Zarządzanie środowiskowe elementem strategii przedsiębiorstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie środowiskowe elementem strategii przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji potencjalnych uczestników projektu oraz warunki uczestnictwa w projekcie. 2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: a) Projekt projekt, współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany według umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL /13 oraz według umowy partnerskiej z dnia 14 grudnia 2013 r.; b) Lider Projektu/ Beneficjent ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o.; c) Partner Projektu Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając; d) Uczestnik Projektu mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo (zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskie 361/2003 z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich), objęte wsparciem szkoleniowo-doradczym w ramach Projektu, kierujące swoich pracowników do udziału w Projekcie; e) Mikroprzedsiębiorstwo przedsiębiorstwo, w którym w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych było zatrudnionych średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego złotych 2 mln euro; f) Małe przedsiębiorstwo przedsiębiorstwo, w którym w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych było zatrudnionych średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 10 mln euro lub sumy aktywów jego złotych 10 mln euro; g) Średnie przedsiębiorstwo przedsiębiorstwo, w którym w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych było zatrudnionych średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 50 mln euro lub sumy aktywów jego złotych 43 mln euro; h) Pracownik Przedsiębiorstwa pracownik Uczestnika Projektu w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia r. o utworzeniu PARP tj: pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), osoba wykonująca pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, właściciel pełniący funkcje kierownicze, wspólnik, w tym partner, prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe; i) Strona internetowa Projektu j) Biuro Projektu: ul. Matejki 6 (II piętro, p.1), Rzeszów; k) Siedziba Lidera Projektu: ul. Czachowskiego 34, Radom; l) Siedziba Partnera Projektu: ul. Szarych Szeregów 5, Rzeszów. 3. Obszar realizacji projektu obejmuje województwa: dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, mazowieckie, wielkopolskie.

2 4. Projekt realizowany jest od r. do r. 5. Celem Projektu jest wzrost kompetencji o minimum 20% (1 stopień edukacyjny) u 90% osób ze 160 osób (30% kobiet) z 40 firm (30 mikro i małych oraz 10 średnich przedsiębiorstw) z 9 województw w zakresie Zarządzania Środowiskowego w przedsiębiorstwie i jego wpływu na środowisko do r. 2 Kryteria rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Uczestnikami Projektu mogą być przedsiębiorstwa z sektora MMŚP, m.in. z sektora przemysłowego (10 mikro, 20 małych i 10 średnich) zgodnie z definicją z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., mające siedzibę na terytorium RP (w województwie dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim, mazowieckim lub wielkopolskim). 2. Za siedzibę przedsiębiorstwa uważa się miejsce położenia przedsiębiorstwa wskazane w koncesji, zezwoleniu lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców. 3. Uczestnicy Projektu delegują do udziału w Projekcie Pracowników Przedsiębiorstwa (spełniających definicję pracownika w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia r. o utworzeniu PARP), którzy bezpośrednio mają styczność z procesami występującymi w przedsiębiorstwie, które w mniejszym lub większym stopniu mają wpływ na środowisko, łącznie 160 osób (20 osób z firm mikro, 90 osób z firm małych oraz 50 osób ze średnich firm). 4. Rekrutacja do Projektu obejmuje: weryfikację kryteriów formalnych, tj. w przypadku Uczestnika Projektu wielkość i siedziba przedsiębiorstwa oraz możliwość udzielenia pomocy de minimis, w przypadku Pracowników Przedsiębiorstwa forma zatrudnienia (ocena polega na sprawdzeniu dokumentów i oświadczeń), weryfikację kryteriów merytorycznych dotyczących Uczestnika Projektu, tj. gotowość przedsiębiorstwa do wprowadzenia zmian w zakresie Zarządzania Środowiskowego, brak systemu Zarządzania Środowiskowego oraz prowadzenia działań proekologicznych, liczba delegowanych do udziału w projekcie kobiet (ocena polega na przeprowadzeniu ankiety, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz przyznaniu punktów za każde z kryteriów). 5. W przypadku zgłoszenia się do Projektu większej niż zakładana liczby Uczestników Projektu, o udziale w Projekcie decydować będzie liczba przyznanych punktów. W przypadku takiej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń. 3 Zgłoszenia do projektu 1. Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i prowadzona jest z zachowaniem zasady równości szans od r. do r. lub do momentu podpisania umów z wszystkimi Uczestnikami Projektu. Zakończenie rekrutacji zostanie ogłoszone na stronie internetowej Projektu. 2. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu. 3. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest dokonanie zgłoszenia. Aby zgłoszenie było ważne potencjalni Uczestnicy Projektu zobowiązani są dostarczyć kompletną dokumentację wymaganą niniejszym Regulaminem, tj. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa, Listę pracowników delegowanych do udziału w Projekcie, Formularze imienne delegowanych Pracowników wraz z załącznikami. Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu bądź przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 4. Zgłoszenia dokonane za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagają złożenia w Biurze Projektu kompletnej dokumentacji najpóźniej w ciągu 5 dniu roboczych od daty zgłoszenia w formie elektronicznej. 5. Z Uczestnikami Projektu zostaną podpisane Umowy szkoleniowo-doradcze. Do umów zostaną załączone dokumenty wymienione w 3 p. 3.

3 4 Zakres wsparcia szkoleniowo-doradczego 1. Każdy z Uczestników Projektu zostanie objęty wsparciem szkoleniowym w następujących zakresach tematycznych i wymiarach godzinowych: Moduł 1: Systemy Zarządzania Środowiskowego w przedsiębiorstwie: 2 dni szkoleniowe x 8 godzin/ dzień; cel: zapoznanie z narzędziami i technikami niezbędnymi do przeanalizowania własnego biznesu pod kątem jego oddziaływania na środowisko przy szczególnym uwzględnieniu SZŚ wg normy ISO i EMAS, Moduł 2 A: Wymagania normy ISO 14001/ EMAS, wymagania prawne związane z ochroną środowiska w przedsiębiorstwach: 2 dni szkoleniowe x 8 godzin /dzień; cel: zdobycie wiedzy na temat wymagań normy ISO 14001/ EMAS i wymagań prawnych oraz podstawowych umiejętności interpretacji zagadnień środowiskowych, Moduł 3 A: Szkolenie audytorów wewnętrznych SZŚ: 2 dni szkoleniowe x 8 godzin /dzień; cel: przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego SZŚ przy uwzględnieniu przedmiotu działalności i specyfiki organizacyjnej Uczestnika Projektu objętego wsparciem, Moduł 3 B: Szkolenie Pełnomocników SZŚ: 3 dni szkoleniowe x 8 godzin /dzień; cel: przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania do pełnienia funkcji Pełnomocnika SZŚ przy uwzględnieniu przedmiotu działalności i specyfiki organizacyjnej Uczestnika Projektu objętego wsparciem. 2. Każdy z Uczestników Projektu zostanie objęty wsparciem doradczym w następujących zakresach tematycznych i wymiarach godzinowych: Moduł 2 B: Wymagania normy ISO 14001/ EMAS, wymagania prawne związane z ochroną środowiska w przedsiębiorstwach: 12 godzin/ przedsiębiorstwo; cel: wykorzystanie zdobytej podczas szkolenia wiedzy do przeprowadzenia analizy Uczestnika Projektu pod kątem: zbieżności funkcjonującego w firmie systemu zarządzania z wymaganiami normy ISO 14001/ EMAS, mającymi zastosowanie przepisami prawa i innymi, do których spełnienia Uczestnik Projektu jest zobowiązany oraz pod kątem identyfikacji rozbieżności względem obecnie stosowanych przez Uczestnika Projektu rozwiązań, a wymaganiami normy ISO i mającymi zastosowanie przepisami prawa i innymi regulacjami, a także pod kątem określenia miejsc/ obszarów występowania w przedsiębiorstwie negatywnych oddziaływań na środowisko; wynikiem doradztwa będzie opracowana analiza dotycząca stanu formalnoprawnego działalności firmy w zakresie ochrony środowiska na podstawie której w kolejnym etapie zostanie opracowany dokument stanowiący program lub plan wdrażania konkretnych działań proekologicznych u Uczestnika Projektu, Moduł 3 C: Przygotowanie zasobów kadrowych do funkcjonowania, nadzorowania i doskonalenia SZŚ: 24 godziny/ przedsiębiorstwo, cel: opracowanie dokumentacji systemowej niezbędnej do wdrożenia SZŚ/ EMAS oraz opracowanie przez Uczestnika Projektu dokumentu stanowiącego program lub plan wdrażania konkretnych działań proekologicznych, który będzie zawierał: opis zidentyfikowanych obszarów, dla których należy przeprowadzić takie działania oraz wymierne wskaźniki ekonomiczne, jakie posłużą ocenie takiego programu lub planu po jego zakończeniu. 3. Każdy z Uczestników Projektu zobowiązany jest do oddelegowania przeciętnie 4 Pracowników Przedsiębiorstwa do udziału w szkoleniach i doradztwie. Każdy z Pracowników Przedsiębiorstwa powinien wziąć udział we wszystkich wymienionych w 4 p. 1 i p. 2 formach wsparcia. 4. Wsparcie szkoleniowe wymienione w 4 p. 1 realizowane będzie podczas sesji wyjazdowych, w terminach i miejscach ustalonych przez Lidera Projektu w grupach liczących przeciętnie 8-12 osób 5. Podczas szkoleń Pracownikom Przedsiębiorstwa zostanie zapewnione: zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie obejmujące: śniadanie, przerwę kawową, lunch z jednym ciepłym daniem oraz kolację serwowaną według przyjętego w danym miejscu standardu, materiały szkoleniowe. 6. Wsparcie doradcze wymienione w 4 p. 2 realizowane będzie w miejscach i terminach ustalonych przez Partnera Projektu w systemie jeden doradca na jedną firmę.

4 7. Podczas doradztwa Pracownikom Przedsiębiorstwa zapewnione zostaną materiały papiernicze niezbędne do prowadzonego wsparcia. 8. Uczestnik Projektu zobowiązany jest opracować w ramach realizowanego wsparcia szczegółową analizę przedsiębiorstwa dotyczącą stanu formalno-prawnego działań i firmy w zakresie ochrony środowiska, dokumentację Systemu Zarządzania Środowiskowego, program/ plan wdrażania działań proekologicznych. 9. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do wdrożenia minimum 1 z zaplanowanych działań proekologicznych, zawartego w programie/ planie wdrażania takich działań. 10. Dopuszczalny próg nieobecności we wszystkich formach wsparcia wymienionych 4 p. 1 i p. 2 to 20%. 11. Pracownicy Przedsiębiorstwa którzy zakończą udział (tj. nie przekroczą określonego w p. 10 progu nieobecności) we wszystkich formach wsparcia wskazanych 4 p. 1 i p. 2 otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniach i doradztwie. 5 Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie Uczestnik Projektu może z ważnych przyczyn zrezygnować z udziału w Projekcie w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu do Projektu. O rezygnacji musi pisemnie powiadomić Lidera Projektu. Na powstałe w ten sposób wolne miejsce zostanie zakwalifikowany kolejny Uczestnik Projektu. 6 Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 września 2014 r. 2. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją Regulaminu, interpretacji wiążącej dokonuje Kierownik Projektu. 3. Lider Projektu zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć ze stosowania niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby ALDEO Systemy Zarządzania Sp. z o.o. 5. Zobowiązania wzajemne Lidera Projektu, Partnera Projektu i Uczestnika Projektu po zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie reguluje Umowa szkoleniowo-doradcza. Zapoznałem się i akceptuję warunki Regulaminu: Miejscowość, data Podpis Uczestnika Projektu

5 Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji projektu Formularz wywiadu/ rozmowy Ankieta rekrutacyjna*... Nazwa potencjalnego Uczestnika Projektu 1. Czy przedsiębiorstwo wyraża gotowość do wprowadzenia zmian w zakresie ZŚ? TAK (10 pkt.) NIE (0 pkt.) 2. Czy przedsiębiorstwo posiada system Zarządzania Środowiskowego? TAK (0 pkt.) NIE (5 pkt.) 3. Czy przedsiębiorstwo prowadzi działania proekologiczne? TAK (0 pkt.) NIE (5 pkt.) 4. Czy przedsiębiorstwo deklaruje oddelegowanie do udziału w Projekcie kobiet? TAK, oddeleguje więcej niż 1 kobietę (10 pkt.) TAK, oddeleguje 1 kobietę (5 pkt.) NIE (0 pkt.) Razem przyznanych punktów: Data: Podpis Administratora Projektu: * wypełnia Administrator Projektu na podstawie rozmowy z kierownictwem przedsiębiorstwa

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU: Nowa jakość administracji publicznej w samorządach woj. podkarpackiego ISO narzędziem zarządzania i badania poziomu www.iso.podkarpacie.com.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ NA FALI BĄDŹ EKO! WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji i kwalifikacji Uczestników. - Formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia budowlana II edycja www.cpb.rze.pl www.akademiabudowlana.rze.pl

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia budowlana II edycja www.cpb.rze.pl www.akademiabudowlana.rze.pl REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia budowlana II edycja www.cpb.rze.pl www.akademiabudowlana.rze.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONE ŚWIATŁO DLA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO I. Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki oraz kryteria naboru do udziału w Projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego 1 Informacje o projekcie Projekt KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym. Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13

Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym. Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13 1 Definicje Projekt - Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U p t. B U D O W N I C T W O 2 0 2 1 r. profesjonalizacja lubuskich MSP z branży budowlanej realizowanego w Województwie Lubuskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZWINNIE ELASTYCZNIE METODYCZNIE W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. INFORMACJA O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. INFORMACJA O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowocześnie, efektywnie, skutecznie kursy językowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce. 1. INFORMACJA O PROJEKCIE 1. Projekt Nowocześnie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem

Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem Wydanie 1 z dnia 30.05.2014r. Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem 1 Informacje ogólne 1. Projekt Startuj z biznesem jest realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo