STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE"

Transkrypt

1 WÓJT GMINY IGOŁOMIA - WAWRZEŃCZYCE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY IGOŁOMIA WAWRZEŃCZYCE NR XLV/367/2010 Z DNIA R. W SPRAWIE ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZĘŚĆ III USTALENIA CZĘŚĆ IV UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ, SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM Zespół autrski: mgr inŝ. Ewa Gras upr. urb. 1498/99, KT-149 mgr inŝ. Jacek Ppiela mgr Michał Rękas mgr Ireneusz Wójcik

2 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE CZĘŚĆ III USTALENIA

3 SPIS TREŚCI 1. GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY Plityka pnadlkalna na bszarze gminy Igłmia-Wawrzeńczyce Zadania rządwe Cele i kierunki reginalnej plityki przestrzennej Zadania plityki reginalnej na bszarze gminy Igłmia-Wawrzeńczyce Pwiązania bszaru gminy Igłmia-Wawrzeńczyce z gminami sąsiednimi Kierunki zmian w strukturze przestrzennej Gminy ZASADY ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY Plityka przestrzenna w bszarze I zurbanizwanym i wskazanym d urbanizacji pza wyznacznym w Studium krytarzem eklgicznym rzeki Wisły czyli przestrzeń sadnictwa i aktywizacji gspdarczej Plityka przestrzenna w bszarze II zurbanizwanym i dpuszcznym d urbanizacji w krytarzu eklgicznym rzeki Wisły pmiędzy wałami a wyznaczną w Studium (zgdnie z pracwaniem ekfizjgraficznym) granicą zewnętrzną krytarza Plityka przestrzenna w bszarze III chrninym przed urbanizacją, w tym z zakazem zabudwy KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW, PARAMETRY, WSKAŹNIKI ORAZ WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA I UśYTKOWANIA Obszar zurbanizwany i wskazany d urbanizacji I raz bszar zurbanizwany i dpuszczny d urbanizacji II Oznaczenia jednstek funkcjnalnych Parametry i wskaźniki raz warunki zagspdarwania w bszarze zurbanizwanym i wskazanym d urbanizacji I raz zurbanizwanym i dpuszcznym d urbanizacji II Obszar chrniny przed urbanizacją, w tym z zakazem zabudwy III Oznaczenia jednstek funkcjnalnych, kierunki zamian w przeznaczeniu terenów, warunki zagspdarwania w bszarze chrninym przed urbanizacją ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO Ochrna zasbów śrdwiska przyrdniczeg i krajbrazu kulturweg Obiekty prawnie chrnine Obszary wyskiej wartści przyrdniczej i śrdwiskwej Obszary planwane d bjęcia chrną prawną Ochrna bszarów leśnych Ochrna bszarów rlniczej przestrzeni prdukcyjnej Ochrna wód pwierzchniwych i pdziemnych Ochrna pwietrza i klimatu akustyczneg Ochrna pwierzchni ziemi i gleb ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ Obiekty chrnine prawem na mcy ustawy chrnie zabytków i piece nad zabytkami Obiekty i tereny wskazane d chrny prawem miejscwym Stanwiska archelgiczne Obiekty wartściach kulturwych, Gminna Ewidencja Zabytków KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJI Infrastruktura drgwa Zasadnicze kierunki rzwju układu drgweg Główne zmiany w układzie drgwym Turystyczne trasy piesze, rwerwe i knne KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ Sieć wdciągwa Zapatrzenie w wdę na terenach juŝ zainwestwanych Sieć wdciągwa na nwych terenach przeznacznych pd zainwestwanie Kanalizacja sanitarna Sieć kanalizacyjna Oczyszczalnie ścieków

4 7.3. Energetyka Sieć przesyłwa wyskieg napięcia Sieć średnieg i niskieg napięcia Zapatrzenie w gaz Gspdarka dpadami INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA Kierunki działań wypsaŝania Gminy w infrastrukturę spłeczną Kierunki działań w zakresie edukacji Kierunki działań w zakresie dstępnści d placówek kultury Kierunki działań w zakresie chrny zdrwia i pmcy spłecznej Kierunki działań w zakresie rzwju kultury fizycznej i sprtu Kierunki działań w zakresie gspdarki gruntami INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM, ZGODNIE Z USTALENIAMI PROGRAMÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 48 UST OBSZARY, NA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH, W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEPROWADZENIA SCALEŃ I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI REALIZACJA POLITYKI PRZESTRZENNEJ Planwanie miejscwe Zgdnść planu miejscweg z ustaleniami Studium OBSZARY NARAśONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI I OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH Obszary bezpśrednieg zagrŝenia pwdzią Obszar wałów przeciwpwdziwych raz strefa 50 m d stpy wału Obszar terenów zalewwych Obszar naraŝny na niebezpieczeństw suwania się mas ziemnych Obszary pdtapiane i ptencjalnie zalewwe OBSZARY I TERENY GÓRNICZE, UDOKUMENTOWANE ZŁOśA KOPALIN OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI LUB REKULTYWACJI GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH

5 1. GŁÓWNE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY 1.1. Plityka pnadlkalna na bszarze gminy Igłmia-Wawrzeńczyce Zadania rządwe W rejestrze prgramów zawierających zadania rządwe, prwadznym przez Ministra Infrastruktury, nie zstał ujęte Ŝadne przedsięwzięcie inwestycyjne na terenie Gminy Igłmia Wawrzeńczyce. Mdernizacja drgi krajwej Nr 79, zgdnie z Planem Zagspdarwania Przestrzenneg Wjewództwa Małplskieg (Uchwała Nr XV/174/03 SWM z dnia 22 grudnia 2003r) jest ujęta jak ptencjalne zadanie d bjęcia prgramem rządwym, dtyczącym dróg krajwych Cele i kierunki reginalnej plityki przestrzennej ZrównwaŜny rzwój przestrzenny Gminy. Ochrna śrdwiska przyrdniczeg i kulturweg. Mdernizacja i rzwój infrastruktury technicznej. Ochrna gruntów rlnych najwyŝszych klasach bnitacyjnych gleb Zadania plityki reginalnej na bszarze gminy Igłmia-Wawrzeńczyce Rzwiązania techniczne, przestrzenne i rganizacyjne związane z chrną przeciwpwdziwą bszaru Gminy, realizacja planwaneg zbirnika retencyjneg nr 79 Szarbia, któreg część znajduje się na terenie gminy Igłmia-Wawrzeńczyce. Ochrna krytarza eklgiczneg dliny Wisły znaczeniu pnadreginalnym. Mdernizacja systemu kmunikacji samchdwej znaczeniu pnadlkalnym. Wprwadzenie prawidłwej gspdarki wdn-ściekwej. Ochrna gruntów rlnych wyskich klasach bnitacyjnych, Pwiązania bszaru gminy Igłmia-Wawrzeńczyce z gminami sąsiednimi W związku z plityką przestrzenną i kierunkami rzwju gminy Igłmia-Wawrzeńczyce kreślnymi w niniejszym Studium, występują pwiązania i uwarunkwania na styku z bszarami płŝnymi w gminach sąsiednich. Ustalenia na styku z miastem Krakwem Z miastem Krakwem graniczą słectwa: Trpiszów, Pbiednik Wielki i Pbiednik Mały. Ustalenia studium przewidują na styku gmin: 1) W zakresie pwiązań przestrzennych: p strnie gminy Igłmia-Wawrzeńczyce: głównie kmpleksy rlne nieprzewidziane d zainwestwania, bszary przewidziane pd zainwestwanie typu usługweg (w tym usługi sprtu, rekreacji) w Pbiedniku Wielkim i Trpiszwie, ltnisk sprtwe w Pbiedniku Wielkim, granice krytarza eklgiczneg dliny Wisły znaczeniu pnadreginalnym; p strnie miasta Kraków: strefa pdmiejska i są t tereny nieprzewidziane pd zainwestwanie, strefa chrny wartści kulturwych krajbrazu, strefa chrny wartści kulturwych, strefa kształtwania systemu przyrdniczeg miasta Krakwa. 2) W zakresie kmunikacji: drga krajwa nr 79 w Pbiedniku Wielkim, drga gminna w Trpiszwie, istniejące drgi lkalne. 3) W zakresie infrastruktury technicznej: istniejąca linia napwietrzna wyskieg napięcia 220 kv, istniejące linie średnieg napięcia, istniejąca sieć gazwa średnipręŝna. Ustalenia na styku z gminą Kniusza przewidują: 1) W zakresie pwiązań przestrzennych: głównie kmpleksy rlne, prjektwany zbirnik retencyjny nr 79 Szarbia. 2) W zakresie kmunikacji: 5

6 istniejące drgi pwiatwe w słectwach Trpiszów, Igłmia, śydów, drgi lkalne. 3) W zakresie infrastruktury technicznej: istniejące linie średnieg napięcia, istniejąca sieć gazwa średnipręŝna. Ustalenia na styku z gminą Prszwice przewidują: 1) W zakresie pwiązań przestrzennych: kmpleksy rlne. 2) W zakresie kmunikacji: drga gminna w słectwie Dbranwice, drga pwiatwa w słectwie Rudn Górne. Ustalenia na styku z gminą Nwe Brzesk przewidują: 1) W zakresie pwiązań przestrzennych: kmpleksy rlne, granica zasięgu wód pwdziwych Q1%. 2) W zakresie kmunikacji: drga krajwa nr 79 w Wawrzeńczycach, drga pwiatwa w słectwie Wawrzeńczyce, drga pwiatwa w słectwie Dbranwice. 3) W zakresie infrastruktury technicznej: istniejąca linia napwietrzna wyskieg napięcia 220 kv, istniejąca sieć gazwa średnipręŝna. Granicą gminy Igłmia-Wawrzeńczyce z gminami Drwinia i Niepłmice jest rzeka Wisła. Na rzece Wiśle prpnuje się realizację kładki piesz-rwerwej pmiędzy gminami Niepłmice, a Igłmia- Wawrzeńczyce, kierunku wskazanym na rysunku Studium. Kładka pzwliła by stwrzyć ciekawe i ptrzebne płączenie dla turystyki pieszej i rwerwej łącząc atrakcyjne miejsca w Gminie, w tym Zespół Pałacwy w Igłmi, muzeum św. Alberta raz starrzecza Wisły z Puszczą Niepłmicką raz Zamkiem Królewskim w Niepłmicach. RównieŜ prpnuje się za zgdą zarządcy rzeki Wisły i ptku Kścielnickeg pprwadzenie trasy rwerwej fragmentami wałów rzecznych, zgdnie z przepisami drębnymi. Ddatkw - jak prpzycję d ewentualneg ujęcia w planie wjewództwa małplskieg - składa się przystswanie Ltniska Aerklubu Krakwskieg w Pbiedniku Wielkim pd mały ruch ltniczy. Pszerzyłby t becne funkcjnwanie ltniska (szkleniw - sprtwe i kreswe wykrzystywanie pwierzchni ltniska d rganizwania imprez klicznściwych), w kierunku bsługi małeg ruchu ltniczeg. W Studium ujęt równieŝ prpzycję kierwaną d uwzględnienia w planie wjewództwa małplskieg wykrzystanie utrzymywanej dtąd w planach Gminy rezerwy pd przełŝenie dcinka drgi krajwej Nr 79 ( które stanwiłby bwdnicę wsi Pbiednik Wielki, Igłmia, Złtniki, Wawrzeńczyce). Wg deklaracji GDDKiA, złŝnej w ramach przygtwywania Studium, jest t mŝliwe w dalszej przyszłści Kierunki zmian w strukturze przestrzennej Gminy Zakłada się następujące główne kierunki zmian w strukturze przestrzennej Gminy raz w przeznaczeniu terenów: rzwój mieszkalnictwa, utrzymanie funkcji centrum administracyjneg i usługweg w Wawrzeńczycach i Igłmi, wyznaczenie bszarów zapewniających rzwój gspdarczy gminy Igłmia-Wawrzeńczyce, w tym wytwrzenie stref działalnści gspdarczej w Stręgbrzycach, Trpiszwie, Złtnikach, Igłmi i Wawrzeńczycach. wykrzystanie atrakcyjnych krajbrazw terenów przy Wiśle dla rzwju usług sprtu i turystyki, zapewnienie warunków eksplatacji złóŝ znajdujących się w bszarze Gminy, utrzymanie funkcji rlniczej jak widącej: zachwanie przestrzeni dla rzwju rlnictwa i stwrzenie warunków dla specjalistycznej prdukcji rlnej, uzupełnienie i rzbudwa systemów infrastruktury technicznej i drgwej. 6

7 Główne kierunki zmian w strukturze przestrzennej Gminy są spójne z celami strategicznymi kreślnymi w Strategii Rzwju Gminy Igłmia-Wawrzeńczyce, a studium uwarunkwań i kierunków zagspdarwania przestrzenneg Gminy zapewnia warunki sprzyjające ich realizacji. Wspólnta samrządwa przyjęła w Strategii Rzwju Gminy Igłmia-Wawrzeńczyce. na lata następujące cele strategiczne: I cel strategiczny: Wszechstrnny rzwój gspdarki plegający na mdernizacji sektra rlneg, stwrzeniu mŝliwści rzwju agrbiznesu i pdniesieniu knkurencyjnści lkalnych przedsiębirstw. II cel strategiczny: Ochrna śrdwiska naturalneg, w tym ludzkieg pprzez zmniejszenie ilści zanieczyszczeń i rzbudwę infrastruktury technicznej w Gminie. III cel strategiczny: Budwa turystyczneg wizerunku Gminy pprzez chrnę dziedzictwa kulturweg, rzwój infrastruktury rekreacyjn-wypczynkwej raz aktywną prmcję jej walrów. IV cel strategiczny: Budwa kapitału spłeczneg pprzez zapewnienie wyskiej jakści kształcenia, bezpieczeństwa pmcy grupm zagrŝnym wykluczeniem, a takŝe dstępu d kultury i sprtu. 2. ZASADY ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY Ustaleń dtyczących spsbu kształtwania plityki przestrzennej w niniejszym studium dknan z uwzględnieniem zasad kreślnych w art. 1 ustawy planwaniu i zagspdarwaniu przestrzennym, przyjmując ład przestrzenny i zrównwaŝny rzwój 1 jak pdstawę tych działań. Przy kreśleniu kierunków rzwju uwzględnin: wymagania ładu przestrzenneg, w tym urbanistyki i architektury, walry architektniczne i krajbrazwe, wymagania chrny śrdwiska, w tym gspdarwania wdami i chrny gruntów rlnych i leśnych, wymagania chrny dziedzictwa kulturweg i zabytków raz dóbr kultury współczesnej, wymagania chrny zdrwia raz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a takŝe ptrzeby sób niepełnsprawnych, walry eknmiczne przestrzeni, praw własnści, ptrzeby brnnści i bezpieczeństwa państwa, ptrzeby interesu publiczneg. Wynikiem zastswania wymieninych wyŝej zasad jest kreślenie dcelwej struktury przestrzennej Gminy pprzez wyznaczenie jednstek funkcjnalnych, których mwa w rzdziale 3. Na rysunku studium jednstki funkcjnalne wydrębnin liniami granicznymi z wypełnieniem pla barwnymi znaczeniami graficznymi. Pszczególnym jednstkm funkcjnalnym nadan symble literwe. Rzwój przestrzenny gminy Igłmia-Wawrzeńczyce będzie następwał w trzech bszarach, zdefiniwanych jak: I. bszar zurbanizwany i wskazany d urbanizacji pza wyznacznym w Studium krytarzem eklgicznym rzeki Wisły, II. bszar zurbanizwany i dpuszczny d urbanizacji w krytarzu eklgicznym rzeki Wisły pmiędzy wałami a wyznaczną w Studium (zgdnie z pracwaniem ekfizjgraficznym) granicą zewnętrzną krytarza, III. bszar chrniny przed urbanizacją, w tym bszary z zakazem zabudwy. Jednstki funkcjnalne wyznaczają maksymalny zasięg zmian w strukturze przestrzennej bszarów. 1 Ilekrć mwa zrównwaŝnym rzwju rzumie sie przez t taki rzwój spłeczn-gspdarczy, w którym następuje prces integrwania działań plitycznych, gspdarczych i spłecznych, z zachwaniem równwagi przyrdniczej raz trwałści pdstawwych prcesów przyrdniczych, w celu zagwarantwania mŝliwści zaspkajania pdstawwych ptrzeb pszczególnych spłecznści lub bywateli zarówn współczesneg pklenia, jak i przyszłych pkleń. 7

8 2.1. Plityka przestrzenna w bszarze I zurbanizwanym i wskazanym d urbanizacji pza wyznacznym w Studium krytarzem eklgicznym rzeki Wisły czyli przestrzeń sadnictwa i aktywizacji gspdarczej W bszarze zurbanizwanym i wskazanym d urbanizacji plityka przestrzenna będzie się kncentrwała na: twrzeniu wyskiej jakści przestrzeni urbanistycznej wyznacznej w studium dla rzwju: funkcji mieszkaniwych i mieszkaniw-usługwych, realizwanych w zwartych bszarach wkół terenów juŝ zainwestwanych, funkcji usługwych, wytwórczych i prdukcyjnych, lkwanych na brzeŝach terenów zabudwy mieszkaniwej lub skncentrwanych w tczeniu drgi krajwej nr 79, utwrzenie strefy usługwej pmiędzy becnym przebiegiem drgi krajwej, a utrzymywaną rezerwą pd budwę bwdnicy, umŝliwiającą przełŝenie drgi krajwej pza tereny becnie zainwestwane. Zgdnie z deklaracją GDDKiA wykrzystanie rezerwy pd budwę bwdnicy mŝe być mŝliwe w dalszym czasie, GDDKiA utrzymywanie rezerwy uzaleŝniła d decyzji Władz Gminy. W związku z pwyŝszym Gmina zadecydwała kntynuacji utrzymywania tej rezerwy w swich dkumentach strategicznych i planistycznych, c znalazł dzwierciedlenie w niniejszym Studium. specjalistycznych usług związanych z przetwórstwem i prdukcją rlną (handel hurtwy płdami rlnymi, przechwalnictw, handel i usługi z zakresu bsługi prdukcji warzywniczej, kwiatwej, etc., śrdki i dradztw specjalistyczne związane z prdukcją rlną, analizy glebwe, dradztw finanswe),, funkcji turystycznych, w tym usług sprtu i rekreacji, lkalizwanych na bszarach atrakcyjnych krajbrazw, kształtwaniu i chrnie zasbów śrdwiska kulturweg, ustaleniu zasad lkalizwania zabudwy lub uŝytkwania terenów w bszarach knfliktwych kreślając strefy szczególnych warunkach zagspdarwania, zapewnieniu warunków dla rzwju i realizacji infrastruktury technicznej i kmunikacyjnej dla bsługi prjektwaneg zainwestwania. Dla realizacji tych działań uŝyte zstaną zarówn instrumenty planistyczne, jak i inne mechanizmy dstępne w ramach kmpetencji władz samrządwych Plityka przestrzenna w bszarze II zurbanizwanym i dpuszcznym d urbanizacji w krytarzu eklgicznym rzeki Wisły pmiędzy wałami a wyznaczną w Studium (zgdnie z pracwaniem ekfizjgraficznym) granicą zewnętrzną krytarza Obszar zurbanizwany i dpuszczny d urbanizacji w krytarzu eklgicznym rzeki Wisły zstał wyznaczny i dprecyzwany w niniejszym Studium, zgdnie z rekmendacją pdaną w pracwaniu ekfizjgraficznym. Opracwanie ekfizjgraficzne dla gminy Igłmia-Wawrzeńczyce raz w ślad za nim bwiązujący plan zagspdarwania przestrzenneg Gminy, wyznacza na jej terenie bszar krytarza eklgiczneg, który sięga w pbliŝe krny drgi krajwej DK 79. Chć sieć ECONET- POLSKA nie psiada umcwania prawneg, jest isttną wytyczną d plityki przestrzennej. Granice zasięgu krytarza eklgiczneg Wisły zstały w pwłanej Kncepcji.. wyznaczne schematycznie. W związku z tym wyznaczenie granic krytarza na terenie Gminy, wychdzące pza wały wiślane, jest juŝ działaniem autrskim, ujmującym bszar praktycznie całej terasy hlceńskiej na terenie Gminy. Wskazania wynikające z pracwania ekfizjgraficzneg dla wyznaczneg krytarza Wisły, pza wałami wiślanymi, dpuszczają utrzymanie i twrzenie w nim nwej zabudwy raz elementów zagspdarwania związanych z późniejszą rekultywacją eksplatwaneg becnie złŝa w Złtnikach. Opracwanie ekfizjgraficzne rekmenduje krzyści wynikające z tak ustalneg krytarza, w którym pwinn się dbać chrnę i wzbgacenie róŝnrdnści bilgicznej raz twrzenie struktury przestrzennej wyskich walrach śrdwiskwych i krajbrazwych, stwarzając warunki d rekreacyjn - wypczynkweg zagspdarwania tej części Gminy i stwrzenia nwych źródeł utrzymania mieszkańców (jak uzupełnienia dchdów gspdarstw rdzinnych). W niniejszym Studium wyznaczn granice krytarza eklgiczneg Wisły, które pkrywają się z granicami strefy ptencjalnie zalewwej wód Q-O,1% w przypadkach: przelania się wód przez krnę wału przeciwpwdziweg, zniszczenia lub uszkdzenia wałów przeciwpwdziwych, zniszczenia lub uszkdzenia budwli piętrzących alb budwli chrnnych pasa techniczneg. 8

9 Plityka przestrzenna w bszarze zurbanizwanym i wskazanym d urbanizacji w krytarzu eklgicznym rzeki Wisły pmiędzy wałami a wyznaczną w Studium granicą zewnętrzną, będzie się kncentrwała na: dstswaniu struktury uŝytkwania terenów d warunków hydrgelgicznych, przyrdniczych, zachwania i wzbgacania wartści przyrdy i krajbrazu. Kierunki działań będą bejmwać: dstswanie struktury uŝytkwania terenów d warunków przyrdniczych, zachwanie i wzbgacenie istniejących wartści przyrdy i krajbrazu, kształtwanie budwy bilgicznej wód, zaniechanie rzwju zainwestwania terenów pdtapianych, twrzeniu wyskiej jakści przestrzeni urbanistycznej wyznacznej w studium dla rzwju: funkcji mieszkaniwych i mieszkaniw-usługwych, realizwanych w bszarach wkół terenów juŝ zainwestwanych, mniejszej intensywnści i wyŝszym wskaźniku pwierzchni bilgicznie czynnej niŝ w przypadku bszaru I, specjalistycznych usług związanych z przetwórstwem i prdukcją rlną, funkcji turystycznych, w tym usług sprtu i rekreacji, lkalizwanych na bszarach atrakcyjnych krajbrazw, kształtwaniu i chrnie zasbów śrdwiska kulturweg, ustaleniu zasad lkalizwania zabudwy lub uŝytkwania terenów w bszarach knfliktwych kreślając strefy szczególnych warunkach zagspdarwania, zapewnieniu warunków dla rzwju i realizacji infrastruktury technicznej i kmunikacyjnej dla bsługi prjektwaneg zainwestwania, dpuszczeniu prac pszukiwawczych w bszarze niskiej terasy Wisły w rejnie udkumentwaneg złŝa Ŝwirów i pspółek plejstceńskich, p zakńczeniu eksplatacji złŝa Złtniki-Łaźnia III raz uruchamianeg złŝa w Wawrzeńczycach Kępie, ich rekultywacji i zagspdarwania w kierunku wykrzystania dla rekreacji, sprtu, mŝliweg rzwinięcia zbirwisk wdnych raz przywdnych wprwadznych sztucznie lub w drdze sukcesji naturalnej. Dla realizacji tych działań uŝyte zstaną zarówn instrumenty planistyczne, jak i inne mechanizmy dstępne w ramach kmpetencji władz samrządwych Plityka przestrzenna w bszarze III chrninym przed urbanizacją, w tym z zakazem zabudwy W bszarze chrninym przed urbanizacją plityka przestrzenna będzie pdprządkwana nadrzędnemu celwi: chrnie zasbów śrdwiska rlniczeg, przyrdniczeg i walrów krajbrazwych Gminy. Studium ustala: prwadzenie wszelkiej działalnści z uwzględnieniem chrny bszarów i biektów, bjętych frmami chrny przyrdy, bjęcie chrną bszarów wyskich wartściach dla gspdarki rlnej, przyrdniczych i krajbrazwych, pprzez wyznaczenie w studium granic tych bszarów, a następnie wprwadzenie d ustaleń miejscwych planów zagspdarwania przestrzenneg skutecznych regulacji dtyczących ich chrny. Zgdnie z znaczeniem rysunku studium wyznacza się: bszar trwałych pwiązaniach przyrdniczych bejmujący (wg wskazania w pracwaniu ekfizjgraficznym) kryt i bezpśrednie tczenie rzeki Wisły (w brębie bwałwań) raz kryt ptku Kścielnickieg wraz z tczeniem (w brębie bwałwań), a takŝe wyznaczne w Studium kryta cieków wdnych, które zachwały charakter zbliŝny d naturalneg, pełniące rlę lkalnych krytarzy eklgicznych (Rudnik, Rptk, Trpiszwski, Igłmski, Pbiednicki raz kilka bezimiennych cieków), wypełnine wdą, bądź zabagnine zagłębienia dawnych starrzeczy, płączne systemem rwów dwadniających, starrzecza Wisły wraz z charakterystyczną zielenią twarzyszącą rekmenduje się d bjęcia prawną chrną jak uŝytki eklgiczne, szczególnie rekmenduje się bjęcie chrną prawną starrzeczy kreślnych jak cenne w pracwaniu ekfizjgraficznym: 9

10 dwa starrzecza w Wawrzeńczycach Pa), Pb), P60 Rptek, P71 Ścieszczany Starrzecze, P35 Kźlica Igłmska I Starrzecze, P35 Kźlica Igłmska II Starrzecze, drbne kmpleksy leśne stsunkw słabym znaczeniu eklgicznym z pwdu izlacji przestrzennej i składu gatunkweg, bszary kreswych pdtpień w bszarze strefy ptencjalnie zalewwej rzeki Wisły raz wyznaczne na pzstałym bszarze Gminy. Na bszarze Gminy zstały znaczne tereny kresw pdtapiane wg histrycznie udkumentwaneg największeg zasięgu pdtapiania, z 1994 rku. Tereny te wymagają nie pwiększania nielicznych stref juŝ histrycznie zurbanizwanych i chrny przed dalszą zabudwą, na terenie Gminy nie występują udkumentwane czynne suwiska. W związku z pwyŝszym wprwadza się graniczenie zainwestwania zagrŝnych ewentualnym suwaniem zbczy pwyŝej 15% spadku d przypadków inwestycji, których nie mŝna zlkalizwać gdzie indziej. Inwestycje takie mgą być realizwane p ustaleniu getechnicznych warunków psadwienia biektów budwlanych, zgdnie z przepisami drębnymi, bszary najwyŝszych wartściach dla gspdarki rlnej. 3. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW, PARAMETRY, WSKAŹNIKI ORAZ WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA I UśYTKOWANIA Dla wyznacznych jednstek funkcjnalnych, ustala się bwiązujące przy sprządzaniu miejscwych planów zagspdarwania przestrzenneg: dpuszczalny zakres i graniczenia zmian w przeznaczeniu terenu, parametry i wskaźniki urbanistyczne, pzstałe warunki zagspdarwania i uŝytkwania terenu ustalne w niniejszym studium Obszar zurbanizwany i wskazany d urbanizacji I raz bszar zurbanizwany i dpuszczny d urbanizacji II Dla pszczególnych jednstek funkcjnalnych w bszarze zurbanizwanym i wskazanym d urbanizacji I raz zurbanizwanym i dpuszcznym d urbanizacji II, ustala się kierunki zmian w przeznaczeniu terenu, a takŝe parametry i wskaźniki raz warunki zagspdarwania terenu zamieszczne w tabeli nr 1. W bszarach I i II, pd warunkiem zachwania zgdnści z kierunkami zmian w przeznaczeniu terenów kreślnymi w niniejszym studium, zakłada się: utrzymanie dtychczasweg wykrzystania terenu, a takŝe istniejących biektów raz spsbów ich uŝytkwania, zmianę spsbu uŝytkwania biektów, działania na biektach istniejących, w tym przebudwę, rzbudwę, nadbudwę i dbudwę, remnty, mŝliwść wyburzeń istniejących budynków. Jak zgdne z kierunkami zmian w przeznaczeniu terenu uznaje się pnadt: zwiększenie udziału dróg publicznych lub dróg wewnętrznych w bsłudze kmunikacyjnej jednstki funkcjnalnej, zmianę przebiegu prjektwanych dróg znacznych linią przerywaną na rysunku studium, lkalizwanie miejsc parkingwych, prwadzenie sieci, lkalizację biektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury telekmunikacyjnej; wymienine inwestycje mgą być realizwane, ile nie pzstają w sprzecznści z innymi ustaleniami studium i przepisami drębnymi, realizację ciągów pieszych, rwerwych, szlaków turystycznych. 10

11 Oznaczenia jednstek funkcjnalnych Na rysunku Studium znajdują się, prócz znaczenia funkcji terenów (jednstek funkcjnalnych), literwe symble w kle, które wskazują rientacyjnie miejsca dla pszukiwania lkalizacji i rzwju kreślnych funkcji. Dla znacznych symblem literwym w kle bszarów (CA centrów administracyjn usługwych wsi, US usług sprtu, turystyki i rekreacji, UAG wielfunkcyjnych usług znaczeniu gólngminnym, tzw. aktywnści gspdarczej), PE rzwju przemysłu wydbywczeg, wskazan zarówn ptrzeby jak i ptencjalnie istniejące mŝliwści dla pszukiwania dpwiednich miejsc pd lkalizację kreślnych funkcji. Te znaczenia graficzne nie przekładają się bezpśredni na pdział ewidencyjny w terenie, w przeciwieństwie t zastswanych w Studium znaczeń funkcji dla knkretnych terenów. Na rysunku Studium występują równieŝ symble pdwójne, np. MN/MNU. Oznacza t, Ŝe w tych bszarach przeznaczenie terenu, czyli funkcja główna zstanie sknkretyzwana w planach zagspdarwania przestrzenneg na etapie Studium pzstawia się mŝliwść wybru. 1/ MN/MU Obszary kształtwania zespłów zabudwy jednrdzinnej mieszkaniwej i usługwej Obejmują bszary predyspnwane d kntynuacji i rzwju funkcji mieszkalnych i mieszkalnusługwych, szczególnie w centrach wiejskich zespłów sadniczych. Rzwój bszarów wymaga: kształtwania zabudwy wyskim standardzie i racjnalnym wykrzystaniu terenu, uzupełnienia funkcji mieszkalnych zabudwą usługwą kmercyjną, przekształceń istniejących terenów zróŝnicwanej intensywnści zabudwy drgą scaleń i reparcelacji gruntów na wnisek właścicieli (pnad 50% właścicieli) gruntów, racjnalneg ukształtwania sieci dróg i miejsc publicznych twrzących szkielet nwych układów przestrzennych, kształtwania gólndstępnych terenów zieleni twrzących system pwiązań z terenami zewnętrznymi, zapewnienia prgramu usług publicznych niezbędnych dla bsługi zespłów mieszkalnych, realizacji niezbędnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i kmunikacji. 2/ MR/RU Obszary zabudwy zagrdwej (mieszkaniwej stsunkw małej intensywnści, gspdarstwa rlne) raz prdukcji rlnej (hdwlanej, przetwórstwa rlnspŝywczeg, przechwalnictwa) Obejmują istniejące i prjektwane tereny zabudwy jednrdzinnej i istniejąceg budwnictwa zagrdweg niskiej intensywnści wraz z mŝliwścią lkalizacji usług głównie związanych z rlnictwem, rzemisła raz usług agrturystycznych, dpuszcza się lkalizację gspdarstw prdukcji rślinnej i zwierzęcej, stacji dświadczalnych, przetwórstwa rln-spŝywczeg, urządzeń bsługi rlnictwa takich jak parki maszynwe, magazyny, przechwalnie etc. Kształtwanie zabudwy w tych bszarach wymaga: prządkwania układów ruralistycznych pprzez racjnalne ukształtwanie sieci dróg djazdwych, dbałści ład i kmpzycję przestrzenną pprzez ustalenie frm zabudwy raz zasad regulacji dtyczących linii zabudwy, dminant, akcentów architektnicznych, małej architektury szczególnie w rejnach histrycznych zespłów zabudwy wiejskiej zagrdwej, systematycznej pprawy stanu wypsaŝenia w infrastrukturę techniczną, realizacji niezbędnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i kmunikacji. 3/ MW Obszar zabudwy wielrdzinnej niskiej Obejmuje teren istniejącej zabudwy wielrdzinnej niskiej ze wskazaniem mdernizacji i pdniesienia standardów funkcjnalnych, technicznych, architektnicznych. Kształtwanie zabudwy w tych bszarach wymaga: pdniesienia standardów funkcjnalnych, technicznych, architektnicznych, realizacji niezbędnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i kmunikacji, dbałści ład i kmpzycję przestrzenną dpuszcza się uzupełnienie lub zmianę funkcji jw. na inne cele takie jak: usługi publiczne i kmercyjne, htel, śrdek szkleniw-dradczy, biekt handlwy, etc. 11

12 4/ U Obszary usług i rzwju aktywnści gspdarczej Pdstawwym kierunkiem zagspdarwania tych bszarów jest twrzenie warunków dla rzwju szerk rzumianych usług, w tym usług publicznych 2 raz usług kmercyjnych (z zakresu htelarstwa, handlu, gastrnmii, nieuciąŝliweg rzemisła, urządzeń i biektów sprtu, rekreacji i turystyki raz inne usługi zbliŝnym charakterze); plany zagspdarwania przestrzenneg mgą dpuścić w wybranych bszarach funkcję mieszkaniwą w biektach d 20% pwierzchni uŝytkwej, w terenach U dpuszcza się teŝ lkalizację handlwych biektów d 400 m 2 pwierzchni sprzedaŝy. Kształtwanie bszarów rzwju aktywnści gspdarczej wymaga: pełneg uzbrjenia terenów, krdynacji zamierzeń inwestrów w celu intensywneg wykrzystania bszaru i maksymalnie graniczneg negatywneg ddziaływania na śrdwisk, szczególnej dbałści efekty przestrzenne zabudwy (gabaryty, detal, wyskiej jakści materiały wykńczeniwe, urządzne tereny zieleni, placów, parkingów itp.), dbałści zabezpieczenie działalnści gspdarczej tak by była prwadzna bez knfliktu z terenami sąsiednimi, zagspdarwanie bszaru musi zstać pprzedzne realizacją układu kmunikacyjneg. Przyjmuje się, Ŝe usługi publiczne mgą być lkalizwane w terenach budwlanych wszystkich kreślnych w Studium funkcjach tak ze względu na ptrzeby świadczenia tych usług, jak i trudnści w pzyskaniu terenów na ten cel. Obszary kncentracji usług publicznych typu: słuŝba zdrwia, pieka spłeczna, świata i wychwanie, kultura, administracja, sprt itp., gniskują się w dwóch aspektach, tj.: usług charakterze pdstawwym, gdzie kryterium lkalizacji prócz standardów bsługi winna być racjnalna dstępnść placówki biektu. Planwanie lkalizacji teg rdzaju usług jest jednznacznie związane z pwstawaniem kmpleksów nwej zabudwy mieszkaniwej i jej intensywnści (nwe siedla bądź dgęszczanie istniejących). Sprecyzwanie lkalizacji terenów usług publicznych następwać będzie w tku sprządzania planów miejscwych, innych usług charakterze publicznym, których lkalizację i prgram uzasadnią ptrzeby i mŝliwści Gminy. Zagspdarwanie bszarów usług publicznych wymaga: lkwania nwych biektów usług publicznych na pzyskiwanych w drdze wykupów lub psiadanych przez Gminę gruntach, szczególnej dbałści jakść przestrzeni publicznych (dróg, placów, parkingów, terenów zieleni itp.), zwiększenia atrakcyjnści bszarów pprzez dpuszczenie d lkalizacji usług twarzyszących charakterze kmercyjnym, ustalenia standardów dtyczących pzimu bsługi stswnie d prgnz rzwjwych całej Gminy i bszarów bsługi. 5/ US Obszary rzwju usług związanych ze sprtem, turystyką, rekreacją i wypczynkiem Obejmują wydrębnine enklawy terenów wzdłuŝ istniejących i prjektwanych ciągów spacerwych i rwerwych, raz wzdłuŝ tras turystycznych. Kierunek zagspdarwania bszaru t: wykrzystanie terenów pd lkalizację urządzeń i biektów rekreacyjnych raz usług twarzyszących, wypsaŝenie terenów w infrastrukturę techniczną i trasy kmunikacyjne raz parkingi, adaptacja istniejących biektów dla ptrzeb bsługi ruchu turystyczneg i rekreacji, wykrzystanie istniejącej w sąsiedztwie zieleni i cieków wdnych dla kształtwania terenwych urządzeń rekreacyjnych (ciągów i tras spacerwych, tras rwerwych itp.). Na rysunku Studium znaczn bszary d przeznaczenia pd rzwój usług sprtu, turystyki, rekreacji i wypczynku d uściślenia w planie zagspdarwania przestrzenneg i wydrębnienia z nich bszarów, gdzie zstanie dpuszczna mŝliwść realizacji biektów kubaturwych i bszarów bez biektów kubaturwych tylk z tzw. mała architekturą. 6/ P Obszary rzwju wielfunkcyjnych usług, przemysłu, składwania 2 Usługi publiczne rzumie się przez t biekty i urządzenia urzędów rganów władzy, administracji, bezpieczeństwa publiczneg, szkół, nauki, kultury, kultu religijneg, chrny zdrwia, przedszkli, pieki spłecznej, placówek piekuńcz-wychwawczych raz inne pdbnym charakterze, w tym takŝe bsługi pcztwej i bankwej, rekreacji, wypczynku, sprtu. 12

13 Kierunek zagspdarwania t wykrzystanie terenów pd lkalizację urządzeń i biektów przemysłwych, składów, magazynów, w terenach P dpuszcza się teŝ lkalizację handlwych biektów d 400 m 2 pwierzchni sprzedaŝy. 7/ PG/US Obszary becnej eksplatacji złóŝ i przemysłu wydbywczeg tereny eksplatacji pwierzchniwej kruszywa, p zakńczeniu eksplatacji rekultywacja w kierunku przyrdniczrekreacyjn - wypczynkwym. 8/ KP Obszary rzwju usług i urządzeń twarzyszących trasm kmunikacyjnym Obejmują wydrębnine enklawy terenów głównie w pbliŝu miejsc usług publicznych, bądź atrakcyjnych turystycznie. Kierunek zagspdarwania bszarów t: place parkingwe, stacje paliw, lkalizacje stacji paliw płynnych są mŝliwe w przypadku pzytywnych wyników rzpznania hydrgelgiczneg, wykluczających mŝliwść zanieczyszczenia wód pdziemnych, inne biekty i urządzenia kmunikacji, w tym biekty bsługi ruchu samchdweg, pla biwakwe, biekty małej architektury słuŝące turystyce i rekreacji, budynki zaplecza scjalneg i techniczneg, drbnkubaturwe biekty gastrnmiczne i handlwe, zieleń urządzna i zadrzewienia. 9/ Tereny dróg publicznych: krajwej, pwiatwych i gminnych raz rezerwa pd planwaną bwdnicę drgą krajwą terenów zainwestwanych szczegółwe warunki zagspdarwania d kreślenia w planach miejscwych, zgdnie z przepisami drębnymi. 10/ L Teren ltniska w Pbiedniku Wielkim teren działalnści i rzwju działalnści statutwej ltniska, mŝliwść pszerzenia działalnści statutwej w kierunku bsługi małeg ruchu ltniczeg, dpuszcza się działalnść rzrywkw-kulturalną charakterze lkalnym i pnadlkalnym, (sprtwe i kreswe wykrzystywanie pwierzchni ltniska d rganizwania imprez klicznściwych) Parametry i wskaźniki raz warunki zagspdarwania w bszarze zurbanizwanym i wskazanym d urbanizacji I raz zurbanizwanym i dpuszcznym d urbanizacji II W ustaleniach planów miejscwych parametry i wskaźniki urbanistyczne, zamieszczne w tabeli nr 1, mgą być kreślane w dniesieniu d terenów wydzielanych liniami rzgraniczającymi bądź d działki budwlanej; w uzasadninych przypadkach ich wartść mŝe być krygwana. W sytuacjach dtwrzenia zabudwy w ramach istniejącej działki budwlanej, przy sprządzaniu planów miejscwych, ustalne w studium wskaźniki dtyczące pwierzchni bilgicznej czynnej nie mają zastswania Obszar chrniny przed urbanizacją, w tym z zakazem zabudwy III Dla pszczególnych jednstek funkcjnalnych w bszarze chrninym przed urbanizacją, w tym z zakazem zabudwy, ustala się kierunki zmian w przeznaczeniu terenu raz warunki zagspdarwania terenu. KaŜdrazw przy pdejmwaniu działań planistycznych, a w szczególnści w ustaleniach planów miejscwych, nadrzędnymi regulacjami w stsunku d pdanych, pzstają warunki zagspdarwania kreślne dla stref szczególnych warunkach zagspdarwania, których mwa w rzdziale Oznaczenia jednstek funkcjnalnych, kierunki zamian w przeznaczeniu terenów, warunki zagspdarwania w bszarze chrninym przed urbanizacją 11/ ZP Zespły parkwe w bszarach bjętych strefą knserwatrską Tereny bejmują zespół parkwy wraz z aleją kasztanwą twarzyszącą istniejącej zabudwie histrycznej pałacu w Igłmi raz zieleń wyską i niską stanwiącą tczenie innych zespłów 13

14 zabytkwych i biektów cennych kulturw (w tym w Trpiszwie, Dbranwicach i przy flwarku w Pbiedniku Wielkim). Pdstawwe kierunki zagspdarwania w tych bszarach t: chrna istniejących zasbów przyrdniczych, kulturwych i krajbrazwych, pdejmwanie wszystkich działań związanych z zagspdarwaniem w parciu prgramy rewalryzacji, w ramach przepisów drębnych w uzgdnieniu z Wjewódzkim Knserwatrem Zabytków raz Wjewódzkim Knserwatrem Przyrdy. 14

15 Tab. 1. Kierunkwe parametry i wskaźniki urbanistyczne (pdane wskaźniki nie dtyczą terenów i biektów będących pd pieką Wjewódzkieg Knserwatra Zabytków) p. Wskaźniki i ich parametry Zabudwa mieszkaniwa wielrdzinna Zabudwa mieszkaniwa jednrdzinna, jednrdzinna z usługami Zabudwa mieszkaniwa małej intensywnści, gspdarstwa rlne, agrturystyka 1 Minimalna pwierzchnia bilgicznie czynna Obszar I zurbanizwany m 2 pwierzchni 0,20 0,30 0,25 0,15 w dniesieniu d pwierzchni działki budwlanej (bez i wskazany d urbanizacji bilgicznie czynnej / m 2 zieleni na dachu, tarasie) pwierzchni terenu Obszar II zurbanizwany 3 nie dtyczy 0,50 0,55 0,25 0, 25 i dpuszczny d urbanizacji 2 Maksymalna wyskść zabudwy dla terenu Obszar I zurbanizwany kreślnym spsbie przeznaczenia 4 i wskazany d urbanizacji m Obszar II zurbanizwany nie dtyczy i dpuszczny d urbanizacji nie kreśla się 3 Minimalna ilść miejsc parkwania na terenie działki kategrii przeznaczenia 5 : Ilść na: budwnictw mieszkaniwe mieszkanie biura i urzędy 5 zatrudn. 1 Zabudwa usługwa biekty handlwe 10 m 2 pw. uŝytkwej 1 biekty gastrnmiczne 10 miejsc lub biekt htele, mtele 10 łóŝek 3 Zabudwa przemysłwa, składy cmentarze 1000 m 2 pw. 2 szkły 5 zatrudn. 10 uczniów gabinety lekarskie, dentystyczne, weterynaryjne 1 gabinet gródki działkwe 5 działek 2 zakłady prdukcyjne, składy, magazyny 5 zatrudn. 1 magazyny dwóz, dystrybucja 100 m 2 pw. uŝytkwej 3 4 Minimalna wielkść nw wydzielanych działek Obszar I zurbanizwany nie kreśla płŝnych w bszarze urbanizacji (kntynuacji i wskazany d urbanizacji się nie kreśla i rzwju) 6 m2 Obszar II zurbanizwany się nie dtyczy i dpuszczny d urbanizacji 1 3 Ogródki działkwe, cmentarze 3 Dla terenów dpuszcznych d urbanizacji, płŝnych w granicach krytarza eklgiczneg Wisły, pkrywająceg się z granicami strefy ptencjalnie zalewwej wód Q-O,1% ustala się bwiązek wyknania badań getechnicznych warunków psadwienia biektów budwlanych, zakaz pdpiwniczenia biektów pniŝej pwierzchni terenu raz bwiązek lkalizacji pzimu pdłgi parteru biektów d wyskści min. 1 m nad pzimem gruntu. W ramach strefy nakłada się bwiązek przestrzegania ustaleń zawartych w przepisach drębnych. 4 Wskaźnik nie dtyczy zabudwy w tczeniu biektów zabytkwych wpisanych d rejestru zabytków, a takŝe przypadków, w których celem jest chrna sylwety lub panramy raz biektów uŝytecznści publicznej i kultu religijneg, a takŝe biektów wznsznych na zasadzie sąsiedztwa. 5 W przypadku realizacji funkcji łącznych, np. zabudwa mieszkaniwa + usługi wskaźniki naleŝy sumwać jak minimalne wymagane miejsca parkingwe np. dla mieszkań i usług. 6 Nie dtyczy w przypadku dknywania pdziałów pd drgi, place, biekty i urządzenia infrastruktury technicznej, pdziałów mających na celu regulację granic pwiększenie działek macierzystych, inne d szczegółweg ustalenia w planach zagspdarwania przestrzenneg w zaleŝnści d funkcji terenu. 15

16 12/ ZU Tereny zieleni urządznej Pdstawwe kierunki zagspdarwania w tych bszarach t: chrna drzewstanu, istniejących zasbów przyrdniczych i krajbrazwych, dbałść zieleń, regularne wycinki, uzupełnianie drzewstanu, zabiegi pielęgnacyjne. 13/ ZL Tereny lasów, wyjątkw skrmny bszarw teren, stanwiący 0.5% pwierzchni Gminy W celu chrny wprwadza się zakaz realizacji nwych biektów kubaturwych w bszarze teg uŝytkwania, za wyjątkiem biektów związanych bezpśredni z gspdarką leśną, zgdnie z planem urządzenia lasu właściweg Nadleśnictwa. Kształtwanie przestrzeni w tych bszarach plegać będzie na: całkwitym wykluczeniu zabudwy, utrzymaniu istniejących zasbów przyrdniczych. 14/ ZN Obszary zieleni nieurządznej Obejmują tereny twarte, niezainwestwane, bejmujące zadrzewienia i zakrzewienia (w tym śródpólne i przywdne) d wykrzystania jak rlne tam gdzie warunki gruntw-wdne są przyjazne, zespły zieleni w większych kmpleksach, d ewentualneg urządzenia. Przyjmuje się całkwite wykluczenie zabudwy zagrdwej, budwy nwych biektów kubaturwych, trwałych grdzeń na pdmurówkach, w dległści mniejszej niŝ 30 m d cieków wdnych. Pdstawwym kierunkiem zagspdarwania tych terenów jest: chrna zbirwisk zieleni istniejącej, reknstrukcja budwy bilgicznej, przy dbrze jej składu d istniejących siedlisk, chrna kryt cieków i ich dpływów pprzez utrzymanie ich w stanie naturalnym, w przypadkach uzasadninych względami chrny przeciwpwdziwej dpuszcza się regulacje kryt cieków i ich dpływów, przy stswaniu metd bilgicznych z wykluczeniem prstwania i skracania ich biegów, umŝliwienie dstępu d wdy w ramach pwszechneg krzystania z wód, dpuszczenie istniejąceg uŝytkwania rlniczeg. 15/ ZC Tereny cmentarzy Obejmują tereny istniejących cmentarzy czynnych i nieczynnych. Pdstawwym kierunkiem zagspdarwania tych bszarów jest: funkcja pdstawwa miejsca pchówku, zachwanie i utrwalenie istniejących zasbów przyrdniczych i kulturwych, chrna drzewstanu zgdnie z przepisami drębnymi i elementów zabytkwych. 16/ ZD Tereny grdów działkwych Obejmują tereny grdów działkwych znacznych na rysunku Studium. Pdstawwym kierunkiem zagspdarwania teg bszaru jest uŝytkwanie grdnicze i zieleń urządzna. 17/ R Tereny rlnicze, w tym łąki i pastwiska, tereny upraw grdniczych, sadwniczych, zadrzewienia i zakrzewienia śródplne W celu chrny terenów rlnych przed zabudwą przyjmuje się całkwite wykluczenie zabudwy zagrdwej z tych terenów, dpuszczając realizację wyłącznie biektów gspdarczych niemieszkalnych. Zaleca się prwadzenie wielfunkcyjneg mdelu gspdarwania terenów z równczesnym zachwaniem równwagi eklgicznej i chrny najcenniejszych stanwisk fauny i flry. W terenach R wyklucza się naruszenia lkalnych cieków i urządzeń meliracji wdnych. Na rysunku Studium znaczn: 18/ Tereny zieleń wzdłuŝ bniŝeń terenwych raz cieków i zbirników wdnych, stanwiące ich bilgiczną tulinę, w tym zbirwiska łęgwe, zadrzewienia i zakrzewienia Pdstawwym kierunkiem zagspdarwania tych terenów jest: chrna zbirwisk zieleni istniejącej, reknstrukcja budwy bilgicznej, przy dbrze jej składu d istniejących siedlisk, chrna kryt cieków i ich dpływów pprzez utrzymanie ich w stanie naturalnym, w przypadkach uzasadninych względami chrny przeciwpwdziwej dpuszcza się regulacje kryt cieków i ich dpływów, przy stswaniu metd bilgicznych z wykluczeniem prstwania i skracania ich biegów, 16

17 zachwanie istniejąceg uŝytkwania terenu w dlinach cieków, umŝliwienie dstępu d wdy w ramach pwszechneg krzystania z wód, umŝliwienie administratrwi cieków i słuŝbm przeciwpwdziwym, sztabm kryzyswym prwadzenia rbót remntwych i knserwacyjnych w krytach cieków i terenie przyległym zgdnie z ptrzebami, pprzez udstępnianie terenu sąsiadująceg z ciekami przez właścicieli nieruchmści, dpuszczenie istniejąceg uŝytkwania rlniczeg. 19/ Tereny zieleni w bszarach międzywala, w tym tereny uŝytkwane rlnicz, zadrzewienia i zakrzewienia, bwałwania przeciwpwdziwe Zagspdarwanie terenów pdprządkwane przepism drębnym, w tym ustawy Praw wdne. 20/ Tereny wód pwierzchniwych: rzeki, ptki, zbirniki wdne, starrzecza Warunki zagspdarwania terenu wód twartych i w ich bezpśrednim sąsiedztwie: utrzymanie istniejących cieków i zbirników wdnych wraz z budwą bilgiczną, dpuszcza się budwę wyłącznie urządzeń hydrtechnicznych, biektów słuŝących gspdarce wdnej, z wykluczeniem budwy biektów kubaturwych przeznacznych na stały pbyt ludzi, zakazuje się regulacji brzegów i przebiegu kryt rzecznych celem zachwania ich naturalneg charakteru, za wyjątkiem bszarów, w których ze względu bezpieczeństwa regulacja brzegów jest niezbędna, w celu zapewnienia dstępnści d wód pwierzchniwych wprwadza się zakaz budwy trwałych grdzeń na pdmurówkach w dległści mniejszej niŝ 10 m d linii brzegwej cieków wdnych (w tym stawów i zbirników wdnych), w celu zapewnienia mŝliwści funkcjnwania dlin cieków jak lkalnych krytarzy eklgicznych dla nw wyznacznych terenów budwlanych naleŝy zachwać dległść zabudwy minimum 30 m d linii brzegu, wprwadzenie nakazu umŝliwienia przez właścicieli nieruchmści dstępu d kryt cieków wdnych, bądź rwów meliracyjnych administratrm cieków raz sztabm kryzyswym w celu prwadzenia rbót remntwych, knserwacyjnych raz umŝliwiających prwadzenie akcji przeciwpwdziwych. 21/ Obszary i tereny górnicze raz tereny, w których plityka prwadzna przez Gminę dpuszcza pszerzenie istniejących bszarów górniczych, mŝliwe d przeznaczenia pd rzwój przemysłu wydbywczeg przy spełnieniu przepisów drębnych. 22/ Tereny rzpznanych złóŝ, dla których przeznaczenie terenu zstanie sknkretyzwane w planie zagspdarwania przestrzenneg, zgdnie z ptrzeba chrny złóŝ i przepisami drębnymi. 23/ Tereny spadkach pwyŝej 15% zagrŝne ewentualnym suwaniem zbczy. 4. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 4.1. Ochrna zasbów śrdwiska przyrdniczeg i krajbrazu kulturweg Studium kreśla zasady chrny śrdwiska i jeg zasbów, chrny przyrdy i krajbrazu kulturweg. 17

18 Obiekty prawnie chrnine W zakresie kształtwania i chrny zasbów śrdwiska przyrdniczeg, plityka plegająca na bezwzględnej chrnie pmników przyrdy Ŝywinej znajdujących się na terenie Gminy, są t: trzy drzewa pmniki: dwa dęby szypułkwe i jeden buk. (Opis pmników przyrdy, zdjęcia źródł: strna internetwa Urzędu Gminy Igłmia-Wawrzeńczyce) raz uznane za pmnik przyrdy zadrzewienie śródplne w frmie drzewstanu - pzstałść naturalnej dębiny Puszczy Niepłmickiej (bjęte chrną stsunkw niedawn zał. Nr 1 d Rzp. Nr 7 Wjewdy Małplskieg, Dz. Urz. Wj. Małplskieg Nr 85, pz.1086, Kraków, dnia 23 kwietnia 2004 r.). 1/ Pmnik przyrdy dąb szypułkwy: bwdzie 519 cm, wyskść 16 m, zasięg krny 20x22 m, rśnie na przy kściele parafialnym w Wawrzeńczycach 2/ Pmnik przyrdy dąb szypułkwy: bwdzie 530 cm, w lesie gminnym w Stręgbrzycach 3/ Pmnik przyrdy buk psplity: bwdzie 432 cm, w lesie gminnym w Stręgbrzycach 4/ Zadrzewienie śródplne w frmie drzewstanu - pzstałść naturalnej dębiny Puszczy Niepłmickiej - pw. 2,74 ha.- Pbiednik Mały, dz. nr 309, Agencja Nieruchmści Rlnych w Warszawie. Drzewa pddane zstały dpwiednim zabiegm pielęgnacyjnym i pieka nad nimi będzie systematycznie prwadzna. 18

19 W dniesieniu d pmników przyrdy w ustaleniach planu naleŝy uwzględnić zapisy Rzprządzenia Nr 7 Wjewdy Małplskieg z dnia 13 kwietnia 2004 r. (dkument ustanawiający), które stanwi zakaz prwadzenia jakichklwiek czynnści mgących spwdwać uszkdzenie lub zniszczenie biektu, a w szczególnści: wysypywania, zakpywania i wylewania dpadów lub innych nieczystści na chrnine biekty raz w ich bezpśrednim tczeniu, palenia gnisk w ich tczeniu, budwy lub nadbudwy biektów budwlanych, linii kmunikacyjnych, urządzeń lub instalacji mgących spwdwać zmianę charakteru pmnika, niszczenia i uszkadzania szaty rślinnej występującej na biektach chrninych i w ich bezpśrednim tczeniu, wycinania, niszczenia i uszkadzania drzew, niszczenia gleby i zmiany spsbu jej uŝytkwania wkół drzew w prmieniu 15 m d pnia, na składwiska, budwle i ciągi technlgiczne Obszary wyskiej wartści przyrdniczej i śrdwiskwej kmpleksy leśne wraz ze strefą przejściwą ektnalną, wykształcne w brębie starrzeczy, na drdze sukcesji naturalnej, zbirwiska wdne i przywdne, zachwane fragmenty zadrzewień łęgwych wzdłuŝ kryt cieków, łąki w dnach dlin cieków pwierzchniwych tereny rlnicze z zakazem zabudwy. Miejscwe plany zagspdarwania przestrzenneg winny zawierać regulacje w zakresie chrny śrdwiska przyrdniczeg, przyjęte zgdnie z ustaleniami niniejszeg studium Obszary planwane d bjęcia chrną prawną W studium uwzględnin dlinę rzeki Wisły krytarz eklgiczny znaczeniu międzynardwym, wytypwany d chrny w ramach kncepcji krajwej sieci eklgicznej ECONET-PL. PniewaŜ granice zasięgu krytarza eklgiczneg Wisły zstały w pwłanej Kncepcji.. wyznaczne schematycznie, wyznaczn granice krytarza wychdzące pza wały wiślane, ujmując bszar praktycznie całej terasy hlceńskiej na terenie Gminy. Wskazania wynikające z pracwania ekfizjgraficzneg dla wyznaczneg krytarza Wisły, pza wałami wiślanymi, dpuszczają utrzymanie i twrzenie w nim nwej zabudwy raz elementów zagspdarwania związanych z późniejszą rekultywacją eksplatwaneg becnie złŝa w Złtnikach. W ustalnym krytarzu pwinn się dbać chrnę i wzbgacenie róŝnrdnści bilgicznej raz twrzenie struktury przestrzennej wyskich walrach śrdwiskwych i krajbrazwych, stwarzając warunki d rekreacyjn wypczynkweg zagspdarwania tej części Gminy i stwrzenia nwych źródeł utrzymania mieszkańców (jak uzupełnienia dchdów gspdarstw rdzinnych). Granice krytarza eklgiczneg Wisły pkrywają się z granicami strefy ptencjalnie zalewwej wód pwdziwych 0,1% (strefa zalewwa dla przypadku awarii zabezpieczeń). Wskazuje się uwzględnienie rekmendacji z pracwania ekfizjgraficzneg dnśnie bjęcia specjalną chrną prawną starrzeczy Wisły wraz z twarzyszącą im charakterystyczną rślinnścią, szczególnie najcenniejszych: dwa starrzecza w Wawrzeńczycach Pa), Pb), P60 Rptek, P71 Ścieszczany Starrzecze, P35 Kźlica Igłmska I Starrzecze, P35 Kźlica Igłmska II Starrzecze. Opracwanie ekfizjgraficzne rekmenduje nadanie statusu tym bszarm uŝytków eklgicznych. 19

20 4.2. Ochrna bszarów leśnych 7 Pdstawwym śrdkiem chrny bszarów leśnych jest graniczenie ich przeznaczania na cele nieleśne. Wskazane jest równieŝ wprwadzanie dystansów przestrzennych, tj. stref ektnalnych między lasem a terenami przeznacznymi pd zainwestwanie. Gspdarka leśna winna być prwadzna z uwzględnieniem przepisów drębnych, w tym : zwiększenie udziału lasów liściastych i mieszanych pprzez przebudwę sztucznych drzewstanów szpilkwych niezgdnych z siedliskiem, utrzymywanie w brębie kmpleksów leśnych plan, mkradeł, łąk i innych płatów rślinnści zielnej raz zakrzewień, utrzymywanie drzewstanów róŝngatunkwym składzie (duŝa ilść gatunków dmieszkwych) raz duŝym zróŝnicwaniu wiekwym, pzstawianie w lasach starych drzew przestjwych raz kł 10% psuszu jałweg (stjąceg i leŝaniny) jak bitpu dla rślin zardnikwych i grzybów, graniczanie dwdnień w pdmkłych dnach dlin zajętych przez lasy łęgwe Ochrna bszarów rlniczej przestrzeni prdukcyjnej Dla chrny rlniczej przestrzeni prdukcyjnej ustala się: wyłączenie z zainwestwania kmpleksów gleb najwyŝszej wartści bnitacyjnej, zachwanie równwagi w prdukcji rlnej i hdwlanej bez zakłócania równwagi eklgicznej, pprzez: wyznaczenie bszarów rlniczej przestrzeni prdukcyjnej, na których bwiązywać będzie całkwity zakaz lkalizacji zabudwy mieszkalnej, dpuszczenie dlesień, w szczególnści na bszarach silneg zagrŝenia erzją gleb, delimitację bszarów, na których wprwadzić naleŝy regulacje dtyczące niezbędneg udziału uŝytków zielnych, dpuszczenie i ustalenie warunków rlniczeg wykrzystania terenów na bszarach chrninych (tereny zieleni twarzyszącej ciekm wdnym, bszarów międzywala), wprwadzenie zakazu eliminacji zadrzewień i zakrzewień śródplnych, zachwanie i chrna przed suszaniem małych i kreswych czek wdnych, kreślenie zasad pdziałów nieruchmści (zakaz lub dpuszczenie scalania rzdrbninych gruntów) Ochrna wód pwierzchniwych i pdziemnych W plityce przestrzennej Gminy uwzględnia się działania dtyczące realizacji celów związanych z chrną wód, w szczególnści występujących na terenie Gminy dwóch pzimów wód uŝytkwych. Pierwszy z nich w utwrach czwartrzędwych występuje w aluwiach dliny Wisły i dlin bcznych, jest średni zasbny w wdy. Zasilany jest przez wdy padwe raz pzstaje w ścisłym kntakcie hydraulicznym z wdami Wisły. Drugi znajduje się w utwrach trzecirzędwych, na pzimie kł 10 m p.p.t. na PłaskwyŜu Prszwickim jest ubŝszy w wdy niŝ zbirnik dliny Wisły. Realizacji chrny wód słuŝą przede wszystkim: kmplekswa realizacja na terenie Gminy systemu kanalizacji sanitarnej; regulacje planistyczne na bszarach szczególnie zagrŝnych infiltracją zanieczyszczeń: wymóg dprwadzania ścieków d systemu kanalizacji sanitarnej lub w razie jeg braku, grmadzenie w szczelnych zbirnikach bezdpływwych, zakaz lkalizwania przedsięwzięć mgących ddziaływać na śrdwisk gruntw-wdne, graniczenia wprwadzania nwej zabudwy na bszarach isttnych dla zasilania wód pwierzchniwych; regulacje planistyczne w ramach stref chrny ujęć: graniczenia w uŝytkwaniu i zagspdarwaniu terenów płŝnych w strefach chrny ujęć wód pdziemnych w ramach terenów chrny bezpśredniej; pzstałe działania: likwidacja dzikich wysypisk dpadów, 7 Tereny lasów (uŝytki leśne) znaczn na rysunku studium symblem ZL. 20

Załącznik nr 1 Główne założenia Studium i kierunku zmian dla głównych elementów kształtowania struktury przestrzennej i krajobrazu m.st.

Załącznik nr 1 Główne założenia Studium i kierunku zmian dla głównych elementów kształtowania struktury przestrzennej i krajobrazu m.st. Załącznik nr 1 Główne załżenia Studium i kierunku zmian dla głównych elementów kształtwania struktury przestrzennej i krajbrazu m.st. Warszawy A Skarpa Warszawska wraz z Wisłą i terenami zieleni nadwiślańskiej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022 - Knsultacje spłeczne Szanwni Państw W związku prwadzeniem prac nad pracwaniem Strategii Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022, zwracamy się d Państwa

Bardziej szczegółowo

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń

Akademia Sieci Szerokopasmowych program szkoleń Akademia Sieci Szerkpasmwych prgram szkleń Szklenia bejmują 4 blki tematyczne, z których każdy mawiany jest w trakcie jedneg dnia: Blk tematyczny 1: Zajęcie pasa drgweg i budwa kanałów technlgicznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.czerwiensk.pl Czerwieńsk: Opracwanie gminnej ewidencji zabytków wspólnej dla całeg bszaru funkcjnalneg

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Węgorzyno. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Węgorzyno TEKST JEDNOLTY

Miasto i Gmina Węgorzyno. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Węgorzyno TEKST JEDNOLTY Miast i Gmina Węgrzyn Studium Uwarunkwań i Kierunków Zagspdarwania Przestrzenneg Miasta i Gminy Węgrzyn TEKST JEDNOLTY Załącznik Nr 1 d uchwały Nr XVII/163/2012 Rady Miejskiej w Węgrzynie z dnia 28 czerwca

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Do ARiMR po wsparcie na posadzenie lasu

Do ARiMR po wsparcie na posadzenie lasu D ARiMR p wsparcie na psadzenie lasu Jak c rku w czerwcu Agencja Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa rzpcznie przyjmwanie wnisków przyznanie pmcy w ramach działania "Zalesianie gruntów rlnych i zalesianie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gv.pl/web/sbibr Włdawa: Usługi z zakresu gspdarki leśnej, etap II prac bjętych dpłatą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Łańcut: Budwa dcinka kanalizacji deszczwej wraz z przepmpwnią wód deszczwych i zasilaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ksse.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ksse.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ksse.cm.pl Katwice: Opracwanie dkumentacji prjektwej budwlanej i wyknawczej, uzyskanie właściwych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELIN

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELIN PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELIN ZLECENIODAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie ul. Ząbkwicka 11, 57-100 Strzelin tel. (071) 39 21 971, fax. (071) 39 21 303 e-mail: umig@strzelin.pl, www.strzelin.pl

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 32 UCHWAŁA NR XXXVII/268/13 RADY MIASTA BIŁGORAJ. z dnia 13 listopada 2013 r.

Lublin, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 32 UCHWAŁA NR XXXVII/268/13 RADY MIASTA BIŁGORAJ. z dnia 13 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 3 stycznia 2014 r. Pz. 32 UCHWAŁA NR XXXVII/268/13 RADY MIASTA BIŁGORAJ z dnia 13 listpada 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminneg Prgramu Opieki nad

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzwik.pawlowice.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzwik.pawlowice.pl Krzyżwice: Budwa stacji uzdatniania wdy w Gminie Pawłwice wraz z siecią wdciągwą i instalacjami ftwltaicznymi - budwa stacji uzdatniania wdy w Warszwicach Numer głszenia: 116284-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska Prgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pmrze Przednie / Brandenburgia / Plska Osie prirytetwe Prgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pmrze Przednie / Brandenburgia / Plska Ośś pprri irryytteettwaa

Bardziej szczegółowo

LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00

LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00 LGD DUNAJEC-BIAŁA łączny budżet: 7 117 320,00 Z czeg na peracje: 4.4 Małe prjekty 1 200 000 Beneficjenci 1. sby fizyczne 2. sby fizyczne prwadzące działalnść gspdarczą na bszarze bjętym LSR 3. sby prawne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Gdynia: Świadczenie pmcy prawnej na rzecz Oddziału Reginalneg AMW w Gdyni Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ

REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA SPORTU INFORMACJE DO SPORZADZENIA PLANU BIOZ Biur Inżynieryjn Prjektwe BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Pabianicka 26 lk. 5, 04-219 Warszawa tel. (22) 378-12-89, 504-614-171 e-mail: biur@biprjekt.net, www.biprjekt.net REMONT PIĘCIO-FUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gminakrasne.pl/bip Krasne: Budwa przedszkla w miejscwści Krasne Numer głszenia: 255170-2015; data

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIEWIERZ

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIEWIERZ BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIEWIERZ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIEWIERZ przyjęte Uchwałą nr XX/158/2000 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 25 kwietnia 2000r. UJEDNOLICONY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl Warszawa: Wywóz nieczystści stałych, dpadów pbadawczych, gruzu z terenu Oddziału Mazwieckieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrh.pl Wałbrzych: Budwa piętra nad częścią Hali nr 2 Wałbrzyskieg Rynku Hurtweg S.A. przy ul. Wysckieg

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Opieki nad Zabytkami. na lata 2014-2017. Gmina Trzeszczany

Gminny Program Opieki nad Zabytkami. na lata 2014-2017. Gmina Trzeszczany Załącznik d Uchwały Nr XXXIII/210/2014 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2014r. Gminny Prgram Opieki nad Zabytkami na lata 2014-2017 Gmina SPIS TREŚCI 1. Wstęp. 2. Pdstawa prawna. 3. Uwarunkwania prawne chrny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Gniewin: Zakup samchdu sbweg typu mikrbus, przystswaneg d przewzu sób niepełnsprawnych Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.knin.pl Knin: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg Numer głszenia: 458452-2012;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska/zamwienia_publiczne/110/status/rdzaj/wzp/ Kętrzyn: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Ubezpieczenie majątku raz interesu majątkweg Gminy Rydzyna w latach 2015-2018

Bardziej szczegółowo

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer ogłoszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Blesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN Numer głszenia: 65173-2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: organizacja pożytku publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: organizacja pożytku publicznego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kraków: Budwa budynku Dmu Pmcy dla Niepełnsprawnych w Spytkwicach Numer głszenia: 162990-2013; data zamieszczenia: 24.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: niebwiązkwe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wrc.wiw.gv.pl Blesławiec: Przebudwa i termmdernizacja budynku Pwiatweg Inspektratu Weterynarii w Blesławcu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BRZESZCZE NA LATA 2010-2013 WRAZ Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017 AKTUALIZACJA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BRZESZCZE NA LATA 2010-2013 WRAZ Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017 AKTUALIZACJA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BRZESZCZE NA LATA 2010-2013 WRAZ Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017 AKTUALIZACJA ZLECENIODAWCA: URZĄD GMINY BRZESZCZE ul. Kścielna 4, 32-620 Brzeszcze tel. (032) 77 28

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 586/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21.08.2009 roku

Uchwała Nr 586/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21.08.2009 roku Uchwała Nr 586/2009 Rady Miejskiej w Radmiu z dnia 21.08.2009 rku Druk nr 569 w sprawie: zmiany Uchwały Nr 415/2008 Rady Miejskiej w Radmiu z dnia 24.11.2008 r. zmieninej Uchwałą Nr 550/2009 RM z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Ubezpieczenie majątku raz interesu majątkweg Gminy Rydzyna Numer głszenia: 73908-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Przetarg niegraniczny na świadczenie usług htelarskich w zakresie sptkań i knferencji, plegających na rezerwacji i udstępnieniu sal szkleniwych wraz z usługą gastrnmiczną i nclegwą dla Plitechniki

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługi w zakresie utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci

Szczecin: usługi w zakresie utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i sieci Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy: ZP/220/92/15

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.uw.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.uw.gov.pl Budwa agregatu prądtwórczeg, wiaty dla agregatu prądtwórczeg raz linii kablwej 0,4 kv celem zasilania rezerwweg budynku Zachdnipmrskieg Urzędu Wjewódzkieg w Szczecinie przy ul. Wały Chrbreg 4 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

U Z U P E Ł N I E N I E

U Z U P E Ł N I E N I E U Z U P E Ł N I E N I E RAPORTU OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU O BELOWANIE FRAKCJI PAPIEROWYCH I SORTOWANIE SUROWCÓW WTÓRNYCH POCHODZĄCYCH ZE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk,

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk, Gdańsk: Świadczenie usług chrny sób i mienia, mnitrwanie budynku Archiwum Państwweg w Gdańsku raz knserwacja urządzeń systemu alarmu włamania i napadu raz telewizji dzrwej Numer głszenia: 178807-2011;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Świadczenie usług: bsługi technicznej w zakresie bieżącej knserwacji, napraw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wroclaw-krzyki.sr.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrclaw-krzyki.sr.gv.pl Wrcław: USŁUGA OCHRONY OBIEKTU, OSÓB I MIENIA REALIZOWANA DLA POTRZEB BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Jawr: Remnt cząstkwy dróg gminnych Numer głszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jkjanw.pl Janów Lubelski: Adaptacja pddasza użytkweg z przeznaczeniem na Centrum Twrzenia Marki Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pzdkielce.pl Kielce: Ubezpieczenia mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz pjazdów Pwiatweg Zarządu Dróg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej Pwiatwy Zarząd Dróg Publicznych w Białbrzegach 26-800 Białbrzegi, ul. Kścielna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialbrzegi.pl e-mail : pzdpbialbrzegi@pst.pl Nr ZP/7/PZDP/13 Ogłasza

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dlnśląskie Centrum Infrmacji Zawdwej

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.babinski.home.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.babinski.hme.pl Łódź: USŁUGA UBEZPIECZENIA SPECJALISTYCZNEGO PSYCHIATRYCZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnwka.pl Hajnówka: Mdernizacja Hajnwskieg Dmu Kultury II Etap w ramach prjektu Kulturalni +

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzow-wlkp.so.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzow-wlkp.so.gov.pl Grzów Wielkplski: USŁUGA OCHRONY OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA SĄDU OKRĘGOWEGO W GORZOWIE WLKP., SĄDU REJONOWEGO W MIĘDZYRZECZU, SĄDU REJONOWEGO W STRZELCACH KRAJ. ORAZ SĄDU REJONOWEGO W SULĘCINIE Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Bieżące utrzymanie i knserwacja terenów zieleni miejskiej Numer głszenia: 77256-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR VIII/74/07 RADY MIEJSKIEJ w ZAWIERCIU Z DNIA 25 KWIETNIA 2007r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR VIII/74/07 RADY MIEJSKIEJ w ZAWIERCIU Z DNIA 25 KWIETNIA 2007r. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR VIII/74/07 RADY MIEJSKIEJ w ZAWIERCIU Z DNIA 25 KWIETNIA 2007r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAWIERCIA UWARUNKOWANIA ROZWOJU MIASTA

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSULTINGOWO - DORADCZE dr inŝ. JACEK SEWERYŃSKI

BIURO KONSULTINGOWO - DORADCZE dr inŝ. JACEK SEWERYŃSKI BIURO KONSULTINGOWO - DORADCZE 41 500 CHORZÓW, UL. KOŚCIUSZKI 63 TEL. (032) 346 04 03, FAX. (032) 346 04 02 REGON: 278199500 NIP: 631-156-00-98 www.eurekspert.rg, biur@eurekspert.rg Raprt ddziaływaniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Knin: Budwa placu zabaw w ramach rządweg prgramu Radsna Szkła przy Szkle Pdstawwej nr 3 w Kninie. Numer głszenia: 93275-2013; data zamieszczenia: 29.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 125607-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. Ople: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY EKSPLOATACJI BUDYNKÓW I LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Numer głszenia: 110198-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2015 2019

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2015 2019 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2015 2019 Zgdnie z ustawą zbirwym zapatrzeniu w wdę i zbirwym dprwadzaniu ścieków (tekst jednlity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.konin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pgkim.knin.pl Knin: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg. Numer głszenia: 305760-2015;

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej na Podkarpaciu. Piotr Pawelec Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

Uwarunkowania rozwoju energetyki wiatrowej na Podkarpaciu. Piotr Pawelec Podkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. Uwarunkwania rzwju energetyki wiatrwej na Pdkarpaciu Pitr Pawelec Pdkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z.. Pdstawy pracwania Baza danych dnawialnych źródeł energii Wjewództwa Pdkarpackieg Prace w zakresie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Świadczenie usług w zakresie tłumaczeń językwych, ZP_8_2011 Numer głszenia: 41678-2011; data zamieszczenia: 11.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zgkim.pl Małkinia: Kmplekswa dstawa gazu ziemneg (sprzedaż raz dystrybucja) d budynku Gminneg Ośrdka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jok.jawor.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jk.jawr.pl Jawr: Organizacja plenerwej imprezy maswej Dni Jawra 2014 Numer głszenia: 101802-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.impib.pl Truń: mdernizacja utwardzenia przy budynku Instytutu Inżynierii Materiałów Plimerwych i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, ul. Warszawa: Usługa sprzątania i utrzymania czystści pmieszczeń raz terenu przyległeg biektu Hali Sprtwej Ośrdka Sprtu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochta przy ul. Nwwiejskiej 37B w kresie 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr XIII/114/08 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 25 kwietnia 2008r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CEDRY WIELKIE

Załącznik do Uchwały nr XIII/114/08 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 25 kwietnia 2008r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CEDRY WIELKIE _ Załącznik d Uchwały nr XIII/114/08 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 25 kwietnia 2008r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CEDRY WIELKIE NA LATA 2008-2015 1 _ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Przedmit i cele pracwania.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane MT.2370.1.2014 Tarnów: Budwa garaży murwanych dla pjazdów specjalnych straży pżarnej zlkalizwanych na działce 16/2 br 99 przy ul. Błnie 2A w Tarnwie Numer głszenia: 108643-2014; data zamieszczenia: 21.05.2014

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN Warszawa: Usługi infrmatyczne w zakresie pracwania prgramwania uŝytkweg wspmagająceg prcesy prjektwania elementów i rzwiązań knstrukcyjnych raz prgramów bliczeniwych. Oprgramwanie d bliczeń wg Eurkdów:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj. Pawłwiczki: Unieszkdliwienie wyrbów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłwiczki - IV nabór Numer głszenia: 204898-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zari.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zari.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zari.cm.pl Zabrze: Realizacja wg. frmuły zaprjektuj i wybuduj zadania inwestycyjneg pn.: Mdernizacja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jawor, ul. Rynek 1, 59-400 Jawor, woj. dolnośląskie, tel. 076 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.jawr.dlnyslask.pl/ raz www.jawr.bip.net.pl Jawr: Wymiana dcinków kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami

Bardziej szczegółowo

sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 04, 20 01 40, 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06); c) szkło bezbarwne

sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 04, 20 01 40, 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06); c) szkło bezbarwne Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ugstezyca.bip.lubelskie.pl Stężyca: Świadczenie usług dbiru, transprtu i zagspdarwania dpadów kmunalnych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Grzów Wielkplski: Wyknywanie drbnych napraw bieżących raz świadczenie stałych usług knserwacyjnych elektrycznych w zasbach gminnych ZGM w Grzwie Wlkp. w rejnie ADM nr 4 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Pęczniew: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Pęczniew i jednstek rganizacyjnych Numer głszenia: 309894-2015; data zamieszczenia: 17.11.2015 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

rozszerzenia dowozu osób niepełnosprawnych z innych gmin powiatu bytomskiego, -ilość przejechanych

rozszerzenia dowozu osób niepełnosprawnych z innych gmin powiatu bytomskiego, -ilość przejechanych Bytów: Dwóz sób niepełnsprawnych na terapię zajęciwą d Warsztatu Terapii Zajęciwej w Bytwie. Numer głszenia: 484924-2013; data zamieszczenia: 26.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, woj. Ople: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 WRAZ Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO- ROWEROWEGO W MIEJSCOWOŚCI KUP W KM 17+575 DO KM 19+340 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.gniezno.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zz.gniezn.pl Gniezn: PRZEGLĄD ROCZNY WENTYLACJI MECHANICZNYCH I POMIARY URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Wyknanie pięciletniej kntrli stanu techniczneg 47 budynków administrwanych

Bardziej szczegółowo