Przemysław Śliwiński, Justyna Patalas Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przemysław Śliwiński, Justyna Patalas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Y 933 640 1299 1476 1342 1359 993 1627 2682 1215 2356 1670."

Transkrypt

1 274 Przemysław Śliwiński, Justyna Patalas Wartość Y Miesiąc Rys. 3. Wykres prognozy sprzedaŝy dla ORTANOL 20 MG Źródło: opr. własne Na podstawie obliczeń regresji liniowej oraz wykresu prognozy sprzedaŝy dla ORTANOL zauwaŝono, iŝ współczynnik korelacji liniowej potwierdza wystarczającą ilość pomiarów wielkości popytu oraz wartości sprzedaŝy, by stwierdzić, Ŝe zachodzi między nimi silna korelacja, średnia przyszła sprzedaŝ w miesiącu kształtuje się na poziomie 1466 szt. i charakteryzuje się trendem rosnącym. 4. Podsumowanie O uŝyteczności proponowanej matrycy controllingu logistycznego moŝe świadczyć jej elastyczność w rozumieniu subiektywnego doboru wskaźników dot. działalności przedsiębiorstwa. Wyniki zastosowania matrycy controllingu logistycznego mogą pokazać, Ŝe w przedsiębiorstwie konieczne jest przeprowadzenia działań naprawczych i moŝe stanowić dobre narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Abstract The paper presents the prediction model of sell s value in enterprises. The analysis was done based on information from ERP system. Consequently the matrix of logistic controlling is created. Bibliografia: [1] Korzeniowski A., Weselik A., Skowroński Z. M., Kaczmarek M., Zarządzanie gospodarką magazynową, PWE Warszawa [2] Twaróg J., Mierniki i wskaźniki logistyczne, Poznań Recenzent: dr Grzegorz Bocewicz

2 Przemysław ŚLIWIŃSKI *, Justyna PATALAS ** PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI SPRZEDAśY W PRZEDSIĘBIORSTWIE W OPARCIU O SYSTEM INFORMATYCZNY ERP Streszczenie W artykule podjęto próbę opracowania modelu prognozowania wielkości sprzedaŝy w przedsiębiorstwie. Przeprowadzono, na podstawie danych z systemu informatycznego klasy ERP, controlling logistyczny w przedsiębiorstwie. W konsekwencji zaproponowano uniwersalną matrycę controllingu logistycznego. 1. Wstęp Obecnie rynek charakteryzuje wzmoŝona presja konkurencyjna, dąŝenie do obniŝania kosztów, jak równieŝ szukanie wszelkich współpracujących czynników, przynoszących wartość dodaną w przedsiębiorstwie. Wszystkie te działania mają na celu poprawę i wzrost konkurencyjności, a przez to zapewnienie lepszej pozycji rynkowej. W artykule podjęto próbę zbudowania uniwersalnej matrycy wskaźników, jako narzędzia controllingu w logistyce, do oceny stanu podsystemu logistycznego gospodarki magazynowej i magazynu. Przedstawiono obliczenia wskaźników, na podstawie danych firmy CEFARM S.A, dzięki którym uzyskano uniwersalną matrycę controllingu logistycznego podsystemu gospodarki magazynowej i magazynu przedsiębiorstwa. W konsekwencji zbudowano model umoŝliwiający prognozowanie w przedsiębiorstwie. Dane do opracowania przedmiotowego modelu uzyskano z systemu informatycznego klasy ERP - KS-HURT, wdroŝonego przedsiębiorstwie CEFARM S.A. * student, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, ul. Podgórna 50, Zielona Góra ** dr inŝ., Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, ul. Podgórna 50, Zielona Góra,

3 270 Przemysław Śliwiński, Justyna Patalas 2. Controlling logistyczny w przedsiębiorstwie na przykładzie podsystemu gospodarka magazynowa i magazyn Celem zbudowania uniwersalnej matrycy controllingu logistycznego definiuje się zbiór wskaźników. Podsystem logistyczny gospodarka magazynowa i magazyn spełnia waŝną rolę w gospodarce materiałowej przedsiębiorstwa. Szczegółowe dokonanie jego pomiaru ma wpływ na jakość obliczanych w tym zakresie wskaźników oceny [1]. Magazynowanie jest zespołem czynności związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem, składowaniem, ochroną, kontrolą, kompletacją, ewidencją i wydawaniem dóbr materialnych w wyznaczonym do tego miejscu w określonych warunkach. Przebieg procesu magazynowania, w CEFARM S.A, rozpoczyna się od odbioru i przyjęcia. Przychód dóbr do magazynu następuje jako dostawa z zewnątrz przedsiębiorstwa. Odbiór polega na ilościowym oraz jakościowym sprawdzeniu dostarczonych dóbr materialnych. Sprawdzenie ma na celu ujawnienie braków lub nadwyŝek ilościowych oraz wad i braków jakościowych, ujęcie spostrzeŝeń w odpowiednie protokoły i przekazanie dokumentacji do komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za dalszy tok sprawy. Przyjęcie polega na skontrolowaniu strony formalnej, tj. zgodności dostawy z zamówieniem, wystawieniem dowodów przychodowych oraz zaewidencjonowaniem przychodu. Dobra materialne nie przyjęte do magazynu ze względu na: braki ilościowe jak i wady jakościowe oraz niezgodności formalne w zamówieniu i dostawie, zostają wprowadzone do magazynu jako depozyt. Ze względu na organizację prac magazynu waŝne jest rozmieszczenie towarów w strefie składowej. Odpowiednio do warunków pracy magazynu organizacja rozmieszczania towarów wpływa na cykl realizacji operacji magazynowych, ich pracochłonność, wielkość potrzeb przestrzeni składowej oraz zarządzania magazynem. Ramowy schemat przebiegu towarów i informacji, podczas przyjmowania, w magazynie przedstawiono na rys. 1.

4 Prognozowanie wielkości sprzedaŝy w przedsiębiorstwie 271 Rys. 1. Ramowy schemat procesu przyjęcia towarów do magazynu Źródło: opr. własne

5 272 Przemysław Śliwiński, Justyna Patalas PoniŜej zaprezentowano autorską matrycę controllingu logistycznego dla przedsiębiorstwa Cefarm S.A (pp. tab. 1). Dane do obliczenia wskaźników uzyskano z systemu informatycznego KS-Hurt. System komputerowy KS-HURT" połączony jest w obsłudze programem nadrzędnym i składa się z kilkunastu wzajemnie powiązanych programów (modułów) komputerowych: sprzedaŝ, zamówienia, zakupy, magazyn, zestawienia, kartoteki, kasa, administrator, serwis, modem. Moduł Magazyn obejmuje wszelkie czynności związane z kontrolą rozchodu leków i kontrolą bieŝących stanów hurtowni. Program umoŝliwia przesunięcia leków pomiędzy oddziałami, zwroty leków do dostawców, korygowanie strat i nadwyŝek magazynowych. Pozwala na wykonywanie remanentu ilościowo-wartościowego z uwzględnieniem cen zakupu, cen hurtowych, detalicznych oraz stawek VAT. Wykonuje kompletne zestawienia remanentowe zgodnie z wymogami skarbowymi. KaŜda operacja magazynowa moŝe być zakończona odpowiednim dokumentem na piśmie. Tabela 2. Wykaz obliczeń wskaźników podsystemu logistycznego gospodarka magazynowa i magazyn CEFARM S.A na przestrzeni lat [źródło: 1, 2] NAZWA WSKAŹNIKA w MATRYCY Wartość sprzedaŝy netto po rabacie 109,50 125,42 118,44 140,73 Rotacja zapasów magazynowych 1,81 1,62 1,44 1,36 Rotacja zapasów magazynowych Rotacja zapasów magazynowych 0,55 0,62 0,74 0,73 Udział ilościowy asortymentu nierotującego 60 dni 10,05% 9,59% 9,54% 8,47% Udział wartościowy asortymentu nierotującego >60 dni 0,13% 0,11% 0,11% 0,11% Koszt kompletacji jednego zlecenia 8,30 9,95 6,73 6,13 Wadliwość kompletacji 0,42 0,18 0,12 0,28 Straty magazynowe 0,06% 0,06% 0,04% 0,05% Wydajność kompletacji Wydajność kompletacji Intensywność pracy robotników magazynowych Czas pracy robotników magazynowych 0,85 0,88 0,87 0,89 Dostawy reklamowane z przyczyn handlowych 0,83% 0,36% 0,26% 0,48% Liczba reklamowanych linijek 0,31% 0,26% 0,24% 0,35% Wskaźnik kosztów magazynowania 0,017 0,015 0,015 0,013 Wskaźnik kosztów składowania zapasu zł 0,376 0,024 0,021 0,213 Koszty utrzymania pow. magaz Wskaźnik k. zatrudnienia prac. magazyn Koszty transportu 1,31% 1,23% 1,14% 1,11% Koszty funkcjonowania CL 1,70% 1,47% 1,50% 1,43% Koszty pracy CL 1,10% 0,98% 0,98% 1,00% Reklamowane towary 0,63% 0,53% 0,47% 0,70%

6 Prognozowanie wielkości sprzedaŝy w przedsiębiorstwie 273 W razie konieczności dokonania przeceny, program zaoferuje uŝytkownikowi kilka sposobów zmiany cen (ręczną i automatyczną na podstawie bazy KS- BLOZ), wykona stosowne zestawienia, a wszystkie dokonane operacje zostaną zapamiętane i będą mogły być wykorzystane w przyszłości. Wszelkie wydruki mogą być dowolnie definiowane i parametryzowane. W przedsiębiorstwie CEFARM S.A błędem logistycznym jak i duŝym obcią- Ŝeniem kosztowym jest nieuzasadniony wzrost zapasów. Spoglądając na systematycznie rosnący z roku na rok współczynnik sprzedaŝy, moŝna załoŝyć, iŝ ma on wpływ na podwyŝszające się rezerwy magazynowe. Zapas magazynowy jest jednak odwrotnie proporcjonalny do sprzedaŝy, stąd teŝ nie ma uzasadnienia, na podniesienie jego poziomu, spowodowanego zwiększającymi się obrotami. W 2004 roku wskaźnik pokrycia popytu zapasem w magazynie kształtował się na poziomie Jednostka zapasu rotowała wówczas około dwóch razy. Po trzech latach, moŝemy zaobserwować, znaczny wzrost w/w wskaźnika, do poziomu 0,73. Obrazuje on m.in. ilość znajdującego się towaru w magazynie, który na początku okresu popytowego kształtuje się na poziomie 73%. Wskaźnik pokrycia popytu zapasem, z biegiem lat, zbliŝa się do pełnej jednostki, co jest zjawiskiem niepoŝądanym. Nieprzewidziane sytuacje rynkowe jak i brak wiedzy na temat znaczenia produktu na rynku mają zasadniczy wpływ na wzrost poziomu zapasów w magazynie. Przykładem moŝe być zakup w 2004 roku ciśnieniomierzy o wartości 250 zł/szt., których przedsiębiorstwo nie sprzedało. Towar ten do dnia dzisiejszego zajmuje miejsce w magazynie, stanowi jego wartość oraz wchodzi w skład tzw. Zapasów stałych. Wymaga on szeregu operacji takich jak: ogrzewanie, oświetlanie, inwentaryzowanie, czy przekładnie, które niosą za sobą dodatkowe koszty. Jego cena rynkowa spadła do minimum, gdyŝ nastąpiło zu- Ŝycie okresowe (popękane węŝyki, wylane baterie itp.). Wkrótce zostanie on przekazany na straty magazynowe, których poziom w roku 2007 podniósł się. W wyniku przeprowadzonego badania zaobserwowano, iŝ w firmie nie prowadzi się badania potrzeb klientów oraz prognozy sprzedaŝy. 3. Prognozowanie wielkości sprzedaŝy wybranych produktów w przedsiębiorstwie CEFARM S.A. Na podstawie przeprowadzonej analizy podsystemu gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie CEFARM S.A, zaproponowano modele prognozy sprzedaŝy dla produktów kluczowych dla przedsiębiorstwa, zgodnie z wynikami analizy ABC.

8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie 8.1.1. Przebieg procesu magazynowania

8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie 8.1.1. Przebieg procesu magazynowania 8. MAGAZYN 8.1. Magazynowanie i obsługa zapasów Magazynowanie zespół czynności związanych z gospodarowaniem zapasami lub organizowanie wejścia i wyjścia, przypływów i odpływów towarów w organizacji. Produkty

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych 111 Marcin RELICH Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: m.relich@wez.uz.zgora.pl Wspomaganie planowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA ANALIZA PROCESU MAGAZYNOWANIA W MAGAZYNIE WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Jolanta KRYSTEK Streszczenie: Praca dotyczy wybranych aspektów gospodarki magazynowej. W artykule omówiono fazy procesu magazynowania z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Pakietu Trawers 5

Dokumentacja Pakietu Trawers 5 TRES Centrum Oprogramowania www.tres.pl Dokumentacja Pakietu Trawers 5 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA wydanie z 2009-09-11 Aktualna wersja dokumentacji znajduje się na stronie: trawers.tres.pl 2/139 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY LOGISTYCZNE W ZARZĄDZANIU REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO

ASPEKTY LOGISTYCZNE W ZARZĄDZANIU REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 60 Nr kol. 1871 Grażyna RADZIEJOWSKA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI WPŁYW NA LOGISTYKĘ DYSTRYBUCJI

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI WPŁYW NA LOGISTYKĘ DYSTRYBUCJI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 84 Transport 2012 Joanna Dyczkowska Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI WPŁYW NA LOGISTYKĘ DYSTRYBUCJI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA.

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. DANIEL GĄSKA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DO STEROWANIA I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DECYDUJĄCE O SUKCESIE WDROŻENIA. Wstęp Zakłady produkcyjne coraz częściej poszukują

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistyki zaopatrzenia z zastosowaniem systemu SAP ERP

Realizacja procesów logistyki zaopatrzenia z zastosowaniem systemu SAP ERP SZKODA Maciej 1 Realizacja procesów logistyki zaopatrzenia z zastosowaniem systemu SAP ERP WSTĘP Współcześnie realizowana logistyka opiera się na zintegrowanych systemach informatycznych i bez nich byłaby

Bardziej szczegółowo

11111 \lm~li ~ i11111

11111 \lm~li ~ i11111 :i.~&jp~ow~o Wyższej i Zarządzania NTERNATONAL @ Sy iemy ~mt~jr(jatyi;-.:a:~ej identyf!kair;ji >;, d~ntyfikai:;;jzi! ~H::wnure!ka~.::]a w systemie >;, PlaUi;.n'rny f: katalogi elektroniczne Spał. Wyższa

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych

partner w doskonaleniu procesów produkcyjnych Autor: Justyna TROJANOWSKA, Adam KOLIŃSKI Tytuł publikacji: Strategia efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem poprzez adaptacyjne sterowanie produkcją Miejsce publikacji: Zeszyty Naukowe Politechniki

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MAGAZYNOWEGO W FIRMIE MARKET S.A.

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MAGAZYNOWEGO W FIRMIE MARKET S.A. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MAGAZYNOWEGO W FIRMIE MARKET S.A. Jacek SITKO, Bożena GAJDZIK Streszczenie: Artykuł zawiera wprowadzenie do problemu magazynowania wyrobów, uwzględniając szereg elementów

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Vendor Managed Inventory w Kujawskiej Fabryce Manometrów KFM S.A.

Zastosowanie Vendor Managed Inventory w Kujawskiej Fabryce Manometrów KFM S.A. Zastosowanie Vendor Managed Inventory w Kujawskiej Fabryce Manometrów KFM S.A. Jarosław Franaszek, Adam Sadowski Działania integracyjne jakie mają miejsce we współczesnych łańcuchach dostaw powodują, Ŝe

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w logistyce Computer systems in logistics

Systemy informatyczne w logistyce Computer systems in logistics Computer systems in logistics Tomasz Kanicki Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Abstract The article presents three main computer systems which

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Magdalena K. Gąsowska * Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Wstęp Działalność każdego przedsiębiorstwa jest naturalnie związana z ponoszeniem ryzyka. Znaczna część podmiotów

Bardziej szczegółowo

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością

Maja Burzyńska Szyszko. Wprowadzenie do zarządzania jakością Maja Burzyńska Szyszko Wprowadzenie do zarządzania jakością Warszawa 2012 Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów "Edukacja techniczno informatyczna" 02-524 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

18. LOGISTYKA TRANSPORTU I SPEDYCJI

18. LOGISTYKA TRANSPORTU I SPEDYCJI 18. LOGISTYKA TRANSPORTU I SPEDYCJI 107 18.1. Pojęcie transportu i spedycji W kaŝdym miejscu na Ziemi Ŝycie i gospodarka człowieka w coraz większym stopniu zaleŝą od świata zewnętrznego, skąd napływają

Bardziej szczegółowo

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Publikacja współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL Rozwój potencjału Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ALEKSANDRA NOWAKOWSKA Politechnika Częstochowska ROLA NARZĘDZI ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM INFORMACJI W

Bardziej szczegółowo

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji Daria Cybulska, Andrzej Kij, Magda Ligaj Kwalifikacja A.30.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK Autorzy:

Bardziej szczegółowo