REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL /13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL /13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dokumentacji konkursowej ogłoszonej przez Instytucję Wdrażającą tj. Polską Agencją Rozwoju Regionalnego w Warszawie oraz umowy o dofinansowanie Projektu zawartej między Instytucją Wdrażającą a Projektodawcą Krzysztof Bondyra. 2. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków uczestnictwa w Projekcie, organizacji procesu szkoleniowego oraz praw i obowiązków Beneficjentów Ostatecznych Projektu. Każda osoba po zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie zobowiązana jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i może rozpocząć udział w Projekcie po uprzednim pisemnym wyrażeniu akceptacji wszystkich jego postanowień. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: 2 Definicje 1. Projektodawca Krzysztof Bondyra, ul. Św. Wojciech 22/24 m.7, Poznań 2. Projekt projekt Bądź eko w swojej firmie!, nr WND-POKL /13, realizowany w ramach Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie od 01 stycznia 2014 do 28 lutego 2015 roku na terenie subregionu kaliskiego w województwie wielkopolskim. 3. Beneficjent pomocy przedsiębiorstwo należące do sektora MMŚP, prowadzące działalność gospodarczą na terenie subregionu kaliskiego w województwie wielkopolskim, nieposiadające certyfikatu ISO lub EMAS, które w ramach Projektu otrzymało pomoc de minimis. 4. Kandydat/Kandydatka osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie zasad określonych w Regulaminie. 5. Beneficjent Ostateczny Kandydat/Kandydatka, który po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w Regulaminie został przez Projektodawcę zakwalifikowany do udziału w Projekcie i po rozpoczęciu Szkolenia uzyskuje wsparcie jako Beneficjent Ostateczny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

2 6. Szkolenie cykl zajęć szkoleniowych organizowanych w ramach Projektu przez Projektodawcę, realizowanych zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym i harmonogramem, w ustalonych odrębnie miejscu i grupach szkoleniowych. 3 Ogólne założenia Projektu 1. Projekt jest realizowany w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 28 lutego 2015 roku na terenie subregionu kaliskiego w województwie wielkopolskim. 2. Projekt jest skierowany do przedsiębiorców i ich pracowników. Pod pojęciem pracownika należy rozumieć: pracowników w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), zatrudnionych u przedsiębiorców należących do sektora mikro i małych przedsiębiorstw (MMP) w rozumieniu artykułu 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 rokuo swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U.z 2013 r. Nr 0 poz. 672 z późn. zm.), prowadzących działalność gospodarczą na terenie subregionu kaliskiego w województwie wielkopolskim, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy. 3. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności 40 MMP z subregionu kaliskiego w województwie wielkopolskim w zakresie proekologicznego rozwoju poprzez szkolenia, indywidualne doradztwo oraz opracowanie indywidualnych planów wdrażania działań proekologicznych w okresie od maja 2014 roku do stycznia 2015 roku. 4. Celem Projektu jest podniesienie poziomu wiedzy, zgodnie z indywidualną analizą potrzeb, 80 przedstawicieli (w tym 34 kobiet) MMP z subregionu kaliskiego w województwie wielkopolskim z zakresu działań proekologicznych poprzez udział w ogólnych szkoleniach stacjonarnych i za pośrednictwem e-learningu w okresie do Minimum 34 Beneficjentów Ostatecznych będą stanowiły kobiety. 6. Minimum 16 Beneficjentów Ostatecznych będą stanowiły osoby po 50 roku życia. 7. Udział w szkoleniach jest nieodpłatny. Wartość usługi szkoleniowej otrzymanej przez Beneficjenta Ostatecznego na mocy zawartej umowy stanowi pomoc de minimis, która jest udzielana Beneficjentowi pomocy zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r., w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis(dz. Urz. UE L 379/5 z sprost. Dz. U. UE L /2 z 2010 r.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia r. (Dz.U. z 2010, Nr 239, poz. 1598, z późn. zm.).

3 8. Beneficjenci pomocy otrzymają zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2011, Nr 34, poz. 174). 9. Pomoc publiczna udzielona na podstawie niniejszej umowy nie podlega obowiązkowi uprzedniej notyfikacji pomocy do Komisji Europejskiej na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 Nr 59 poz. 404 z późn. zm.). 10. Przedsiębiorstwa przystępując do Projektu otrzymują pomoc de minimis w momencie podpisania umowy szkoleniowej, natomiast osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie nabywają status Uczestnika w pierwszym dniu wsparcia. 11. Projekt jest realizowany na terenie subregionu kaliskiego w województwie wielkopolskim, w miejscu wskazanym przez Projektodawcę. 12. W ramach projektu zaplanowano następujące rodzaje wsparcia: a) doradztwo dla przedsiębiorstw (analiza potrzeb case study). Każdy Beneficjent Pomocy zostanie poddany analizie potrzeb w zakresie działań proekologicznych poprzez realizację studium przypadku case study; b) szkolenia stacjonarne w wymiarze 24 godzin z poniższej tematyki. Każdy Beneficjent Ostateczny weźmie udział w dwóch szkoleniach (razem 48 godzin szkoleń) z możliwych: 1) rozwiązania ekologiczne i źródła ich finansowania, 2) zastosowanie technologii przyjaznych środowisku i OŹE, 3) zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie, 4) budowanie ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy; c) szkolenia e-learningowe w wymiarze 20 godzin z poniższej tematyki. Każdy Beneficjent Ostateczny weźmie udział w dwóch szkoleniach z możliwych: 1) audyt energetyczny, 2) audyt ekologiczny, 3) ekoinnowacje, 4) marketing ekologiczny, 5) zielone zamówienia/zakupy; d) doradztwo dla każdego z przedsiębiorstw Beneficjentów pomocy w wymiarze 15 godzin obejmujące: 1) wspomaganie we wdrożeniu systemów zarządzania środowiskiem (ISO14001 i EMAS), 2) zidentyfikowanie obszarów, dla których należy przeprowadzić działania proekologiczne, 3) wskazanie wymiernych wskaźników ekonomicznych służących ocenie skuteczności programu/planu po jego zakończeniu. 13. Szczegółowy Program szkolenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4 14. Zajęcia szkoleniowe będą realizowane zgodnie z Harmonogramem szkoleń (obejmującym liczbę godzin, terminy oraz miejsce zajęć) dostępnym na stronie internetowej Projektodawcy 4 Rekrutacja 1. Rekrutacja ma charakter otwarty i jest prowadzona w sposób ciągły na każde ze szkoleń, zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci. 2. Za początek rekrutacji przyjmuje się dzień rozpoczęcia akcji promocyjno-informacyjnej, tj. ogłoszenie informacji o naborze na stronie internetowej Proces rekrutacji będzie odbywać się w Biurze Projektu. Dokumenty zgłoszeniowe należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Biuro Projektu Bądź eko w swojej firmie!, ul. Św. Wojciech 22/24 m.7, Poznań. 3. Przedsiębiorstwo (Beneficjent pomocy) zobowiązane jest dostarczyć w momencie zgłoszenia wypełniony oraz czytelnie podpisaną deklarację uczestnictwa w projekcie i formularze zgłoszeniowy wraz z wymaganymi oświadczeniami, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 4. Kandydaci/Kandydatki zobowiązani/zobowiązane są dostarczyć w momencie zgłoszenia wypełnioną oraz czytelnie podpisaną deklarację uczestnictwa stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu. 5. Na podstawie przedstawionych formularzy zgłoszeniowych zostanie przygotowana umowa szkoleniowa, która musi zostać podpisana i złożona przed rozpoczęciem szkolenia. Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu. 6. Kwalifikacja Beneficjentów Ostatecznych odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów zgłoszeniowych. Aplikacje rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń, z zastrzeżeniem, iż pierwszeństwo udziału w projekcie będą mieli Kandydaci/Kandydatki według następujących kryteriów w kolejności: kobiety, osoby po 50 roku życia. 7. Zgłoszenia dokonywane z naruszeniem powyższych postanowień nie będą rozpatrywane, a złożone przez Kandydata/Kandydatkę dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi. 8. O zakwalifikowaniu do Projektu Projektodawca poinformuje Kandydata/Kandydatkę na piśmie, drogą pocztową lub poprzez w terminie co najmniej 10 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Szkolenia. 9. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły, aż do zakwalifikowania planowanej liczby Beneficjentów Ostatecznych. W przypadku większej liczby zgłoszeń, zostanie utworzona lista rezerwowa. W razie rezygnacji z chęci wzięcia udziału w Szkoleniu Beneficjenta Ostatecznego, na jego miejsce zostanie przyjęta kolejna osoba z listy rezerwowej. 10. Podpisanie umowy ze strony Beneficjenta pomocy jest jednoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na udział w badaniu ewaluacyjnym przeprowadzanym na potrzeby realizacji Projektu.

5 5 Prawa i obowiązki Beneficjenta Ostatecznego 1. Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do: a) regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, b) potwierdzania każdorazowo uczestnictwa w szkoleniu własnoręcznym podpisem, c) potwierdzania odbioru materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu ukończenia szkolenia, d) wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitorujących udział w projekcie, e) udostępnienia danych osobowych niezbędnych do wypełnienia formularza PEFS, będącego podstawą do tworzenia bazy: Podsystem Europejskiego Funduszu Społecznego o Beneficjentach Ostatecznych, f) zachowania zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi, g) przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w Projekcie. 2. Beneficjent Ostateczny ma prawo do zgłaszania uwag oraz dokonywania oceny organizacji i przebiegu Szkolenia oraz innych spraw organizacyjnych bezpośrednio trenerowi lub Projektodawcy. 3. Projektodawca zapewnia Beneficjentom Ostatecznym uczestnictwo w wybranym Szkoleniu w grupie liczącej od 5 do 20 osób, materiały szkoleniowe, przekazanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia osobom, które ukończą szkolenie, catering. 4. Warunkiem ukończenia Szkolenia oraz otrzymania zaświadczenia jest udział w zajęciach dydaktycznych. 5. Beneficjent Ostateczny zostaje skreślony z listy uczestników w przypadku zajścia następujących sytuacji: a) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie w trakcie szkolenia lub przerwania udziału w projekcie bez poinformowania Projektodawcy, b) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu uczestnictwa w Projekcie. 6. W przypadkach, o których mowa w 5, ust. 5, Beneficjent pomocy zostanie obciążony kosztami uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w Szkoleniu zgodnie z zapisami umowy szkoleniowej. 6 Warunki rezygnacji 1. Z ważnej przyczyny Beneficjent Ostateczny, który został zakwalifikowany, może zrezygnować z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem szkolenia, informując o tym Projektodawcę nie później niż na 5 dni roboczych przed jego rozpoczęciem. 2. Rezygnacja z uczestnictwa w Projekcie w trakcie szkolenia może nastąpić z ważnej przyczyny i wymaga pisemnego usprawiedliwienia. 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie w trakcie trwania szkolenia, Projektodawca może żądać, aby Beneficjent Ostateczny przedłożył zaświadczenia lekarskie lub inne dokumenty usprawiedliwiające jego rezygnację.

6 4. W przypadku nieusprawiedliwionej rezygnacji Projektodawca może obciążyć Beneficjenta pomocy całością kosztów uczestnictwa Beneficjenta Ostatecznego w Projekcie. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków publicznych, w związku z czym na Projektodawcy spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie. 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie Beneficjenta Ostatecznego, na jego miejsce dopuszcza się zakwalifikowanie kolejnej osoby z listy rezerwowej, pod warunkiem możliwości jej efektywnego i skutecznego uczestnictwa w Szkoleniu. 7 Ochrona danych osobowych 1. Wszystkie dane osobowe będą zbierane, przetwarzane i udostępnianie wyłącznie na potrzeby realizacji Projektu. 2. Administratorem danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucją Wdrażającą jest Polska Agencja Rozwoju Regionalnego w Warszawie. Uczestnicy Projektu podają swoje dane dobrowolnie, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji Projektu, udzielenia wsparcia, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Projekcie. 8 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Projektu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy prawa Wspólnot Europejskich dotyczące funduszy strukturalnych oraz przepisy prawa krajowego dotyczące Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu, które nie zostaną rozwiązane w wyniku negocjacji między stronami, będą rozstrzygane na drodze postępowania sądowego. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd właściwy dla siedziby Projektodawcy. 3. Krzysztof Bondyra zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu. Wszelkie informacje o zmianach w Regulaminie Projektu będą dostępne na stronie Projektu 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem r.

7 Lista załączników: 1. Załącznik Nr 1: Programy szkoleń. 2. Załącznik Nr 2: Formularze zgłoszeniowe dla przedsiębiorstwa. 3. Załącznik Nr 3: Formularz zgłoszeniowy dla Kandydata/Kandydatki. 4. Załącznik Nr 4. Pozostałe oświadczenia 5. Załącznik Nr 5: Wzór umowy szkoleniowej.

8 Załącznik Nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie Bądź eko w swojej firmie! 1. Doradztwo dla przedsiębiorstw (analiza potrzeb case study) Z każdym Beneficjentem Pomocy zostanie przeprowadzone case study (studium przypadku, które będzie obejmowało pogłębioną analizę funkcjonowania firmy w kontekście działań proekologicznych. Na podstawie zebranych danych, opracowanie zostanie raport dla każdego Beneficjenta Pomocy, określający: luki kompetencyjne pracowników i kadry zarządzającej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, tematykę szkoleń i doradztwa, potrzeby mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania środowiskiem i możliwości uzyskania zielonych certyfikatów, kluczowych ścieżek rozwoju firmy w kontekście ochrony środowiska oraz obszarów, w których należy przeprowadzić działania proekologiczne. Program: 2. Szkolenia stacjonarne 1. Rozwiązania ekologiczne i źródła ich finansowania. 2. Zastosowanie technologii przyjaznych środowisku i Odnawialne Źródła Energii. 3. Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwach. 4. Budowanie ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy. Każde szkolenie trwa 24 godziny lekcyjne (2 dwudniowe zjazdy po 6 godzin lekcyjnych). Każdy Beneficjent Ostateczny weźmie udział w dwóch szkoleniach.

9 Program: 1. Audyt energetyczny. 2. Audyt ekologiczny. 3. Ekoinnowacje. 4. Marketing ekologiczny. 5. Zielone zamówienia/zakupy. 3. Szkolenia e-learningowe Każde szkolenie trwa 20 godzin lekcyjnych, co odpowiada 400 ekranom (20 ekranów/godzinę). Każdy Beneficjent Ostateczny weźmie udział w trzech szkoleniach. 4. Indywidualne doradztwo dla przedsiębiorstw Indywidualne doradztwo w wymiarze 15 godzin prowadzone przez doradcę z przedstawicielem przedsiębiorstwa (relacja 1:1). Po zakończeniu doradztwa powstanie raport z usługi, zawierający plan wdrażania konkretnych działań proekologicznych dla każdego Beneficjenta Pomocy. Program: 1. Wspomaganie we wdrożeniu systemów zarządzania środowiskiem (ISO14001 i EMAS). 2. Opis zidentyfikowanych obszarów, dla których dla których należy przeprowadzić działania proekologiczne. 3. Wskazanie wymiernych wskaźników ekonomicznych służących ocenie skuteczności programu/planu po jego zakończeniu.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja jest TEB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ

REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ REGULAMIN PROWADZENIA SZKOLEŃ w ramach projektu pt. Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy - szkolenia dla pracowników MMŚP Nr WND-POKL.08.01.01-22-099/08 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Załącznik 7a Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA nr... dotycząca udziału w projekcie Rozwój przedsiębiorstw w województwie lubelskim poprzez poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstw Zawarta w w dniu. r. Pomiędzy: Energia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo