Systemy informatyczne zarządzania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy informatyczne zarządzania"

Transkrypt

1 Prof. dr hab. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Paweł Kużdowicz Mgr inż. Paweł Orzeszko informatyczne zarządzania (Skrypt do przedmiotu stan: ) Literatura podstawowa Adamczewski P, Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, wyd. IV, wydawnictwo MIKOM, Warszawa Kluge P.D., Kużdowicz P., Orzeszko P., Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu klasy ERP, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra Literatura uzupełniająca Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Difin, Warszawa Simon A. R., Shaffer S. L., Hurtownie danych i systemy informacji gospodarczej. Zastosowanie w handlu elektronicznym, Oficyna ekonomiczna Szmit M., Informatyka w zarządzaniu, Difin, Warszawa Spis treści 1. Podstawy 2. Dane podstawowe w systemie klasy ERP 3. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym 4. Funkcje planowania i analiz 5. Zapewnienie ekonomiczności wdrożenia standardowego oprogramowania 6. Tendencje rozwojowe Podstawą zaliczenia jest zasadniczo opanowanie materiału omówionego podczas wykładu oraz ćwiczeń. Wyżej wymienione pozycje literaturowe służą ugruntowaniu wiedzy w ramach samodzielnej pracy oraz przygotowaniu do zaliczenia.

2 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu informatyczne zarządzania 2 Cel zajęć komputerowego wspomagania zarządzania niezbędne są obecnie w każdym przedsiębiorstwie oraz instytucji. Na rynku dostępnych jest wiele różnego rodzaju systemów, które dedykowane są przedsiębiorstwom niezależnie od branży. Ograniczenia czasowe związane z realizacją zajęć pozwalają na przedstawienie tylko ogólnej filozofii funkcjonowania takich systemów, ich typową funkcjonalność oraz przewidywane tendencje rozwojowe. Duża dynamika rozwoju techniki i technologii w zakresie przetwarzania informacji występująca szczególnie w ostatnich 20 latach faktu wynika w szczególności z: rosnących z e w n ę t r z n y c h wymagań informacyjnych (np. w związku z wymianą towarową w obszarze Unii); coraz bardziej skomplikowanych regulacji podatkowych oraz wymagań instytucji finansujących działalność przedsiębiorstw; coraz bardziej obszernej oferty s y s t e m ó w s t a n d a r d o w y c h z różnym stopniem specjalizacji i integracji, które z jednej strony są szansą na częściową automatyzację procesów administracyjnych, a z drugiej wiążą się jednak z problemami wykorzystywania tych szans, które dotyczą przedsiębiorstw każdej wielkości. Tego typu oraz inne kierunki rozwoju doprowadziły do tego, iż zmienił się profil kształcenia akademickiego na kierunkach I n f o r m a t y k a w z a r z ą d z a n i u. Ponieważ sprzęt komputerowy i oprogramowanie są obecnie wykorzystywane na k a ż d y m s t a n o w i s k u p r a c y, problemy rozwoju systemów informatycznych zarządzania nie mogą być już rozwiązywane tylko przez specjalistów (informatyków). Celem dydaktycznym przedmiotu informatyczne zarządzania jest przekazanie wiedzy na temat problematyki wdrażania i wykorzystywania standardowego oprogramowania w przedsiębiorstwach średniej wielkości. W szczególności prezentowana jest problematyka ewidencji danych rzeczywistych w obszarze rachunkowości w kontekście integracji tego obszaru z obszarami sprzedaży, produkcji, zakupów oraz gospodarki materiałowej. Zasady funkcjonowania wykładów i zajęć laboratoryjnych: Wykład służy prezentacji ogólnej filozofii i problematyki zastosowania rozwiązań klasy ERP; Omówiony zostanie przykład obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem odzwierciedlenia ewidencjonowanych transakcji w module finansowo księgowym systemu informatycznego. Komputerowa implementacja obiegu dokumentów będzie przedmiotem zajęć laboratoryjnych. Zajęcia laboratoryjne służą odzwierciedleniu ww. problematyki na przykładzie systemu proalpha.

3 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu informatyczne zarządzania 3 1 Podstawy 1.1 Charakterystyka obiektu badawczego sektora małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych Definicja małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej (od r) 1 : Wielkość przedsiębiorstw Wyszczególnienie Mikro Małe Średnie Liczba pracowników Maksymalne obroty 2 mln EUR 10 mln EUR 50 mln EUR Maksymalna suma bilansowa 2 mln EUR 10 mln EUR 43 mln EUR Definicja na potrzeby prowadzonych rozważań Liczba zatrudnionych: 50 do 200; Obroty roczne netto: do 200 mln zł; Wyposażenie techniczne: najczęściej tylko konwencjonalne (brak automatyzacji); stąd niska wartość środków trwałych; Liczba szczebli zarządzania: maksymalnie 3 Cechy charakterystyczne Konkurencja ze strony dużych przedsiębiorstw Wskutek swojej słabej pozycji rynkowej oraz niewielkiego kapitału nie są zwykle w stanie wpływać na otoczenie raczej tylko niego dostosować. Typowe działania to poszukiwanie nowych nisz rynkowych oraz szybka reakcja na nowo powstające potrzeby klientów. Odpowiednio szybka reakcja na zmiany w otoczeniu oraz zapewnienie możliwie najlepszego wykorzystania swoich możliwości oznacza konieczność uzupełniania posiadanych instrumentów zarządzania. Dotyczy to w szczególności systemów informacyjnych służących planowaniu i kontroli. Typ produkcji MSP nie osiągają tak dużych korzyści wynikających z skali produkcji jak duże firmy. Koncentracja na niszach rynkowych (orientacja na specyficznych potrzebach klientów) wymusza warsztatowy małoseryjny typ produkcji. Oznacza to konieczność dużej elastyczności stosowanych instrumentów zarządzania także w obszarze produkcji. Istotne jest więc dostarczanie informacji zorientowanych na przyszłość, umożliwiających dostosowanie do otoczenia. 1 Komisja Europejska, (strona odwiedzona 16 lutego 2005 r.)

4 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu informatyczne zarządzania 4 Próg rozwoju Wiele średnich przedsiębiorstw to wyrośnięte małe firmy. Okazuje się, że po osiągnięciu określonej wielkości dotychczasowe metody zarządzania są niewystarczające i wymagają dostosowania do nowych warunków. Delegowanie uprawnień, rosnąca kompleksowość problemów oraz niepewność otoczenia oznaczają konieczność implementacji odpowiednich systemów informacyjnych. Organizacja pracy Delegacja uprawnień jest w praktyce jednak bardzo ograniczona. Wynika to często z ograniczenia uczestnictwa w procesie decyzyjnym do jednej osoby szefa będącego zwykle właścicielem przedsiębiorstwa. Funkcje dostępne w systemach informatycznych wspomagają decentralizację, koordynację i delegację zadań. Właściwe przygotowanie informacji i procesu decyzyjnego ogranicza możliwość podjęcia błędnych decyzji w delegowanym obszarze. Kadra Konieczność stałej kontroli kosztów powoduje ograniczenia w zatrudnianiu pracowników niezwiązanych bezpośrednio z produkcją. Oznacza to łączenie stanowisk i większy zakres obowiązków. Skutkiem tego jest niedostateczna pielęgnacja danych w stosowanych systemach informatycznych zarządzania np. klasy ERP. Kapitał Małe i średnie przedsiębiorstwa mają ograniczone możliwości pozyskania kapitału. Zwykle dotychczasowy właściciel, bądź wspólnicy zainwestowali cały posiadany kapitał w przedsiębiorstwo. Utrudnione jest zwykle pozyskanie środków na rynku kapitałowym. Dominującą formą finansowania MSP jest zatem zatrzymanie wypracowanego zysku. Przepływy informacyjne

5 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu informatyczne zarządzania Przegląd systemów informatycznych zarządzania Najważniejsze rodzaje rozwiązań komputerowych: systemy dziedzinowe np. finansowe-księgowe (FK), kadrowo-płacowe (KP), gospodarki magazynowej (GM) tylko w ograniczonym zakresie przydatne dla controllingu (np. FK-GMG, Rewizor GT, HMS/efka); oprogramowanie branżowe: koncentracja na wspomaganiu codziennych procesów typowych dla danej branży również mało przydatne dla controllingu (np. iplan, Celina); oprogramowanie niezależne od branży: dobre funkcje controllingowe szczególnie w obszarze przetwarzania danych rzeczywistych; jednakże wysoka elastyczność (poprzez parametryzowanie) w dopasowaniu do specyfiki branży (np. IFS, proalpha, TETA, R3); specjalistyczne oprogramowanie do controllingu: problem organizacji do systemu matki ; poprzez to, analizy możliwe tylko na podstawie syntetycznych wartości wskaźnikowych; inne oprogramowanie specjalistyczne (np. systemy baz wiedzy, e-commerce): także problem utworzenia łącza; najczęściej mogą służyć tylko jako narzędzia dodatkowe; informatyczne zarządzania transakcyjne wspomagania decyzyjnego dziedzinowe branżowe wymiany danych informow. kierow.(sik) planowania baz wiedzy GM FK Produkcja Kadry/ płace Zbyt... Dział.wytw. Finanse Handel Banki... Home banking EDI ebusiness Pełne SIK Częściowe SIK Controllingowe SIK Modele proste Modele złożone ekspertowe generowania mowy... przekrojowe (pomocnicze) Komunikacja biurowa Zarządzanie przepływem pracy (Workflow Management) Zarządzanie dokumentacją (Documentation Management Rys. 1 Klasyfikacja systemów informatycznych zarządzania (źródło: oprac. własne na podstawie [StaHas, 1999])

6 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu informatyczne zarządzania Zintegrowany system informatyczny klasy ERP Zintegrowany system informatyczny (ZSI) przedsiębiorstwa stanowi modułowo zorganizowany system, obsługujący najważniejsze sfery jego działalności, począwszy od marketingu i planowania, poprzez sprzedaż, dystrybucję, techniczne przygotowanie produkcji i jej sterowanie, zaopatrzenie, gospodarkę magazynową, zarządzanie zasobami ludzkimi do obszaru finansowo-księgowego oraz rachunku kosztów 2. Modułowa budowa systemu umożliwia etapowe wdrażanie tych składowych, które z uwagi na charakter i specyfikę działalności przedsiębiorstwa są niezbędne. Struktura funkcjonalna ZSI poziom 1 system poziom 2 podsystem-1 podsystem-2 poziom 3 moduł-1 moduł-2 poziom 4 jednostka funkcjonalna-1 jednostka funkcjonalna-2 poziom 5 funkcja elementarna-1 funkcja elementarna-2 Rys. Hierarcha w strukturze funkcjonalnej ZSI Źródło: por. Kasprzak 2000, s. 19. Obecnie większość ZSI dostępnych na rynku to tzw. systemy standardowe. te nie są tworzone na zamówienie konkretnej organizacji, ale zawierają zestaw standardowych funkcji, które dostosowywane są do potrzeb użytkownika za pomocą modyfikacji zmiennych parametrów (opcji) systemu. Coraz powszechniej stosowanymi systemami standardowymi są systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning), zwane systemami ERP. 2 por. Adamczewski 2004, s. 16.

7 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu informatyczne zarządzania 7 Geneza systemów ERP ERP są rozwinięciem swoich poprzedników, tzn. systemów klas MRP I oraz MRP II 3. MRP I (Material Requirements Planning) planowania potrzeb materiałowych umożliwiają wyznaczenie zapotrzebowania materiałowego do planowanych zleceń produkcyjnych w ujęciu ilościowym i wartościowym. MRP II (Manufacturing Resource Planning) planowania zasobów produkcyjnych to kompleksowe systemy planowania procesu produkcyjnego ułatwiające koordynowanie pracy organizacji, także tej o rozproszonej strukturze. System MRP II jest modelem procesu kierowania działalnością w rozbiciu na fazę planowania i sterowania. Pomaga w rozwiązaniu tzw. uniwersalnego równania produkcji, które sprowadza się do odpowiedzi na następujące pytania 4 : co mamy wyprodukować (jakie wyroby i w jakim terminie), aby wyznaczony popyt został zaspokojony? czym musimy dysponować i w jakim czasie (zdolności produkcyjne, surowce itd.), żeby wykonać produkcję? co z tego, czego potrzebujemy, posiadamy obecnie (jakimi dysponujemy zdolnościami produkcyjnymi w kolejnych okresach, jakie mamy zapasy produkcji w toku, półfabrykatów, surowców)? co musimy kupić (usługi i surowce), aby wykonać tę produkcję? Nowy model zarządzania - wprowadzany pod nazwą ERP lub MRP III - ma za pomocą bardziej wszechstronnych analiz i integracji informacji umożliwiać szybkie planowanie i korekcję działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Wśród fachowców nie ma zgody, czy system nie obejmujący sfery produkcji zasługuje na miano ERP 5. 3 MRP II jest akronimem od angielskich słów: Manufacturing Resource Planning, co jest tłumaczone jako planowanie zasobów produkcyjnych. W odróżnieniu do MRP I (planowanie potrzeb materiałowych) MRP II jest standardem aplikacji służących do wspomagania procesu produkcyjnego wprowadzonym przez organizację APICS (American Production and Inventory Control Society) Amerykańskie Stowarzyszenie Sterowania Produkcją i Zapasami. 4 Greniewski Kniaź A., Rynek ERP w Polsce: Dominacja zachodnich dostawców, PCKurier 17/1999

8 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu informatyczne zarządzania 8 Przykładowa funkcjonalność systemu ERP WorkflowAutomation System informacyjny i controllingu (MIS) Zarządzanie projektem Konfigurator produktu Finanse Sprzedaż Środki trwałe CRM CAD Gospodarka materiał. APS BSC Rachunek kosztów SCM Produkcja Controlling Service Business Intelligence Zarządzanie dokumentacją Analyzer (OLAP) Intercompany E-Business Rys. 1.1 Funkcje systemu klasy ERP na przykładzie rozwiązania proalpha (źródło: proalpha Software AG) Perspektywa procesów Realizacja zlecenia Sporządzenie oferty Generowanie wariantów Zapytania VIS / Marketing Produkcj Gospodarka towarowa Finanse i rachunkowość System informacyjny Zarządzanie dokumentacją Konstrukcja Zarządzanie projektem Gospodarka materiałowa Dyspozycja & Zakupy Produkcja Wysyłka i dostawa Fakturowanie Serwis Rachunkowość i Controlling CRM E-Business Rys. 1.2 Perspektywa procesów w systemie proalpha (źródło: proalpha Software AG)

9 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu informatyczne zarządzania 9 Warunki ramowe wykorzystania systemów klasy ERP Cecha Średnia liczba pracowników obsługująca jeden moduł Przedsiębiorstwo Zarządzanie przepływem pracy (workflow management) Duże Średnie Małe > 1 ok. 1 < 1 wymagane wymagane w ograniczonym zakresie niekonieczne Czas wdrożenia ok. 6 miesięcy < 1 kwartał < 1 miesiąc Controller ze znajomością funkcji modułów Zainteresowanie najwyższego kierownictwa funkcjami dyspozycyjnymi i planowania kilku pracowników obecne często w szerokim zakresie maksymalnie 1 pracownik niektóre (np. kalkulacja); reszta w zależności od sytuacji brak w zależności od sytuacji 1.4 Uzasadnienie wyboru prezentowanego rozwiązania Wybrano system klasy ERP proalpha, gdyż spełnia on większość wymagań związanych z pojęciem controllingu sformułowanym na przedmiocie Podstawy controllingu, a w szczególności: zrozumiała integracja przepływów ilościowych i wartościowych uzyskano głównie poprzez dużą liczbę parametrów kosztowych i wartościowych, które przyporządkowano do danych podstawowych (por. rozdz. 2); bogata oferta instrumentów wspomagających wykorzystanie kompetencji użytkowników; pozwala na to przyjęta filozofia produktu, który jest na tyle szczupły, że z jednej strony pozwala na opanowanie przez przeciętnego użytkownika większości najważniejszych funkcji, z drugiej zaś oferuje wystarczającą liczbę funkcji wykorzystujących współczesną wiedzę ekonomiczną oraz narzędzia przydatne w rozważanej klasie przedsiębiorstw. pomoc w interpretacji danych realizowana jest głównie w obszarze planowania szczegółowego produkcji (Advanced Planning and Scheduling, APS) poprzez możliwości wizualizacyjne oraz tworzenie systemów wskaźników; elastyczność w tworzeniu funkcji controllingowych z bezpośrednim powiązaniem z aspektami technicznymi została osiągnięta poprzez parametryzację integracji przepływów ilościowych i wartościowych; dostępność narzędzi służących do analiz controllingowych ad hoc zależności specyficznych dla przedsiębiorstwa, które zawarte w prawie wszystkich modułach.

10 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu informatyczne zarządzania Niezbędna wiedza ekonomiczna potrzebna do obsługi systemów klasy ERP System klasy ERP jest zintegrowanym oprogramowaniem obejmującym niemal wszystkie obszary ekonomiki przedsiębiorstw. Odzwierciedla (w szczelności w odniesieniu do sektora MSP) te funkcje, które aktualnie lub w niedalekiej przyszłości wymagane są przez klientów. Nie reprezentują one przy tym najnowszego stanu wiedzy teoretycznej z obszaru ekonomiki przedsiębiorstw; z drugiej jednak strony ich obsługa wymaga dysponowania wiedzą na temat zależności ekonomicznych, narzędzi oraz częściowo standardowych pojęć. Przykłady wiedzy potrzebnej do zajęć laboratoryjnych: Rachunkowość finansowa: plan kont, księgowania najważniejszych operacji gospodarczych, struktura bilansu i rachunku zysków i strat. Rachunkowość zarządcza: rodzaje kosztów, miejsca powstawania kosztów, ARK, kalkulacja doliczeniowa. Podstawy controllingu: wskaźniki, analiza ABC, analiza wartości użytkowej, wykorzystanie danych zintegrowanego planowania (por. arkusz z przedmiotu Podstawy controllingu) Podstawy marketingu: instrumenty polityki cenowej, podstawy komunikacji w biznesie (reklama, wpływy na zadowolenie klienta), elementy podstawowe procesu realizacji zlecenia klienta (oferta, zlecenie, dostawa, faktura), wykorzystanie statystyk sprzedaży Zarządzanie produkcją: struktury produktu, procesy (karty technologiczne), bilans zdolności produkcyjnych, rodzaje zleceń produkcyjnych (na zlecenie klienta, na magazyn), elementy podstawowe realizacji zlecenia produkcyjnego (MRP II, zakupy i gospodarka materiałowa, magazynowanie, harmonogramowanie/planowanie, zatwierdzenie, zgłoszenie) Zarządzanie kadrami: formy wynagrodzeń, grupy zaszeregowania Rozwiązanie klasy ERP jest przy tym doskonałym narzędziem treningowym do odświeżenia i uporządkowania wiedzy z różnych przedmiotów. 1.6 Opis przedsiębiorstwa demonstracyjnego Opracowując koncepcję bazy danych przedsiębiorstwa demonstracyjnego założono, iż przykład prezentujący spełnia następujące warunki: - obejmuje wszystkie istotne obszary działalności przedsiębiorstwa; - uwzględniono specyfikę sektora przedsiębiorstw, dla którego adresowanych jest rozważany system; dotyczy to również wielkości przedsiębiorstwa; - ilość danych podstawowych nie może być zbyt duża musi pozwalać na ich kontrolę.

11 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu informatyczne zarządzania 11 Struktura systemu produkcyjnego Wyżej wymienionym wymaganiom odpowiada wykorzystane przedsiębiorstwo demonstracyjne o strukturze firmy produkcyjno handlowej średniej wielkości. Strukturę systemu produkcyjnego tego przedsiębiorstwa ilustruje Tab MPK Gniazdo produkc. Liczba pracowników (GniazProd) Liczba pracowników (MPK) Tab. 1.1 Struktura przedsiębiorstwa demonstracyjnego Stawka rh Stawka mh Wynagrodzenia (suma/mies.) Zaopatrzenie ,- Produkcja elementów Stan.rob ,07 6, ,- Stan.rob ,71 12,28 Montaż Stan.mont ,02 12, ,- Stan.mont ,12 8,31 Zbyt ,- Rachunkowość ,- Zarząd ,- Zakłada się możliwość wytwarzania w sumie 20 produktów (osiem sprzedawanych wyrobów gotowych P1, P2, P10 do P15; jeden sprzedawany podzespół P3; 12 podzespołów P4, P5, P20 do P29 6 ; produkcja ta reprezentuje typową dla branży produkcję trójstopniową (produkcja elementów, montaż podzespołów, montaż końcowy). Do produkcji wykorzystywane są 3 rodzaje materiałów (M6, M7, M8). Struktury produktów Najważniejsze dane o strukturach produktów oraz procesach ilustruje Tab O ile montaż (ręczny) realizowany jest w jednostopniowym (zawierającym wiele stanowisk roboczych) gnieździe produkcyjnym, o tyle produkcja elementów wykazuje wysoki stopień powiązań przy podanych warunkach nakładania się operacji i partiach częściowych. Dla czasów przezbrojeń przyjęto wartości średnie. Tab. 1.2 Technologiczne dane podstawowe przedsiębiorstwa demonstracyjnego Produkt Struktury produktu Gniazda produkcyjne P1 1*P3 3*P4 Stan.mont.1 P2 1*P3 1*M8 Stan.mont.1 P3 1*P4 2*P5 Stan.mont.2 P4 1*M6 Stan.rob.1, 2 P5 1*M7 Stan.rob.2, 1 Graficzną prezentację struktur produktów P1 i P2 ilustrują poniższe rysunki. 6 Oznaczenia zostały tak dobrane, aby uniknąć skojarzeń z jakikolwiek konkretnym przedsiębiorstwem

12 Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu informatyczne zarządzania 12 Rys. 1.3 Struktura produktu P1 i P2 Podzespoły i elementy wytwarzane w ramach produkcji własnej mogą być w krótkim czasie zakupione u dostawców. Cena zakupu jest w tym przypadku jednak kilkakrotnie wyższa od (własnych) kosztów wytworzenia. Ceny zakupu i sprzedaży Ceny zakupu netto od dostawców głównych, ceny sprzedaży netto oraz warunki dostaw znajdują się w tabeli 1.3. Nr artykułu Cena zakupu Tab. 1.3 Ceny zakupu netto od dostawców głównych, ceny sprzedaży netto oraz warunki dostaw Stawka dostaw ekspres. Okres pon. nab. [dkal] Nr artykułu Cena sprzedaży Stawka dostaw ekspres. Okres dost. eksp. [dkal] Okres dost. norm. [dkal] M6 75,00 40 % 14 P ,00 25 % 1 21 M7 36,00 40 % 7 P2 895,00 25 % 1 21 M8 93,00 40 % 7 P3 499,00 25 % 1 14

CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZADZANIA ROZDZIAŁ CZWARTY. SYSTEMY ERP DEDYKOWANE DLA MSP

CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH SYSTEMACH ZARZADZANIA ROZDZIAŁ CZWARTY. SYSTEMY ERP DEDYKOWANE DLA MSP Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Controlling w Zintegrowanych systemach zarządzania 1 Prof. dr habil. PaulDieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Mgr inż. Paweł Orzeszko CONTROLLING W ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Seminarium firmowe FS I, część 2

Seminarium firmowe FS I, część 2 Seminarium firmowe FS I, część 2 Wprowadzenie do przepływów wartości w systemie proalpha , dn. 1. Wstęp... 1 1.1. Cel ćwiczenia... 1 1.2. Wymagania... 1 1.3. Przebieg ćwiczenia... 1 2. Dane

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Przepływy wartości w zintegrowanym systemie informatycznym. 1. Wstęp. Adriana ADAMCZYK *, Paweł KUŻDOWICZ **, Marcin RELICH *** Streszczenie

Przepływy wartości w zintegrowanym systemie informatycznym. 1. Wstęp. Adriana ADAMCZYK *, Paweł KUŻDOWICZ **, Marcin RELICH *** Streszczenie Adriana ADAMCZYK *, Paweł KUŻDOWICZ **, Marcin RELICH *** Przepływy wartości w zintegrowanym systemie informatycznym Streszczenie Artykuł podejmuje problematykę integracji danych oraz przepływów wartości

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. 2. Dane podstawowe w systemie klasy ERP. Wprowadzenie. Rodzaje. Przykłady. Kolejność wprowadzania

20-02-2008. 2. Dane podstawowe w systemie klasy ERP. Wprowadzenie. Rodzaje. Przykłady. Kolejność wprowadzania 2. Dane podstawowe w systemie klasy ERP 2. Dane podstawowe w systemie klasy ERP Wprowadzenie Rodzaje Przykłady Kolejność wprowadzania (c) Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej & proalpha Software

Bardziej szczegółowo

2. Ogólne narzędzia controllingowe

2. Ogólne narzędzia controllingowe Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling w zintegrowanych systemach zarzadzania 1 Prof. dr hab. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Mgr. inż. Paweł Orzeszko Controlling w zintegrowanych systemach

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Systemy IT w e-biznesie

Systemy IT w e-biznesie Systemy IT w e-biznesie Łukasz Tkacz 1 Dr. Zdzisław Pólkowski 1 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Spis treści ABSTRACT... 3 1 WPROWADZENIE... 3 2 POLSKI RYNEK SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 1. Pojęcie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) 2. System klasy ERP 2.1. Podstawy ERP czyli od MRP do MRP II+ 2.2. Charakterystyka systemu ERP 3.

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

5. Analiza odchyleń plan - wykonano

5. Analiza odchyleń plan - wykonano Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Podstawy controllingu 38 5. Analiza odchyleń plan - wykonano Zgodność pomiędzy danymi rzeczywistymi a zaplanowanymi występuje rzadko (także przy konsekwentnym wykorzystywaniu

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo. Doswiadczenia z zastosowan w średnich przedsiebiorstwach

Controlling wspomagany komputerowo. Doswiadczenia z zastosowan w średnich przedsiebiorstwach P. D. Kluge Controlling wspomagany komputerowo. Doswiadczenia z zastosowan w średnich przedsiebiorstwach (PTE Zielona Góra; 24.09.05) Controlling naleŝy do młodych dziedzin związanych z organizacją i zarządzaniem.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość - opis przedmiotu

Rachunkowość - opis przedmiotu Rachunkowość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rachunkowość Kod przedmiotu 04.3-WK-IiEP-R-W-S14_pNadGen8BDOV Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

3. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym

3. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Kluge P.D. et al.: Skrypt do przedmiotu Systemy informatyczne zarządzania 19 3. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Bardziej złożone od danych podstawowych są funkcje, które wspomagają

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Wybór rozwiązania. Wdrożenie (studium przypadków) proalpha golive! - metoda i narzędzie

20-02-2008. Wprowadzenie. Wybór rozwiązania. Wdrożenie (studium przypadków) proalpha golive! - metoda i narzędzie 5. Wybór i wdrożenie u ERP Wprowadzenie Wybór rozwiązania Wdrożenie (studium przypadków) golive! - metoda i narzędzie Wymagania rynku; potrzeba wdrożenia nowych rozwiązań coraz krótsze terminy realizacji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów w układzie rodzajowym Rachunek kosztów wg miejsc

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności

Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: Temat: Budżetowanie - najlepsze praktyki. 30 Styczeń - 3 Luty Gdańsk, Centrum miasta, Kod szkolenia: Koszt szkolenia: 1990.00 + 23% VAT Program Cykl dwóch

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI Koszalin 2008 ISBN 978-83-7365-154-8 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Bronisław Słowiński Recenzja Zbigniew Banaszak Redakcja Alina Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 101014 Temat: Certyfikowany kurs dla controllerów finansowych z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji. Organizacja systemu, rachunek kosztów,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu

Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rachunkowość i finanse Kod przedmiotu 04.3-WZ-LogP-RF-W-S15_pNadGenBCIZN Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania Wstęp... 9 Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania 1. Systemy informatyczne zarządzania... 13 1.1. System informacyjny, system informatyczny, system informatyczny zarządzania...

Bardziej szczegółowo

Zestaw E Nazwisko i imię:... Grupa...

Zestaw E Nazwisko i imię:... Grupa... Zestaw E Nazwisko i imię:... Grupa... Zadanie 1: test wyboru (12 punktów) Do każdych 10 z poniższych pytań podane są cztery odpowiedzi (a, b, c, d), z których żadna, jedna lub więcej jest prawidłowych.

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia 15 1.1. Rodzaje produkcji 15 1.2. Formy organizacji

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACYJNE W MSP

SYSTEMY INFORMACYJNE W MSP SYSTEMY INFORMACYJNE W MSP Wybrane zagadnienia teoretyczne dr Bogdan Swoboda SYSTEMY ERP - WPROWADZENIE 1 SYSTEM INFORMACYJNY A SYSTEM INFORMATYCZNY System informacyjny system umożliwiający przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy obiegu dokumentów II

Podstawy obiegu dokumentów II dr inż. Paweł Kużdowicz Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Instrukcja do laboratorium z przedmiotu Informatyka w zarządzaniu na bazie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław KrzyŜaniak [et al.]. Poznań, 2013 Spis treści Przedmowa 11 1.1. Magazyn i magazynowanie 13 1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Zagadnienia: 1. Zasoby przedsiębiorstwa 2. Bilansowanie zasobów wg

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Bartosz Szczęch IT.integro Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw jest zbiorem działań zmierzających do realizacji specjalizowanych systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa 1.1. Magazyn i magazynowanie 1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości 1.1.2. Funkcje i zadania magazynów 1.1.3. Rodzaje magazynów 1.1.4. Rodzaje zapasów 1.1.5. Warunki

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Jarosław Durak ZIP 2005 Wprowadzenie Rozwój systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem 1957 American Production & Inventory Control Society

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami logistyki

Zarządzanie kosztami logistyki Zarządzanie kosztami logistyki Opis Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstwa wymaga racjonalnych decyzji, opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM

KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC

SZKOLENIE: PRZYGOTOWUJĄCE DO PODJĘCIA PRACY NA STANOWISKU JUNIOR ACCOUNTANT W MIĘDZYNARODOWYCH CENTRACH USŁUG BPO BPO/SSC BEZPŁATNE SZKOLENIE Przygotowujące do podjęcia pracy na stanowisku Junior Accountant w międzynarodowych centrach usług BPO/SSC WWW.WSB.PL DOWIEDZ SIĘ CZYM ZAJMUJĄ SIĘ DZIAŁY BPO I SSC I DLACZEGO POSZUKUJĄ

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu?

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Pytanie Świadczymy dla innych podmiotów usługi produkcyjne - wytwarzamy ich

Bardziej szczegółowo

Zasadniczą część książki stanowi szczegółowa analiza treści MSR 14. Kolejno omawiane są w nich podstawowe zagadnienia standardu, między innymi:

Zasadniczą część książki stanowi szczegółowa analiza treści MSR 14. Kolejno omawiane są w nich podstawowe zagadnienia standardu, między innymi: MSR 14. Sprawozdawczość segmentów działalności. W sprawie sporządzania sprawozdań według segmentów działalności, standard wyraźnie odwołuje się do sprawozdawczości wewnętrznej przygotowanej dla najwyższego

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy Informatyczne w wytwarzaniu materiałów IT Systems in Materials Produce Kierunek: Kod przedmiotu: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ZiP2.G8.D8K.06 Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe.

Od ponad 20 lat dostarczamy unikalne rozwiązania informatyczne tym menedżerom, których wymagania są wyższe niż standardowe. Nasze rozwiązania zawsze powstają przy wykorzystaniu wiedzy współpracujących z nami ekspertów, jednakże zawsze pamiętamy, że cel zastosowania tej wiedzy ma służyć rozwojowi biznesu klientów. Naszą przewagą

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT

Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT 2012 Usprawnienie modelu biznesowego przy wykorzystaniu ICT Krzysztof Tomkiewicz Analiza projektu B2B Kielce, 18 października 2012 AGENDA Nowe modele biznesowe Analiza łańcucha wartości Kapitał informacyjny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Organizacja Systemów Produkcyjnych Organization of Production Systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

"ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009

ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA. Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010. 26 październik 2009 "ROZWIĄZANIA PEŁNE ŻYCIA Grupa Sage, Sage w Polsce System Symfonia System zarządzania FORTE ver.2010 26 październik 2009 Sage na świecie Jest jednym z największych na świecie dostawców rozwiązań wspomagających

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kierunkowych Student nabywa wiedzę dotyczącą pozyskiwania informacji finansowych dla celów podejmowania decyzji.

Odniesienie do efektów kierunkowych Student nabywa wiedzę dotyczącą pozyskiwania informacji finansowych dla celów podejmowania decyzji. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Jednostka Kierunek Obszary kształcenia RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Z:12029W0 Katedra Analizy Ekonomicznej i Finansów Zarządzanie (4 semestralne) Nauki społeczne Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu

PRODUKCJA BY CTI. Opis programu PRODUKCJA BY CTI Opis programu 1. Opis produktu. Moduł Produkcja by CTI jest programem w pełni zintegrowanym z systemem Comarch ERP Optima. Program ten daje pełną kontrolę nad produkcją, co pozwala zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Zastosowanie informatyki w finansach i bankowości Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 3 Literatura Red. M. Fertsch: Logistyka produkcji Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 2003 M. Fertsch: Podstawy zarządzania przepływem

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Seminaria adresowane są zarówno do osób posiadających doświadczenie w pracy controllera finansowego, jak i mających zamiar wykonywać ten zawód.

Seminaria adresowane są zarówno do osób posiadających doświadczenie w pracy controllera finansowego, jak i mających zamiar wykonywać ten zawód. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 746812 Temat: Controlling : Certyfikowany kurs dla controllerów finansowych. Organizacja systemu, rachunek kosztów, budżetowanie i analiza. 21-22 Marzec Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Komputerowa Integracja Produkcji Kod przedmiotu: ZZMU_D._49_ Rok studiów: Semestr: Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni. Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005

Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni. Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005 Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005 od 1990 roku zajmujemy się obsługą instytucji szkolnictwa wyższego, nasza oferta to efekt wieloletniej współpracy

Bardziej szczegółowo

Konferencja - maj 2016

Konferencja - maj 2016 Konferencja - maj 2016 17 V 2016, Hotel Pałac w Myślęcinku, ul. Konna 10 Myślęcinek, 85-687 Bydgoszcz ENOVA365 RACJONALNY WYBÓR NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH DO PROWADZENIA BIZNESU Konferencja adresowana jest

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Chojnów dnia 08.09.2014 r. Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Akademii Kompetencji Comarch

Harmonogram Akademii Kompetencji Comarch Harmonogram Akademii Kompetencji Grupa warsztatowa nr 1 9.04.13 16.04.13 23.04.13 07.05.13 Ogólny wstęp o u, oprogramowaniu Optima i szansach słuchaczy po zakończeniu zajęć + e- commerce z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP Korzenie Applications Applications Zintegrowane środowisko do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem IC (ang. Inventory Control) Kontrola Zapasów Magazynowych, MRP (ang. Material Requirements Planning)

Bardziej szczegółowo

produkcją Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr siódmy

produkcją Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr siódmy KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu produkcją Nazwa modułu w języku angieskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-484z Komputerowe wspomaganie zarządzania Computer Aided

Bardziej szczegółowo

Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym. Przepracowanie planów OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym. Przepracowanie planów OBSZARY DZIAŁALNOŚCI C Y K L P L A N O W A N I A I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII IV 1 Miesiące ROK POPRZEDNI Polityczno gospodarcze kierunki planowania w roku następnym ZARZĄD Przygotowa procesu planowania: terminy,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE

ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Informatyki Stosowanej ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE Przygotował Podsiadło Robert. 1 Zintegrowany system informatyczny to według Encyklopedii Wikipedia

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć Wykład nr 1 Marcin Pielaszek Roboczy plan zajęć Wykład 1. Wprowadzenie, sprawozdawczy rachunek 2. normalnych, rachunek standardowych 3. standardowych, koszty produkcji pomocniczej 4. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo