Program Leonardo da Vinci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Leonardo da Vinci"

Transkrypt

1 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Raport cząstkowy TOI część finansowa Sprawozdanie finansowe Polityka kursowa, kwalifikacja kosztów Szkolenie dla Beneficjentów TOI 2012 Warszawa, r.

2 SPIS TREŚCI 1. Ogólne zasady finansowe 2. Koszty uprawnione i nieuprawnione 3. Polityka kursowa 4. Sprawozdanie finansowe 4.1 Koszty osobowe 4.2 Koszty podróży 4.3 Koszty utrzymania 4.4 Koszty sprzętu 4.5 Koszty inne 4.6 Koszty podwykonawstwa 4.7 Koszty pośrednie 5. Typy podstawowych kontroli 6. Opisy dokumentów księgowych 7. Wytyczne do raportów końcowych 8. Najczęstsze wady raportów

3 1. OGÓLNE ZASADY FINANSOWE zalecane jest ekonomiczne i gospodarne wydatkowanie środków, zalecane jest prowadzenie np. w systemie księgowym wydzielonych kont analitycznych, bądź innego, odpowiedniego systemu ewidencjonowania wewnętrznego, umożliwiającego identyfikację źródła finansowania projektu oraz wydatków związanych z realizacją projektu w okresie obowiązywania umowy, brak wymogu zwrotu odsetek od środków finansowanych z Programu LdV, ewentualnego zwrotu niewykorzystanych środków na konto LdV należy dokonać na wezwanie Narodowej Agencji.

4 2. KOSZTY UPRAWNIONE poniesione w okresie określonym w umowie, związane z projektem (istotne dla projektu, zgodne z wnioskiem), związane z działaniami projektu podejmowanymi w krajach uczestniczących w Programie, uzasadnione i racjonalne (zasady ekonomicznego zarządzania finansowego), faktycznie poniesione przez Beneficjenta i członków konsorcjum (partnerów), identyfikowalne i weryfikowalne (udokumentowane w księgach rachunkowych zgodnie ze stosownymi przepisami).

5 2. KOSZTY NIEUPRAWNIONE koszty obsługi pożyczki, straty wynikające z różnic kursowych, straty powstałe na operacjach walutowych, podatek od towarów i usług (VAT) chyba, że wnioskodawca może wykazać, że nie może go odzyskać, koszty sfinansowane w ramach innego projektu lub programu finansowanego ze środków UE, w przypadku leasingu/wynajmu sprzętu: koszty opcji wykupu po zakończeniu okresu najmu/leasingu, koszty związane z przygotowaniem wniosku o udział w programie Uczenie się przez całe życie, koszty otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego, wydatki wykazane w kategorii, w której nie wnioskowano o dofinansowanie, brak właściwego opisu na dokumencie (patrz rozdział 6: Opis dokumentów księgowych), brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem na kopiach dokumentów (dot. kontroli rutynowej patrz rozdział 5).

6 3. POLITYKA KURSOWA Przelewy na rachunki Beneficjentów prowadzone w EUR Zasady polityki kursowej odnoszą się do wydatków poniesionych w trakcie realizacji działania w przypadku dofinansowania udzielonego na podstawie kosztów rzeczywistych. Dla wydatków poniesionych w ramach dofinansowania udzielonego w kategorii zryczałtowanych kosztów pośrednich poniższe wytyczne nie mają zastosowania; beneficjent może jednak ją stosować dla własnych wewnętrznych potrzeb rozliczeniowych.

7 3. POLITYKA KURSOWA Przelewy na rachunki Beneficjentów prowadzone w EUR c.d. UWAGA: Podstawą do przeliczenia kosztu jest waluta danego dowodu finansowego, a nie waluta w jakiej dokonano za niego zapłaty. Dokument wystawiony w walucie EUR Dowody finansowe wystawione w walucie EUR nie podlegają przewalutowaniu, niezależnie w jakiej dokonano za niego zapłaty. Np. w przypadku biletu lotniczego wystawionego w EUR, gdzie płatność została dokonana kartą kredytową w PLN, podstawą jest kwota wynikająca z biletu, tj. w EUR. Dokument wystawiony w walutach innych niż EUR Dowody finansowe wystawione w walucie innej niż EUR podlegają przewalutowaniu na EUR, przy czym jako wydatek należy traktować kwotę wynikającą z dowodu finansowego a nie kwotę zapłaty, jeśli była ona ponoszona w innej walucie niż waluta dowodu.

