Załącznik nr 1 Główne założenia Studium i kierunku zmian dla głównych elementów kształtowania struktury przestrzennej i krajobrazu m.st.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 Główne założenia Studium i kierunku zmian dla głównych elementów kształtowania struktury przestrzennej i krajobrazu m.st."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Główne załżenia Studium i kierunku zmian dla głównych elementów kształtwania struktury przestrzennej i krajbrazu m.st. Warszawy A Skarpa Warszawska wraz z Wisłą i terenami zieleni nadwiślańskiej raz układ hydrgraficzny Przyjmuje się następujące generalne załżenia i główne kierunki zmian: Wisła i elementy składające się na krajbraz dliny, takie jak: Skarpa Warszawska, skarpy tarasów nadzalewwych, a także układ sieci hydrgraficznej Warszawy są zasadniczym elementem Systemu Przyrdniczeg Warszawy, twrząc pdstawę d kształtwania najbardziej atrakcyjnych i wartściwych przestrzeni miasta dstępnych dla mieszkańców; Wisła z terenami zieleni nadwiślańskiej stanwić będzie przykład harmnizwania walrów krajbrazu kulturweg i przyrdniczeg, pprzez wzmcnienie i pszerzenie rli rzeki w strukturze przestrzennej miasta raz atrakcyjne zagspdarwanie przyrzeczy dpwiadające wymgm chrny wartści przyrdniczych i dziedzictwa kulturweg; Skarpa Warszawska z histryczną sylwetą Warszawy stanwić będzie nadal zasadniczy element panramy miasta, którą twrzą histryczne biekty i załżenia rezydencjnalne, parkwe i sakralne płżne na Skarpie. Główne załżenia i kierunki zmian wymagają realizacji w zagspdarwaniu przestrzennym następujących ustaleń: chrna i ekspnwanie histrycznej sylwety miasta na Skarpie Warszawskiej; chrna wartści krajbrazwych Dliny Wisły i Skarpy Warszawskiej, ze szczególnym uwzględnieniem punktów i si widkwych raz płaszczyzn widkwych i panram; zagspdarwanie Wisły i terenów zieleni nadwiślańskiej w dstswaniu d warunków śrdwiska przyrdniczeg pprzez: zagspdarwanie nadbrzeży Wisły w spsób umżliwiający dstęp publiczny d rzeki, pprzez twrzenie przystani rzecznych, plaż, bulwarów nadwiślańskich i innych miejsc gólndstępnych; lkalizwanie biektów usługwych zwrócnych ku Wiśle (np. biektów kultury, nauki, gastrnmii), akcentów architektnicznych na siach i płaszczyznach widkwych z wyznacznych punktów widkwych; wyznaczenie trasy tramwaju wdneg raz miejsc przystani rzecznych uwzględniających system zbirweg transprtu miejskieg, szlaki turystyczne i miejsca kncentracji funkcji publicznych; zagspdarwanie rekreacyjn-wypczynkwe terenów związanych z układem hydrgraficznym cieków wdnych, jezir i stawów przy jednczesnej chrnie wartści przyrdniczych i elementów ekspnwanych w krajbrazie miasta. B Tereny zieleni, w tym tereny zieleni leśnej Przyjmuje się następujące generalne załżenia i główne kierunki zmian: Tereny zieleni, w tym lasy, stanwią ważny kmpnent struktury miasta. Będą ne pełnić funkcje przyrdnicze (bilgiczną, klimatyczną i hydrlgiczną) współtwrząc - wraz z Wisłą i terenami zieleni nadwiślańskiej raz układem hydrgraficznym, a także terenami innym przeznaczeniu System Przyrdniczy Warszawy; Tereny zieleni pza funkcjami przyrdniczymi dgrywać będą ważną rlę spłeczną, kulturtwórczą i estetyczną; Dla struktury przestrzennej miasta zasadnicze znaczenie mają: kmpleksy leśne w granicach miasta, z których część łączy się z większymi kmpleksami leśnymi lub stanwi ich fragmenty, jak np.: lasy Wawra stanwiące część lasów Pasma Otwckieg i Celestynwskieg; W strukturze terenów zieleni Warszawy wyróżnin: 1

2 tereny zieleni urządznej, d których zalicza się: parki, grdy dydaktyczne, skwery raz zieleń przyuliczną, zieleń siedlwą tereny zieleni urządznej z udziałem terenów sprtu i rekreacji płżne w bszarach zurbanizwanych raz tereny zurbanizwane udziale pwierzchni bilgicznie czynnej pwyżej 60%, a także tereny cmentarzy, Dla kształtwania struktury przestrzennej terenów zieleni isttne jest: zachwanie i twrzenie ciągłści przestrzennej przyrdniczej struktury Warszawy w relacji z pnadreginalnym i reginalnym systemem pwiązań przyrdniczych, wyekspnwanie w strukturze miasta bszarów dużych wartściach przyrdniczych i krajbrazwych i zahamwanie degradacji terenów zieleni; pdprządkwanie frm zagspdarwania funkcjm przyrdniczym i twrzenie ptymalnych warunków zamieszkania, pracy i wypczynku, Główne kierunki zmian i przekształceń terenów zieleni wymagają realizacji w zagspdarwaniu przestrzennym pniższych ustaleń: chrna i zagspdarwanie rekreacyjn-wypczynkwe terenów leśnych; jednznaczne ustalenie granic parków m.in. pprzez dtwrzenie lub wybudwanie grdzeń, jak również wzbgacenie ich prgramu i wypsażenia w elementy małej architektury lub urządzenia rekreacyjn-wypczynkwe; wyznaczenie nwych terenów gólndstępnej zieleni urządznej i terenów zieleni urządznej z udziałem terenów sprtu i rekreacji; chrna istniejącej i wprwadzeniu nwej zieleni twarzyszącej biektm budwlanym raz zieleni siedlwej w tym zieleni twarzyszącej ulicm i placm; bwiązek kształtwania głównych i lkalnych pwiązań przyrdniczych. Główne załżenia Studium i kierunku zmian dla stref funkcjnalnych Obszar analizy znajduje się w dwóch strefach funkcjnalnych wyznacznych w Studium: W strefie miejskiej centralna i wschdnia część Dzielnicy Ursynów raz centralna część Dzielnicy Wilanów, W strefie pdmiejskiej zachdnia część Dzielnicy Ursynów tzw, Pasm Pyrskie (pmiędzy linią klei radmskiej a ul. Puławską) raz wschdnia i zachdnia część Dzielnicy Wilanów i cała Dzielnica Wawer. Na bszarze analizy nie występuje ww. strefa śródmieścia funkcjnalneg. 1) Strefa miejska: Przyjmuje się następujące generalne załżenia i kierunki zmian: Obszary w strefie miejskiej będą bszarami działań mdernizacyjnych i restrukturyzacyjnych ukierunkwanych na wprwadzanie zmian jakściwych, pdnszących atrakcyjnść zamieszkiwania i inwestwania. Główne kierunki zmian i przekształceń w strefie miejskiej dla bszarów zabudwy wymagają realizacji w zagspdarwaniu przestrzennym następujących ustaleń: rewalryzacja układów przestrzennych wartściach zabytkwych i kulturwych, mdernizacja zabudwy istniejącej z mżliwścią jej uzupełnienia zabudwą funkcjach usługwych i mieszkaniwych z uwzględnieniem gabarytów zabudwy istniejącej; zagspdarwanie nieurządznych terenów pmiędzy zespłami istniejącej zabudwy w spsób pzwalający na wytwrzenie struktur urbanistycznych miejskim charakterze; prządkwanie zabudwy i zagspdarwania wkół skrzyżwań ulic i w tczeniu tras wyltwych z miasta; chrna i mdernizacja istniejącej zieleni siedlwej raz twrzenie nwych terenów gólndstępnej zieleni urządznej; 2

3 chrna istniejącej i wprwadzenie nwej zieleni twarzyszącej biektm budwlanym, w tym zieleni twarzyszącej ulicm i placm; chrna funkcji i bszarów twrzących System Przyrdniczy Warszawy, 2) Strefa przedmieść Przyjmuje się następujące generalne załżenia i kierunki zmian: Strefa przedmieść, bejmująca bszary usytuwane na brzeżach miasta, w dzielnicach: Wawer, Wilanów, Ursynów (Pyry) t tereny wymagające pdprządkwania spsbu i frm zagspdarwania warunkm wynikającym z chrny wartści przyrdniczych i śrdwiska. Występujące tu duże pwierzchnie terenów użytkwanych rlnicz z rzprszną zabudwą mieszkaniwą, zwarte kmpleksy leśne z enklawami zabudwy jednrdzinnej t w przeważającej części tereny ze wskazaniem wspmagania systemu przyrdniczeg miasta. W strukturze przestrzennej strefy ważne znaczenie mają: elementy naturalne krajbrazu: Wisła i tereny zieleni nadwiślańskiej z układem hydrgraficznym wraz z krajbrazem przyrdniczym Skarpy Warszawskiej (półncny i płudniwy dcinek), skarpy tarasów nadzalewwych i wzgórza wydmwe - stanwiące zidentyfikwany System Przyrdniczy Warszawy, kmpleksy leśne i tereny z nimi pwiązane, wchdzące w skład Mazwieckieg Parku Krajbrazweg wraz z tuliną, bszary i tereny bjęte różnymi frmami chrny przyrdy w tym rezerwaty przyrdy i użytki eklgiczne, raz tereny prpnwane d bjęcia chrną; histryczne układy przestrzenne: zespły pałacw-parkwe związane z krajbrazem kulturwym Skarpy Warszawskiej Dla przekształceń przestrzennych w strefie isttne jest: chrna terenów twartych, leśnych i terenów wartściach przyrdniczych związanych z układem hydrgraficznym cieków wdnych, jezir i stawów, a także bszarów chrny dziedzictwa kulturweg. Główne kierunki zmian i przekształceń w strefie przedmieść dla bszarów zabudwy wymagają realizacji w zagspdarwaniu przestrzennym następujących ustaleń: pdprządkwanie spsbu i frm zagspdarwania warunkm wynikającym z chrny wartści przyrdniczych i śrdwiska, uzupełnienie i mdernizacja zabudwy z zapewnieniem chrny wartści zabytkwych i kulturwych bszaru; kształtwanie enklaw zabudwy mieszkaniwej jednrdzinnej na terenach leśnych bjętych przedwjenną parcelacją budwlaną; prządkwanie zabudwy wkół skrzyżwań ulic i w tczeniu tras wyltwych z miasta przez wprwadzanie nwych biektów raz likwidację zabudwy charakterze tymczaswym; rzwijanie bwdweg układu drgweg i uzupełnienie układów drgwych w istniejących i planwanych siedlach mieszkaniwych; chrna istniejącej i wprwadzenie nwej zieleni, twarzyszącej biektm budwlanym, w tym zieleni twarzyszącej ulicm i placm; chrna funkcji i bszarów twrzących System Przyrdniczy Warszawy, główne bszary planwaneg rzwju w strefie przedmieść: Wawer pasm terenów nadwiślańskich, Zbójna Góra, Wiśniwa Góra i Aleksandrów, Zawady i Kępa Zawadwska, Wilanów Zachdni wraz z centrum dzielnicy; 3

4 Załącznik nr 2 Objaśnienie symbli używanych w Studium uwarunkwań i kierunków zagspdarwania przestrzenneg m.st. Warszawy W Studium używane następujące znaczenia głównych kierunków zmian i przekształceń w zakresie przeznaczenia terenów (używane na rysunku Studium symble bez nawiasów znaczają adaptację istniejąceg zagspdarwania; symble w nawiasach znaczają planwany rzwój danej funkcji na terenach becnie inaczej zagspdarwanych, przeważnie rlnych lub leśnych): C, (C ) tereny wielfunkcyjne, w tym C/UH - tereny wielfunkcyjne z dpuszczeniem funkcji handlwej pwierzchni sprzedaży pwyżej 2000 m 2 na których ustala się prirytet dla lkalizwania usług z zakresu: administracji, rganizacji spłecznych, dyspzycji i współpracy gspdarczej, brtu finansweg, ubezpieczeń, kultury, nauki, szklnictwa, handlu, turystyki, htelarstwa, sprtu, transprtu, łącznści itp. charakterze międzynardwym, krajwym i gólnmiejskim, U..., (U...) tereny usług, w tym tereny: UH usług handlu wielkpwierzchniweg, na których: ustala się prirytet dla lkalizacji wielfunkcyjnych biektów handlwych pwierzchni sprzedaży pwyżej m2, dpuszcza się lkalizwanie innych funkcji usługwych i zabudwy mieszkaniwej. UN usług nauki, z dpuszczeniem funkcji twarzyszących funkcji pdstawwej, US usług sprtu i rekreacji, na których: ustala się prirytet dla lkalizacji biektów i urządzeń sprtwych, w tym sprtu kwalifikwaneg, sprtu dzieci i młdzieży, sób niepełnsprawnych, raz biektów i urządzeń dla rekreacji i rehabilitacji ruchwej; dpuszcza się lkalizwanie funkcji uzupełniających związanych z pdstawwą funkcję terenu, w tym przede wszystkim usług z zakresu administracji, centrów kngreswych, wystawienniczych, hteli, gastrnmii, handlu i turystyki, itp. M..., (M...) tereny zabudwy mieszkaniwej, w tym: M 1 tereny przewadze zabudwy mieszkaniwej wielrdzinnej, M 2 tereny przewadze zabudwy mieszkaniwej jednrdzinnej, M 3 tereny zabudwy mieszkaniwej jednrdzinnej na gruntach leśnych, na których: ustala się prirytet dla lkalizwania funkcji mieszkaniwej i niezbędnych inwestycji celu publiczneg z zakresu infrastruktury spłecznej; dpuszcza się lkalizwanie: na terenach M 1 i M 2 - funkcji usługwej, z zaleceniem by udział tej funkcji kształtwał się d 40% pwierzchni zabudwy na terenie, na terenach M 3 - funkcji usługwej nieuciążliwej z zaleceniem by udział tej funkcji kształtwał się d 20% pwierzchni zabudwy na terenie. PU, (PU) tereny prdukcyjn-usługwe na których: ustala się prirytet dla lkalizwania funkcji prdukcyjnych i usługwych, magazynw-składwych, baz i składów, a także parków technlgicznych raz centrów kngresw-wystawienniczych; dpuszcza się lkalizwanie: funkcji mieszkaniwej - z zaleceniem by udział tej funkcji kształtwał się na pzimie d 20% pwierzchni zabudwy na terenie i pd warunkiem jej chrny przed ewentualnymi uciążliwściami istniejących, bądź prjektwanych biektów, realizację biektów handlwych prwadzących sprzedaż hurtwą lub półhurtwą, w tym wypsażenia dla firm (artykułów i sprzętu biurweg), raz sprzedaż detaliczną twarów wyspecjalizwanych, wielkgabarytwych, wymagających dużych pwierzchni magazynwania i specjalneg transprtu, jak np materiały budwlane i grdnicze raz artykuły wypsażenia mieszkań, takie jak np.: meble, sprzęt gspdarstwa dmweg itp. Z..., (Z...) tereny zieleni, w tym: ZL tereny zieleni leśnej, na których: ustala się: zakaz zabudwy, zasadę zagspdarwania zgdnie z planami urządzenia lub planami chrny, kreślenie w planach miejscwych szerkści lizjery leśnej wzdłuż granic lasów, dpwiadającej lkalnym warunkm przyrdniczym, gdzie bwiązywać ma zakaz zabudwy, wprwadzania grdzeń i innych frm zagspdarwania graniczających dstęp d lasów, mżliwść rzwju funkcji rekreacyjn-wypczynkwych. ZW tereny zieleni nadwiślańskiej, w tym: 1

5 ZW 3 tereny zieleni nadwiślańskiej w strefie przedmieść, na których: ustala się: bwiązek zachwania min. 90% pwierzchni bilgicznie czynnej, bwiązek chrny zieleni nadwdnej, bwiązek chrny gatunków i siedlisk zgdnie z zaleceniami Eurpejskiej Sieci Natura 2000, bwiązek utrzymania swbdneg przepływu wód Wisły zgdnie z wytycznymi RZGW; dpuszcza się na terenach: ZW 3 lkalizwanie usług sprtu i rekreacji, zieleni urządznej, z adaptacją zadrzewień i rślinnści naturalnej. ZP1 tereny zieleni urządznej, na których: ustala się: chrnę i utrzymanie funkcji, zakaz zmniejszania pwierzchni terenu, zachwanie min. 90% pwierzchni terenu bilgicznie czynnej, dla parków zabytkwych bwiązek rewalryzacji według wymgów wynikających z chrny wartści zabytkwych i kulturwych; dpuszcza się: _ mdernizację istniejącej i realizację nwej zabudwy związanej z funkcją terenu charakterze architektury grdwej, przeznacznej m.in. na funkcję usługwą (kawiarnie, cukiernie), gspdarczą (ranżerie, cieplarnie), dekracyjną (altany, pergle, grty) raz kmunikacyjną (schdy, ścieżki, mstki), urządzenia wdne (fntanny, studnie, stawy), urządzenia związane z placami zabaw dla dzieci, urządzenia sprtwe i rekreacyjne (biska), a także biekty pamiątkwe i grdzenia., przekształcenie grdów działkwych w tereny zieleni urządznej charakterze publicznym, ZP2 tereny zieleni urządznej z udziałem terenów sprtu i rekreacji, na których: ustala się: zachwanie min. 70% pwierzchni bilgicznie czynnej charakterze zieleni urządznej, z adaptacją wartściwych zadrzewień i rślinnści naturalnej, chrnę walrów przyrdniczych i krajbrazwych; dpuszcza się: realizację infrastruktury rekreacyjn sprtwej, realizację zabudwy usługwej na ptrzeby bsługi pdstawwej funkcji terenu d wyskści 12 m, realizację biektów kultury, przekształcanie grdów działkwych raz gruntów użytkwanych rlnicz na zieleń urządzną charakterze publicznym. ZC tereny cmentarzy na których: zachwuje się dtychczaswe przeznaczenie terenu 2

E2 OGRODY, GRUNWALD, GÓRCZYN

E2 OGRODY, GRUNWALD, GÓRCZYN Prj. zmiany Studium uwarunkwań i kierunków zagspdarwania przestrzenneg miasta Pznania 29.05.06 r. UWARUNKOWANIA STREFA E E2 Ogrdy, Grunwald, Górczyn E2 OGRODY, GRUNWALD, GÓRCZYN Teren graniczny ulicami:

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE WÓJT GMINY IGOŁOMIA - WAWRZEŃCZYCE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY IGOŁOMIA WAWRZEŃCZYCE NR XLV/367/2010

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska Prgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pmrze Przednie / Brandenburgia / Plska Osie prirytetwe Prgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pmrze Przednie / Brandenburgia / Plska Ośś pprri irryytteettwaa

Bardziej szczegółowo

Proj. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania 29.05.06 r. UWARUNKOWANIA STREFA A centrum miasta

Proj. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania 29.05.06 r. UWARUNKOWANIA STREFA A centrum miasta A CENTRUM MIASTA STREFA A Teren graniczny: trami klejwymi d ulicy Pznańskiej d dliny rzeki Warty, dliną rzeki Warty, ulicami Królwej Jadwigi, Twarwą, mstem Dwrcwym, ulicą F.D.Rsevelta (część szczegółwa

Bardziej szczegółowo

z. 12AQ89 Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Jaru Rzeki Brzeźnicy w Płocku CZĘŚĆ OPISOWA PlOCK

z. 12AQ89 Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Jaru Rzeki Brzeźnicy w Płocku CZĘŚĆ OPISOWA PlOCK z. 12AQ89 Kncepcja Zagspdarwania Przestrzenneg Jaru Rzeki Brzeźnicy w Płcku CZĘŚĆ OPISOWA r PlOCK UNIA EUROPEJSKA **.* EUROPEJSKI FUNDUSZ * ROZWOJU REGIONALNEGO *. *.* SPIS ZAWARTOSCI I. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Węgorzyno. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Węgorzyno TEKST JEDNOLTY

Miasto i Gmina Węgorzyno. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Węgorzyno TEKST JEDNOLTY Miast i Gmina Węgrzyn Studium Uwarunkwań i Kierunków Zagspdarwania Przestrzenneg Miasta i Gminy Węgrzyn TEKST JEDNOLTY Załącznik Nr 1 d uchwały Nr XVII/163/2012 Rady Miejskiej w Węgrzynie z dnia 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno Przemysłowego - etap II Inicjatywa JESSICA

Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno Przemysłowego - etap II Inicjatywa JESSICA Rzwój Pznańskieg Parku Technlgiczn Przemysłweg - etap II Inicjatywa JESSICA Krzysztf Lis Gł. Specjalista ds. Unijnych i Planwania Wielkplskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z.. Knferencja pświęcna inicjatywie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022 - Knsultacje spłeczne Szanwni Państw W związku prwadzeniem prac nad pracwaniem Strategii Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022, zwracamy się d Państwa

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 32 UCHWAŁA NR XXXVII/268/13 RADY MIASTA BIŁGORAJ. z dnia 13 listopada 2013 r.

Lublin, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 32 UCHWAŁA NR XXXVII/268/13 RADY MIASTA BIŁGORAJ. z dnia 13 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 3 stycznia 2014 r. Pz. 32 UCHWAŁA NR XXXVII/268/13 RADY MIASTA BIŁGORAJ z dnia 13 listpada 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminneg Prgramu Opieki nad

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Opieki nad Zabytkami. na lata 2014-2017. Gmina Trzeszczany

Gminny Program Opieki nad Zabytkami. na lata 2014-2017. Gmina Trzeszczany Załącznik d Uchwały Nr XXXIII/210/2014 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2014r. Gminny Prgram Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017 Gmina SPIS TREŚCI 1. Wstęp. 2. Pdstawa prawna. 3. Uwarunkwania prawne chrny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 586/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21.08.2009 roku

Uchwała Nr 586/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21.08.2009 roku Uchwała Nr 586/2009 Rady Miejskiej w Radmiu z dnia 21.08.2009 rku Druk nr 569 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 415/2008 Rady Miejskiej w Radmiu z dnia 24.11.2008 r. zmieninej Uchwałą Nr 550/2009 RM z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE. www.wfosigw.olsztyn.pl

DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE. www.wfosigw.olsztyn.pl WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW 1 WFOŚIGW Fundusz celwy, któreg zadaniem jest krewanie i realizacja plityki e k l g i c z n e j p a ń s t w a p

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Warszawa, 5 listpada 2015 r. Interreg Eurpa Śrdkwa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytrialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka prgramu 2. Kt mże być partnerem 3. Prirytety i przykłady

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIEWIERZ

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIEWIERZ BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIEWIERZ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIEWIERZ przyjęte Uchwałą nr XX/158/2000 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 25 kwietnia 2000r. UJEDNOLICONY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Kielce: Ubezpieczenia mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz pjazdów Pwiatweg Zarządu Dróg

Bardziej szczegółowo

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o.

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o. Rzwju Lkalneg sp. z.. PRIORYTETY LRPO Prirytet II. Stymulwanie wzrstu inwestycji w przedsiębirstwach i wzmcnienie ptencjału innwacyjneg. Głównym celem Prirytetu II jest rzwój gspdarczy wjewództwa pprzez

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR VIII/74/07 RADY MIEJSKIEJ w ZAWIERCIU Z DNIA 25 KWIETNIA 2007r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR VIII/74/07 RADY MIEJSKIEJ w ZAWIERCIU Z DNIA 25 KWIETNIA 2007r. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR VIII/74/07 RADY MIEJSKIEJ w ZAWIERCIU Z DNIA 25 KWIETNIA 2007r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAWIERCIA UWARUNKOWANIA ROZWOJU MIASTA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl Czerwieńsk: Opracwanie gminnej ewidencji zabytków wspólnej dla całeg bszaru funkcjnalneg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, 41-800 Zabrze: Świadczenie usług dstępu d biektów i zajęć sprtwrekreacyjnych dla pracwników Śląskieg Centrum Chrób Serca w Zabrzu ich dzieci raz sób twarzyszących Numer głszenia: 144366-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00

LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00 LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00 Z czeg na peracje: 4.4 Małe prjekty 1 200 000 Beneficjenci 1. sby fizyczne 2. sby fizyczne prwadzące działalnść gspdarczą na bszarze bjętym LSR 3. sby prawne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.rdos.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.rdos.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.rds.gv.pl/zamwienia Szczecin: wyknanie zabiegów chrnnych wynikających z planów chrny lub

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ I ASPEKTY KONKURENCYJNOŚCI KOLEI W POZNAŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM

POTENCJAŁ I ASPEKTY KONKURENCYJNOŚCI KOLEI W POZNAŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM Agata Jakubwicz Wielkplskie Biur Planwania Przestrzenneg w Pznaniu POTENCJAŁ I ASPEKTY KONKURENCYJNOŚCI KOLEI W POZNAŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM VI Dzień Urbanisty Transprt publiczny stymulatr rzwju,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o.

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o. Rzwju Lkalneg sp. z.. PRIORYTETY LRPO Prirytet I. Rzwój infrastruktury wzmacniającej knkurencyjnść reginu. Głównym celem realizwanym w ramach Prirytetu I jest rzwój cywilizacyjny i wzrst knkurencyjnści

Bardziej szczegółowo

5. Dokumenty źródłowe wykorzystane podczas realizacji Lokalnego Programu. - Program Rozwoju Lokalnego Powiatu Sulęcińskiego na lata 2007-2013

5. Dokumenty źródłowe wykorzystane podczas realizacji Lokalnego Programu. - Program Rozwoju Lokalnego Powiatu Sulęcińskiego na lata 2007-2013 5. Dkumenty źródłwe wykrzystane pdczas realizacji Lkalneg Prgramu Rewitalizacji Gminy Sulęcin - Prgram Rzwju Lkalneg Pwiatu Sulęcińskieg na lata 2007-2013 - Sprawzdanie z działalnści Kmisji Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015 2018

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015 2018 załącznik d uchwały nr XXVIII.300.2016 Rady Miasta Zielna Góra z dnia 2 luteg 2016 r. Zielngórskie Wdciągi i Kanalizacja Sp. z.. 65-120 Zielna Góra, ul. Zjednczenia 110A tel.: 45 19 300, fax: 45 19 340

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Gminnych Koordynatorów Stowarzyszenia LGD Qwsi 2009-10-27

Szkolenie dla Gminnych Koordynatorów Stowarzyszenia LGD Qwsi 2009-10-27 Szklenie dla Gminnych Krdynatrów Stwarzyszenia LGD Qwsi Stwarzyszenie LGD Qwsi: Stwarzyszenie LGD Qwsi, pwstał w celu realizacji 4 si prirytetwej PROW 2007-2013. Głównym celem Leadera jest budwanie kapitału

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie nr UDA - POIG.06.01.00-14-021/09 Etap I - przygotowanie Planu rozwoju eksportu została zawarta pomiędzy:

Umowa o dofinansowanie nr UDA - POIG.06.01.00-14-021/09 Etap I - przygotowanie Planu rozwoju eksportu została zawarta pomiędzy: HOLIDAY TRAVEL Sp. z.. z siedzibą, w Warszawie trzymał wsparcie finanswe na przygtwanie Planu rzwju eksprtu usług turystycznych w ramach Działania 6.1 Paszprt d eksprtu si prirytetwej 6. Plska gspdarka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glwna.php?idpm=2 Ożarów Mazwiecki: Usługa dtycząca przygtwania, dstawy i pdania psiłków w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 października 2015 r. Pz. 1626 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1) z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rzprządzenie w sprawie biektów

Bardziej szczegółowo

LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00. Z czego na operacje: 4.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw 640 000.

LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00. Z czego na operacje: 4.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw 640 000. LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00 Z czeg na peracje: 4.2 Twrzenie i rzwój mikrprzedsiebirstw 640 000 Beneficjent: - Osba fizyczna - sba prawna* - jednstka rganizacyjna niepsiadająca sbwści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

OPIS PROCESU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU TRANSPORT

OPIS PROCESU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU TRANSPORT AKADEMIA MORSKA W GDYNI WYDZIAŁ NAWIGACYJNY OPIS PROCESU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU TRANSPORT 1. Związek kierunku studiów z misją Akademii Mrskiej Kierunek Transprt wypełnia misję Akademii Mrskiej w Gdyni,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY SZCZUTOWO NA LATA 2011-2014

PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY SZCZUTOWO NA LATA 2011-2014 1 PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY SZCZUTOWO NA LATA 2011-2014 SZCZUTOWO 2011 2 SPIS TREŚCI 1.Wstę p... 2 2.Pdstawa prawna pracwania gminneg prgramu pieki nad zabytkami... 2 3.Uwarunkwania prawne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ustrnie Mrskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY USTRONIE MORSKIE WRAZ Z PODLEGŁYMI

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawskopomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawskopomorskiego Prgnza ddziaływania na śrdwisk Strategii rzwju wjewództwa kujawsk-pmrskieg d rku 2020 Prjekt Zamawiający Urząd Marszałkwski Wjewództwa Kujawskpmrskieg Wyknawca 2013 Prgnza ddziaływania na śrdwisk Strategii

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.kul.lublin.pl/pstepwania-zgdnie-z-ustawa-pzp,16320.html Lublin: Dstawa nweg sprzętu kmputerweg d

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.knin.pl Knin: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg. Numer głszenia: 305760-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

inwestycje inwestycje

inwestycje inwestycje NEOINVEST Sp. z.. Al. Slidarnści 34, 5-33 Kielce, tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910 www.neinvest.cm.pl, e-mail: biur@neinvest.cm.pl /Warszawa: Pl. Inwalidów 10, 01-55 Warszawa inwestycje inwestycje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELIN

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELIN PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELIN ZLECENIODAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkwicka 11, 57-100 Strzelin tel. (071) 39 21 971, fax. (071) 39 21 303 e-mail: umig@strzelin.pl, www.strzelin.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lutcin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-rku Lutcin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer głszenia: 204800-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa ekspzycji wraz z drukiem reklamy zewnętrznej na ptrzeby Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań rekultywacyjnych w świetle polskich i niemieckich regulacji prawnych

Planowanie działań rekultywacyjnych w świetle polskich i niemieckich regulacji prawnych Ogólnplski knkurs dla studentów i młdych pracwników nauki na prace naukw-badawcze dtyczące rewitalizacji terenów zdegradwanych Planwanie działań rekultywacyjnych w świetle plskich i niemieckich regulacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip Krasne: Budwa przedszkla w miejscwści Krasne Numer głszenia: 255170-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców

STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH. Powstało z inicjatywy nauczycieli i rodziców STOWARZYSZENIE SERCE ZA SERCE NA RZECZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W ŻARACH www.zss-zary.pl e-mail: zss-zary@wp.pltel. KRS 0000322913 Pl. Inwalidów 12 68-200 Żary NIP Bank BPH 66106000760000320001358293

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie remntu części III piętra tj. sali 317, krytarza i łazienki w budynku

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Usługa przygtwania nakręcenia i emisji filmu prmcyjneg raz sptu reklamweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kmpspldz.pl Łódź: Usługa dstępu d internetu dla biektów Kmendy Miejskiej Państwwej Straży Pżarnej

Bardziej szczegółowo

U Z U P E Ł N I E N I E

U Z U P E Ł N I E N I E U Z U P E Ł N I E N I E RAPORTU OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU O BELOWANIE FRAKCJI PAPIEROWYCH I SORTOWANIE SUROWCÓW WTÓRNYCH POCHODZĄCYCH ZE

Bardziej szczegółowo

GMINA ZIELONKI STRATEGIA ROZWOJU

GMINA ZIELONKI STRATEGIA ROZWOJU Strategia Rzwju Gminy Zielnki na lata 2010 2020 Załącznik d uchwały Nr XLIII/58/2010 Rady Gminy Zielnki z dnia 27 września 2010 r. GMINA ZIELONKI STRATEGIA ROZWOJU ZIELONKI ROK 2010 1 Strategia Rzwju Gminy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/459/13 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/459/13 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/459/13 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 27 listpada 2013 r. w sprawie wyskści stawek pdatku d nieruchmści na terenie miasta Świętchłwice w 2014 r. Na pdstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

S T R A T E G I A R O Z W O J U

S T R A T E G I A R O Z W O J U S T R A T E G I A R O Z W O J U GMINY. STRATEGIA GMINY GRYFICE 2005-2020 Część I Strategia G R Y F I C E Biur NA LATA 2005-2020 Studiów i Prjektów GRYFICE Eurpejskich CZERWIEC 2005 2 Biur Studiów i Prjektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lutocin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-roku

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lutocin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-roku Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lutcin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-rku Lutcin: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści cywilnej Gminy Lutcin

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr XIII/114/08 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 25 kwietnia 2008r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CEDRY WIELKIE

Załącznik do Uchwały nr XIII/114/08 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 25 kwietnia 2008r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CEDRY WIELKIE _ Załącznik d Uchwały nr XIII/114/08 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 25 kwietnia 2008r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CEDRY WIELKIE NA LATA 2008-2015 1 _ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Przedmit i cele pracwania.

Bardziej szczegółowo

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych u j w z r w t s y z r a w t i n w r t k e l e h małyc h c y n d w TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrwni wdnych w Plsce TRMEW O NAS Twarzystw Rzwju Małych Elektrwni Wdnych jest największą i najstarszą

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Gminy Krasnystaw na lata 2015-2020

Program Rozwoju Gminy Krasnystaw na lata 2015-2020 2015 Prgram Rzwju Gminy Krasnystaw na lata 2015- Prgram Rzwju Gminy Krasnystaw na lata 2015-2 Prgram Rzwju Gminy Krasnystaw na lata 2015- stanwi załącznik nr 2 d Zintegrwanej Strategii Rzwju Obszaru Funkcjnalneg

Bardziej szczegółowo

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7

Standardy i wskaźniki realizacji Programu Wychowawczego SP 7 Standardy i wskaźniki realizacji Prgramu Wychwawczeg SP 7 STANDARD I : Szkła uczy samrządnści, przygtwując ucznia d życia w świecie drsłych. 1. Uczeń kl. I-III ma mżliwść uczestniczenia w pracy małeg samrządu

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej na Podkarpaciu. Piotr Pawelec Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

Uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej na Podkarpaciu. Piotr Pawelec Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Uwarunkwania rzwju energetyki wiatrwej na Pdkarpaciu Pitr Pawelec Pdkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z.. Pdstawy pracwania Baza danych dnawialnych źródeł energii Wjewództwa Pdkarpackieg Prace w zakresie

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Podkarpackie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Wyknanie zabudwy stiska wystawienniczeg na targach Berlin Air Shw 2014.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 61 Forum Energia - Efekt - Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 61 Forum Energia - Efekt - Środowisko Nardwy Fundusz Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej 61 Frum Energia - Efekt - Śrdwisk POLSKIE TOWARZYSTWO PRZESYŁU I ROZDZIAŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Opinia PTPiREE w ramach knsultacji spłecznych kncepcji prgramu

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia Działania Specyfikacja 1. Inwestycje w rozwój wspólnych lub połączonych systemów

Przedsięwzięcia Działania Specyfikacja 1. Inwestycje w rozwój wspólnych lub połączonych systemów Przedsięwzięcia Działania Specyfikacja 1. Inwestycje w rzwój wspólnych lub płącznych systemów zapbiegania, mnitrwania, reagwania i usuwania skutków zagrżeń realizacja działań systemwych, mających na celu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Ostrołęki z dnia...

Uchwała nr... Rady Miasta Ostrołęki z dnia... Uchwała nr... Rady Miasta Ostrłęki z dnia... Prjekt z dnia 12. 09.2012 r. w sprawie aktualnści studium uwarunkwań i kierunków zagspdarwania przestrzenneg raz miejscwych planów zagspdarwania przestrzenneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmsl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chelmsl.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chelmsl.pl Chełm Śląski: Odbiór i zagspdarwanie dpadów kmunalnych d właścicieli nieruchmści z terenu

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MasterPlanu dla obszaru dorzecza Odry

Podsumowanie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko MasterPlanu dla obszaru dorzecza Odry Pdsumwanie Strategicznej ceny ddziaływania na śrdwisk MasterPlanu dla Zamawiający: Krajwy Zarząd Gspdarki Wdnej ul. Grzybwska 80/82 00-844 Warszawa Jednstka prjektująca: Dyrektr Techniczny Dradztw Infrastrukturalne

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj.

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj. S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W kresie sprawzdawczym tj. w I półrczu 2013 rku (d stycznia d czerwca) kmisja dbyła 6 psiedzeń,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nr sprawy: SP.ZP.272.118.2012 Załącznik nr 7 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wyknanie dkumentacji prjektwej i przetargwej dla zadania: Przebudwa dróg pwiatwych na terenie miejscwści Smlec,

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Kmplekswa rganizacja dwóch pikników i dwóch knferencji Numer głszenia: 137486-2015;

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: organizacja pożytku publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: organizacja pożytku publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kraków: Budwa budynku Dmu Pmcy dla Niepełnsprawnych w Spytkwicach Numer głszenia: 162990-2013; data zamieszczenia: 24.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

GGN-II.272.1.1.2015 Olsztyn, dnia 9.02.2015 r.

GGN-II.272.1.1.2015 Olsztyn, dnia 9.02.2015 r. GGN-II.272.1.1.2015 Olsztyn, dnia 9.02.2015 r. Olsztyn: UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POWIATU OLSZTYŃSKIEGO WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI ORAZ UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.rdos.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.rdos.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.szczecin.rds.gv.pl/zamwienia Szczecin: dstawa tablic infrmacyjnych regulaminwych i urzędwych dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.piekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.piekary.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.piekary.pl Piekary Śląskie: Przewóz dzieci niepełnsprawnych z terenu Piekar Śląskich d szkół

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jezwe.bip.pdkarpackie.pl Jeżwe: Remnt budynku świetlicy wiejskiej w miejscwści Grble. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.gminaelblag.pl Elbląg: Remnt nawierzchni drgi gminnej Nr 101041N w m. Przezmark-Osiedle Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Budwa placu zabaw dla dzieci starszych w Parku Kasprwicza w Pznaniu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk,

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk, Gdańsk: Świadczenie usług chrny sób i mienia, mnitrwanie budynku Archiwum Państwweg w Gdańsku raz knserwacja urządzeń systemu alarmu włamania i napadu raz telewizji dzrwej Numer głszenia: 178807-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl Warszawa: Dstawę usług cachingu dla pracwników departamentów ministerstw bjętych wsparciem

Bardziej szczegółowo