Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność"

Transkrypt

1 Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Dokumentacja załączana do Wniosku o płatność Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji załączanej do wniosku o płatność Błędy w dokumentacji dotyczącej faktur/rachunków za usługi, dostawy, sprzęt, artykuły biurowe itp.: brak umowy lub zlecenia brak protokołów odbioru i/lub innego potwierdzenia odbioru usługi/dostawy/zamówienia/zlecenia poniżej tys. Euro (np. na odwrocie faktury) protokoły odbioru podpisane przez osoby niewymienione w umowie lub podpisane tylko przez jedną stronę umowy protokoły odbioru przesyłane w oryginale (powinny być kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem ) data podpisania protokołu odbioru późniejsza niż data wystawienia faktury/rachunku kwota rachunku/faktury niezgodna z umową brak dowodu zapłaty 1

2 Błędy w dokumentacji dotyczącej faktur/rachunków za usługi, dostawy, sprzęt i artykuły biurowe cd.: - w przypadku odbioru po terminie określonym w umowie brak wyjaśnienia takiego stanu rzeczy i brak naliczenia kar umownych - brak rozeznania cenowego / notatki służbowej w sprawie wyboru dostawcy / wykonawcy lub jeśli zakup dokonany w ramach zamówienia publicznego -brak dokumentacji przetargowej - brak załączonych materiałów informacyjnych i/lub zdjęć - brak zdjęć oznakowanego sprzętu/wyposażenia - oznaczenie materiałów promocyjnych niezgodne z wytycznymi w sprawie informacji i promocji Błędy w dokumentacji dotyczącej umów zlecenia i o dzieło: brak umowy brak informacji nt. wykonanych czynności w przypadku umowy zlecenia w przypadku zlecania wykonania dzieła (np. ekspertyza, tłumaczenie, publikacja) brak załączonego i podpisanego przez autora dzieła nieprawidłowa kwota kosztu kwalifikowalnego na opisie rachunku / listy płac (np. nieuwzględnienie składek ZUS pracodawcy) nazwa umowy niespójna z przedmiotem umowy (do umów o charakterze zlecenia podpisana umowa o dzieło) brak dowodów zapłaty podatku i składek ZUS 2

3 Błędy w dokumentacji dotyczącej umów o pracę i kalkulacji wynagrodzeń: brak umowy brak zakresu obowiązków brak wskazania w umowie/zakresie obowiązków numeru i tytułu danego projektu błędy w kartach czasu pracy i kalkulacjach np. nieprawidłowa normatywna liczba godzin roboczych dla danego miesiąca brak wskazania w umowie/zakresie obowiązków wymiaru etatu na jaki pracownik został oddelegowany do pracy w projekcie brak dowodów zapłaty (wynagrodzenie netto, składki ZUS i podatek) Błędy w dokumentacji dotyczącej podróży służbowych brak podpisów, dat na druku PWS, na rozliczeniu delegacji zagranicznej, na rozliczeniu zaliczki i na raporcie kasowym. brak informacji nt. zastosowanego kursu waluty do rozliczenia delegacji zagranicznej np. tabeli kursowej lub adnotacji o banku i kursie brak dowodu zakupu/sprzedaży waluty na delegację zagraniczną w banku brak informacji o godzinie przekroczenia granicy brak agendy spotkania np. wizyty studyjnej nie pomniejszenie należnych diet o zagwarantowane posiłki np. śniadania, obiady, kolacje brak kart pokładowych rozliczanie jako koszt kwalifikowalny różnic kursowych 3

4 Opis dokumentu finansowego: opis dokumentu finansowego powinien znajdować się na rewersie oryginału faktury/rachunku/listy płac/rozliczenia delegacji w przypadku braku wystarczającej ilości miejsca na dokonanie odpowiednich wpisów, opisu dokumentu finansowego można dokonać na dodatkowej kartce papieru. W takim przypadku zaleca się dokonanie na rewersie faktury adnotacji o załączniku, i uzupełnienie opisu dokumentu finansowego o informację załącznik nr. do faktury nr.. z dnia. opis powinien być w sposób trwały złączony z fakturą Błędy w opisie dokumentu finansowego Nieprawidłowa kwota kosztu kwalifikowalnego na listach płac. Kwotą kwalifikowalną są wszystkie składniki wynagrodzenia brutto brutto Brak wpisania kwoty kwalifikowalnej. Wpisywane są kwoty tylko w rozbiciu na współfinansowanie i dofinansowanie Brak podziału kwoty kosztu kwalifikowalnego na działania i linie budżetowe (jeżeli dotyczy więcej niż 1 działania i/lub więcej niż 1 linii budżetowej) Zakwalifikowanie wydatku do niewłaściwego działania i/lub linii budżetowej tzn. niezgodnie z wytycznymi SPPW Brak wskazania linii budżetowej w opisie dokumentu finansowego Wykazanie wydatku w zestawieniu wydatków w innej kategorii wydatków lub innym działaniu niż zostało to wskazane w opisie dokumentu finansowego Brak opisu w zakresie ustawy PZP lub błędny opis Opis zamieszczony jest na rachunku i liście płac umów zleceń/o dzieło (opis powinien być zamieszczony tylko na jednym dokumencie, zgodnie z polityką rachunkowości beneficjenta w tym zakresie) 4

5 Błędy w informacji załączanej do dowodów zapłaty składek ZUS i podatku Brak informacji nt. wysokości składek ZUS i podatku dotyczącej osób rozliczanych w projekcie Nieuwzględnienie składek i podatku od umów zleceń i o dzieło Błędy w rozliczaniu płatności zaliczkowych za usługi/dostawy/zlecenia Wykazanie wydatku na podstawie faktury pro forma/faktury zaliczkowej Rozliczenie zaliczki w okresie, w którym przedmiot umowy nie został odebrany i ostatecznie zapłacony Nie załączenie faktury właściwej Zamieszczenie opisu dokumentu finansowego na fakturze pro forma zamiast na fakturze właściwej Zamieszczenie opisu dokumentu finansowego na fakturze pro forma i na fakturze właściwej (podwójny opis jednego wydatku) Księgowania: Partnerzy projektu podobnie, jak IR, muszą posiadać wyodrębnione konta i księgować na nich koszty ponoszone w ramach projektu oraz przesyłać wraz z dokumentacją sprawozdawczą wydruki według wydatków, kosztów i ewentualnych przychodów projektu Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych finansowanieprojektów w ramach SPPW pochodzi z budżetu środków europejskich i w związku z tym wydatki poniesione w projektach współfinansowanych w ramach SPPW powinny być księgowane z czwartą cyfrą paragrafu 7. Z kolei wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach SPPW powinny być księgowane z czwartą cyfrą paragrafu 6. 5

6 Dokumenty powinny być ułożone w logiczny i przejrzysty sposób!!! Kserokopie powinny być czytelne i potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby 6

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

w pkt. 6.3 Podrozdział 3 Transgraniczność jako podstawowy wyznacznik kwalifikowalności projektu. W Wytycznych określono główne zasady kwalifikowania

w pkt. 6.3 Podrozdział 3 Transgraniczność jako podstawowy wyznacznik kwalifikowalności projektu. W Wytycznych określono główne zasady kwalifikowania ZASADY REALIZACJI I ROZLICZANIA MIKROPROJEKTÓW Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia POWT RCz RP 2007 2013 2013 Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry Euroregion Silesia Zatwierdzenie mikroprojektu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 5 do ProceduryPG-4.2. udzielania dotacji organizacjom pozarządowym WPROWADZENIE Sprawozdanie z realizacji zadania beneficjenci

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych. Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów Katalog

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku

Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku DO-0130/96/2013 Zarządzenie nr 96 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 września 2013 roku w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Nie podpisany elektronicznie. pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Edukacja / Edukacja kulturalna ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 40/2014 z dnia 30.05.2014r. ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 1 Postanowienia ogólne Przedmiotem procedury jest

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Załącznik do Zarządzenia Nr 97/2013/Z Prezesa ARR z dnia 17 września/2013 Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

Formularz zawierający zakres wymagań i obowiązków powinien być wypełniany przez Beneficjenta i uzgadniany z Audytorem

Formularz zawierający zakres wymagań i obowiązków powinien być wypełniany przez Beneficjenta i uzgadniany z Audytorem ZAŁĄCZNIK V-A FORMULARZ - ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW W ODNIESIENIU DO ŚWIADECTWA KONTROLI SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPIS TREŚCI ZAKRES WYMAGAŃ I OBOWIĄZKÓW W ODNIESIENIU DO NIEZALEŻNEGO SPRAWOZDANIA Z FAKTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Finansowa realizacja projektu 2 Finansowa realizacja projektu Źródła finansowania projektu : środki otrzymanej dotacji przekazywane w maksymalnie czterech transzach

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne. aktualizacja: 8.1. 2015 r.

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne. aktualizacja: 8.1. 2015 r. Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 8.1. 2015 r. SPIS TREŚCI: 1. W JAKI SPOSÓB BĘDĄ ROZLICZANE KOSZTY PROJEKTU? 2. W JAKIEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Instrukcja w sprawie określenia zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego Podstawa prawna: Art. 77 5 1 Kodeksu pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Pomocnicza lista sprawdzająca do wniosku o płatność

Pomocnicza lista sprawdzająca do wniosku o płatność Przedsiębiorco, korzystając z niniejszej listy sprawdzającej, weryfikujesz swój wniosek o płatność oraz sprawozdanie z realizacji Projektu! Rzetelna i skrupulatna kontrola dokumentacji usprawni ocenę wniosku

Bardziej szczegółowo

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe

W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe W celu wypełnienia oferty niezbędna jest znajomość treści ogłoszenia konkursowego m.in. www.powiat.elblag.pl zakładka Organizacje pozarządowe Wszystkie pola oferty muszą być wypełnione. W przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW I INNYCH PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH O SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESIE I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I DANYCH NIEZBĘDNYCH DO

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo