Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni. Rok akademicki 2014/2015. Kontrole 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2014-07-15. Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni. Rok akademicki 2014/2015. Kontrole 2014"

Transkrypt

1 Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni Rok akademicki 2014/2015 Kontrole Rodzaje kontroli 2. Umowa Finansowa i kategorie kosztów 3. Koszty nieuprawnione 4. Polityka kursowa 5. Pytania TYPY PODSTAWOWYCH KONTROLI stan na chwilę obecną 1. Kontrola rutynowa 2. Kontrola szczegółowa typu desk check 3. Kontrola na miejscu w trakcie trwania działania 4. Kontrola systemowa NA i KE mogą przeprowadzać merytoryczne i finansowe kontrole Beneficjentów w związku z wykorzystaniem przez nich przyznanego w Umowie Finansowej dofinansowania. 5. Kontrola na miejscu po zakończeniu działania KONTROLA RUTYNOWA Beneficjent zobowiązany jest udzielić NA / KE pełnego prawa dostępu do wszystkich dokumentów dotyczących: - realizacji projektu, - rezultatów realizacji projektu, - wykorzystania dofinansowania. KOGO DOTYCZY: 100% Beneficjentów PRZEDMIOT KONTROLI: raport końcowy / raport postępu wraz z dokumentacją potwierdzającą poniesienie kosztów w kategorii Kosztów nadzwyczajnych KIEDY: po zakończeniu realizacji projektu; Umowa Finansowa wskazuje termin złożenia raportu końcowego / postępu w trakcie działania CEL KONTROLI: ustalenie wysokości ostatecznego dofinansowania oraz płatności końcowej MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI: siedziba NA 1

2 KONTROLA RUTYNOWA KONTROLA SZCZEGÓŁOWA TYPU DESK CHECK 1. Umowa ze studentem / pracownikiem spójny czas pobytu, 2. Porozumienie o programie studiów / Porozumienie o programie praktyki dla mobilności edukacyjnej studentów porozumienie trójstronne organizacja wysyłająca, organizacja przyjmująca i student lub Indywidualny program nauczania/szkolenia dla mobilności edukacyjnej kadry porozumienie dwustronne organizacja wysyłająca, organizacja przyjmująca forma listowna lub mailowa, 3. Wykaz zaliczeń lub świadectwo ukończenia praktyki mobilność edukacyjna studentów, 4. Dokument potwierdzający okres pobytu w organizacji przyjmującej, 5. Indywidualny raport końcowy ze zrealizowanej mobilności, 6. Dokumenty potwierdzające przekazanie kwoty Indywidualnego Wsparcia, 7. Pracownicy dokumenty podróży potwierdzające trasę podróży. PRZEDMIOT KONTROLI: dokumentacją potwierdzającą poniesienie kosztów w ramach wszystkich kategorii budżetowych porównanie danych z raportu końcowego KIEDY: po zakończeniu realizacji projektu i po otrzymaniu / zatwierdzeniu raportu końcowego przez NA CEL KONTROLI: potwierdzenie, że dane przestawione w raporcie końcowym mają pokrycie w dokumentacji źródłowej MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI: siedziba NA KONTROLA NA MIEJSCU W TRAKCIE TRWANIA DZIAŁANIA PRZEDMIOT KONTROLI: wywiad mający na celu sprawdzenie realności i poprawności realizacji działań KIEDY: w tracie realizacji projektu CEL KONTROLI: zapewnienie, że samo działanie jest zgodne z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie oraz wymogami formalnymi MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI: siedziba Beneficjenta KONTROLA SYSTEMOWA PRZEDMIOT KONTROLI: weryfikacja rzeczywistych i kwalifikowanych działań i uczestników, zgodność z kartą ECHE KIEDY: po zakończeniu realizacji projektu CEL KONTROLI: zapewnienie, że samo działanie jest zgodne z wnioskiem o dofinansowanie, umową o dofinansowanie oraz wymogami formalnymi MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI: siedziba Beneficjenta KONTROLA NA MIEJSCU PO ZAKOŃCZENIU DZIAŁANIA KONTROLA FINANSOWA PROJEKTÓW PRZEDMIOT KONTROLI: raport końcowy wraz z dokumentacją potwierdzającą poniesienie kosztów w ramach wszystkich kategorii budżetowych, ewidencja księgowa beneficjenta dot. realizacji projektu KIEDY: po zakończeniu realizacji projektu i po otrzymaniu raportu końcowego przez NA CEL KONTROLI: ustalenie wysokości ostatecznego dofinansowania oraz płatności bilansującej oraz upewnienie się, że kwoty przestawione w raporcie końcowym mają pokrycie w dokumentacji źródłowej, jak i sprawdzenie realności i poprawności realizacji działań NA może przeprowadzić oprócz kontroli podstawowych, również kontrolę specjalną dodatkową, z uwagi na zauważone problemy, zgłoszone nieprawidłowości itp. MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI: siedziba Beneficjenta 2

3 KONTROLA FINANSOWA PROJEKTÓW KONTROLA FINANSOWA PROJEKTÓW NA przeprowadzając określony rodzaj kontroli może zażądać dodatkowych dokumentów, które nie są przewidziane dla tego typu kontroli. Celem każdej kontroli jest weryfikacja działań realizowanych przez Beneficjentów i ich zgodności z Umową Finansową. KATEGORIE BUDŻETOWE UMOWA FINANSOWA Koszty ryczałtowe Mobilność Pracowników: Podróż i Wsparcie Indywidualne Mobilność Studentów: Wsparcie Indywidualne Wsparcie organizacyjne Koszty rzeczywiste Wsparcie Uczestników Projektu ze Specjalnymi Potrzebami Koszty nadzwyczajne KOSZTY RYCZAŁTOWE KOSZTY PODRÓŻY muszą być rzeczywiście wykorzystane lub wytworzone w okresie trwania projektu, zgodnie z terminem podanym w Umowie Finansowej, muszą być niezbędne dla realizacji Projektu lub muszą być przez niego wytworzone, obliczone kwoty udziałów ryczałtowych w ramach danej kategorii kosztów muszą poddawać się identyfikacji i weryfikacji, w szczególności muszą być poparte odpowiednią ewidencją, tj. zapisem w systemie księgowym i dokumentacją źródłową, wyszczególnioną w Umowie Finansowej. Koszty podróży pracowników będą określone za pomocą iloczynu uczestników biorących udział w określonej kategorii wyjazdu pod względem pokonanego dystansu i ryczałtowej stawki jednostkowej. Stawki kształtują się pomiędzy 180 EUR a 1100 EUR dla jednego uczestnika w zależności od odległości. dystans - odległość pomiędzy uczelnią macierzystą, a instytucją przyjmującą (lub ew. miejscem rozpoczęcia i zakończenia podróży), stawka - obejmuje dofinansowanie podróży w obie strony. 3

4 KOSZTY PODRÓŻY - DOKUMENTACJA WSPARCIE INDYWIDUALNE - potwierdzenie uczestnictwa w działaniu w formie zaświadczenia podpisanego przez instytucję przyjmującą zawierającego: imię, nazwisko, cel działania za granicą, daty rozpoczęcia i zakończenia działania; - W przypadku podróży z lokalizacji innej niż siedziba Beneficjenta / do lokalizacji innej niż instytucja partnerska: trasa przejazdu wraz z dokumentami bilety / faktury / rachunki z podaniem miejsca wyjazdu i przyjazdu. Koszty dofinansowania Wsparcia Indywidualnego Pracowników w tej kategorii będą obliczana za pomocą iloczynu liczby dni/miesięcy przypadających na pracownika i ryczałtowej stawki przypadającej na dzień/miesiąc w określonej kategorii właściwej dla kraju przyjmującego. - potwierdzenie uczestnictwa w działaniu w formie zaświadczenia podpisanego przez instytucję przyjmującą zawierającego: imię, nazwisko, cel działania za granicą, daty rozpoczęcia i zakończenia działania. WSPARCIE INDYWIDUALNE WSPARCIE INDYWIDUALNE - DOKUMENTACJA Koszty dofinansowania Wsparcia Indywidualnego Studentów w tej kategorii będą obliczana za pomocą iloczynu liczby dni / miesięcy przypadających na studenta i ryczałtowej stawki przypadającej na dzień / miesiąc w określonej kategorii właściwej dla kraju przyjmującego. W przypadku niepełnego miesiąca mobilności, dofinansowanie będzie obliczone za pomocą iloczynu liczby dni niepełnego miesiąca i 1/30 stawki kosztu jednostkowego, określonej dla pełnego miesiąca. - potwierdzenie uczestnictwa w działaniu za granicą w formie zaświadczenia podpisanego przez instytucję przyjmującą zawierającego: imię, nazwisko, daty rozpoczęcia i zakończenia mobilności: Wykaz zaliczeń mobilność na studia i Zaświadczenie / Certyfikat odbytej praktyki mobilność na praktykę. WSPARCIE ORGANIZACYJNE Koszty dofinansowania w kategorii Wsparcie Organizacyjne obejmują wydatki bezpośrednio związane z realizacją działań w zakresie mobilności, wraz z kosztami przygotowania językowego, monitorowania i wspierania uczestników w trakcie okresu mobilności. Kwota dofinansowania obliczona będzie za pomocą iloczynu liczby uczestników w mobilnościach i ryczałtowej stawki jednostkowej. - potwierdzenie uczestnictwa w działaniu za granicą w formie zaświadczenia podpisanego przez organizację przyjmującą. KOSZTY RZECZYWISTE rzeczywiście poniesione przez Beneficjenta w okresie ustalonym w Umowie Finansowej; określone w szacunkowym budżecie ustalonym w Załączniku II lub zakwalifikowane na skutek przesunięć pomiędzy kategoriami budżetu, jak określono w Artykule I.3.2; możliwe do identyfikacji i weryfikacji, szczególnie będą zewidencjonowane w systemie księgowym organizacji Beneficjenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowości w tym zakresie właściwymi dla kraju, w którym Beneficjent prowadzi działalność oraz będą traktowane przez Beneficjenta zgodnie z obowiązującymi rutynowymi praktykami księgowymi obowiązującymi w jego organizacji; 4

5 KOSZTY RZECZYWISTE poniesione w związku z realizacją projektu i muszą być niezbędne do jego realizacji, jak określono w Załączniku I; poniesione zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, w zakresie którym będzie ich dotyczył; racjonalne, uzasadnione i zgodne z zasadami należytego zarządzania finansami, w szczególności oszczędności i efektywności; WSPARCIE UCZESTNIKÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI Są to koszty dodatkowe, bezpośrednio związane z niepełnosprawnymi uczestnikami biorącymi udział w projekcie. Dofinansowanie będzie dotyczyło refundacji kosztów obejmujących 100% kwalifikowanych kosztów rzeczywistych. faktury/rachunki dokumentujące poniesione koszty rzeczywiste, z podaniem nazwy i adresu podmiotu wystawiającego oraz kwoty, waluty oraz daty wystawienia. niepokryte udziałem ryczałtowym w dofinansowaniu, z zastosowaniem ryczałtowych stawek jednostkowych, jak określono w Artykule II KOSZTY NADZWYCZAJNE KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW Koszty nieuprawnione Są to koszty związane ze wsparciem uczestnictwa osób uczących się o mniejszych szansach oraz koszty związane z wystawieniem na żądanie NA gwarancji finansowej, zdeponowanej przez Beneficjenta w NA, w celu zabezpieczenia płatności zaliczkowych, jak określono w Artykule I.4.1. Umowy Finansowej. Dofinansowanie będzie dotyczyło refundacji kosztów obejmujących 100% kwalifikowanych kosztów rzeczywistych. Dodatkowo, do wszelkich innych kosztów, które nie spełniają warunków ustalonych dla kategorii kosztów ryczałtowych i rzeczywistych, następujące koszty będą uznane za niekwalifikowalne: zwroty z kapitału, długi i opłaty z nimi związane, faktury/rachunki dokumentujące poniesione koszty rzeczywiste, z podaniem nazwy i adresu podmiotu wystawiającego oraz kwoty, waluty oraz daty wystawienia; w przypadku gwarancji finansowej - potwierdzenie poniesienia przez Beneficjenta kosztów związanych z wystawieniem gwarancji przez podmiot do tego upoważniony, z podaniem jego nazwy i adresu, kwoty, waluty oraz daty i podpisu reprezentanta prawnego. rezerwy na straty lub długi, odsetki dłużne, wątpliwe do odzyskania długi, straty kursowe, koszty otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych Beneficjenta, włącznie z kosztami za przelewy bankowe zadysponowane przez NA, za które bank obciążył rachunek bankowy Beneficjenta wskazany w Umowie; KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW Koszty nieuprawnione koszty sprawozdane przez Beneficjenta w ramach innego projektu, który otrzymał dofinansowanie z budżetu UE, włącznie z dofinansowaniem przyznanym przez kraje członkowskie UE pochodzącym z budżetu UE i dofinansowaniem przyznanym przez organizacje inne niż KE w celach związanych z realizacja budżetu UE; w szczególności koszty pośrednie uznane za niekwalifikowane w ramach przyznanego przez NA dofinansowania Projektu Beneficjenta, w przypadku gdy ten ostatni otrzymał dofinansowanie budżetu operacyjnego z funduszy budżetu UE, realizowanego w okresie wdrażania Projektu; koszty najmu lub leasingu sprzętu z opcją wykupu na koniec okresu leasingu lub najmu; wkład rzeczowy otrzymany od stron trzecich; koszty wydatków nadmiernych i lekkomyślnych; POLITYKA KURSOWA Wszystkie płatności na rzecz Beneficjenta będą dokonane prze NA w walucie EUR. Raport końcowy wraz z raportami postępu będzie składny do NA poprzez system Mobility Tool w walucie EUR. VAT, jeśli Beneficjent jest płatnikiem VAT zarejestrowanym w urzędzie skarbowym i może go odliczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego w tym zakresie. 5

6 POLITYKA KURSOWA Wszelkie kwoty w raporcie końcowym / raportach postępu powinny być wyrażone w EUR. W tym celu Beneficjent dokona przeliczenia wszelkich poniesionych wydatków na EUR zgodnie ze sposobem wskazanym w Umowie Finansowej. Pytania Wydatki poniesione w EUR nie podlegają przewalutowaniu. KONTAKT Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska Warszawa tel.: (22) fax: (22) Dziękuję za uwagę Zespół Rozliczeń Finansowych Numer Umowy Finansowej 6

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne. aktualizacja: 8.1. 2015 r.

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne. aktualizacja: 8.1. 2015 r. Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 8.1. 2015 r. SPIS TREŚCI: 1. W JAKI SPOSÓB BĘDĄ ROZLICZANE KOSZTY PROJEKTU? 2. W JAKIEJ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji

Ogólne warunki umowy dotacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej 1. Warunki ogólne, przeznaczenie dotacji Ogólne warunki umowy dotacji 1.1. Wszelkie środki pochodzące z dotacji MSZ mogą być użyte wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych. Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów Katalog

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010

Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010 1. Warunki ogólne,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015/16.

Załącznik 4 Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015/16. Załącznik 4 Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015/16. W roku 2015/2016 zarówno wsparcie indywidualne" jak i dodatkowe środki przyznane w związku z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Ogólny wzór umowy o udzielenie dotacji więcej niż jednemu beneficjentowi

Ogólny wzór umowy o udzielenie dotacji więcej niż jednemu beneficjentowi Ogólny wzór umowy o udzielenie dotacji więcej niż jednemu beneficjentowi Wersja 1.0 11 grudnia 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy dokument ma na celu wsparcie wnioskodawców ubiegających się o finansowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA

(Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA C 17/10 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.1.2015 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE KOMISJA EUROPEJSKA ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW Wytyczne EACEA 03/2015 Inicjatywa Wolontariusze

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt.

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 2 marca 2011 r.) UWAGI OGÓLNE: Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Toruń, styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci Zarządzanie projektem mobilności LdV Warszawa, dnia 13.06.2013r. PODSTAWOWE FAZY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Akceptacja projektu do realizacji Kontraktowanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Załącznik do Zarządzenia Nr 97/2013/Z Prezesa ARR z dnia 17 września/2013 Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i weryfikacja płatności Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają w szczególności

Bardziej szczegółowo