MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania, kompletowania, opisywania dokumentów przesyłamy Państwu nasze rozwiązania. I. Opis segregatorów. Na grzbiecie segregatora powinny znaleźć się: a) Logo EFS, b) Nazwa realizatora projektu, c) Nazwa projektu, d) Działanie i schemat, e) Okres rozliczeniowy, f) Numer kolejny segregatora we wniosku. II. Sposób układania dokumentów w segregatorach. 1. Segregator - W pierwszym segregatorze na wierzchu proszę wpiąć w skoroszycie (nie w koszulce) prawidłowo wypełniony wniosek o płatność. Wniosek ten powinien mieć zaparafowane wszystkie strony i powinien być podpisany przez osoby to tego uprawnione. Dodatkowo w ramach projektów wyłonionych w trybie konkursowym obowiązuje Państwa wypełnienie załącznika nr 2 Rozliczenie środków na finansowanie projektu/dotacji/grantu. Należy wpiąć dokumenty zgodnie z kolejnością w tab.20 i powinny być one ponumerowane zgodnie z liczbą porządkową z tab. 20.

2 Kategoria budżetowa Oświadczenie oraz wyciąg bankowy poświadczający zapłatę podatku za dany okres, 2. Deklaracja ZUS, wyciąg bankowy potwierdzający zapłatę ZUS, 3. Zestawienie pracowników, od których zapłacono ZUS i podatek ze szczegółowym rozliczeniem płac ( płaca brutto, netto, składki pracownika i pracodawcy) lista płac, 4. Pod zestawieniem listą płac należy załączyć wszystkie kopie umów zlecenie/dzieło, umów o pracę w kolejności zgodnej z zestawieniem. Pod każdą umową zlecenie/dzieło musi być załączony rachunek do umowy oraz dokumenty potwierdzające wykonanie pracy lub jej odbiór, 5. Wyciąg bankowy z wyraźnie zaznaczonymi wypłatami opisanymi zgodnie z zestawieniem, druki ścisłego zarachowania (KW), jeżeli płatność dokonywana jest gotówką oraz zestawienia operacji kartą kredytową. Kategoria budżetowa Koszty poniesione przez beneficjentów ostatecznych proszę wpisać zbiorczo wg szkół tzn. w jednej pozycji proszę wpisać kwotę przekazanych dotacji na daną szkołę. W kolumnie kwota brutto i kwota netto dokumentu należy wpisać wartość przekazanej szkole dotacji a w kolumnie kwota wydatków kwalifikowanych kwotę rozliczoną przez szkołę, kwoty VAT proszę nie wykazywać. 2. Załącznikiem do tej pozycji jest: Umowa ze szkołą, dowód przekazania dotacji (wyciąg bankowy, wszelkie dokumenty potwierdzające przekazanie dotacji), Zestawienie kosztów rozliczanych przez szkołę tożsame z tabelą 20, Programy rozwojowe szkół, w których ukazany zostanie budżet, Potwierdzenia wydatków w postaci: umów z pracownikami zatrudnionymi w ramach programu rozwojowego, faktur, wyciągów bankowych itp. nie muszą być załączane do wniosku o płatność. Dokumenty dotyczące wydatków szkół muszą znajdować się w dokumentacji u Beneficjenta. W razie niejasności, Instytucja Wdrażająca

3 ma prawo prosić o wyjaśnienie lub przesłanie konkretnych dokumentów budzących wątpliwość, co do zasadności poniesionych kosztów. Lider jest odpowiedzialny za realizację projektu, co wiąże się z pełną odpowiedzialnością za poprawność dokumentów szkół pod względem merytorycznym i kwalifikowalności kosztów. Kategoria budżetowa Należy umieścić wydatki wg kolejności zgodnej z budżetem zatwierdzonym we wniosku o dofinansowanie projektu, 2. Każdy wydatek (faktura, rachunek, koszty podróży, koszty wynajmu pomieszczeń itd.) musi być potwierdzony opisanym wyciągiem bankowym. Istnieją dwa sposoby załączania wyciągów pod dokumenty. W pierwszym przypadku pod każdą fakturę/rachunek/itp. należy podłączyć pierwszą stronę wyciągu bankowego, stronę z zaznaczonym przelewem dotyczącym faktury i ostatnią stronę wyciągu. W drugim przypadku można pod kilka faktur/rachunków/itp. załączyć jeden wyciąg bankowy poświadczający poniesienie wydatków z dokładnie zaznaczonymi pozycjami (nr porządkowy na fakturze musi być zgodny z numerem porządkowym wpisanym obok przelewanej kwoty), 3. Pod faktury na usługi należy podłączyć umowę będącą podstawą do wystawienia faktury/rachunku (dotyczy to w szczególności kosztów wynajmu, opłat za energię, itp.). Kserokopie wszystkich dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione ze strony beneficjenta. W przypadku rozliczeń z partnerem w tabeli nr 20 proponowana jest jedna pozycja - przekazanie środków partnerowi na podstawie umowy partnerskiej i rozliczenie jego dokumentacji za pomocą tabeli tożsamej nr 20 przedstawionej liderowi), lub można wszystkie dokumenty zebrane przez partnera umieścić bezpośrednio w tabeli nr 20 jednak muszą być one wystawione na lidera projektu.

4 III. Przykładowa pieczątka na dokumentach 1. Wydatek poniesiono w ramach Priorytetu 2. Działania 2.1 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich , finansowany z projektu nr MEN_8/2.1a_2538_2006, nazwa projektu..., który realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr 8/2.1a/2006/ z dnia roku 2. Numer podkategorii kosztów: np a 3. Kwota kwalifikowana (100%)... PLN brutto 4. Sposób kalkulacji (jeśli dotyczy). 5. Opis merytoryczny wydatku: Wydatek dotyczy: personelu beneficjentów ostatecznych inne 6. Sprawdzono pod względem merytorycznym, pod względem gospodarności, legalności i celowości operacji gospodarczej oraz sprawdzono zgodność z procedurami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych. Zatwierdzam do wypłaty 7. Sprawdzono pod względem formalno - rachunkowym 8. Data i sposób płatności Przykładowa karta czasu pracy Podpis kierownika jednostki Podpis księgowego Karta czasu pracy niezbędna jest w rozliczeniu, w momencie podpisania umowy zlecenia, oddelegowanie karta powinna zawierać: - dane osoby, która wykonuje pracę, - datę wykonywania pracy, - ilość godzin i zakres tematyczny zajęć. Np. Dane osoby zatrudnionej w projekcie Miesiąc, za jaki wypełniana jest karta np. maj 2007r. Data Ilość godzin Zakres tematyczny Podpis pracownika

5 Przykładowy sposób wypełnienia pozycji z tab.20 dot. kategorii budżetowej Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem L.p. Nr dokumentu data wystawienia dokumentu numer księgowy lub ewidencyjny pozycja w zesta- wieniu rzeczowokategoria interwencji data zapłaty sposób zapłaty G gotówka, p- przelew,k- karta nazwa towaru lub usługi/pozycja na dokumencie NIP wystawcy dokumentu kwota dokumentu brutto kwota dokumentu netto kwota wydatków kwalifikowalnych w tym VAT Umowa nr 1 ze szkołą podstawową nr 17 w Warszawie * Data podpisania umowy Państwa wewnętrzny numer ewidencyjny 23 Data przelania środków na konto szkoły P Dotacja dla szkoły podstawowej nr 17 w Warszawie NIP beneficjenta Wartość całej dotacji Wartość całej dotacji Wydatki poniesione w okresie za jaki składany jest wniosek o płatność Suma jeżeli gmina przekazuje środki, to dodatkowo umowa z gminą na przekazanie dotacji oraz data przekazania środków z konta gminy na rzecz beneficjenta ostatecznego

6

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność

Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność 22-23.09.2014 Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji załączanej do wniosku o płatność Błędy w dokumentacji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i weryfikacja płatności Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają w szczególności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 5 do ProceduryPG-4.2. udzielania dotacji organizacjom pozarządowym WPROWADZENIE Sprawozdanie z realizacji zadania beneficjenci

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI. DOKUMENTY wzór prawidłowo oznakowanej i opisanej faktury jest zamieszczony na stronie www.fapa.org.pl.

ODPOWIEDZI. DOKUMENTY wzór prawidłowo oznakowanej i opisanej faktury jest zamieszczony na stronie www.fapa.org.pl. Wykaz najczęściej popełnianych błędów przez Beneficjentów we Wnioskach beneficjentów o płatność Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Pomocnicza lista sprawdzająca do wniosku o płatność

Pomocnicza lista sprawdzająca do wniosku o płatność Przedsiębiorco, korzystając z niniejszej listy sprawdzającej, weryfikujesz swój wniosek o płatność oraz sprawozdanie z realizacji Projektu! Rzetelna i skrupulatna kontrola dokumentacji usprawni ocenę wniosku

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

w pkt. 6.3 Podrozdział 3 Transgraniczność jako podstawowy wyznacznik kwalifikowalności projektu. W Wytycznych określono główne zasady kwalifikowania

w pkt. 6.3 Podrozdział 3 Transgraniczność jako podstawowy wyznacznik kwalifikowalności projektu. W Wytycznych określono główne zasady kwalifikowania ZASADY REALIZACJI I ROZLICZANIA MIKROPROJEKTÓW Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia POWT RCz RP 2007 2013 2013 Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia Zatwierdzenie mikroprojektu

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Toruń, styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2013 SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna prowadzenia kontroli krzyżowych programu... 3 2. Cel kontroli krzyżowej

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 IW_4.31/001/z Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Przed wypełnieniem wniosku należy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo