REGULAMIN PROJEKTU. Obowiązuje od dnia 16 listopada 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU. Obowiązuje od dnia 16 listopada 2014"

Transkrypt

1 Strona1/9 REGULAMIN PROJEKTU Obowiązuje od dnia 16 listopada Informacje wstępne 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Moje źródła energii realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących", Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki", Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach", 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o Regulamin są zgodne z umową nr WND-POKL /13 o dofinansowanie projektu, zawartą pomiędzy MGG Conferences Sp. z o.o. a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Projekt realizuje MGG Conferences Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w partnerstwie z Altkom Akademia S.A. z siedzibą w Warszawie. 5. Okres realizacji projektu: r. 6. Obszar realizacji projektu: cała Polska 7. Celem ogólnym projektu jest podniesienie konkurencyjności 170 firm, posiadających status mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw określony na podstawie kwalifikatora wielkości firmy zamieszczonego na stronie i będących uczestnikami projektu poprzez przygotowanie ich i ich pracowników do wdrażania rozwiązań proekologicznych w firmie. 8. Pomoc szkoleniowa i doradcza udzielana Przedsiębiorcy stanowi pomoc de minimis. Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu prywatnego. 2 Słownik pojęć Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Projektodawca MGG Conferences Sp. z o.o. 2. Projekt Projekt 3. Uczestnik/czka Projektu (UP) osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami

2 Strona2/9 określonymi w niniejszym Regulaminie do udziału w Projekcie, korzystająca bezpośrednio ze szkoleń 4. Przedsiębiorstwo/Przedsiębiorca podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.). Przedsiębiorstwo deleguje pracowników na Szkolenia oraz uczestniczy w Doradztwie 5. Biuro Projektu: Warszawa, , ul. Filtrowa 67 lok.6 6. Cykl szkoleń zestaw dwóch szkoleń tematycznych 7. Szkolenie pojedyncze szkolenie (2dni/16h) z jednego tematu w ramach projektu 8. Analiza potrzeb ekologicznych praca analityczna wykonana przez doradcę, mająca na celu określenie potrzeb pro-ekologicznych Przedsiębiorstwa, tzn. zidentyfikowanie obszarów przygotowania firmy umożliwiających wprowadzenie technologii przyjaznych środowisku, w tym OZE (ocena stanu zastanego w firmie, typ nieruchomości, procesy technologiczno-produkcyjne, środki transportu, gospodarka wodna, gospodarka odpadami) oraz poziomu wiedzy i umiejętności Uczestników/czek koniecznych do wdrożenia ww. rozwiązań (do 8h/Przedsiębiorstwo). 9. Doradztwo indywidualna praca/spotkanie doradcy z przedstawicielem/ami Przedsiębiorstwa 10. Plan wdrożenia dokument opracowany na zakończenie udziału Przedsiębiorstwa w Projekcie, stanowiący program/plan wdrażania konkretnych działań proekologicznych, w szczególności wdrożenia rozwiązań technologicznych z wykorzystaniem OZE u każdego Przedsiębiorcy objętego pomocą, zawierający opis zidentyfikowanych obszarów, dla których należy przeprowadzać takie działania oraz wymierne wskaźniki ekonomiczne, jakie posłużą ocenie skuteczności takiego programu/planu po jego zakończeniu lub aktualizacja takiego dokumentu w ww. zakresie, jeśli taki dokument już istnieje. Każdy Przedsiębiorca, u którego zostanie przygotowany Plan wdrożenia, będzie również zobowiązany do podpisania Deklaracji o przyjęciu do wdrażania rozwiązań proekologicznych. 1. Cel projektu: 3 Ogólne założenia projektu a. Podniesienie wiedzy i umiejętności 350 pracowników z 170 firm z sektora MMŚP z zakresu: technicznych możliwości wdrożenia konkretnych rozwiązań proekologicznych w firmie, korzyści finansowych płynących z wdrożenia rozwiązań proekologicznych w firmie, źródeł finansowania wdrażania rozwiązań proekologicznych w firmie. b. Przygotowanie do wdrożenia indywidualnych planów rozwiązań proekologicznych dla firm biorących udział w Projekcie.

3 Strona3/9 2. Projekt przewiduje przeszkolenie 350 pracowników, w tym co najmniej 70 kobiet oraz 70 osób w wieku W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 35 cykli szkoleń i 1360 godzin doradztwa. 4. Każdy cykl składa się z 2 szkoleń: I. Analiza opłacalności inwestycji w OZE z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi IT, II. Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem energii z OZE (w jednym z pięciu obszarów: generatory wiatrowe produkujące energię elektryczną, pompy ciepła, systemy rekuperacji ciepła z wentylacji, kolektory słoneczne, głównie w celu ogrzewania ciepłej wody, ogniwa fotowoltaiczne). 5. Rodzaj szkolenia, o którym mowa w ust. 4, pkt II zostanie ustalony w ramach działania Analiza potrzeb ekologicznych Przedsiębiorstwa, które zostanie przeprowadzona w wymiarze do 8 godzin zegarowych na Przedsiębiorstwo. 6. Liczba Uczestników/-czek w grupie szkoleniowej wynosić będzie średnio 10 osób. 7. Zajęcia szkoleniowe w ramach projektu prowadzone będą w dni robocze (poniedziałek-piątek), 8 godzin szkoleniowych dziennie (po 45 minut) plus przerwy kawowe i przerwa na lunch według ustalonego harmonogramu. 8. W ramach szkolenia Uczestnik/-czka będzie miał/-a zapewnione: wyżywienie, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe. 9. Jedna osoba może wziąć udział w jednym cyklu szkoleniowym. 10. Doradztwo w Projekcie będzie udzielane w wymiarze średnio 8 godzin zegarowych na jedno Przedsiębiorstwo. 4 Warunki uczestnictwa w projekcie 1. W Projekcie uczestniczyć mogą Przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę na terenie RP oraz ich pracownicy zgodnie z art. 2 Kodeksu pracy, w tym właściciele pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy, w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. 2. Do Projektu może przystąpić Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 pod warunkiem, że w wyniku udzielenia w projekcie pomocy de minimis, łączna wartość pomocy de minimis (bez względu na jej przeznaczenie) udzielona temu przedsiębiorcy w okresie trzech lat od daty przystąpienia do projektu nie przekroczy poziomu 200 tys. euro (100 tys. euro dla przedsiębiorstw działających w sektorze transportu drogowego). 3. Uczestnicy Projektu będą przyjmowani spośród Przedsiębiorstw mających problemy w zakresie wdrażania / nie posiadających wdrożonych rozwiązań proekologicznych.

4 Strona4/9 Badaniu Przedsiębiorstwa w tym zakresie służyć będzie ankieta wypełniana podczas rekrutacji. 4. Uczestnicy/-czki Projektu będą przyjmowani wg kolejności zgłoszeń z zastrzeżeniem, że w projekcie będzie uczestniczyć co najmniej 70 kobiet oraz 70 osób w wieku Zakres wsparcia 1. Każdy Uczestnik/czka Projektu może wziąć udział w jednym cyklu szkoleń o wymiarze 32 godzin szkoleniowych z zakresu Analiza opłacalności inwestycji w OZE z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi IT oraz Zastosowania rozwiązań proekologicznych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem energii z OZE (1 z 5-ciu tematów jak w 3 ust. 4 pkt II). 2. Każde Przedsiębiorstwo uczestniczące w Projekcie otrzyma średnio 8 godzin wsparcia dot. analizy potrzeb proekologicznych oraz 8 godzin doradztwa. 6 Zgłoszenie 1. Wstępne zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach oferowanych przez Projektodawcę odbywa się przez wypełnienie, podpisanie oraz przesłanie następujących dokumentów: a. Ze strony Przedsiębiorstwa wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa; wypełniony i podpisany przez Przedsiębiorstwo (przed podpisaniem umowy szkoleniowej) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; podpisaną przez Pracodawcę umowę szkoleniową, wypełnione i podpisane oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis i/lub pomocy publicznej, listę pracowników oddelegowanych do udziału w projekcie; poświadczony za zgodność z oryginałem wydruk dokumentu rejestrowego lub innego aktualnego dokumentu potwierdzającego status przedsiębiorcy wraz z informacją o danych wspólników (KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej EDG, w przypadku spółki cywilnej należy dołączyć również Umowę spółki z KRS/wpis do EDG poszczególnych wspólników), wydaną nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów. b. Ze strony Pracownika (oddzielnie dla każdego delegowanego Pracownika): wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy Pracownika; podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych; podpisaną deklarację uczestnictwa w Projekcie. 2. Jeden Przedsiębiorca może delegować na szkolenie 1-5 Pracowników w ramach Projektu, z zastrzeżeniem, że jeden Pracownik przedsiębiorstwa będzie uczestniczyć

5 Strona5/9 w jednym cyklu szkoleń w ramach Projektu. 3. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa. a. Zasady przyjmowania zgłoszeń Formularze Zgłoszeniowe dostępne będą na stronie internetowej Projektu ( oraz w Biurze Projektu. 4. Zakwalifikowanie do uczestnictwa w Projekcie: a. Warunkiem ostatecznego zakwalifikowania do udziału w Projekcie jest spełnienie warunków uczestnictwa w Projekcie wskazanych w 4 pkt.1-3 oraz przesłanie poprawnie wypełnionych i Podpisanych dokumentów, o których mowa ust. 1 pkt. a. i b. b. W przypadku wyczerpania limitu miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 5. Przesłany Formularz zgłoszeniowy nie gwarantuje uczestnictwa w wybranym szkoleniu. 7 Rekrutacja 1. W trakcie trwania rekrutacji wyłonionych zostanie 350 Uczestników/czek Projektu, w tym co najmniej 70 kobiet oraz co najmniej 70 osób w wieku Informacja o zakwalifikowaniu do Projektu oraz warunkach przeprowadzania szkolenia zostanie przekazana Przedsiębiorcy pocztą elektroniczną na adres wskazany w Formularzu zgłoszeniowym lub, w przypadku jego braku, telefonicznie pod numer wskazany tamże co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 3. Projektodawca zamyka nabór na dane szkolenia w terminie 5 dni (roboczych) przed planowanym rozpoczęciem danego szkolenia lub po wyczerpaniu liczby miejsc. 4. Kandydaci zgłaszający udział w Projekcie, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zakwalifikowali się do udziału w Projekcie zostaną umieszczeni na liście rezerwowej. 5. Osoby z list rezerwowych zostaną włączone do uczestnictwa w Projekcie w przypadku rezygnacji lub niespełnienia warunków przez osoby wcześniej zakwalifikowane. O przyjęciu do Projektu decydować będzie kolejność miejsc na liście rezerwowej. 6. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydata z listy rezerwowej podejmuje Projektodawca. 8 Wysokość dofinansowania 1. Szkolenia w ramach Projektu stanowią dla Przedsiębiorcy delegującego pracowników pomoc de minimis. Oznacza to, że są w 100% dofinansowane. W związku z tym Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. 2. Warunkiem udzielenia pomocy de minimis jest przedstawienie informacji w zakresie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

6 Strona6/9 dotyczących: a. Przedsiębiorcy (Załącznik 4 do Umowy Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis), b. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy de minimis (Załącznik Nr 1 do Umowy Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem); c. prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis (Załącznik 1 do Umowy Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem); d. pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do odniesienia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (Załącznik 1 do Umowy Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem). 3. Projektodawca zastrzega sobie prawo odmowy udzielania pomocy de minimis w przypadku stwierdzenia przesłanek do uznania Przedsiębiorcy za pomiot gospodarczy znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej zgodnie z Wytycznymi Wspólnotowymi dotyczącymi pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. U. C 244 z r. Nr 244). 9 Warunki prowadzenia szkoleń i uczestnictwa w Projekcie 1. Przed rozpoczęciem szkoleń zostanie przeprowadzona Analiza potrzeb proekologicznych Przedsiębiorstw, która będzie prowadziła do oceny poziomu przygotowania firmy do wdrażania rozwiązań proekologicznych (ankieta Przedsiębiorstwa) w zakresie możliwych do wprowadzenia rozwiązań OZE (zastosowania energii odnawialnej: generatorów wiatrowych produkujących energię elektryczną 12V i 230V, pomp ciepła-gruntowych i powietrznych na cele grzewcze, systemów rekuperacji ciepła z wentylacji, kolektorów słonecznych w celu przygotowania ciepła, ogniw fotowoltaicznych w celu produkcji energii elektrycznej). 2. Szkolenia (dwa w cyklu) są stacjonarne i trwają 2 dni (16 godzin szkoleniowych). 3. Miejsca realizacji szkoleń mogą być zlokalizowane w całej Polsce. 4. Każde szkolenie będzie przeprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę i będzie realizowane w oparciu o program szkolenia przygotowany przez Projektodawcę. 5. Uczestnicy zobowiązani są do uczestnictwa we obydwu szkoleniach w ramach cyklu. 6. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze w godz Projektodawca posiada doświadczenie niezbędne do należytego przeprowadzenia szkoleń, ale nie może być odpowiedzialny za rezultaty i efekty wdrożeniowe przeprowadzonego szkolenia. 8. Uczestnik szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe adekwatne do szkolenia, które stają się jego własnością po zakończeniu udziału w szkoleniu. 9. Projektodawca zapewnia Uczestnikom szkolenia podczas dnia szkoleniowego catering

7 Strona7/9 w postaci: ciepłych i zimnych napojów oraz obiadu. 10. Uczestnik zobowiązany jest do punktualnego przybycia na szkolenie każdego dnia szkolenia. 11. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w zajęciach zgodnie z harmonogramem szkolenia, potwierdzanego codziennie podpisem na liście obecności. Projektodawca nie odpowiada za obecność Uczestnika na szkoleniu. 12. Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia kwestionariusza ankietowego przed i po szkoleniu. 13. Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu udziału w Projekcie jest uczestnictwo Pracowników w min. 80% zajęć szkoleniowych, przygotowanie planu rozwiązań proekologicznych (jednego na Przedsiębiorstwo) dla firm biorących udział w Projekcie oraz podpisanie deklaracji wdrażania rozwiązań proekologicznych. 14. Projektodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy innych uczestników szkoleń oraz nie pokrywa kosztów dodatkowych spowodowanych przez uczestnika, nie zatwierdzonych przez Projektodawcę. Ponadto, nie pokrywa kosztów dojazdu uczestników na szkolenie ani kosztów noclegów. 15. W przypadku naruszenia praw i wolności wynikających z przepisów prawa i dobrych obyczajów, uczestnik zostaje usunięty ze szkolenia w trybie natychmiastowymi i obciążony kosztami szkolenia jak za szkolenia komercyjne. Wykluczenie uczestników ze szkolenia przez Projektodawcę jest ostateczne i nie podlega odwołaniu. 16. Przedsiębiorstwo oraz jego pracownicy, biorący udział w Projekcie, zobowiązani są do udostępniania wszelkich informacji, niezbędnych do prawidłowej realizacji Projektu. 10 Zmiana terminu szkolenia, rezygnacja 1. Przedsiębiorca, który został zakwalifikowany, może zrezygnować z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem szkolenia, informując o tym Projektodawcę osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później jednak niż na 7 roboczych dni przed rozpoczęciem szkolenia. 2. Naruszenie terminu wskazanego w ust.1 skutkuje obciążeniem Przedsiębiorcy 100% kosztów uczestnictwa w Projekcie. 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przez Uczestnika/czkę, na jego miejsce zostanie zakwalifikowana pierwsza osoba z listy rezerwowej. 4. Projektodawca jest uprawniony do odwołania lub zmiany terminu szkolenia bez ponoszenia z tego tytułu żadnych koszów, nie później niż na 7 dni roboczych przed dniem jego rozpoczęcia, w przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, powodujących, że przeprowadzenie szkolenia okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione. Dotyczy to w szczególności sytuacji odwołania szkolenia spowodowanej brakiem zgody organów kontrolnych na jego przeprowadzenie.

8 Strona8/9 5. Informacja o odwołaniu szkolenia wymaga formy pisemnej (faks) lub elektronicznej i powinna być skierowana do Osoby ds. kontaktów ze strony Przedsiębiorcy wymienionej w Umowie szkoleniowo-doradczej. 6. W przypadku rezygnacji ze szkolenia z naruszeniem terminu, o którym mowa w 10 ust. 1, Przedsiębiorca jest zobowiązany na wezwanie Projektodawcy do pokrycia 100% kosztów uczestnictwa danej osoby w szkoleniu. 7. W szczególnych sytuacjach losowych (np. choroba) osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie mają prawo rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jej przyczynach. Projektodawca zaproponuje kolejny termin uczestnictwa w wybranym szkoleniu. 11 Naruszenia postanowień umowy szkoleniowej 1. W przypadku naruszenia przez Przedsiębiorcę zobowiązań wynikających z Umowy szkoleniowej lub z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powodującego brak możliwości: a. przeprowadzenia szkolenia zgodnie z Umową szkoleniową, Przedsiębiorca na pisemne wezwanie Projektodawcy będzie zobowiązany pokryć koszty odwołania szkolenia (w tym koszty innych uczestników odwołanego szkolenia związane z koniecznością rozwiązania całej grupy); b. uznania kosztów szkolenia za kwalifikowalne do objęcia pomocą de minimis, Przedsiębiorca będzie zobowiązany do pokrycia tych kosztów z własnych środków. 2. W przypadku nieobecności na szkoleniu uczestników w liczbie zadeklarowanej przez Przedsiębiorcę, Projektodawca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia szkolenia z ograniczoną liczbą uczestników i obciążania Przedsiębiorcy opłatą w wysokości 100% kosztów uczestnictwa danej osoby/-ób, które nie uczestniczyły w szkoleniu. 12 Postanowienia końcowe 1. Projektodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu uczestnictwa w Projekcie. Zmiany te będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Projektodawcy. Wiążące dla Przedsiębiorcy są warunki aktualne w dniu podpisania Umowy szkoleniowej. 2. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Projektodawca na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz dokumentów programowych oraz wytycznych obowiązujących w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. Niniejszy Regulamin podawany jest do publicznej informacji na stronie internetowej Projektu ( oraz w Biurze Projektu. 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu podania do informacji publicznej. Treść niniejszego Regulaminu i jego ewentualnych aktualizacji jest w mocy do końca trwania Projektu.

9 Strona9/9 Załącznik do Regulaminu: Umowa szkoleniowo-doradcza z Przedsiębiorstwem z załącznikami: Załącznik nr 1: Dane przedsiębiorstwa objętego wsparciem w ramach projektu Załącznik nr 2: Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis i/lub pomocy publicznej Załącznik nr 3: Dane pracownika przedsiębiorstwa objętego wsparciem w ramach programu Załącznik nr 4: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

w, pod adresem: wpis do ewidencji działalności gospodarczej / KRS:..., NIP:...,

w, pod adresem: wpis do ewidencji działalności gospodarczej / KRS:..., NIP:..., Strona 1 / 7 UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR./MZE/2014 w projekcie Moje źródła energii realizowanego przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Ekologia w Twojej Firmie

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Ekologia w Twojej Firmie Regulamin uczestnictwa w projekcie Ekologia w Twojej Firmie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Malinowski & Partners Bogdan Malinowski

Bardziej szczegółowo

1 Słownik pojęć. 2 Postanowienia ogólne

1 Słownik pojęć. 2 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU pt. Ekoinnowacyjne rozwiązania źródłem efektywności energetycznej w MMŚP z dnia 05.08.2014 r. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANALIZA-MODELOWANIE-PROGRAMOWANIE CERTYFIKOWANE KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW MAZOWIECKICH MSP W SEKTORZE B+R

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANALIZA-MODELOWANIE-PROGRAMOWANIE CERTYFIKOWANE KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW MAZOWIECKICH MSP W SEKTORZE B+R REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ANALIZA-MODELOWANIE-PROGRAMOWANIE CERTYFIKOWANE KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW MAZOWIECKICH MSP W SEKTORZE B+R W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ NA FALI BĄDŹ EKO! WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji i kwalifikacji Uczestników. - Formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOZARZĄDZANIE O ŚRODOWISKU METODYCZNIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOZARZĄDZANIE O ŚRODOWISKU METODYCZNIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOZARZĄDZANIE O ŚRODOWISKU METODYCZNIE W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE FUNDAMENT SUKCESU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE FUNDAMENT SUKCESU. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE FUNDAMENT SUKCESU 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Fundament sukcesu jest realizowany przez American Systems sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowani administratorzy systemów IT w łódzkich mikro- i małych przedsiębiorstwach

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowani administratorzy systemów IT w łódzkich mikro- i małych przedsiębiorstwach REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani administratorzy systemów IT w łódzkich mikro- i małych przedsiębiorstwach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt Zarządzanie bez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA 1. INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt BEST SERVICE, czyli profesjonalna obsługa klienta (nr projektu: WND- POKL.08.01.01-32-061/09),

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Fundament sukcesu jest realizowany przez American Systems sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt. ROZWÓJ I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Akademia języków

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTU: Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel :: fax :: :: REGULAMIN PROJEKTU

BIURO PROJEKTU: Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel :: fax :: ::  REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Eco driving zielona jazda Realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE DLA FIRM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE DLA FIRM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Strona1 REGULAMIN PROJEKTU ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE DLA FIRM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WND-POKL.02.01.01-00-600/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Web nie od parady! profesjonalni twórcy serwisów internetowych w mikro i małych przedsiębiorstwach ICT woj. zachodniopomorskiego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Projekt,,Włącz się w dialog Program współpracy samorządu ze społecznością lokalną Miasta Lubartów na rzecz rozwoju dialogu obywatelskiego. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Tytuł projektu: Profesjonalny e-marketingowiec usług

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych

Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych 1. Definicje 1) Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL należy przez to rozumieć Program

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Wirtualna szkoła dostępna szkoła jest realizowany przez na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Województwem Łódzkim,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mazowieckie przedsiębiorstwa dla pracowników 50+ W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAŁOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA II systemowy cykl szkoleń Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZIELONE ŚWIATŁO DLA MSP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZIELONE ŚWIATŁO DLA MSP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZIELONE ŚWIATŁO DLA MSP W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY)

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU: Wyższe kwalifikacje kadr - program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorstw www.cpb.rze.pl www.wyzszekwalifikacje.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje przyszłości

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CERTYFIKOWANI PROGRAMIŚCI MSP WSPARCIEM LUBUSKIEGO BIZNESU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CERTYFIKOWANI PROGRAMIŚCI MSP WSPARCIEM LUBUSKIEGO BIZNESU REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CERTYFIKOWANI PROGRAMIŚCI MSP WSPARCIEM LUBUSKIEGO BIZNESU W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Eliminacja luki kompetencyjnej dolnośląskich MMŚP z subregionu wrocławskiego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projekt: NOWE KWALIFIKACJE NOWE MOŻLIWOŚCI PO 50 ROKU ŻYCIA III EDYCJA REGULAMIN PROJEKTU

Projekt: NOWE KWALIFIKACJE NOWE MOŻLIWOŚCI PO 50 ROKU ŻYCIA III EDYCJA REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowe kwalifikacje nowe możliwości po 50 roku życia III edycja I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Wiedza ujarzmiona jest realizowany przez na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie Europejski kierowca zawodowy, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie środowiskowe elementem strategii przedsiębiorstwa

Zarządzanie środowiskowe elementem strategii przedsiębiorstwa Załącznik nr 6 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji potencjalnych uczestników projektu oraz warunki uczestnictwa w projekcie. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zrównoważony rozwój kadr menedżerskich zachodniopomorskich firm ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Rozwój kadry to rozwój firmy projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-482/09 Rekrutacja wrzesień/październik 2010 r. 1. Projekt Rozwój kadry to rozwój firmy realizowany jest w ramach:

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA Zawarta w Białymstoku dnia. pomiędzy: Polskim Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15 101) przy ul. Jurowieckiej 56 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie GRAFICY WWW WCIĄŻ POSZUKIWANI realizowanym przez firmę Dergo Sp. z o. o. Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-12-240/11 Wnioskodawca: Dergo Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja

Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja. 2. Realizatorem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego

Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni programiści w MSP ICT woj. śląskiego W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ INSTYTUCJI INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Doskonalenie języka obcego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WEWNĄTRZPROJEKTOWA UMOWA SZKOLENIOWA nr w ramach projektu LIDERZY HANDLU nr WND-POKL.08.01.01-26-065/13 zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Vision Consulting Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Plac Wolnica 13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP

ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP NR WND - REALIZOWANEGO PRZEZ EUROPROFES SP. Z O.O. ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO GALWANOTECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU Nowe umiejętności większe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE BAZA BIZNESU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE BAZA BIZNESU REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE BAZA BIZNESU W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP Projekt nr WND-POKL.08.01.01-18-036/13 Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-18-036/13-00 z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Czas dla Zawodowców. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Czas dla Zawodowców. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Czas dla Zawodowców 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Czas dla Zawodowców jest realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego,, na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm REGULAMIN PROJEKTU Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu II cykl

Regulamin Projektu II cykl Regulamin Projektu II cykl pn. I. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa kryteria uczestnictwa, procedury rekrutacji beneficjentów, zasady organizacji szkoleń, obowiązki uczestników szkoleń oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Umowy Szkoleniowej nr... na przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w dniu... pomiędzy Agencją Użytkowania

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim

Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim 1. Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowocześni menadżerowie 50+ mazowieckich MŚP W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "Wciąż aktywni i młodzi- program rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych pracowników 50 + UDA-POKL.08.01.01-20-257/11-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach i konferencji realizowanych w ramach projektu PWP CSR po wielkopolsku 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach i konferencji realizowanych w ramach projektu PWP CSR po wielkopolsku 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I WARUNKI UCZESTNICTWA w szkoleniach i konferencji realizowanych w ramach projektu PWP CSR po wielkopolsku 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Projekt PWP CSR po wielkopolsku jest realizowany w

Bardziej szczegółowo

Pracownik na miarę Europy 2020

Pracownik na miarę Europy 2020 REGULAMIN PROJEKTU Pracownik na miarę Europy 2020 I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Pracownik na miarę Europy 2020"

Bardziej szczegółowo

Inwestujesz w energię odnawialną Inwestujesz w siebie Formularz zgłoszeniowy do projektu umowa szkoleniowa

Inwestujesz w energię odnawialną Inwestujesz w siebie Formularz zgłoszeniowy do projektu umowa szkoleniowa Inwestujesz w energię odnawialną Inwestujesz w siebie Formularz zgłoszeniowy do projektu umowa szkoleniowa PODSTAWOWE " DANE FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Nazwa firmy Nazwa firmy cd. NIP Regon

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne szkolenia dla lekarzy I. Informacje ogólne: Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Nowoczesne metody diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pt.:

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pt.: REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pt.: Skuteczni w biznesie szkolenia z języka niemieckiego i zawodowych kompetencji miękkich szansą na wzrost konkurencyjności małopolskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR 2014 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH

WZÓR UMOWA NR 2014 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH Załącznik nr 7 do Regulaminu udziału w projekcie "OZE - Oszczędne Zarządzanie Energią Twojej Firmy" WZÓR UMOWA NR 2014 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH zawarta w, w dniu r. w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesny Rzemieślnik" 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Nowoczesny Rzemieślnik" realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA EKO- JAZDY I BEZPIECZNEJ JAZDY określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Projektu Kobiecy Kapitał

Regulamin Rekrutacji do Projektu Kobiecy Kapitał Regulamin Rekrutacji do Projektu Kobiecy Kapitał 1. Informacje ogólne 1. Projekt pt. Kobiecy Kapitał (zwany dalej Projektem) realizowany jest przez Stowarzyszenie - Towarzystwo Amicus, z siedzibą w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI i SZKOLENIA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Potrafię i mogę więcej nr projektu WND-POKL..08.01.02-02-001/09

REGULAMIN REKRUTACJI i SZKOLENIA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Potrafię i mogę więcej nr projektu WND-POKL..08.01.02-02-001/09 REGULAMIN REKRUTACJI i SZKOLENIA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU Potrafię i mogę więcej nr projektu WND-POKL..08.01.02-02-001/09 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku 1.Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, kryteria oraz warunki rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1 Informacja o projekcie 1. Projekt pod nazwą Centrum Aktywności

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REALIZACJI DORADZTWA Z ZAKRESU TRANSFERU TECHNOLOGII DLA PRZEDSIĘBIORSTW w ramach projektu Partnerstwo dla innowacyjności- kompleksowy program wsparcia współpracy nauki i przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Eko Budownictwo 1 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Eko Budownictwo Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Załącznik nr 7 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest realizowany od dnia 1

Bardziej szczegółowo

Wyobraźnia w budowie

Wyobraźnia w budowie Załącznik nr 3 do Formularza aplikacyjnego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyobraźnia w budowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. Wyobraźnia w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach realizacji projektu nr UDA - POWR020200-00-ZP05/18 Zamówienia publiczne dla MMSP z województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie pt. Budujemy współpracę na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIU Z ZAKRESU KORZYSTANIA Z APLIKACJI EMUiA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIU Z ZAKRESU KORZYSTANIA Z APLIKACJI EMUiA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIU Z ZAKRESU KORZYSTANIA Z APLIKACJI EMUiA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC I ADRESÓW Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa definicje oraz warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 50+ W cyfrowym świecie.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 50+ W cyfrowym świecie. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 50+ W cyfrowym świecie. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 50+ w cyfrowym świecie, który współfinansowany jest ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO

REGULAMIN PROJEKTU pt. ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO Załącznik nr 1 do Umowy uczestnictwa w projekcie REGULAMIN PROJEKTU pt. ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO Niniejszy regulamin określa zakres, warunki, proces oraz zasady uczestnictwa w projekcie Zdrowe społeczeństwo,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Skuteczne budowanie wizerunku osób 45+ na dynamicznym rynku pracy woj. łódzkiego"

Skuteczne budowanie wizerunku osób 45+ na dynamicznym rynku pracy woj. łódzkiego REGULAMIN PROJEKTU Skuteczne budowanie wizerunku osób 45+ na dynamicznym rynku pracy woj. " I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału

Bardziej szczegółowo

1 Informacje wstępne. 5. W szkoleniach nie mogą brać udziału osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne.

1 Informacje wstępne. 5. W szkoleniach nie mogą brać udziału osoby zatrudnione na umowy cywilno-prawne. Regulamin uczestnictwa w Szkoleniach dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Outsourcing to się opłaca! Rozwój kompetencji pracowników informatycznych firm outsourcingowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Razem możemy więcej

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Razem możemy więcej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Razem możemy więcej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Razem możemy więcej. Nr projektu: UDA-POKL.05.04.02-00-967/10-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalne kadry dla turystyki okołomedycznej szkolenie pracowników sektora wysokiej szansy w zachodniopomorskim

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalne kadry dla turystyki okołomedycznej szkolenie pracowników sektora wysokiej szansy w zachodniopomorskim REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalne kadry dla turystyki okołomedycznej szkolenie pracowników sektora wysokiej szansy w zachodniopomorskim W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2 Prezes Zarządu Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis z dn. 14.01.2014 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH w ramach Projektu: Wsparcie współpracy firm

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. uczestnictwa w projekcie. Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta. w Urzędzie Gminy Zawoja

R E G U L A M I N. uczestnictwa w projekcie. Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta. w Urzędzie Gminy Zawoja R E G U L A M I N uczestnictwa w projekcie Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy Zawoja 1/5 1 Informacje ogólne 1. Projekt Usprawnienie zarządzania i obsługi klienta w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych,

Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych, Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych, 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo