Uchwała Nr 586/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 586/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21.08.2009 roku"

Transkrypt

1 Uchwała Nr 586/2009 Rady Miejskiej w Radmiu z dnia rku Druk nr 569 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 415/2008 Rady Miejskiej w Radmiu z dnia r. zmieninej Uchwałą Nr 550/2009 RM z dnia r. w sprawie uchwalenia Lkalneg Prgramu Rewitalizacji Miasta Radmia na lata Na pdstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 rku samrządzie gminnym (tekst jednlity Dz. U. z 2001 rku Nr 142 pz z pźn. zm.) raz Uchwały nr 93/2007 Rady Miejskiej w Radmiu z dnia r. w sprawie kreślenia bszaru Miasta Radmia pdlegająceg prceswi rewitalizacji, Rada Miejska w Radmiu uchwala c następuje: 1 Prjekt Nr 110 w Załączniku nr 1 d Uchwały Nr 415/2008 Rady Miejskiej w Radmiu z dnia r. w sprawie uchwalenia Lkalneg Prgramu Rewitalizacji Miasta Radmia na lata zmieninej Uchwałą Nr 550/2009 RM z dnia r. trzymuje nwe brzmienie jak w załączniku nr 1 d niniejszej uchwały. 2 Wyknanie uchwały pwierza się Prezydentwi Miasta Radmia. Uchwała wchdzi w Ŝycie z dniem pdjęcia. 3 Przewdniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik

2 Prjekt 110 Zał. Nr 1 Tytuł prjektu: Rewitalizacja biektów Wjewódzkieg Inspektratu Transprtu Drgweg w Radmiu Instytucja realizująca prjekt: Mazwiecki Wjewódzki Inspektr Transprtu Drgweg Pdmity uczestniczące we wdrażaniu prjektu: Mazwiecki Wjewódzki Inspektr Transprtu Drgweg Lkalizacja prjektu: Radm, ul. Limanwskieg 29a Czas realizacji prjektu: Tł realizacji prjektu (uzasadnienie ptrzeby realizacji): Prjekt jest knieczny d realizacji ze względu na brak mżliwści zapewnienia dpwiednich warunków pracy pracwnikm Inspekcji Transprtu Drgweg w istniejącym budynku w Radmiu ze względu na całkwite zużycie wszystkich elementów wypsażenia, zastswany azbest, wyskie kszty grzewania wynikające z niespełniania nrm przenikania ciepła, niedstswanie budynków dla ptrzeb niepełnsprawnych klientów i pracwników. Stan istniejący uniemżliwia becnie zagspdarwanie biektu. Prjekt zwiększy walry estetyczne bszaru rewitalizwaneg. W wyniku prjektu stwrzne zstaną nwe miejsca pracy. Odrestaurwane zstanie nszące znamina zabytku grdzenie frntwe nieruchmści. Cel prjektu: Celem głównym prjektu jest rewitalizacja biektów płżnych w Radmiu przy ul. Limanwskieg 29a. Cele ddatkwe: pprawa warunków pracy inspektrów pprawa warunków bsługi klientów zwiększenie kmpetencji pracwników szczędnść w ksztach wynajmu, parkingu raz energii prfilaktyka zdrwia pracwników pprzez utrzymanie dbrej kndycji fizycznej stwrzenie warunków d zatrudnienia sób niepełnsprawnych stwrzenie Centralneg Ośrdka Szkleniweg Inspekcji Transprtu Drgweg Prjekt zrealizuje następujące cele pśrednie: pprawa estetyki przestrzeni publicznej pprawa bezpieczeństwa na drgach minimalizwanie uszkdzeń dróg W wyniku realizacji prjektu zrewitalizwane zstaną becnie zdegradwane budynki znajdujące się na bszarze bjętym zgdnie z uchwałą Rady Miejskiej w Radmiu nr 93/2007 z dnia r. w sprawie kreślenia bszaru miasta Radmia pdlegająceg prceswi rewitalizacji. Realizacja prjektu przyczyni się d realizacji Lkalneg Prgramu Rewitalizacji Miasta Radmia przyjęteg uchwałą Rady Miejskiej w Radmiu nr 415/2008 z dnia r. Stwrzenie dpwiednich warunków d pracy i bsługi klientów Wjewódzkieg Inspektratu Transprtu Drgweg pzwli na zwiększenie liczby kntrli drgwych, a c za tym idzie przestrzegania przepisów dtyczących transprtu drgweg. Ma t bezpśrednie ddziaływanie na pprawę stanu bezpieczeństwa na drgach wjewództwa mazwieckieg. Odpwiednie warunki pracy pzwlą na znaczny wzrst wydajnści pracy inspektrów transprtu, pdbnie jak utrzymanie dbrej kndycji fizycznej. W trakcie przebudwy istniejących biektów zstaną ne dstswane d ptrzeb sób niepełnsprawnych. Zakres rzeczwy Rewitalizacja nieruchmści plegać będzie na remncie ze zmianą spsbu użytkwania budynków biurweg i biurw-garażweg, budwa łącznika, rerganizacja istniejąceg placu manewrweg, remnt i przebudwa grdzeń, aranżacja zieleni i małej architektury. Istniejący budynek biurwy nadal będzie pełnił funkcje biurwą. Na parterze i I piętrze mieścić się będą pmieszczenia pdstawwe Inspekcji: gabinety kierwnictwa, sekretariat, pmieszczenia biurwe, pmieszczenia dla inspektrów raz dyżurka płączna z pkjem z leżanką. Pnadt znajdą się tam: magazyny gólny i na brń strą, szatnie i natryski, sanitariaty, archiwum, pkój śniadań II piętr budynku zajmie inna instytucja celu publiczneg. Pwierzchnie pdstawwą stanwi 10 pki biurwych, 2 gabinety kierwnictwa i sekretariat. W istniejącym budynku biurw garażwym pzstaną garaże lecz w granicznej liczbie. Pzstała pwierzchnia przeznaczna będzie na funkcje biurwe i uzupełniające. Na I piętrze znajdą się dwie sale

3 wykładwe, sala egzaminacyjna, pkój egzaminatrów, pkój wykładwców raz pkój biurwy. Pnadt: sanitariaty, hall i szatnia dzieży wierzchniej, pkój śniadań z barkiem i palarnia. II piętr budynku zajmą: 3 garaże (1 z kanałem), sala gimnastyczna, siłwnia, szatnie i umywalnie, sanitariat. Prjektwany łącznik stanwi drgę kmunikacyjną na pzimie I piętra pmiędzy istniejącymi budynkami. Na pzimie parteru zlkalizwany będzie wiatrłap (wejście d budynku biurw garażweg) raz dźwig sbwy. Łącznik będzie spełniał wymagania drgi przeciwpżarwej. W celu realizacji przedstawinych zamierzeń budynki zstaną pddane kapitalnemu remntwi i przebudwie. Budynki będą przystswane d bwiązujących przepisów i nrm chrnie przeciwpżarwej, bezpieczeństwie i higienie pracy raz sanitarn higienicznych. Prdukty: Wskaźniki: Szacwana dcelwa wartść wskaźnika: Liczba biektów Sztuka wybudwanych/przebudwanych/pddanych renwacji 1 na bszarze rewitalizwanym Pwierzchnia zrewitalizwanych bszarów ha 0,4 Rezultaty: Wskaźniki: Szacwana dcelwa wartść wskaźnika: Przewidywana całkwita liczba bezpśredni utwrznych nwych miejsc pracy Szt. 8 W tym przewidywana liczba utwrznych nwych miejsc pracy na bszarze rewitalizwanym dla kbiet Szt. 2 Zgdnść prjektu z celami kreślnymi w dkumentach reginalnych i krajwych: Strategia Rzwju Wjewództwa Mazwieckieg d rku 2020: (uchwała Sejmiku Wjewództwa Mazwieckieg Nr 78/06 z dn ) Cel pśredni: 4. Aktywizacja i mdernizacja bszarów pzametrplitarnych: Kierunek działań: 4.2 wzmcnienie ptencjału rzwjweg śrdków subreginalnych i małych miast Cel pśredni: 1. Rzwój kapitału spłeczneg. Kierunki działań: 1.2 wzrst pzimu wykształcenia i kwalifikacji kadr 1.3 wzrst zatrudnienia w reginie i przeciwdziałanie bezrbciu Opisywany prjekt bezpśredni przyczyni się d wzmcnienia rli Radmia w wjewództwie mazwieckim. Spwduje t zrównważny rzwój wjewództwa. Radm p utracie statusu miasta wjewódzkieg stracił na znaczeniu. Lkalizacja instytucji rangi wjewódzkiej pzwli na pdniesienie rli teg miasta jak śrdka subreginalneg. Rewitalizacja biektów WITD przyczyni się d wzrstu atrakcyjnści teg terenu dla inwestrów, mieszkańców i turystów. WIDT przensząc swją siedzibę d Radmia stwrzy nwe miejsca pracy, w tym mżliwść pracy sób niepełnsprawnych. Pnadt stwrzenie zaplecza edukacyjneg wpłynie na wzrst kwalifikacji pracwników WITD a c za tym idzie na wzrst efektywnści ich pracy. Obiekty Inspektratu i pwstała w nich baza

4 szkleniwa (sale dydaktyczne, egzaminacyjne, zaplecze sanitarne) stanwić będą pdstawę d utwrzenia Centralneg Ośrdka Szklenia Inspekcji Transprtu Drgweg. Wjewódzki Prgram Opieki nad Zabytkami na lata : (uchwała Sejmiku Wjewództwa Mazwieckieg Nr 226/05 z dn r.) cel peracyjny II: chrna i kształtwanie krajbrazu kulturweg wsi i miast histrycznych. działanie: 2. prmwanie tradycyjnych wzrców lkalnej architektury 3. wspieranie rewitalizacji zespłów ruralistycznych i urbanistycznych. Opisywany prjekt zstanie zrealizwany w części miasta wpisanej d rejestru zabytków decyzją 410/A/89 z dnia r jak zabytkwy zespół urbanistyczn-architektniczny. Obecna bryła budynku, ze względu na swój wygląd zewnętrzny jak i stpień zniszczenia zdecydwanie negatywnie wpływa na estetykę klicy. Rewitalizacja tych biektów pzwli na wpisanie ich w zabytkwą tkankę ulicy. Ogrdzenie frntwe nieruchmści nsi znamina zabytku, jednak wymaga gruntwneg remntu. Prjekt elewacji budynku zstanie wyknany w zgdzie z dminującym w tej klicy wzrcem architektnicznym. Rewitalizacja zarówn budynków, jak i całej nieruchmści zdecydwanie pdniesie estetykę tej części miasta raz pzwli na ukazanie piękna sąsiadujących zabytkwych biektów. Prgram Ochrny Śrdwiska Wjewództwa Mazwieckieg na lata z uwzględnieniem perspektywy d (uchwała nr 19/07 Sejmiku Wjewództwa Mazwieckieg z dn ) cele główne: zmniejszanie zanieczyszczeń śrdwiska (dtyczy wód pwierzchniwych i pdziemnych, gleb, dpadów, pwietrza atmsferyczneg, hałasu, prmieniwania elektrmagnetyczneg). zrównważne wykrzystanie materiałów, wdy i energii. prirytety: racjnalna gspdarka dpadami chrna pwietrza atmsferyczneg przed zanieczyszczeniem. (na pdstawie strn w/w dkumentu) Cele główne Prgramu zstaną zrealizwane pśredni i bezpśredni. Planwana inwestycja zstanie pdłączna d miejskiej sieci ciepłwniczej, c pzwli na graniczenie niskiej emisji spalin. Pza tym wyknana termmdernizacja biektów, zgdnie z załżeniami audytu energetyczneg pzwli na duże szczędnści energii cieplnej w stsunku d becneg zużycia. (k. 45%). Zamntwanie nwczesnych systemów centralneg grzewania pzwli również na szczędnść wdy (minimalizacja strat). Pprzez zamntwanie energszczędnych dbirników energii elektrycznej spadnie zaptrzebwanie na jej pbór. Planwana jest bwiązkwa segregacja dpadów. W trakcie remntu budynku biurweg zstaną zdemntwane płyty zawierające azbest, które będą utylizwane przez kncesjnwaną firmę. Prjekt pśredni przyczyni się d pprawy stanu śrdwiska również kntrle stanu techniczneg samchdów (szczelnść przewdów, jakść spalin, waga pjazdu). Plan Zagspdarwania Przestrzenneg Wjewództwa Mazwieckieg: ( Uchwała Nr 65/2004 Sejmiku Wjewództwa Mazwieckieg z dnia 7 czerwca 2004 rku) Cele: 1. zapewnienie większej spójnści przestrzeni wjewództwa mazwieckieg i stwarzanie warunków d wyrównywania dysprprcji rzwjwych realizwany pprzez: wzmcnienie ddziaływania aglmeracji warszawskiej i reginalnych śrdków równważenia rzwju (byłych miast wjewódzkich) na ich tczenie. 2. zapewnienie równważneg i harmnijneg rzwju wjewództwa pprzez zachwanie właściwych relacji pmiędzy pszczególnymi systemami i elementami zagspdarwania przestrzenneg. Realizwany pprzez: chrnę dziedzictwa kulturweg i krajbrazu, kształtwanie ładu przestrzenneg kierunek: 2. plityka przestrzenna wjewództwa: 2.1. wspmaganie w rzwju wybranych śrdków sadniczych 2.3. pprawa warunków funkcjnwania śrdwiska przyrdniczeg 2.4. chrna i wykrzystanie wartści kulturwych 2.8. plityka przeciwdziałania nadmiernym dysprprcjm rzwjwym. Zapewnienie zrównważneg rzwju wjewództwa mazwieckieg jest celem zarówn Strategii Rzwju Wjewództwa jak i Planu Zagspdarwania Przestrzenneg Wjewództwa Mazwieckieg. Wspmaganie rzwju Radmia jak śrdka subreginalneg przyczyni się d realizacji teg celu. Szczególny nacisk płżny jest na wzmcnienie rli miasta wjewódzkieg, a wzmcnienie t mże się dknać pprzez umiejscwienie

5 instytucji randze wjewódzkiej. Pprawa ładu przestrzenneg i estetyki miasta (rewitalizacja) przyczyni się d pprawy atrakcyjnści tej części miasta. Jest t szczególnie isttne pnieważ realizwany prjekt leży w części miasta wpisanej jak całść d rejestru zabytków. Prjekt wpisuje się w działania zmierzające d pprawy warunków funkcjnwania śrdwiska naturalneg. Wykrzystane technlgie umżliwią szczędnść wdy, ciepła i energii elektrycznej. Nie pwstanie nwe źródł emisji spalin, pnieważ biekty zstaną pdłączne d miejskiej sieci ciepłwniczej. Działalnść Inspekcji plega między innymi na kntrli stanu techniczneg pjazdów, c pwduje graniczenie zużycia paliwa, graniczenie emisji spalin, zredukwanie wycieków płynów z nieszczelnych przewdów. Inspekcja transprtu zajmuje się również kntrlwaniem przewzów niebezpiecznych. Strategia Rzwju Miasta Radm na lata (uchwała Rady Miejskiej nr 371/2008 z dn ) cel strategiczny: pprawa warunków życia mieszkańców pprzez prwadzenie efektywnej plityki spłecznej. cel kierunkwy: wspieranie rzwju turystyki, kultury i sprtu. cel peracyjny: rewitalizacja zabytkwych bszarów miasta cel strategiczny: stymulwanie rzwju gspdarczeg miasta. cel kierunkwy: stwrzenie przejrzystych i przyjaznych struktur administracji samrządwej w parciu nwczesne narzędzia infrmatyczne i kmunikacyjne. cel peracyjny: zwiększenie kmpetencji kadry urzędniczej cel strategiczny: w zakresie kmunikacyjnym i funkcjnalnym stwrzenie silnych pwiązań subreginalnych między Radmiem i bszarami znajdującymi się na bszarze jeg ddziaływania tak aby twrzyły ne spójną całść z uwzględnieniem walrów śrdwiskwych i turystycznych cel kierunkwy: zwiększenie atrakcyjnści siedleńczej miasta raz funkcjnalne uprządkwanie przestrzeni miejskiej. cel peracyjny: rewitalizacja zabytkwych i najbardziej zniszcznych bszarów miasta (wpisanych d Lkalneg Prgramu Rewitalizacji) cel kierunkwy: zwiększenie dstępnści kmunikacyjnej miasta i pprawa układu kmunikacyjneg cel peracyjny: pprawa jakści infrastruktury drgwej. Przedmit prjektu leży we wpisanej d rejestru zabytków części miasta (zabytkwy zespół urbanistyczn architektniczny). Rewitalizacja kł półhektarweg bszaru na tym terenie przyczyni się d wzrstu jeg atrakcyjnści, c spwduje zwiększny napływ turystów. Remnt tych biektów wpisze je w zabytkwą tkankę miasta, będą współgrały z sąsiadującymi bk zabytkami. Pnadt grdzenie frntwe nszące znamina zabytku zstanie dkładnie drestaurwane. Prjekt zakłada utwrzenie sal wykładwych i egzaminacyjnych, które będą pdstawą d stwrzenia Centralneg Ośrdka Szkleniweg Inspekcji Transprtu Drgweg. Istnienie zaplecza dydaktyczneg pzwli na pdniesienie kwalifikacji zarówn inspektrów jak i pracwników biurwych, a c za tym idzie pprawę jakści pracy i bsługi klienta. Prjekt pśredni przyczyni się d pprawy stanu dróg, pnieważ jednym z zadań Inspekcji jest kntrla ciężaru pjazdów. przeładwywanie samchdów ciężarwych jest zjawiskiem bardz częstym i wpływa na pwstawanie klein. Kntrle ITD. Zapbiegają temu zjawisku. Lkalny Prgram Rewitalizacji Miasta Radmia na lata (uchwała Rady Miejskiej nr 415/2008 z dn ) cele Prgramu: rewitalizacja histryczneg centrum miasta ekspnwanie zabytków raz ich walrów (na pdstawie str 36 w/w dkumentu) Rewitalizacja biektów będących przedmitem prjektu przyczyni się d pprawy atrakcyjnści tej części miasta. Jest t szczególnie isttne pnieważ realizwany prjekt leży w części miasta wpisanej jak całść d rejestru zabytków (układ urbanistyczn architektniczny). Prgram Ochrny Śrdwiska dla Miasta Radmia na lata (uchwała Rady Miasta nr 731/2005) Prirytet 2. Osiągnięcie wymaganych standardów dla jakści pwietrza atmsferyczneg Kierunek działań: - wzrst energszczędnści pprzez stswanie zabiegów termizlacyjnych - mdernizacje budynków mieszkalnych, publicznych i innych Planwana inwestycja zakłada termmdernizację bu istniejących budynków i dstswanie ich d bwiązujących nrm energetycznych. Wyknany audyt energetyczny wskazuje, że zastswane rzwiązania

6 umżliwią zaszczędzenie energii cieplnej k. 45% w stsunku d becneg zużycia. Załżenia d planu zapatrzenia w ciepł, energię elektryczną i paliwa gazwe gminy miasta Radm na lata (uchwała Rady Miejskiej nr 860/2006) Cel 2: Zmniejszenie strat energii cieplnej Kierunek działań: wyknanie termmdernizacji budynków użytecznści publicznej zarządzanych przez miast raz wsparcie merytryczne prcesu termmdernizacji budynków mieszkalnych nie będących własnścią miasta Cel 3: Wymiana pieców węglwych i ktłów tradycyjnych na preklgiczne źródła ciepła Kierunek działań: pdłączanie biektów d istniejącej sieci ciepłwniczej Planwana inwestycja zakłada termmdernizację bu istniejących budynków i dstswanie ich d bwiązujących nrm energetycznych. Wyknany audyt energetyczny wskazuje, że zastswane rzwiązania umżliwią zaszczędzenie energii cieplnej k. 45% w stsunku d becneg zużycia. Obiekty zstaną pdłączne d miejskiej sieci ciepłwniczej. Prgram Usuwania Wyrbów Zawierających Azbest Dla Gminy Miasta Radmia na lata (uchwała Rady Miejskiej nr 746/2006 z dn ) Zgdnie z w/w dkumentem raz wymgami przepisów prawa bwiązkiem zarządcy nieruchmści jest usuwanie wyrbów zawierających azbest zakwalifikwanych zgdnie z ceną d wymiany na skutek nadmierneg zużycia wyrbu lub jeg uszkdzenia (str 8). Obecnie budynek biurwy psiada ściany słnwe I i II piętra wyknane z płyt azbestw cementwych. Płyty te zstaną usunięte i zutylizwane zgdnie z bwiązującymi przepisami, a na ich miejsce zstaną zaprjektwane i wyknane ściany z materiałów bezpiecznych. Pwiązanie prjektu z innymi prjektami: Kamienica artystyczna rewitalizacja kamienicy płżnej w Radmiu przy ulicy Rwańskiej 7 ze śrdków ERDF w ramach Zintegrwaneg Prgramu Operacyjneg Rzwju Reginalneg, Prirytetu III, Działania 3.3., Pddziałania 3.3.1, wartść prjektu ,- zł wartść dfinanswania ,- zł, Nr umwy 1640 Rewitalizacja kwartału Miasta Kazimierzwskieg w Radmiu zespół zabudwy mieszkaln usługwej wraz z infrastrukturą, działka 69 i 70, ul. Grdzka 4, Mała 2, Wałwa 16 i Wałwa 18 ze śrdków ERDF w ramach Zintegrwaneg Prgramu Operacyjneg Rzwju Reginalneg, Prirytetu III, Działania 3.3, Pddziałania Prjekt nie uzyskał dfinanswania, zstał zrealizwany ze śrdków własnych Rewitalizacja Sp. z.. w Radmiu. Renwacja budynku przy ulicy Reja 5 w Radmiu i jeg adaptacja na cele spłeczn gspdarcze wartść prjektu ,10zł, wartść dfinanswania ,23zł. Prjekt zrealizwany w ramach śrdków ZPORR Prirytet III Działanie 3.3. Nr umwy Z/2.14/III/3.3.1/1635/05/U/79/06. Data: r Restauracja XIX-wiecznej zabudwy - skrzydła płudniweg Muzeum im. Jacka Malczewskieg w Radmiu Muzeum im. Jacka Malczewskieg w Radmiu ze śrdków ERDF w ramach Zintegrwaneg Prgramu Operacyjneg Rzwju Reginalneg, Prirytetu III, Działania 3.3., Pddziałania 3.3.1, wartść prjektu ,00 zł, wartść dfinanswania ,00 zł, Nr umwy 1795 Wymagane uzgdnienia/pzwlenia/ decyzje: Uzyskanie decyzji Nr 24/09 z dnia lkalizacji inwestycji celu publiczneg wydana przez Prezydenta Miasta Radmia Uzyskanie pstanwienia Nr 20/R/09 z dnia w sprawie uzgdnienia prjektu decyzji lkalizacji inwestycji celu publiczneg dla inwestycji plegającej na zmianie spsbu użytkwania wraz z rzbudwą istniejących budynków na ptrzeby Wjewódzkieg Inspektratu Transprtu Drgweg na działkach Nr ¼, 2/1, 2/2, 3, 1/5, przy ul. Limanwskieg 29A, wydanie przez Wjewódzki Urząd Ochrny Zabytków w Warszawie. W dniu 17 kwietnia 2009r. Urząd Miejski w Radmiu Wydział Ochrny Śrdwiska i Rlnictwa pismem OŚR.III.DK /38/09 stwierdził, że przedsięwzięcie będące przedmitem wnisku nie kwalifikuje się d przedsięwzięć mgących znacząc ddziaływać na śrdwisk, które wymagałyby przeprwadzenia prcedury

7 ceny ddziaływania na śrdwisk celem uzyskania decyzji śrdwiskwej. Uzyskane zstanie zaświadczenie Reginalnej Dyrekcji Ochrny Śrdwiska dnśnie ddziaływania inwestycji na bszary Natura 2000 /planwany termin / Uzyskane zstanie pzwlenie na budwę /planwany termin / Stan prawny nieruchmści bjętej prjektem: Nieruchmść stanwi własnść Skarbu Państwa i jest w trwałym zarządzie Wjewódzkieg Inspektratu Transprtu Drgweg w Warszawie Budżet prjektu i źródła finanswania Pzycja Szacwana wartść inwestycji w tym: Udział własny Kwta PLN ,94 zł ,94 zł

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno Przemysłowego - etap II Inicjatywa JESSICA

Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno Przemysłowego - etap II Inicjatywa JESSICA Rzwój Pznańskieg Parku Technlgiczn Przemysłweg - etap II Inicjatywa JESSICA Krzysztf Lis Gł. Specjalista ds. Unijnych i Planwania Wielkplskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z.. Knferencja pświęcna inicjatywie

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015 2018

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2015 2018 załącznik d uchwały nr XXVIII.300.2016 Rady Miasta Zielna Góra z dnia 2 luteg 2016 r. Zielngórskie Wdciągi i Kanalizacja Sp. z.. 65-120 Zielna Góra, ul. Zjednczenia 110A tel.: 45 19 300, fax: 45 19 340

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Warszawa, 5 listpada 2015 r. Interreg Eurpa Śrdkwa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytrialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka prgramu 2. Kt mże być partnerem 3. Prirytety i przykłady

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami z środków NFOŚiGW

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami z środków NFOŚiGW Finanswanie przedsięwzięć z zakresu gspdarki dpadami z śrdków NFOŚiGW Katarzyna Maryniak Główny Specjalista Wydział Gspdarki Odpadami Departament Ochrny Ziemi Ryn, dnia 10 maja 2012 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z programów priorytetowych ochrony ziemi.

Wybrane zagadnienia z programów priorytetowych ochrony ziemi. Wybrane zagadnienia z prgramów prirytetwych chrny ziemi. Jerzy Swatń Dyrektr Departamentu Ochrny Ziemi Warszawa, 30.01.2012 r. Plan prezentacji Udzielanie dfinanswania ze śrdków NFOŚiGW Pdstawwe dkumenty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELIN

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELIN PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELIN ZLECENIODAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkwicka 11, 57-100 Strzelin tel. (071) 39 21 971, fax. (071) 39 21 303 e-mail: umig@strzelin.pl, www.strzelin.pl

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE. www.wfosigw.olsztyn.pl

DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE. www.wfosigw.olsztyn.pl WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW 1 WFOŚIGW Fundusz celwy, któreg zadaniem jest krewanie i realizacja plityki e k l g i c z n e j p a ń s t w a p

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Główne założenia Studium i kierunku zmian dla głównych elementów kształtowania struktury przestrzennej i krajobrazu m.st.

Załącznik nr 1 Główne założenia Studium i kierunku zmian dla głównych elementów kształtowania struktury przestrzennej i krajobrazu m.st. Załącznik nr 1 Główne załżenia Studium i kierunku zmian dla głównych elementów kształtwania struktury przestrzennej i krajbrazu m.st. Warszawy A Skarpa Warszawska wraz z Wisłą i terenami zieleni nadwiślańskiej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 32 UCHWAŁA NR XXXVII/268/13 RADY MIASTA BIŁGORAJ. z dnia 13 listopada 2013 r.

Lublin, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 32 UCHWAŁA NR XXXVII/268/13 RADY MIASTA BIŁGORAJ. z dnia 13 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 3 stycznia 2014 r. Pz. 32 UCHWAŁA NR XXXVII/268/13 RADY MIASTA BIŁGORAJ z dnia 13 listpada 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminneg Prgramu Opieki nad

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.ciz.walbrzych.pl Wałbrzych: usługa wynajmu sali knferencyjnej wraz z usługą gastrnmiczną dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Kwota zmian. Rewitalizacja ul. Chłodnej - zadanie 1 620000 o 620000

Strona 1. Kwota zmian. Rewitalizacja ul. Chłodnej - zadanie 1 620000 o 620000 Kwta przed zmianami Kwta zmian Kwta zmianach p Rewitalizacja ul. Chłdnej - zadanie 1 620000 620000 Zgdnie z zapisem w WPI zadanie jest realizwana w latach 2005-2011. Z uwagi na graniczne śrdki finanswe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o.

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o. Rzwju Lkalneg sp. z.. PRIORYTETY LRPO Prirytet III. Ochrna i zarządzanie zasbami śrdwiska przyrdniczeg Głównym celem Prirytetu III jest utrzymanie wyskich standardów eklgicznych przez dalszą pprawę funkcjnwania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię Infrmacja Praswa Knstancin Jezirna, 23 stycznia 2014 r. Plskie Sieci Elektrenergetyczne wdrażają zaktualizwaną strategię Od stycznia 2014 r. PSE realizują zaktualizwaną Strategię Spółki. W dkumencie, zatwierdznym

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Opieki nad Zabytkami. na lata 2014-2017. Gmina Trzeszczany

Gminny Program Opieki nad Zabytkami. na lata 2014-2017. Gmina Trzeszczany Załącznik d Uchwały Nr XXXIII/210/2014 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2014r. Gminny Prgram Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017 Gmina SPIS TREŚCI 1. Wstęp. 2. Pdstawa prawna. 3. Uwarunkwania prawne chrny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM'' OCHRONY'ŚRODOWISKA'' DLA'GMINY'SZCZYRK'' NA'LATA'201392016'' Z'PERSPEKTYWĄ'NA'LATA'201792020'

PROGRAM'' OCHRONY'ŚRODOWISKA'' DLA'GMINY'SZCZYRK'' NA'LATA'201392016'' Z'PERSPEKTYWĄ'NA'LATA'201792020' Załącznik d Uchwały Rady Miejskiej PROGRAM'' OCHRONY'ŚRODOWISKA'' DLA'GMINY'SZCZYRK'' NA'LATA'201392016'' Z'PERSPEKTYWĄ'NA'LATA'201792020' AKTUALIZACJA' ZLECENIODAWCA: MiastSzczyrk ul.beskidzka4,34b370szczyrk

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Węgorzyno. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Węgorzyno TEKST JEDNOLTY

Miasto i Gmina Węgorzyno. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Węgorzyno TEKST JEDNOLTY Miast i Gmina Węgrzyn Studium Uwarunkwań i Kierunków Zagspdarwania Przestrzenneg Miasta i Gminy Węgrzyn TEKST JEDNOLTY Załącznik Nr 1 d uchwały Nr XVII/163/2012 Rady Miejskiej w Węgrzynie z dnia 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj.

S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W okresie sprawozdawczym tj. S P R A W O Z D A N I E Z PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY RADY MIEJSKIEJ W I PÓŁROCZU 2013 ROKU W kresie sprawzdawczym tj. w I półrczu 2013 rku (d stycznia d czerwca) kmisja dbyła 6 psiedzeń,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

Legal Alert. Streszczenie głównych propozycji legislacyjnych zawartych w Projekcie, ważnych dla przedsiębiorców RZĄDOWY PROJEKT USTAWY

Legal Alert. Streszczenie głównych propozycji legislacyjnych zawartych w Projekcie, ważnych dla przedsiębiorców RZĄDOWY PROJEKT USTAWY Legal Alert Praw Gelgiczne i Górnicze Warszawa 10 czerwca 2014 RZĄDOWY PROJEKT USTAWY Streszczenie głównych prpzycji legislacyjnych zawartych w Prjekcie, ważnych dla przedsiębirców Autrzy: Magdalena Mitas,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa i mntaż regałów przesuwnych wraz z wyknaniem prac adaptacyjnych pmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wypsażenie i adaptacja pmieszczeń biurwych Plskieg Obserwatrium Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska Prgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pmrze Przednie / Brandenburgia / Plska Osie prirytetwe Prgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pmrze Przednie / Brandenburgia / Plska Ośś pprri irryytteettwaa

Bardziej szczegółowo

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 1 Przedmit pracwania finanswany jest ze śrdków: WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Opracwanie: Zespół autrów pd kierwnictwem dr Wjciecha Rgali mgr inż. Aneta Lchn (redaktr widący) mgr Wjciech Francik mgr Krzysztf

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

U Z U P E Ł N I E N I E

U Z U P E Ł N I E N I E U Z U P E Ł N I E N I E RAPORTU OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU O BELOWANIE FRAKCJI PAPIEROWYCH I SORTOWANIE SUROWCÓW WTÓRNYCH POCHODZĄCYCH ZE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Blesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer głszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELIN

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELIN PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELIN AKTUALIZACJA ZLECENIODAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkwicka 11, 57-100 Strzelin tel. (071) 39 21 971, fax. (071) 39 21 303 e-mail: umig@strzelin.pl,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022 - Knsultacje spłeczne Szanwni Państw W związku prwadzeniem prac nad pracwaniem Strategii Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022, zwracamy się d Państwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Warsztaty szkleniwe i dradztw grupwe dla 53-78 sób zakładających spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gv.pl Warszawa: Opracwanie Studium Wyknalnści Prjektu OPUZ (Otwarta Platfrma Ubezpieczeń Zdrwtnych)

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

Środowisko na Mazowszu Informacja prasowa, 18 grudnia 2009 r.

Środowisko na Mazowszu Informacja prasowa, 18 grudnia 2009 r. Unijne fundusze dla Centrum Nauki Kpernik. Śrdwisk na Mazwszu Infrmacja praswa, 18 grudnia 2009 r. Prgram Infrastruktura i Budwa Centrum Nauki Kpernik 207 mln zł z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Wyknanie materiałów prmcyjnych na ptrzebę prmcji prjektu pn.: Rzbudwa Inkubatra

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o.

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o. Rzwju Lkalneg sp. z.. PRIORYTETY LRPO Prirytet II. Stymulwanie wzrstu inwestycji w przedsiębirstwach i wzmcnienie ptencjału innwacyjneg. Głównym celem Prirytetu II jest rzwój gspdarczy wjewództwa pprzez

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć w zakresie gospodarowania odpadami i rekultywacji terenów zdegradowanych

Finansowanie przedsięwzięć w zakresie gospodarowania odpadami i rekultywacji terenów zdegradowanych Finanswanie przedsięwzięć w zakresie gspdarwania dpadami i rekultywacji terenów zdegradwanych Departament Ochrny Ziemi Nardwy Fundusz Ochrny Śrdwiska i Gspdarki Wdnej Warszawa, listpad 2012 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej "Nad Potokiem", ul. Andrzeja Struga 88, 26-600

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem, ul. Andrzeja Struga 88, 26-600 Radm: Mdernizacja Dmu pmcy Spłecznej Nad Ptkiem im. Bhdany Danuty Kijewskiej i twarzyszącej mu infrastruktury pmcniczej - II etap, realizwaneg w ramach działania 7.3 Infrastruktura służąca pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl Czerwieńsk: Opracwanie gminnej ewidencji zabytków wspólnej dla całeg bszaru funkcjnalneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizwane jest w ramach prjektu Udany start w drsłe życie współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BRZESZCZE NA LATA 2010-2013 WRAZ Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017 AKTUALIZACJA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BRZESZCZE NA LATA 2010-2013 WRAZ Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017 AKTUALIZACJA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BRZESZCZE NA LATA 2010-2013 WRAZ Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017 AKTUALIZACJA ZLECENIODAWCA: URZĄD GMINY BRZESZCZE ul. Kścielna 4, 32-620 Brzeszcze tel. (032) 77 28

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny, ul. Kredytowa 1A, 00-056

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa: Pełnienie funkcji Inspektra Nadzru Inwestrskieg nad rbtami budwlanymi dla Prjektu pn: Rzbudwa infrastruktury sprtwej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej w Akademickim Związku Sprtwym - Centralny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELIN

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELIN PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELIN AKTUALIZACJA ZLECENIODAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkwicka 11, 57-100 Strzelin tel. (071) 39 21 971, fax. (071) 39 21 303 e-mail: umig@strzelin.pl,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. Ople: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO- ROWEROWEGO W MIEJSCOWOŚCI KUP W KM 17+575 DO KM 19+340 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: remnt lkali mieszkalnych znajdujących się w zasbie WAM OReg w Olsztynie, w pdziale

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminaboleslawiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminaboleslawiec.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminableslawiec.pl Blesławiec: ROZBUDOWA DOMU LUDOWEGO WE WSI NOWA Numer głszenia: 13181-2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.kul.lublin.pl/pstepwania-zgdnie-z-ustawa-pzp,16320.html Lublin: Usługa plegająca na przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fuw.edu.pl Warszawa: Kmplekswa bsługa BHP dla Wydziału Fizyki - WF- 37-66/14 Numer głszenia: 332472-2014;

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu barmańskieg,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane MT.2370.1.2014 Tarnów: Budwa garaży murwanych dla pjazdów specjalnych straży pżarnej zlkalizwanych na działce 16/2 br 99 przy ul. Błnie 2A w Tarnwie Numer głszenia: 108643-2014; data zamieszczenia: 21.05.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem siedmiu samchdów sbwych dla Mazwieckiej Jednstki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r

ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krotoszyce z dnia 17 marca 2015r ZARZĄDZENIE NR 23/2015 Wójta Gminy Krtszyce z dnia 17 marca 2015r w sprawie przeprwadzenia knsultacji prjektu uchwały Rady Gminy Krtszyce w sprawie trybu i szczegółwych kryteriów ceny wnisków realizację

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A.

ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wrcław, 15.10.2010r. ZMIANA STRATEGII ROZWOJU SPÓŁKI BLUE TAX GROUP S.A. Wstęp Blue Tax Grup S.A. działa na rynku usług dradcz-finanswych d 1992 rku. Spółka specjalizuje się w dradztwie bizneswym w takich

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DO ROKU 2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DO ROKU 2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DO ROKU 2020 Białystk, dnia 04.07.2013 r. Opracwanie wyknane na zlecenie: Zarządu Wjewództwa Pdlaskieg Wyknawca:

Bardziej szczegółowo

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lutcin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-rku Lutcin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer głszenia: 204800-2015; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Usługa przygtwania nakręcenia i emisji filmu prmcyjneg raz sptu reklamweg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.kul.lublin.pl/pstepwania-zgdnie-z-ustawa-pzp,16320.html Lublin: Dstawa nweg sprzętu kmputerweg d

Bardziej szczegółowo