8 3. POLITYKA KURSOWA Przelewy na rachunki Beneficjentów prowadzone w EUR c.d. Do przeliczania wydatków poniesionych w walutach innych niż EUR należy stosować: miesięczny kurs obrachunkowy wymiany ustalony przez Komisję Europejską i opublikowany na jej stronie internetowej z dnia dokonania płatności zaliczkowej przez Narodową Agencję na rzecz beneficjenta 09-2&Delim=,&Language=en Narodowa Agencja poinformuje beneficjenta w formie pisemnej o dacie przekazania płatności.

9 3. POLITYKA KURSOWA Przelewy na rachunki Beneficjentów prowadzone w EUR c.d. Gdy umowa finansowa narzuca stosowanie dwóch lub więcej kursów: Kurs ten należy stosować do przeliczenia wszelkich poniesionych wydatków w okresie od dnia dokonania danej płatności zaliczkowej do dnia poprzedzającego następną płatność zaliczkową. Oznacza to, iż kurs pierwszej zaliczki należy stosować do przeliczania wszystkich poniesionych wydatków w okresie od dnia kwalifikowalności kosztów (pierwszy dzień obowiązywania umowy finansowej) do dnia poprzedzającego wypłatę drugiej zaliczki. Natomiast kurs ostatniej zaliczki należy stosować do przeliczania wszystkich wydatków w okresie od dnia jej wypłaty do końca okresu kwalifikowalności kosztów (ostatni dzień obowiązywania umowy finansowej). UWAGA: Punktem odniesienia jest data wystawienia dowodu finansowego a nie data faktycznej zapłaty zobowiązania.

10 4. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wskazówki dotyczące raportowania (tabele finansowe EXCEL): zacznij wypełniać tabele finansowe od początku realizacji projektu, zbieraj i sprawdzaj dokumenty na bieżąco (beneficjenta i partnerów), zachowaj wszelką korespondencję, w tym wiadomości , przeczytaj uważnie wskazówki dla Beneficjentów dot. instrukcji wypełniania tabel finansowych, w celu utrzymania integralności tabeli, nie używaj "kopiuj/ wklej" podczas wypełniania tabeli, postępuj zgodnie z instrukcjami opublikowanymi na stronie internetowej Narodowej Agencji. UWAGA: TABELE FINANSOWE MUSZĄ BYĆ WYPEŁNIONE W JĘZYKU PARTNERSTWA.

11 4.1 KOSZTY OSOBOWE (DIRECT) wynagrodzenia osób pracujących na rzecz projektu: umowy stałe lub czasowe (+ ZUS, podatek dochodowy), premie, premie motywacyjne, nagrody tylko jeśli są wpisane w regulaminie jako stała składowa wynagrodzenia, stawki rzeczywiste za dzień pracy x ilość dni na rzecz projektu, osoby zatrudnione przez Beneficjenta i Partnerów nie mogą wykonywać prac jak podwykonawcy, zalecane jest stosowanie nazw stanowisk zgodnie z tabelą maksymalnych dziennych stawek dla kosztów osobowych tj. manager, researcher/teacher/trainer, technical, administrative (dot. sprawozdania finansowego). Najczęstsze błędy w kategorii: błędna interpretacja kosztów osobowych oraz kosztów podwykonawstwa (np. działanie pracownika w charakterze podwykonawcy projektu), przekroczenia maksymalnych stawek KE.

12 4.2 KOSZTY PODRÓŻY (DIRECT) koszty podróży osób zatrudnionych w projekcie na spotkania bezpośrednio związane z projektem, koszty faktycznie poniesione (rzeczywiste koszty podróży), zgodnie z procedurami normalnie stosowanymi w instytucji Beneficjenta i Partnera, w odniesieniu do zasad Przewodnika dla beneficjentów 2012 oraz wytycznych do raportów końcowych 2012, opłaty wizowe, ubezpieczenia podróży oraz koszty anulowania rezerwacji, koszty dojazdu na szkolenie w Narodowej Agencji, preferowane ekonomiczne środki transportu. UWAGA: Koszty przejazdu taksówką nie są uprawnione w projekcie. Podróż należy zorganizować najbardziej ekonomicznym środkiem transportu. Informujemy, że mogą Państwo na etapie raportu końcowego wykazać koszty przejazdu taksówkami ale należy złożyć wraz z raportem końcowym stosowne wyjaśnienia, dlaczego podróż zorganizowano powyższym środkiem transportu. Najczęstsze błędy w kategorii: brak wyjaśnienia celów dla danej podróży, podróż poza okresem kwalifikowalności kosztów, wpisany błędny zakres dat podróży oraz liczba dni podróży w tabelach finansowych, podróż do kraju nie uczestniczącego w Programie LdV, rozliczanie kosztów przejazdów na terenie jednego miasta, np. Warszawa - Warszawa (uprawnione w kategorii kosztów pośrednich).

13 4.3 KOSZTY UTRZYMANIA (DIRECT) koszty wyżywienia, noclegu i przejazdów lokalnych osób zatrudnionych w projekcie (koszty pobytu innych osób to koszty inne), koszty kalkulowane w oparciu o wewnętrzne przepisy organizacji partnerskiej: refundacja kosztów na podstawie rachunków lub wypłata diety, wymagany dowód pobytu i noclegu (np.rachunek/faktura), wymagany dowód wypłaty/otrzymania diety (np. delegacja), koszty nie mogą przekroczyć maksymalnych stawek podanych przez KE, proporcjonalnie zmniejszone jeśli noclegi, posiłki, przejazdy lokalne były zapewnione i opłacone przez stronę trzecią. Najczęstsze błędy w kategorii: przekroczenie limitów dziennych stawek KE dotyczących kosztów pobytu, rozliczanie kosztów utrzymania na terenie tego samego miasta np. Warszawa - Warszawa (uprawnione są w kategorii kosztów innych).

14 4.4 KOSZTY SPRZĘTU (DIRECT) Limit: 10% kosztów bezpośrednich projektu koszty zakupu, wynajmu/leasingu sprzętu włącznie z kosztami instalacji, konserwacji i ubezpieczenia, konieczne do osiągnięcia celów projektu, zawarte we wniosku i należycie uzasadnione, uprawnione tylko koszty amortyzacji (zgodnie z przepisami podatkowymi i księgowymi Partnera), obowiązują zasady udzielania zamówień publicznych. Najczęstsze błędy w kategorii: rozliczenie sprzętu związanego z administracją projektu (uprawnione w kategorii kosztów pośrednich), zakupy przed okresem uprawnienia kosztów.

15 4.5 KOSZTY INNE (DIRECT) upowszechnianie, ewaluacja, kopiowanie (nie dot. materiałów związanych z zarządzaniem projektem), wydanie materiałów poseminaryjnych, zakup materiałów do wytworzenia produktów (ryzy papieru, DVD, CD), ogłoszenia w prasie, promocja, opłaty konferencyjne, wynajem powierzchni wystawienniczej, zakup książek, badań, danych elektronicznych, zakup praw autorskich, koszty podróży osób trzecich (np. ekspertów, prelegentów, podwykonawców, osób nie będących pracownikami instytucji i partnerów), wynajem sal konferencyjnych (możliwy w innym wydziale/jednostce lub na zewnątrz), produkcja wideo, koszty drobnych tłumaczeń, koszty utrzymania na terenie tego samego miasta np. Warszawa Warszawa, catering. Najczęstsze błędy w kategorii: rozliczanie kosztów administracyjnych dotyczących zarządzania projektem (koszty pośrednie), rozliczanie wyżywienia dla osób, którym przyznano pełne diety w kategorii Koszty podróży i utrzymania, zbyt lakoniczne opisy wydatków w tabelach finansowych (kolumna item należy wpisać co dokładnie było przedmiotem zakupu, w kolumnie purpose cel: opisy promocja, upowszechnianie, catering itp. należy rozszerzyć o bardziej szczegółowe informacje tj. w ramach jakiego spotkania (nazwa, miejsce, data).

16 4.6 KOSZTY PODWYKONAWSTWA (DIRECT) Limit: 30% całkowitych kosztów projektu koszty usług zleconych na zewnątrz, tłumaczenia (w kolumnie item należy podawać informację jakiego tłumaczenia dotyczy wydatek), obowiązują przepisy o udzielaniu zamówienia (zasady przejrzystości i równego traktowania, dbałość o unikanie konfliktu interesów), umowa z podwykonawcą - wykonawcą będącym podmiotem, organizacją lub osobą (tylko wtedy, jeśli osoba ta nie jest zatrudniona przez żadną z partnerskich organizacji wchodzących w skład konsorcjum), zarządzanie i ogólne administrowanie nie może być zlecone podwykonawcy. Zasady w odniesieniu do udzielania zamówienia: 1. Poniżej euro: faktura. 2. Od do euro: procedura z udziałem min. 3 oferentów. 3. Od do euro: procedura z udziałem 5 oferentów. 4. Powyżej euro: krajowe przepisy dotyczące zamówień publicznych.

17 4.6 KOSZTY PODWYKONAWSTWA (DIRECT) Najczęstsze błędy w kategorii: brak dokumentów uzupełniających np. umowy do faktury/rachunku, brak konkurencyjnych ofert, brak uruchomienia procedury przetargowej, podwykonawstwo pracownika, brak lub błędne opisy na dokumentach.

18 4.7 KOSZTY POŚREDNIE (INDIRECT) Kwota ryczałtowa 7% kosztów bezpośrednich koszty sprzętu związane z administracją projektu, koszty komunikacji (faks, telefon, wysyłka materiałów), czynsz, elektryczność pomieszczeń, materiały biurowe, koszty przelewów, koszty podróży dot. przejazdów na terenie tego samego miasta. Uwaga! Koszty pośrednie nie będą uprawnione, jeśli Beneficjent otrzymuje środki wspólnotowe na bieżącą działalność w okresie realizacji projektu.

19 5. TYPY PODSTAWOWYCH KONTROLI kontrola rutynowa - podstawą do analizy finansowej jest sprawozdanie finansowe tj. tabele finansowe G.1-G.7 (Excel) co oznacza, iż Beneficjent nie przesyła wraz ze sprawozdaniem finansowym oryginałów dowodów księgowych. Analizie podlegają kopie przelewów środków do partnerów oraz kopie dokumentacji finansowej do kategorii kosztów podwykonawstwa (kopie umów, kopie faktur oraz kopie dokumentacji potwierdzającej wybór podwykonawcy), oświadczenie o podatku od towarów i usług (VAT), oświadczenie o amortyzacji; oświadczenie o nieumieszczaniu kosztów pracowników w kat. podwykonawstwo; oświadczenie o zastosowanej polityce kursowej w projekcie. Uwaga: W przypadku kopii dokumentów finansowych należy potwierdzić za zgodność z oryginałem wszystkie strony dokumentów (również te z opisem na odwrocie). Partner opisuje faktury na oryginałach i potwierdza za zgodność z oryginałem kopię dokumentu (koordynator projektu nie poświadcza za zgodność z oryginałem kopii dokumentu partnera, chyba że miało to miejsce). kontrola po zakończeniu działania tzw. desk check w siedzibie NA. Narodowa Agencja po otrzymaniu raportu końcowego, zgodnego ze wzorem, może wnioskować, w oparciu o roczny plan kontroli NA, o dosłanie przez Beneficjenta stosownej dokumentacji finansowej potwierdzającej fakt poniesienia kosztów. Beneficjent wyzwany jest wówczas do przesłania oryginałów dokumentacji finansowej (pismo z NA z listą dokumentów wyłonionych w drodze losowania, które należy dostarczyć do NA). Analizie podlega sprawozdanie finansowe oraz oryginały przesłanych dokumentów.

20 5. TYPY PODSTAWOWYCH KONTROLI kontrola podczas realizacji projektu tzw. on the spot w siedzibie Beneficjenta - analiza dokumentacji w siedzibie Beneficjenta przez pracowników ZRF ze strony Narodowej Agencji. audyt: do 5 lat po zakończeniu projektu (zgodnie z zapisami w umowie finansowej) Kto? Co? Narodowa Agencja, Komisja Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy, OLAF itp. Dokumentacja projektu. Kogo? Beneficjenci i Partnerzy.

21 6. OPIS DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH Dokumenty księgowe dotyczące projektu (oryginały) muszą być opisane tak, aby widoczny był związek z projektem. Opis dokumentu księgowego musi zawierać co najmniej: krótki opis czego dotyczy; numer umowy o dofinansowanie; pozycję kosztową projektu (numer referencyjny z tabel finansowych G.1-7); nazwę kategorii budżetowej w ramach, której wydatek został poniesiony; kwotę rozliczaną w projekcie (kwotę należy podać w walucie wystawienia dokumentu księgowego; w przypadku, gdy dokument księgowy dotyczy kilku źródeł finansowania należy podać każde z nich); odniesienie do Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (jeśli dotyczy); jeżeli dokumenty partnerów wystawione są w innym języku niż polski albo angielski należy na ich odwrocie zamieścić krótkie tłumaczenie Opisy dokumentów należy umieszczać na dokumencie (awers/rewers). Opis musi być opatrzony podpisem osoby tego dokonującej.

22 7. WYTYCZNE W RAMACH PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Wytyczne NA, odnoszące się do specyfiki dofinansowania programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci nie zwalniają z obowiązku stosowania przepisów prawa krajowego, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości czy przepisów odnoszących się do kontroli podatkowej i skarbowej; zawierają jedynie wskazówki, które mogą być pomocne przy sporządzaniu raportów końcowych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci.

23 8. NAJCZĘSTSZE WADY RAPORTÓW brak wymaganych załączników (np. wyciągów bankowych dot. przekazania środków Partnerom), niezgodność danych m.in. z informacjami zawartymi we wniosku, brak podpisu, daty i pieczęci osoby uprawnionej w tabeli G1, błędne dane, nieuwzględnianie aneksów zawartych z NA (Tabela G1, kolumna B Contractual budget), nieuwzględnianie uwag NA do raportu cząstkowego/z postępu prac, lakoniczne opisy kosztów lub ich brak, błędne daty, niespójny format wpisywanych dat (dd/mm/yyyy), niekompletność tabel (brak dat, kwot, opisów), brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem na dokumentach finansowych do kategorii kosztów podwykonawstwa, zastosowane do przeliczeń błędne kursy wymiany walut, przesunięcia pow. 10% wartości w danej kategorii kosztów bez aneksowania budżetu.

24 Kontakt Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, Warszawa tel.: (22) , fax: (22) Zespół Rozliczeń Finansowych dla LdV: Anna Myrcha tel. (22) Izabela Lubiak tel. (22)

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne. aktualizacja: 8.1. 2015 r.

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne. aktualizacja: 8.1. 2015 r. Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 8.1. 2015 r. SPIS TREŚCI: 1. W JAKI SPOSÓB BĘDĄ ROZLICZANE KOSZTY PROJEKTU? 2. W JAKIEJ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010

Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010 1. Warunki ogólne,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji

Ogólne warunki umowy dotacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej 1. Warunki ogólne, przeznaczenie dotacji Ogólne warunki umowy dotacji 1.1. Wszelkie środki pochodzące z dotacji MSZ mogą być użyte wyłącznie

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Własności Przemysłowej Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2010 1 z 15 Szanowni Państwo, Prezentujemy piąty

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają

Bardziej szczegółowo

2014-07-15. Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni. Rok akademicki 2014/2015. Kontrole 2014

2014-07-15. Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni. Rok akademicki 2014/2015. Kontrole 2014 Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni Rok akademicki 2014/2015 Kontrole 2014 1. Rodzaje kontroli 2. Umowa Finansowa i kategorie kosztów 3. Koszty nieuprawnione 4. Polityka kursowa 5. Pytania

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA BENEFICJENTÓW. Raport końcowy projektów transferu innowacji 2010

WSKAZÓWKI DLA BENEFICJENTÓW. Raport końcowy projektów transferu innowacji 2010 WSKAZÓWKI DLA BENEFICJENTÓW Raport końcowy projektów transferu innowacji 2010 Niniejszy dokument został przygotowany przez Narodową Agencję Programu Leonardo da Vinci w Polsce i zawiera wskazówki dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji

Ogólne warunki umowy dotacji Załącznik nr 3 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ogólne warunki umowy dotacji 1. Warunki ogólne, przeznaczenie dotacji 1.1. Wszelkie środki pochodzące z dotacji MSZ mogą

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają w szczególności

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i weryfikacja płatności Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Toruń, styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE ROZLICZENIA FINANSOWEGO DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH (opracowane przez

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA C 17/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.1.2015 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW Wytyczne EACEA 03/2015 Inicjatywa Wolontariusze

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt.

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 2 marca 2011 r.) UWAGI OGÓLNE: Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Polska Saksonia 2007-2013 Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 CCI-Code 2007CB163PO018 Wersja zatwierdzona w dniu 25 marca 2009 r. przez Komitet Monitorujący Impressum Niniejsze Wspólne Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Formularz zawierający zakres wymagań i obowiązków powinien być wypełniany przez Beneficjenta i uzgadniany z Audytorem

Formularz zawierający zakres wymagań i obowiązków powinien być wypełniany przez Beneficjenta i uzgadniany z Audytorem ZAŁĄCZNIK V-A FORMULARZ - ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW W ODNIESIENIU DO ŚWIADECTWA KONTROLI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPIS TREŚCI ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW W ODNIESIENIU DO NIEZALEŻNEGO SPRAWOZDANIA Z FAKTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1 INSTRUKCJA wypełniania Wniosku o płatność w ramach osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartej w programie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność

Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) 1. Wnioskowana kwota Pkt 2_(10) należy wpisać kwotę zgodną z pkt 10 wniosku (pierwszy wiersz

Bardziej szczegółowo