KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PROGRAMOWA - Sylabus -"

Transkrypt

1 AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Zintegrowane Systemy Zarządzania Kod przedmiotu: ZZMU_D._49_ Rok studiów: Semestr: Punkty ECTS: 6 Kierunek: Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Studium: niestacjonarne II stopnia (magisterskie) Specjalizacja: wszystkie specjalizacje Specjalność: InŜynieria Zarządzania Produkcją Sposób zaliczenia przedmiotu: egzamin Odpowiedzialny: prof. dr hab. inŝ. Józef Matuszek Jednostka organizacyjna prowadząca przedmiot: K-7 Prowadzący zajęcia: dr inŝ. Janusz Mleczko 8 godz. Ćwiczenia laboratoryjne 7 godz. : ZAŁOśENIA I CELE PRZEDMIOTU Tematyka wykładów obejmuje podstawowe obszary funkcjonalne składające się na zintegrowane systemy zarządzania: podstawowych załoŝeń systemów informatycznych planowania i zarządzania produkcją, usługami oraz przedsiębiorstwami o strukturze wirtualnej. Omówiono problematykę i zakresy funkcjonalne systemów technicznego przygotowania produkcji, zarządzania i sterowania wytwarzaniem, zarządzania zasobami pracy oraz systemów zapewnienia jakości w korelacji z systemem informatycznym. W ramach wykładu poruszane są zagadnienia informatycznego wsparcia zarządzania organizacją z wykorzystaniem narzędzi klasy ERP. Ćwiczenia laboratoryjne: Zajęcia mają na celu praktyczne zastosowanie omawianych na wykładach informatycznych systemów zarządzania wytwarzaniem w warunkach produkcyjnych przedsiębiorstw róŝnych branŝ: przemysłu maszynowego, metalowego, samochodowego, rolno-spoŝywczego. W ramach zajęć naleŝy wykazać się umiejętnością znajomości zakresu funkcjonalnego systemów klasy ERP, gromadzenia i wyszukiwania koniecznych informacji planowania produkcji, zaprojektowania harmonogramu wdroŝenia systemu zarządzania w przykładowym przedsiębiorstwie oraz praktyczną znajomością zastosowania technik w systemie klasy ERP na bazie realnego przykładu przedsiębiorstwa. Przedmioty wprowadzające: Literatura podstawowa:. Mleczko J.: Komputerowe wspomagane zarządzanie wytwarzaniem. Wydawnictwo Fundacji Centrum Nowych Technologii, Bielsko-Biała Mleczko J.: Komputerowe wspomaganie planowania przebiegów procesów produkcyjnych. Wydawnictwo Fundacji Centrum Nowych Technologii, Bielsko-Biała 008. Literatura uzupełniająca:. Gunia G.: WdraŜanie zintegrowanych systemów informatycznych. Wydawnictwo Fundacji Centrum Nowych Technologii, Bielsko-Biała Flakiewicz W.: Systemy informacyjne w zarządzaniu: (uwarunkowania, technologie, rodzaje). Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 00. ZZMU_D._49_-

2 (Tematyka wykładów) TREŚCI PROGRAMOWE. Podstawowe załoŝenia systemów informatycznych przedsiębiorstwa. Postulaty dotyczące systemów wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym.. Problemy integracji systemów komputerowych w przedsiębiorstwie aspekt funkcjonalny. Zrozumienie potrzeb i umiejętność identyfikacji kluczowych obszarów integracji zarządzania produkcją i dystrybucją. Określenie podstawowych zasad systemów zintegrowanych (posiadanie wspólnego dla całego obiektu zasobu informacji, określenie jednolitego sposobu pozyskiwania, przetwarzania, wyszukiwania i dostępu do informacji, uzyskanie jednolitości medialnej informacji).. Podstawowe załoŝenia systemów informatycznych do wspomagania zarządzania produkcją i dystrybucją ERP, ERPII. Podstawowe pojęcia i zakres funkcjonalny: MRP, MRPII, ERP, DRP, SCM, ERPII. Modele zarządzania produkcją implementowane w systemach informatycznych (zaleŝność stabilności produkcji i jej złoŝoności dla przyjętego modelu, krótkie i długi cykle produkcji i zaopatrzenia, modele w produkcji projektowanej na zamówienie, zleceniowej, na magazyn, specyficzne wymagania branŝowe przemysł maszynowy, metalowy, meblowy, spoŝywczy i samochodowy). 5. Koncepcje zarządzania fabryką przyszłości (przedsiębiorstwa wirtualne, zintegrowany łańcuch dostaw, zarządzanie siecią przedsiębiorstw). Tendencje rozwojowe informatycznego wspomagania zarządzania. Funkcjonalność systemów BB, BC. 6. Harmonogramowanie operatywne w duŝych, średnich i małych jednostkach wytwórczych oraz przedsiębiorstwach usługowych. Harmonogramowanie statyczne: przyporządkowanie zasobów czynnościom. 7. Harmonogramowanie dynamiczne: Tworzenie zapotrzebowań na części składowe (półfabrykaty) i zasoby konieczne do wytworzenia wyrobu gotowego, w tym: komasacja zadań na produkcję półfabrykatów. 8. Bilansowanie zasobów w systemach zarządzania produkcją. Analiza zdolności produkcyjnych, prognozowanie terminów realizacji zadań, Bilansowanie zasobów odnawialnych i nieodnawialnych. Warunkiem zaliczenia wykładów jest: zdanie egzaminu: egzamin w formie pisemnej obejmuje materiał przedstawiany na wykładach oraz ćwiczeniach; warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych. 8 ZZMU_D._49_-

3 (Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych) Ćwiczenia laboratoryjne. Omówienie zakresu i przedmiotu zajęć laboratoryjnych. Podanie warunków zaliczenia przedmiotu.. Przygotowanie załoŝeń projektowych wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego: profil działalności, wyroby średni stopień skomplikowania struktury, klienci, park maszynowy, struktura montaŝowa wybranego produktu, technologia wykonania wszystkich/wybranych detali wchodzących w skład wyrobu.. Ogólne zasady pracy w systemie REKORD.ERP, środowisko systemu, parametryzacja modułu technicznego przygotowania produkcji, budowa podstawowych kartotek wejściowych do systemu ERP. Poznanie procesu parametryzacji systemu zgodnie z załoŝeniami projektu określonym w pkt. 4. Poznanie zasad budowy struktur konstrukcyjnych i montaŝowych wyrobów. Struktury opcjonalne i zamienniki w normie materiałowej. Konfiguracja wyrobów. Budowa BOM w systemie REKORD.ERP. 5. Budowanie marszruty procesu wytwarzania. Struktury opcjonalne. Operacje procesu wytwarzania. Projektowanie i planowanie zdolności produkcyjnej w systemie REKORD.ERP. 6. Analiza algorytmu na kalkulacje technicznego kosztu wytworzenia oraz w oparciu o zbudowany algorytm przeprowadzenie wpływu seryjności produkcji wyrobu oraz wariantów procesu wytwarzania na koszty planowane. 7. Przeprowadzenie symulacji kosztowej w pakiecie REKORD.ERP. 8. Analiza przebiegu w systemie procesu obsługi odpowiedzi na zapytania ofertowe i zamówienia klienta. 9. Prognozowanie i planowanie sprzedaŝy i produkcji w układzie produkcji na magazyn. Bilansowanie potrzeb na wyroby gotowe. Uruchamianie zleceń produkcyjnych (REKORD.ERP). 0. Symulacja modelu procesu produkcji na zlecenie (REKORD.ERP).. Symulacja modelu procesu produkcji montaŝ na zlecenie, elementy na magazyn (REKORD.ERP).. Bilansowanie potrzeb materiałowych oraz zasobów pracy dla produkcji.. Harmonogramowanie metody, kolejność lokowania zadań na zasobach, analiza obciąŝeń symulacja procesu z wykorzystaniem pakietu REKORD.ERP. Emisja dokumentacji produkcyjnej. 4. Zaopatrzenie. Bilansowanie potrzeb surowcowych. Zamawianie surowców w oparciu o punkty zamawiania. Gospodarka materiałowa. Analiza przyjmowania i wydawania surowców do produkcji. 5. Koszty planowane i rzeczywiste realizacji zleceń produkcyjnych symulacja procesów z wykorzystaniem pakietu REKORD.ERP. Rejestracja operacji wykorzystanie techniki kodów kreskowych w monitoringu procesu wytwarzania symulacja procesu z wykorzystaniem pakietu REKORD.ERP. 6. Magazyn wyrobów gotowych. Etykietowanie w standardach zintegrowanego łańcucha dostaw. Fakturowanie. 7. Zajęcia końcowe. Konsultacje, zaliczenie sprawozdań oraz wpisy ocen do indeksów. 7 Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest: obecność na zajęciach ćwiczeniowych, wykonanie i zaliczenie sprawozdań z przebiegu kaŝdego laboratorium (ćwiczenia wykonywane na zajęciach w oparciu o materiał przedstawiony na wykładach). ZZMU_D._49_-

4 AKADEMIA TECHNICZNO HUMANISTYCZNA KARTA PROGRAMOWA - Sylabus - WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Przedmiot: Zintegrowane Systemy Zarządzania Kod przedmiotu: ZZMU_D._49_ Rok studiów: Semestr: Punkty ECTS: Kierunek: Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Studium: niestacjonarne II stopnia (magisterskie) Specjalizacja: wszystkie specjalizacje Specjalność: InŜynieria Zarządzania Produkcją Sposób zaliczenia przedmiotu: egzamin Odpowiedzialny: prof. dr hab. inŝ. Józef Matuszek Jednostka organizacyjna prowadząca przedmiot: K-7 Prowadzący zajęcia: dr inŝ. Janusz Mleczko 8 godz. Ćwiczenia laboratoryjne 8 godz. : ZAŁOśENIA I CELE PRZEDMIOTU Tematyka wykładów obejmuje podstawowe obszary funkcjonalne składające się na zintegrowane systemy zarządzania. Zajęcia są kontynuacją przedmiotu z semestru. Poruszane są zagadnienia funkcjonalności systemów klasy ERP/ERPII dostępnych obecnie na rynku oprogramowania. Szczególną uwagę skupiono na zakresie funkcjonalnym, analizie zastosowania modeli zarządzania z uwzględnieniem systemów informatycznych. Ćwiczenia laboratoryjne: Zajęcia mają na celu praktyczne zastosowanie omawianych na wykładach informatycznych systemów zarządzania wytwarzaniem w warunkach produkcyjnych przedsiębiorstw. Uwaga skupiona jest na praktycznych aspektach funkcjonalnych systemów w róŝnych branŝach przemysłowych. W ramach zajęć wykorzystywane są informatyczne symulatory zarządzania operacyjnego oraz strategicznego w sferze produkcji i logistyki. Poruszane są praktyczne aspekty implementacji informatycznego systemu wspomagania zarządzania z uwzględnieniem współczesnych teorii i praktyk zarządzania przedsiębiorstw. Przedmioty wprowadzające: Zintegrowane Systemy Zarządzania sem.. Literatura podstawowa:. Mleczko J.: Komputerowe wspomagane zarządzanie wytwarzaniem. Wydawnictwo Fundacji Centrum Nowych Technologii, Bielsko-Biała Mleczko J.: Komputerowe wspomaganie planowania przebiegów procesów produkcyjnych. Wydawnictwo Fundacji Centrum Nowych Technologii, Bielsko-Biała 008. Literatura uzupełniająca:. Gunia G.: WdraŜanie zintegrowanych systemów informatycznych. Wydawnictwo Fundacji Centrum Nowych Technologii, Bielsko-Biała Flakiewicz W.: Systemy informacyjne w zarządzaniu: (uwarunkowania, technologie, rodzaje). Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 00. ZZMU_D._49_-

5 (Tematyka wykładów) TREŚCI PROGRAMOWE. Zarządzanie zasobami pracy w informatycznych systemach przedsiębiorstwa. Zakres funkcjonalny modułów HR (Human Resourse) systemów ERP (dane osobowe, kwalifikacyjne, płacowe). Planowanie ścieŝki rozwoju pracownika w systemach HR. Obsługa rozliczania i wypłacania wynagrodzeń. Ewidencja i rozliczanie czasu pracy, wielowymiarowe analizy i budŝetowanie kosztów związanych z zasobami ludzkimi.. Strategia wdraŝania zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem Cele realizacji projektu informatycznego wdroŝenia systemów zarządzania produkcją. Organizacja uczestników projektu wdroŝeniowego. Etapy wdroŝenia (konsulting wstępny (przedsprzedaŝny i/lub posprzedaŝny), planowanie, procedury pracy przedsiębiorstwa.. Oferta producentów systemów zarządzania produkcją dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawienie wybranej dostępnej na rynku producentów systemów zarządzania produkcją w małych i średnich przedsiębiorstwach: specyfika, koszty, rozwiązania funkcjonalne. Zakres funkcjonalny modułów zarządzania wytwarzaniem. 4. Oferta producentów systemów zarządzania produkcją dla duŝych jednostek wytwórczych. Przedstawienie wybranej dostępnej na rynku producentów systemów zarządzania produkcją Specyfika rozwiązań systemów zarządzania produkcją w duŝych przedsiębiorstwach: koszty, rozwiązania funkcjonalne. Zakres funkcjonalny modułów zarządzania. 5. Planowanie przedsięwzięć - systemy wspomagające. Zasady, metody i techniki planowania. Definiowanie przedsięwzięcia złoŝonego z innych przedsięwzięć, wiele projektów realizowanych równolegle, wykorzystanie tych samych zasobów, identyfikacja i usuwanie przeciąŝenia zasobów w projekcie. BudŜetowanie i workflow w projekcie. 6. Raportowanie z danych systemu zarządza wytwarzaniem. 7. Doświadczenia z wdroŝeń systemów zarządzania produkcją. Studium przypadku wybranych wdroŝeń pod kątem zakresu funkcjonalnego w firmach róŝnych branŝ produkcyjnych maszynowej, metalowej, samochodowej, spoŝywczej. 5 Warunkiem zaliczenia wykładów jest: zdanie egzaminu: egzamin w formie pisemnej obejmuje materiał przedstawiany na wykładach oraz ćwiczeniach; warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych. 8 ZZMU_D._49_-

6 (Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych) Ćwiczenia laboratoryjne. Omówienie zakresu i przedmiotu zajęć laboratoryjnych. Podanie warunków zaliczenia przedmiotu.. Analiza oferty dostępnego na rynku oprogramowania zarządzania przedsiębiorstwem: zakres funkcjonalny, koszty.. Projekt wdroŝenia ZSI w projektowanym przedsiębiorstwie analiza funkcjonalna, koszty. 4. Tworzenie struktury wskaźników systemu zarządzania produkcją. 5. Zarządzanie operacyjne w Teorii Ograniczeń. Symulacje przebiegu procesu wytwarzania z wykorzystaniem załoŝeń Teorii Ograniczeń. 6. Wyznaczanie wielkości bufora w WBR (Werbel-Bufor-Lina) z wykorzystaniem systemu informatycznego. 7. Koszty w Teorii Ograniczeń. Problem P/Q. 8. Symulator dystrybucyjny przebiegu procesu. Symulator logistyczny. 9. Zajęcia końcowe. Konsultacje, zaliczenie sprawozdań oraz wpisy ocen do indeksów Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest: obecność na zajęciach ćwiczeniowych, wykonanie i zaliczenie sprawozdań z przebiegu kaŝdego laboratorium (ćwiczenia wykonywane na zajęciach w oparciu o materiał przedstawiony na wykładach). ZZMU_D._49_-

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ DRUGIEJ GRUPY PROBLEMOWEJ

RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ DRUGIEJ GRUPY PROBLEMOWEJ RAPORT Z PRZEBIEGU BADAŃ DRUGIEJ GRUPY PROBLEMOWEJ Temat zadania problemowego: Projekt funkcjonalny aplikacji planowania i monitorowania świadczonych usług firmy informatycznej w oparciu o teorię ograniczeń

Bardziej szczegółowo

12. ZINTEGROWANE SYSTEMY LOGISTYCZNE

12. ZINTEGROWANE SYSTEMY LOGISTYCZNE 12. ZINTEGROWANE SYSTEMY LOGISTYCZNE 61 12.1. Charakterystyka systemów informatycznych PPC Zintegrowane systemy informatyczne to systemy, w których następuje połączenie procesów technologicznych i informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl

VENDO.ERP. CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl VENDO.ERP CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. Trębacza 18b, 31-436 Kraków +48 12 432 30 90 biuro@cfi.pl www.cfi.pl O firmie jest firmą konsultingowo informatyczną. Na rynku działamy od 2004 roku. Od początku

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy w zakresie realizacji studiów podyplomowych w obszarze systemów Microsoft Dynamics 1/17

Oferta współpracy w zakresie realizacji studiów podyplomowych w obszarze systemów Microsoft Dynamics 1/17 Oferta współpracy w zakresie realizacji studiów podyplomowych w obszarze systemów Microsoft Dynamics 1/17 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE OFERTY... 3 BADANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA STUDIA PODYPLOMOWE... 4 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA LOGISTYCZNA

AKADEMIA LOGISTYCZNA Warsztaty / Warszawa AKADEMIA LOGISTYCZNA PLANOWANIE LOGISTYCZNE ZAPASAMI 14-15 PAŹDZIERNIKA 2014 28-29 PAŹDZIERNIKA 2014 SYSTEMEM MAGAZYNOWANIA I PRZEPŁYWEM ŁADUNKU 12-13 LISTOPAD 2014 PROCESY STANDARYZACYJNE

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING listopad/grudzień 2014 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL

Obszary tematyczne prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Katedr Wydziału Zarządzania PL Obszary tematyczne, przez owników Katedr Wydziału Zarządzania PL Nazwisko i imię Arent Anna Dr 214 Banek Tadeusz Baum Tadeusz Dr inŝ. prof. PL 23 114 Blicharz Piotr Dr inŝ. 208 Bojar Ewa 241 Bojar Matylda

Bardziej szczegółowo

10 najciekawszych wdroŝeń ERP w Polsce. Prezentacja na etapie oceny (nie zawierała nazwy firmy której dotyczyło wdroŝenie)

10 najciekawszych wdroŝeń ERP w Polsce. Prezentacja na etapie oceny (nie zawierała nazwy firmy której dotyczyło wdroŝenie) 10 najciekawszych wdroŝeń ERP w Polsce Prezentacja na etapie oceny (nie zawierała nazwy firmy której dotyczyło wdroŝenie) SPIS WDROśEŃ CEMAT SILICON SA... 3 GATES POLSKA SP. Z O.O. W LEGNICY... 3 GEA TECHNIKA-CIEPLNA...

Bardziej szczegółowo

Aby poprawić szybkość i jakość

Aby poprawić szybkość i jakość Raport MSI Krok do doskonałości Lean manufacturing, kanban, plant intelligence, six sigma... Jak te najnowsze techniki mogą być wykorzystane w sektorze produkcyjnym? Elżbieta Jaworska, MSI Polska Aby poprawić

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY LOGISTYCZNE W ZARZĄDZANIU REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO

ASPEKTY LOGISTYCZNE W ZARZĄDZANIU REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 60 Nr kol. 1871 Grażyna RADZIEJOWSKA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Tematyka: Zarządzanie projektami informatycznymi, wdrażanie oprogramowania dla biznesu Problem: Opracowanie metod postępowania przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania

mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania mysap wyznacznikiem standardu w branży oprogramowania wspierającego proces zarządzania Janusz Nesterak 1. Wstęp. Ponad trzydzieści lat temu firma SAP wprowadziła na rynek oprogramowanie klasy ERP, przy

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo