UCHWAŁA NR V / 37 /03 RADY GMINY W PAWŁOWIE z dnia 29 kwietnia 2003 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR V / 37 /03 RADY GMINY W PAWŁOWIE z dnia 29 kwietnia 2003 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR V / 37 /03 RADY GMINY W PAWŁOWIE z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Pawłów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z póniejszymi zmianami) Rada Gminy w Pawłowie uchwala, co nastpuje: 1 Uchwala si statut Gminy Pawłów w brzmieniu stanowicym załcznik do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzdowym Województwa witokrzyskiego i 3 wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 4 Z dniem wejcia w ycie Statutu uchyla si w całoci Statut Gminy Pawłów przyjty uchwał Rady Gminy w Pawłowie nr XVII / 114 / 96 z dnia 29 stycznia 1996 roku, zmieniany uchwałami nr XXII /144/96 z dnia 31 sierpnia 1996 roku, nr XXXIII/216/98 z dnia 29 stycznia 1998 roku, nr IX/91/99 z dnia 18 maja 1999 roku, nr XVIII/154/00 z dnia 20 kwietnia 2000 roku, nr XXIX / 206/01 z dnia 29 sierpnia 2001 roku i nr XXXI/221/01 z dnia 26 listopada 2001 roku.

2 2 Załcznik do uchwały rady Gminy w Pawłowie z dnia 29 kwietnia 2003 roku nr V/37/03 STATUT GMINY PAWŁÓW

3 3 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gmina Pawłów stanowi wspólnot samorzdow mieszkaców zamieszkałych na jej terytorium. 2 Terytorium gminy obejmuje obszar o powierzchni 137 km 2. Granice gminy przedstawia mapa stanowica załcznik Nr 1 do statutu. 3 Siedzib organów gminy jest miejscowo Pawłów Gmina posiada herb, którego wizerunek stanowi załcznik Nr 2 do statutu Gmina działa na podstawie obowizujcych ustaw oraz niniejszego statutu. 2. Ilekro w statucie mówi si o: a) ustawie ustrojowej rozumie si przez to ustaw z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591, ze zm. Dz. U. z 2002 r nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002r. nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002r. Nr 113 poz. 984), b) właciwych przepisach rozumie si przez to ustawy i przepisy wykonawcze do ustaw regulujce okrelon dziedzin. 6 Zakres działania i zadania gminy okrelaj: a) ustawa ustrojowa oraz inne właciwe przepisy, b) porozumienia z organami administracji rzdowej lub innymi jednostkami samorzdu terytorialnego.

4 4 7 Gmina realizuje zadania poprzez: a) własne organy, b) samorzdowe jednostki organizacyjne, c) zawieranie umów z innymi podmiotami, d) zawieranie porozumie z administracj rzdow oraz powiatem i województwem, e) współdziałanie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego 8 1. Organami gminy s: - rada gminy jako organ stanowicy i kontrolny zwana w statucie rad, - wójt gminy jako organ wykonawczy, zwany wójtem W celu realizacji okrelonych zada gmina tworzy samorzdowe jednostki organizacyjne, które mog stanowi: a) jednostki organizacyjne bez osobowoci prawnej, b) gminne osoby prawne. 2. Wykaz jednostek organizacyjnych stanowi załcznik Nr 3 do statutu Jednostki organizacyjne bez osobowoci prawnej s tworzone, likwidowane i reorganizowane na podstawie właciwych przepisów. 2. Rada uchwala lub zatwierdza regulaminy (statuty) tych jednostek oraz wyposaa je w niezbdne składniki majtkowe. 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych bez osobowoci prawnej działaj jednoosobowo w granicach swych kompetencji przewidzianych właciwymi przepisami oraz pełnomocnictwa udzielonego przez wójta.

5 Gminne osoby prawne tworzone s na podstawie właciwych przepisów przyznajcych im wprost taki status. 2. Gminne osoby prawne samodzielnie decyduj o sposobie wykonywania nalecych do nich zada oraz praw majtkowych, z zastrzeeniem zasad wynikajcych z właciwych przepisów. 12 W celu realizacji okrelonych zada gmina moe zawiera umowy z innymi podmiotami. Tre umowy okrela szczegółowo prawa i obowizki stron. 13 Gmina moe realizowa przejte w drodze porozumienia zadania z zakresu administracji rzdowej oraz zadania z zakresu właciwoci powiatu i województwa. Tre porozumienia okrela szczegółowo prawa i obowizki stron Gmina moe współdziała z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego w formie zwizków, porozumie midzy gminnych, stowarzysze. 2. Zasady nawizywania współdziałania okrela ustawa ustrojowa. Rozdział II Jednostki pomocnicze gminy Gmina tworzy jednostki pomocnicze sołectwa. 2. O utworzeniu, połczeniu, podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej rozstrzyga rada z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych mieszkaców.

6 6 3. Uchwała rady o utworzeniu, połczeniu, podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej podejmowana z inicjatywy rady musi by poprzedzona konsultacjami z mieszkacami. W przypadku, gdy uchwała podejmowana jest na wniosek zainteresowanych mieszkaców uchwała moe by poprzedzona konsultacjami z innymi mieszkacami. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji okrela rada w odrbnej uchwale. 4. Uchwała rady powinna uwzgldnia naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne, wizi społeczne oraz wskazywa nazw, obszar, granice, siedzib organów. 5. Organizacj i zakres działania jednostki pomocniczej okrela rada uchwał w sprawie statutu tej jednostki. 6. Wykaz jednostek pomocniczych stanowi załcznik Nr 4 do statutu. Rozdział III Zasady dostpu obywateli do informacji publicznej Działalno organów gminy jest jawna, co oznacza prawo mieszkaców do dostpu do informacji publicznej, w tym: - uzyskiwania informacji o pracy organów gminy, - wstpu na sesje rady, - wstpu na posiedzenia komisji rady, - wgldu do dokumentów dotyczcych wykonywania zada publicznych. 2. Uprawnionym do dostpu do informacji publicznej jest kady zainteresowany bez potrzeby wykazywania interesu faktycznego lub prawnego. 3. Dysponentem informacji publicznych jest wójt oraz sekretarz gminy. 4. Udostpnieniu podlegaj dokumenty o charakterze urzdowym sporzdzone przez: - organy gminy, - organy nadzoru i kontroli nad gmin, a zwizane z wykonywaniem zada publicznych.

7 7 Udostpnieniu podlegaj w szczególnoci: - uchwały rady gminy, - zarzdzenia wójta, - wnioski, opinie, uchwały komisji rady gminy, - interpelacje i wnioski radnych, - protokoły z posiedze rady i komisji, - akty nadzoru. 5. Dokumenty publiczne s jawne z wyłczeniem tych, co do których wyłczenie jawnoci wynika z ustawy. 6. Udostpnienie dokumentów publicznych obejmuje prawo do: a) bezpłatnego uzyskania informacji o dokumentach, b) wgldu do dokumentów, c) kopiowania dokumentów lub sporzdzania uwierzytelnionych kopii z dokumentów. 7. Informacji o dokumentach publicznych udziela pracownik wskazany przez wójta. Udzielajc informacji pracownik informuje uprawnionego o formie w jakiej dany dokument jest udostpniany. 8. Dostp do dokumentów publicznych jest realizowany w formie: a) powszechnej publikacji, b) sukcesywnego udostpniania dokumentów do wgldu powszechnego, c) bezporedniego udostpnienia dokumentu uprawnionemu na jego wniosek. 9. Powszechnej publikacji dokonuje si w: - Dzienniku Urzdowym Województwa witokrzyskiego, - biuletynie informacji publicznej, Zasady i tryb ogłaszania dokumentów w Dzienniku Urzdowym Województwa witokrzyskiego okrelaj właciwe przepisy. 10. Sukcesywne udostpnienie do wgldu powszechnego dokumentów publicznych w drodze: - wykładania lub wywieszenia dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostpnych,

8 8 - poprzez zainstalowanie urzdze umoliwiajcych zapoznanie si z dokumentem (urzdzenia elektroniczne) 11. Sukcesywnemu udostpnianiu podlegaj nastpujce dokumenty: - uchwały rady, - zarzdzenia wójta, - protokoły z sesji rady, Wójt moe ustali rodzaj dokumentów, do których wgld odbywa si w obecnoci wyznaczonego pracownika. Uprawniony ma prawo do sporzdzania notatek i odpisów 12. Bezporednie udostpnienie dokumentu publicznego dotyczy tych dokumentów, których udostpnienie nie moe by dokonane w formie powszechnej publikacji lub sukcesywnego udostpnienia. Udostpnienia dokonuje si na pisemny wniosek uprawnionego. Udostpnienie nastpuje niezwłocznie w formie zgodnej z wnioskiem o ile rodki techniczne, którymi dysponuje urzd umoliwiaj przekazanie w taki sposób o jaki wnioskował uprawniony. Jeeli dokument nie moe by udostpniony niezwłocznie naley poda uprawnionemu przyczyn tej zwłoki i okreli termin udostpnienia. Jeeli dokument nie moe by udostpniony w formie zgodnej z wnioskiem uprawnionego wójt decyduje o innej formie udostpnienia podajc uzasadnienie tego stanu rzeczy. 13. Odmowa udostpnienia dokumentu nastpuje w formie decyzji. W przypadku nie udostpnienia dokumentów z tytułu wyłczenia jawnoci niektórych danych naley poda podstaw i zakres takiego wyłczenia oraz wskaza organ lub osob, która takiego wyłczenia dokonała. 14. Wójt zapewnia uprawnionym moliwo kopiowania dokumentu z zachowaniem danych umoliwiajcych ich identyfikacj. 15. Na wniosek uprawnionego wójt lub wyznaczony przez niego pracownik uwierzytelnia kopie przez złoenie podpisu na pieczci. Dokumentów publicznych podlegajcych powszechnej publikacji nie uwierzytelnia si.

9 9 Rozdział IV Organizacja wewntrzna i tryb pracy organów gminy Ustawowy skład rady wynosi 15 osób Do wewntrznych organów rady nale: 1) przewodniczcy rady, 2) wiceprzewodniczcy, 3) komisje stałe, w tym rewizyjna, 4) komisje dorane Rada wybiera ze swojego grona przewodniczcego i jednego wiceprzewodniczcego. 2. Tryb odwołania lub rezygnacji z funkcji przewodniczcego lub wiceprzewodniczcego reguluje ustawa ustrojowa. 3. W przypadku odwołania z funkcji bd wyganicia mandatu przewodniczcego lub wiceprzewodniczcego rady przed upływem kadencji, Rada dokona wyboru na wakujce stanowisko na swej najbliszej sesji Zadaniem przewodniczcego jest organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad. 2. W ramach organizowania pracy rady przewodniczcy: a) koordynuje prac komisji, b) zwołuje sesje c) ustala porzdek obrad sesji, 3. W ramach prowadzenia obrad przewodniczcy: a) otwiera sesj,

10 10 b) przewodniczy obradom, c) zarzdza i przeprowadza głosowania, d) podpisuje uchwały, e) czuwa nad właciwym przebiegiem sesji, f) zamyka sesje 4. Przewodniczcy moe wyznaczy do wykonywania swoich zada wiceprzewodniczcego. O wyznaczeniu wiceprzewodniczcego przewodniczcy informuje radnych ustnie do protokołu na sesji. 21 W razie wakatu na stanowisku przewodniczcego wykonywanie zada zastrzeonych przez ustaw ustrojow lub statut dla przewodniczcego naley do wiceprzewodniczcego rady Rada obraduje na sesjach, na których rozpatruje i rozstrzyga wszystkie sprawy nalece do jej właciwoci. 2. Pierwsz sesj nowo wybranej rady zwołuje si w trybie wskazanym w ustawie ustrojowej. Porzdek obrad pierwszej sesji powinien zawiera punkt dotyczcy wyboru przewodniczcego rady i jego zastpcy. 3. Kolejne sesje rady zwołuje jej przewodniczcy w miar potrzeby nie rzadziej jednak ni raz na kwartał. 4. Na wniosek wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady przewodniczcy obowizany jest zwoła sesje w cigu 7 dni od dnia złoenia wniosku O sesji zawiadamia si radnych na pimie w terminie co najmniej 5 dni przed jej terminem. Do zawiadomienia dołcza si porzdek obrad i projekty uchwał. 2. Informacj o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje si do wiadomoci publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłosze w urzdzie gminy co najmniej na 5 dni przed terminem sesji.

11 11 3. Jeeli sesja powicona jest uchwaleniu budetu gminy lub sprawozdania z wykonania budetu o sesji zawiadamia si radnych co najmniej na 7 dni przed terminem. 4. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa w ustpie 1 i 3 rada moe podj uchwał o odroczeniu sesji i wyznaczy nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji moe by zgłoszony przez radnego tylko na pocztku obrad, przed głosowaniem nad przyjciem porzdku obrad Sesja odbywa si na jednym posiedzeniu. 2. Na wniosek Przewodniczcego obrad bd radnego, Rada moe postanowi o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. 3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada moe postanowi w szczególnoci ze wzgldu na niemoliwo wyczerpania porzdku obrad lub konieczno jego rozszerzenia, potrzeb uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemoliwiajce Radzie właciwe obradowanie lub podjcie uchwał. 4. Terminy dalszych posiedze tej samej sesji ustala przewodniczcy i informuje o nich ustnie radnych Rada rozpoczyna obrady w obecnoci co najmniej połowy ustawowego składu. Liczb radnych obecnych stwierdza si na podstawie listy obecnoci. 2. W przypadku gdy liczba radnych obecnych na sesji podczas jej przebiegu zmniejszy si poniej połowy ustawowego składu przewodniczcy przerywa obrady. 26

12 12 Rada w celu usprawnienia przebiegu obrad moe dokona wyboru sporód radnych jednego sekretarza obrad, którego zadaniem jest pomoc w prowadzeniu sesji, liczenie głosów w głosowaniu jawnym oraz czuwanie nad sporzdzeniem protokołu. 27 Jeeli w porzdku obrad przewiduje si przeprowadzenie głosowania tajnego lub jawnego imiennego rada dokonuje wyboru sporód radnych trzyosobowej komisji skrutacyjnej, której zadaniem jest obliczanie wyników głosowania tajnego i jawnego imiennego. Wyboru członków komisji i sporód nich przewodniczcego komisji dokonuje rada w głosowaniu jawnym Otwarcie sesji nastpuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczcego Rady formuły: Otwieram sesj Rady Gminy w Pawłowie 2. Przedmiot sesji stanowi sprawy objte porzdkiem obrad. 3. Wniosek o zmian w porzdku obrad ustalonego przez przewodniczcego mog zgłasza radni na pocztku sesji, najpóniej przed przyjciem porzdku obrad ustalonego przez przewodniczcego. 4. Wnioski o zmian w porzdku obrad podlegaj głosowaniu niezwłocznie. 29 W porzdku obrad sesji, winny znajdowa si punkty: a) sprawozdanie z działalnoci wójta za okres midzy sesjami, b) rozpatrzenie projektów oraz podjcie uchwał, c) zapytania i interpelacje radnych, d) odpowiedzi na interpelacje złoone na poprzednich sesjach, e) przyjcie protokołu z poprzedniej sesji, Przewodniczcy Rady prowadzi obrady według ustalonego porzdku, otwierajc i zamykajc dyskusje nad kadym z punktów.

13 13 2. Przewodniczcy udziela głosu radnym tylko w sprawach objtych porzdkiem obrad według kolejnoci zgłosze, w uzasadnionych wypadkach moe udzieli głosu poza kolejnoci. 3. Radnemu nie wolno zabiera głosu bez zezwolenia przewodniczcego. 4. Przewodniczcy udziela głosu w sprawach nie objtych porzdkiem obrad jedynie dla zgłoszenia wniosków formalnych, do których zalicza si: - zamknicia listy mówców lub kandydatów, - zakoczenia dyskusji i podjcia uchwały, - zarzdzenia przerwy, - przerwanie, odroczenie, zamknicie sesji, - głosowanie bez dyskusji, - stwierdzenie kworum, 5. O wniosku formalnym rozstrzyga rada po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego głosu Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczcy Rady zamyka dyskusj. W razie potrzeby zarzdza przerw w celu umoliwienia właciwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania si do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeli zaistnieje taka konieczno przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie. 2. Po zamkniciu dyskusji Przewodniczcy Rady rozpoczyna procedur głosowania. 3. Po rozpoczciu procedury głosowania, do momentu zarzdzenia głosowania, Przewodniczcy Rady moe udzieli radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porzdku głosowania. 32 Radni, którzy zamierzaj wzi udział w dyskusji nad okrelonym punktem porzdku obrad, mog zgłosi si do głosu u prowadzcego list mówców sekretarza.

14 14 33 W debacie nad dan spraw radny moe zabiera głos tylko dwa razy bez ograniczania czasu trwania wystpienia. 34 Poza kolejnoci mówców przewodniczcy moe udzieli głosu: a) wójtowi lub osobie przez niego upowanionej, b) innym osobom nie bdcymi radnymi, w tym zaproszonym gociom Przewodniczcy czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad powagi i porzdku na sali oraz podejmuje niezbdne czynnoci dla przywrócenia tego porzdku. 2. Przewodniczcy moe zwróci uwag radnemu, który w swoim wystpieniu odbiega od przedmiotu obrad, przywołaniem radnego do rzeczy. Po dwukrotnym przywołaniu do rzeczy przewodniczcy odbiera radnemu głos. 3. Postanowienia ust. 2 stosuje si odpowiednio do osób nie bdcych radnymi Rada swoje stanowisko wyraa w formie uchwał. 2. Rada, w trybie przewidzianym dla uchwał, moe take podj apele nie zawierajce prawnie wicego wezwania do okrelonego zachowania si. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje: a) wójtowi, b) komisjom, c) kademu z radnych

15 15 1.Projekt uchwały składa si w formie pisemnej przewodniczcemu, który jest zobowizany umieci go w porzdku obrad najbliszej sesji. 2. Do projektu uchwały załcza si uzasadnienie, które winno wyjani cel podjcia uchwały, ewentualnie wskazywa ródła finansowania, jeli projekt uchwały powoduje obcienie budetu gminy. 3. Projekty uchwał winny by zaopiniowane co do ich zgodnoci z prawem przez radc prawnego Uchwały zapadaj zwykł wikszoci głosów, w obecnoci co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym lub jawnym imiennym, chyba e ustawa ustrojowa stanowi inaczej. 2. O przeprowadzeniu głosowania jawnego imiennego decyduje rada na wniosek 3 radnych Głosowanie jawne odbywa si przez podniesienie rki. 2.Głosowanie jawne zarzdza i przeprowadza Przewodniczcy obrad, przelicza oddane głosy za, przeciw i wstrzymujce si, sumuje je i porównujc z list radnych obecnych na sesji, wzgldnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji. 3.Do przeliczenia głosów Przewodniczcy obrad moe wyznaczy radnych. 4.Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczcy obrad. 5.Głosowanie jawne imienne odbywa si przy uyciu, ostemplowanej pieczci rady, karty do głosowania podpisanej imieniem i nazwiskiem radnego W głosowaniu tajnym radni głosuj za pomoc ponumerowanych kart ostemplowanych pieczci Rady, przy czym kadorazowo Rada ustala sposób głosowania.

16 16 2. Komisja Skrutacyjna przed przystpieniem do głosowania objania sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytujc kolejno radnych z listy obecnoci. 3. Kart do głosowania nie moe by wicej ni radnych obecnych na sesji. 4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczcy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podajc wynik głosowania. Protokół komisji skrutacyjnej zawiera: a) skład komisji, b) liczb osób biorcych udział w głosowaniu, c) liczb głosów oddanych, w tym wanych i niewanych, d) liczb głosów wanie oddanych na poszczególne rozstrzygnicia, Protokół podpisuj wszyscy członkowie komisji. 5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowi załcznik do protokołu sesji. 42 W głosowaniu jawnym porzdek głosowania jest nastpujcy: a) głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie uchwały w całoci, w razie zgłoszenia takiego wniosku, b) głosowanie nad wnioskiem o przyjcie uchwały w całoci, w razie zgłoszenia takiego wniosku, c) głosowanie nad poprawkami według kolejnoci ustalonej przez przewodniczcego, d) głosowanie za przyjciem uchwały w całoci ze zmianami wynikajcymi z przyjtych poprawek Na kartach do głosowania jawnego imiennego i tajnego umieszcza si proponowane rozstrzygnicia oraz rubryki z odpowiedziami za przeciw wstrzymuj si.

17 17 2. Radny oddaje głos wpisujc znak x przy wybranym rozstrzygniciu. Wpisanie znaku x przy wicej ni jednym rozstrzygniciu, brak znaku x, dopiski lub skrelenia czyni głos niewanym Uchwały, dla których podjcia wymagana jest zwykła wikszo głosów, zapadaj, gdy liczba głosów za jest wiksza od liczby głosów przeciw. Głosów wstrzymujcych nie liczy si. 2. Gdy przedmiotem głosowania jest wybór jednego sporód kilku rozstrzygni wówczas przez zwykł wikszo naley rozumie tak liczb głosów optujcych za jeden z nich, która jest wiksza od liczby głosów przypadajcych odrbnie na kad jego alternatyw. 3. Uchwały, dla których podjcia wymagana jest bezwzgldna wikszo głosów, zapadaj, jeeli za padła taka liczba głosów, która stanowi co najmniej pierwsz liczb całkowit po połowie wanie oddanych głosów. 4. Uchwały, dla których podjcia wymagana jest bezwzgldna wikszo głosów ustawowego składu zapadaj, jeeli za padło co najmniej osiem Wyniki głosowania s ostateczne, nie mog by przedmiotem dyskusji. Wyniki głosowania tajnego i imiennego s podstaw do sporzdzenia właciwej uchwały. 2. Rada jest zwizana uchwał od chwili jej podjcia. Uchylenie lub zmiana podjtej uchwały moe nastpi tylko w drodze odrbnej uchwały podjtej nie wczeniej ni na nastpnej sesji. Ponowne głosowanie w tej samej sprawie na tej samej sesji jest dopuszczalne w przypadku stwierdzenia oczywistych omyłek Uchwały rady stanowi odrbne dokumenty, bdce załcznikami do protokołu sesji.

18 18 2. Uchwała zawiera: a. dat, b. numer, c. podstaw prawn, d. postanowienia merytoryczne, e. okrelenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały, f. termin wejcia w ycie. 3. Uchwały o znaczeniu proceduralnym dotyczce przebiegu sesji mog by odnotowane w protokole bez sporzdzenia odrbnego dokumentu. 4. Uchwały podjte na sesji podpisuje przewodniczcy Przebieg sesji utrwalany jest na tamie magnetofonowej. Jednoczenie sporzdza si protokół, który stanowi urzdowe stwierdzenie jej przebiegu. 2. Protokół zawiera: - stwierdzenie kworum, - wybór komisji skrutacyjnej, - ilo zgłoszonych interpelacji i zapyta, - imiona i nazwiska osób zabierajcych głos w dyskusji, - wyniki głosowania nad poszczególnymi uchwałami, - stwierdzenie zdarze, które miały wpływ na przebieg sesji, 3. Protokół podpisuje przewodniczcy oraz osoba sporzdzajca Do protokołu dołcza si list obecnoci radnych oraz odrbn list zaproszonych goci, teksty przyjtych przez rad uchwał i przedłoonych sprawozda i wniosków usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty złoone na rce przewodniczcego rady. 2. Odpis protokółu z sesji wraz z kopiami uchwał przewodniczcy rady dorcza Wójtowi najpóniej w cigu 5 dni od dnia zakoczenia sesji.

19 19 3. Wycigi z protokółu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczcy Rady dorcza take tym jednostkom organizacyjnym, które s zobowizane do okrelonych działa, z dokumentów tych wynikajcych. 49 Prawa i obowizki radnych okrela ustawa ustrojowa Swa obecno na sesjach i posiedzeniach komisji radny potwierdza na licie obecnoci. 2. W razie niemonoci wzicia udziału w sesji lub w posiedzeniu komisji radny jest obowizany usprawiedliwi sw nieobecno odpowiednio przed przewodniczcym rady lub przewodniczcym komisji Radni maj prawo zgłasza interpelacje i zapytania. 2. Interpelacj radny składa w sprawach o zasadniczym znaczeniu. Interpelacj składa si na pimie. Powinna zawiera krótkie przedstawienie stanu faktycznego oraz wynikajce pytania. Odpowied na interpelacj jest udzielana ustnie na najbliszej sesji lub w formie pisemnej na danie interpelujcego, nie póniej ni w terminie 14 dni od dnia otrzymania jej przez interpelowanego. Radny moe da, aby odpowied na interpelacj stała si przedmiotem dyskusji na najbliszej sesji. 3. Zapytania radny składa w sprawach biecych o mniejszej randze. Zapytania formułowane s ustnie na sesji lub posiedzeniu komisji. Odpowiedzi na zapytania udziela si niezwłocznie w formie ustnej. Na danie radnego odpowied winna by sporzdzona na pimie w terminie 7 dni. Nad udzielon odpowiedzi nie przeprowadza si dyskusji. 52

20 20 1. Radni mog zgłasza zastrzeenia lub poprawk do sporzdzonego protokołu, nie póniej ni do chwili rozpoczcia nastpnej sesji. 2. O uwzgldnieniu zastrzeenia lub poprawki protokołu rozstrzyga przewodniczcy po wysłuchaniu tamy magnetofonowej i wyjanie protokolanta. 3. Protokół przedstawiany jest radzie do zatwierdzenia na najbliszej sesji Po wyczerpaniu porzdku obrad Przewodniczcy Rady koczy sesj, wypowiadajc formuł Zamykam sesj Rady Gminy w Pawłowie. 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoczenia uwaa si za czas trwania sesji. 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy take sesji, która objła wicej ni jedno posiedzenie Rada powołuje ze swego grona stałe i dorane komisje do wykonywania okrelonych zada. 2. Komisje pełni funkcj pomocnicz i nie mog przej uprawnie rady. 3. Radny powinien uczestniczy w pracach jednej komisji. 55 Ustanawia si nastpujce komisje stałe: 1. Komisj budetu i finansów działajc w zakresie spraw budetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy oraz funduszy celowych. 2. Komisj rewizyjn, działajc w zakresie spraw kontroli działalnoci wójta, samorzdowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych, 3. Komisj Owiaty, Kultury i Sportu, działajc z zakresie spraw owiaty i funkcjonowania szkół, organizowania i prowadzenia działalnoci kulturalnej a take w sprawach funkcjonowania gminnego orodka kultury i bibliotek publicznych,

21 21 4. Komisj Rolnictwa, Ochrony rodowiska i Inicjatyw Gospodarczych działajc w zakresie spraw popierania i rozwoju rolnictwa, spraw ochrony rodowiska oraz rozwoju handlu i usług, 5. Komisj Zdrowia, Opieki Społecznej i Porzdku Publicznego działajc w zakresie spraw dotyczcych ochrony zdrowia, opieki społecznej, funkcjonowania Gminnego Orodka Pomocy Społecznej i porzdku publicznego 56 Komisje dorane powoływane s przez rad w zalenoci od potrzeb Rada ustala odrbn uchwał maksymaln liczb radnych wchodzcych w skład komisji. 2. Radni deklaruj przynaleno do poszczególnych komisji. 3. W przypadku, gdy deklaracj członkostwa w komisji złoy wiksza liczba radnych, ni maksymalna liczba członków komisji ustalona przez rad, rada dokonuje wyboru sporód deklarujcych. 4. W przypadku, gdy liczba radnych deklarujcych przynaleno do składu komisji nie przekracza maksymalnego składu okrelonego przez rad, rada zatwierdza jako skład osobowy komisji radnych, którzy złoyli deklaracj. 58 W składach komisji rada moe dokonywa zmian w przypadku: - rezygnacji radnego z członkostwa w komisji, - odwołania radnego z funkcji członka komisji na uzasadniony wniosek przewodniczcego komisji. 59 Przewodniczcego komisji wybiera i odwołuje rada sporód członków komisji.

22 Przewodniczcy komisji organizuje prac komisji i prowadzi jej posiedzenia. 2. W ramach swych obowizków przewodniczcy komisji: a) opracowuje projekty planów pracy komisji, b) ustala terminy i porzdek obrad posiedze komisji, c) przewodniczy obradom, d) dba o dokumentowanie pracy Komisja działa na posiedzeniach. 2. O terminie, miejscu, porzdku dziennym posiedzenia komisji przewodniczcy komisji zawiadamia jej członków telefonicznie co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem chyba, e termin posiedzenia został podany do wiadomoci na poprzednim posiedzeniu. 3. Informacj o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje si do wiadomoci publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłosze w urzdzie gminy co najmniej na 2 dni przed terminem posiedzenia. 62 W posiedzeniach komisji mog uczestniczy radni nie bdcy jej członkami, którzy mog zabra głos w dyskusji i składa wnioski bez udziału w głosowaniu Komisje przedstawiaj swe stanowisko w formie uchwał. 2. Do przyjcia uchwały wymagana jest zwykła wikszo głosów, w obecnoci połowy składu komisji. Głosowanie odbywa si jawnie przez podniesienie rki. 3. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczcego komisji Z posiedzenia komisji sporzdza si protokół.

23 23 2. Protokół i inne dokumenty zwizane z prac komisji podpisuje przewodniczcy komisji. Rozdział V Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej 65 Do działania komisji rewizyjnej stosuje si odpowiednio postanowienia paragrafu 50 do 60 statutu z zastrzeeniem postanowie paragrafu 62 do Komisja rewizyjna składa si z : - po jednym przedstawicielu kadego z klubów, - jednego przedstawiciela radnych nie zrzeszonych w klubach. 2. Kady klub radnych ma prawo wskaza do składu komisji rewizyjnej jednego przedstawiciela. 3. Przedstawiciela radnych nie zrzeszonych w klubach rada wybiera sporód radnych deklarujcych przynaleno do komisji. 67 Komisja rewizyjna przeprowadza kontrol na podstawie rocznego planu kontroli, a ponadto wykonuje kontrole nie objte planem rocznym: - na polecenie rady, - na wniosek wójta, o ile komisja uzna je za konieczne Roczny plan kontroli komisji rewizyjnej, obejmujcy okrelenie podmiotu, przedmiotu i terminu kontroli, podlega zatwierdzeniu przez rad. 2. O podmiocie, przedmiocie i terminie kontroli nie objtej rocznym planem przewodniczcy komisji rewizyjnej zawiadamia przewodniczcego rady przed rozpoczciem kontroli.

24 24 69 Członkowie komisji rewizyjnej dokonuj czynnoci kontrolnych na podstawie imiennego upowanienia wystawionego przez przewodniczcego komisji rewizyjnej. 70 Kontrol przeprowadza si w sposób nie utrudniajcy funkcjonowania kontrolowanego Kontrolujcy maj prawo: - wstpu do pomieszcze, - wgldu do dokumentów, - wezwania pracowników jednostki kontrolowanej do złoenia pisemnych wyjanie, - sporzdzania odpisów i kopii dokumentów. 2. Wójt, zastpca wójta a take w zakresie swej właciwoci sekretarz, skarbnik, kierownicy komórek organizacyjnych i kierownicy samorzdowych jednostek organizacyjnych, przewodniczcy organów wykonawczych jednostek pomocniczych zobowizani s udziela wszelkich informacji oraz udostpnia materiały i dokumenty do pracy komisji rewizyjnej, chyba e sprzeciwiaj si temu przepisy prawa. Odmowa dopuszczenia do czynnoci kontrolnych wymaga pisemnego uzasadnienia kierownika jednostki kontrolowanej. 72 Po zakoczeniu czynnoci, kontrolujcy sporzdzaj protokół pokontrolny zawierajcy: - dat, miejsce i przedmiot kontroli, - opis stanu faktycznego stwierdzony w czasie czynnoci, - wykaz stwierdzonych nieprawidłowoci, - wnioski pokontrolne,

25 25 - projekt zalece pokontrolnych, - wykaz dokumentów załczonych do protokołu, - podpisy członków kontrolujcych, - adnotacj o zapoznaniu kierownika jednostki kontrolowanej z treci protokołu. 73 Po otrzymaniu protokołu, przewodniczcy rady na najbliszej sesji umieszcza w porzdku obrad punkt dotyczcy rozpatrzenia wyników kontroli i przyjcia zalece pokontrolnych. 74 Jeli w toku czynnoci kontrolnych zaistnieje podejrzenie o popełnieniu przestpstwa lub wykroczenia, komisja przedstawia spraw odpowiednio przewodniczcemu rady lub wójtowi celem powiadomienia organów cigania. Rozdział VI Zasady działania klubów radnych Radni mog tworzy kluby radnych. 2. Klub tworzy co najmniej 3 radnych. 3. Radny moe by członkiem tylko jednego klubu Radni tworzcy klub sporzdzaj protokół utworzenia klubu, w którym okrelaj cele i formy swej działalnoci. 2. Kluby radnych działaj na podstawie własnych regulaminów. Regulamin nie moe by sprzeczny ze statutem gminy. 3. O powstaniu klubu jego członkowie zawiadamiaj przewodniczcego rady.

26 26 W zawiadomieniu podaje si nazw klubu, imiona i nazwiska członków oraz wskazuje si radnego reprezentujcego klub na zewntrz. 77 Kluby radnych posiadaj uprawnienia do: - wyraania opinii w sprawach bdcych przedmiotem sesji, - zgłaszania interpelacji, zapyta i składania owiadcze, Rozdział VII Zasady uczestniczenia sołtysów w pracach rady gminy. 78 Przewodniczcy organu wykonawczego jednostki pomocniczej mog uczestniczy w pracach rady poprzez: a) osobisty udział w sesjach, b) osobisty udział w komisjach, c) zgłaszanie zapyta i interpelacji w sprawach dotyczcych jednostki. 79 O terminie, miejscu obrad sesji zawiadamia si przewodniczcego organów wykonawczych jednostek pomocniczych na pimie w terminach okrelonych w 23. Do zawiadomienia dorcza si porzdek obrad i projekty uchwał. 80 Zasady otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróy przewodniczcych organów wykonawczych jednostek pomocniczych okreli odrbna uchwała.

27 27 Rozdział VIII Organizacja i tryb pracy wójta 81 Wójt sprawuje władz wykonawcz przy pomocy: - zastpcy wójta, - sekretarza, - skarbnika W celu wykonywania zada i kompetencji przewidzianych w ustawach i statucie wójt moe wyznaczy zastpcy wójta, sekretarzowi, skarbnikowi oraz innym pracownikom zakres spraw, w których bd działa z upowanienia wójta. 2. Upowanienia udzielane s na pimie i gromadzone we właciwym rejestrze. 83 Wykonujc przypisane w ustawach i statucie kompetencje i zadania wójt rozpatruje sprawy i podejmuje rozstrzygnicia w formie: - zarzdze, - dyspozycji, - decyzji administracyjnych i postanowie administracyjnych Zarzdzenia wójt wydaje w sprawach: a) gdy ustawa ustrojowa lub właciwe przepisy tak stanowi, b) objtych zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej, c) innych ni wymienione w pkt a i b z zakresu administracji publicznej adresowanych do licznej grupy adresatów i nie majcych jednorazowego zastosowania, 2. Zarzdzenia maj posta odrbnych dokumentów, które zawieraj:

28 28 - numer, - dat, - wskazanie podstawy prawnej, - okrelenie przedmiotu, - wskazanie podmiotów zobowizanych do wykonania, - data wejcia w ycie. 3. Zarzdzenia gromadzone s we właciwym rejestrze. 85 Dyspozycje wójt wydaje rozstrzygajc o: - sposobie załatwiania sprawy, - terminie załatwiania sprawy, - aprobaty załatwienia sprawy, Dyspozycj maj posta odrcznych paraf, podpisów, adnotacji na dokumentach. 86 Decyzje administracyjne s wydawane zgodnie z właciwymi przepisami. 87 Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzdu gminy, który działa w oparciu o regulamin organizacyjny ustalony przez wójta Wójt uczestniczy z urzdu w sesjach rady. 2. Komisje mog da obecnoci wójta na posiedzeniach komisji. 3. Wójt podaje do publicznej wiadomoci godziny urzdowania, w których osobicie przyjmuje interesantów. 89

29 29 Do kompetencji wójta naley w szczególnoci 1. Wykonywanie uchwał rady gminy, 2. Przygotowywanie projektów uchwał, 3. Okrelenie sposobu wykonywania uchwał, 4. Gospodarowanie mieniem komunalnym, 5. Wykonywanie budetu, 6. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,. 7. Reprezentowanie gminy na zewntrz. 8. Opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzi oraz ogłaszanie i odwołanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, 9. Zarzdzanie ewakuacji, 10. Wykonywanie funkcji kierownika urzdu gminy, 11. Ustalanie regulaminu organizacyjnego urzdu gminy, 12. Wykonywanie zwierzchnictwa słubowego w stosunku do pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych, 13. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. 14. W przypadku nie cierpicym zwłoki wydawanie przepisów porzdkowych w formie zarzdzenia, 15. Składanie owiadcze woli w zakresie zarzdu mieniem komunalnym, 16. W zakresie spraw budetowych: - zaciganie zobowiza majcych pokrycie w ustalonych w uchwale budetowej kwotach wydatków w ramach upowanie rady, - dokonywanie wydatków budetowych, - zgłaszanie propozycji zmian w budecie, - dysponowanie rezerwami budetowymi, - blokowanie rodków budetowych w przypadkach okrelonych ustaw. 17. Ogłaszanie uchwały budetowej i sprawozdania z wykonania budetu. 18. Uczestnictwo w zgromadzeniu zwizku komunalnego, 19. Przedkładanie uchwał i zarzdze organom nadzoru,

30 30 Rozdział IX Pracownicy samorzdowi 90 Pracownikami zatrudnionymi na podstawie mianowania w urzdzie gminy s pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowników referatów Urzdu Gminy Okresowe oceny kwalifikacyjne pracowników mianowanych przeprowadza si co dwa lata. W przypadku pracownika, który uzyskał ujemn ocen kwalifikacyjn kolejn ocen przeprowadza si po upływie trzech miesicy. 2. Oceny dokonuje komisja składajca si z wójta, sekretarza, i dwóch radnych. 3. Oceny dokonuje si stosujc kryterium prawidłowej realizacji obowizków słubowych mierzonych wskanikami obiektywnymi takimi, jak: - stabilno wydanych decyzji administracyjnych, - okresy usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, 4. Ocena jest dokonywana w formie opisowej, z podaniem liczby punktów w skali od 1 do Negatywn ocen otrzymuje pracownik, który w wyniku oceny uzyskał mniej ni 3 punkty. 6. Od oceny komisji przysługuje odwołanie do rady gminy. Rozdział X Owiadczenia woli Owiadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarzdu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działajcy na podstawie jego upowanienia zastpca wójta samodzielnie albo wraz z inn upowanion przez wójta osob.

31 31 2. Owiadczenia woli składane s w formie wymaganej dla wanoci czynnoci prawnej. 93 Kierownicy jednostek organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej składaj owiadczenia woli na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta. 94 Dokonywanie wydatków ze rodków przewidzianych do dyspozycji jednostek pomocniczych wymaga złoenia owiadczenia woli przez wójta, z tym zastrzeeniem, e złoenie takiego owiadczenia jest poprzedzone wnioskiem organu wykonawczego jednostki pomocniczej. Rozdział XI Uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budetu gminy Jednostki pomocnicze nie tworz własnych budetów lecz prowadz gospodark finansow w ramach budetu gminy. 2. Organy wykonawcze jednostek pomocniczych zgodnie z obowizujc procedur uchwalenia budetu składaj wnioski budetowe. Wnioski przedstawiaj zakres i rodzaj zada, które jednostka pomocnicza chce realizowa. 3. Wójt gminy sporzdzajc projekt budetu gminy koryguje, zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia wniosków budetowych jednostek pomocniczych. 4. W przypadku zatwierdzenia wniosku w całoci lub w czci kwoty przewidziane do dyspozycji jednostki pomocniczej przedstawia si w formie załcznika do uchwały budetowej.

32 32 5. Jednostki pomocnicze decydujc o przeznaczeniu kwot przewidzianych do jej dyspozycji obowizane s przestrzega podziału wynikajcego z załcznika do uchwały budetowej. 6. Za prawidłowo gospodarki finansowej odpowiedzialno ponosi przewodniczcy organu wykonawczego jednostki pomocniczej. 7. Organ wykonawczy jednostki pomocniczej jest zobowizany do złoenia sprawozdania z wykorzystania przyznanych rodków. Rozdział XII Honorowe Obywatelstwo Gminy 96 1.Osobom szczególnie zasłuonym dla gminy rada Gminy nadaje obywatelstwo Honorowe Gminy Pawłów 2. Honorowi Obywatele uprawnieni s do: - otrzymania medalu z napisem Honorowy Obywatel Gminy Pawłów - uywania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Pawłów - uczestniczenia na prawach honorowego gocia w zwyczajnych i nadzwyczajnych sesjach Rady Gminy - bezpłatnego wstpu do komunalnych placówek kulturalnych na terenie gminy oraz na imprezy okolicznociowe organizowane przez gmin. 97 Honorowy Obywatel Gminy Pawłów otrzymuje specjalny Akt Nadania wraz medalem na uroczystej sesji Rady Gminy Rozdział XIII Postanowienia kocowe. 98

33 33 W sprawach nie uregulowanych statutem zastosowanie ma ustawa ustrojowa i właciwe przepisy. 99 Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzdowym Województwa witokrzyskiego i wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 100 Z dniem wejcia w ycie niniejszego Statutu uchyla si w całoci Statut Gminy Pawłów przyjty uchwał Rady Gminy w Pawłowie nr XVII / 114 / 96 z dnia 29 stycznia 1996 roku, zmieniany uchwałami nr XXII /144/96 z dnia 31 sierpnia 1996 roku, nr XXXIII/216/98 z dnia 29 stycznia 1998 roku, nr IX/91/99 z dnia 18 maja 1999 roku, nr XVIII/154/00 z dnia 20 kwietnia 2000 roku, nr XXIX / 206/01 z dnia 29 sierpnia 2001 roku i nr XXXI/221/01 z dnia 26 listopada 2001 roku.

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo Wielk.06.9.193 UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo (Pozna, dnia 17 stycznia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne Uchwała Nr LII/322/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 28 wrzenia 2006r. w sprawie Statutu Sołectwa Gorzyce Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Jasienicy. Rozdział I Podstawy prawne

Regulamin Organizacyjny Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Jasienicy. Rozdział I Podstawy prawne Regulamin Organizacyjny Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rozdział I Podstawy prawne 1 1. Gminny Orodek Pomocy Społecznej w Jasienicy zwany dalej GOPS lub Orodkiem jest gminn jednostk organizacyjn

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA SŁOWINO ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SOŁECTWA SŁOWINO ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SOŁECTWA SŁOWINO ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l. 1. Ogół mieszkaców sołectwa stanowi Samorzd Mieszkaców Wsi zwany dalej,,samorzdem Sołeckim 2. Nazwa samorzdu sołeckiego brzmi: SOŁECTWO SŁOWINO.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

3. O terminie i miejscu sesji zawiadamia si Zarzd Województwa Mazowieckiego pisemnie, nie póniej ni 7 dni przed terminem sesji.

3. O terminie i miejscu sesji zawiadamia si Zarzd Województwa Mazowieckiego pisemnie, nie póniej ni 7 dni przed terminem sesji. 1. 1. Sesje Sejmiku zwołuje Przewodniczcy Sejmiku lub upowaniony przez niego wiceprzewodniczcy Sejmiku. W przypadku nieobecnoci Przewodniczcego i niewyznaczenia wiceprzewodniczcego sesje zwołuje wiceprzewodniczcy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/ 200/ 05 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 marca 2005r.

Uchwała Nr XXIX/ 200/ 05 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 marca 2005r. Uchwała Nr XXIX/ 200/ 05 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 23 marca 2005r. w sprawie: nadania Statutu Miejsko- Gminnemu Orodkowi Pomocy Społecznej w Lubsku 1) Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/49/2015 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia sołectwa Karczemki

UCHWAŁA NR V/49/2015 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia sołectwa Karczemki UCHWAŁA NR V/49/2015 RADY GMINY SZEMUD z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia sołectwa Karczemki Na podstawie art. 5, art. 35 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów.

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. uchwalony przez Krajow Rad Diagnostów Laboratoryjnych uchwał nr 93 /2006 KRDL z dnia 27 lutego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania konkursu ofert

Regulamin organizowania konkursu ofert Regulamin organizowania konkursu ofert 1 Załcznik nr 3 do Zarzdzenia Prezydenta m.st. Warszawy Nr 790/2007 z dnia 13 wrzenia 2007 r. Regulamin organizowania konkursu ofert, zwany dalej Regulaminem konkursu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. działa na podstawie postanowie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, niniejszego Regulaminu oraz

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/341/2006 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 czerwca 2006 roku STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W SANDOMIERZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ /PRZYJTY PRZEZ RAD NADZORCZ UCHWAŁ NR 11/VI/03 Z DNIA 16.06.2003 R./ 1. Rada Nadzorcza jest ustawowym i statutowym organem nadzorczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu

Bardziej szczegółowo

WALNEGO ZGROMADZENIA I M P E X M E T A L S.A.

WALNEGO ZGROMADZENIA I M P E X M E T A L S.A. przyjty uchwał nr 23 ZWZ Impexmetal S.A. z dnia 23.06.2005 r REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA I M P E X M E T A L S.A. 1 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyszym organem Spółki Impexmetal

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r.

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Mały w Tychach Na podstawie art.7

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna w Sochaczewie

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna w Sochaczewie Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna w Sochaczewie niniejszy regulamin stanowi załcznik do uchwały Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku. 1 Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/31/03. Rady Miasta i Gminy Dolsk. z dnia 26 lutego 2003 r.

Uchwała Nr V/31/03. Rady Miasta i Gminy Dolsk. z dnia 26 lutego 2003 r. Uchwała Nr V/31/03 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Dolsk. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001r.

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

STATUT GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE STATUT GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Statut określa: 1) ustrój Gminy Wielopole Skrzyńskie, 2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA DOROHUSK- OSADA. Rozdział l Postanowienia ogólne

STATUT SOŁECTWA DOROHUSK- OSADA. Rozdział l Postanowienia ogólne Załcznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/56/03 Rady Gminy Dorohusk z dnia 23 czerwca 2003r. STATUT SOŁECTWA DOROHUSK- OSADA Rozdział l Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Statut okrela organizacj i zakres działania

Bardziej szczegółowo

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju, zwane dalej Stowarzyszeniem stanowi stowarzyszenie osób fizycznych działajcych w Polsce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V/25/03 RADY MIEJSKIEJ GMINY CZERNIEJEWO. z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Czerniejewo. (Pozna, dnia 5 marca 2003 r.

UCHWAŁA Nr V/25/03 RADY MIEJSKIEJ GMINY CZERNIEJEWO. z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Czerniejewo. (Pozna, dnia 5 marca 2003 r. Wielk.03.33.630 2004.04.09 zm. Wielk.04.35.917 1 2005.05.04 zm. Wielk.05.50.1558 1 2006.02.01 zm. Wielk.06.9.193 1 UCHWAŁA Nr V/25/03 RADY MIEJSKIEJ GMINY CZERNIEJEWO z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINY DBNICA KASZUBSKA

STATUT GMINY DBNICA KASZUBSKA STATUT GMINY DBNICA KASZUBSKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Statut okrela: 1) ustrój Gminy Dbnica Kaszubska, 2) zasady tworzenia, łczenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Urzdów z dnia 12 sierpnia 2005 roku REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY BRZEŹNO

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY BRZEŹNO Załącznik Nr 1 do Uchwały nr. /. /15 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia...2015r. REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY BRZEŹNO I. Postanowienia ogólne. Podstawą działania Rady Dzielnicy Brzeźno zwanej dalej Radą jest

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA I. P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e

REGULAMIN RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA I. P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e REGULAMIN RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA I. P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e Załcznik Nr 3 do Statutu Gminy Ochotnica Dolna 1 1. Regulamin Rady Gminy Ochotnica Dolna zwany dalej regulaminem, okrela organizacj

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DZIENNIK URZDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO TRE: Poz.: ZARZDZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO Lublin, dnia 3 sierpnia 2004 r. NR 138 2020 - Nr 129 z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia Statutu Zwizku Komunalnego

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE Rozdział I 1 Postanowienia ogólne: 1. Towarzystwo nosi nazw Towarzystwo Promocji Jakoci Opieki Zdrowotnej w Polsce. W dalszej treci okrelane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia 10.03.2007. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia 10.03.2007. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU z dnia 10.03.2007 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. "Stowarzyszenie Absolwentów Wyszej Szkoły Bankowej w Poznaniu" jest ogólnopolskim

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAŁCZNIK DO ZARZADZENIA NR P.0152/48/2006 BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA Z DNIA 11 MAJA 2006 ROKU REGULAMIN PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI I KONKURSÓW NA STANOWISKA W URZDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU I KIEROWNICZE

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej w Urzdzie Gminy Białopole

Protokół kontroli problemowej w Urzdzie Gminy Białopole Protokół kontroli problemowej w Urzdzie Gminy Białopole Jednostka kontrolowana: Urzd Gminy Białopole ul. Chełmska 1 22-135 Białopole Kierownik jednostki kontrolowanej: Wójtem Gminy Białopole jest Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATU WEJHEROWSKIEGO ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE

STATUT POWIATU WEJHEROWSKIEGO ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE STATUT POWIATU WEJHEROWSKIEGO ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Powiat Wejherowski, zwany dalej Powiatem stanowi lokaln wspólnot samorzdow tworzon przez mieszkaców Powiatu oraz terytorium obejmujce: 1) miasta:

Bardziej szczegółowo

Statut Sołectwa CHECHŁO

Statut Sołectwa CHECHŁO Statut Sołectwa CHECHŁO Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Klucze NrXLV/300/05 z dnia 04.05.2005r Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Chechło stanowi samorząd mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku I. Postanowienia ogólne 1. [Nazwa] Stowarzyszenie nosi nazw MB/8 Club Poland, dalej w skrócie zwane KLUBEM. 2. KLUB Jest stowarzyszeniem włacicieli i miłoników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINY POŁCZYN ZDRÓJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

STATUT GMINY POŁCZYN ZDRÓJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne. STATUT GMINY POŁCZYN ZDRÓJ Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1 Statut okrela: 1. Ustrój gminy Połczyn Zdrój. 2. Zasady tworzenia, łczenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy 3. Organizacj

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ORAZ TRYB PRACY RADY.

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ORAZ TRYB PRACY RADY. Załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Wicko ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ORAZ TRYB PRACY RADY. C Z Ę Ś Ć I. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA RADY. R O Z D Z I A Ł I. Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady. 1. Rada Gminy wybiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY PIECKI-MIGOWO

REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY PIECKI-MIGOWO Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XII/31/12 Rady Dzielnicy Piecki-Migowo REGULAMIN PRACY RADY DZIELNICY PIECKI-MIGOWO 1.Postanowienia ogólne 1 Podstawą działania Rady Dzielnicy Piecki-Migowo zwanej dalej Radą

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA SIANOŻĘTY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SOŁECTWA SIANOŻĘTY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/100/2004 Rady Gminy w Ustroniu Morskim z dnia 17 marca 2004 r. STATUT SOŁECTWA SIANOŻĘTY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogół mieszkańców wsi Bagicz, Olszyna, Sianożęty tworzy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/198/2012 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Statutów sołectw Gminy Bestwina.

UCHWAŁA NR XXVI/198/2012 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Statutów sołectw Gminy Bestwina. UCHWAŁA NR XXVI/198/2012 RADY GMINY BESTWINA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Statutów sołectw Gminy Bestwina. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 7, art. 35, art. 40 ust.2 pkt 1, art. 48.

Bardziej szczegółowo

Klub Sympatyków Transportu Miejskiego Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Klub Sympatyków Transportu Miejskiego Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków. Rozdział 1 Przepisy ogólne Klub Sympatyków Transportu Miejskiego Regulamin obrad Walnego Zebrania Członków Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia pod nazwą Klub Sympatyków

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINY DARŁOWO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT GMINY DARŁOWO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT GMINY DARŁOWO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Uchwała okrela: 1) ustrój Gminy Darłowo, 2) zasady tworzenia, łczenia, podziału i znoszenia jednostek organizacyjnych Gminy, 3) organizacj wewntrzn

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształccego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy.

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształccego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształccego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy. Na podstawie art. 53. i 54. ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/65/2014 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogwizdów

UCHWAŁA NR VIII/65/2014 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogwizdów UCHWAŁA NR VIII/65/2014 RADY GMINY HAŻLACH z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pogwizdów Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazw Klub eglarski Wojskowej Akademii

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA DORADCÓW DO SPRAW TRANSPORTU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH - DGSA

STATUT STOWARZYSZENIA DORADCÓW DO SPRAW TRANSPORTU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH - DGSA STATUT STOWARZYSZENIA DORADCÓW DO SPRAW TRANSPORTU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH - DGSA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazw: Stowarzyszenie Doradców do spraw Transportu Towarów Niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE. Rozdział I Przepisy ogólne

STATUT GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE. Rozdział I Przepisy ogólne PROJEKT STATUT GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE Rozdział I Przepisy ogólne 1 Statut Gminy Miejskiej Łaziska Górne okrela: 1) ustrój Gminy Miejskiej Łaziska Górne, 2) organizacj wewntrzn oraz tryb pracy organów

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATU SANOCKIEGO

STATUT POWIATU SANOCKIEGO Załcznik do uchwały Rady Powiatu Sanockiego Nr II/7/2002 z dnia 4 grudnia 2002 roku STATUT POWIATU SANOCKIEGO Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Powiat Sanocki, zwany dalej powiatem", stanowi lokaln wspólnot

Bardziej szczegółowo

STATUT. Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

STATUT. Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej STATUT Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e

Rozdział I P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e Rozdział I P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e 1 1. Gmina Ochotnica Dolna zwana dalej gmin jest wspólnot samorzdow obejmujc z mocy prawa wszystkich jej mieszkaców. 2. Siedziba organów gminy znajduje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/50/2015 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/50/2015 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/50/2015 RADY GMINY SZEMUD z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINY CISEK ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT GMINY CISEK ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. ! " # STATUT GMINY CISEK ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ilekro w niniejszym statucie jest mowa o: 1) Gminie naley przez to rozumie gmin Cisek, 2) Radzie naley przez to rozumie Rad Gminy Cisek, 3)

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Statut ogłoszony w Dzienniku Urzdowym Województwa Dolnolskiego nr 212 z dnia 3 listopada 2004 roku. STATUT GMINY KONDRATOWICE

Statut ogłoszony w Dzienniku Urzdowym Województwa Dolnolskiego nr 212 z dnia 3 listopada 2004 roku. STATUT GMINY KONDRATOWICE Statut ogłoszony w Dzienniku Urzdowym Województwa Dolnolskiego nr 212 z dnia 3 listopada 2004 roku. STATUT GMINY KONDRATOWICE 2 UCHWAŁA Nr XXXI/88/2004 Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 30 wrzenia 2004

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII /306 /06 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Prosinko

UCHWAŁA Nr XXXVII /306 /06 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Prosinko UCHWAŁA Nr XXXVII /306 /06 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 17 lutego 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej sołectwu Prosinko Na podstawie art.35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/263/14 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wilków

UCHWAŁA NR XXXIII/263/14 RADY GMINY W WILKOWIE. z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wilków UCHWAŁA NR XXXIII/263/14 RADY GMINY W WILKOWIE z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wilków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania stowarzyszenia Klub Turystyki Motocyklowej Husaria - Piła. Rozdział I Przepisy ogólne

Regulamin Walnego Zebrania stowarzyszenia Klub Turystyki Motocyklowej Husaria - Piła. Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin Walnego Zebrania stowarzyszenia Klub Turystyki Motocyklowej Husaria - Piła Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu. 2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY. Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały WZC nr 1 /2016 z dn. 15.12.2016 REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY Przepisy ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJ ZADA PUBLICZNYCH DOTOWANYCH Z BUDETU GMINY LUBACZÓW W 2007 ROKU

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJ ZADA PUBLICZNYCH DOTOWANYCH Z BUDETU GMINY LUBACZÓW W 2007 ROKU OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJ ZADA PUBLICZNYCH DOTOWANYCH Z BUDETU GMINY LUBACZÓW W 2007 ROKU Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CISKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CISKU. Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do uchwały Rady Gminy Cisek Nr XXVI/118/2005 z dnia. 31 stycznia 2005r. S T A T U T GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CISKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Gminny Orodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra.

ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. ZARZDZENIE NR 210/06 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie uytkowania i gospodarowania majtkiem Urzdu Miasta Zielona Góra. Na podstawie 10 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie 17 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 16 lutego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GMINY TOSZEK

S T A T U T GMINY TOSZEK S T A T U T GMINY TOSZEK Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1), art. 22 ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 1) i art. 41 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej

Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej spółki pod firm: J.W. Construction Holding

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje: UCHWAŁA Nr 4/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak z siedzibą w Jadwisinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

Regulamin postpowania konkursowego na stanowiska dyrektorów miejskich przedszkoli, szkół i placówek

Regulamin postpowania konkursowego na stanowiska dyrektorów miejskich przedszkoli, szkół i placówek Załcznik do ZARZDZENIA NR 217/03 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2 kwietnia 2003 r. Regulamin postpowania konkursowego na stanowiska dyrektorów miejskich przedszkoli, szkół i placówek 1. Konkurs

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA DRAGACZ. 1. W skład sołectwa Dragacz wchodzi wieś Dragacz. 2. Sołectwo Dragacz położone w Gminie Dragacz obejmuje obszar 628,7396 ha.

STATUT SOŁECTWA DRAGACZ. 1. W skład sołectwa Dragacz wchodzi wieś Dragacz. 2. Sołectwo Dragacz położone w Gminie Dragacz obejmuje obszar 628,7396 ha. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V)23)07 Rady Gminy Dragacz z dnia 12 kwietnia 2007 r. STATUT SOŁECTWA DRAGACZ 1. W skład sołectwa Dragacz wchodzi wieś Dragacz. 2. Sołectwo Dragacz położone w Gminie Dragacz

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA CZERNIKOWO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT SOŁECTWA CZERNIKOWO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/39/2003 z dnia 28.03.2003 r. STATUT SOŁECTWA CZERNIKOWO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ogół mieszkańców sołectwa Czernikowo stanowi samorząd mieszkańców wsi. 2. Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku

REGULAMIN OBRAD. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku REGULAMIN OBRAD załącznik do uchwały NR/WZ/1/2012 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku z dnia 15.06.2012 r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 1.1. Zarzd J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na podstawie:

1. Postanowienia ogólne 1.1. Zarzd J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na podstawie: REGULAMIN ZARZDU J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy Regulamin Zarzdu został uchwalony przez Rad Nadzorcz na podstawie 15 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 21 marca 2007 r. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne STATUT POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO Rozdział I Przepisy ogólne Powiat kolbuszowski, zwany dalej powiatem, stanowi lokaln wspólnot samorzdow tworzon przez mieszkaców powiatu oraz terytorium obejmujce: 1) miasto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A. REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin okrela organizacj i przebieg Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BEŁCHATÓW. z dnia r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zalesna

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BEŁCHATÓW. z dnia r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zalesna Projekt z dnia 30 marca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY BEŁCHATÓW z dnia... 2017 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zalesna Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie posiada osobowo prawn i jest organizacj

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/XL/432/06 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 2 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr II/XL/432/06 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 2 czerwca 2006 r. Uchwała Nr II/XL/432/06 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wejherowskiego. Na podstawie art. 2 ust. 4, art. 8a ust. 3, art. 19 i art. 32 ust. 4 w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Walnego Zebrania Członków nr 7/2018 z dnia r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Walnego Zebrania Członków nr 7/2018 z dnia r. Załącznik nr 2 do Uchwały Walnego Zebrania Członków nr 7/2018 z dnia 23.03.2018 r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SIEDLISKO Rozdział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Okręgowego Zjazdu Aptekarzy Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Częstochowie

Regulamin Okręgowego Zjazdu Aptekarzy Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Częstochowie Zał. Nr. 1 Okręgowy Zjazd Aptekarzy Sprawozdawczy 3 marca 2017 Regulamin Okręgowego Zjazdu Aptekarzy Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Częstochowie Na podstawie art. 27 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biskupice Gminy Radłów.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biskupice Gminy Radłów. UCHWAŁA NR 89/XV/2004 Rady Gminy W Radłowie z dnia 3 marca 2004 roku. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biskupice Gminy Radłów. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/508/2018 RADY MIASTA NOWY TARG. z dnia 8 października 2018 r. w sprawie: zmian w Statucie Miasta Nowy Targ.

UCHWAŁA NR LIII/508/2018 RADY MIASTA NOWY TARG. z dnia 8 października 2018 r. w sprawie: zmian w Statucie Miasta Nowy Targ. UCHWAŁA NR LIII/508/2018 RADY MIASTA NOWY TARG z dnia 8 października 2018 r. w sprawie: zmian w Statucie Miasta Nowy Targ. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO OCHRONY PRZYRODY UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO z dnia 23 lutego 2004 r.

STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO OCHRONY PRZYRODY UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO z dnia 23 lutego 2004 r. STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO OCHRONY PRZYRODY UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO z dnia 23 lutego 2004 r. Na podstawie art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 12 wrzenia 1990 r. o szkolnictwie wyszym (Dz.U. Nr 65, poz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 38/2012/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 września 2012 r.

Uchwała Nr 38/2012/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 września 2012 r. Uchwała Nr 38/2012/VII Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu pracy Senatu Politechniki Lubelskiej na kadencję 2012-2016 Na podstawie 25 ust. 3 Statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Wierzchosławice powołaną. 1) Gminie należy przez to rozumieć Gminę Wierzchosławice,

STATUT SOŁECTWA Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Wierzchosławice powołaną. 1) Gminie należy przez to rozumieć Gminę Wierzchosławice, UCHWAŁA Nr RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE z dnia w sprawie Statutu Sołectwa. Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo