DZIENNIK URZDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO TRE: Poz.: ZARZDZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO Lublin, dnia 3 sierpnia 2004 r. NR Nr 129 z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia Statutu Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskie] z siedzib w miecie Lubartów UCHWAŁA RADY GMINY Nr XXII/190/04 z dnia 3 czerwca 2004 r. Rady Miasta Puławy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Niwa" w Puławach OBWIESZCZENIE WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA l GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia informacji o działalnoci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w 2003 r ZARZDZENIE NR 129 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia Statutu Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z siedzib w miecie Lubartów Na podstawie 6 rozporzdzenia Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 5 padziernika 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zwizków midzygminnych oraz ogłaszania statutów zwizków (Dz. U. Nr 121, póz. 1307) - zarzdza si, co nastpuje: 1.1. Ogłasza si w Dzienniku Urzdowym Województwa Lubelskiego Statut Zwizku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej z siedzib w miecie Lubartów, w brzmieniu okrelonym w załczniku do niniejszego zarzdzenia. 2. Dzie wydania Dziennika Urzdowego Województwa Lubelskiego jest dniem ogłoszenia Statutu 2. Wykonanie zarzdzenia powierza si Dyrektorowi Wydziału Prawnego i Nadzoru Lubelskiego Urzdu Wojewódzkiego w Lublinie 3. Zarzdzenie wchodzi wycie z dniem podpisania.

2 Dzienni urzdowy Województwa Lubelskiego Nr Załcznik do zarzdzenia Nr 129 Wojewody Lubelskiego z dnia 15 lipca 2004 r. STATUT ZWIZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ I postanowienia ogólne Postanowienia niniejszego statutu - okrelone na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, póz z 2001 r. z póniejszymi zmianami) reguluj zasady organizacji i funkcjonowania Zwizku Komunalnego Gmin. 2 Nazwa Zwizku Komunalnego Gmin zwanego dalej Zwizkiem" brzmi: Zwizek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej 3 1 Siedzib Zwizku jest Miasto Lubartów. Uczestnikami Zwizku s: 4 1). Gmina Lubartów 2). Gmina Miasto Lubartów 3). Gmina Niedwiada 4). Gmina Ostrów Lubelski 5). Gmina Ostrówek 5 1. Zwizek posiada osobowo prawn. 2. Nadzór nad Zwizkiem sprawuje Prezes Rady Ministrów, Wojewoda Lubelski, a w zakresie spraw budetowych Regionalna Izba Obrachunkowa 6 1. Zwizek ma charakter otwarty. Do zwizku mog nalee gminy spoza powiatu lubartowskiego. 2. Zwizek został utworzony na czas nieokrelony. 7 Do Zada Zwizku naley zaspokajanie potrzeb jego członków w zakresie gospodarki komunalnej, a w szczególnoci: 1) opracowanie i wdroenie kompleksowego programu gospodarki odpadami, 2) utworzenie i prowadzenie zakładu zagospodarowania odpadów, 3) edukacja ekologiczna, 4) rekultywacja starych niespełniajcych norm składowisk w gminach członkowskich 5)nadzór nad efektywnym wykorzystaniem majtku wniesionego przez gminy członkowskie 6) pozyskiwanie rodków finansowych z UE i innych ródeł na realizacj programu. 8 Zwizek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własny rachunek. II. Organy ich struktura, zakres i tryb działania 9 Organami Zwizku s: 1). Zgromadzenie które jest organem stanowicym i kontrolnym zwane dalej Zgromadzeniem, 2). Zarzd który jest organem wykonawczym 10 Kadencja organów Zwizku jest równa kadencji rad gmin W skład Zgromadzenia wchodz burmistrzowie i wójtowie gmin Uczestników. 2. W skład Zgromadzenia wchodz ponadto trzy osoby wyznaczone przez Rad Miasta Lubartów, dwie osoby wyznaczone przez Rad Gminy Lubartów oraz po jednej osobie wyznaczonej przez rady gmin pozostałych członków Zwizku 3. W przypadku nieobecnoci burmistrza lub wójta w skład Zgromadzenia wchodz ich zastpcy. 4. Mona by przedstawicielem tylko jednej gminy. 5. Kady przedstawiciel ma w Zgromadzeniu jeden głos Do właciwoci Zgromadzenia naley: 1) uchwalanie regulaminów organów Zwizku oraz propozycji zmian Statutu 2) ustalanie wysokoci oraz zasad wnoszenia przez Uczestników składek członkowskich na rzecz Zwizku oraz innych wiadcze, 3) uchwalanie kierunków działania 4) wybór i odwołanie Przewodniczcego Zarzdu, jego zastpców, członków Zarzdu, przyjmowanie sprawozda z działalnoci Zarzdu, 5) powoływanie i odwoływanie Głównego Ksigowego Zwizku (Skarbnika Zwizku), 6) uchwalanie budetu rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarzdowi z tego tytułu, 7) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej

3 8) podejmowanie uchwał w sprawach majtku Zwizku przekraczajcych zakres zwykłego zarzdu dotyczcych: a) okrelania zasad nabycia i zbycia, wydzierawiania, najmu nieruchomoci Zwizku na okres dłuszy ni 3 lata, b) przyjmowania na rzecz Zwizku darowizn i zapisów, c) ustalania maksymalnej wysokoci poyczek i zobowiza zaciganych, przez Zwizek, Zarzd oraz jednostki organizacyjne, zakłady, spółki d) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych, zakładów, spółek, uchwalanie ich statutów, 9) decydowanie o podziale zysków oraz sposobie pokrywania strat powstałych z działalnoci 10) ustalanie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróy słubowych za udział w posiedzeniach Zgromadzenia, Zarzdu, Komisji, 11) stanowienie o przyjciu, z okreleniem warunków przyjcia, nowego członka Zwizku oraz 12) usunicia członka ze 13) zaskaranie rozstrzygni nadzorczych dotyczcych uchwał zgromadzenia 14) powoływanie stałych lub doranych komisji do okrelonych zada wraz z okreleniem przedmiotu ich działania i składu osobowego, 15) podjcie uchwały w sprawie likwidacji 2. Zgromadzenie moe powoływa i odwoływa Sekretarza Zwizku - na wniosek Przewodniczcego Zarzdu. 3. W zakresie zada zleconych Zwizkowi Zgromadzenie wykonuje kompetencje przysługujce radzie gminy Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczcego i Wiceprzewodniczcego. 2. Przewodniczcy Zgromadzenia zwołuje je, organizuje jego prac, prowadzi obrady. W przypadku nieobecnoci Przewodniczcego, jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczcy. 3. Funkcji, o których mowa w ust. 1 nie mona łczy z funkcj członka Zarzdu. 4. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia zwołuje wójt lub burmistrz Uczestnika Zwizku o najwikszej liczbie mieszkaców, w terminie jednego miesica od daty ogłoszenia Statutu Uchwały Zgromadzenia s podejmowane bezwzgldn wikszoci głosów statutowej liczby członków w głosowaniu jawnym. 2. Wybór i odwołanie Przewodniczcego, Wiceprzewodniczcych, Przewodniczcego Zarzdu i członków Zarzdu odbywa si w głosowaniu tajnym. 3. Członek Zgromadzenia moe wnie pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia w cigu 7 dni od daty podjcia uchwały. 4. Członek Zgromadzenia moe wnie pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia w cigu 7 dni od daty podjcia uchwał 4. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy. 5. Sprzeciw nie moe by zgłoszony do uchwały podjtej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy Zwyczajne Zgromadzenie jest zwoływane przez Przewodniczcego Zgromadzenia w miar potrzeby, nie rzadziej jednak ni raz na kwartał poprzez pisemne zawiadomienie poszczególnych Uczestników. Zawiadomienia musz by dorczone najpóniej na 7 dni przed terminem 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie jest zwoływane w miar potrzeby przez Przewodniczcego Zgromadzenia z jego inicjatywy, na danie Zarzdu, lub co najmniej 1/4 liczby przedstawicieli Uczestników. 3. przewodniczcy Zgromadzenia ma obowizek zwołania Zgromadzenia nie póniej ni w cigu 7 dni od zgłoszenia stosownego dania. 4. W zawiadomieniu o posiedzeniu naley poda projekt porzdku obrad i dołczy niezbdne dokumenty i materiały zwizane z porzdkiem obrad. 5. Uchwały Zgromadzenia podpisuje Przewodniczcy obrad. 6. Uchwały s ewidencjonowane w rejestrze uchwał i przechowywane wraz z protokołami posiedze. Uchwały numeruje si uwzgldniajc numer posiedzenia (cyfra rzymska), kolejny numer uchwały (cyfra arabska) i rok podjcia uchwały. 7. Posiedzenia Zgromadzenia s protokołowane. Protokół powinien by przyjty przez Zgromadzenie na nastpnym posiedzeniu. Protokoły Zgromadzenia podpisuje Przewodniczcy i protokolant. 16 Zarzd Zwizku zwany dalej Zarzdem" stanowi: Przewodniczcy Zarzdu, 2 jego zastpców i 2 członków Zarzd wybierany jest przez Zgromadzenie sporód jego członków. 2. Zgromadzenie moe wybra do Zarzdu członków spoza Zgromadzenia w liczbie nie przekraczajcej 1/3 składu Zarzdu. 3. Członek Zarzdu moe by w kadej chwili odwołany. 4. Po upływie kadencji Zgromadzenia Zarzd działa do dnia wyboru nowego Zarzdu. 18 Obsług administracyjno-biurow ksigow organów Zwizku sprawuje Biuro Zwizku z Dyrektorem powoływanym i odwoływanym przez Zarzd Do zakresu działania Zarzdu nale wszystkie sprawy Zwizku nie zastrzeone dla 2. W szczególnoci do zada Zarzdu naley: 1) przygotowanie projektów uchwał Zgromadzenia, 2) wykonywanie uchwał Zgromadzenia, 3) gospodarowanie mieniem 4) nadzór nad jednostkami organizacyjnymi, zakładami. spółkami 5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników

4 jednostek organizacyjnych, zakładów Zwizku 6) wykonywanie budetu Zwizku 7) przygotowanie projektu budetu 8) składanie Zgromadzeniu sprawozda z działalnoci i majtku zwizku, 9) zawieranie umów i porozumie. 10) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura 11) nadawanie regulaminu Biura Zarzd jest zobowizany w cigu trzech miesicy po upływie roku budetowego sporzdzi i złoy sprawozdanie finansowe na ostatni dzie roku oraz pisemne sprawozdanie z działalnoci 2. Zarzd odpowiada za prawidłow gospodark finansow 3. Gospodarka finansowa Zwizku jest jawna Uchwały Zarzdu zapadaj zwykł wikszoci głosów w obecnoci co najmniej potowy jego składu. 2. Owiadczenia woli w imieniu Zwizku w zakresie zarzdu mieniem Zwizku składaj dwaj członkowie Zarzdu. 3. Jeeli czynno prawna Zarzdu moe spowodowa powstanie zobowiza pieninych, do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata Głównego Ksigowego Zwizku (Skarbnika Zwizku). 4. Główny Ksigowy który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie Przewodniczcego Zarzdu, powiadamiajc o tym Zgromadzenie oraz Regionaln Izb Obrachunkow. 5. Zarzd Zwizku moe udzieli Dyrektorowi Biura upowanienia do składania jednoosobowo owiadcze woli w sprawach zwizanych z biecym funkcjonowaniem Biura Przewodniczcy Zarzdu: 1) organizuje prac Zarzdu, zwołuje posiedzenia Zarzdu, ustala ich plan, przewodniczy posiedzeniom, 2) wykonuje uprawnienia zwierzchnika słubowego w stosunku do pracowników Zwizku oraz kierowników jednostek organizacyjnych, 3) podejmuje czynnoci nalece do Zarzdu w sprawach nie cierpicych zwłoki. Czynnoci te wymagaj zatwierdzenia na najbliszym posiedzeniu Zarzdu, 4) reprezentuje Zwizek na zewntrz. 23 W sprawach nie uregulowanych w Statucie do Przewodniczcego zarzdu Zwizku stosuje si odpowiednio przepisy ustawy o samorzdzie gminnym dotyczce wójta (burmistrza) Zgromadzenie kontroluje działalno Zarzdu oraz utworzonych jednostek, spółek i w tym celu powołuje Komisj Rewizyjn w składzie do trzech osób. 2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mog wchodzi członkowie Zarzdu, Przewodniczcy i Wiceprzewodniczcy Zgromadzenia oraz pracownicy 3. Komisja Rewizyjna wybiera swojego Przewodniczcego, zwykła wikszoci głosów. 4. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budetu bada roczne sprawozdania Zarzdu i wystpuje do Zgromadzenia z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarzdowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln Izb Obrachunkow. 5. Komisja wykonuje inne zadania zlecone przez Zgromadzenie w zakresie kontroli. 6. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o roczny plan pracy uchwalony przez Zgromadzenie i dorane zlecenia Składa Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalnoci i przesyła jego odpis Zarzdowi 7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadaj zwykł wikszoci głosów w obecnoci co najmniej połowy członków. 25 Członkowie Zgromadzenia, Zarzdu i Komisji pełni swoje funkcje honorowo. Pobieraj oni jedynie diety za udział w posiedzeniach w wysokoci ustalonej przez Zgromadzenie Ogólne oraz zwrot kosztów podróy słubowych. III. Majtek i gospodarka finansowa Zwizek prowadzi gospodark finansow w oparciu o budet uchwalony zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa o finansach publicznych. 2. Budet jest uchwalony na rok kalendarzowy 27 1 Majtek Zwizku jest odrbny od majtku gmin - Uczestników i jest odrbnie zarzdzany. 2.Majtek Zwizku stanowi: 1) obowizkowe składki Uczestników 2) subwencje i dotacje celowe, 3) darowizny i zapisy udzielane przez polskie i zagraniczne osoby prawne i fizyczne, organizacje społeczne i polityczne, fundacje, organy administracji rzdowej i samorzdowej, 4) wpływy uzyskane ze sprzeday, wydzierawiania lub wynajmu czci majtku 5) wpływy z działalnoci gospodarczej 6) odsetki od rodków zgromadzonych na rachunku bankowych, 7) inne ródła Uczestnicy uiszczaj na rzecz Zwizku coroczn składk. Wysoko i termin zapłaty składki ustala 2. Na poczet konkretnych inwestycji Uczestnicy wnosz udziały w wysokoci i terminie ustalonym przez Zgromadzenie, w wysokoci proporcjonalnej do liczby mieszkaców Uczestników Zwizku według danych na koniec roku poprzedniego. 3. Udziały mog by wnoszone w formie rzeczowej. Warto rynkow takich udziałów okrela wycena rzeczoznawcy majtkowego.

5 29 Gminy uczestnicz w kosztach wspólnej działalnoci oraz zyskach i stratach Zwizku - proporcjonalnie do wielkoci wniesionych udziałów. 30 Zrealizowane przez Zwizek inwestycje nadajce si do rozgraniczenia, podziału mog by przekazywane Uczestnikom na podstawie stosownych uchwał Zgromadzenia lub pozostawa własnoci Zwizku W celu wykonywania zada Zwizek moe tworzy jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego i przekazywa im odpowiedni cz swego majtku. 2. W celu wymienionym w ust. 1 Zwizek moe zawiera umowy z innymi podmiotami. 3. Zwizek nie moe prowadzi działalnoci gospodarczej wykraczajcej poza zadania o charakterze uytecznoci publicznej Dochody z majtku Zwizku powinny by uyte na prowadzenie działalnoci i utrzymanie O przeznaczeniu nadwyki dochodów nad wydatkami decyduje 2.Jeeli dochody Zwizku nie wystarczaj na pokrycie wydatków niedobór moe by pokryty poyczk krótkoterminow. 33 Korzystanie z obiektów i urzdze Zwizku przysługuje w pierwszej kolejnoci jego członkom. Za korzystanie członkowie Zwizku ponosz opłaty ustalone wg kosztów własnych. 34 Za zobowizania przyjte wobec osób trzecich, Zwizek odpowiada całym swoim majtkiem, a członkowie Zwizku do wysokoci sumy swoich udziałów. IV. Zmiany w składzie i rozwizywanie Zwizku 35 Przystpienie do Zwizku nowych członków moe nastpi na wniosek Rad Gmin kandydatów z załczon uchwał o przystpieniu i wymaga zgody Zgromadzenia w formie uchwały i zmiany statutu w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia Kady Uczestnik moe wystpi ze Zwizku z zachowaniem 3-miesicznego okresu wypowiedzenia przypadajcego na koniec roku kalendarzowego. 2. W przypadku niewykonywania zada i obowizków przez Uczestnika moe by on wykluczony ze Zwizku na podstawie uchwały 3. W przypadku wystpienia Uczestnika lub wykluczenia Uczestnika ze Zarzd dokona w terminie do 60 dni od dnia wystpienia lub wykluczenia rozliczenia majtkowego Uczestnika 4. W oparciu o powysze rozliczenie, Zgromadzenie ustala termin i sposób spłaty Uczestnika. Spłata moe by dokonana ratami w okresie do 3 lat. 5. W przypadku wystpienia lub wykluczenia Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych składek rocznych. 37 Rozwizanie - likwidacja Zwizku nastpuje: 1) gdy liczba członków spadnie poniej trzech, 2) na skutek zgodnych uchwał rad gmin bdcych członkami 38 Likwidacj prowadzi Zarzd lub wyznaczony przez Zgromadzenie likwidator w terminie ustalonym przez Do obowizków likwidatora (Zarzdu) naley przeprowadzenie kontroli dokumentacji ustalenie stanu majtku i opracowanie planu likwidacji. 2. Plan likwidacji i sprawozdanie zatwierdza Zgromadzenie po przedstawieniu opinii Komisji Rewizyjnej. 3. Zatwierdzony plan likwidacji Zwizku wywiesza si w siedzibie Zwizku i przesyła do wiadomoci Regionalnej Izby Obrachunkowej. 40 Po upływie szeciu miesicy od ogłoszenia planu likwidacji członkowie przejmuj przysługujce im czci majtku. 41 Nie odebrane kwoty pienine przeznaczone na zaspokojenie roszcze osób trzecich składa si do depozytu sdowego Zwizek nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowizania utworzonych osób prawnych, a te nie ponosz odpowiedzialnoci za zobowizania 2. W przypadku podziału Zwizku odpowiedzialno za jego zobowizania ponosz solidarnie Zwizki, które przejły jego mienie. 43 Dat likwidacji Zwizku jest dzie jego wykrelenia z rejestru. V. Postanowienia kocowe Zmiany niniejszego Statutu nastpuj w trybie przyjtym dla jego ustanowienia. 2. W zakresie nieuregulowanym treci Statutu stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, póz z 2001 r. z póniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, póz. 43 z 1997 roku z póniejszymi zmianami). 45 Statut wchodzi w ycie z dniem ogłoszenia.

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia

Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia Uchwała Nr Rady Miasta Sandomierza z dnia w sprawie zmian w Statucie Miasta Sandomierza Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 ust. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Statut Zwizku Midzygminnego Do Spraw Wodocigów i Kanalizacji w Brzesku.

Statut Zwizku Midzygminnego Do Spraw Wodocigów i Kanalizacji w Brzesku. Załcznik do uchwały Rady Gminy Dbno Nr V/182/ 2004 z dnia 19 listopada 2004 r. Statut Zwizku Midzygminnego Do Spraw Wodocigów i Kanalizacji w Brzesku. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Statut reguluje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r.

UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. UCHWAŁA NR 0150/XLIX/930/06 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Mały w Tychach Na podstawie art.7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku

S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku S T A T U T Fundacji dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA z siedzib w Słupsku Postanowienia ogólne. ROZDZIAŁ I 1 1. Fundacja nosi nazw: Fundacja dla Dzieci Niepełnosprawnych NADZIEJA, zwana dalej Fundacj

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU

STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU STATUT EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA EKOROZWOJU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju, zwane dalej Stowarzyszeniem stanowi stowarzyszenie osób fizycznych działajcych w Polsce

Bardziej szczegółowo

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE

STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE STATUT TOWARZYSTWA PROMOCJI JAKOCI OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE Rozdział I 1 Postanowienia ogólne: 1. Towarzystwo nosi nazw Towarzystwo Promocji Jakoci Opieki Zdrowotnej w Polsce. W dalszej treci okrelane

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

STATUT Związku Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie

STATUT Związku Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie Załącznik do uchwały Nr LII.738.2014 r Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 października 2014 roku STATUT Związku Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie I. Preambuła My, mieszkańcy Gmin, przekonani,

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło. I. Postanowienie ogólne.

S T A T U T. Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło. I. Postanowienie ogólne. S T A T U T Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło I. Postanowienie ogólne. 1 1. Tworzy się Związek międzygminny pod nazwą Związek Gminy Zlewni Jeziora Gopło, zwany dalej Związkiem. 2. Związek zrzesza gminy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCCEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W USTRZYKACH DOLNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie posiada osobowo prawn i jest organizacj

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 stycznia 2016 r. Poz. 458

Kraków, dnia 13 stycznia 2016 r. Poz. 458 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 stycznia 2016 r. Poz. 458 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia zmiany Statutu Związku Międzygminnego

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku I. Postanowienia ogólne 1. [Nazwa] Stowarzyszenie nosi nazw MB/8 Club Poland, dalej w skrócie zwane KLUBEM. 2. KLUB Jest stowarzyszeniem włacicieli i miłoników

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Grupa Motocyklowa KLIW Tomaszów Mazowiecki 97-200, ul. Literacka www.kliw.org.pl email: telefon: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Grupa Motocyklowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ /PRZYJTY PRZEZ RAD NADZORCZ UCHWAŁ NR 11/VI/03 Z DNIA 16.06.2003 R./ 1. Rada Nadzorcza jest ustawowym i statutowym organem nadzorczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu

Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Regulamin Rady Rodziców Specjalnego Orodka Szkolno- Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Warlubiu Rozdział I Nazwa reprezentacji rodziców 1. Ustala si nazw reprezentacji rodziców: Rada Rodziców przy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia 10.03.2007. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia 10.03.2007. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU z dnia 10.03.2007 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. "Stowarzyszenie Absolwentów Wyszej Szkoły Bankowej w Poznaniu" jest ogólnopolskim

Bardziej szczegółowo

Zmienia si Regulamin Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowy tekst stanowi załcznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmienia si Regulamin Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowy tekst stanowi załcznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Nr 7/05 XIII Sprawozdawczo-Wyborczego XIII Okrgowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w Kielcach z dnia 26.02.2005r. w sprawie Regulaminu Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazw Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa (w skrócie PSTT) zwane dalej Stowarzyszeniem. 1 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T KLUBU WYSOKOGÓRSKIGO W TORUNIU. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

S T A T U T KLUBU WYSOKOGÓRSKIGO W TORUNIU. Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny S T A T U T KLUBU WYSOKOGÓRSKIGO W TORUNIU Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Klub Wysokogórski w Toruniu i zwane jest w dalszym cigu Klubem.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 12 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 2 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 12 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 2 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 12 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Regionu

Bardziej szczegółowo

STATUT Związku Międzygminnego Regionalne Schronisko dla Zwierząt

STATUT Związku Międzygminnego Regionalne Schronisko dla Zwierząt Załącznik do uchwały Nr XXVIII/308/09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 czerwca 2009r. STATUT Związku Międzygminnego Regionalne Schronisko dla Zwierząt 1 Związek Międzygminny, zwany dalej Związkiem,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA Statut STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓ! DZIECI S!O!CA z siedzib! w Poznaniu tekst jednolity! Rozdzia! I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazw!: Stowarzyszenie Przyjació" Dzieci S"o#ca w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. działa na podstawie postanowie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, niniejszego Regulaminu oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH. Część I Postanowienia ogólne

STATUT ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH. Część I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH Zał Nr 1do Uchwały Nr XII/94/07 Część I Postanowienia ogólne l Związek Gmin utworzony na podstawie uchwał rad gmin nosi nazwę Związek Gmin Gór Świętokrzyskich dalej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e

Rozdział I P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e Rozdział I P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e 1 1. Gmina Ochotnica Dolna zwana dalej gmin jest wspólnot samorzdow obejmujc z mocy prawa wszystkich jej mieszkaców. 2. Siedziba organów gminy znajduje

Bardziej szczegółowo

STATUT Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

STATUT Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL/228/14 STATUT Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Tworzy się Związek Gmin Zlewni Górnej Baryczy zwany dalej Związkiem. Jego siedzibą jest miasto

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 4601 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Poznań, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 4601 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 20 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 sierpnia 2014 r. Poz. 4601 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Międzygminnego

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart z siedzibą w Nieparcie. I. Postanowienia ogólne

STATUT. ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart z siedzibą w Nieparcie. I. Postanowienia ogólne STATUT Załącznik do Uchwały Nr XX/ 119 /2008 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 26 listopada 2008 r. ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo-Niepart z siedzibą w Nieparcie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU GMIN PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU GMIN PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU GMIN PÓŁNOCNEGO MAZOWSZA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

STATUT Celowego Związku Gmin pod nazwą: Związek Międzygminny Ślęza Oława

STATUT Celowego Związku Gmin pod nazwą: Związek Międzygminny Ślęza Oława Załącznik nr.1 do Uchwały Nr. IX/41/2007 R. G. Jordanów Śl., z dnia 28.09.2007r. STATUT Celowego Związku Gmin pod nazwą: Związek Międzygminny Ślęza Oława Działając na podstawie art. 64 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT SCHRONISKO. Nazwa i siedziba Związku

STATUT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT SCHRONISKO. Nazwa i siedziba Związku STATUT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT SCHRONISKO Nazwa i siedziba Związku 1. 1. Związek międzygminny nosi nazwę: Związek Międzygminny Schronisko dla Zwierząt SCHRONISKO, zwany dalej Związkiem.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ p.n. KLUB EGLARSKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie kultury fizycznej pod nazw Klub eglarski Wojskowej Akademii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo

UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA. z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo Wielk.06.9.193 UCHWAŁA Nr XXXVII/217/05 RADY MIASTA CZERNIEJEWA z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerniejewo (Pozna, dnia 17 stycznia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

STATUT. Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

STATUT. Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej STATUT Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/251/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 maja 2009 r.

Uchwała Nr XLI/251/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 maja 2009 r. Uchwała Nr XLI/251/2009 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie: przyjęcia statutu Związku Międzygminnego Schronisko dla zwierząt SCHRONISKO Na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁY NR XXVIII/ /12 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia października 2012 roku

PROJEKT. UCHWAŁY NR XXVIII/ /12 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia października 2012 roku PROJEKT UCHWAŁY NR XXVIII/ /12 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia października 2012 roku w sprawie: zmiany STATUTU ZWIĄZKU KOMUNALNEGO GMIN ZIEMI LUBARTOWSKIEJ l -PROJEKT- UCBWAŁANR / /12 Rady MIASTA LUBARTÓW

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa. Statut Stowarzyszenia JEDNOLITY TEKST STATUTU STOWARZYSZENIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW, KSIGOWYCH, DORADCÓW PODATKOWYCH, PRAWNIKÓW I EKONOMISTÓW "LIBERTAS" Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 13 grudnia 2013 r. Poz. 2747 OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 11 grudnia 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 13 grudnia 2013 r. Poz. 2747 OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 11 grudnia 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 13 grudnia 2013 r. Poz. 2747 OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie ogłoszenia statutu Celowego Związku

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 1.1. Zarzd J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na podstawie:

1. Postanowienia ogólne 1.1. Zarzd J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na podstawie: REGULAMIN ZARZDU J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy Regulamin Zarzdu został uchwalony przez Rad Nadzorcz na podstawie 15 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 21 marca 2007 r. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MIEJSKO-GMINNEGO ORODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIECU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut niniejszy, okrela form prawn, organizacyjn oraz zasady funkcjonowania Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

STATUT PODHALAŃSKIEGO ZWIĄZKU GMIN

STATUT PODHALAŃSKIEGO ZWIĄZKU GMIN ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR55/XVIII/04 RADY MIASTA NOWY TARG Z DNIA 31 MAJA 2004 R. STATUT PODHALAŃSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Związek Gmin utworzony na podstawie uchwał Rad Gmin nosi nazwę:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r.

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Trygon Rozwój i Innowacja z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Świlczy - tekst jednolity z dnia 01.07.2010 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania TRYGON ROZWÓJ

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego

STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego STATUT STOWARZYSZENIA Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego I. Postanowienia ogólne. 1 1. Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie

Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą w Warszawie Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/40/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 marca 2015 roku Projekt Statutu stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Związek Samorządów Polskich z siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

STATUT ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO STATUT ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO Płock 2006 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powołując postanowienia ustawy o samorządzie gminnym tworzy się Związek Gmin który nosi nazwę Związek Gmin Regionu

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity S T A T U T STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJTKOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Tekst jednolity S T A T U T STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJTKOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Tekst jednolity S T A T U T STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJTKOWYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO R O Z D Z I A Ł I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I SIEDZIBA STOWARZYSZENIA 1 Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majtkowych

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PUSZCZA ZIELONKA

STATUT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PUSZCZA ZIELONKA STATUT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PUSZCZA ZIELONKA CZĘŚĆ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Statutem niniejszym rządzi się Związek Międzygminny, zorganizowany pod nazwą Związek Międzygminny Puszcza Zielonka zwany

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie 17 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 16 lutego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 listopada 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 16 listopada 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 listopada 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 16 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 17 listopada 2016 r. Poz. 2294 OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie statutu Krośnieńskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 lutego 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 12 lutego 2013 r.

Poznań, dnia 13 lutego 2013 r. Poz OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 12 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 1500 OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZEK GMIN POWIATU TURECKIEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZEK GMIN POWIATU TURECKIEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr X /78/ 07 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 września 2007 r. STATUT ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZEK GMIN POWIATU TURECKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Statut

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I. Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola.

STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I. Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola. STATUT Mazowieckiego Związku Pracodawców w Gminie Lesznowola ROZDZIAŁ I Powołuje się Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola." 1 2 Związek działa na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI REGULAMIN PRAC ZARZĄDU POLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ CZYSTOŚCI 1 1. Zarząd Izby jest organem wykonawczo-zarządzającym i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r. RAPORT BIECY Nr 11/2015 Data sporzdzenia: 03.06.2015 r. Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe Tre raportu:

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz STATUT Związku Gmin Ziemia Lubaczowska

Rzeszów, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz STATUT Związku Gmin Ziemia Lubaczowska DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 412 STATUT Związku Gmin Ziemia Lubaczowska Rozdział 1. Postanowienia wstępne 1. Tworzy się związek międzygminny pod nazwą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 2243 OBWIESZCZENIE ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM z dnia 21 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/8/2005 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna w Działdowie z dnia 6 kwietnia 2005 roku

Uchwała Nr XVII/8/2005 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna w Działdowie z dnia 6 kwietnia 2005 roku Uchwała Nr XVII/8/2005 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna w Działdowie z dnia 6 kwietnia 2005 roku w sprawie: Statutu Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH (TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 15.10.2015r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja pracodawców o

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU GMIN TRIAS OPOLSKI. Część I Postanowienia ogólne

STATUT ZWIĄZKU GMIN TRIAS OPOLSKI. Część I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXVI/391/00 Rady Miasta Opola z dnia 29 czerwca 2000 r. STATUT ZWIĄZKU GMIN TRIAS OPOLSKI Część I Postanowienia ogólne 1 Związek Gmin Trias opolski, zwany dalej Związkiem, działa

Bardziej szczegółowo

GLIWICKIE METAMORFOZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC STATUT

GLIWICKIE METAMORFOZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC STATUT GLIWICKIE METAMORFOZY STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GLIWIC STATUT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Gliwickie Metamorfozy stowarzyszenie na rzecz dziedzictwa kulturowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/74/2016 Rady Gminy Brzeżno z dnia r.

UCHWAŁA NR XV/74/2016 Rady Gminy Brzeżno z dnia r. UCHWAŁA NR XV/74/2016 Rady Gminy Brzeżno z dnia 31.03.2016r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatowo Gminnego Powiatu Świdwińskiego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 67 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów. Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego  i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem. tekst jednolity STATUT Stowarzyszenia Krajowe Stowarzyszenie Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego " i zwane w dalszej części Stowarzyszeniem." Rozdział I : Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/2004 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Sąsiedzi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie: zmiany Statutu Stowarzyszenia Sąsiedzi STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

Statut Osiedla Kolonia Trębaczów. II. Organy Osiedla i zakres ich działania

Statut Osiedla Kolonia Trębaczów. II. Organy Osiedla i zakres ich działania Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/100/2003 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 3 grudnia 2003r. Statut Osiedla Kolonia Trębaczów I. Osiedle i teren działania 1 1. Nazwa osiedla brzmi Osiedle Kolonia Trębaczów.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12 REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12 l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r.

UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. UCHWAŁA NR 0150/XII/247/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 wrzenia 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Rozwoju Rynku Rybnego

STATUT. Stowarzyszenia Rozwoju Rynku Rybnego Tekst ujednolicony z dnia 28.09.2005 STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Rynku Rybnego uchwalony przez Walne Zebranie Stowarzyszenia w Gdyni w dniu 21 lipca 2005 r. wraz z póniejszymi poprawkami ROZDZIAŁ I Nazwa,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA POD NAZWĄ ZWIĄZEK MIAST I GMIN REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Nawiązując do bogatych, wielowiekowych tradycji historycznych w zakresie współpracy gospodarczej i kulturalnej regionu świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

STATUT Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza

STATUT Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/61/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 14 maja 2015 r. STATUT Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza Rozdział I. Nazwa i siedziba Związku Bieszczadzkich Gmin

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Dział I Postanowienia ogólne

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Dział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr X/145/2011 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE Dział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ENERGOINSTAL S.A. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ENERGOINSTAL S.A. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ENERGOINSTAL S.A. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2 Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwalony przez Radę Nadzorczą ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju w dniu 06 sierpnia 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.)

STATUT. STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) STATUT STOWARZYSZENIA EUROREGION NIEMEN" (tekst jednolity na dzień 5 czerwca 2003r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Euroregion Niemen" zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Ekologicznego Związku Gmin DZIAŁDOWSZCZYZNA

S T A T U T Ekologicznego Związku Gmin DZIAŁDOWSZCZYZNA S T A T U T Ekologicznego Związku Gmin DZIAŁDOWSZCZYZNA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Związek komunalny pod nazwą Ekologiczny Związek Gmin Działdowszczyzna zwany dalej Związkiem, tworzą i są jego

Bardziej szczegółowo

STATUT Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego

STATUT Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego STATUT Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Statut ten dotyczy związku międzygminnego pod nazwa: Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego zwanego dalej "Związkiem",

Bardziej szczegółowo

STATUT. Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut obowiązujący w trakcie zmiany STATUT Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych z zakresu gospodarki komunalnej

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PRAWNICZYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 1. Polski Związek Pracodawców Prawniczych, zwany dalej Związkiem, jest organizacją pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. w sprawie przyjęcia Statutu Zielonogórskiego Związku Powiatowo- Gminnego

UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. w sprawie przyjęcia Statutu Zielonogórskiego Związku Powiatowo- Gminnego Projekt z dnia 21 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Statutu Zielonogórskiego Związku Powiatowo- Gminnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE

STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE STATUT STOWARZYSZENIA RADIA PUBLICZNEGO W POLSCE I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Radia Publicznego w Polsce zwane dalej "Stowarzyszeniem", działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA BIAŁE ŁUGI

REGULAMIN PRAC ZARZĄDU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA BIAŁE ŁUGI Załącznik do uchwały nr 5/2016 Walnego Zebrania Członków LGD Białe Ługi z dnia13 czerwca 2016 r. REGULAMIN PRAC ZARZĄDU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA BIAŁE ŁUGI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zarząd Lokalnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/11/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007r.

UCHWAŁA Nr III/11/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007r. UCHWAŁA Nr III/11/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007r. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO

REGULAMIN. Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatu Skarżyskiego REGULAMIN Organizacji wewnętrznej i trybu pracy ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO I. Przepisy ogólne. 1 Zarząd Powiatu Skarżyskiego zwany dalej zarządem jest organem

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU KOMUNALNEGO. Zorganizowanego pod nazwą ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WIEJSKICH CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ZWIĄZKU KOMUNALNEGO. Zorganizowanego pod nazwą ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WIEJSKICH CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ZWIĄZKU KOMUNALNEGO Zorganizowanego pod nazwą ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WIEJSKICH CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy statut reguluje działalność ZWIĄZKU KOMUNALNEGO zorganizowanego

Bardziej szczegółowo

Statut Związku Gmin Śląska Opolskiego

Statut Związku Gmin Śląska Opolskiego Załącznik do uchwały Nr Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia. Tekst ujednolicony Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego według stanu obowiązującego od dnia 16 stycznia 2012 r. (opracowano w Związku Gmin

Bardziej szczegółowo