Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Załącznik 2 do Umowy Szkoleniowej nr... na przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w dniu... pomiędzy Agencją Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o. o. a... REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw branży budowlano-instalacyjnej (sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Umowa nr UDA-POKL / PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu Technologie energetyki odnawialnej dla instalatorów szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw branży budowlanoinstalacyjnej (sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z umową nr UDA-POKL /11-00 o dofinansowanie projektu szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw branży budowlano-instalacyjnej (sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej) z dnia roku, zawartą pomiędzy Agencją Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o. o., a Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. 4. Okres realizacji projektu: r. 5. Obszar realizacji projektu: województwo łódzkie. 2 SŁOWNIK POJĘĆ Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają: 1. Beneficjent/Wnioskodawca ; Strona1

2 2. Instytucja Pośrednicząca Urząd Marszałkowski w Łodzi; 3. Uczestnik Projektu - osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie do udziału w Projekcie, bezpośrednio korzystająca z wdrażanych szkoleń; 4. Projekt - projekt szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw branży budowlano-instalacyjnej (sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej) ; 5. PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki; 6. OZE odnawialne źródła energii; 7. Biuro Projektu ; 8. AUiPE - 3 CEL PROJEKTU Celem projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych 40 osób pracujących z województwa łódzkiego (w tym minimum 20% kobiet) poprzez wdrożenie programu szkoleń umożliwiających zdobycie/aktualizację wiedzy i kwalifikacji z zakresu systemów i instalacji energetyki odnawialnej. 4 GRUPA DOCELOWA Wsparcie w projekcie jest skierowane do 40 pracujących osób dorosłych, zamieszkałych (według Kodeksu cywilnego) i/lub zatrudnionych na terenie województwa łódzkiego (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej), szczególnie w branży budowlano-instalacyjnej (sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej), chcących poza czasem pracy zdobyć/zaktualizować wiedzę i umiejętności z zakresu systemów i instalacji OZE, w tym osoby w wieku powyżej 50 lat (minimum 10%). Zakłada się udział minimum 20% kobiet (minimum 8 kobiet). Grupa docelowa nie obejmuje osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 5 REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 1. Rekrutacja uczestników do Projektu prowadzona jest zgodnie z Regulaminem Rekrutacji. 2. Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równego traktowania płci odnosząca się do równości szans, praw, korzyści. Będzie miała charakter otwarty i powszechny. 3. W projekcie może wziąć udział maksymalnie 40 osób (po 20 osób w każdej edycji). 4. Rekrutacja prowadzona będzie przez Komisję Rekrutacyjną oddzielnie dla każdej edycji szkoleń w następujących terminach: r. dla I edycji szkolenia r. dla II edycji szkolenia. Strona2

3 5. Rekrutacja uczestników odbędzie się w kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu wolnych miejsc, z wykorzystaniem Formularza Rekrutacji dostępnego w Biurze Projektu oraz na stronie 6. O przyjęciu Uczestnika do udziału w Projekcie decyduje spełnienie warunków szczegółowo określonych w Regulaminie Rekrutacji. 7. W razie, gdy po zakończeniu rekrutacji osoby zatrudnione w firmach branży sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej na terenie województwa łódzkiego nie wykorzystają przysługującej im puli miejsc, przypadną one kandydatom będącym osobami zatrudnionymi na terenie województwa łódzkiego. 6 ORGANIZACJA SZKOLEŃ 1. Udział w szkoleniu jest bezpłatny (poziom dofinansowania wynosi 100%). 2. Łącznie w Projekcie może wziąć udział 40 osób. 3. Odbędą się 2 edycje szkoleń. Szkolenia będą odbywały się w formie 3-dniowych zjazdów szkoleniowych (piątki w godz. 16:30-19:45; soboty w godz. 09:00-15:45 oraz niedziele w godz. 09:00-15:45). Każdy uczestnik weźmie udział w 7 sesjach szkoleniowych, w sumie 18 dni szkolenia. 4. Szkolenie będzie złożone z dwóch części: kursu podstawowego i kursu strukturalnego. 1. W ramach kursu podstawowego Uczestnicy Projektu przejdą ścieżkę szkoleniową złożoną z 5 obowiązkowych modułów: 1. Technologie słoneczne 12 godz. szkoleniowych 2. Kogeneracja 12 godz. szkoleniowych 3. Pompy ciepła 12 godz. szkoleniowych 4. Biomasa 12 godz. szkoleniowych 5. Energie odnawialne 12 godz. szkoleniowych 2. Po odbyciu kursu podstawowego każdy z Uczestników przystąpi do egzaminu (5 pytań wielokrotnego wyboru + 5 zadań tekstowych obejmujących tematykę zawartą we wszystkich modułach podstawowych). 3. W ramach kursu strukturalnego uczestnik będzie zobowiązany do wyboru dwóch modułów spośród poniższych: 1. Słoneczna energia cieplna 20 godzin szkoleniowych 2. Kogeneracja 20 godzin szkoleniowych 3. Pompy ciepła 20 godzin szkoleniowych 4. Biomasa 20 godzin szkoleniowych 5. Fotowoltaika 20 godzin szkoleniowych Strona3

4 4. Kurs strukturalny będzie zakończony egzaminem składającym się z części pisemnej i ustnej. 5. Pozytywny wynik egzaminów, o których mowa w pkt 4.2 i 4.4 uprawnia Uczestnika do otrzymania imiennego certyfikatu Specjalisty w zakresie odnawialnych źródeł energii w specjalnościach, które ukończył w ramach kursu strukturalnego. 6. W ramach szkolenia uczestnicy będą mieli zapewnione materiały szkoleniowe (4 książki dotyczące OZE, prezentacje i skrypty przygotowane przez wykładowców), materiały biurowe (długopis, notatnik, pendrive, segregator, torba konferencyjna), materiały techniczne do części strukturalnej kursu oraz przerwy kawowe. 7. Termin realizacji szkoleń będzie zgodny z opracowanym Harmonogramem. 8. Szkolenia będą organizowane w Centrum Praktycznego Kształcenia Instalatorów przy ul. Kwidzyńskiej 14 w Łodzi, prowadzonym przez Agencję Użytkowania i Poszanowania Energii oraz Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. 9. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach w określonym czasie trwania Szkolenia, potwierdzonego każdorazowo osobistym podpisem na liście obecności. 10. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do uczestnictwa w szkoleniu w wymiarze co najmniej 80% liczby godzin przewidzianych na dane zajęcia. 80% frekwencja na zajęciach jest warunkiem ukończenia Szkolenia. 11. Beneficjent/Wnioskodawca dopuszcza jedynie usprawiedliwione nieobecności Uczestnika Szkolenia spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na szkoleniu mogą być: 1. zwolnienie lekarskie; 2. pisemne wyjaśnienie nieobecności z przyczyn okolicznościowych; 3. kserokopia polecenia wyjazdu służbowego. 12. Nieobecność na zajęciach na więcej niż 20% liczbie zajęć, wynikająca z przyczyn zależnych od Uczestnika, będzie skutkować obciążeniem go kosztami szkolenia. 13. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w 6 pkt Beneficjent/Wnioskodawca zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozstrzygnięcia sprawy. 14. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu uczestnictwa w Projekcie tj. w przypadku obecności na zajęciach w wymiarze mniejszym niż 80% w ramach wszystkich modułów Szkolenia lub w przypadku podania nieprawdziwych danych w oświadczeniach, które Uczestnik musi złożyć do Biura Projektu w ramach procesu rekrutacji, AUiPE będzie uprawniona do dochodzenia kary umownej w wysokości 100% kosztów brutto Szkolenia tj ,19 zł. Zastrzeżenie kary umownej nie pozbawia AUiPE prawa dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej. Strona4

5 7 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA SZKOLEŃ 1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do: 1. rzetelnego uczestnictwa w działaniach projektowych; 2. potwierdzania swojej obecności na liście obecności; 3. potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych, biurowych i technicznych, certyfikatów, jak również odbioru poczęstunku; 4. wypełnienia w trakcie trwania cyklu szkoleń ankiet i kwestionariuszy ewaluacyjnych tj.: 1. Kwestionariusz potrzeb szkoleniowych wypełniany przed szkoleniem; 2. Ankieta po zakończeniu szkolenia; 3. Ankieta ewaluacyjna wypełniana 1 miesiąc po zakończeniu szkolenia. 5. przystąpienia do testów wiedzy na początku szkolenia (pre-test) oraz po zakończeniu szkolenia (post-test); 6. przystąpienia do egzaminów końcowych po kursie podstawowym i kursie strukturalnym w ramach Szkolenia; 8 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania Szkolenia, Uczestnik Projektu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji. 2. Uczestnik Projektu ma prawo do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji na 15 dni roboczych przed szkoleniem bez ponoszenia odpowiedzialności za rezygnację. 3. W sytuacji, gdy przyczyną rezygnacji jest wypadek losowy, Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do oświadczenia dokumentację potwierdzającą ten fakt. 4. W przypadku, gdy przyczyna rezygnacji ze szkolenia jest inna niż wypadek losowy lub dokumentacja potwierdzająca wypadek losowy nie zostanie zaakceptowana przez Beneficjenta, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kosztów szkolenia, stanowiących 100% wartości szkolenia przypadającej na poszczególnego Uczestnika. 5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej. 6. Decyzję o włączeniu do uczestnictwa w projekcie kandydatów z listy rezerwowej podejmie Kierownik Projektu. 7. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu Uczestnik Projektu jest zobowiązany zwrócić otrzymane Strona5

6 materiały szkoleniowe, biurowe i techniczne. 9 MONITORING UCZESTNIKÓW PROJEKTU 1. Uczestnik Projektu zobowiązuje się do wypełniania listy obecności oraz ankiet (przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu szkolenia). 2. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać dane niezbędne do wypełnienia kwestionariusza PEFS. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem wymagają formy pisemnej. 2. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu. 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem r. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na skutek zmian w przepisach miejscowość, data czytelny podpis Uczestnika projektu Strona6

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Certyfikowane szkolenia z Systemów Zarządzania Jakością drogą rozwoju kapitału intelektualnego podkarpackich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ w ramach projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP Nr WND-POKL.08.01.01-22-099/08 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01.

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01. REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w projekcie pn. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Teraz Ty obierz kurs na sukces!

Teraz Ty obierz kurs na sukces! REGULAMIN PROJEKTU Teraz Ty obierz kurs na sukces! 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Teraz Ty obierz kurs na sukces! realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo