 Rejestracja i kontrola rachunków Sporządzenie elektronicznego dokumentu faktury zakupowej poprzez Księgowość finansową (proalpha: metoda przeksięgowania (niem. Umbuchungsverfahren) ) lub przez Zakupy (proalpha: metoda zaksięgowania (niem. Verbuchungsverfahren) ) Możliwość porównania faktury zakupowej z dokumentami przyjęcia towarów. Częściowo zautomatyzowane zaksięgowanie lub utworzenie dokumentu ( Wezwanie do korekty ) dla ustalonych (oraz zaakceptowanych) różnic; Kontynuowanie automatyki księgowań ( Konto Dostawy niefakturowane na Konto Materiały w drodze, przy czym Konto Materiały w drodze zostało wcześniej zaksięgowane po stronie Wn przy księgowaniu faktury zakupowej)

6 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Systemy informatyczne zarządzania 24 Zwykle ręczne księgowanie faktury zakupowej, przy tym wykorzystanie danych podstawowych Księgowości finansowej dla realizowania automatyki związanej z podatkiem VAT i księgowaniem rozrachunków (konta zbiorcze) Dokumenty przyjęcia towarów z księgowań przyjęcia towarów; Konta automatyki Księgowości finansowej dla przeksięgowania powstałych różnic Księgowość finansowa; (przy zwrotach towarów i pozostałych reklamacjach) Dokumenty reklamacji ; Warunek: nie wystąpiły żadne różnice Następnie otrzymano od dostawcy fakturę z następującymi wartościami: 10* *36 = 1470 Zł netto + 22% VAT naliczony = 1793,40 Zł brutto. Księgowanie: (Rozl. zakupu - Materiały w drodze 22 % - konto przeciwstawne!) na (Konto główne!). Podział na wartość netto i podatek dokonywany jest automatycznie. Od dostawcy otrzymano fakturę z następującymi wartościami 10*930 = 930 Zł netto + 22% VAT naliczony = 1134,60 Zł brutto. Księgowania jak wyżej. Księgowania te mogą zostać skontrolowane w Info-Sysemie Księgowości finansowej, ponieważ każda Fabryka posiada własnych dostawców. Z kontroli rachunków zostanie wygenerowany rekord księgowań na w kwocie 2400,- Zł. Sprawdzenie tego księgowania w odniesieniu do poszczególnych fabryk jest utrudnione (por. uwaga dotycząca automatyki księgowań). 3.6 Realizacja zlecenia produkcyjnego Harmonogramowanie zgrubne (wcześniej wygenerowanych lub ręcznie wprowadzonych) zleceń produkcyjnych; Zgłoszenia (meldunki zwrotne) z możliwością alternatywnego wprowadzania danych rzeczywistych, które wiąże się z dużym nakładem prace i jest najczęściej narażone na popełnienie błędów); Przynajmniej automatyka ilościowych księgowań rozchodów materiałowych i produkcji niezakończonej oraz przychodów wyrobów gotowych Harmonogramowanie szczegółowe z wykorzystaniem danych dot. procesów i zasobów (zdolności produkcyjnych); Wspomaganie sterowania produkcją; Automatyczne korekty przeciętnych kosztów wytworzenia przy przyjęciu do magazynu z produkcji; Automatyczne księgowania Konto Zużycie materiałów na Konto Materiały (przy rozchodach) oraz Konto Półprodukty na Konto Rozliczenie produkcji (przy przychodach; por. materiały z rachunkowości finansowej)

7 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Systemy informatyczne zarządzania 25 Zlecenia produkcyjne ze zleceń klienta lub propozycji planowania materiałowego (dyspozycji), przy ręcznym wprowadzaniu potrzebne są dane z danych podstawowych artykułów, jak również struktur produktów i procesów Struktury produktów, procesy oraz zdolności produkcyjne dla harmonogramowań; Dane rzeczywiste dla zgłoszeń (meldunków zwrotnych). Planowanie materiałowe (dyspozycja) (zamiana zapotrzebowania i stanów zamówień na korekty fizycznych zapasów); Księgowość finansowa; Obliczenia ręczne dotyczą w zasadzie ilości i wartości związane z automatyką. Wyznaczenie postulowanych kosztów wytworzenia: 20*P5: 20*36 (Materiał) + 20*(0,6*27+0,9*23,5) (Czas jednostkowy - człowiek) + 20*(0,6*30+0,9*20) (Czas jednostkowy - maszyna) + 0,2*27+0,3*23,5 (Czas przygotowawczy - człowiek) + 0,2*30+0,3*20 (Czas przygotowawczy - maszyna) = 2211,45 Zl/zlecenie lub 110,57 Zl/Szt 10*P4: 10*75 (Materiał) + 10*(0,1*23,5+1,3*27) (Czas jednostkowy - człowiek) + 10*(0,1*20+1,3*30) (Czas jednostkowy - maszyna) + 0,3*23,5+0,2*27 (Czas przygotowawczy - człowiek) + 0,3*20+0,2*30 (Czas przygotowawczy - maszyna) = 1558,97 Zl/zlecenie lub 155,895 Zl/Szt 10*P3: 10*155,895+20*110,57 ( Materiał ) + 10*0,5*30+10*0,5*25 (Czas jednostkowy człowiek/maszyna) + 0,5*(30+25) (Czas przygotowawczy człowiek/maszyna) = 4072,90 Zl/zlecnie lub 407,29 Zl/Szt 10*P2: 10*407,29+10*93 ( Materiał ) + 10*2,2*22,5 (Czas jednostkowy człowiek) + 0,4*22,5 (Czas przygotowawczy człowiek) = 5511,40 Zl/zlecenie lub 551,14 Zl/Szt W ramach laboratorium nie będzie zrezygnowano z ręcznego obliczenia wartości automatycznych księgowań, przy czym można do tego wykorzystać wszystkie przestawione powyżej wartości pośrednie. Do sprawdzenia ilości i wartości mogą zostać wykorzystane następujące możliwości Info: Artykuł Magazyn Transakcje Szczegóły dla wartości ze Zgłoszeń z produkcji Artykuł Magazyn Konto MRP dla zmian zapasów Artykuł Magazyn Zapasy Produkcja Kalkulacja Standardowa kalkulacja wstępna do sprawdzenia przedstawionych obliczonych wartości (należy przyjąć odpowiednie wielkości partii produkcyjnych)

8 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Systemy informatyczne zarządzania Dokument dostawy WZ Przejęcie danych ze zleceń klientów; Wydruk dokumentów dostawy; Przynajmniej ilościowa korekta zapasów; Opracowanie danych dla faktury. Korekta wartościowa zapasów; Automatyczne generowanie księgowań Rozliczenie sprzedaży dost. niefakturowane na Zapas Dane ze zleceń klientów; Dyspozycyjne zapasy (ilości i przeciętne koszty wytworzenia) dostarczanych produktów. Faktura; Planowanie materiałowe (dyspozycja); Księgowość finansowa; Wyksięgowanie 10*P2 z wartością 5511,41 zł (ponieważ zapas początkowy P2 wynosił 0, odksięgowane zostaną koszty wytworzenia zlecenia produkcyjnego; zapas końcowy wynosi nadal 0) Automatycznie wygenerowane kwoty księgowań wynosiłyby: (Rozliczenie sprzedaży WG - Dostawy nief.) na (Produkty gotowe) z jedną kwotą 5511,40 Zl; Możliwości Info Klient (Dokumenty); Artykuły Magazyn Transakcje Szczegóły Artykuły Magazyn Konto dyspozycji Artykuły Magazyn - Zapasy 3.8 Faktura sprzedaży Przejęcie danych z Dowodu dostawy; Automatyczne sporządzenie rachunku wraz z wydrukowaniem. Automatyczne księgowanie z wykazaniem Kosztów sprzedanych produktów Opracowanie danych dla krótkookresowego planowania płynności finansowej Zlecenie klienta; Dowód dostawy (WZ); Dane podstawowe (dla automatycznych księgowań) Zarządzanie nierozliczonymi pozycjami Automatycznie wygenerowane dane faktury sprzedaży mogą zostać skontrolowane, ponieważ klient jest specyficzny dla fabryki

9 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Systemy informatyczne zarządzania 27 10*895 = 8950,- Zl netto + 22% VAT = 10919,- Zl brutto Księgowania: na (Przychody 22%): 8950,- Zl na (VAT należny 22%): 1969,- Zl Inne automatycznie wygenerowane księgowania (ze znanych powodów) nie mogą być skontrolowane i dlatego muszą być krótko udokumentowane: (Rozliczenie WG) na 30400: 5511,40 Zl na (Rozliczenie KWS - amortyzacja maszyn) / (Rozliczenie KWS - materiały) / (Rozliczenie KWS - wynagrodzenia) z jedną sumą 5511,40 Zl, podział może być sprawdzony z pomocą wyników pośrednich z punktu 3.6. Marża brutto = ,40 = 3438,60 Zl Dane lądują w Info-Systemie: Klienci (Dokumenty, Przychody ze sprzedaży, Statystyki; przy ostatnich należy sprawdzić, na jakiej bazie została obliczona marża ) 3.9 Zarządzanie płatnościami Upomnienia (wezwania do zapłaty); Częściowa automatyka rozliczania nierozliczonych pozycji (rozrachunków); Automatyczne drukowanie nośników płatności. Zamiana nośników danych (in-/output); Propozycje własnych wypłat (przy istniejących NP) wraz z automatyką księgowań; Należności i zobowiązania (księgowania na rachunku bieżącym); Okresowe powtarzające się wpłaty i wypłaty (np. czynsze), o ile wcześniej zostały zdefiniowane w systemie Płatność klienta (rozliczenie NP ze sprawdzeniem księgowań i danych klienta)

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Seminarium firmowe FS I, część 2

Seminarium firmowe FS I, część 2 Seminarium firmowe FS I, część 2 Wprowadzenie do przepływów wartości w systemie proalpha , dn. 1. Wstęp... 1 1.1. Cel ćwiczenia... 1 1.2. Wymagania... 1 1.3. Przebieg ćwiczenia... 1 2. Dane

Bardziej szczegółowo

Podstawy obiegu dokumentów II

Podstawy obiegu dokumentów II dr inż. Paweł Kużdowicz Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Informatyka w zarządzaniu na bazie

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. 2. Dane podstawowe w systemie klasy ERP. Wprowadzenie. Rodzaje. Przykłady. Kolejność wprowadzania

20-02-2008. 2. Dane podstawowe w systemie klasy ERP. Wprowadzenie. Rodzaje. Przykłady. Kolejność wprowadzania 2. Dane podstawowe w systemie klasy ERP 2. Dane podstawowe w systemie klasy ERP Wprowadzenie Rodzaje Przykłady Kolejność wprowadzania (c) Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej & proalpha Software

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5 Dr Marcin Jędrzejczyk KOSZTY ROZLICZANE W CZASIE Rozliczenia międzyokresowe czynne: Konta układu rodzajowego Rozliczenie kosztów RMK Konta układu kalkulacyjnego (1) (2)

Bardziej szczegółowo

Podstawy obiegu dokumentów I

Podstawy obiegu dokumentów I dr inż. Paweł Kużdowicz Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Informatyka w zarządzaniu na bazie

Bardziej szczegółowo

5. Analiza odchyleń plan - wykonano

5. Analiza odchyleń plan - wykonano Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Podstawy controllingu 38 5. Analiza odchyleń plan - wykonano Zgodność pomiędzy danymi rzeczywistymi a zaplanowanymi występuje rzadko (także przy konsekwentnym wykorzystywaniu

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko. Lista 1

Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko. Lista 1 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 1 Zad.1 W polityce rachunkowości piekarni Ela Sp. z o.o. przyjęto, że wartość materiałów bezpośrednio po zakupie odpisywana jest w koszty. W celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

4 Ewidencja operacji gospodarczych

4 Ewidencja operacji gospodarczych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 19 4 Ewidencja operacji gospodarczych W rozdziale tym przedstawiono przykładowe sposoby ewidencji podstawowych

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty:

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Temat jest zawarty w pracy egzaminacyjnej. Można go odnaleźć po słowach "Opracuj..." np.: "Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć Wykład nr 1 Marcin Pielaszek Roboczy plan zajęć Wykład 1. Wprowadzenie, sprawozdawczy rachunek 2. normalnych, rachunek standardowych 3. standardowych, koszty produkcji pomocniczej 4. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł):

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): Załącznik 4 Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): 010 Srodki trwałe 90000,00 071 Umorzenie środków trwałych 20000,00 100 Kasa 6000,00 131 Rachunek bieżący 39000,00 138 Kredyty bankowe

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa 1. Koszty w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym 2. Ewidencja materiałów i towarów dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Etapy ewidencji i rozliczania kosztów

Etapy ewidencji i rozliczania kosztów Etapy ewidencji i rozliczania kosztów S L A J D Y 1-1 2 Z A W I E R A J Ą T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z K S I Ą Ż K I J. M A T U S I E W I C Z, R A C H U N E K K O S Z T Ó W, F I N A N S - S E R V

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

Technik ekonomista. 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej i założenia do projektu realizacji prac ekonomicznobiurowych.

Technik ekonomista. 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej i założenia do projektu realizacji prac ekonomicznobiurowych. 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej i założenia do projektu realizacji prac ekonomicznobiurowych. Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów i sprawozdań, ewidencję operacji

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni...

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni... Rachunkowość finansowa przykładowy egzamin 1 Część opisowa (20 pkt) Część zadaniowa (40 pkt) Zadanie 1 (1 pkt) Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu?

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Pytanie Świadczymy dla innych podmiotów usługi produkcyjne - wytwarzamy ich

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość Aktywa pieniężne

Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Rachunkowość Aktywa pieniężne Aktywa pieniężne Aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Do aktywów pieniężnych zalicza się także naliczone odsetki od aktywów

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki

kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki MATERIAŁY TOWARY Materiały kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki zużywają się jednorazowo w danym cyklu produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

Kod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr

Kod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Magazyn Wprowadź bilanse otwarcia, transakcje magazynowe bez faktur (przychodzące, wychodzące, przesunięcia międzymagazynowe) oraz generuj różnego rodzaju raporty

Bardziej szczegółowo

ZADANIE KONKURSOWE I etap

ZADANIE KONKURSOWE I etap Katowice, 26.04.2016 r. ZADANIE KONKURSOWE I etap Założenia Przedsiębiorstwo produkuje trzy rodzaje przetworów owocowych: konfiturę wiśniową (250 g), powidła śliwkowe (320 g), mus jabłkowy (1000 g). Produkcja

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Do zapasów zaliczyć należy: (1) materiały, czyli przedmioty pracy nabyte w celu całkowitego zużycia w jednym cyklu produkcyjnym lub zużycia na inne potrzeby, na przykład konserwacji

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów w układzie rodzajowym Rachunek kosztów wg miejsc

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZADZANIA ROZDZIAŁ CZWARTY. SYSTEMY ERP DEDYKOWANE DLA MSP

CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZADZANIA ROZDZIAŁ CZWARTY. SYSTEMY ERP DEDYKOWANE DLA MSP Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Controlling w Zintegrowanych systemach zarządzania 1 Prof. dr habil. PaulDieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Mgr inż. Paweł Orzeszko CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Maria Chołuj

Opracowała: Maria Chołuj Opracowała: Maria Chołuj 1 Na transakcje zakupu materiałów składają się dwie odrębne dokumentowane operacje: otrzymanie dostawy i przyjęcie jej do magazynu dokument Pz, otrzymanie dowodu rozrachunkowego

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji dokumentowanie zdarzeń gospodarczych i pomiar kosztów zdarzenia dotyczące zużycia zasobów majątkowych oraz ilościowe i wartościowe określenie zużycia zasobów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Jak w praktyce księgować takie usługi? Pytanie

Jak w praktyce księgować takie usługi? Pytanie Jak w praktyce księgować takie usługi? Pytanie Spółka z o.o. wykonuje usługi kamieniarsko-posadzkarskie. Spółka prowadzi magazyn materiałów, które zużywa na bieżąco wystawiając WZ jako wydanie i zużycie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy Zadanie 3.1. Na 1 stycznia stany początkowe wybranych kont aktywów pieniężnych i rozrachunków jednostki gospodarczej przedstawiały się następująco: Kasa Dt 1.500 zł Rachunek bankowy Dt 14.000 zł Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Zarządzanie produkcją Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant III. Zarządzanie produkcją 1. Umieszczanie w bazie informacji o dostawcach

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów pełnych Produkty wyroby gotowe rzeczowe aktywa obrotowe wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkcja w toku niegotowe wyroby gotowe o niezakończonym cyklu wytwarzania produkcją w toku może

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni Odzieży

Bardziej szczegółowo

TEST OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH SPRAWDZAJĄCY POZIOM WIADOMOŚCIIUMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KONTA I OPERACJE WYNIKOWE

TEST OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH SPRAWDZAJĄCY POZIOM WIADOMOŚCIIUMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KONTA I OPERACJE WYNIKOWE TEST OSIĄGNIĘĆ SZKOLNYCH SRAWDZAJĄCY OZIOM WIADOMOŚCIIUMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KONTA I OERACJE WYNIKOWE Typ szkoły: Liceum profilowane. rofil: ekonomiczno administracyjny. Blok tematyczny: elementy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Archiwalność danych słownikowych... 3 Zmiany w rozliczeniach... 4 1. Umożliwienie dokonywanie kompensat

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała Rachunek ten, zgodnie z ustawą o rachunkowości, może być sporządzany metodą bezpośrednią albo pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki. Rachunek przepływów pieniężnych, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Obrót materiałowy (ZESPÓŁ NR 3 MATERIAŁY I TOWARY)

Obrót materiałowy (ZESPÓŁ NR 3 MATERIAŁY I TOWARY) Obrót materiałowy (ZESPÓŁ NR 3 MATERIAŁY I TOWARY) Istota UoR (art. 3 ust. 1, pkt. 18 i pkt. 19) składniki nabyte w celu zużycia na własne potrzeby w ciągu 12 cy od dnia bilansowego lub normalnego cyklu

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Zestaw E Nazwisko i imię:... Grupa...

Zestaw E Nazwisko i imię:... Grupa... Zestaw E Nazwisko i imię:... Grupa... Zadanie 1: test wyboru (12 punktów) Do każdych 10 z poniższych pytań podane są cztery odpowiedzi (a, b, c, d), z których żadna, jedna lub więcej jest prawidłowych.

Bardziej szczegółowo

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2 Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013 Lista zadań nr 2 zadanie nr 1 Zespól 4 - brak zapasów Spółka jawna WEGA prowadzi działalność usługową, zwolnioną

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Plan wykładów - Rachunkowość Bilans (aktywa, pasywa) Konto księgowe, Plan kont Operacje gospodarcze, Rachunek zysków i strat Obliczenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2 Hurtownia ZOŚKA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach zajmuje się sprzedażą okien. W lutym 2011 roku w hurtowni miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze: 02.02.11 r. zakupiono okna w Zakładach Produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE CEL PODYSTEMU LOGISTYCZNEGO OKREŚLANIE 2 zapewnienie wymaganego poziomu obsługi (...kogo?) w zakresie (...jakim?)

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych.

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych. Plan zajęć Rachunek kosztów Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Marcin Pielaszek 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach

Bardziej szczegółowo

Technik ekonomista Zadanie egzaminacyjne w zawodzie technik ekonomista polegało na opracowaniu projektu realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE:

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: OCENA: dopuszczający - określić formy organizacyjne rachunkowości, - określić podstawowe

Bardziej szczegółowo

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne AMEX sp. z o.o. z Poznania zajmuje się produkcją odzieży damskiej. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W maju 2010 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Plan zajęć normalnych, standardowych 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach produktów 2. Prezentacja różnych podejść do planowania rozmiarów

Bardziej szczegółowo

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji Zajęcia nr 1 Sprawozdawczy rachunek 1. Podstawowe definicje 2. Cele rachunku 3. Sprawozdawczy rachunek Marcin Pielaszek a) Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym b) Etapy sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab5 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2

Bardziej szczegółowo

enova365 Korekty i zwroty

enova365 Korekty i zwroty enova365 Korekty i zwroty Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Korygowanie faktur, zwrot towaru Korekta faktury sprzedaży Korekta sprzedaży fiskalizowanej

Bardziej szczegółowo

SAMOROZLICZANIE VAT. w aptece szpitalnej KS-ASW

SAMOROZLICZANIE VAT. w aptece szpitalnej KS-ASW - INSTRUKCJA w aptece szpitalnej KS-ASW Na mocy art.17 ust.1, pkt 5 oraz ust. 2 Dz. U. nr 64, poz 332 (o podatku od towarów i usług) w przypadku faktur VAT wystawionych przez podmioty spoza terytorium

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE

RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE Rzeczowe aktywa obrotowe - Zapasy 2 Aktywa, w stosunku do których oczekuje się, że zostaną przeznaczone do zużycia lub sprzedaży w toku normalnego cyklu działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym

Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym Ewidencja wartościowa towarów w punktach sprzedaży detalicznej - jak wyliczać i księgować odchylenia od cen ewidencyjnych towarów w rozbiciu na stawki VAT? Ewidencja uproszczona towarów w handlu detalicznym

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowosci Oznaczenie kwalifikacji: A.36 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE LUTY

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY. dr Marek Masztalerz KLASYFIKACJA MATERIAŁÓW. Marek Masztalerz

MATERIAŁY. dr Marek Masztalerz KLASYFIKACJA MATERIAŁÓW. Marek Masztalerz dr Marek Masztalerz KLASYFIKACJA MATERIAŁÓW PODSTAWOWE POMOCNICZE PALIWA CZĘŚCI ZAPASOWE OPAKOWANIA ODPADKI INWENTARZ śywy materiały bezpośrednie przeznaczone do zuŝycia w produkcji (surowce, komponenty,

Bardziej szczegółowo

Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6)

Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6) Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6) układy ewidencyjne kosztów: - układ rodzajowy, - układ funkcjonalny warianty ewidencji kosztów rozlicznie kosztów w czasie (RMC, RMB) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z RACHUNKOWOŚCI Zadania KONKURSOWE z Żarowa zajmuje się sprzedażą lamp ledowych. Jednostka jest podatnikiem podatku VAT. W styczniu 2013 r. w przedsiębiorstwie miały miejsce następujące

Bardziej szczegółowo

A.36 Prowadzenie rachunkowości Autor: B.S.S.

A.36 Prowadzenie rachunkowości Autor: B.S.S. Zadanie egzaminacyjne Wykonaj prace dla Przedsiębiorstwa Produkcyjnego KWADRAT sp. z o.o.: 1. Zaksięguj w programie finansowo-księgowym, na podstawie zamieszczonych dowodów księgowych, operacje gospodarcze

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo