Kursy Intensywne Erasmusa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kursy Intensywne Erasmusa"

Transkrypt

1 Kursy Intensywne Erasmusa Rok akademicki 2013/2014 Na etapie sporządzania raportu końcowego należy zapoznać się z zapisami Umowy Finansowej, Przewodnikiem Programu Uczenie się przez całe życie 2013 oraz Wytycznymi do raportów końcowych w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Kontrakt Dofinansowanie Zgodnie z zapisami Umowy Finansowej możliwe jest rozliczenie kosztów następujących kategorii: 1. organizacja kursu intensywnego, 2. koszty podróży, w tym wizy wjazdowe i wyjazdowe, 3. koszty utrzymania wraz z ubezpieczeniem. Beneficjent poniesie wszelkie inne koszty związane lub wynikające z realizacji kursu intensywnego. 1

2 Dofinansowanie Koszty organizacji Dofinansowanie Koszty organizacji Dofinansowanie kosztów organizacji i prowadzenia Kursu Intensywnego ma charakter płatności ryczałtowej i wynosi Dofinansowanie może być wykorzystane na: przygotowanie, przeprowadzenie i rozpowszechnianie rezultatów kursu, w tym wydatki na podróż, utrzymanie i zakwaterowanie na etapie przygotowania kursu, jego ewaluacji oraz udziału w kursie intensywnym ekspertów zewnętrznych. Dofinansowanie Koszty utrzymania Dofinansowanie Koszty utrzymania Dofinansowanie kosztów utrzymania wraz z kosztami ubezpieczenia jest kalkulowane w oparciu o: stawkę zależną od czasu uczestnictwa w kursie każdego uczestnika, liczbę uczestników. Skrócenie pobytu przez uczestników kursu odbija się zatem niekorzystnie na wysokości rozliczonego dofinansowania w kategorii koszty utrzymania. 2

3 Dofinansowanie Koszty utrzymania Z dofinansowania na utrzymanie powinny być finansowane: wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie, przejazdy lokalne (na terenie miejscowości, w której odbywa się kurs) i w przypadku dostępności środków stypendium dla uczestników kursu. Dofinansowanie Koszty utrzymania Z dofinansowania można pokryć wydatki na utrzymanie dla maksymalnie 60 studentów i 20 nauczycieli - w wysokości nie przekraczającej kwoty funduszy przyznanej uczelni w pozycji utrzymanie w Art.III.1 Umowy. Dofinansowanie kosztów podróży jest udzielone na podstawie kosztów rzeczywistych. Z funduszy programu Erasmus można dofinansować wydatki na podróż dla maksymalnie 60 studentów i 20 nauczycieli do 100% rzeczywistej ceny, ale w wysokości nie przekraczającej kwoty przyznanej w Art.III.1 Umowy w kategorii podróż. 3

4 Koszty podróży obejmują dojazd do / wyjazd z miejsca realizacji kursu np. przejazd do lotniska, koszty przelotu wraz z kosztami przejazdów lokalnych do miejscowości, w której realizowany jest kurs jedynie w dniach przewidzianym w harmonogramie i wskazanych w Umowie na podróż. Dofinansowanie - Koszty podróży Wydatki na podróż samochodem osobowym (prywatnym lub firmowym) są możliwe do rozliczenia - po uzyskaniu wcześniejszej zgody uczelni koordynującej projekt/konsorcjum oraz zostały one uzasadnione i których cena nie jest nadmierna. Beneficjent musi posiadać dokumentację potwierdzającą wybór rozwiązania najkorzystniejszego cenowo w tym np. informacje ze stron zawierające cenę. Należy dokonać wyboru wariantu spośród dwóch rozwiązań: rozliczenia na podstawie oświadczenia uczestnika kursu, w którym podano ilość przejechanych kilometrów lub ceny biletu. 4

5 Rozliczenie przy zastosowaniu stawki za kilometr zgodnej z wewnętrznymi zasadami Beneficjenta przypadającą na jeden kilometr, nie wyższą niż stawka ustalona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. i nie wyższą niż 0,22 - wg kursu wskazanego przez NA do przeliczania wydatków poniesionych w PLN na EUR. Zwrot na podstawie ceny biletu kolejowego w II klasie, autokarowego lub lotniczego ekonomicznego (zaświadczenia o cenie biletu wydanego przez przewoźnika) na trasie przejazdu samochodem, przy czym wskazany jest wybór najbardziej ekonomicznej opcji. W przypadku, gdy samochodem podróżowało kilka osób, zwrócona zostanie równowartość jednego biletu. Koszty przejazdu taksówką są nieuprawnione w ramach dofinansowania kosztów podróży. Jedynie w wyjątkowych przypadkach, po przesłaniu stosownego wyjaśnienia, NA może uznać ten wydatek. Brak wyjaśnienia lub właściwego uzasadnienia spowoduje, iż koszt ten nie zostanie zaakceptowany. 5

6 NA może zażądać następujących dokumentów: NA może zażądać następujących dokumentów: organizacja kursu: imienna lista obecności podpisana czytelnie przez każdego uczestnika kursu (studenta i nauczyciela akademickiego także z uczelni koordynującej) w pierwszym i ostatnim dniu kursu i ankieta wypełniona przez każdego studenta; podróż uczestników: potwierdzenia dokonania płatności, faktury, rachunki, wykorzystane bilety, kserokopia wizy, karty pokładowe na podróż w obie strony; wskazujące, że podróż odbyła się w terminach podanych w Art. III.1 Umowy; NA może zażądać następujących dokumentów: utrzymanie: potwierdzenie udziału w kursie w postaci zaświadczenia uczestnictwa dla każdego uczestnika (studenta i nauczyciela akademickiego) zawierające rzeczywistą datę rozpoczęcia i datę zakończenia pobytu na kursie, podpisane przez instytucję, która organizowała kurs i/ lub inne dokumenty. Przesunięcia w budżecie Po uprzednim poinformowaniu NA Beneficjent może dokonać przesunięcia środków pomiędzy pozycjami budżetu utrzymanie i podróż, pod warunkiem, że to przesunięcie środków nie wpływa na realizację działania i że przesunięcie funduszy pomiędzy pozycjami budżetu nie przekracza 10% kwoty najniższej z dwóch ww. kategorii budżetowych. 6

7 Dokumentacja Dokumentacja Wszystkie dokumenty finansowe muszą być właściwie opisane przez Beneficjenta, tzn. opis powinien zawierać kwotę i walutę dokumentu finansowego, źródło finansowania, numer Umowy Finansowej oraz cel zakupu. Wydatek w wysokości został sfinansowany z Programu LLP Erasmus działanie Kursy Intensywne na realizację Umowy Finansowej nr kategoria budżetowa opis Dokumentacja Daty wystawienia dowodów źródłowych oraz daty płatności na ich rzecz (spłata zobowiązania) muszą zawierać się w okresie kwalifikowalności kosztów określonym w Umowie w Art.II.2. Budżet - Koszty nieuprawnione: koszty otwarcia i prowadzenia rachunku, koszty niezwiązane z realizowanym projektem, nieobjęte żadną z kategorii budżetowych wymienionych w Umowie Art. III finansowanie działania, koszty odsetek od kredytów, koszty różnic kursowych, 7

8 Budżet - Koszty nieuprawnione: Budżet - Koszty nieuprawnione: zbyt wysokie lub nieprzemyślane wydatki, zakup środków trwałych, koszty nieudokumentowane, VAT jeżeli jest odliczany, koszty zadeklarowane przez wnioskodawcę, a objęte innym działaniem lub planem prac, które uzyskały dofinansowanie od Unii Europejskiej lub z innych źródeł, koszty poniesione poza okresem kwalifikowalności kosztów. Podstawą do przeliczenia kosztu jest waluta danego dowodu finansowego, a nie waluta w jakiej dokonano za niego zapłaty. Dowody finansowe wystawione w walucie EUR nie podlegają przewalutowaniu, niezależnie w jakiej walucie dokonano za nie zapłaty. Dowody finansowe wystawione w walucie innej niż EUR podlegają przewalutowaniu na EUR, przy czym jako wydatek należy traktować kwotę wynikającą z dowodu finansowego a nie kwotę zapłaty, jeśli była ona ponoszona w innej walucie niż waluta dowodu. 8

9 Do przeliczania wydatków poniesionych w walutach innych niż EUR należy stosować miesięczny kurs obrachunkowy wymiany ustalony przez KE i opublikowany na jej stronie internetowej z dnia dokonania płatności zaliczkowej przez NA na rzecz Beneficjenta. W przypadku większej ilości płatności zaliczkowych, Beneficjent będzie musiał stosować więcej niż jeden kurs do przeliczania wydatków. Kurs pierwszej zaliczki będzie stosowany do przeliczania wszystkich poniesionych wydatków w okresie od dnia kwalifikowalności kosztów wskazanego w Art. II.2 Umowy Finansowej do dnia poprzedzającego wypłatę drugiej zaliczki. 9

10 Natomiast kurs ostatniej zaliczki będzie stosowany do przeliczania wszystkich wydatków w okresie od dnia jej wypłaty do końca okresu kwalifikowalności kosztów. Punktem odniesienia jest data wystawienia dowodu finansowego a nie data faktycznej zapłaty zobowiązania. Koszty różnic kursowych oraz straty powstałe na operacjach walutowych w okresie obowiązywania Umowy Finansowej są kosztami niekwalifikowanymi. Dziękuję za uwagę Aneta Pomorska 10

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&searchfield=&period= 2009-2&Delim=,&Language=en

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&searchfield=&period= 2009-2&Delim=,&Language=en ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE ROZLICZENIA FINANSOWEGO DZIAŁAŃ W RAMACH AKCJI: KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH ORAZ WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE ROZLICZENIA FINANSOWEGO DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH (opracowane przez

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 1. Projekty mobilności oraz Akcji 3. Rozwój Polityki Młodzieżowej aktualizacja: 23. 12. 2014 r. SPIS TREŚCI: PODRÓŻ AKCJA 1. PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Raport cząstkowy TOI 2012 - część finansowa Sprawozdanie finansowe Polityka kursowa, kwalifikacja

Bardziej szczegółowo

2014-07-15. Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni. Rok akademicki 2014/2015. Kontrole 2014

2014-07-15. Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni. Rok akademicki 2014/2015. Kontrole 2014 Mobilność edukacyjna studentów i pracowników uczelni Rok akademicki 2014/2015 Kontrole 2014 1. Rodzaje kontroli 2. Umowa Finansowa i kategorie kosztów 3. Koszty nieuprawnione 4. Polityka kursowa 5. Pytania

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne. aktualizacja: 8.1. 2015 r.

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach. Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne. aktualizacja: 8.1. 2015 r. Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne aktualizacja: 8.1. 2015 r. SPIS TREŚCI: 1. W JAKI SPOSÓB BĘDĄ ROZLICZANE KOSZTY PROJEKTU? 2. W JAKIEJ

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010

Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010 1. Warunki ogólne,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji

Ogólne warunki umowy dotacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej 1. Warunki ogólne, przeznaczenie dotacji Ogólne warunki umowy dotacji 1.1. Wszelkie środki pochodzące z dotacji MSZ mogą być użyte wyłącznie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012

ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 ZAŁĄCZNIK VI ( PRZEWODNIK DLA BENEFICJENTA ) UMOWA ERA_MOB-SW_2012 SPIS TREŚCI PRZEWODNIKA Część I Mobilność realizowana w programie Erasmus zasady ogólne... 3 Część II Zasady odnoszące się do wyjazdów

Bardziej szczegółowo

Takie koszty wynikające z realizacji działań uznaje się za kwalifikowalne po przedstawieniu dokumentów potwierdzających, na następujących warunkach:

Takie koszty wynikające z realizacji działań uznaje się za kwalifikowalne po przedstawieniu dokumentów potwierdzających, na następujących warunkach: Załącznik 5 do SIWZ Zestawienie kosztów kwalifikowanych Kwalifikowalność wydatków: zasady szczegółowe Wydatki kwalifikujące się dotyczą wyłącznie kosztów zrealizowanych działań poniesionych przez organ

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Toruń, styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej. Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej. Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014 1. Postanowienia wstępne 1.1. Konkurs jest ogłaszany przez Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Zasady realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 28/2014 z dnia 24 lutego 2014r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Zasady realizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów zagranicznych w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1

I. Postanowienia ogólne 1 Załącznik do zarządzenia nr 83 z dnia 26 września 2011 r. Rektora UŚ Instrukcja w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników i wyjazdami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji

Ogólne warunki umowy dotacji Załącznik nr 3 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ogólne warunki umowy dotacji 1. Warunki ogólne, przeznaczenie dotacji 1.1. Wszelkie środki pochodzące z dotacji MSZ mogą

Bardziej szczegółowo

Niniejsza informacja ma na celu zapoznanie wnioskodawców z zasadami korzystania ze wsparcia w ramach działania 1.4 Schemat B rodzaje projektów:

Niniejsza informacja ma na celu zapoznanie wnioskodawców z zasadami korzystania ze wsparcia w ramach działania 1.4 Schemat B rodzaje projektów: INFORMACJA dla Wnioskodawców działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat B Projekty pozainwestycyjne Oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013

Program Erasmus. Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Program Erasmus Zasady ubiegania się o dofinansowanie projektu typu kurs intensywny konkurs w roku 2013 Spotkanie informacyjne, Warszawa, 7 lutego 2013 Program Uczenie się przez całe życie (2007-2013)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 25 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 25 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 28 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o szczegółowych zasadach, regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015/16.

Załącznik 4 Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015/16. Załącznik 4 Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015/16. W roku 2015/2016 zarówno wsparcie indywidualne" jak i dodatkowe środki przyznane w związku z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r.

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24.04.2013r. dot. określenia warunków

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Własności Przemysłowej Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2010 1 z 15 Szanowni Państwo, Prezentujemy piąty

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Formularz jest przeznaczony dla Beneficjentów realizujących projekty

Bardziej szczegółowo

pn. Zawodowe skrzydła II

pn. Zawodowe skrzydła II Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE pn. Zawodowe skrzydła II w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych...

SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2. 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... SPIS TREŚCI: DEFINICJE... 2 1. WSTĘP... 3 1.1. Cele Mechanizmów Finansowych... 3 1.2. Cele i komponenty Funduszu dla Organizacji Pozarządowych... 4 2. DLA KOGO PRZEZNACZONE SĄ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

w ramach programu 1. Przyznaną dotację należy wydatkować w sposób gospodarny i oszczędny.

w ramach programu 1. Przyznaną dotację należy wydatkować w sposób gospodarny i oszczędny. WARUNKI PRZEKAZANIA DOTACJI w ramach programu WOLONTARIAT DLA EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Program realizowany jest przez Fundację im. Stefana Batorego i Fundację Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo