Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r."

Transkrypt

1 Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Powstańców 17, zwany dalej Projektodawcą. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 3. Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są w siedzibie Biura Projektu oraz na stronie internetowej Koszt udziału w projekcie 4. Udział w Projekcie objęty jest całości pomocą de minimis, co oznacza, że przedsiębiorcy przystępujący do projektu nie będą ponosili żadnych kosztów związanych z udziałem w warsztatach i doradztwie, z zastrzeżeniem pkt Wartość udziału w projekcie dla jednego Uczestnika/czki, wyliczony na podstawie budżetu projektu wynosi 5542,55 zł i jest w całości finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. 6. Przedsiębiorstwo zgłaszające Uczestnika/czkę do udziału w projekcie zostanie obciążone kosztami udziału w projekcie, o których mowa w pkt. 5, w przypadku wystąpienia co najmniej jednego z następujących zdarzeń: 6.1. Złożenia co najmniej jednego, niezgodnego z prawdą, oświadczenia z wymienionych w pkt Liczba godzin nieobecności Uczestnika/czki Projektu na warsztatach przekroczy 20% ogólnej liczby godzin dydaktycznych, tj. przekroczy 24 godziny zegarowe, co skutkować będzie usunięciem Uczestnika/czki z Projektu. Cel projektu 7. Głównym celem projektu jest wzrost umiejętności praktycznych właścicieli i pracowników 108 mikroprzedsiębiorstw z woj. śląskiego w zakresie e-marketingu, które prowadzą działalność gospodarczą w co najmniej jednym z obszarów określonych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego (PKD: C21, C32.50.Z, P B, E38-39, F41-43, J61-63, M71, M74, C22-24, H49, C26-30) Strona 1 z 5

2 8. Przedmiotem projektu są: Przedmiot projektu 8.1. warsztaty z e-marketingu: Czym jest i jak budować wizerunek firmy/marki? - 24h zegarowych Media społecznościowe w budowaniu wizerunku. -24h zegarowych Facebook w praktyce. - 8h zegarowych Google+ praktycznie narzędzie z potencjałem wzrostu - 8h zegarowych SEO, czyli jak dać się znaleźć w sieci- 24h zegarowych Narzędzia SEO czyli automatyzacja i analiza - 8h zegarowych Copywriting w SEO, czyli skuteczne treści w sieci- 8h zegarowych SEM, czyli reklama kontekstowa od kuchni - 16h zegarowych 8.2. doradztwo z zakresu SEO i SEM (w zakresie tematów 5 8) 72 godz. na grupę szkoleniową, średnio 6 godz. na każdego uczestnika. 9. Każdy uczestnik weźmie udział w całym cyklu szkoleniowym i skorzysta z doradztwa. Terytorialny i czasowy zakres projektu 10. Projekt realizowany jest na obszarze województwa śląskiego. 11. Projekt jest realizowany od roku do roku. Uczestnicy/czki projektu 12. Uczestnikiem/czką projektu może być wyłącznie pracownik zatrudniony na umowę o pracę, właściciel lub wspólnik mikroprzedsiębiorstwa, w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niej korzyści finansowe, który/a spełnia następujące kryteria: Przedsiębiorstwo ma siedzibę na terenie województwa śląskiego Przedsiębiorstwo nie przekroczyło dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis EUR w okresie trzech kolejnych lat podatkowych przed momentem przystąpienia do projektu Przedsiębiorstwo spełnia status mikro firmy zgodnie z Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807), tj. liczba zatrudnionych średniorocznie wynosi poniżej 10 osób i roczny obrót ze sprzedaży towarów usług lub operacji finansowych lub suma bilansowa wynosi do 2 mln EUR Przedsiębiorstwo nie pozostaje pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego Przedsiębiorstwo działa w co najmniej jednym z obszarów określonych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego i opisanych wg klasyfikacji PKD w grupach: C21, C32.50.Z, P B, E38-39, F41-43, J61-63, M71, M74, C22-24, H49, C26-30, co przedsiębiorstwo oświadcza wskazując odpowiednie kody PKD w formularzu zgłoszeniowym. 13. Rekrutacja odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym równości płci. Strona 2 z 5

3 Rekrutacja do projektu 14. Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty i prowadzona jest w okresie od lutego 2014 do r. Projektodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia rekrutacji w przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę dostępnych miejsc z uwzględnieniem listy rezerwowej. 15. Celem rekrutacji jest zakwalifikowanie Uczestników/czek do łącznie 9 grup szkoleniowych po 12 osób każda. Rekrutacja będzie podzielona w czasie: Luty 2014 rekrutacja 36 osób do grup osób na liście rezerwowej Maj-czerwiec 2014 rekrutacja 36 osób do grup osób na liście rezerwowej listopad-grudzień 2014 rekrutacja 36 osób do grup osób na liście rezerwowej Osoby z list rezerwowych będą automatycznie zgłaszani jako Uczestnicy/czki dla grup szkoleniowych rekrutowanych w kolejnych okresach. 16. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 108 osób (min. 45 kobiet) + 15 osób na liście rezerwowej. Aby być zakwalifikowanym do projektu należy spełnić kryteria formalne i merytoryczne. 17. Kryteria formalne: przynależność do grupy docelowej, brak wykluczenia z możliwości ubiegania się o pomoc de minimis, złożenie wszystkich wymaganych dokumentów (w wymaganym czasie i wymaganej formie), dostępność miejsc w grupie o odpowiednim poziomie wiedzy. 18. Kryteria merytoryczne (maks. 42 pkt.): Wykazany w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej związek szkolenia z potrzebami pracownika i pracodawcy, w tym w zakresie obowiązków pracownika, działalności firmy i planów rozwoju, (maks. 6 pkt) Kryterium strategiczne: kobiety (2 pkt), Zaawansowane wykorzystywanie narzędzi internetowych (maks. 10 pkt. - weryfikacja na podstawie testu kompetencyjnego w trakcie rozmowy rekrutacyjnej) Znajomość tematyki, której dotyczą warsztaty i doradztwo, na poziomie podstawowym (maks. 24 pkt. - weryfikacja na podstawie testu kompetencyjnego w trakcie rozmowy rekrutacyjnej) 19. Rekrutacja uczestników obejmować będzie 4 etapy: przesłanie formularza zgłoszeniowego. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są poprzez: formularz on-line pod adresem przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego faxem na nr dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do Biura Projektu w Katowicach przy ul. Powstańców 17, pok Przesłanie kopii elektronicznych dokumentów do pomocy de minimis (wymienione w pkt ) w celu weryfikacji braku podstaw do wykluczenia z uzyskania tej pomocy. Dokumenty można pobrać ze strony projektu lub uzyskać w Biurze Projektu, w Katowicach przy ul. Powstańców 17, pok 411. Dokumenty należy przesłać do 3 dni roboczych po otrzymaniu z Biura Projektu Strona 3 z 5

4 wiadomości o przyjęciu zgłoszenia do projektu, na adres lub fax Nie przesłanie dokumentów w w/w terminie może być podstawą odrzucenia zgłoszenia uczestnika Spotkanie rekrutacyjne. Na spotkanie rekrutacyjne kandydat zobowiązany będzie dostarczyć wszystkie dokumenty opisane niżej (pkt 20). W trakcie spotkania potencjalni uczestnicy będą wypełniali test kompetencyjny, którego wyniki będą brane pod uwagę, jako jedno z kryteriów rekrutacji do projektu oraz podczas tworzenia grup szkoleniowych. W przypadku nie zgłoszenia się na rozmowę ze specjalistą ds. rekrutacji bez wcześniejszej informacji wniosek o przyjęcie kandydata do projektu będzie rozpatrywany negatywnie Podpisanie umowy szkoleniowej i rozpoczęcie udziału w warsztatach, po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie, tj. spełnieniu kryteriów formalnych i merytorycznych. 20. Uczestnik/czka jest zobowiązany/na przedłożyć Projektodawcy na etapie rekrutacji, podczas rozmowy rekrutacyjnej, następujące dokumenty: Formularz zgłoszeniowy uczestnika do projektu (zał. 1 lub wydruk z formularza on-line) w oryginale, czytelnie podpisany przez uczestnika i osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa, Deklaracja uczestnika, dotycząca uczestnictwa w projekcie (zał. 2) - w oryginale, czytelnie podpisana przez uczestnika Deklaracja przedsiębiorstwa, dotycząca uczestnictwa w projekcie (zał. 3) - w oryginale, czytelnie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa Oświadczenie uczestnika projektu zał czytelnie podpisane przez uczestnika Oświadczenie określające przynależność do danej kategorii przedsiębiorstwa zał czytelnie podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa Potwierdzoną (przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa) za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego formę działalności przedsiębiorstwa np.: wpis do ewidencji działalności gospodarczej Oświadczenie o niewykluczeniu z ubiegania się o pomoc publiczną, zał czytelnie podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis zał czytelnie podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zał. 8 - czytelnie podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa Sprawozdania finansowe z ostatnich 3 zamkniętych okresów obrachunkowych (potwierdzone przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa za zgodność z oryginałem) lub oświadczenie o braku sprawozdań (zał. 9), jeżeli przedsiębiorstwo nie jest zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych - czytelnie podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa. 21. Uczestnik/czka jest zobowiązany/na podpisać zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji i ewaluacji projektu (zał. 4.). Administratorem zebranych danych będzie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Strona 4 z 5

5 22. Dostarczenie wypełnionych dokumentów, spełnienie wymogów formalnych określonych dla projektu, a także pozytywna weryfikacja w procesie rekrutacji to warunki niezbędne do przyjęcia kandydata do Projektu. 23. Dokumenty rekrutacyjne do projektu można pobrać ze strony internetowej lub w Biurze Projektu. 24. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do projektu. O kolejności przyjmowania do projektu decyduje liczba uzyskanych punktów. 25. W sytuacjach spornych związanych z listą uczestników projektu decyduje Kierownik Projektu. 26. W przypadku niedostatecznej liczby zgłoszeń terminy realizacji warsztatów mogą ulec przesunięciu. 27. Z przedsiębiorstwem zakwalifikowanym do projektu zostanie zawarta umowa szkoleniowa. Obowiązki Uczestnika/czki 28. Każdy uczestnik zobowiązany jest uczestniczyć w całym cyklu szkoleniowym (we wszystkich warsztatach). 29. Uczestnik zobowiązany jest przychodzić na zajęcia punktualnie, uczestniczyć w pracach grupy szkoleniowej i nie zakłócać przebiegu warsztatów. Zakłócanie przebiegu warsztatów może być podstawą wyproszenia Uczestnika/czki z zajęć oraz uznania absencji na zajęciach 30. Uczestnik zobowiązany jest do podpisywania list obecności na każdych zajęciach oraz do podpisania listy odbioru materiałów dydaktycznych, listy odbioru cateringu oraz listy odbioru certyfikatu. 31. Spożywanie alkoholu i innych środków odurzających podczas zajęć oraz uczestnictwo w zajęciach pod wpływem tych substancji jest zabronione. Niespełnienie tego warunku może być podstawą wyproszenia Uczestnika/czki z zajęć oraz uznania absencji na zajęciach. 32. Absencja na warsztatach nie może przekroczyć 20% łącznej sumy godzin, tj. 24 godzin zegarowych. 33. Przekroczenie dopuszczalnej liczby godzin nieobecności skutkować będzie usunięciem Uczestnika/czki z Projektu oraz konsekwencjami finansowymi opisanymi w pkt.6. Postanowienia końcowe 34. Projektodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. 35. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy prawa europejskiego i prawa krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 5 z 5

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przez Naukę do Biznesu 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 2. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Przez Naukę do Biznesu. Projekt dofinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja jest TEB

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Załącznik 7a Umowa szkoleniowa w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Zawarta w dniu.. r. w Krakowie, pomiędzy: Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH w ramach projektu Wsparcie funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej- budowanie dobra wspólnego realizowanego przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo