REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL /13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ NA FALI BĄDŹ EKO! WND-POKL /13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji i kwalifikacji Uczestników. - Formy wsparcia w ramach projektu. - Informacje na temat pomocy de minimis. - Prawa Uczestników projektu. - Obowiązki Uczestników projektu. - Postanowienia końcowe. 1 INFORMACJE O PROJEKCIE Projekt Bądź na fali bądź EKO! realizowany jest w ramach Poddziałania ( Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach ) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki ). Strona 1 Projekt prowadzony jest przez w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz od 01 lutego do 30 listopada 2014 r. (10 miesięcy) na terenie województw: Wielkopolskiego i Mazowieckiego. 2 GRUPA DOCELOWA I) Grupę docelową projektu Bądź na fali bądź EKO! stanowią: a) 70 przedsiębiorstw 1 MMSP 2 działających w branży rolno-spożywczej, posiadających siedzibę w województwach: Wielkopolskim i/ lub Mazowieckim; b) 120 pracowników 3 ww. przedsiębiorstw (max. po 3 osoby z każdego przedsiębiorstwa), w tym: - 72 kobiety i 48 mężczyzn, - 24 osoby powyżej 50-go roku życia (14 kobiet i 10 mężczyzn). 1 W rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospod. z (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz z późn. zm.). 2 Przedsiębiorstwa spełniające warunki określone w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z (pomocny przy określeniu statusu przedsiębiorcy może być kwalifikator MŚP: 3 Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z o utworzeniu PARP (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) za pracowników uznaje się następujące osoby: pracownicy w rozumieniu art. 2 ustawy z Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, właściciele pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy, w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

2 II) Z uwagi na rosnącą aktywność w zakresie wdrażania rozwiązań proekologicznych w stosunku do wielkości firmy, przewiduje się większy udział w projekcie mikro- i małych przedsiębiorstw (tj. łącznie 60 przedsiębiorstw). 3 FORMY PROMOCJI, REKRUTACJA I KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU I) Formy promocji projektu: - dystrybucja plakatów i ulotek, - ogłoszenia w lokalnej prasie, - strona internetowa (www.euro-edukator.eu), - bezpośrednia wysyłka materiałów informacyjno-promocyjnych z formularzem zgłoszeniowym (wraz z załącznikami), - marketing bezpośredni (indywidualne spotkania z potencjalnymi Kandydatami). Promocja projektu prowadzona będzie od 01 lutego do 31 marca 2014 r. Strona 2 II) Rekrutacja do projektu prowadzona będzie od 01 lutego do 30 kwietnia 2014 r. w 3 etapach: 1) Zgłoszenie się do udziału w projekcie przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami. Formularz rekrutacyjny i załączniki dostępne będą na stronie internetowej oraz w biurze projektu (ul. Rolnicza 3a, Strzałkowo). Wypełnione dokumenty można dostarczyć do biura projektu: - drogą elektroniczną, - osobiście (w dni robocze, w godzinach ), - pocztą (ew. kurierem). Kryterium formalne udziału w projekcie stanowi przynależność do grupy docelowej (określonej w 2 niniejszego Regulaminu). W przypadku dużej ilości zgłoszeń, o uczestnictwie w projekcie decydować będzie: - wielkość przedsiębiorstwa (mikro: 3 pkt, małe: 2 pkt, średnie: 1 pkt), - zgłoszenie do udziału osób, które ukończyły 50-ty rok życia (2 pkt), - zgłoszenie do udziału kobiet (1 pkt). 2) Analiza potrzeb zgłoszonych przedsiębiorstw w zakresie rozwiązań proekologicznych. Analiza zostanie przeprowadzona na podstawie wywiadów z przedsiębiorcami, którzy zgłoszą się do udziału w projekcie. Rezultaty analizy ujęte zostaną w protokole z wywiadu. 3) Efektem rekrutacji będzie utworzenie listy rankingowej przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w projekcie. W przypadku dużej ilości zgłoszeń powstanie lista rezerwowa. Firmy z listy rezerwowej będą włączone do uczestnictwa w projekcie w przypadku rezygnacji lub niespełnienia warunków przez firmy wcześniej zakwalifikowane. Przewiduje się utworzenie 2 list rankingowych: - 1 dla kobiet, - 1 dla mężczyzn.

3 4 SZKOLENIE Z ZAKRESU MARKETINGU EKOLOGICZNEGO I) Szkolenie adresowane jest do wszystkich Uczestników projektu (120 osób) i obejmuje 80 godzin zajęć (na 1 osobę): 12 grup x 10 osób x 80 godzin (10 dni x 8 godzin). Zajęcia odbywać się będą 1 raz w tygodniu od maja do lipca 2014 r. Tematyka szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: - atrybuty żywności ekologicznej, - zarządzanie produktem ekologicznym (min. marka, opakowanie, znak.), - komunikacja marketingowa i promocja ekologicznej żywności, - dystrybucja żywności ekologicznej. Strona 3 II) Zajęcia szkoleniowe będą prowadzone przez trenera posiadającego wiedzę z zakresu ochrony środowiska i rozwiązań proekologicznych w działalności gospodarczej, w tym marketingu ekologicznego. Szkolenie zakończy się egzaminem. III) Uczestnicy otrzymają podczas szkolenia: - materiały dydaktyczne, - catering. IV) Na zakończenie szkolenia osoby, których obecność na zajęciach była wyższa, niż 80%, i które otrzymają ocenę pozytywną z egzaminu końcowego, otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia. 5 DORADZTWO I) Doradztwo obejmuje 70 przedsiębiorstw w następującym wymiarze godzin: 70 firm x 9 godzin (3 dni x 3 godziny) od sierpnia do października 2014 r. Zagadnienia, które będą omawiane podczas doradztwa, to możliwe do zastosowania w przedsiębiorstwie rozwiązania proekologiczne oraz nowoczesne technologie środowiskowe z uwzględnieniem źródeł ich finansowania. II) Metody prowadzenia doradztwa: - wywiad (w oparciu o narzędzia: kwestionariusz ankiety, wywiad z przedstawicielem firmy), - obserwacja (w oparciu o hospitację w przedsiębiorstwie). Doradztwo opierać się będzie na współpracy pomiędzy przedstawicielem przedsiębiorstwa (kierownik, właściciel lub osoba odpowiedzialna za politykę proekologiczną) a doradcą, w siedzibie przedsiębiorcy. Doradcy będą dojeżdżać do przedsiębiorstw. III) Rezultatem usługi doradczej będzie plan wdrożenia działań proekologicznych w przedsiębiorstwie w postaci dokumentu o kompleksowym charakterze, zawierającego: - opis zidentyfikowanych obszarów, dla których należy wprowadzić takie działania (na podstawie wywiadów, ankiet i hospitacji), - wymierne wskaźniki ekonomiczne, jakie posłużą ocenie skuteczności planu po jego zakończeniu lub - aktualizację takiego dokumentu w ww. zakresie (jeśli istnieje w danym przedsiębiorstwie).

4 6 POMOC de minimis I) Szkolenie z zakresu marketingu ekologicznego oraz doradztwo objęte są pomocą de minimis. Pomoc de minimis przyznana przedsiębiorstwom, które zakończą udział w projekcie, nie może być: udzielana na działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, udzielana na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, udzielana w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli: wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą, udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców, udzielana na działalność związaną z eksportem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością eksportową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z eksportem, uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi, udzielana podmiotom prowadzącym działalność w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady nr (WE)1407/2002 z dnia 23 lipca 2002r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, udzielana podmiotom w trudnej sytuacji ekonomicznej, udzielana podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, udzielana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu. Strona 4 7 PRAWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU I) Każda/ y Uczestniczka/nik projektu Bądź na fali bądź EKO! ma prawo do: - udziału w bezpłatnych formach wsparcia realizowanych w ramach projektu: szkolenie z zakresu marketingu ekologicznego, doradztwo, - korzystania ze świadczeń oferowanych podczas szkolenia z zakresu marketingu ekologicznego: catering, materiały dydaktyczne, certyfikat ukończenia szkolenia (z zastrzeżeniem zapisu w 4 niniejszego Regulaminu).

5 8 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU I) Uczestniczka/nik projektu Bądź na fali bądź EKO! zobowiązuje się do: - złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych ( 3 niniejszego Regulaminu) w terminie określonym przez Projektodawcę, - zapoznania się z niniejszym Regulaminem i do jego przestrzegania, - uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia wymienionych w 4 i 5 niniejszego Regulaminu, potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności, karcie usług doradczych, w dziennikach zajęć, - przystąpienia do egzaminu końcowego po zakończeniu szkolenia z zakresu marketingu ekologicznego, - wypełniania w trakcie projektu ankiet, testów wiedzy, kwestionariuszy wywiadów, - bieżącego informowania koordynatora projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić udział w projekcie, - bieżącego informowania o zmianie swojego adresu zamieszkania/ siedziby, statusu. Strona 5 II) W przypadku przerwania udziału w projekcie z winy Uczestniczki /ka lub niedotrzymania wymaganego poziomu frekwencji na zajęciach, za wyjątkiem zdarzeń losowych i choroby, Projektodawca ma prawo dochodzić zwrotu poniesionych kosztów. 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1) Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez cały okres realizacji projektu. 2) zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w Regulaminie, o czym powiadomi Uczestników projektu. 3) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują zapisy umów zawieranych z Uczestnikami, a także akty prawne i dokumenty programowe dotyczące realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). 4) Interpretacja zapisów Regulaminu należy do Projektodawcy. 5) Decyzja co do kwestii nieuregulowanych w Regulaminie należy do Projektodawcy. Załączniki do Regulaminu: formularze rekrutacyjne. Zatwierdzono: 01 lutego 2014 r. Podpis i pieczęć osoby upoważnionej:..

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym. Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13

Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym. Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13 1 Definicje Projekt - Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONE ŚWIATŁO DLA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO I. Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki oraz kryteria naboru do udziału w Projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POŻYCZKI NA START

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

Hrubieszów, kwiecień 2012 r.

Hrubieszów, kwiecień 2012 r. REGULAMIN REKRUTACJI DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O JEDNORAZOWĄ DOTACJĘ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA działanie: Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA projektu Wsparcie na starcie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu

Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Regulamin Projektu Dodaj pieniądze do pomysłu Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo