Uchwała Nr 586/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 586/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21.08.2009 roku"

Transkrypt

1 Uchwała Nr 586/2009 Rady Miejskiej w Radmiu z dnia rku Druk nr 569 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 415/2008 Rady Miejskiej w Radmiu z dnia r. zmieninej Uchwałą Nr 550/2009 RM z dnia r. w sprawie uchwalenia Lkalneg Prgramu Rewitalizacji Miasta Radmia na lata Na pdstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 rku samrządzie gminnym (tekst jednlity Dz. U. z 2001 rku Nr 142 pz z pźn. zm.) raz Uchwały nr 93/2007 Rady Miejskiej w Radmiu z dnia r. w sprawie kreślenia bszaru Miasta Radmia pdlegająceg prceswi rewitalizacji, Rada Miejska w Radmiu uchwala c następuje: 1 Prjekt Nr 110 w Załączniku nr 1 d Uchwały Nr 415/2008 Rady Miejskiej w Radmiu z dnia r. w sprawie uchwalenia Lkalneg Prgramu Rewitalizacji Miasta Radmia na lata zmieninej Uchwałą Nr 550/2009 RM z dnia r. trzymuje nwe brzmienie jak w załączniku nr 1 d niniejszej uchwały. 2 Wyknanie uchwały pwierza się Prezydentwi Miasta Radmia. Uchwała wchdzi w Ŝycie z dniem pdjęcia. 3 Przewdniczący Rady Miejskiej Dariusz Wójcik

2 Prjekt 110 Zał. Nr 1 Tytuł prjektu: Rewitalizacja biektów Wjewódzkieg Inspektratu Transprtu Drgweg w Radmiu Instytucja realizująca prjekt: Mazwiecki Wjewódzki Inspektr Transprtu Drgweg Pdmity uczestniczące we wdrażaniu prjektu: Mazwiecki Wjewódzki Inspektr Transprtu Drgweg Lkalizacja prjektu: Radm, ul. Limanwskieg 29a Czas realizacji prjektu: Tł realizacji prjektu (uzasadnienie ptrzeby realizacji): Prjekt jest knieczny d realizacji ze względu na brak mżliwści zapewnienia dpwiednich warunków pracy pracwnikm Inspekcji Transprtu Drgweg w istniejącym budynku w Radmiu ze względu na całkwite zużycie wszystkich elementów wypsażenia, zastswany azbest, wyskie kszty grzewania wynikające z niespełniania nrm przenikania ciepła, niedstswanie budynków dla ptrzeb niepełnsprawnych klientów i pracwników. Stan istniejący uniemżliwia becnie zagspdarwanie biektu. Prjekt zwiększy walry estetyczne bszaru rewitalizwaneg. W wyniku prjektu stwrzne zstaną nwe miejsca pracy. Odrestaurwane zstanie nszące znamina zabytku grdzenie frntwe nieruchmści. Cel prjektu: Celem głównym prjektu jest rewitalizacja biektów płżnych w Radmiu przy ul. Limanwskieg 29a. Cele ddatkwe: pprawa warunków pracy inspektrów pprawa warunków bsługi klientów zwiększenie kmpetencji pracwników szczędnść w ksztach wynajmu, parkingu raz energii prfilaktyka zdrwia pracwników pprzez utrzymanie dbrej kndycji fizycznej stwrzenie warunków d zatrudnienia sób niepełnsprawnych stwrzenie Centralneg Ośrdka Szkleniweg Inspekcji Transprtu Drgweg Prjekt zrealizuje następujące cele pśrednie: pprawa estetyki przestrzeni publicznej pprawa bezpieczeństwa na drgach minimalizwanie uszkdzeń dróg W wyniku realizacji prjektu zrewitalizwane zstaną becnie zdegradwane budynki znajdujące się na bszarze bjętym zgdnie z uchwałą Rady Miejskiej w Radmiu nr 93/2007 z dnia r. w sprawie kreślenia bszaru miasta Radmia pdlegająceg prceswi rewitalizacji. Realizacja prjektu przyczyni się d realizacji Lkalneg Prgramu Rewitalizacji Miasta Radmia przyjęteg uchwałą Rady Miejskiej w Radmiu nr 415/2008 z dnia r. Stwrzenie dpwiednich warunków d pracy i bsługi klientów Wjewódzkieg Inspektratu Transprtu Drgweg pzwli na zwiększenie liczby kntrli drgwych, a c za tym idzie przestrzegania przepisów dtyczących transprtu drgweg. Ma t bezpśrednie ddziaływanie na pprawę stanu bezpieczeństwa na drgach wjewództwa mazwieckieg. Odpwiednie warunki pracy pzwlą na znaczny wzrst wydajnści pracy inspektrów transprtu, pdbnie jak utrzymanie dbrej kndycji fizycznej. W trakcie przebudwy istniejących biektów zstaną ne dstswane d ptrzeb sób niepełnsprawnych. Zakres rzeczwy Rewitalizacja nieruchmści plegać będzie na remncie ze zmianą spsbu użytkwania budynków biurweg i biurw-garażweg, budwa łącznika, rerganizacja istniejąceg placu manewrweg, remnt i przebudwa grdzeń, aranżacja zieleni i małej architektury. Istniejący budynek biurwy nadal będzie pełnił funkcje biurwą. Na parterze i I piętrze mieścić się będą pmieszczenia pdstawwe Inspekcji: gabinety kierwnictwa, sekretariat, pmieszczenia biurwe, pmieszczenia dla inspektrów raz dyżurka płączna z pkjem z leżanką. Pnadt znajdą się tam: magazyny gólny i na brń strą, szatnie i natryski, sanitariaty, archiwum, pkój śniadań II piętr budynku zajmie inna instytucja celu publiczneg. Pwierzchnie pdstawwą stanwi 10 pki biurwych, 2 gabinety kierwnictwa i sekretariat. W istniejącym budynku biurw garażwym pzstaną garaże lecz w granicznej liczbie. Pzstała pwierzchnia przeznaczna będzie na funkcje biurwe i uzupełniające. Na I piętrze znajdą się dwie sale

3 wykładwe, sala egzaminacyjna, pkój egzaminatrów, pkój wykładwców raz pkój biurwy. Pnadt: sanitariaty, hall i szatnia dzieży wierzchniej, pkój śniadań z barkiem i palarnia. II piętr budynku zajmą: 3 garaże (1 z kanałem), sala gimnastyczna, siłwnia, szatnie i umywalnie, sanitariat. Prjektwany łącznik stanwi drgę kmunikacyjną na pzimie I piętra pmiędzy istniejącymi budynkami. Na pzimie parteru zlkalizwany będzie wiatrłap (wejście d budynku biurw garażweg) raz dźwig sbwy. Łącznik będzie spełniał wymagania drgi przeciwpżarwej. W celu realizacji przedstawinych zamierzeń budynki zstaną pddane kapitalnemu remntwi i przebudwie. Budynki będą przystswane d bwiązujących przepisów i nrm chrnie przeciwpżarwej, bezpieczeństwie i higienie pracy raz sanitarn higienicznych. Prdukty: Wskaźniki: Szacwana dcelwa wartść wskaźnika: Liczba biektów Sztuka wybudwanych/przebudwanych/pddanych renwacji 1 na bszarze rewitalizwanym Pwierzchnia zrewitalizwanych bszarów ha 0,4 Rezultaty: Wskaźniki: Szacwana dcelwa wartść wskaźnika: Przewidywana całkwita liczba bezpśredni utwrznych nwych miejsc pracy Szt. 8 W tym przewidywana liczba utwrznych nwych miejsc pracy na bszarze rewitalizwanym dla kbiet Szt. 2 Zgdnść prjektu z celami kreślnymi w dkumentach reginalnych i krajwych: Strategia Rzwju Wjewództwa Mazwieckieg d rku 2020: (uchwała Sejmiku Wjewództwa Mazwieckieg Nr 78/06 z dn ) Cel pśredni: 4. Aktywizacja i mdernizacja bszarów pzametrplitarnych: Kierunek działań: 4.2 wzmcnienie ptencjału rzwjweg śrdków subreginalnych i małych miast Cel pśredni: 1. Rzwój kapitału spłeczneg. Kierunki działań: 1.2 wzrst pzimu wykształcenia i kwalifikacji kadr 1.3 wzrst zatrudnienia w reginie i przeciwdziałanie bezrbciu Opisywany prjekt bezpśredni przyczyni się d wzmcnienia rli Radmia w wjewództwie mazwieckim. Spwduje t zrównważny rzwój wjewództwa. Radm p utracie statusu miasta wjewódzkieg stracił na znaczeniu. Lkalizacja instytucji rangi wjewódzkiej pzwli na pdniesienie rli teg miasta jak śrdka subreginalneg. Rewitalizacja biektów WITD przyczyni się d wzrstu atrakcyjnści teg terenu dla inwestrów, mieszkańców i turystów. WIDT przensząc swją siedzibę d Radmia stwrzy nwe miejsca pracy, w tym mżliwść pracy sób niepełnsprawnych. Pnadt stwrzenie zaplecza edukacyjneg wpłynie na wzrst kwalifikacji pracwników WITD a c za tym idzie na wzrst efektywnści ich pracy. Obiekty Inspektratu i pwstała w nich baza

4 szkleniwa (sale dydaktyczne, egzaminacyjne, zaplecze sanitarne) stanwić będą pdstawę d utwrzenia Centralneg Ośrdka Szklenia Inspekcji Transprtu Drgweg. Wjewódzki Prgram Opieki nad Zabytkami na lata : (uchwała Sejmiku Wjewództwa Mazwieckieg Nr 226/05 z dn r.) cel peracyjny II: chrna i kształtwanie krajbrazu kulturweg wsi i miast histrycznych. działanie: 2. prmwanie tradycyjnych wzrców lkalnej architektury 3. wspieranie rewitalizacji zespłów ruralistycznych i urbanistycznych. Opisywany prjekt zstanie zrealizwany w części miasta wpisanej d rejestru zabytków decyzją 410/A/89 z dnia r jak zabytkwy zespół urbanistyczn-architektniczny. Obecna bryła budynku, ze względu na swój wygląd zewnętrzny jak i stpień zniszczenia zdecydwanie negatywnie wpływa na estetykę klicy. Rewitalizacja tych biektów pzwli na wpisanie ich w zabytkwą tkankę ulicy. Ogrdzenie frntwe nieruchmści nsi znamina zabytku, jednak wymaga gruntwneg remntu. Prjekt elewacji budynku zstanie wyknany w zgdzie z dminującym w tej klicy wzrcem architektnicznym. Rewitalizacja zarówn budynków, jak i całej nieruchmści zdecydwanie pdniesie estetykę tej części miasta raz pzwli na ukazanie piękna sąsiadujących zabytkwych biektów. Prgram Ochrny Śrdwiska Wjewództwa Mazwieckieg na lata z uwzględnieniem perspektywy d (uchwała nr 19/07 Sejmiku Wjewództwa Mazwieckieg z dn ) cele główne: zmniejszanie zanieczyszczeń śrdwiska (dtyczy wód pwierzchniwych i pdziemnych, gleb, dpadów, pwietrza atmsferyczneg, hałasu, prmieniwania elektrmagnetyczneg). zrównważne wykrzystanie materiałów, wdy i energii. prirytety: racjnalna gspdarka dpadami chrna pwietrza atmsferyczneg przed zanieczyszczeniem. (na pdstawie strn w/w dkumentu) Cele główne Prgramu zstaną zrealizwane pśredni i bezpśredni. Planwana inwestycja zstanie pdłączna d miejskiej sieci ciepłwniczej, c pzwli na graniczenie niskiej emisji spalin. Pza tym wyknana termmdernizacja biektów, zgdnie z załżeniami audytu energetyczneg pzwli na duże szczędnści energii cieplnej w stsunku d becneg zużycia. (k. 45%). Zamntwanie nwczesnych systemów centralneg grzewania pzwli również na szczędnść wdy (minimalizacja strat). Pprzez zamntwanie energszczędnych dbirników energii elektrycznej spadnie zaptrzebwanie na jej pbór. Planwana jest bwiązkwa segregacja dpadów. W trakcie remntu budynku biurweg zstaną zdemntwane płyty zawierające azbest, które będą utylizwane przez kncesjnwaną firmę. Prjekt pśredni przyczyni się d pprawy stanu śrdwiska również kntrle stanu techniczneg samchdów (szczelnść przewdów, jakść spalin, waga pjazdu). Plan Zagspdarwania Przestrzenneg Wjewództwa Mazwieckieg: ( Uchwała Nr 65/2004 Sejmiku Wjewództwa Mazwieckieg z dnia 7 czerwca 2004 rku) Cele: 1. zapewnienie większej spójnści przestrzeni wjewództwa mazwieckieg i stwarzanie warunków d wyrównywania dysprprcji rzwjwych realizwany pprzez: wzmcnienie ddziaływania aglmeracji warszawskiej i reginalnych śrdków równważenia rzwju (byłych miast wjewódzkich) na ich tczenie. 2. zapewnienie równważneg i harmnijneg rzwju wjewództwa pprzez zachwanie właściwych relacji pmiędzy pszczególnymi systemami i elementami zagspdarwania przestrzenneg. Realizwany pprzez: chrnę dziedzictwa kulturweg i krajbrazu, kształtwanie ładu przestrzenneg kierunek: 2. plityka przestrzenna wjewództwa: 2.1. wspmaganie w rzwju wybranych śrdków sadniczych 2.3. pprawa warunków funkcjnwania śrdwiska przyrdniczeg 2.4. chrna i wykrzystanie wartści kulturwych 2.8. plityka przeciwdziałania nadmiernym dysprprcjm rzwjwym. Zapewnienie zrównważneg rzwju wjewództwa mazwieckieg jest celem zarówn Strategii Rzwju Wjewództwa jak i Planu Zagspdarwania Przestrzenneg Wjewództwa Mazwieckieg. Wspmaganie rzwju Radmia jak śrdka subreginalneg przyczyni się d realizacji teg celu. Szczególny nacisk płżny jest na wzmcnienie rli miasta wjewódzkieg, a wzmcnienie t mże się dknać pprzez umiejscwienie

5 instytucji randze wjewódzkiej. Pprawa ładu przestrzenneg i estetyki miasta (rewitalizacja) przyczyni się d pprawy atrakcyjnści tej części miasta. Jest t szczególnie isttne pnieważ realizwany prjekt leży w części miasta wpisanej jak całść d rejestru zabytków. Prjekt wpisuje się w działania zmierzające d pprawy warunków funkcjnwania śrdwiska naturalneg. Wykrzystane technlgie umżliwią szczędnść wdy, ciepła i energii elektrycznej. Nie pwstanie nwe źródł emisji spalin, pnieważ biekty zstaną pdłączne d miejskiej sieci ciepłwniczej. Działalnść Inspekcji plega między innymi na kntrli stanu techniczneg pjazdów, c pwduje graniczenie zużycia paliwa, graniczenie emisji spalin, zredukwanie wycieków płynów z nieszczelnych przewdów. Inspekcja transprtu zajmuje się również kntrlwaniem przewzów niebezpiecznych. Strategia Rzwju Miasta Radm na lata (uchwała Rady Miejskiej nr 371/2008 z dn ) cel strategiczny: pprawa warunków życia mieszkańców pprzez prwadzenie efektywnej plityki spłecznej. cel kierunkwy: wspieranie rzwju turystyki, kultury i sprtu. cel peracyjny: rewitalizacja zabytkwych bszarów miasta cel strategiczny: stymulwanie rzwju gspdarczeg miasta. cel kierunkwy: stwrzenie przejrzystych i przyjaznych struktur administracji samrządwej w parciu nwczesne narzędzia infrmatyczne i kmunikacyjne. cel peracyjny: zwiększenie kmpetencji kadry urzędniczej cel strategiczny: w zakresie kmunikacyjnym i funkcjnalnym stwrzenie silnych pwiązań subreginalnych między Radmiem i bszarami znajdującymi się na bszarze jeg ddziaływania tak aby twrzyły ne spójną całść z uwzględnieniem walrów śrdwiskwych i turystycznych cel kierunkwy: zwiększenie atrakcyjnści siedleńczej miasta raz funkcjnalne uprządkwanie przestrzeni miejskiej. cel peracyjny: rewitalizacja zabytkwych i najbardziej zniszcznych bszarów miasta (wpisanych d Lkalneg Prgramu Rewitalizacji) cel kierunkwy: zwiększenie dstępnści kmunikacyjnej miasta i pprawa układu kmunikacyjneg cel peracyjny: pprawa jakści infrastruktury drgwej. Przedmit prjektu leży we wpisanej d rejestru zabytków części miasta (zabytkwy zespół urbanistyczn architektniczny). Rewitalizacja kł półhektarweg bszaru na tym terenie przyczyni się d wzrstu jeg atrakcyjnści, c spwduje zwiększny napływ turystów. Remnt tych biektów wpisze je w zabytkwą tkankę miasta, będą współgrały z sąsiadującymi bk zabytkami. Pnadt grdzenie frntwe nszące znamina zabytku zstanie dkładnie drestaurwane. Prjekt zakłada utwrzenie sal wykładwych i egzaminacyjnych, które będą pdstawą d stwrzenia Centralneg Ośrdka Szkleniweg Inspekcji Transprtu Drgweg. Istnienie zaplecza dydaktyczneg pzwli na pdniesienie kwalifikacji zarówn inspektrów jak i pracwników biurwych, a c za tym idzie pprawę jakści pracy i bsługi klienta. Prjekt pśredni przyczyni się d pprawy stanu dróg, pnieważ jednym z zadań Inspekcji jest kntrla ciężaru pjazdów. przeładwywanie samchdów ciężarwych jest zjawiskiem bardz częstym i wpływa na pwstawanie klein. Kntrle ITD. Zapbiegają temu zjawisku. Lkalny Prgram Rewitalizacji Miasta Radmia na lata (uchwała Rady Miejskiej nr 415/2008 z dn ) cele Prgramu: rewitalizacja histryczneg centrum miasta ekspnwanie zabytków raz ich walrów (na pdstawie str 36 w/w dkumentu) Rewitalizacja biektów będących przedmitem prjektu przyczyni się d pprawy atrakcyjnści tej części miasta. Jest t szczególnie isttne pnieważ realizwany prjekt leży w części miasta wpisanej jak całść d rejestru zabytków (układ urbanistyczn architektniczny). Prgram Ochrny Śrdwiska dla Miasta Radmia na lata (uchwała Rady Miasta nr 731/2005) Prirytet 2. Osiągnięcie wymaganych standardów dla jakści pwietrza atmsferyczneg Kierunek działań: - wzrst energszczędnści pprzez stswanie zabiegów termizlacyjnych - mdernizacje budynków mieszkalnych, publicznych i innych Planwana inwestycja zakłada termmdernizację bu istniejących budynków i dstswanie ich d bwiązujących nrm energetycznych. Wyknany audyt energetyczny wskazuje, że zastswane rzwiązania

6 umżliwią zaszczędzenie energii cieplnej k. 45% w stsunku d becneg zużycia. Załżenia d planu zapatrzenia w ciepł, energię elektryczną i paliwa gazwe gminy miasta Radm na lata (uchwała Rady Miejskiej nr 860/2006) Cel 2: Zmniejszenie strat energii cieplnej Kierunek działań: wyknanie termmdernizacji budynków użytecznści publicznej zarządzanych przez miast raz wsparcie merytryczne prcesu termmdernizacji budynków mieszkalnych nie będących własnścią miasta Cel 3: Wymiana pieców węglwych i ktłów tradycyjnych na preklgiczne źródła ciepła Kierunek działań: pdłączanie biektów d istniejącej sieci ciepłwniczej Planwana inwestycja zakłada termmdernizację bu istniejących budynków i dstswanie ich d bwiązujących nrm energetycznych. Wyknany audyt energetyczny wskazuje, że zastswane rzwiązania umżliwią zaszczędzenie energii cieplnej k. 45% w stsunku d becneg zużycia. Obiekty zstaną pdłączne d miejskiej sieci ciepłwniczej. Prgram Usuwania Wyrbów Zawierających Azbest Dla Gminy Miasta Radmia na lata (uchwała Rady Miejskiej nr 746/2006 z dn ) Zgdnie z w/w dkumentem raz wymgami przepisów prawa bwiązkiem zarządcy nieruchmści jest usuwanie wyrbów zawierających azbest zakwalifikwanych zgdnie z ceną d wymiany na skutek nadmierneg zużycia wyrbu lub jeg uszkdzenia (str 8). Obecnie budynek biurwy psiada ściany słnwe I i II piętra wyknane z płyt azbestw cementwych. Płyty te zstaną usunięte i zutylizwane zgdnie z bwiązującymi przepisami, a na ich miejsce zstaną zaprjektwane i wyknane ściany z materiałów bezpiecznych. Pwiązanie prjektu z innymi prjektami: Kamienica artystyczna rewitalizacja kamienicy płżnej w Radmiu przy ulicy Rwańskiej 7 ze śrdków ERDF w ramach Zintegrwaneg Prgramu Operacyjneg Rzwju Reginalneg, Prirytetu III, Działania 3.3., Pddziałania 3.3.1, wartść prjektu ,- zł wartść dfinanswania ,- zł, Nr umwy 1640 Rewitalizacja kwartału Miasta Kazimierzwskieg w Radmiu zespół zabudwy mieszkaln usługwej wraz z infrastrukturą, działka 69 i 70, ul. Grdzka 4, Mała 2, Wałwa 16 i Wałwa 18 ze śrdków ERDF w ramach Zintegrwaneg Prgramu Operacyjneg Rzwju Reginalneg, Prirytetu III, Działania 3.3, Pddziałania Prjekt nie uzyskał dfinanswania, zstał zrealizwany ze śrdków własnych Rewitalizacja Sp. z.. w Radmiu. Renwacja budynku przy ulicy Reja 5 w Radmiu i jeg adaptacja na cele spłeczn gspdarcze wartść prjektu ,10zł, wartść dfinanswania ,23zł. Prjekt zrealizwany w ramach śrdków ZPORR Prirytet III Działanie 3.3. Nr umwy Z/2.14/III/3.3.1/1635/05/U/79/06. Data: r Restauracja XIX-wiecznej zabudwy - skrzydła płudniweg Muzeum im. Jacka Malczewskieg w Radmiu Muzeum im. Jacka Malczewskieg w Radmiu ze śrdków ERDF w ramach Zintegrwaneg Prgramu Operacyjneg Rzwju Reginalneg, Prirytetu III, Działania 3.3., Pddziałania 3.3.1, wartść prjektu ,00 zł, wartść dfinanswania ,00 zł, Nr umwy 1795 Wymagane uzgdnienia/pzwlenia/ decyzje: Uzyskanie decyzji Nr 24/09 z dnia lkalizacji inwestycji celu publiczneg wydana przez Prezydenta Miasta Radmia Uzyskanie pstanwienia Nr 20/R/09 z dnia w sprawie uzgdnienia prjektu decyzji lkalizacji inwestycji celu publiczneg dla inwestycji plegającej na zmianie spsbu użytkwania wraz z rzbudwą istniejących budynków na ptrzeby Wjewódzkieg Inspektratu Transprtu Drgweg na działkach Nr ¼, 2/1, 2/2, 3, 1/5, przy ul. Limanwskieg 29A, wydanie przez Wjewódzki Urząd Ochrny Zabytków w Warszawie. W dniu 17 kwietnia 2009r. Urząd Miejski w Radmiu Wydział Ochrny Śrdwiska i Rlnictwa pismem OŚR.III.DK /38/09 stwierdził, że przedsięwzięcie będące przedmitem wnisku nie kwalifikuje się d przedsięwzięć mgących znacząc ddziaływać na śrdwisk, które wymagałyby przeprwadzenia prcedury

7 ceny ddziaływania na śrdwisk celem uzyskania decyzji śrdwiskwej. Uzyskane zstanie zaświadczenie Reginalnej Dyrekcji Ochrny Śrdwiska dnśnie ddziaływania inwestycji na bszary Natura 2000 /planwany termin / Uzyskane zstanie pzwlenie na budwę /planwany termin / Stan prawny nieruchmści bjętej prjektem: Nieruchmść stanwi własnść Skarbu Państwa i jest w trwałym zarządzie Wjewódzkieg Inspektratu Transprtu Drgweg w Warszawie Budżet prjektu i źródła finanswania Pzycja Szacwana wartść inwestycji w tym: Udział własny Kwta PLN ,94 zł ,94 zł

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE WÓJT GMINY IGOŁOMIA - WAWRZEŃCZYCE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY IGOŁOMIA WAWRZEŃCZYCE NR XLV/367/2010

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2004-2006

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2004-2006 . PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2004-2006 Łmża maj 2004 rk PLAN ROZWOJU LOKALNEGOMIASTA ŁOMŻA NA LATA 2004 2006 1 . Spis treści I. Obszar i czas realizacji Planu Rzwju Lkalneg...3 2. Aktualna

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami z środków NFOŚiGW

Finansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami z środków NFOŚiGW Finanswanie przedsięwzięć z zakresu gspdarki dpadami z śrdków NFOŚiGW Katarzyna Maryniak Główny Specjalista Wydział Gspdarki Odpadami Departament Ochrny Ziemi Ryn, dnia 10 maja 2012 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych 2014-2020 MRR, Luty 2012 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Załącznik d Uchwały Nr 25/VIII/14 Rady Nadzrczej KGHM Plska Miedź S.A. z dnia12 maja 2014 r. Zwięzła cena sytuacji KGHM Plska Miedź S.A. za rk brtwy 2013, uwzględniająca cenę systemu Maj, 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR

Cykl spotkań prezentujących rezultaty projektu na wdrożenie CSR Cykl sptkań prezentujących rezultaty prjektu na wdrżenie CSR Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system sp. z.. realizuje prjekt Centrum Kperacji Recyklingu nt fr prfit system spłecznie dpwiedzialnym

Bardziej szczegółowo

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU

PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU PROCES WPROWADZENIA NA RYNEK NOWEGO PRODUKTU KONCEPCJE, DZIAŁANIA Agata Kaczanwska, Aleksandra Wójtwicz Uniwersytet Eknmiczny we Wrcławiu Streszczenie Wprwadzenie na rynek nwych prduktów wiąże się z szeregiem

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 2012-2020 STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 202-2020 WARSZAWA, CZERWIEC 202 SPIS TREŚCI Misja Akademii Pedaggiki Specjalnej... 3 Wizja Akademii Pedaggiki

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015 Lkalna Grupa Działania Bractw Kuźnic Styczeń 2009 Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

40-045 Katowice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41. w w w. n i z i e l s k i b o r y s. p l

40-045 Katowice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41. w w w. n i z i e l s k i b o r y s. p l Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41 e-m ail: biur@nizi els k ibr ys.pl w w w. n i z i e l s k i b r y s. p l na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Tel.: (12) 269 34 27, 604 633 382 ebieniek@ide.krakow.pl

CURRICULUM VITAE. Tel.: (12) 269 34 27, 604 633 382 ebieniek@ide.krakow.pl CURRICULUM VITAE DANE OSOBOWE: Nazwisk: Bieniek-Białas Imina: Edyta, Anna Data urdzenia: 30.05.1973 Miejsce urdzenia: Kraków Obywatelstw: plskie Adres d krespndencji: ul. Gutenberga 1/54 Kraków Adres zameldwania:

Bardziej szczegółowo