Załącznik nr 1 Główne założenia Studium i kierunku zmian dla głównych elementów kształtowania struktury przestrzennej i krajobrazu m.st.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 Główne założenia Studium i kierunku zmian dla głównych elementów kształtowania struktury przestrzennej i krajobrazu m.st."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 Główne załżenia Studium i kierunku zmian dla głównych elementów kształtwania struktury przestrzennej i krajbrazu m.st. Warszawy A Skarpa Warszawska wraz z Wisłą i terenami zieleni nadwiślańskiej raz układ hydrgraficzny Przyjmuje się następujące generalne załżenia i główne kierunki zmian: Wisła i elementy składające się na krajbraz dliny, takie jak: Skarpa Warszawska, skarpy tarasów nadzalewwych, a także układ sieci hydrgraficznej Warszawy są zasadniczym elementem Systemu Przyrdniczeg Warszawy, twrząc pdstawę d kształtwania najbardziej atrakcyjnych i wartściwych przestrzeni miasta dstępnych dla mieszkańców; Wisła z terenami zieleni nadwiślańskiej stanwić będzie przykład harmnizwania walrów krajbrazu kulturweg i przyrdniczeg, pprzez wzmcnienie i pszerzenie rli rzeki w strukturze przestrzennej miasta raz atrakcyjne zagspdarwanie przyrzeczy dpwiadające wymgm chrny wartści przyrdniczych i dziedzictwa kulturweg; Skarpa Warszawska z histryczną sylwetą Warszawy stanwić będzie nadal zasadniczy element panramy miasta, którą twrzą histryczne biekty i załżenia rezydencjnalne, parkwe i sakralne płżne na Skarpie. Główne załżenia i kierunki zmian wymagają realizacji w zagspdarwaniu przestrzennym następujących ustaleń: chrna i ekspnwanie histrycznej sylwety miasta na Skarpie Warszawskiej; chrna wartści krajbrazwych Dliny Wisły i Skarpy Warszawskiej, ze szczególnym uwzględnieniem punktów i si widkwych raz płaszczyzn widkwych i panram; zagspdarwanie Wisły i terenów zieleni nadwiślańskiej w dstswaniu d warunków śrdwiska przyrdniczeg pprzez: zagspdarwanie nadbrzeży Wisły w spsób umżliwiający dstęp publiczny d rzeki, pprzez twrzenie przystani rzecznych, plaż, bulwarów nadwiślańskich i innych miejsc gólndstępnych; lkalizwanie biektów usługwych zwrócnych ku Wiśle (np. biektów kultury, nauki, gastrnmii), akcentów architektnicznych na siach i płaszczyznach widkwych z wyznacznych punktów widkwych; wyznaczenie trasy tramwaju wdneg raz miejsc przystani rzecznych uwzględniających system zbirweg transprtu miejskieg, szlaki turystyczne i miejsca kncentracji funkcji publicznych; zagspdarwanie rekreacyjn-wypczynkwe terenów związanych z układem hydrgraficznym cieków wdnych, jezir i stawów przy jednczesnej chrnie wartści przyrdniczych i elementów ekspnwanych w krajbrazie miasta. B Tereny zieleni, w tym tereny zieleni leśnej Przyjmuje się następujące generalne załżenia i główne kierunki zmian: Tereny zieleni, w tym lasy, stanwią ważny kmpnent struktury miasta. Będą ne pełnić funkcje przyrdnicze (bilgiczną, klimatyczną i hydrlgiczną) współtwrząc - wraz z Wisłą i terenami zieleni nadwiślańskiej raz układem hydrgraficznym, a także terenami innym przeznaczeniu System Przyrdniczy Warszawy; Tereny zieleni pza funkcjami przyrdniczymi dgrywać będą ważną rlę spłeczną, kulturtwórczą i estetyczną; Dla struktury przestrzennej miasta zasadnicze znaczenie mają: kmpleksy leśne w granicach miasta, z których część łączy się z większymi kmpleksami leśnymi lub stanwi ich fragmenty, jak np.: lasy Wawra stanwiące część lasów Pasma Otwckieg i Celestynwskieg; W strukturze terenów zieleni Warszawy wyróżnin: 1

2 tereny zieleni urządznej, d których zalicza się: parki, grdy dydaktyczne, skwery raz zieleń przyuliczną, zieleń siedlwą tereny zieleni urządznej z udziałem terenów sprtu i rekreacji płżne w bszarach zurbanizwanych raz tereny zurbanizwane udziale pwierzchni bilgicznie czynnej pwyżej 60%, a także tereny cmentarzy, Dla kształtwania struktury przestrzennej terenów zieleni isttne jest: zachwanie i twrzenie ciągłści przestrzennej przyrdniczej struktury Warszawy w relacji z pnadreginalnym i reginalnym systemem pwiązań przyrdniczych, wyekspnwanie w strukturze miasta bszarów dużych wartściach przyrdniczych i krajbrazwych i zahamwanie degradacji terenów zieleni; pdprządkwanie frm zagspdarwania funkcjm przyrdniczym i twrzenie ptymalnych warunków zamieszkania, pracy i wypczynku, Główne kierunki zmian i przekształceń terenów zieleni wymagają realizacji w zagspdarwaniu przestrzennym pniższych ustaleń: chrna i zagspdarwanie rekreacyjn-wypczynkwe terenów leśnych; jednznaczne ustalenie granic parków m.in. pprzez dtwrzenie lub wybudwanie grdzeń, jak również wzbgacenie ich prgramu i wypsażenia w elementy małej architektury lub urządzenia rekreacyjn-wypczynkwe; wyznaczenie nwych terenów gólndstępnej zieleni urządznej i terenów zieleni urządznej z udziałem terenów sprtu i rekreacji; chrna istniejącej i wprwadzeniu nwej zieleni twarzyszącej biektm budwlanym raz zieleni siedlwej w tym zieleni twarzyszącej ulicm i placm; bwiązek kształtwania głównych i lkalnych pwiązań przyrdniczych. Główne załżenia Studium i kierunku zmian dla stref funkcjnalnych Obszar analizy znajduje się w dwóch strefach funkcjnalnych wyznacznych w Studium: W strefie miejskiej centralna i wschdnia część Dzielnicy Ursynów raz centralna część Dzielnicy Wilanów, W strefie pdmiejskiej zachdnia część Dzielnicy Ursynów tzw, Pasm Pyrskie (pmiędzy linią klei radmskiej a ul. Puławską) raz wschdnia i zachdnia część Dzielnicy Wilanów i cała Dzielnica Wawer. Na bszarze analizy nie występuje ww. strefa śródmieścia funkcjnalneg. 1) Strefa miejska: Przyjmuje się następujące generalne załżenia i kierunki zmian: Obszary w strefie miejskiej będą bszarami działań mdernizacyjnych i restrukturyzacyjnych ukierunkwanych na wprwadzanie zmian jakściwych, pdnszących atrakcyjnść zamieszkiwania i inwestwania. Główne kierunki zmian i przekształceń w strefie miejskiej dla bszarów zabudwy wymagają realizacji w zagspdarwaniu przestrzennym następujących ustaleń: rewalryzacja układów przestrzennych wartściach zabytkwych i kulturwych, mdernizacja zabudwy istniejącej z mżliwścią jej uzupełnienia zabudwą funkcjach usługwych i mieszkaniwych z uwzględnieniem gabarytów zabudwy istniejącej; zagspdarwanie nieurządznych terenów pmiędzy zespłami istniejącej zabudwy w spsób pzwalający na wytwrzenie struktur urbanistycznych miejskim charakterze; prządkwanie zabudwy i zagspdarwania wkół skrzyżwań ulic i w tczeniu tras wyltwych z miasta; chrna i mdernizacja istniejącej zieleni siedlwej raz twrzenie nwych terenów gólndstępnej zieleni urządznej; 2

3 chrna istniejącej i wprwadzenie nwej zieleni twarzyszącej biektm budwlanym, w tym zieleni twarzyszącej ulicm i placm; chrna funkcji i bszarów twrzących System Przyrdniczy Warszawy, 2) Strefa przedmieść Przyjmuje się następujące generalne załżenia i kierunki zmian: Strefa przedmieść, bejmująca bszary usytuwane na brzeżach miasta, w dzielnicach: Wawer, Wilanów, Ursynów (Pyry) t tereny wymagające pdprządkwania spsbu i frm zagspdarwania warunkm wynikającym z chrny wartści przyrdniczych i śrdwiska. Występujące tu duże pwierzchnie terenów użytkwanych rlnicz z rzprszną zabudwą mieszkaniwą, zwarte kmpleksy leśne z enklawami zabudwy jednrdzinnej t w przeważającej części tereny ze wskazaniem wspmagania systemu przyrdniczeg miasta. W strukturze przestrzennej strefy ważne znaczenie mają: elementy naturalne krajbrazu: Wisła i tereny zieleni nadwiślańskiej z układem hydrgraficznym wraz z krajbrazem przyrdniczym Skarpy Warszawskiej (półncny i płudniwy dcinek), skarpy tarasów nadzalewwych i wzgórza wydmwe - stanwiące zidentyfikwany System Przyrdniczy Warszawy, kmpleksy leśne i tereny z nimi pwiązane, wchdzące w skład Mazwieckieg Parku Krajbrazweg wraz z tuliną, bszary i tereny bjęte różnymi frmami chrny przyrdy w tym rezerwaty przyrdy i użytki eklgiczne, raz tereny prpnwane d bjęcia chrną; histryczne układy przestrzenne: zespły pałacw-parkwe związane z krajbrazem kulturwym Skarpy Warszawskiej Dla przekształceń przestrzennych w strefie isttne jest: chrna terenów twartych, leśnych i terenów wartściach przyrdniczych związanych z układem hydrgraficznym cieków wdnych, jezir i stawów, a także bszarów chrny dziedzictwa kulturweg. Główne kierunki zmian i przekształceń w strefie przedmieść dla bszarów zabudwy wymagają realizacji w zagspdarwaniu przestrzennym następujących ustaleń: pdprządkwanie spsbu i frm zagspdarwania warunkm wynikającym z chrny wartści przyrdniczych i śrdwiska, uzupełnienie i mdernizacja zabudwy z zapewnieniem chrny wartści zabytkwych i kulturwych bszaru; kształtwanie enklaw zabudwy mieszkaniwej jednrdzinnej na terenach leśnych bjętych przedwjenną parcelacją budwlaną; prządkwanie zabudwy wkół skrzyżwań ulic i w tczeniu tras wyltwych z miasta przez wprwadzanie nwych biektów raz likwidację zabudwy charakterze tymczaswym; rzwijanie bwdweg układu drgweg i uzupełnienie układów drgwych w istniejących i planwanych siedlach mieszkaniwych; chrna istniejącej i wprwadzenie nwej zieleni, twarzyszącej biektm budwlanym, w tym zieleni twarzyszącej ulicm i placm; chrna funkcji i bszarów twrzących System Przyrdniczy Warszawy, główne bszary planwaneg rzwju w strefie przedmieść: Wawer pasm terenów nadwiślańskich, Zbójna Góra, Wiśniwa Góra i Aleksandrów, Zawady i Kępa Zawadwska, Wilanów Zachdni wraz z centrum dzielnicy; 3

4 Załącznik nr 2 Objaśnienie symbli używanych w Studium uwarunkwań i kierunków zagspdarwania przestrzenneg m.st. Warszawy W Studium używane następujące znaczenia głównych kierunków zmian i przekształceń w zakresie przeznaczenia terenów (używane na rysunku Studium symble bez nawiasów znaczają adaptację istniejąceg zagspdarwania; symble w nawiasach znaczają planwany rzwój danej funkcji na terenach becnie inaczej zagspdarwanych, przeważnie rlnych lub leśnych): C, (C ) tereny wielfunkcyjne, w tym C/UH - tereny wielfunkcyjne z dpuszczeniem funkcji handlwej pwierzchni sprzedaży pwyżej 2000 m 2 na których ustala się prirytet dla lkalizwania usług z zakresu: administracji, rganizacji spłecznych, dyspzycji i współpracy gspdarczej, brtu finansweg, ubezpieczeń, kultury, nauki, szklnictwa, handlu, turystyki, htelarstwa, sprtu, transprtu, łącznści itp. charakterze międzynardwym, krajwym i gólnmiejskim, U..., (U...) tereny usług, w tym tereny: UH usług handlu wielkpwierzchniweg, na których: ustala się prirytet dla lkalizacji wielfunkcyjnych biektów handlwych pwierzchni sprzedaży pwyżej m2, dpuszcza się lkalizwanie innych funkcji usługwych i zabudwy mieszkaniwej. UN usług nauki, z dpuszczeniem funkcji twarzyszących funkcji pdstawwej, US usług sprtu i rekreacji, na których: ustala się prirytet dla lkalizacji biektów i urządzeń sprtwych, w tym sprtu kwalifikwaneg, sprtu dzieci i młdzieży, sób niepełnsprawnych, raz biektów i urządzeń dla rekreacji i rehabilitacji ruchwej; dpuszcza się lkalizwanie funkcji uzupełniających związanych z pdstawwą funkcję terenu, w tym przede wszystkim usług z zakresu administracji, centrów kngreswych, wystawienniczych, hteli, gastrnmii, handlu i turystyki, itp. M..., (M...) tereny zabudwy mieszkaniwej, w tym: M 1 tereny przewadze zabudwy mieszkaniwej wielrdzinnej, M 2 tereny przewadze zabudwy mieszkaniwej jednrdzinnej, M 3 tereny zabudwy mieszkaniwej jednrdzinnej na gruntach leśnych, na których: ustala się prirytet dla lkalizwania funkcji mieszkaniwej i niezbędnych inwestycji celu publiczneg z zakresu infrastruktury spłecznej; dpuszcza się lkalizwanie: na terenach M 1 i M 2 - funkcji usługwej, z zaleceniem by udział tej funkcji kształtwał się d 40% pwierzchni zabudwy na terenie, na terenach M 3 - funkcji usługwej nieuciążliwej z zaleceniem by udział tej funkcji kształtwał się d 20% pwierzchni zabudwy na terenie. PU, (PU) tereny prdukcyjn-usługwe na których: ustala się prirytet dla lkalizwania funkcji prdukcyjnych i usługwych, magazynw-składwych, baz i składów, a także parków technlgicznych raz centrów kngresw-wystawienniczych; dpuszcza się lkalizwanie: funkcji mieszkaniwej - z zaleceniem by udział tej funkcji kształtwał się na pzimie d 20% pwierzchni zabudwy na terenie i pd warunkiem jej chrny przed ewentualnymi uciążliwściami istniejących, bądź prjektwanych biektów, realizację biektów handlwych prwadzących sprzedaż hurtwą lub półhurtwą, w tym wypsażenia dla firm (artykułów i sprzętu biurweg), raz sprzedaż detaliczną twarów wyspecjalizwanych, wielkgabarytwych, wymagających dużych pwierzchni magazynwania i specjalneg transprtu, jak np materiały budwlane i grdnicze raz artykuły wypsażenia mieszkań, takie jak np.: meble, sprzęt gspdarstwa dmweg itp. Z..., (Z...) tereny zieleni, w tym: ZL tereny zieleni leśnej, na których: ustala się: zakaz zabudwy, zasadę zagspdarwania zgdnie z planami urządzenia lub planami chrny, kreślenie w planach miejscwych szerkści lizjery leśnej wzdłuż granic lasów, dpwiadającej lkalnym warunkm przyrdniczym, gdzie bwiązywać ma zakaz zabudwy, wprwadzania grdzeń i innych frm zagspdarwania graniczających dstęp d lasów, mżliwść rzwju funkcji rekreacyjn-wypczynkwych. ZW tereny zieleni nadwiślańskiej, w tym: 1

5 ZW 3 tereny zieleni nadwiślańskiej w strefie przedmieść, na których: ustala się: bwiązek zachwania min. 90% pwierzchni bilgicznie czynnej, bwiązek chrny zieleni nadwdnej, bwiązek chrny gatunków i siedlisk zgdnie z zaleceniami Eurpejskiej Sieci Natura 2000, bwiązek utrzymania swbdneg przepływu wód Wisły zgdnie z wytycznymi RZGW; dpuszcza się na terenach: ZW 3 lkalizwanie usług sprtu i rekreacji, zieleni urządznej, z adaptacją zadrzewień i rślinnści naturalnej. ZP1 tereny zieleni urządznej, na których: ustala się: chrnę i utrzymanie funkcji, zakaz zmniejszania pwierzchni terenu, zachwanie min. 90% pwierzchni terenu bilgicznie czynnej, dla parków zabytkwych bwiązek rewalryzacji według wymgów wynikających z chrny wartści zabytkwych i kulturwych; dpuszcza się: _ mdernizację istniejącej i realizację nwej zabudwy związanej z funkcją terenu charakterze architektury grdwej, przeznacznej m.in. na funkcję usługwą (kawiarnie, cukiernie), gspdarczą (ranżerie, cieplarnie), dekracyjną (altany, pergle, grty) raz kmunikacyjną (schdy, ścieżki, mstki), urządzenia wdne (fntanny, studnie, stawy), urządzenia związane z placami zabaw dla dzieci, urządzenia sprtwe i rekreacyjne (biska), a także biekty pamiątkwe i grdzenia., przekształcenie grdów działkwych w tereny zieleni urządznej charakterze publicznym, ZP2 tereny zieleni urządznej z udziałem terenów sprtu i rekreacji, na których: ustala się: zachwanie min. 70% pwierzchni bilgicznie czynnej charakterze zieleni urządznej, z adaptacją wartściwych zadrzewień i rślinnści naturalnej, chrnę walrów przyrdniczych i krajbrazwych; dpuszcza się: realizację infrastruktury rekreacyjn sprtwej, realizację zabudwy usługwej na ptrzeby bsługi pdstawwej funkcji terenu d wyskści 12 m, realizację biektów kultury, przekształcanie grdów działkwych raz gruntów użytkwanych rlnicz na zieleń urządzną charakterze publicznym. ZC tereny cmentarzy na których: zachwuje się dtychczaswe przeznaczenie terenu 2

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA ZAMAWIAJĄCY GMINA MIASTA GDYNI Warszawa - Gdynia marzec sierpień 2007 Strategia Rzwju

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015 Lkalna Grupa Działania Bractw Kuźnic Styczeń 2009 Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

40-045 Katowice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41. w w w. n i z i e l s k i b o r y s. p l

40-045 Katowice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41. w w w. n i z i e l s k i b o r y s. p l Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41 e-m ail: biur@nizi els k ibr ys.pl w w w. n i z i e l s k i b r y s. p l na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2013.10.08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity) Dz.U.2006.22.169 2011-12-15 zm. Dz.U.2011.259.1553 1 2013-10-08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY (1) z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1 z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie Na pdstawie art. 45 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedagogicznych Raport samooceny załącznik nr 5 PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Akademia Pedaggiki Specjalnej im. Marii Grzegrzewskiej Warszawa Wydział Nauk Pedaggicznych Raprt samceny załącznik nr 5 Plany i prgramy studiów PLANY I PROGRAMY STUDIÓW Kierunek: PEDAGOGIKA (PE) - Studia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY ze zmianami 1

CZĘŚĆ II. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY ze zmianami 1 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY CZĘŚĆ II KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY e mianami 1 1 Zmiany wprowadane odrębnymi uchwałami Rady

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo