TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM"

Transkrypt

1 1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

2 2 CZĘŚĆ I B TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW MSP DOTYCZĄCA PRODUKTÓW I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. JAKO NASTĘPCĘ PRAWNEGO KREDYT BANKU S.A. * * Niniejsza Taryfa stosowana jest w stosunku do czynności dokonywanych wyłącznie w placówce (przy udziale placówki) lub przy udziale jednostki centralnej, która przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A., była placówką lub obsługującą Klientów jednostką centralną Kredyt Banku S.A. Obowiązuje od dnia 9 września 2013 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNE ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT... 3 ROZDZIAŁ II. STAWKI PROWIZJI I OPŁAT PAKIETY RACHUNKI BANKOWE LOKATY TERMINOWE OPERACJE BEZGOTÓWKOWE OBRÓT GOTÓWKOWY OBRÓT DEWIZOWY BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA ZLECENIA RÓśNE DEPOZYTY BANKOWE, KASETY I SKRYTKI SEJFOWE KARTY KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE TRANSAKCJE HANDLOWE WEKSLE INWESTYCYJNO - KOMERCYJNE (WIK)... 21

3 3 ROZDZIAŁ I. Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat 1. Postanowienia ogólne 1) Bank Zachodni WBK S.A., zwany dalej BZ WBK, pobiera opłaty i prowizje zgodnie z niniejszą Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm Część I B, zwaną dalej Taryfą dla klientów MSP dotyczącą produktów i usług świadczonych przez Bank Zachodni WBK S.A. jako następcę prawnego Kredyt Banku S.A. / Taryfą prowizji i opłat / Taryfą. Taryfa obowiązuje w stosunku do czynności wykonywanych przez Bank na podstawie następujących umów zawartych / zawieranych w placówce Banku (lub przy udziale placówki Banku) lub przy udziale obsługującej Klientów jednostki centralnej, która przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A., była placówką lub obsługującą Klientów jednostką centralną Kredyt Banku S.A.: a) Umów Ramowych (dotyczących otwarcia i prowadzenia rachunków oraz świadczenia innych usług bankowych) i zawieranych na ich postawie umów dotyczących poszczególnych usług bankowych, b) innych umów o usługę bankową, o ile danego Klienta w dniu zawarcia umowy o tę usługę wiąŝe z Bankiem zawarta umowa o usługę bankową, która została zawarta w placówce Banku (lub przy udziale placówki Banku) lub przy udziale obsługującej Klientów jednostki centralnej, która przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A., była placówką lub obsługującą Klientów jednostką centralną Kredyt Banku S.A. przed dniem 8 lipca 2013 r., a w przypadku umów zawieranych na podstawie Umowy Ramowej, o której mowa w pkt. a) równieŝ od dnia 8 lipca 2013 r. Lista placówek i obsługujących Klientów jednostek centralnych, które przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A., były placówkami lub obsługującymi Klientów jednostkami centralnymi Kredyt Banku S.A. dostępna jest na stronach 2) BZ WBK pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi określone w niniejszej Taryfie od Klientów MSP, tj.: a) przedsiębiorców, przedsiębiorców indywidualnych oraz wybranych podmiotów sektora finansowego uzyskujących roczne przychody netto z prowadzonej działalności gospodarczej na poziomie nie wyŝszym niŝ zł oraz przedsiębiorców, przedsiębiorców indywidualnych, oraz wybranych podmiotów sektora finansowego, rozpoczynających działalność, którzy złoŝą oświadczenie, Ŝe planowane przychody netto z rozpoczynanej działalności w roku obrachunkowym nie przekroczą zł, b) wszystkich wspólnot mieszkaniowych oraz pozostałych podmiotów niekomercyjnych pod warunkiem, iŝ uzyskują roczne przychody ze sprzedaŝy z prowadzonej działalności w ramach działań statutowych, na poziomie nie wyŝszym niŝ zł, lub rozpoczynających działalność statutową, które złoŝą oświadczenie lub dokumenty, z których wynika, iŝ planowane roczne przychody ze sprzedaŝy z rozpoczynanej działalności w ramach działań statutowych w roku obrachunkowym nie przekroczą zł, c) podmiotów budŝetowych obejmujących podmioty sektora finansów publicznych w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych, których roczny budŝet nie przekracza zł. 3) Postanowień ust. 2) nie stosuje się, niezaleŝnie od kwoty uzyskiwanego przychodu do: a) banków, b) zakładów ubezpieczeniowych, w rozumieniu przedsiębiorców prowadzących działalność ubezpieczeniową na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej jak np. towarzystwa ubezpieczeniowe, c) funduszy emerytalnych, d) pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego jak: spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, przedsiębiorstwa leasingowe, przedsiębiorstwa faktoringowe, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne (włączając Narodowe Fundusze Inwestycyjne), firmy utworzone w celu sekurytyzacji aktywów, e) wybranych jednostek świadczących usługi pomocnicze w stosunku do pośrednictwa finansowego jak: giełdy papierów wartościowych, giełdy towarowe, f) wybranych instytucji tworzących infrastrukturę dla funkcjonowania rynków finansowych jak: izby i centra rozliczeniowe, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Bankowy Fundusz Gwarancyjny, fundusze i fundacje finansowe (w tym: Fundusz Współpracy), towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa funduszy emerytalnych, instytucje zajmujące się sprzedaŝą ratalną, firmy zarządzające aktywami (typu asset management ), g) przedsiębiorców naleŝących do grupy kapitałowej BZ WBK, h) klientów z udziałem kapitału zagranicznego (klientów IC) oraz klientów rekomendowanych, i) osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, prywatnej praktyki zawodowej oraz osób nie wykonujących tzw. wolnych zawodów. 4) Dla czynności nie ujętych w niniejszej Taryfie, z wyłączeniem Podrozdziału Rachunki, mają zastosowanie zapisy Taryfy Opłat i Prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla Firm - Część II B - Taryfy dla Klientów Korporacyjnych dotyczącej produktów i usług świadczonych przez Bank Zachodni WBK S.A. jako następcę prawnego Kredyt Banku S.A.. 5) Rachunek EKSTRABIZNES otwierany i prowadzony jest Klientom spełniającym kryteria określone w punkcie 1. niniejszego rozdziału. 6) Opłata promocyjna za prowadzenie rachunku bieŝącego prowadzonego w programie START pobierana jest przez okres 1 roku od daty jego otwarcia. 7) Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi. 8) Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa Zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie umówiły się inaczej. 9) NiezaleŜnie od prowizji i opłat bankowych określonych w niniejszej Taryfie, BZ WBK pobiera równieŝ:

4 4 a) zryczałtowane opłaty stanowiące pokrycie ponoszonych przez BZ WBK kosztów pocztowych i telekomunikacyjnych, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat pocztowo-telekomunikacyjnych Banku Zachodniego WBK S.A., b) prowizje i opłaty na rzecz banków (krajowych i zagranicznych) pośredniczących w wykonywaniu zlecenia, zgodnie z obowiązującymi taryfami tych banków, lub według odrębnie zawartych porozumień. c) uzupełnieniem do niniejszej Taryfy w zakresie stawek depozytów są komunikaty udostępniane w placówkach BZ WBK oraz informacje prezentowane na stronach internetowych Banku. 10) Prowizje i opłaty za wykonywane czynności i usługi bankowe księgowane są w cięŝar rachunku, którego dotyczą. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji / opłat w cięŝar innego rachunku Klienta, zgodnie z jego dyspozycją, lub w przypadku opłat za monity, upomnienia i wezwania do zapłaty bez jego dyspozycji. 11) Opłaty i prowizje od Klientów nieposiadających w BZ WBK rachunku uiszczane są w formie gotówkowej. 12) Prowizje i opłaty za czynności niezwiązane z prowadzeniem rachunku od Klientów posiadających rachunek płatny na Ŝądanie prowadzony w placówce BZ WBK, pobiera się w zaleŝności od decyzji Klienta w cięŝar rachunku wskazanego przez Klienta prowadzonego w placówce lub w formie wpłaty gotówkowej. 13) Bank w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich zmian w Taryfie, w szczególności wysokości opłat i prowizji. Zmiana wysokości opłat i prowizji uzaleŝniona jest od zmiany przynajmniej jednego z następujących czynników: a) stopnia pracochłonności oraz zakresu i formy realizacji określonych czynności / usług, b) instrumentów finansowych rynku pienięŝnego i kapitałowego: stopy oprocentowania kredytu redyskontowego NBP, stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP, sposobu naliczania rezerwy obowiązkowej Banków, stawek stóp procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym, rentowności bonów skarbowych emitowanych przez Ministra Finansów, rentowności bonów pienięŝnych emitowanych przez NBP. Ponadto w okresie obowiązywania umowy Bank zastrzega sobie prawo wprowadzenia nowych opłat i prowizji. 14) Bank nie będzie zawiadamiał Klientów o takich zmianach niniejszej Taryfy opłat i prowizji, które polegać będą wyłącznie na wprowadzeniu nowych typów produktów lub usług do oferty Banku oraz w przypadku zmian w zakresie produktów, w przedmiocie których Klienta nie wiąŝe z Bankiem umowa. 2. Przelewy zagraniczne 1) Dla przelewów zagranicznych zastosowanie mają następujące zasady pobierania prowizji: a) w przypadku ustalenia prowizji za czynności w obrocie dewizowym, dla których stawki określone są w procentach, prowizję wylicza się od kwoty zlecenia przeliczonej na złote: - po kursie sprzedaŝy dewiz - w przypadku przelewu zagranicznego wychodzącego - po kursie kupna dewiz - w przypadku przelewu zagranicznego przychodzącego b) w przypadku obciąŝenia rachunku walutowego kwotą płatności wyraŝoną w walucie innej niŝ waluta rachunku, prowizję wylicza się od kwoty zlecenia przeliczonej na walutę rachunku: - po kursie sprzedaŝy dewiz / kupna dewiz - w przypadku przelewu zagranicznego wychodzącego - po kursie kupna dewiz / sprzedaŝy dewiz w przypadku przelewu zagranicznego przychodzącego c) w przypadku prowizji i opłat pobieranych w złotych z rachunku walutowego, kwoty prowizji i opłat wyraŝone w złotych, przeliczane są na kwoty walut wymienialnych z zastosowaniem kursu kupna dewiz. 2) W przypadku wpływów na rachunek Klienta, prowizje i opłaty pobierane są w walucie, w której następuje rozliczenie transakcji z Klientem lub teŝ w innej walucie z nim uzgodnionej z zastrzeŝeniem ust. 3). 3) W przypadku wpływu z tytułu realizacji przelewu zagranicznego przychodzącego, prowizje pobierane są w złotych, natomiast w sytuacji, kiedy Klient nie posiada rachunku bieŝącego w złotych lub środki zgromadzone na tym rachunku nie wystarczają na pokrycie naleŝnych BZ WBK prowizji i opłat w walucie przelewu. 4) Kwoty naliczanych prowizji w złotych i w walutach wymienialnych podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, na zasadach ogólnych, za wyjątkiem waluty JPY, która zaokrąglana jest do liczb całkowitych. 5) W przypadku, gdy prowizje i opłaty bankowe pobierane za czynności w obrocie dewizowym przekraczają 50 % wartości płatności, a zgodnie z treścią zlecenia prowizje i opłaty mają być potrącone z kwoty płatności, (nie dotyczy przelewów podlegających Ustawie o usługach płatniczych) BZ WBK pobierze tylko 50 % wartości płatności. 3. Pakiety 1) Pakiet jest zestawem produktów i usług powiązanych z rachunkiem bieŝącym, oferowanych w ramach jednej opłaty miesięcznej, stanowiącej opłatę za pakiet. 2) W ramach opłaty za poszczególne pakiety dostępna jest określona liczba (ilość) transakcji, których wykonanie jest bezpłatne. Ilość transakcji wyznacza licznik przypisany do danego rodzaju pakietu. Licznik ma zastosowanie do transakcji wykonanych od 1-ego do ostatniego dnia miesiąca. Niewykorzystane transakcje nie przechodzą na kolejny miesiąc. 3) KaŜda transakcja wykraczająca poza wartość licznika przewidzianą dla danego pakietu jest realizowana przez BZ WBK po cenie wynikającej ze standardowej taryfy dla rachunku Ekstrabiznes. 4) Produkty i usługi, które nie są objęte zakresem pakietu są dostępne dla posiadaczy pakietów na warunkach ogólnie obowiązujących, po cenie wynikającej ze standardowej taryfy dla rachunku Ekstrabiznes. 5) W przypadku złoŝenia przez Klienta dyspozycji zmiany pakietu, opłaty i prowizje dla nowego pakietu będą pobierane od 1 dnia roboczego kolejnego miesiąca. 4. Rachunki 1) Opłatę za prowadzenie rachunków pobiera się miesięcznie, z dołu, niezaleŝnie od daty zawarcia umowy. Nie pobiera się prowizji za zamknięcie rachunku lokaty terminowej oraz rachunku depozytowego. 2) W przypadku złoŝenia dyspozycji likwidacji rachunku Klient zobowiązuje się do pozostawienia środków na pokrycie wszystkich opłat i prowizji związanych z prowadzeniem i zamknięciem rachunku.

5 5 5. Przelewy krajowe 1) W przypadku złoŝenia przelewów w zbiorówce opłatę pobiera się od kaŝdego przelewu. Opłatę pobiera się takŝe w przypadku przelewów, złoŝonych na podstawie zawartej umowy z Klientem, dotyczących rozksięgowania listy płac. 2) Opłatę za realizację zlecenia stałego / polecenia zapłaty pobiera się od kaŝdego zlecenia stałego/polecenia zapłaty, po jego wykonaniu. 3) W przypadku poleceń zapłaty opłatę pobiera się od dłuŝnika. 4) Nie pobiera się prowizji za realizację zleceń stałych zawierające dyspozycje przekazania środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w BZ WBK. 5) Zlecenia na kwotę równą lub wyŝszą zł (z wyłączeniem płatności na rzecz ZUS i Urzędów Skarbowych) realizowane są poprzez system SORBNET. W tych przypadkach wysokość opłaty określa tytuł dotyczący realizacji przelewu w systemie SORBNET. 6) Nie pobiera się prowizji za dyspozycje papierowe przekazania środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w BZWBK z i na r-ki lokat terminowych. 6. Gotówka 1) Prowizji nie pobiera się w przypadku wpłat: a) na rachunki lokat terminowych, b) na rachunki w KBC Securities N.V., c) na zakup nowych emisji obligacji Skarbu Państwa, akcji i jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych, weksli inwestycyjno - komercyjnych (WIK-ów). 2) W przypadku wpłat gotówkowych złotowych otwartych dokonywanych w bilonie i wpłat gotówkowych złotowych zamkniętych w bilonie nieuporządkowanym, pobiera się prowizję podwyŝszoną o 50% (nie stosuje się do końcówek kwot w przypadku braku zamiennika banknotowego). 3) Ustalone w złotych prowizje minimalne od wpłat w walutach wymienialnych realizowanych w ramach Umowy KB Cash, pobierane są w walucie wpłaty po przeliczeniu wg kursu kupna walut wymienialnych. 4) Dzienna kwota wypłat - limit ustalony przez daną placówkę BZWBK określający kwotę gotówki moŝliwą do podjęcia bez wcześniejszego zamówienia. 7. Autodealing 1) W ramach dostępu do KB24 BZ WBK moŝe umoŝliwić Posiadaczowi rachunku zawieranie negocjowanych transakcji wymiany walutowej oraz innych negocjowanych transakcji rynku finansowego przy pomocy platformy KB autodealing. 2) Depesze SWIFT dotyczą komunikatów SWIFT generowanych na zlecenie klienta - posiadacza rachunku. a) MT940 - wyciąg z rachunku, b) MT941 - informacja o saldzie na rachunku w ciągu dnia, c) MT942 - informacja o transakcjach (obrotach) na rachunku w ciągu dnia. 8. Ubezpieczenia 1) Opłata za ochronę ubezpieczeniową w ramach pakietu usług dodatkowych pobierana jest w cyklach miesięcznych, nie później niŝ 10-ego dnia miesiąca, w którym świadczona jest ochrona. ROZDZIAŁ II. Stawki prowizji i opłat 1. PAKIETY Pakiet Plus Komfort Super Premium Walutowy Rachunek bieŝący 1. Opłata miesięczna za pakiet Otwarcie rachunku: bieŝącego Ekstrabiznes bez opłat 3. Otwarcie rachunku: pomocniczego Ekstrabiznes w PLN, EUR, USD bez opłat 4. Prowadzenie rachunku: bieŝącego Ekstrabiznes bez opłat 5. Prowadzenie rachunku: pomocniczego Ekstrabiznes w PLN, EUR, USD 1 rachunek bez opłat 3 rachunki bez opłat 5 rachunków bez opłat 5 rachunków bez opłat 6. Internetowe kanały dostępu abonament za korzystanie z aplikacji 1 aplikacja do wyboru 1 aplikacja do wyboru 1 aplikacja do wyboru KB24 bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

6 6 KBNet bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 7. Inne aplikacje transakcyjne abonament za korzystanie z aplikacji 1) Platforma autodealing w pakiecie w pakiecie w pakiecie w pakiecie 2) Flexims w pakiecie w pakiecie 8. Karty debetowe Visa Electron Ekstrabiznes i/lub Maestro Kontakt Ekstrabiznes do wyboru 1) Liczba kart debetowych w pakiecie ) Opłata miesięczna za uŝytkowanie karty debetowej bez opłat w pakiecie 3) Opłata za ubezpieczenie w ramach pakietu usług dodatkowych do karty bez opłat dla1 karty bez opłat dla 1 karty bez opłat dla 1 karty bez opłat dla 1 karty bez opłat dla 1 karty 4) Ubezpieczenie podróŝne bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 9. Karty charge 1) Liczba i rodzaj karty charge w pakiecie karta 3 karty 5 kart 5 kart Visa Business Złota Visa Business Złota Visa Business Złota Visa Business 2) Opłata roczna za wydanie karty typu charge w pakiecie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 3) Opłata za ubezpieczenie w ramach pakietu usług dodatkowych do karty bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 4) Ubezpieczenie podróŝne bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 10. Płatności bezgotówkowe realizowane w internetowym kanale dostępu bezpłatnie w ramach pakietu 1) Przelewy wewnętrzne bez limitu w ramach bez limitu w ramach bez limitu w ramach bez limitu w ramach bez limitu w ramach pakietu pakietu pakietu pakietu pakietu 2) Zlecenia stałe bez limitu w ramach bez limitu w ramach bez limitu w ramach bez limitu w ramach bez limitu w ramach pakietu pakietu pakietu pakietu pakietu 3) Liczba bezpłatnych zrealizowanych przelewów krajowych ) Liczba bezpłatnie zrealizowanych przelewów zagranicznych wychodzących typu STP (EUROPrzelew), STP-PLUS Uwaga: prowizja za klauzulę OUR zgodnie z Taryfą kaŝdy kolejny przelew STP w cenie 4,80 5) Przelew zagraniczny ekspresowy w cenie 20 w cenie Zamiana pakietu droŝszego na tańszy Brak moŝliwości zmiany pakietu na Pakiet Ekstrabiznes Direct. 2. RACHUNKI BANKOWE Rachunek Ekstrabiznes Rachunek Ekstrabiznes program START * 100 Rachunek EKSTRABIZNES MIKRO Pozostali Klienci 1. Prowadzenie rachunku bieŝącego - miesięcznie z dołu Prowadzenie rachunku pomocniczego PLN / walutowego - miesięcznie z dołu 3. Prowadzenie rachunku pomocniczego w ramach Pakietu EKSTRABIZNES MIESZKAJ - miesięcznie z dołu 4. Zmiana Rachunku EKSTRABIZNES na EKSTRABIZNES MIKRO Prowadzenie Rachunku Płacowego - miesięcznie z dołu Rachunek Płacowy nie jest dostępny w ofercie od 9 września 2013 r. 6. Prowadzenie Rachunku Depozytowego - miesięcznie z dołu Rachunek Depozytowy nie jest dostępny w ofercie od 1 marca 2013 r

7 7 7. Prowadzenie Rachunku Sum Depozytowych / Powierniczego / Escrow - miesięcznie z dołu - opłata pobierana jest z rachunku bieŝącego prowadzonego w placówce BZ WBK Rachunek Sum Depozytowych / Powierniczy / Escrow nie jest dostępny w ofercie od 9 września 2013 r. 8. Opłata za Konsolidację Sald - miesięcznie z dołu Usługa nie jest dostępna w ofercie od 9 września 2013 r. 9. Opłata za wyciągi 1) opłata za wyciągi dzienne z rachunku dostarczane na adres korespondencyjny za kaŝdy wyciąg Negocjowana 2) opłata za wyciąg miesięczny z rachunku dostarczany na adres korespondencyjny 0 3) opłata za wyciągi z rachunku odbierane w placówce BZ WBK za kaŝdy wyciąg Wysłanie em wyciągu otrzymywanego bankowością elektroniczną Zamknięcie rachunku bankowego 100 * Program START nie jest dostępny w ofercie od 9 września 2013 r. 3. LOKATY TERMINOWE Prowadzenie rachunku lokaty bez opłat 2. Wpłata gotówki na rachunek lokaty bez opłat 3. Wpłata bilonu w walutach wymienialnych 60% 4. Wpłata bilonu w złotych polskich powyŝej 50 sztuk 0,5% min Wypłata gotówki z rachunku lokaty walutowej 0,25% min ZłoŜenie dyspozycji przelewu środków z rachunku lokaty na rachunek prowadzony w innym banku (dotyczy zadysponowania odsetkami lub kapitałem w terminach udostępniania odsetek lub z upływem okresu umownego) 7 7. Przelew środków pochodzących z likwidacji rachunku lokaty przed upływem okresu umownego na rachunek prowadzony w innym banku 7 8. Wyciąg z rachunku lokaty bez opłat 9. Duplikat wyciągu Przechowywanie wyciągów przez okres dłuŝszy niŝ 1 miesiąc (za kaŝdy rozpoczęty miesiąc) OPERACJE BEZGOTÓWKOWE 1. Realizacja przelewu na rachunki w ramach BZ WBK - od kaŝdego przelewu, po jego wykonaniu 1) u pracownika w placówce BZ WBK 10 2) na dyskietce w placówce BZ WBK (przelew KB) usługa dostępna dla klientów posiadających umowę o przelew KB 10 3) elektronicznie za pośrednictwem KBnet, KB24 0 Nie pobiera się prowizji za zlecenia zawierające dyspozycje przekazania środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w BZ WBK na rachunki depozytowe, lokat terminowych. 2. Realizacja przelewu do innego banku złoŝonego - od kaŝdego przelewu, po jego wykonaniu: Uwaga: Zlecenia na kwotę równą lub wyŝszą zł (z wyłączeniem płatności na rzecz ZUS i Urzędów Skarbowych) realizowane są poprzez system SORBNET, a wysokość opłaty określa tytuł dotyczący realizacji przelewu w systemie SORBNET. 1) u pracownika w placówce BZ WBK 10 2) na dyskietce w placówce BZ WBK (przelew KB) usługa dostępna dla klientów posiadających umowę o przelew KB 10

8 8 3) telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta Tele KB usługa nie jest dostępna w ofercie od 9 września 2013 r. 4 4) elektronicznie za pośrednictwem KBnet/KB24 1,5 3. Realizacja przelewu w systemie SORBNET - od kaŝdego zlecenia, po jego wykonaniu 1) dla zleceń na kwotę równą lub wyŝszą zł w placówce BZ WBK 20 2) dla zleceń na kwotę poniŝej zł w placówce BZ WBK 40 3) dla zleceń wykonanych za pośrednictwem kanałów elektronicznych Nie dotyczy płatności na rzecz ZUS i Urzędów Skarbowych 4. Realizacja przelewu z Rachunku Depozytowego 1) pierwszy przelew (z uwzględnieniem realizowanych wypłat gotówkowych w placówce BZ WBK) w miesiącu kalendarzowym 0 2) drugi i kolejne przelewy (z uwzględnieniem realizowanych wypłat gotówkowych w placówce BZ WBK) w tym samym miesiącu kalendarzowym 20 1.W przypadku przelewów zagranicznych i przelewów w systemie SORBNET za kaŝdy zrealizowany przelew pobierane są dodatkowo opłaty i prowizje określone w niniejszej Taryfie dla przelewów zagranicznych i przelewów w systemie SOBNET. 2.Rachunek depozytowy jest rachunkiem oszczędnościowym i nie jest dedykowany do obsługi bieŝącej działalności firmy. W przypadku wykorzystania rachunku do bieŝącej działalności Bank ma prawo do pobrania prowizji zgodnie z taryfą dla przelewów. 5. Definiowanie / Zmiana / Usunięcie zlecenia stałego - kaŝdorazowo, po wykonaniu dyspozycji 1) u pracownika w placówce BZ WBK 3 2) telefonicznie za pośrednictwem konsultanta Tele KB 1,5 3) elektronicznie za pośrednictwem kanałów elektronicznych 0 6. Realizacja zlecenia stałego - od kaŝdego zlecenia stałego, po jego wykonaniu 1,5 7. Aktywacja usługi KB Collect (SPM) opłata od odbiorcy (wierzyciela) W przypadku Wspólnot mieszkaniowych opłata wynosi 0 zł 8. Identyfikacja pojedynczej transakcji (transakcja KB Collect (SPM)) - opłata uzaleŝniona od liczby transakcji wpływających w ciągu miesiąca na rachunek o określonym identyfikatorze ,25 za pojedynczą zidentyfikowaną transakcję min 250 zł/miesiąc 1) poniŝej ,25 min 250 2) ,24 3) ,22 4) ,2 5) ,19 6) ,18 7) ,17 8) i powyŝej 0,15 9. Realizacja polecenia zapłaty opłata od płatnika (dłuŝnika) od kaŝdego zrealizowanego polecenia zapłaty, po jego wykonaniu 1,5 10. Przyjęcie czeku do inkasa w obrocie krajowym od kaŝdego czeku, w momencie jego przyjęcia 30 zł OBRÓT GOTÓWKOWY 1. Realizacja wpłaty gotówkowej - od kwoty wpłaty, w momencie jej przyjęcia 1) na rachunki prowadzone w BZ WBK a) otwarta 0,5% min. 10 b) zamknięta * Umowa KB Cash / Deklaracja - kasa 0,5% min trezor 0,4% min COG 0,3% min. 10 c) zamknięta * - pozostałe Umowy - kasa Zobowiązanie i Umowa 0,5% min trezor

9 9 Zobowiązanie i Umowa 0,4% min COG Zamknięta * inkaso COG 0,3% min. 10 * zapisy dotyczą wpłat zamkniętych na rachunki prowadzone w placówkach BZ WBK lub jednostkach centralnych BZ WBK; w przypadku wpłat zamkniętych na inne rachunki prowadzone w BZWBK stosuje się opłatę wskazaną w pkt. 3) 2) Wpłata realizowana w placówce BZ WBK w imieniu własnym wpłacającego nie będącego posiadaczem rachunku 0,5% min. 10 3) na rachunki prowadzone w innych bankach - otwarta 1% min Opłaty i prowizje dodatkowe: a) wpłata bilonu w walutach wymienialnych 60% b) skarbiec nocny - opakowania słuŝące do odprowadzania gotówki (np. woreczki do monet, portfele, kasety), karty magnetyczne i klucze do skarbca nocnego itp. cena zakupu + 10% c) wpłata zamknięta - przygotowana niezgodnie z zapisami umowy/deklaracji (np. niepoprawne przygotowanie bezpiecznej koperty, dokonanie 0,5% min. 50 wpłaty nieuporządkowanej) 3. Dokonanie wypłaty z Rachunku Depozytowego 1) pierwsza wypłata (z uwzględnieniem zrealizowanych przelewów) w miesiącu kalendarzowym 2) druga i kolejna wypłata (z uwzględnieniem zrealizowanych przelewów) w tym samym miesiącu kalendarzowym 4. Dokonanie wypłaty gotówkowej z rachunku prowadzonego w BZ WBK 1) u pracownika w placówce BZ WBK 2) od kwoty wypłaty w momencie jej dokonania Zerową stawkę prowizji stosuje się w przypadku wypłat z rachunków lokat terminowych w terminie zapadalności. BZ WBK zastrzega sobie moŝliwość niezrealizowania wypłaty gotówkowej, nieawizowanej, a wymagającej awizowania, a takŝe nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Posiadacza rachunku w związku z odmową dokonania wypłaty gotówki z powodu braku wcześniejszego awizowania ,3% min Wypłata nieawizowana (prowizja dodatkowa liczona jest takŝe od róŝnicy między kwotą wypłacaną a kwotą wyznaczoną do awizowania) 0,15% 6. Niepodjęcie kwoty wypłaty awizowanej w uzgodnionym terminie (od kwoty niepodjętej) 0,8% min Przygotowanie kwoty wypłaty gotówkowej (otwartej / zamkniętej w terminie uzgodnionym z jednostką organizacyjną BZ WBK według struktury nominałowej określonej przez Klienta) oraz jej realizacja - od kwoty przygotowanej W przypadku realizacji takiej wypłaty nie pobiera się dodatkowo opłaty za wypłatę gotówkową z rachunku. BZ WBK zastrzega sobie moŝliwość realizacji wypłaty gotówkowej według innej struktury nominałowej, przy czym prowizja od tej wypłaty pobrana będzie zgodnie z pkt. 4. niniejszej tabeli. 0,4% min Wypłata zamknięta - usługi związane z konwojowaniem wartości pienięŝnych wg umowy 9. Przeliczenie i zamiana banknotów (monet) na banknoty (monety) o innych nominałach 2% min OBRÓT DEWIZOWY a) przelewy zagraniczne przychodzące 1. Przelewy zagraniczne w formie komunikatu MT103 1) STP (SEPA) 10 2) STP - plus 20 3) NON - STP 0,15%, min. 30 maks Przelewy zagraniczne w formie komunikatu MT101 - Stanowiące dyspozycję wystawienia przelewu zagranicznego 1) STP (SEPA) 10 2) STP - plus 25 3) NON - STP 0,25%, min. 40 maks. 250 Stanowiące dyspozycję wystawienia przelewu krajowego jak dla przelewu krajowego

10 10 b) przelewy zagraniczne wychodzące 1. Wysyłane przez BZ WBK w formie komunikatu MT103 *, przez kanały elektroniczne (KB24, KBNet, WISE) 1) STP (SEPA) 10 2) STP plus ** 25 3) NON STP ** 0,25%, min. 40 maks Wysyłane przez BZ WBK w formie komunikatu MT103 *, przez formularz papierowy 0,25%, min. 40 maks Tryb ekspresowy - tylko NON - STP 0,5%, min. 80 maks Wysyłane przez BZ WBK w formie komunikatu MT101 *, realizowane zawsze jako NON - STP 0,25%, min. 40 maks. 250 * nie pobiera się opłaty wymienionej w punkcie 6. e) ppkt. 1. i 3. ** w przypadku zastosowania klauzuli kosztowej BEN stawka ustalana w zaleŝności od kanału dostępu i trybu realizacji (stawki w wysokościach jak wyŝej, dla NON-STP lub STP-plus); kwota przelewu zostanie pomniejszona o wartość naleŝnej dla BZ WBK prowizji. c) opłaty dodatkowe w obrocie dewizowym 1. Realizacja przelewu zagranicznego wg wskazań Płatnika (zleceniodawcy) - wyznaczenie drogi bankowej, za wyjątkiem przelewów realizowanych za pośrednictwem JP Morgan CHASE BZ WBK i płatności kierowanych do krajów byłego ZSRR (za wyjątkiem Litwy, 100 Łotwy i Estonii) 2. Realizacja przelewu zagranicznego wychodzącego z klauzulą kosztową OUR 1) Dla przelewów na kwoty do równowartości EUR 1000,- ( 1000,-EUR) 40 2) Dla przelewów na kwoty powyŝej równowartości EUR 1000,- (>1000,-EUR) 90 Uwaga: Opłata nie podlega negocjacji. 3. Odwołanie (anulowanie) przez Płatnika (zleceniodawcę) przelewu zagranicznego wychodzącego zrealizowanego przez placówkę BZ WBK Koszty banków trzecich ponosi zawsze Płatnik (Zleceniodawca) 4. Zmiana, uzupełnienia do zrealizowanego przez BZ WBK przelewu zagranicznego wychodzącego Koszty banków trzecich ponosi zawsze Płatnik (Zleceniodawca). 5. Zapytania do innych banków na Ŝyczenie Klienta: 1) poszukiwanie wpływu 2) prześledzenie transakcji płatniczej (nie dotyczy prześledzenia transakcji płatniczej w ramach postępowania reklamacyjnego oraz wykonywanego podczas postępowania mającego na celu odzyskiwanie środków w przypadku podania przez Płatnika nieprawidłowego IBAN-u Odbiorcy 3) odzyskanie środków w przypadku podania przez Płatnika nieprawidłowego IBAN-u Odbiorcy koszty banków trzecich koszty banków trzecich koszty banków trzecich 6. Zwrot zrealizowanego przez BZ WBK przelewu zagranicznego wychodzącego 50 (niezaleŝnie od kosztów pobranych przez banki trzecie) 7. Opłata z tytułu kosztów Ŝądanych przez bank zagraniczny za niespełnienie wymogów STP (opłata pobierana dodatkowo po otrzymaniu Ŝądania zapłaty kosztów z banku zagranicznego zawsze obciąŝająca Zleceniodawcę przelewu, niezaleŝnie od wybranej opcji kosztowej i trybu realizacji przelewu) d) czeki Równowartość kosztów Ŝądanych przez bank zagraniczny 1. Czeki w obrocie dewizowym 1) Realizacja czeków: a) inkaso 0,15%, min. 150 zł maks. 500 zł

11 11 + koszty naliczone przez bank wystawcy i banki pośredniczące b) rozrachunek z regresem 40 zł + koszty naliczone przez bank wystawcy i banki pośredniczące c) skrócony rozrachunek z regresem 60 zł + koszty naliczone przez bank wystawcy i banki pośredniczące 2) Nieopłacenie czeku przez trasata 30 zł + koszty naliczone przez bank wystawcy i banki pośredniczące 1) Czeki realizowane są tylko wówczas, gdy podawca czeku posiada konto w BZ WBK. 2) W przypadku realizacji czeków płatnych w tym samym banku i w tej samej walucie, przyjętych od jednego podawcy na jednej liście prowizja pobierana jest od łącznej wartości czeków z zachowaniem progów kwotowych. 2. SprzedaŜ blankietu weksla w obrocie dewizowym PowyŜsza opłata nie dotyczy weksli wykorzystywanych pod operacje wykonane za pośrednictwem BZ WBK. 2 e) depesze generowane na Ŝyczenie Klienta, posiadacza rachunku, w ramach operacji realizowanych za pośrednictwem BZWBK Rodzaj depeszy / EUR / USD 1. Za jedną depeszę S.W.I.F.T. (normal priority) 1) dotyczącą operacji dokumentowych 10 2) MT191 (Request for charges) 0 3) w pozostałych przypadkach Za depesze S.W.I.F.T. MT920, MT940, MT941, MT942 (w związku z prowadzeniem rachunków bankowych na rzecz Klienta) 1) za jedną depeszę (normal priority) 10 2) miesięczna opłata ryczałtowa za pakiet do 100 sztuk PLN 50 EUR / USD 3. Dodatkowa opłata za depeszę S.W.I.F.T. pilną (urgent priority) BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA 1. Abonament za korzystanie z programu KB Net - miesięcznie, z dołu, niezaleŝnie od daty zawarcia umowy 30 - Rachunek Ekstrabiznes / EKSTRABIZNES MIKRO pozostali Klienci 2. Abonament za korzystanie z KB24 - miesięcznie, z dołu, niezaleŝnie od daty zawarcia umowy 0 - Rachunek Ekstrabiznes / EKSTRABIZNES MIKRO 59 - pozostali Klienci 3. Wydanie KB Karty Nie dotyczy pierwszej KB karty wydanej danej osobie Wymiana KB karty Abonament za korzystanie z programu Przelew KB - miesięcznie, z dołu, niezaleŝnie od daty zawarcia umowy Usługa nie jest dostępna w ofercie Wizyta informatyka BZ WBK w siedzibie Klienta - na Ŝyczenie Klienta - za pierwszą rozpoczętą i kaŝdą następną, pełną godzinę pracy 1.Opłata dotyczy wyłącznie Klientów, którzy zawarli z BZ WBK umowę o obsługę rachunku bankowego w systemie home banking i podpisali protokół odbioru. 2. Opłatę naleŝy powiększyć o koszty dojazdu informatyka do siedziby Klienta. Wysokość kosztów dojazdu określa Dyrektor właściwej jednostki BZ WBK. 7. Przeprowadzenie przez informatyka szkolenia w siedzibie Klienta Wysyłanie na Ŝyczenie klienta informacji SMS, w tym alarmu KB24 w formie SMS: 0,3 300

12 12 - za kaŝdą wysłaną informację / alarm, miesięcznie, z dołu, zbiorczo 9. Abonament za korzystanie z platformy KB Autodealing - miesięcznie, z dołu, niezaleŝnie od daty udostępnienia Abonament za korzystanie z aplikacji Flexims - rocznie za 1 uŝytkownika Opłata za listę haseł jednorazowych do KB Wydanie tokena wielofunkcyjnego ZLECENIA RÓśNE 1. ZastrzeŜenie / odwołanie zastrzeŝenia w Systemie DZ blankietów czekowych, czeków, dokumentów, rachunków i innych (niezaleŝnie od ilości zastrzeganych dokumentów) 2. Realizacja potwierdzenia przelewu krajowego lub zagranicznego wychodzącego /czeku bądź sporządzenie historii operacji (papierowo - do 50 stron) - kaŝdorazowo od wydanego dokumentu - kaŝde następne rozpoczęte 50 stron powoduje zwielokrotnienie opłaty - opłatę naleŝy powiększyć o koszty pocztowo-telekomunikacyjne - jeŝeli sporządzenie dokumentu wymaga sięgnięcia po dane starsze niŝ pół roku, pobiera się opłatę podwójną 3. Wydanie ksiąŝeczki czekowej (opłata pobierana za 20 szt. blankietów czeków gotówkowych, pojedynczy blankiet to koszt 2,50 PLN) - kaŝdorazowo, po jej wydaniu 4. Realizacja blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia transakcji zawieranych z BZ WBK (dotyczy kredytów i poŝyczek) - kaŝdorazowo, po wykonaniu dyspozycji 5. Wprowadzenie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia transakcji zawieranych z podmiotami innymi niŝ BZ WBK - kaŝdorazowo, po wykonaniu dyspozycji 6. Wyszukanie i przekazanie - na zlecenie upowaŝnionego Zleceniodawcy - informacji o rachunkach posiadanych przez kaŝdego pojedynczego Klienta, a takŝe informacji o braku takich rachunków - kaŝdorazowo, w momencie wydania dokumentu - opłata pobierana od zleceniodawcy, - nie pobiera się opłaty w przypadku wydawania opinii o Kliencie na potrzeby spółek zaleŝnych BZ WBK. Sporządzenie i przekazanie - na zlecenie Klienta lub upowaŝnionego Zleceniodawcy - opinii o Kliencie, o sytuacji finansowej Klienta a takŝe informacji o kaŝdym pojedynczym Kliencie, do których udzielania zobowiązany jest BZ WBK, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów - kaŝdorazowo, w momencie wydania dokumentu - opłata pobierana od Zleceniodawcy lub Klienta - nie pobiera się opłaty w przypadku wydawania opinii o Kliencie na potrzeby spółek zaleŝnych BZ WBK. Sporządzenie i przekazanie informacji o kliencie na wniosek komornika złoŝony za pośrednictwem aplikacji OGNIVO Sporządzenie i przekazanie informacji objętej tajemnicą bankową na wniosek uprawnionego organu, np. komornika lub sądu cywilnego 70 Sporządzenie i przekazanie na wniosek Klienta lub upowaŝnionego Zleceniodawcy innego zaświadczenia - kaŝdorazowo, w momencie wydania dokumentu Opłata pobierana od Zleceniodawcy lub Klienta. Sporządzenie i przekazanie informacji firmom audytorskim o Kliencie BZ WBK za zgodą Klienta - kaŝdorazowo, w momencie wydania dokumentu 1. Opłatę naleŝy powiększyć o koszty pocztowo-telekomunikacyjne. 2. JeŜeli sporządzenie informacji wymaga sięgnięcia po dane z lat ubiegłych naleŝy pobrać opłatę dwukrotnie wyŝszą (za kaŝdy rok ubiegły) wg zawartej umowy pomiędzy BZ WBK a KIR 7. Opłata za wyciągi papierowe i pliki wynikowe wyciągi elektroniczne z Rachunku Płacowego 0 8. Przyjęcie do realizacji zajęcia egzekucyjnego / zabezpieczającego z rachunku bankowego - za kaŝde zajęcie Realizacja zajęcia egzekucyjnego / zabezpieczającego z rachunku bankowego Opłatę pobiera się za kaŝdą wyegzekwowaną kwotę, z wyłączeniem kwot mniejszych niŝ 30 zł, przekazywanych na zlecenie organu egzekucyjnego w celu uzupełnienia do wcześniej zrealizowanego zajęcia egzekucyjnego / zabezpieczającego. Dodatkowo za przelew środków na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny pobierana jest opłata w wysokości jak za przelew złoŝony u pracownika w placówce BZWBK (odpowiednio: przelew realizowany do innego banku lub przelew na rachunek w ramach BZWBK). 10. Poświadczenie autentyczności podpisów Posiadacza rachunku i ustanowionych pełnomocników pozostających w aktach BZ WBK

13 13 - od kaŝdego poświadczonego podpisu 11. Realizacja innych czynności przez BZ WBK, niewymienionych w Taryfie - po wykonaniu dyspozycji zgodnie z decyzją Dyrektora właściwej jednostki organizacyjnej BZ WBK 12. Rozpatrzenie wniosku o zastosowanie indywidualnych warunków cenowych - dotyczy kaŝdego wniosku / jednorazowej zmiany warunków Wysyłka 1) monitu, w tym dotyczącego braku realizacji zobowiązania do przeprowadzania określonej w umowie kredytowej wysokości wpływów na rachunek prowadzony w BZ WBK 50 2) wezwania za opóźnienia w spłacie kredytu / limitu 30 * Uwaga: 1. Opłata zawiera koszty pocztowo - telekomunikacyjne. 2. Opłata pobierana jest kaŝdorazowo, po wysłaniu monitu / wezwania. * lub równowartość tej kwoty w innej walucie 9. DEPOZYTY BANKOWE, KASETY I SKRYTKI SEJFOWE 1. Najem kasety / skrytki sejfowej, przechowywanie depozytu rzeczowego (opłata pobierana z góry): 1) miesięcznie 50 2) rocznie KARTY a) karty charge Visa Business Złota Visa Business 1. Wydanie (lub wznowienie) i obsługa karty - rocznie Wcześniejsze wznowienie karty Wydanie duplikatu karty Zmiana na wniosek Posiadacza rachunku: 1) limitu karty ) dziennego limitu wypłat gotówki Ekspresowa wysyłka karty do wskazanego przez Posiadacza karty miejsca przeznaczenia Wypłata gotówki 3% min. 10 2,5% min Realizacja transakcji bezgotówkowej (płatności) 1,5% 1% 8. Przekroczenie limitu karty ZastrzeŜenie karty: 1) utraconej (skradzionej lub zgubionej) 0 0 2) w przypadku wypowiedzenia umowy przez BZ WBK Wydanie kopii dowodu dokonania transakcji na wniosek Posiadacza karty Wydanie duplikatu zestawienia transakcji na wniosek Posiadacza karty Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju w przypadku utraty karty równowartość 175 USD równowartość 175 USD 13. Wydanie karty zastępczej za granicą w przypadku utraty karty równowartość 250 USD równowartość 250 USD 14. Dokonanie przeliczenia transakcji dokonanej kartą w innej walucie niŝ PLN doliczana automatycznie do kwoty obciąŝenia 3,5% wartości transakcji 3,5% wartości transakcji 15. Opłata za ubezpieczenie w ramach pakietu usług dodatkowych do karty Ubezpieczenie podróŝne 0 0

14 14 b) karty debetowe Visa Electron Ekstrabiznes / Maestro Kontakt Ekstrabiznes / Visa Business Electron Visa Electron Ekstrabiznes / Maestro Kontakt Ekstrabiznes Visa Business Electron 1. Wydanie (lub wznowienie) i obsługa karty - rocznie Obsługa karty - miesięcznie Wcześniejsze wznowienie karty Wydanie duplikatu karty Zmiana na wniosek Posiadacza rachunku dziennego limitu wypłat gotówki lub limitu płatności Ekspresowa wysyłka karty do wskazanego przez Posiadacza karty miejsca przeznaczenia Wypłata gotówki: 1) w bankomatach sieci BZWBK 24 oraz sieci byłego Kredyt Banku SA 0 0 2) w krajowych bankomatach Euronet 0 3% min. 10 3) w pozostałych bankomatach i oddziałach innych banków 3% min. 10 3% min Realizacja transakcji bezgotówkowej (płatności) Wydanie kopii dowodu dokonania transakcji na wniosek Posiadacza karty ZastrzeŜenie karty: 1) utraconej (skradzionej lub zgubionej) 0 0 2) w przypadku wypowiedzenia umowy przez BZ WBK Dokonanie przeliczenia transakcji dokonanej kartą w innej walucie niŝ PLN doliczana automatycznie do kwoty obciąŝenia 3,5% 3,5% 12. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju w przypadku utraty karty --- równowartość 175 USD 13. Opłata za ubezpieczenie w ramach pakietu usług dodatkowych do karty Ubezpieczenie podróŝne c) Karty debetowe walutowe - Visa Biznes Euro Wyszczególnienie czynności 1. Wydanie (lub wznowienie) i obsługa karty - rocznie bez opłat 2. Opłata miesięczna 2 EUR 3. Wypłata gotówki a) w placówkach BZ WBK i placówkach innych banków: w kraju i za granicą 3,5% min. 2 EUR b) w bankomatach sieci BZ WBK24 i sieci byłego Kredyt Banku SA bez opłat c) w bankomatach innych banków w kraju i za granicą 3,5% min. 2 EUR 4. Realizacja transakcji bezgotówkowej (płatności) bez opłat 5. Zmiana PIN Wysyłka karty oraz PIN za pośrednictwem kuriera (za kaŝda przesyłkę) 15 EUR 7. ZastrzeŜenie karty a) utraconej (skradzionej lub zgubionej) bez opłat b) w przypadku wypowiedzenia umowy przez BZ WBK bez opłat 8. Dokonanie przeliczenia transakcji dokonanej kartą w innej walucie niŝ EUR doliczana automatycznie do kwoty obciąŝenia 3,5% 9. Wcześniejsze wznowienie karty bez opłat Stawka

15 15 d) karty kredytowe Srebrna MasterCard BusinessCard dostępna w ofercie do 8 września 2013 r. 1. Wydanie (lub wznowienie) i obsługa karty rocznie Wcześniejsze wznowienie karty Wydanie duplikatu karty Ekspresowa wysyłka karty do wskazanego przez Posiadacza karty miejsca przeznaczenia Wypłata gotówki w bankomatach sieci BZWBK24 oraz sieci byłego Kredyt Banku S.A. i placówkach BZWBK 3% min Wypłata gotówki w bankomatach innych banków w kraju i za granicą 3% min Realizacja transakcji bezgotówkowej (płatności) bez prowizji 8. Przekroczenie limitu karty ZastrzeŜenie karty: 1) utraconej (skradzionej lub zgubionej) 0 2) w przypadku wypowiedzenia umowy przez BZ WBK Wydanie kopii dowodu dokonania transakcji na wniosek Posiadacza karty Wydanie duplikatu zestawienia transakcji na wniosek Posiadacza karty Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju w przypadku utraty karty równowartość 95 EUR 13. Wydanie karty zastępczej za granicą w przypadku utraty karty równowartość 148 EUR 14. Dokonanie przeliczenia transakcji dokonanej kartą w innej walucie niŝ PLN doliczana automatycznie do kwoty obciąŝenia 3,5% wartości transakcji 15. Opłata manipulacyjna za obsługę zadłuŝenia opóźnionego Wysyłka monitu Sprawdzenie dostępnego limitu karty w bankomatach BZ WBK Pakiet ubezpieczeniowy Ekspres KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu / usługi kredytowej * bez opłat 2. Prowizja przygotowawcza * (z tytułu udzielenia lub odnowienia na kolejny okres kredytu / usługi kredytowej): 1) kredyty obrotowe i inwestycyjne z wyłączeniem kredytów dla jednostek samorządu terytorialnego: a) kredyt w wysokości do 200 tys. zł włącznie ** min. 3,5% b) kredyt w wysokości powyŝej 200 tys. zł do 500 tys. zł włącznie ** min. 2% c) kredyt w wysokości powyŝej 500 tys. zł ** min. 1% 2) kredyty obrotowe i inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego min. 0,5% 3) pozostałe kredyty i usługi kredytowe min. 1% nie mniej niŝ 500 ** 1) Prowizja przygotowawcza naliczana jest od kwoty udzielonego kredytu / usługi kredytowej. 2) Prowizja płatna jest jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej. 3) W przypadku udzielenia limitu na gwarancje prowizja przygotowawcza moŝe być naliczana i płatna jednorazowo od kwoty przyznanego limitu lub od kaŝdej wystawionej gwarancji albo zarówno od kwoty limitu, jak i od kaŝdej wystawionej gwarancji. 4) W przypadku udzielenia kredytu na finansowanie płatności z tytułu akredytyw oraz zabezpieczenie akredytyw otwartych przez BZ WBK prowizja naliczana jest za cały okres waŝności umowy. 3. Prowizja za korzystanie z limitu debetowego 1,25% Stawka dla miesiąca kalendarzowego. Prowizja liczona od kwoty wykorzystanego limitu jako iloczyn prowizji dziennej oraz liczby dni roku obrachunkowego określonego w postaci ilorazu 365/365 (366/365 w roku przestępnym), z dokładnością do 0,0001%. Prowizja jest pobierana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło wykorzystanie limitu debetowego. 4. Prowizja za przedłuŝenie Umowy odnawialnego limitu kredytowego - od kwoty udzielonego limitu, kaŝdorazowo w dniu przedłuŝenia Umowy (dotyczy umów zawartych do dnia 8 września 2013 r.) 1,5% 5. Prowizja za przedłuŝenie Umowy odnawialnego limitu kredytowego - od kwoty udzielonego limitu, kaŝdorazowo w dniu przedłuŝenia Umowy (dotyczy umów zawartych od dnia 9 września 2013 r.) 2,5%

16 16 6. Prowizja za gotowość (w stosunku rocznym) min. 2% 1) Prowizja za gotowość dotyczy kredytów obrotowych i inwestycyjnych i pobierana jest od róŝnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. Prowizja w stosunku rocznym liczona jest jako iloczyn prowizji dziennej za gotowość oraz ilości dni roku obrachunkowego określonej w umowie kredytowej. Prowizja za gotowość dzienna oraz w stosunku rocznym ustalana jest z dokładnością do 0,0001%. 2) Prowizji nie pobiera się od kredytów na finansowanie płatności z tytułu akredytyw i zabezpieczenie akredytyw otwartych przez BZ WBK oraz kredytów na finansowanie płatności z tytułu warunkowego skupu czeków. 7. Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu min. 3% Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu dotyczy kredytów obrotowych i inwestycyjnych z wyłączeniem kredytów w rachunku bieŝącym / walutowym oraz kredytów rewolwingowych. Naliczana jest od kwoty spłacanej przed terminem określonym w harmonogramie spłat. 8. Zmiana warunków umowy kredytu / usługi kredytowej 1) podwyŝszenie kwoty lub wydłuŝenie terminu obowiązywania umowy / prolongata spłaty raty kredytu / kredytu / usługi kredytowej min. 1,5% nie mniej niŝ 200 ** 2) inne zmiany (np. wydłuŝenie terminu dostępności transzy / kredytu, zmiana zabezpieczenia) min. 500 ** 1) Prowizja pobierana jest jednorazowo i liczona jest od kwoty objętej aneksem / kwoty podwyŝszenia / kwoty prolongaty. 2) W przypadku dokonywania jednocześnie kilku zmian warunków umowy pobiera się jedną prowizję wyŝszą. 3) Prowizji nie pobiera się w sytuacji: a) gdy zmiana warunków umowy wynika z ich dostosowania do przepisów prawa powszechnie obowiązujących (tzw. regulacje zewnętrzne), b) gdy zmiana umowy polega na zwiększeniu kwoty hipoteki w związku objęciem zabezpieczeniem tą hipoteką innego produktu kredytowego. 9. Rozpatrzenie wniosku i udzielenie promesy kredytu / usługi kredytowej (prowizja liczona od kwoty przyrzeczonej; w przypadku udzielenia kredytu / usługi kredytowej zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej) min. 0,25% nie mniej niŝ Sporządzenie zaświadczenia o zdolności kredytowej: 1) klienta o zaangaŝowaniu kredytowym do 1 mln zł 200 2) klienta o zaangaŝowaniu kredytowym powyŝej 1 mln zł Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dotyczącego dokonanej oceny zdolności kredytowej: 1) kredyt o wartości do 1 mln zł 150 2) kredyt o wartości powyŝej 1 mln zł Sporządzenie: 1) przyrzeczenia wydania zgody na bezobciąŝeniowe wyodrębnienie: a) jednego lokalu / nieruchomości 100 b) więcej niŝ jednego lokalu/nieruchomości 500 2) zgody na bezobciąŝeniowe wyodrębnienie: a) jednego lokalu / nieruchomości 100 b) więcej niŝ jednego lokalu / nieruchomości Restrukturyzacja zadłuŝenia - prowizja za sporządzenie aneksów / umów / umów przejęcia długu / umów przystąpienia do długu / porozumień / ugód, związanych z restrukturyzacją zadłuŝenia wynikającego z wykorzystania kredytu/ usługi kredytowej: 1% - 5%, min. 200 Prowizja za restrukturyzację zadłuŝenia jest prowizją dodatkową, pobieraną jednorazowo niezaleŝnie od pozostałych opłat i prowizji określonych w niniejszym rozdziale. Liczona jest od kwoty zadłuŝenia podlegającego restrukturyzacji lub kwoty objętej aneksem. 14. Prowizja za zaangaŝowanie *** Prowizja od przyznanego kredytu dewizowego lub kredytu denominowanego naliczana jest przez BZ WBK w walucie, w której przyznany został kredyt. 1) Odnawialny limit kredytowy w rachunku Ekstrabiznes typu Szybki kredyt oraz limit w rachunku bieŝącym dla Klientów MŚP na uproszczonej księgowości - prowizja naliczana i pobierana raz w miesiącu od niewykorzystanej kwoty kredytu, w przypadku, gdy średniomiesięczne wykorzystanie kredytu jest niŝsze niŝ 50% przyznanego kredytu 2) Szybki kredyt obrotowy w rachunku bieŝącym, limit w rachunku bieŝącym, kredyt obrotowy w rachunku bieŝącym i kredytowym dla Klientów MŚP na pełnej księgowości - prowizja naliczana codziennie od niewykorzystanej kwoty kredytu i pobierana raz w miesiącu od 0,5% od 1,5%

17 17 Prowizja naliczana codziennie od niewykorzystanej kwoty Kredytu, staje się wymagalna i płatna w ostatnim dniu m-ca kalendarzowego. - dla umów kredytowych wszystkich Klientów MSP na uproszczonej księgowości oraz umów kredytowych zawartych przed 1 lipca 2012 r. przez Klientów MSP na pełnej księgowości naliczana w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego i pobierana przy najbliŝszej spłacie zadłuŝenia, w przypadku, gdy wskaźnik miesięcznego wykorzystania limitu (w) jest mniejszy niŝ 0,5. Prowizja za zaangaŝowanie (Kp): Kp = k * (1 - w) * p * d gdzie: k - kwota przyznanego limitu w - wskaźnik miesięcznego wykorzystania limitu, liczony według wzoru: odsetki naliczone na koniec danego miesiąca (od kwoty wykorzystanego limitu) w = odsetki za dany miesiąc (liczone od pełnej kwoty limitu) p - stawka prowizji liczba dni kredytowania w danym miesiącu d = faktyczna liczba dni w danym miesiącu 15. Prowizja za administrowanie limitem / kredytem *** Odnawialny limit kredytowy w rachunku Ekstrabiznes typu Szybki kredyt, limit w rachunku bieŝącym dla Klientów MŚP na uproszczonej księgowości, Szybki kredyt obrotowy w rachunku bieŝącym, limit w rachunku bieŝącym, kredyt obrotowy w rachunku bieŝącym i kredytowym dla Klientów MŚP na pełnej księgowości oraz kredyt inwestycyjny, Inwestycja z Unią Europejską, kredyt termomodernizacyjny / remontowy, kredyt inwestycyjny, Wspólnota Mieszkaniowa, kredyt technologiczny dla Klientów MSP na uproszczonej i pełnej księgowości od 0,25% Prowizja pobierana za kaŝdy okres 3- miesięczny, od kwoty aktualnego zaangaŝowania w dniu rozpoczynającym kaŝdy kolejny okres trzymiesięczny, rozumianej jako wykorzystana i moŝliwa do wykorzystania kwota kredytu. Prowizja pobierana jest począwszy od dnia postawienia kwoty limitu / kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy, pierwsza płatna w dniu postawienia kwoty limitu / kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy,Następne płatne w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczyna się kaŝdy kolejny okres trzymiesięczny. 16. Prowizja za gotowość *** 1) Kredyt inwestycyjny, Inwestycja z Unią Europejską, kredyt termomodernizacyjny / remontowy, kredyt inwestycyjny, Wspólnota Mieszkaniowa, kredyt technologiczny dla Klientów MSP na uproszczonej księgowości oraz kredyt Biznes Ekspres 2) Kredyt inwestycyjny, Inwestycja z Unią Europejską, kredyt termomodernizacyjny / remontowy, kredyt inwestycyjny, Wspólnota Mieszkaniowa, kredyt technologiczny dla Klientów MSP na pełnej księgowości od 1% od 0,5% Prowizja naliczana jest jednorazowo od niewykorzystanej w okresie postawienia do dyspozycji kwoty kredytu, płatna w następnym dniu po upływie okresu postawienia kwoty kredytu do dyspozycji kredytobiorcy. 17. Prowizja na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego *** - w przypadku kredytu termomodernizacyjnego / remontowego Zgodnie z treścią zawartej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 18. Prowizja z tytułu wykorzystania kredytu w związku z wpłatami BZ WBK na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczy Klientów prowadzących pełną księgowość *** Stawka prowizji w wysokości odpowiadającej wysokości wpłat dokonanych przez Bank w związku z udzielonym Kredytem na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zmianami), naleŝna i wymagalna kaŝdorazowo najpóźniej w dniu wymagalności wpłat Banku na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 19. Ustanowienie / zmiany zabezpieczeń wykonane przez BZ WBK w formie zastawu rejestrowego lub hipoteki *** (za kaŝdy wpis) Prowizja za niedotrzymanie klauzul, do których przestrzegania kredytobiorca jest zobowiązany zgodnie z zapisami w umowie kredytowej *** 21. Wystawienie na wniosek Klienta zaświadczenia o spłacie kredytu lub poŝyczki *** Uwaga: Opłaty nie pobiera się w przypadku zaświadczenia zwalniającego zabezpieczenie kredytu. do 1,5% Zawarcie ugody bankowej - od kwoty naleŝności objętej ugodą *** 0,5% min. 200

18 18 * dla wniosków złoŝonych do dnia 8 września 2013 r. włącznie stawki za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu / usługi kredytowej i prowizję przygotowawczą są pobierane zgodnie ze stawkami zawartymi w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm obowiązującej do 8 września 2013 r. ** lub równowartość tej kwoty w innej walucie *** dotyczy produktów udzielonych na podstawie wniosków złoŝonych do dnia 8 września 2013 r. 1) Niniejszy rozdział dotyczy następujących kredytów / usług kredytowych: a) kredytów obrotowych i inwestycyjnych w tym m.in. kredytów płatniczych, kredytów w rachunku bieŝącym / walutowym, kredytów obrotowych w rachunku kredytowym, kredytów na prefinansowanie kontraktu eksportowego, kredytów na działalność gospodarczą Biznes Ekspres, Biznes Ekspres EBI i Biznes Ekspres Hipoteka, kredytów inwestycyjnych, kredytów inwestycyjnych na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, kredytów developerskich w rachunku kredytowym, kredytów na inwestycje mieszkaniowe / komercyjne oraz zakup gruntów, kredytów / poŝyczek na uwolnienie kapitału ze zrealizowanej inwestycji lub budowy - tzw. Equity Release, b) pozostałych kredytów i usług kredytowych w tym m.in. kredytów na zakup papierów wartościowych w obrocie pierwotnym i podczas pierwszej oferty publicznej, limitu kredytowego na finansowanie wierzytelności eksportowych, wykupu wierzytelności, gwarancji, regwarancji i poręczeń (w tym poręczeń wekslowych) oraz limitu na gwarancje. 2) W przypadków kredytów obrotowych i inwestycyjnych udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego pobierana jest tylko prowizja przygotowawcza od tej grupy klientów BZ WBK nie pobiera pozostałych opłat i prowizji kredytowych. 3) W przypadku kredytów udzielanych we współpracy z ARiMR suma prowizji za rozpatrzenie wniosku i prowizji przygotowawczej nie moŝe przekroczyć stawki prowizji za udzielenie kredytu określonej w umowie zawartej pomiędzy BZ WBK a ARiMR. Wysokość aktualnej prowizji podana jest na stronach w sekcji kredytów preferencyjnych. 12. TRANSAKCJE HANDLOWE 1) OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE 1. Koszty telekomunikacyjne opłata ryczałtowa pobierana jednorazowo z góry od pojedynczej transakcji : inkasa, akredytywy, forfaitingu oraz gwarancji / regwarancji /SBLC. 50 2) INKASO DOKUMENTOWE I FINANSOWE a) inkaso własne 1. Wysyłka dokumentów lub weksli do inkasa 0,2%, min. 150 maks Wydanie dokumentów bez zapłaty / zwrot dokumentów niezainkasowanych / anulowanie dokumentów Zmiana warunków inkasa 100

19 19 b) inkaso obce 1. Wydanie dokumentów za zapłatę inkasa lub akcept weksla trasowanego lub wystawienie weksla własnego lub spełnienie innych warunków 0,2%, min. 200 maks Wydanie zaakceptowanego weksla trasowanego lub weksla własnego nabywcy za zapłatę 0,2%, min. 200 maks Uzyskanie akceptu weksla trasowanego i jego zwrot do podawcy 0,2%, min. 200 maks Wydanie dokumentów bez zapłaty / zwrot dokumentów niezainkasowanych / anulowanie dokumentów Indosowanie dokumentów wystawionych na Bank lub wydanie oświadczenia upowaŝniającego do odbioru towaru Przedstawienie weksla do protestu Uwaga: Prowizja powiększana jest o poniesione przez Bank koszty i opłaty Zmiana warunków inkasa 100 3) AKREDYTYWA DOKUMENTOWA a) akredytywa obca 1. Awizowanie akredytywy obcej Potwierdzenie akredytywy obcej Prowizje liczone są: zgodnie z decyzją Banku a) za kaŝdy rozpoczęty 3-miesięczny okres waŝności akredytywy z włączeniem okresu ewentualnego odroczenia płatności, b) od wartości akredytywy włącznie z ewentualną tolerancją. 3. Zmiana warunków akredytywy a) podwyŝszenie kwoty lub przedłuŝenie terminu waŝności akredytywy: - obcej przeniesionej, - obcej potwierdzonej. 0,2% min. 250 zgodnie z decyzją Banku Prowizja za przedłuŝenie terminu waŝności pobierana jest za kaŝdy następny, rozpoczęty 3-miesięczny okres waŝności od salda akredytywy, o ile przedłuŝenie wykracza poza okres, za który prowizja została juŝ pobrana. W przypadku podwyŝszenia kwoty akredytywy prowizja pobierana jest od kwoty podwyŝszenia. b) inna zmiana warunków akredytywy, w tym uniewaŝnienie akredytywy Sprawdzenie dokumentów na zlecenie Klienta - w ramach akredytywy niepotwierdzonej Wstępne sprawdzenie zgodności dokumentu z warunkami akredytywy na zlecenie Klienta (od kaŝdego dokumentu) Forfaiting (skup wierzytelności eksportowych) wg umowy + VAT 7. Wypłata z akredytywy (od kwoty dokumentów) 0,25%, min. 250 maks Przeniesienie akredytywy obcej Prowizję pobiera się od pierwszego beneficjenta, o ile nie ustalono inaczej. 0,2% min Nadzór za odroczoną płatnością Przeniesienie wpływów 100

20 20 b) akredytywa własna 1. Otwarcie akredytywy własnej Prowizje liczone są: a) za kaŝdy rozpoczęty 3-miesięczny okres waŝności akredytywy z włączeniem okresu ewentualnego odroczenia płatności, b) od wartości akredytywy włącznie z ewentualną tolerancją kwoty, c) pobierane są z góry za cały okres waŝności akredytywy z włączeniem okresu ewentualnego odroczenia płatności. 2. PodwyŜszenie kwoty lub przedłuŝenie terminu waŝności Prowizja za przedłuŝenie terminu waŝności pobierana jest za kaŝdy następny, rozpoczęty 3-miesięczny okres waŝności akredytywy, o ile przedłuŝenie wykracza poza okres, za który prowizja została juŝ pobrana. W przypadku podwyŝszenia kwoty akredytywy prowizja pobierana jest od kwoty podwyŝszenia. 3. Inna zmiana warunków akredytywy: a) w tym równieŝ przedłuŝenie terminu jej waŝności, jeŝeli przedłuŝenie to mieści się w okresie, za który prowizję juŝ pobrano, b) uniewaŝnienie lub spisanie niewykorzystanego salda akredytywy. W przypadku jednoczesnych zmian warunków określonych w pkt pobiera się jedną prowizję wyŝszą. 0,2% min ,2% min Badanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy - prowizję wlicza się w cięŝar rachunku beneficjenta Nadzór nad odroczoną płatnością Wypłata z akredytywy od kwoty dokumentów 0,2% min Indosowanie dokumentów wystawionych na Bank lub wydanie oświadczenia upowaŝniającego do odbioru towaru 200 4) GWARANCJA / REGWARANCJ / AKREDYTYWA STANDBY / AWAL W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM a) gwarancja obca / akredytywa standby obca (SBLC) Awizowanie i/lub rejestracja gwarancji obcej / SBLC lub zmiany do gwarancji obcej / SBLC Sprawdzenie autentyczności gwarancji obcej / SBLC lub zmiany do gwarancji obcej / SBLC Sprawdzenie roszczenia i/lub dokumentów na zlecenie Klienta Potwierdzenie bankowi prawomocności złoŝonych na roszczeniu podpisów na zlecenie Klienta Wypłata z gwarancji (prowizja liczona od kwoty Ŝądania zapłaty) 0,25%, min. 200 maks. 600 b) gwarancja własna / akredytywa standby własna (SBLC) / regwarancja własna / awal 1. Udzielenie gwarancji, regwarancji, SBLC i awalu (za kaŝdy rozpoczęty 3 miesięczny okres waŝności zobowiązania) Prowizja naliczana jest od kwoty transakcji i pobierana jest w pierwszym dniu kaŝdego okresu prowizyjnego. 0,5% - 5% min PodwyŜszenie kwoty gwarancji / regwarancji / awalu / SBLC 1. JeŜeli podwyŝszenie wchodzi w okres 3-miesięczny juŝ opłacony, prowizję pobiera się od kwoty podwyŝszenia według stawki ustalonej przy udzieleniu. 0,5% - 5% min Za nowy 3-miesięczny okres waŝności prowizję pobiera się jak od nowej gwarancji. 3. Inna zmiana warunków gwarancji własnej / SBLC, w tym równieŝ przedłuŝenie terminu waŝności, jeŝeli przedłuŝenie to następuje w okresie, za który pobrano prowizję 200 W przypadku jednoczesnych zmian warunków gwarancji określonych w pkt pobiera się jedną prowizję wyŝszą. 4. Wypłata z gwarancji / regwarancji / awalu / SBLC od kwoty roszczenia 0,5% min ) LINIA NA OTWIERANIE AKREDYTYW WŁASNYCH - dotyczy produktów udzielonych na podstawie wniosków złoŝonych do dnia 8 września 2013 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 2 CZĘŚĆ I B TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW MSP DOTYCZĄCA PRODUKTÓW I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BANK

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 2 CZĘŚĆ I C TARYFA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BZ WBK S.A. OBSŁUGIWANYCH W PIONIE BANKOWOŚCI DETALICZNEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM Załącznik nr 2 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 104/2014 z dnia 20 marca 2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 2 CZĘŚĆ II B - TARYFA

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku 360/2013 z dnia 15 lipca 2013 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Według stanu na dzień 01 kwietnia 2014 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (obowiązuje dla Klientów, którzy złożą wniosek o otwarcie/zamianę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub zawrą umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów 1 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH Obowiązuje od 07 sierpnia 2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Według stanu na dzień 01 kwietnia 2014 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp.

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp. POSTANOWIENIA OGÓLNE Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. obowiązuje od 1 maja 2014 r. w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od 1 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 5.09.2013 r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 5.09.2013 r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 5.09.2013 r.) Spis treści: I. Rachunki bieżące... 3 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich... 3 a) mbiznes konto...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r.

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu Gostyń 2016 r. Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Bank Spółdzielczy w

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 Do uchwały Zarządu Banku z dnia 11-05-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1 2012 rok Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES DEBIUT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Postanowienia ogólne: 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje:

Niniejszy dokument obejmuje: Niniejszy dokument obejmuje: Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych obowiązująca: 1) Klientów, którzy podpisali Umowę od dnia 29 czerwca 2012r. od momentu zawarcia Umowy,

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student 1) Junior Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 2) /15 PLN 0 2) /7 PLN 2 PLN 2 PLN Minimalna kwota środków

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca w dniu zawarcia umowy (w złotych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. scan 1/6 9220 CZĘŚĆ A Klienci Biznesowi (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET MOBILNY DLA FIRM (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET MOBILNY DLA FIRM (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET MOBILNY DLA FIRM (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca w dniu zawarcia umowy (w złotych

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: posiadaczy rachunków, którzy zawarli umowę produktu po 24 września 2010 r. od dnia zawarcia umowy z Bankiem, 2. posiadaczy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej

BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 8/2009 z dnia 23-02-2009 r. /2008Aneks nr 2 Uchwała Zarządu BS w Białej Nr 23/200 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA BŁĘKITNA (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA BŁĘKITNA (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA BŁĘKITNA (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca w dniu zawarcia umowy (w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES KOMFORT PLUS (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES KOMFORT PLUS (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES KOMFORT PLUS (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Według stanu na dzień 01 kwietnia 2014 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce () www.lacaixa.pl SPIS TREŚCI: 1. WARUNKI OGÓLNE 3 2. RACHUNKI BIEŻĄCE 5 3. PRZELEWY KRAJOWE 6 4. PRZELEWY ZAGRANICZNE

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 14 kwietnia 2017 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego.

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 26 sierpnia 2011 roku Cześć I. Obsługa rachunku bankowego NET

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo